Luottotodistus Eurooppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottotodistus Eurooppa"

Transkriptio

1 Luottotodistus Eurooppa Kohteena: itraxx Crossover Series 20 Index Liikkeeseenlaskupäivä: 19. joulukuuta 2013 Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva. Lopulliset ehdot - Luottotodistus Nämä Lopulliset Ehdot on laadittu direktiivin 2003/71/EY artiklan 5.4 mukaan ja ne tulee lukea yhdessä 20. maaliskuuta 2013 päivätyn Ohjelmaesitteen ja sen liitteiden kanssa. Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan ohjelmaesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Ohjelmaesite (ruotsinkielinen) ja tiivistelmä (suomenkielinen) ovat saatavilla osoitteessa Tiivistelmä tästä tarjouksesta on liitetty näihin Lopullisiin Ehtoihin. Taloudellinen kuvaus Takaisinmaksupäivänä Luottotodistusta kohden maksetaan Takaisinmaksettava summa sekä kunakin Koronmaksupäivänä Kuponki (jonka kokoa pienentää Viiteyhtiössä sattunut Luottotapahtuma, kuitenkin vasta koritappion ollessa suurempi kuin 10%). Takaisinmaksettava summa lasketaan Koriarvona, joka on jäljellä Loppupäivänä. Koriarvo Lähtöpäivänä on yhtä kuin Merkintämäärä, mutta sitä pienentävät Viiteyhtiöille sattuvat Luottotapahtumat, kuitenkin vasta Koritappion ollessa suurempi kuin 10%. Jos Koritappio on suurempi kuin 40% on Takaisinmaksettava summa yhtä kuin nolla ja Kuponkeja ei enää makseta. Takaisinmaksettava summa ei voi olla negatiivinen. Tuotekohtaiset ehdot Arvopaperin nimi: Kohde-etuusindeksi (Viitekori): Viiteyhtiö: ISIN-tunnus: SHBC GTM 1683G itraxx Crossover series 20 Index Kukin yhtiö, joka kuuluu Kohde-etuusindeksiin ja joille ei ole yhtä kalenteripäivää ennen Lähtöpäivää sattunut Luottotapahtumaa indeksin aloituspäivästä lähtien (alustavasti 50 Viiteyhtiötä). FI Lähtöpäivä: 5. joulukuuta 2013 Loppupäivä: 20. joulukuuta 2018 Takaisinmaksupäivä: 18. tammikuuta 2019 Lunastusmenettely: Takaisinmaksettava summa: Koriarvo: Handelsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. Takaisinmaksupäivänä maksetaan: Koriarvo Lähtöpäivänä Koriarvo on yhtä kuin Merkintämäärä. Tämän jälkeen lasketaan Koriarvo jokaista Koronmaksupäivää edeltävänä Pankkipäivänä ja Loppupäivänä seuraavan yhtälön mukaan: - Jos Koritappio on yhtäsuuri tai pienempi kuin 10%: Merkintämäärä - Jos Koritappio on suurempi kuin 10%, mutta pienempi tai yhtäsuuri kuin 40%: Merkintämäärä x (100 % - (Koritappio-10%) x Vipukerroin) 1

