Vanhustyön johtaminen monialaisessa toimintaympäristössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhustyön johtaminen monialaisessa toimintaympäristössä 7.11.2013"

Transkriptio

1 Vanhustyön johtaminen monialaisessa toimintaympäristössä Arja Kumpu, ikääntyneiden palvelujen johtaja Kouvolan kaupunki, hyvinvointipalvelut 1

2 Sosiaalialan esimiestyön tehtäväalue (Kaste ohjelma): 6. Sidosryhmäyhteistyö Koulutus, aluehallinto, työvoima-ja elinkeinotoiminta, kulttuuri, järjestöt 1. Palvelustrategia ja sen toimeenpano Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen, resurssien varmistaminen, palveluprosessien toimivuus Esimies 2. Työn ja palvelutoiminan kehittäminen Palvelun laatu ja vaikutukset asiakkaiden, päättäjien ja henkilöstön yhteiset kehittämiskäytännöt 5. Työolosuhteiden kehittäminen Työyhteisön toimivuus Työympäristön turvallisuus ja terveellisyys 4. Verkostojen johtaminen Moniammatilliset asiakasprosessit Rakenteellinen ja yhteisöllinen työ Ehkäisevä työ 3. Henkilöstöjohtaminen suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen Toimiva henkilöstösuunnittelu 2

3 Sosiaali- ja terveystoimen johtaminen: (Huotari, Päivi Strateginen johtaminen kuntien sosiaali- ja terveystoimessa, väitöskirja 2009) 1. Toimialan strategian keskeisten asioiden tunteminen 2. Strategisen muutoksen hallitseminen 3. Strategian siirtäminen työntekijöiden tavoitteisiin 4. Arviointitiedon hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa 5. Oman työn ja osaamisen tavoitteistaminen esimiehen kanssa 6. Strategian edellyttämän alaisten osaamisen määrittäminen 7. Strategiaan perustuva alaisten osaamisen arviointi Kyselytutkimus 699:lle sosiaali- ja terveystoimen esimiehelle, tarkasteltu strategisen johtamisen osaamisen ulottuvuuksia sosiaali- ja terveysalalla 3

4 Yhteiskuntatason haasteet johtamiselle: 1. Kunta- ja palvelurakenneuudistus suuret rakenteelliset muutokset odotettavissa, laajat yhteistoiminta-alueet, mahdollisuus lisätä tuottavuutta ja rekrytoida henkilöstöä vaarana palveluiden pirstaloituminen, saumattomat palvelukokonaisuudet eivät toimi palveluiden saavutettavuus heikkenee (keskittyminen) 2. Ikärakenteen muutos kustannusvaikutus (hoivamenojen kasvu, verotulon alenema) työikäisten osuus vähenee kokonaisväestöstä työvoiman tarjonta supistuu julkisen sektorin houkuttelevuus työnantajana turvattava palvelutarpeen ja -odotusten kasvu 3. Talouden reunaehdot kustannusten ja vaikuttavuuden arviointi taloudellisen kilpailun koveneminen Sote palvelut kuntatasolla iso menoerä 4

5 Yhteiskuntatason haasteet johtamiselle (jatkoa): 4. Palvelurakenteenmuutos, palveluiden kehittäminen ennaltaehkäisy, varhainen tuki kehittämisen painopisteenä palvelutarpeen muutoksen ennakointi- ja arviointiosaaminen kalliiden palveluiden alasajo luottamus muutoksen suuntaan (asiakkaat, omaiset, yhteistyökumppanit) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen kohdentuminen oikein asiakasprosessissa 4. Toimijakentän monipuolistuminen yksityistäminen (yhteistyö, palveluntuottajien rekrytointi, valvonta) vaihtoehtoiset palveluiden järjestämistavat (palveluseteli, viranomaistyön osuus) kansainvälistyminen III sektorin mukaanotto toimijana, yhteistyön toimivuus, rajapinnat 5. Asiakasodotukset palvelun laatuun kohdistuvat odotukset asiakaslähtöisyyden ja asiakasosallisuuden toteuttaminen palvelutarjotin (vaihtoehdot, asiakkaan valinta) 5

