Eduskunnan käsiteltäviksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan käsiteltäviksi."

Transkriptio

1 1907. Anomusmietintö N:o 21. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 5 opetustointa koskevien asetusehdotusten antamisesta arm. esityksinä Eduskunnan käsiteltäviksi. Eduskunta on Perustuslakivaliokuntaan valmisteltavaksi lähettänyt edustaja Y. K. Yrjö-Koskisen y. m. allekirjoittaman anomusehdotuksen N:o 55 valmisteltavina olevien, koulutointa koskevien lakiehdotusten antamisesta arm. esityksinä Eduskunnan käsiteltäviksi (Liitteet I,siv. 14Q 155). Kannattaen yleensä tehtyä anomusehdotusta, on Valiokunta ollut sitä mieltä, että eduskunnan oikeus olla osallisena valmisteltavina olevien opetustointa koskevien lakiehdotusten tarkastamisessa ja hyväksymisessä olisi ulotettava myöskin niihin uudistuksiin, joita tätä nykyä suunnitellaan maan yliopistossa. Kun Eduskunta uutta hallitusmuotoa tarkoittavassa anomuksessaan jo on anonut oikeutta olla osallisena sekä yliopistoa että koululaitosta koskevien yleisten perussäännösten määräämisessä, vaatii Valiokunnan mielestä johdonmukaisuus sekä opetustoimen eheys, että tässäkin anomuksessa opetuslaitoksen kaikki asteet otetaan huomioon. Tämän käsityksensä mukaisesti saa Valiokunta kunnioittaen ehdottaa, että Eduskunta kääntyisi Keisarillisen Majesteetin puoleen kirjelmällä, jonka sisällys olisi seuraava. Niistä ajoista alkaen, jolloin edustuslaitos ja sen toiminta ruotsalais-suomalaisessa yhteiskunnassa alkoi säännöllisiin muotoihinsa vakaantua, on kansaneduskunta pyrkinyt saamaan sanansa kuuluville opetuslaitosta koskevissa

2 Anomusmietintö N:o 21. tärkeissä kysymyksissä. Ja myöskin maan hallitus, mikäl käsitys eduskunnan oikeuksista ja sen toiminnan muodoista eri aikoina on ollut yleisessä tietoisuudessa vakaantuneena, on osottautunut alttiiksi suomaan opetuslaitoksen järjestämisessä osallisuutta eduskunnan vaikutukselle. Niinpä vanhimmat meidän maassamme voimassa olleet Ruotsinvallan aikuiset koulujärjestykset vuosilta 1649 ja 1724 syntyivät eduskunnan alotteesta, annettiin valtiosäätyjen tarkastettaviksi ja niiden kehotuksesta vahvistettiin noudatettaviksi. Viimeinen näistä, kimnaasi- ja koulujärjestys v:lta 1724, oli sitten Suomessakin voimassa, kunnekka sen syrjäytti alkeisoppilaitoksia koskeva armollinen asetus 21 p:ltä kesäkuuta 1841 sekä kimnaasi- ja koulujärjestys 6 piitä marraskuuta 1843, jotka annettiin hallinnollista tietä. Tällä tavalla hallinnollisten toimenpiteiden varaan joutuneena on meidän opetuslaitostamme koskeva lainsäädäntö myöhemmin ollut tiheiden eikä aina kansan toiveita vastaavien vaiheiden alaisena. Näitä vaiheita kuvaavat muun muassa kimnaasi- ja kouluasetus v:lta 1856, koulutoimen ylihallituksen asettaminen v. 1869, nykyinen voimassa oleva koulujärjestys v:lta 1872, sekä monet muut muutokset, joita maamme erilaatuisissa oppilaitoksissa viime aikoina on toimeenpantu. Seuraukset tästä ovat ilmenneet häiritsevänä epävakaisuutena koko opetustoimessa. Maan hallitus on tosin viime vuosikymmeninä osottanut kiitettävää harrastusta opetuslaitosta kohtaan, muun muassa auliisti myöntämällä varoja uusien oppilaitosten perustamiseen ja ennen toimessa olleiden laajentamiseen, hankkimalla niille ajanmukaisia huoneustoja ja muutenkin parantamalla niiden ulkonaisia toiminnan edellytyksiä. Mutta tämä huolenpito ei ole voinut kansassa haihduttaa käsitystä siitä, että on olemassa kipeä epäkohta, kun sen koko olemiselle niin tärkeä ja vastaisiin polvikuntiin niin syvältä vaikuttava kysymys kuin maan opetuslaitoksen