2 Vipukerroin: 100 / 30 - Jos Koritappio on suurempi kuin 40%: Nolla Koriarvo, joka määritellään jokaista Koronmaksupäivää edeltävänä Pankkipäivänä ja Loppupäivänä, pätee Kupongin määrittelyssä lähimpänä Koronmaksupäivänä. Koritappio: Tappio: Luottopositio: tarkoittaa Tappioiden yhteenlaskettua summaa Viiteyhtiöille ja mahdollisille Korvaaville Viiteyhtiöille. Viiteyhtiölle (tai Korvaaville viiteyhtiöille), jolle on sattunut Luottotapahtuma Lähtöpäivän ja Loppupäivän välisenä aikana; kunkin Viiteyhtiön Luottopositio ennen kyseistä Luottotapahtumaa. Luottopositio tarkoittaa sitä arvoa, joka annetaan Kohde-etuusindeksin (Viitekori) Viiteyhtiölle tai Korvaavalle viite-yhtiölle. Lähtöpäivänä kunkin Viiteyhtiön Luottotilanteen arvo on 1 / Viiteyhtiöiden lukumäärä. Luottotapahtuman jälkeen vahvistetaan Viiteyhtiön Luottoposition arvoksi nolla (0). Kunkin Korvaavan viiteyhtiön Luottopositio on yhtä suuri kuin yhteenlaskettu Luottopositio Viiteyhtiö(i)lle jaettuna Korvaavien viiteyhtiöiden lukumäärällä. Kuponki: Kunakin Koronmaksupäivänä maksetaan Kuponki, joka on laskettu seuraavasti: Koriarvo x Korkopohja x Korkojakso Mikäli Luottotapahtuma sattuu siten, että Handelsbanken maksaa kupongin, joka ylittää yllä olevan kaavan mukaisen kupongin, korjataan sellainen kuponki jälkikäteen. Korkopohja: Alustavasti 7,50%, jonka Handelsbanken vahvistaa 5. joulukuuta Korkojakso: Koronmaksupäivä: Luottotapahtuma: Kukin noin 12 kuukauden mittainen korkojakso päättyy Koronmaksupäivään. Ensimmäinen Korkojakso alkaa 19. joulukuuta 2013 ja viimeinen Korkojakso päättyy Takaisinmaksupäivään, ilmaistuna vuoden osina päivälaskumetodin 30 / 360 mukaan. Vuosittain 18. tammikuuta, alkaen 19. tammikuuta 2015 ja viimeisen kerran Takaisinmaksupäivänä. Handelsbankenin arvion mukaan, joku seuraavista; Maksamatta jättäminen, Uudelleenjärjestely tai Konkurssi tapahtuu Lähtöpäivästä Loppupäivään ulottuvalla ajalla. Maksamatta jättäminen Viiteyhtiö on voimassa olevista ehdoista poiketen laiminlyönyt yhden tai useamman Velkasitoumuksen, joiden summa (tai niiden vasta-arvo muussa valuutassa Luottotapahtuman hetkellä) ei alita USD , maksamisen. Uudelleenjärjestely tarkoittaa, että (a) yhtä tai useampaa Velkasitoumusta, joiden summa (tai niiden vasta-arvo muussa valuutassa Luottotapahtuman hetkellä) ei alita USD , koskien tapahtuu (vapaaehtoisesti tai pakkokeinoin) jokin (i) (v) kohdissa kuvailluista tapahtumista, sopien Viiteyrityksen tai jonkin viranomaisen ja sellaisen Velkasitoumuksen haltijan/-joiden kanssa, tai tiedoksiannetaan (tai jollain toisella tavalla säädetään) Viiteyhtiön tai viranomaisen toimesta Viiteyhtiötä sitovasti. (i) korkoprosentin tai maksuun erääntyneen korkomäärän tai kertyneen korkosumman pienentäminen; (ii) pääomasumman tai eräpäivänä maksuun lankeavan preemion tai sopimuksenmukaisen lunastuksen pienentäminen; 2

3 (iii) seuraavien tapahtumien myöhentäminen tai muu päivän tai päivien viivästyttäminen joko (A) kertyneen koron maksamiselle tai (B) pääoma tai preemiosumman maksamiselle. (iv) Velkasitoumuksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen, joka antaa Velkasitoumukselle huonomman etuoikeusaseman; tai (v) mahdollinen valuutanmuutos tai koron tai pääoman maksun yhdistely muuksi valuutaksi kuin (A) jonkun G7-maan lailliseksi maksuvälineeksi; tai (B) jonkun muun maan lailliseksi maksuvälineeksi, joka on tällaisen muutoksen tapahtuessa OECD:n jäsen ja jonka pitkäaikainen luottoluokitus paikallisessa valuutassa on vähintään AAA Standard and Poor'silta tai sen luottoluokitustoiminnan mahdolliselta jatkajalta, vähintään Aaa Moody's Investor Servicesilta tai sen luottoluokitustoiminnan mahdolliselta jatkajalta tai vähintään AAA Fitch IBCA, Duff & Phelpsiltä tai sen luottoluokitustoiminnan mahdolliselta jatkajalta. (b) Yllämainituista (a) säädöksistä riippumatta mitään seuraavista tapahtumista ei tule pitää Uudelleenjärjestelynä: (i) koron tai pääomasumman maksaminen euroissa, kun Velkasitoumuksen valuutta on sellaisen Euroopan Unionin jäsenmaan valuutassa, joka ottaa tai on ottanut käyttöön yhteisvaluutan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaan siten, kuin sitä on muutettu esityksessä Euroopan Unionista; (ii) jos joku (a) (i)-(v) mainituista tapahtumista toteutuu, sovitaan tai tiedoksiannetaan hallinnollisen, kirjanpitoteknisen tai verotuksellisen tasoituksen tai muun teknisen kohtuullistamistoimen johdosta, joka liittyy normaaliin liiketoimintaan; sekä (iii) jos joku (a) (i)-(v) mainituista tapahtumista toteutuu, sovitaan tai tiedoksiannetaan sellaisissa olosuhteissa, joissa tällaista tapahtumaa ei suoraan tai epäsuoraan tehdä seurauksena Viiteyrityksen luottokelpoisuuden tai taloudellisen aseman heikkenemisestä; sekä (iv) jos joku (a) (i)-(v) mainituista tapahtumista toteutuu ja ne Velkasitoumuksen ehdot, jotka olivat voimassa myöhäisempänä ajankohtana joko Lainan (MTN) lähtöpäivästä tai Velkasitoumuksen liikkeeseenlasku- tai solmimispäiväyksestä, sisälsivät ehtoja, jotka koskevat (a) (i)-(v) kuvailtuja tapahtumia. (c) Tulkittaessa kohtaa (a) (iv), tarkoittaa "Velkasitoumuksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen, joka antaa Velkasitoumukselle huonomman etuoikeusaseman", ainoastaan seuraavaa: ehtojen muutos sellaiselle Velkasitoumukselle tai muu sopimusjärjestely, jonka mukaan tarvittava prosentuaalinen määrä sellaisen Velkasitoumuksen haltijoita ("Velkasitoumusten haltijat, joilla on huonompi etuoikeus") sopii, että Viiteyhtiön selvitystilan, purkamisen, uudelleenorganisoinnin tai lakkauttamisen yhteydessä maksetaan muut saatavat, jotka kuuluvat muiden mahdollisten Velkasitoumusten haltijoille, ennen vaatimuksia, joiden etuoikeusasema on huonompi. Mahdollisten epäselvyyksien poistamiseksi ei vakuuden asettamisen tai muun velkaa tukevan toimenpiteen (esim. takaus) mahdolliselle Velkasitoumukselle katsota olevan mahdollinen muutos Velkasitoumuksen maksujen etuoikeusasemaan, joka antaisi Velkasitoumukselle huonomman aseman. Konkurssi tarkoittaa, että Viiteyhtiö; (a) puretaan (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen kautta); (b) tulee maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan tai ei täytä 3