6 Vanhuspalvelulaki (980/2012)/johtamisen haasteet: 1. Asiantuntemus ( 10) henkilöstön monipuolinen asiantuntemus erityisasiantuntemus (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, gerontologinen hoito- ja sosiaalityö, geriatria, ym.) terveydenhuollon osaaminen 2. Henkilöstö ( 20) asiakkaan palvelutarpeeseen vastaaminen ja palveluiden laadukkuus henkilöstön määrä, koulutus, tehtävärakenne 3. Johtaminen ( 21) toimintayksikössä oltava johtaja johtamisen tuettava laadukasta asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä tuettava toimintatapojen kehittämistä 4. Valvonta ( 23) omavalvonta, viranomaisvalvonta omavalvonta, ostopalvelut (luvanvaraiset, ilmoituksen varaiset, palvelusetelituottajat) 6

7 Laatusuositus (2013:11)/ johtamisen haasteet: 1. Strateginen johtaminen luotava edellytykset ikääntyneiden palvelujen toteutukselle palvelurakenteen kehittäminen (hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan ensisijaisesti) suunniteltava toimivat hoito- ja palveluketjut (eheä kokonaisuus, rajapinnat ja siirtymät turvattava asiakkaan tarpeen mukaisesti) luotava organisatoriset edellytykset palvelutarpeiden selvittämiselle ja niihin vastaamiselle (luku 3) 2. Toimintayksiköiden lähijohtaminen työn organisointi, työkäytäntöjen ja henkilöstön osaamisen uudistaminen henkilöstön työhyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen asiakaslähtöisyyden turvaaminen 3. Johtamisosaaminen, henkilöstöosaaminen johtamisen laatua ja johtamisosaamista seurattava ja kehitettävä moniammatillisten tiimien johtaminen, varattava aikaa johtamiseen huolehdittava työhyvinvoinnista tuettava työn hallittavuutta ja tarkoituksenmukaista toteuttamista vahvistettava henkilöstön osaamista, parantaa työolosuhteita 7

8 STRATEGISESTI TAUSTALLA VALTAKUNNALLINEN TASO Asiakaslähtöisyys Itsemääräämisoikeus Ikäihmisten laatusuositus 2013 Ikäneuvo-työryhmän muistio Osallisuus Ikähoiva-työryhmän muistio Toimijuus KASTE ohjelma Koti, kodinomaisuus Vanhuspalvelulaki Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Valviran/Aluehallintoviraston linjaukset Palveluiden laadun ja ALUEELLINEN TASO Sosiaali- ja terveydenhuollon integroidut palvelut 8

9 KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku Opin polku Nuoresta aikuiseksi Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aktiivisen elämän vahvistaminen Toimintakyvyn palauttaminen Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Kotona asumisen tuki Asumispalvelut Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hypan hallinnon tukitiimit Oppiminen ja innovatiivisuus 9

10 KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen Lapsiperheiden arjen tukeminen Opinpolku Kasvu, kehitys ja oppiminen Kasvun ja kehityksen varmistaminen ja ylläpito Nuoresta aikuiseksi Koulutus ja osaamisen kehittäminen Nuoren kasvun, kehityksen ja arjenhallinnan tukeminen PALVELUOHJAUS Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aktiivisen elämän vahvistaminen Hyvinvoinnin edistäminen Arkielämän tukipalvelut Yhteisötyön palvelut Toimintakyvyn palauttaminen Päivystys palvelut/kiireelliset palvelut Vastaanottopalvelut Sairaalapalvelut Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Kotona asumisen tuki Varhaiset palvelut Kotihoitoa tukevat palvelut Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Hoiva-asuminen Hallintopalvelut Kehittämispalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut 10

11 johtamisjärjestelmän kuvaus kuntalaiset Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat 3 kpl asiakkaat HVP johtoryhmä Osaamistiimit Johtotiimit Apkj Palveluketjujen johtajat (1) Palvelujohtajat (2) Palvelupäällikkö (3) Lähiesimiestaso (4) Henkilöstö tulos- ja kehityskeskustelut valmennus Yhteistoiminta ryhmät/tiimit PK- ja palvelujohtoryhmät Henkilöstökokoukset viestintä SOPIMUS- OHJAUS - ohjelmat, strategiat - suunnitelmat - sopimukset - tuloskortit - raportointi - arviointi P a l v e l u