3 Opetustointa kosk. asetusehd. eduskunnan käsiteltäviksi. 3 järjestäminen, on kokonaan ollut eduskunnan määräämisvallan ulkopuolella. Mitä kansa tämän johdosta on tuntenut, on tullut esille niissä alamaisissa anomuksissa, joissa maamme eduskunta viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana on melkein poikkeuksetta kaikilla valtiopäivillä opetuslaitosta koskevissa kysymyksissä kantanut huolensa Hallitsijan eteen. Jo vuoden valtiopäivät saivat hallituksen alotteesta lausua mielipiteensä muun muassa koulutoimen ylihallituksen perustamisesta. Ja vuoden 1867 valtiopäiväin käsiteltäviksi saattoi hallitus kouluasiat, jättämällä armollisessa esityksessä eduskunnan päätettäväksi varojen hankkimisen maan opetuslaitoksessa ehdotettujen uudistusten vaatimiin menoihin. Kun sitten seuraavina vuosina toimeenpantu opetustoimen järjestely tapahtui toisin kuin eduskunta oli katsonut suotavaksi ja kun levottomuus sen johdosta maassa oli yleinen, anoivat 1872 vuoden valtiosäädyt vaihtoehtoisesti eduskunnalle oikeutta olla koululain säädännössä osallisena tai että ainakin valtiosäätyjen lausuntoa kysyttäisiin, ennenkuin uusi koululaki vahvistettaisiin. Nämä yritykset eivät kuitenkaan vieneet toivotuille perille, vaan jäi anömusoikeus edelleen ainoaksi keinoksi, millä eduskunta saattoi saada mielipiteensä kuuluville opetuslaitosta koskevissa kysymyksissä. Ja ahkerasti tätä keinoa on sittemmin käytettykin. Varsin lukuisat olivat esim vuosien valtiopäivillä kouluasioita koskevat anomusehdotukset, jotka silloin etupäässä tarkoittivat suomenkielisten oppikoulujen aikaansaantia ja voimassapitämistä. Myöhemmästä kouluasiain käsittelystä eduskunnassa ansaitsee erityistä mainitsemista vuosien valtiopäiväin erinäisiä epäkohtia koulualalla koskeva anomus, jonka pääkohtiin nähden Teidän Majesteettinne on suvainnut hyväksyä eduskunnan lausumat ajatukset. Yllämainitut esimerkit osottavat, että maamme eduskunta, päästyään uudestaan vaikuttamaan, on koettanut, milloin«vain tilaisuutta on tarjoutunut jonkun kerran

4 Anomusmietintö N:o 21. Hallitsijan nimenomaisesta alotteesta tuoda esille käsityksensä maan opetuslaitosta koskevissa kysymyksissä. Se on tapahtunut siitä syystä, että niinkuin 1872 vuoden valtiosäädyt alamaisessa anomuksessaan lausuivat»koko se perustus, jolle meidän nykyiset yhteiskunnalliset olomme ovat rakennetetut, vaatii, että kansa laillisten edusmiestensä kautta saisi ottaa osaa semmoisten asiain järjestämisessä, jotka syvemmältä vaikuttavat sen elämään. Tämmöinen asia on ennen muita opetuslaitos, joka koskee kansan sisintä sydäntä, sillä että pääasiallisesti määrää mitä suuntaa nousevan nuorison sivistys ja edistys on käyvä». Nämä näkökohdat pitävät kieltämättä nytkin paikkansa. Yhä vielä on eduskunnan osallisuus opetustointa koskevaan lainsäädäntään Suomen kansalla kipeänä tarpeena. Eduskunnan vallan laajentaminen tässä suhteessa, samalla kun se vakaannuttaisi maan opetustointa, olisi epäilemättä tehokkain keino saattamaan sen kansan toiveita ja tarpeita vastaavaksi, ja siten kaikissa kansankerroksissa aikaansaamaan sitä tulevaisuuden varmuutta ja turvallisuuden tuntoa, minkä luottamus kasvavan nuorison tarkoituksenmukaiseen kehitykseen luonnollisesti synnyttää. Mitä tässä on esitetty, koskee etupäässä alkeisopetuslaitosta. Mutta se pitää kaikkeen pääasialliseen nähden paikkansa myöskin mitä maan ensimaiseen sivistyslaitokseen, maan yliopistoon tulee. Suomen yliopisto on tosin, niinkuin useimpien muidenkin maiden tieteelliset korkeakoulut, vanhimmista ajoista asti nauttinut laajaa itsehallinto-oikeutta, joka on ollut yliopiston konsistorilla ja tiedekunnilla Mutta säännökset, joissa tämä tärkeä ja edelleenkin säilytettävä periaate on julkilausuttuna, ovat olleet hallinnollista tietä annettuja ja lopullinen ratkaisu yliopistolainsäädäntöön nähden on aina ollut yksistään hallituksen käsissä. Maamme eduskunta on kyllä aika-ajoittain koettanut päästä vaikuttamaan myöskin yliopiston asioihin. Niinpä Valtiosäädyt