4 Velkasitoumukset: Korvaava Viiteyhtiö: Markkinahäiriö: Uudelleenlaskentasäännöt: velvoitteitaan tai kirjallisesti myöntää oikeudellisessa tai hallinnollisessa prosessissa tai valvontaviranomaisen prosessissa tai haastettuna oman yleisen velkojen maksukyvyn puutteen, velkojen erääntymissuunnitelman mukaan; (c) tekee yleisen liiketoiminnan luovutuksen, velkasovittelun, yrityksen uudelleenjärjestelyn, tai velkasaneerauksen velkojiensa kanssa tai näiden hyväksi; (d) aloittaa tai joutuu konkurssi- tai selvitystilatuomioon tähtäävien neuvotteluiden kohteeksi tai johonkin muuhun velkasaneeraukseen jonkun konkurssi- tai maksukyvyttömyyslain tai vastaavan lain mukaan, joka vaikuttaa velkojien oikeuksiin, tai hakemus jätetään yhtiön saattamiseksi selvitykseen tai purkamiseksi ja jos joku tällainen neuvottelu aloitetaan yhtiön kanssa tai hakemus jätetään tälle, tai tämä menettely tai hakemus (i) johtaa tuomioon maksukyvyttömyydestä tai konkurssiin tai määräykseen velkasaneerauksesta tai määräykseen selvitystilasta tai purkamisesta (ii) ei peruunnu tai tule takaisinvedettyä kolmenkymmenen päivän kuluessa sen aloittamisesta tai hakemisesta (e) hyväksytään päätös yhtiön purkamisesta, pakkohallinnoinnista tai selvitystilaan joutumisesta (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen johdosta); (f) hakee tai sille määrätään hallinta-asiamies, tilapäinen selvittäjä, huoltaja, konkurssipesän hoitaja, uskottu mies tai muu vastaava virkamies koskien yhtiötä, sen koko tai olennaista osaa sen varallisuutta; (g) antaa pantinhaltijan ottaa koko tai olennaisen osan omaisuudesta haltuunsa tai saa ulosmittaus-, pakkohuutokauppa-, takavarikko-, saatavan pidätys- tai muun oikeudellisen päätöksen, pakotteen tai oikeuskanteen perusteella koskien koko tai olennaisen osan yhtiön varallisuudesta ja pantinhaltija jatkaa omaisuuden hallintaa tai sitä ei ole peruutettu tai määrätty peruutettavaksi kolmenkymmenen kalenteripäivän kuluessa tai (h) aiheuttaa tai joutuu sellaisen tapahtuman kohteeksi, jolla jonkun voimassaolevan lainsäädännön mukaan on sama vaikutus kuin tapahtumilla, joita kuvaillaan edellä kohdissa (a) - (g). Velkasitoumuksilla tarkoitetaan kunkin Viiteyhtiön kaikkia sen solmimia velkasitoumuksia, riippumatta siitä, onko Viiteyhtiö päävelallisena, takaajana tai muussa ominaisuudessa. Sekä tämänhetkiset, että tulevat velkasopimukseen perustuvat tai vastaavat velkasitoumukset kuuluvat tämän piiriin. Mikäli, Handelsbankenin käsityksen mukaan, kaikki tai suurin osa yhden Viiteyhtiön Velkasitoumuksista, suoraan tai epäsuorasti siirtyvät toiselle yhtiölle tai yhtiöille yhdistymisen, jakautumisen (joko vapaaehtoisen Velkasitoumusten vaihdon tai muuten tapahtuvan siirron kautta), yhdistämisen, fuusion, luovutuksen tai vastaavan lakiin tai sopimukseen perustuvan seikan takia, on tämä tai nämä yritykset Korvaavia viiteyhtiöitä ja ne sisällytetään mukaan Viitekoriin. Edellä mainittujen perusteiden mukaan Handelsbanken voi päättää, että Viiteyhtiö poistetaan Viitekorista. Korvaava viiteyhtiö voi olla aiemmin Viiteyhtiö esimerkiksi fuusiotilanteessa. Katso Svenska Handelsbanken AB:n ruotsalaisen Warrantti- ja Sertifikaattiohjelman Yleiset ehdot 4 ja 5. Katso Svenska Handelsbanken AB:n ruotsalaisen Warrantti- ja Sertifikaattiohjelman Yleiset ehdot 6 ja 7. 4