12 Sopimusohjaus-pyramidi Johtamisen välirakenne, jota tulee prosessiperusteisesti tarkentaa tilikarttaa varten Valtuusto XXXlautakunta 1. taso: Ydinprosessi = palveluketju 2. taso: Palvelukokonaisuudet, 3. taso: Palvelualueet, 4. taso: Palveluyksiköt, osaamistiimit Henkilökohtaiset tavoitteet Strateginen palvelusopimus Talousarvio (akj) Strateginen palvelutuotantosopimus (prosessinomistajat 3) Operatiivinen palvelutuotantosopimus (palvelujohtajat 7-10) Henkilökohtaiset tulostavoitteet ( xxxx) Tulokset ja vaikutukset 12

13 Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen ( ) TA 2013 TA 2014 Muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Arja Kumpu 13

14 Muutos ikääntyneiden asumispalveluissa

15 Ympärivuorokautisten hoivapaikkojen jakautuminen vanhuspalveluissa 15

16 Vaihtoehtoiset organisaatiomallit yksinkertaisten Funktionaalinen organisaatio Funktionaalinen organisaatio, jossa on prosessimaista toimintaa Prosessiorganisaatio, jossa osaamista kehitetään funktionaalisen organisaation kautta Puhdas prosessiorganisaatio

17 Prosessiajattelu - Pitkän kehityskulun tulos, vai hetken trendi? Moni- 80- Poikkiammatillisethallinnollinen yhteistyö luku 90-luku rajat ylittävät kehittämisprojekti n Kuntakentän prosessi-mainen organisoituminen 17

18 Mitä nyt tavoitellaan? Johtamisen, tuottamisen ja ajattelutavan muutosta Tuotantolähtöinen ajattelutapa.. Yksikkö X Yksikkö Y Yksikkö Z Prosessi 1 Prosessi 2 Prosessi 3 Prosessi 1 Prosessi 2 Prosessi 3 Prosessi 1 Prosessi 2 Prosessi 3 kehittäminen kohdistuu yksittäisiin toimenpiteisiin/palveluihin orgnaisaatioyksiköiden sisällä Prosessilähtöinen ajattelutapa.. Yksikkö X Yksikkö Y Yksikkö Z Prosessi 1 Prosessi 2 Prosessi 3 kehittäminen kohdistuu asiakkaisiin ja orgnaisaatioyksiköt ylittäviin prosesseihin 18

19 Prosessihierarkia Prosessikartta Taso 1 Palvelutuotannon ohjaamisen ja johtamisen prosessit (strategiset) Ydinprosessi = palveluketju Taso 2 Taso 3 Palvelukokonaisuus Palvelukokonaisuus Palvelukokonaisuus Palvelut Palvelut Palvelutuotannon prosessit (operatiiviset) ja tuotteet Taso4 Palveluyksikkö Palveluyksikkö Palveluyksikkö Asiakasrajapinta Tuote Tuote Tuote Tuote Tuote Asiakastarpeet Asiakastarpeet Asiakastarpeet 19

20 Tulevaisuuden johtaminen: - Monialainen toimijakenttä - Palvelutarjotin sisältää erilaisia vaihtoehtoja - Asiakkaan valinta asiakkaan palveluohjaus korostuu - Asiakkaan osallisuus omien palveluidensa suunnittelussa, toteutuksessa - Henkilöstöjohtaminen (rekrytointi, facebook -sivustot, uudenlainen esilletulo, työnantajien kilpailu) - Palvelutarpeiden ennakointi - Talouden ja kustannusten hallinnan tarve korostuu - Teknologian uudenlaiset ratkaisut (uudenlaiset innovaatiot, vaikutus hoivan toteutukseen) - Sähköiset asiointimenetelmät, -hakemistot Vaaditaan visiota tulevaisuudesta, uskallusta rohkeasti kehittää toimintamalleja, asiakkaiden mukaanottoa, uudenlaista kumppanuutta (oma, osto) 20

21 Arja Kumpu Puh, , Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry 21