5 Opetustointa kosk. asetusehd. eduskunnan käsiteltäviksi vuoden valtiopäivillä erityisessä alamaisessa anomuksessa kääntyivät Keisarin ja Suuriruhtinaan puoleen, anoen»ettei mihinkään tärkeärripiin ja enemmän painaviin muutoksiin yliopiston asetuksessa ja laitoksessa ryhdyttäisi ilman että Säätyjen alamaista lausuntoa asiassa ensin on vaadittu». Ja useilla seuraavillakin valtiopäivillä on eduskunta alamaisissa anomuksissa tuonut ilmi toivomuksensa erinäisiin tärkeämpiin yliopiston asioihin nähden. Mutta edelleen on yliopistoa koskeva lainsäädäntö jäänyt kokonaan ulkopuolelle eduskunnan lainsäädäntövaltaa, vaikka se suuri merkitys kansalliselle elämälle, mikä yliopistolla on niin hyvin maan opetuslaitoksen ylimpänä asteena kuin kansakunnan korkeimman henkisen viljelyksen tärkeimpänä kehittäjänä, kieltämättä vaatii, että kansan eduskunnan tulisi saada olla tässä lainsäädännössä osallisena. Asian luonnosta seuraa, että yliopistoa samoinkuin koululaitosta koskevat monenlaatuiset yksityismääräykset eivät sovellu kansaneduskunnan käsiteltäviksi. Mutta näitä laitoksia koskevain perussäännösten määrääminen olisi siirrettävä eduskunnan lainsäädäntöpiiriin. Tällaisia säännöksiä ovat esim. ne, jotka määräävät yliopiston opetusalat ja opetuskielen sekä sen hallinnon perusteet, koulun eri asteet, muodot ja kielen, opettajiston oikeudellisen aseman ja sen osallisuuden opetusasiain johtoon ynnä koulun hallinnon perusteet. Osallisuuden saaminen eduskunnalle opetuslaitoksia koskevaan lainsäädäntöön on nykyhetkellä Suomen kansalle sitä tärkeämpää, kun useita tähdellisiä tähän alaan kuuluvia uudistustöitä tätä nykyä on tekeillä. Niinpä on hallituksen toimesta asetettu erinäisiä komiteoja tutkimaan ja valmistamaan maan koululaitoksen eri asteilla suunniteltuja uudistuksia. Niinikään valmistellaan yliopisto-opetuksen järjestelyssä ja yliopiston hallinnossa par'aikaa uudistuksia, joista ehdotettu useampien opettajavirkojen kaksintaminen ja yliopiston statuuttien uudistus ovat tär-