5 Tietoja Kohde-etuudesta Alla olevat tiedot koostuvat otteista tai yhteenvedoista julkisesti saatavilla olevasta tiedosta. Handelsbanken ei kuitenkaan ole suorittanut riippumatonta tietojen tarkastamista, eikä ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta. Kohde-etuusindeksi (Viitekori) itraxx Crossover Series 20 Index Indeksin laskija International Index Company Limited / Markit Group Limited Lisätietoja kohde-etuudesta Kuvaus: itraxx Crossover Series 20 Index, on indeksi, jonka laskee ja julkaisee International Index Company Limited / Markit Group Limited ja/tai se taho, joka on saanut tältä toimeksiannon. Indeksi koostuu 50 eurooppalaisesta yhtiöstä, joiden luottoluokitus ei ole investment grade -luokiteltu luottoluokituslaitosten Fitch, Moody s ja S&P luokituksissa. Yhtiöillä on alussa indeksissä yhtäsuuri painoarvo. Luottotapahtuman sattuessa yhtiölle, joka sisältyy indeksiin, annetaan sen painoarvoksi 0 % niiden kriteerien mukaan, jotka ovat määritelty indeksin säännöissä ja jotka ovat julkaistu Viitekorin historiallinen kehitys 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Lähde: Bloomberg ja Handelsbanken Capital Markets. Kuva näyttää Luottotapahtumia, ilmaistuna prosentteina itraxx Crossover indeksisarjaa kohden. Uusia sarjoja luodaan puolivuosittain. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Disclaimer: The Markit itraxx Crossover series 20 Index Corp (the Index ) referenced herein is the property of Markit Indices Limited ( Index Sponsor ) and has been licensed for use in connection with SHBC GTM 1683G. Each owner acknowledges and agrees that SHBC GTM 1683G is not sponsored, endorsed or promoted by the Index Sponsor. The Index Sponsor make no representation whatsoever, whether express or implied, and hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, those of merchantability or fitness for a particular purpose or use), with respect to the Index or any data included therein or relating thereto, and in particular disclaim any warranty either as to the quality, accuracy and/or completeness of the Index or any data included therein, the results obtained from the use of the Index and/or the composition of the Index at any particular time on any particular date or otherwise and/or the creditworthiness of any entity, or the likelihood of the occurrence of a credit event or similar event (however defined) with respect to an obligation, in the Index at any particular time on any particular date or otherwise. The Index Sponsor shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to the parties or any other person for any error in the Index, and the Index Sponsor is under no obligation to advise the parties or any person of any error therein. The Index Sponsor makes no representation whatsoever, whether express or implied, as to the advisability of purchasing or selling SHBC GTM 1683G, the ability of the Index to track relevant markets performances, or otherwise relating to the Index or any transaction or product with respect thereto, or of assuming any risks in connection therewith. The Index Sponsor has no obligation to take the needs of any party into consideration in determining, composing or calculating the Index. No party purchasing or selling SHBC GTM 1683G, nor the Index Sponsor, shall have any liability to any party for any act or failure to act by the Index Sponsor in connection with the determination, adjustment, calculation or maintenance of the Index. 5

6 Tarjouksen muoto ja ehdot Liikkeeseenlaskija: Järjestäjä: Sijoituspalveluntarjoaja: Maksuasiamies: Laskenta-asiamies: Rekisterinpitäjä: Merkintäpalkkio: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Garantum Fondkommission AB Box Stockholm Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta, jonka osoite on Aleksanterinkatu 11, Helsinki Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Finland Oy 2% laskettuna merkintämäärästä. Liikkeeseenlaskupäivä: 19. joulukuuta 2013 Merkintä: Ehtojen vahvistaminen: Jako ja ehdot liikkeeseenlaskun toteuttamiseksi: Tarjoukseen osallistutaan jättämällä merkintäsitoumus Garantum Fondkommission AB:lle tai Garantum Fondkommission AB:n valitseman jakelijan kautta. Vahvistettu Korko tiedotetaan osoitteessa Garantum Fondkommission AB ja Handelsbanken päättävät lainaosuuksien jakamisesta. Mikäli jakoa ei voida suorittaa aikajärjestyksessä johtuen siitä, että merkintäsitoumukset ovat merkitty samanaikaisesti, varaavat Garantum Fondkommission AB ja Handelsbanken oikeuden käyttää arvontaa päättääkseen jaosta. Mitään takuuta lainaosuuksien saamisesta ei voida antaa. Maksupäivä: 11. joulukuuta 2013 Liikkeeseenlaskun toteutuminen: Vähimmäismerkintä: Merkintäaika: Garantum Fondkommission AB ilmoittaa mahdollisesta peruutetusta tarjouksesta pikimmiten peruutuspäätöksen jälkeen. Vahvistus jako-osuudesta lähetetään pikimmiten merkinnän jälkeen. EUR ja sen jälkeen euron erissä 17. lokakuuta 2013 ja 28. marraskuuta 2013 välisen ajan. Handelsbanken pidättää oikeuden ilmoittaa toisen ajanjakson. Merkintäkurssi: 100%. Merkintämäärä: Kokonaismäärä tarjouksessa: Tarjouksen ehdot: Arvopapereihin liittyvät euron kerrannaisissa. Luottotodistuksen kokonaismäärä vahvistetaan 5. joulukuuta Handelsbanken pidättää oikeuden korottaa tai pienentää määrää jos pankki näin haluaa. Handelsbanken ja Garantum Fondkommission AB peruuttavat liikkeeseenlaskun, mikäli Kokonaismäärä tarjouksessa jää alle EUR tai jos Korkopohjaa ei voida määritellä vähintään 6,0 % tasolle. Lisäksi Handelsbanken pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseenlaskun sellaisissa olosuhteissa, jotka pankin arvion mukaan voivat vaarantaa liikkeeseenlaskun. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan merkinnän maksun jälkeen, hyvittää Garantum Fondkommission AB veloitetun määrän merkinnän yhteydessä annetulle tilille. Sijoitettu summa tullaan käyttämään päivittäisessä pankkitoiminnassa. Tämän ohjelman puitteissa liikkeeseenlasketut arvopaperit oikeuttavat maksuun samalla 6

7 oikeudet: oikeudella (pari passu) Handelsbankenin muiden vakuudettomien ja ei-toissijaisten nykyisten ja tulevien velkasitoumuksien kanssa ellei muuta ole määrätty laissa. Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja kaupankäyntijärjestelmä Listaus: Hakemus arvopaperien listaamiseksi tullaan jättämään Nasdaq OMX Helsinkiin. Listauspäivä: 19. joulukuuta 2013 Listausvaluutta: Market making: EUR Luottotodistus voi olla pörssinoteerattu juoksuaikanaan. Garantum toimii tällöin Luottotodistuksen markkinatakaajana. Tämä tarkoittaa, että Garantum pyrkii normaalien markkinaolosuhteiden vallitessa tarjoamaan osto- ja myyntikursseja Garantumin itse kulloinkin päättämälle määrälle kaupankäyntieriä. Luottotodistuksille, joiden ostokurssi Garantumin käsityksen mukaan alittaa EUR 0,10 voi Garantum jättää tarjoamatta ostokurssia. On huomattava, että osto- ja myyntikurssin välistä eroa ( spread ) Luottotodistukselle voidaan muuttaa. Samoin on huomioitava, että joskus Garantumin saattaa olla vaikea tai mahdotonta tarjota osto- ja myyntikursseja Luottotodistukselle, joka tarkoittaa, että Luottotodistuksen ostaminen tai myyminen voi olla mahdotonta. Tällainen tilanne voi sattua esimerkiksi markkinoiden liikkuessa voimakkaasti, likviditeetin muuttuessa, Garantumin suojatessa positioitaan, markkinahäiriötilanteessa, tietoliikennekatkoksen tai muun teknisen katkoksen aikana, jotka voivat aiheuttaa vaikeuksia käydä kauppaa kohtuullisiin kurssitasoihin tai kohteena olevan markkinapaikan tai -paikkojen sulkemisen tai kaupankäynnin väliaikaisen rajoittamisen johdosta. Pienin kaupankäynti erä: EUR Viimeinen kaupankäyntipäivä: 20. joulukuuta 2018 Handelsbanken vahvistaa täten, että yllä olevat Lopulliset Ehdot ovat voimassa tälle Luottotodistukselle yhdessä Handelsbankenin 20. maaliskuuta 2013 päivätyn MTN-, warrantti ja sertifikaattiohjelman Yleisten Ehtojen kanssa ja sitoutuu niiden mukaan suorittamaan Takaisinmaksettavan summan. Handelsbanken vahvistaa, ettei 17. heinäkuuta 2013 jälkeen ole tapahtunut mitään olennaisia negatiivisia muutoksia Handelsbankenin tulevaisuuden näkymissä. Tukholma, 9. lokakuuta, 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ) 7

8 Tiivistelmä Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Osio A - JOHDANTO JA VAROITUKSET A.1 Varoitus A.2 Sijoituspalveluntarjoajat Tämä tiivistelmä on osa Ohjelmaesitettä, Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken tai Liikkeeseenlaskija ) MTN-, Warrantti- ja Sertifikaattiohjelmaa ja sitä tulee tarkastella johdantona Ohjelmaesitteeseen ja oheisiin Lopullisiin Ehtoihin. Arvopapereihin tehtävän sijoituspäätöksen tulee pohjautua arvioon koko esitteestä, eikä vain tähän tiivistelmään. Mikäli tiivistelmä on harhaanjohtava, virheellinen tai esitteen muiden osien kanssa ristiriitainen, voidaan tämän tiivistelmän laatineet henkilöt asettaa oikeudelliseen vastuuseen. Sijoittaja, joka kantajana esittää vaatimuksen Ohjelmaesitteen tietoja koskien, voi joutua vastaamaan kustannuksista, jotka aiheutuvat Ohjelmaesitteen kääntämisestä ennen oikeustoimien alkamista. Garantum Fondkommission AB Box Stockholm Osio C - ARVOPAPERI C.1 Arvopaperityypit C.2 Valuutta C.5 Arvopaperin luovutusta koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet käsittäen etuoikeusjärjestyksen ja oikeuksien rajoitukset Tyyppi: Luottotodistus / Sertifikaatti Arvopaperin nimi: SHBC GTM 1683G ISIN: FI Euro ( EUR ). Arvopaperit ovat vapaasti luovutettavissa. Mikäli Handelsbanken asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan oikeuttavat arvopaperit maksuun Handelsbankenin omaisuudesta rinnakkain (pari passu) muiden vakuudettomien saamisten ja ei-toissijaisten nykyisten ja tulevien maksuvelvoitteiden kanssa siinä määrin kuin muuta ei ole määrätty laissa. C.11 Informaatio mahdollisesta hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla C.15 Sijoituksen kuvaus C.16 Loppu-, Takaisinmaksupäivä jne. Hakemus Luottotodistuksen listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy pörssissä tullaan jättämään. Luottotodistuksen arvo voi nousta ja laskea. Luottotapahtuma laskee Luottotodistuksen arvoa. Loppupäivä: 20. joulukuuta 2018, Takaisinmaksupäivä: 18. tammikuuta

9 C.17 Kuvaus selvittämisestä jne. C.18 Tuoton kuvaus ym. C.19 Lunastushinta jne C.20 Kohde-etuuden kuvaus Handelsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. Takaisinmaksupäivänä Merkintämäärää kohden maksetaan Takaisinmaksettava summa sekä kunakin Koronmaksupäivänä Kuponki (jonka kokoa pienentävät Viiteyhtiössä sattuneet Luottotapahtumat, kuitenkin vasta Koritappion ylittäessä 10%). Takaisinmaksettava summa lasketaan Koriarvona, joka on jäljellä Loppupäivänä. Koriarvo Lähtöpäivänä on yhtä kuin Merkintämäärä, mutta sitä pienentävät Viiteyhtiöille sattuvat Luottotapahtumat, kuitenkin vasta Koritappion ylittäessä 10%. Jos Koritappio on suurempi kuin 40% on Takaisinmaksettava summa nolla, eikä Kuponkeja enää makseta. Takaisinmaksettava summa ei voi olla negatiivinen. ei sovellu Kohde-etuusindeksi: Tietoa kohde-etuudesta: itraxx Crossover Series 20 Index Osio D - RISKIT D.2 Pääasiallisia riskejä, jotka ovat tyypillisiä liikkeeseenlaskijalle D.3 Pääasiallisia riskejä, jotka ovat tyypillisiä näille arvopapereille Ostettaessa arvopapereita, jotka ovat laskettu liikkeeseen Handelsbankenin MTN-, Warrantti- tai Sertifikaattiohjelman puitteissa otetaan Handelsbankenia koskeva luottoriski. Luottoriskillä tarkoitetaan, että Handelsbanken liikkeeseenlaskijan ominaisuudessa ei pysty suoriutumaan sijoittajalle antamistaan maksuvelvoitteista. Jos Handelsbanken joutuisi selvitystilaan, voi sijoittaja hävitä osan tai koko sijoituksensa riippumatta siitä miten kohdemarkkina on kehittynyt arvopaperin juoksuaikana. Handelsbankenin luottokelpoisuusluokitus on: AA- Standard & Poor silta ( S&P ), Aa3 Moody silta ja AA- Fitchiltä. Moody sin luottoluokitus Aa3, S&P:n luottoluokitus AA- ja Fitchin luottoluokitus AA- tarkoittavat korkeaa laatua hyvin pienellä luottoriskillä. Valtiollinen talletussuoja ei koske arvopapereita, jotka ovat liikkeeseenlaskettu Handelsbankenin MTN-, Warrantti- ja Sertifikaattiohjelman puitteissa. Luottoriski viiteyhtiöt Ostaessaan tämän Luottotodistuksen sijoittaja ottaa, Handelsbankenia koskevan luottoriskin lisäksi, myös luottoriskin koskien viiteyhtiötä tai viiteyhtiöitä, jotka ovat Luottotodistuksen kohteena. Tämä voi vähentää takaisinmaksettavaa summaa ja joissain tapauksissa kuponkia. Markkinariski Juoksuaikana luottotodistuksen arvoon vaikuttavat useat eri tekijät. Näitä ovat mm. luotto-johdannaismarkkinan kehitys, jäljellä oleva juoksuaika ja markkinakorot. Sijoittajan tulee huomioida, että juoksuaikanaan luottotodistuksilla käydään kauppaa itsenäisinä arvopapereina ja arvoon vaikuttaa myös kysynnän ja tarjonnan välinen suhde. Likviditeettiriski On huomioitava, että toisinaan saattaa olla vaikeaa tai mahdotonta ostaa ja myydä luottotodistuksia. Tällainen tilanne voi sattua esimerkiksi likviditeetin puuttuessa markkinoilta, voimakkaiden kurssivaihteluiden aikana tai jos kaupankäyntiä jollain arvopaperiin liittyvällä markkinapaikalla rajoitetaan tai se suljetaan määräajaksi. Myös tekninen vika, kuten katkos tietoliikenneyhteyksissä, saattaa häiritä kaupankäyntiä. 9

10 Valuuttariski Niissä tapauksissa, joissa kohdeomaisuudella käydään kauppaa muussa valuutassa, kuin kotivaluutassa, kurssimuutokset vaikuttavat arvopaperin arvoon. Näin ei kuitenkaan käy arvopapereille, jotka ovat lopullisten ehtojen mukaan valuuttakurssisuojattuja, ts. niiden valuuttakurssi on kiinteä juoksuaikanaan. Oikeudellinen riski Handelsbankenin toimintaa säätelee Ruotsin osakeyhtiölaki (2005:551) ja laki (2004:297) pankki- ja rahoitustoiminnasta sekä kattava pankkitoimintaa koskeva säännöstö. Sääntöjen oikea soveltaminen on ratkaisevan tärkeää terveelle pankkitoiminnalle. Mikäli pankki ei täytä kaikkia velvoitteitaan säännösten mukaan uhkaa sitä riski valvovan viranomaisen tai tuomioistuimen asettamista erilaisista rajoitteista, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti pankin liiketoimintaan. D.6 Varoitus, josta ilmenee, että sijoittaja voi menettää osan tai koko sijoitetun pääoman Tähän Luottotodistukseen sijoittavan tulisi huomioida, että mikäli sattuu useita Luottotapahtumia voi Takaisinmaksettavana summa olla pienempi ja koko sijoitettu pääoma tai osa pääomasta voidaan menettää. Sijoittaja on täysimääräisesti aina itse vastuussa päätöksestään, sijoittaa tai jättää sijoittamatta, yksittäiseen tarjoukseen sekä sijoituksen taloudellisista seurauksista. Osio E - TARJOUS E.2b Tarjouksen käyttötarkoitus E.3 Tarjouksen kuvaus Sijoitettu määrä tullaan käyttämään päivittäisessä pankkitoiminnassa Ensimmäinen merkintäpäivä on 17. lokakuuta 2013 ja viimeinen merkintäpäivä 28. marraskuuta Osallistuminen tarjoukseen tapahtuu jättämällä merkintäsitoumus Garantum Fondkommission AB:lle tai Garantum Fondkommission AB:n valitseman jakelijan kautta. Merkinnän koko on nimellisesti EUR 1 000, vähintään 5 erää. Liikkeeseenlaskija Svenska Handelsbanken AB (publ), Tukholma Liikkeeseenlaskuasiamies on Svenska Handelsbanken AB (julk), Sivukonttoritoiminta Suomessa sekä Järjestäjä ja Laskenta-asiamies on Handelsbanken Capital Markets, HCS Liikkeeseenlaskupäivä on 19. joulukuuta Hakemus arvopaperien listaamiseksi tullaan jättämään Nasdaq OMX Helsinkiin. E.4 Mahdollisten intressien/intressikonfliktien kuvaus E.7 Laskelma kustannuksista, jotka lankeavat sijoittajalle Ei sovellu Merkinnästä peritään 2 % merkintäpalkkio laskettuna merkintämäärästä. 10

Luottotodistus High Yield Eurooppa

Luottotodistus High Yield Eurooppa Luottotodistus High Yield Eurooppa Kohteena: itraxx Crossover Series 21 Index Liikkeeseenlaskupäivä: 15. heinäkuuta 2014 Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5085

Lopulliset Ehdot lainalle 5085 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5081

Lopulliset Ehdot lainalle 5081 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5084

Lopulliset Ehdot lainalle 5084 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva.

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5082

Lopulliset Ehdot lainalle 5082 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5080

Lopulliset Ehdot lainalle 5080 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Sertifikaatti BULL USDX3 H

Sertifikaatti BULL USDX3 H Käännös Sertifikaatti BULL USDX3 H Kohteena: Yhdysvaltain dollari (USD) Noteerauspäivä: 2. syyskuuta 2014 Jäljempänä esitetty on käännös sertifikaatin ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen

Lisätiedot

Laina 5502. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt ekstra 5502. Tiedot kohde-etuudesta.

Laina 5502. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt ekstra 5502. Tiedot kohde-etuudesta. Laina 5502 Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt ekstra 5502 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt ekstra 5502 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen

Lisätiedot

Laina 5500. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot. Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja kaupankäyntisysteemi

Laina 5500. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot. Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja kaupankäyntisysteemi Laina 5500 Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys 5500 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys, 5500 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

Laina 5503. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt 5503. Tiedot kohde-etuudesta.

Laina 5503. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt 5503. Tiedot kohde-etuudesta. Laina 5503 Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt 5503 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Saksalaiset yhtiöt 5503 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

Sertifikaatti. Kohteena: Maksupäivä: Maksu merkittäessä, viimeistään 25. syyskuuta 2012. OMX Helsinki 25 Index TM

Sertifikaatti. Kohteena: Maksupäivä: Maksu merkittäessä, viimeistään 25. syyskuuta 2012. OMX Helsinki 25 Index TM Sertifikaatti Kohteena: OMX Helsinki 25 Index TM Maksupäivä: Maksu merkittäessä, viimeistään 25. syyskuuta 2012 Lopulliset ehdot - Sertifikaatti Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista.

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

Sivu Lopulliset Ehdot 2-6. Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys, 5087B 2-3. Tiedot kohde-etuudesta 4

Sivu Lopulliset Ehdot 2-6. Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys, 5087B 2-3. Tiedot kohde-etuudesta 4 Laina 5087 Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys, 5087A Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys, 5087B Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys,

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6

Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 Laina 5086 Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (JULK), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA LAINAKOHTAISET EHDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINA 14

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (JULK), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA LAINAKOHTAISET EHDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINA 14 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä lainakohtaisista ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten lainakohtaisten ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

1. Tiivistelmä JAKSO A JOHDANTO JA VAROITUKSET. A.1 Varoitus

1. Tiivistelmä JAKSO A JOHDANTO JA VAROITUKSET. A.1 Varoitus 1. Tiivistelmä Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne

Lisätiedot

19.4.2010 BULL SAHKO X2 H. Kohde-etuus: SHB Power

19.4.2010 BULL SAHKO X2 H. Kohde-etuus: SHB Power 19.4.2010 BULL SAHKO X2 H Kohde-etuus: SHB Power Lopulliset ehdot Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan Perusesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Perusesitteen

Lisätiedot

1. Tiivistelmä. A.1 Varoitus

1. Tiivistelmä. A.1 Varoitus 1. Tiivistelmä Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne

Lisätiedot

19.4.2010 BULL KULTA X2 H. Kohde-etuus: Termiinisopimus kulta ( GC )

19.4.2010 BULL KULTA X2 H. Kohde-etuus: Termiinisopimus kulta ( GC ) 19.4.2010 BULL KULTA X2 H Kohde-etuus: Termiinisopimus kulta ( GC ) Lopulliset ehdot Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan Perusesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista.

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 ÅLANDSBANKEN LUOTTORISKISERTIFIKAATIN SUOMI YRITYKSET LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN ja WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4801 Luottosidonnainen Indeksitodistus

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4584 Yrityskorilaina Suomi laskettu

Lisätiedot

Luottosertifikaatti Eurooppa 2012 Vaihtoehto Maltillinen

Luottosertifikaatti Eurooppa 2012 Vaihtoehto Maltillinen 1 LUOTTOSERTIFIKAATIN EUROOPPA 2012 VAIHTOEHTO MALTILLINEN VAHVISTETUT LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN JA WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 LUOTTORISKISERTIFIKAATIN EUROPE HIGH YIELD PRO LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN JA WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4768 Luottosidonnainen Indeksitodistus

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4719 Luottotodistus High Yield

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5053

Lopulliset Ehdot lainalle 5053 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva.

Lisätiedot