6 Anomusmietintö N:o 21. keimmät Ne lakiehdotukset, jotka koskevat alkuopetuksen ja kansakoululaitoksen uudestajärjestämistä, kuuluvat jo laatuunsa nähden eduskunnan lainsäädäntöpiiriin. Mutta eduskunnan myötävaikutuksesta riippuviksi olisivat edelläviitatussa laajuudessa saatettavat myöskin maan yliopistoa ja alkeisoppilaitoksia tarkoittavat uudistusehdotukset. Uutta hallitusmuotoa koskevassa anomuksessaan on Eduskunta T. K. M:ltanne anonut tähän hallitusmuotoon säännöstä, joka turvaisi eduskunnalle oikeuden olla osallisena maan yliopistoa ja koululaitosta koskevien perussäännösten määräämisessä. Kun kuitenkin opetustoimen alalla nykyään suunnitellut uudistukset saattavat, ennenkuin ehdotetun uuden hallitusmuodon säätäminen on toteutunut, jo lähimmässä tulevaisuudessa aiheuttaa syvälle käypiä muutoksia maamme opetuslaitoksen koko järjestelmässä, katsoo Eduskunta erittäin tärkeäksi, että eduskunnalle suodaan tilaisuus olla osallisena niissä uudistuksissa, joita opetuslaitoksen alalla par'aikaa valmistellaan. Eduskunta rohkenee sentähden Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne alamaisesti anoa, että ennenkuin valmisteltavina oleviin lainsäädäntötoimenpiteisiin yliopiston ja koululaitoksen alalla lopullisesti ryhdytään, ehdotukset näiksi toimenpiteiksi, mikäli ne kohdistuvat mainittujen laitosten perussäännöksiin, armollisina esityksinä annettaisiin Eduskunnan hyväksyttäviksi. Tämän asian käsittelyssä ovat olleet osallisina puheenjohtaja Setälä, varapuheenjohtaja Sirola, jäsenet Aalle,

7 Opetustointa kosk. asetusehd. eduskunnan käsiteltäviksi. 7 Danielson-Kalmari, Leivo, Mömmö, Nevanlinna, Renvall, Torppa, Turkia, af Ursin, Viljomaa ja Virkkunen sekä varajäsenet Helle (osittain), Koponen (osittain), Lahtinen ja Söderholm (osittain). Helsingissä, 31 p. lokak. 1Q07. Helsinki, Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiÖ, 1907.

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa.

N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. 1907. V. M. Esit. N:o 20. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 12 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee kiilkulaitosrahastoa. Eduskunta on pöytäkirjanotteella viime kesäkuun

Lisätiedot

1907. V. M. Postisäästöpankki.

1907. V. M. Postisäästöpankki. 1907. V. M. Postisäästöpankki. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 1 sen kertomuksen johdosta, joka on Eduskunnalle annettu Suonien postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuosina 1904 ja 1905. Toukokuun

Lisätiedot

1907. V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen.

1907. V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen. 1907. V. M. Maanviljelyslyseon avustaminen. Maatalousvaliokunnan mietintö n:o l Eduskunnassa tehdyn anomusehdotuksen N:o 3 johdosta, joka koskee valtionavustuksen myöntämistä yksityisestä alotteesta perustettavalle

Lisätiedot

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92 27 Mitä vielä tulee lainsäädäntöön, niin lainsäädännönkin tarkoituksena on ollut selvästikin, että pankkitoiminnan pitää pysyä niissä puitteissa ja elää niiden periaatteiden mukaan, joita se on historiallisesti

Lisätiedot

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA.

VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. VAL'TION OPPIKOULUJEN 'OPETTAJIEN PALK- KAUKSEN PÄÄKiOHDIT'TAINEN KEHITYS 1800-LUVULLA. J 0 u k 0 P a Lo n,e n. Kun Suomi erotettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjän yhteyteen, niin täkäläistbn oppikoulujen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337 TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: I. Tehtava ja Iahteet... 77 I1. Tuomiokirkon hallinto... 83 I11. Tuomiokirkon talous... 94 IV. Tuomiokirkon henkilokunta... 132... V. Kirkkomuurin historia

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Kuutos-ryhmän välikysymys 23.01.1945. Eduskunnan Herra Puhemiehelle

Kuutos-ryhmän välikysymys 23.01.1945. Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kuutos-ryhmän välikysymys 23.01.1945 Eduskunnan Herra Puhemiehelle Sen jälkeen kun Neuvostoliittoa vastaan käyty, niin tuhoisaksi käynyt sota on tosiasiallisesti päättynyt ja tämän johdosta myös on käynyt

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä.

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä. PÄÄTÖS 20.11.2012 Dnro OKV/449/1/2011 Mika Telilä Jäkälä-Äytsi 99885 LEMMENJOKI 1/13 ASIA Ministerin menettely KANTELU Mika Telilä pyytää 31.3.2011 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa puuttumaan

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY.

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY. neilla tai että niiden käsittely tapahtuu suljetussa tilassa, niin että me kaikki olimmepa sitten miehiä tai naisia, raskaana tai emme voimme käydä työssä ilman, että siitä aiheutuu vaaraa meille tai syntymättömille

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot