BULL SAHKO X2 H. Kohde-etuus: SHB Power

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.4.2010 BULL SAHKO X2 H. Kohde-etuus: SHB Power"

Transkriptio

1 BULL SAHKO X2 H Kohde-etuus: SHB Power

2 Lopulliset ehdot Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan Perusesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Perusesitteen (ruotsinkielinen) ja sen tiivistelmän saa Riskit: Luottoriski Ostaessaan arvopaperin, joka on laskettu liikkeelle MTN- Warrantti- ja Sertifikaattiohjelman puitteissa (Perusesite) ottaa sijoittaja Handelsbankenia koskevan luottoriskin. Handelsbankenin luottoluokitus on AA- Standard & Poor silta ja Aa2 Moody silta. Luottoluokitus on todistus, jonka lainanottaja voi saada riippumattomalta luottoluokittelijalta koskien kykyään suoriutua omista rahoitusvastuistaan. Tätä kykyä kutsutaan myös luottokelpoisuudeksi. Kaksi suurinta luottokelpoisuuden arvioijaa ovat Moody s ja Standard & Poor s. Handelsbanken on yleispankki ja siksi tarjoaa täydellisen valikoiman erilaisia pankkipalveluita. Tämän toiminnan johdosta syntyy joukko erilaisia riskejä, jotka tunnistetaan ja niitä mitataan sekä hallinnoidaan systemaattisesti konsernin eri toiminnoissa. Handelsbanken ei aseta vakuuksia liikkeelle laskemilleen arvopapereille ja valtiollinen talletussuoja ei koske sijoittajaa, joka sijoittaa arvopapereihin. Valuuttariski Mikäli kohteena oleva omaisuus noteerataan jossain muussa valuutassa kuin euroissa, voivat valuuttakurssimuutokset vaikuttaa arvopaperin tuottoon. Näin ei kuitenkaan käy arvopapereille, jotka ehtojensa mukaan ovat nimenomaisesti valuuttasuojattuja eli niiden valuuttakurssi on kiinteä. Oikeudellinen riski Handelsbankenin toimintaa säätelee Ruotsin osakeyhtiölaki (2005:551) ja laki (2004:297) pankki- ja rahoitustoiminnasta sekä kattava pankkitoimintaa koskeva säännöstö. Sääntöjen oikea soveltaminen on ratkaisevan tärkeää terveelle pankkitoiminnalle. Mikäli pankki ei täytä kaikkia velvoitteitaan säännösten mukaan uhkaa sitä riski valvovan viranomaisen tai tuomioistuimen asettamista erilaisista rajoitteista, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti pankin liiketoimintaan. Määräykset Arvopaperikauppaa käyvän sijoittajan tulee perehtyä niihin määräyksiin (esim. kunkin arvopaperin Lopullisiin Ehtoihin), jotka koskevat kaupankäyntiä sekä huomioida, että näitä määräyksiä voidaan myöhemmin täydentää ja muuttaa. Sijoittajan tulee erityisesti huomioida, että sellaiset täydennykset ja muutokset voivat tulla ajankohtaisiksi kohde-etuutena olevaa omaisuutta koskevien merkittävien markkinamuutosten seurauksena. Markkinariski Juoksuaikana sertifikaatin hintaan vaikuttavat useat tekijät kuten kohde-etuuden arvonmuutos, jäljellä oleva juoksuaika, odotukset tulevasta volatiliteetista, markkinakorkojen taso ja mahdollinen osingonjako. Huomaa, että pienet muutokset kohde-etuuden arvossa juoksuaikana voivat johtaa suuriin muutoksiin sertifikaatin arvossa. Sijoittajan tulee olla tietoinen, että sertifikaatilla käydään juoksuaikanaan kauppaa itsenäisenä arvopaperina ja arvoon vaikuttaa myös kysynnän ja tarjonnan välinen suhde. Likviditeettiriski Toisinaan juoksuaikana saattaa sertifikaatilla olla vaikeaa tai mahdotonta käydä kauppaa. Näin voi sattua esimerkiksi voimakkaiden kurssiliikkeiden, markkinoiden likviditeetin puutteen, asianomaisen tai jonkun asianomaisista markkinapaikoista sulkemisen tai kaupankäynnin rajoittamisen aikana. Myös tekniset viat, kuten häiriöt tietoliikenneyhteydessä voivat vaikeuttaa kaupankäyntiä. Osaamistaso Sijoittajan tulee varmistua siitä, että hänen tietonsa kaupankäynnistä sertifikaateilla on riittävä, jotta hän voi tehdä liiketaloudellisen päätöksen. Sijoittajan täytyy myös ymmärtää sertifikaattisijoitukseen liittyvät riskit ja tehdä sijoituspäätöksiä vasta tarkkaan harkittuaan sijoituksen sopivuutta omaan taloudelliseen ja verotukselliseen tilanteeseensa. Sijoitus sertifikaattiin tulee tehdä vasta kohdeetuuden tai kohdekokonaisuuden tai kohteen laskentametodin tulevaisuuden arvonmuutoksiin vaikuttavien tekijöiden tarkan harkinnan jälkeen. Juoksuaikana voi yksi tai useampi riskitekijä vaikuttaa samanaikaisesti sertifikaatin arvoon, joka tarkoittaa, että yhden yksittäisen riskitekijän vaikutusta ei voida ennalta määrittää. Sijoittajan tulee huolellisesti lukea sertifikaatin Lopulliset Ehdot ja Perusesite. Sijoittajan tulee huomioida että Kertyneen Arvon pienentyessä voi takaisin maksettava summa olla vähemmän kuin sijoitettu summa ja sijoitus voidaan menettää osittain tai kokonaan. 2

3 Tuotekohtaiset ehdot Arvopaperin nimi: Kohde-etuosake: ISIN-tunnus: Eräpäivän määrityspäivä: Eräpäivä: BULL SAHKO X2 H SHB Power FI Handelsbanken voi koska tahansa vahvistaa Eräpäivän. Tällaisen Eräpäivän aikaisin ajankohta voi olla viikon kuluttua Eräpäivän määrityspäivästä. Ilmoitus vahvistetusta Eräpäivästä lähetetään arvopaperin haltijoille ja sille markkinapaikalle, jossa Sertifikaatti on listattu. Ilmoitus tästä tullaan pitämään saatavilla Handelsbankenin konttoreissa ja osoitteessa on ensimmäinen seuraavista: (1) 19. huhtikuuta 2030 tai (2) se päivä, jonka Handelsbanken on ilmoittanut Eräpäivän määrityspäivänä tai (3) jos Lunastus on tapahtunut, Lunastuspäivä tai (4) jos Kohteena olevan osakkeen virallinen kaupankäyntikurssi on Handelsbankenin käsityksen mukaan laskenut 50 % tai enemmän yksittäisen kauppapäivän aikana, on tämä päivä Eräpäivä. Tilityspäivä: Lunastus: Kymmenen (10) pankkipäivää Eräpäivän jälkeen. Haltijat, ts. arvo-osuuden rekisteröidyt omistajat, ja ne, jotka ovat säilytysasiakkaita Handelsbankenissa voivat itse Lunastuspäivinä vaatia sertifikaatin lunastusta. Muut, ts. ne, joiden säilytys on muussa pankissa kuin Handelsbankenissa voivat Lunastuspäivinä vaatia lunastusta oman säilyttäjäpankkinsa kautta. Lunastuksesta peritään provisio, joka on 2 % Takaisinmaksettavasta summasta, vähintään EUR 100. Lunastusilmoitus: Lunastusilmoituksen täytyy saapua Handelsbankeniin viimeistään viisi (5) Pankkipäivää ennen kyseistä Lunastuspäivää. Lunastuspäivät: Lunastusmenettely: Viitekurssin päätösmetodi: Takaisinmaksettava summa: Maaliskuun, kesäkuun, syyskuun tai joulukuun kolmas perjantai, mikäli tämä päivä on Pankkipäivä, muussa tapauksessa seuraava Pankkipäivä. Handelsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. Virallinen Päätöskurssi Joko: (1) Kertynyt Arvonmuutos Eräpäivänä tai (2) jos Kohteena olevan osakkeen virallinen kaupankäyntikurssi on Handelsbankenin käsityksen mukaan laskenut 50 % tai enemmän yksittäisen kauppapäivän aikana, on Takaisinmaksettavan summan arvo nolla.

4 Kertynyt Arvo ("AV"): Kertynyt arvonmuutos lasketaan alla olevan kaavan mukaan jokaisena sellaisena päivänä, joka on Pankkipäivä ja Suunniteltu Kaupankäyntipäivä, eikä ole Häiritty Kaupankäyntipäivä, alkaen Listauspäivänä ja päättyen Eräpäivänä. Lähtöarvo on EUR 5. AV t-1 + AVF + AK AV t-1 = Kertynyt Arvo edellisestä Suunnitellusta Kaupankäyntipäivästä, joka ei ollut Häiritty Kaupankäyntipäivä. Jos Viitekurssia tai Korkomarginaalia korjataan tai Kertyneen Arvonmuutoksen laskelma on ilmeisen virheellinen, muutetaan Kertynyttä Arvonmuutosta, mikäli laskelma ei ole kolmea Suunniteltua Kaupankäyntipäivää vanhempi. Muussa tapauksessa Kertyneeseen Arvonmuutokseen ei tehdä mitään korjausta. Kertynyt Arvonmuutos ("AVF"): ((Viitekurssi - Viitekurssi t-1 x (1+Korkopohja x Korkojakso)) x AV t-1 x Vipukerroin / Viitekurssi t-1 huomioiden korjaus alla. Viitekurssi t-1 = Viitekurssi edellisenä Suunniteltuna Kaupankäyntipäivänä, joka ei ollut Häiritty Kaupankäyntipäivä. Viitekurssi t0 = Viitekurssi 16. huhtikuuta Korjaus: Normaalin osingonjaon yhteydessä Handelsbanken lisää Viitekurssia summalla, joka vastaa osingon määrää sinä päivänä, jolloin kohteena oleva osake noteerataan ilman oikeutta osinkoon. Korjaus koskee vain tämän päivän laskentaa, ei sitä seuraavia päiviä. Kertynyt Rahoitus ("AK"): Hallinnointipalkkio: AV t-1 x (Korkopohja - Korkomarginaali - Hallinnointipalkkio) x Korkojakso 0,80 %. Handelsbanken pidättää itsellään oikeuden Sertifikaatin juoksuaikana kuukausittain, kunkin kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä, korottaa tai laskea Hallinnointipalkkiota jos Handelsbankenin kustannukset Sertifikaatin hallinnoimisesta ja riskienhallinnasta muuttuvat. Hallinnointipalkkio voi olla enintään 2 %. Ilmoitus mahdollisesta korotuksesta tai laskemisesta julkaistaan osoitteessa sekä pörssitiedotteella siinä pörssissä, jossa Sertifikaatti on listattu. Vipukerroin: 2 Korkomarginaali: 1 % Korkopohja: EONIA yliyönkorko ( O/N ), jonka Korkopäivien laskentametodi on Todelliset päivät / 360. EONIA tarkoittaa korkoa, jonka Euroopan Keskuspankki laskee ja (1) julkaistaan Reutersin sivulla EONIA= klo ja keskieuroopan aikaa ajankohtaisena päivänä (tai jonkun muun systeemin tai sivun kautta, joka korvaa mainitun systeemin tai sivun) tai jos sellaista noteerausta ei ole - (2) Handelsbankenin mainittuna ajankohtana ilmoittama korko, joka vastaa (a) keskiarvoa Eurooppalaisten Viitepankkien tarjoamista koroista Euroopan johtavien liikepankkien EUR suuruisille talletuksille tälle sijoitusajalle tai mikäli 4

5 vain yksi tai ei yhtään tällaista tarjousta anneta, (b) Handelsbankenin arvio siitä korosta, jota Euroopan johtavat liikepankit tarjoavat tälle ajalle EUR antolainaukselle eurooppalaisilla interbank-markkinoilla. Korkojakso: Kunakin päivänä, jolloin AV lasketaan, aika edellisestä päivästä, jolloin AV laskettiin (se mukaan lukien) kyseiseen AV:n laskemispäivään saakka. Tietoja Kohde-etuudesta Informaatio alla koostuu otteista tai yhteenvedoista julkisesti saatavilla olevasta tiedosta. Handelsbanken ei kuitenkaan ole suorittanut riippumatonta tietojen tarkastamista, eikä ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta. Kohde-etuus Viitekurssin lähde Indeksin laskija Lisätietoja kohde-etuudesta SHB Power NASDAQ OMX Group NASDAQ OMX Group Indeksikuvaus: SHB Power on raaka-aineindeksi, jonka Handelsbankenin toimeksiannosta laskee ja julkaisee NASDAQ OMX Group ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho, perustuen termiinihintaan pohjoismaista sähköstä Nord Pool pörssissä. Lisätietoja tästä raaka-aineindeksistä saa osoitteesta tai Vastuunrajoitus: NASDAQ OMX Group, Inc (publ) ("NASDAQ OMX") ei ole taannut, hyväksynyt, liikkeeseenlaskenut tai tukenut näitä tuotteita, eikä NASDAQ OMX anna mitään, ilmaistua tai implisiittistä, takuuta koskien sitä mahdollista tulosta, johon SHB Powerin käyttäminen saattaa johtaa tai koskien SHB Powerin arvoa tiettynä ajankohtana. SHB Powerin kokoaa ja laskee NASDAQ OMX. NASDAQ OMX ei ole missään tapauksessa vastuussa virheestä SHB Power:ssä. NASDAQ OMX ei myöskään ole velvollinen ilmoittamaan tai julkaisemaan mahdollisia virheitä SHB Power:ssä. Tarjouksen muoto ja ehdot Liikkeeseenlaskettujen sertifikaattien määrä: Järjestäjä: Kaupankäyntipalkkio: Liikkeeseenlaskupäivä: arvopaperia sarjaa kohden. Handelsbanken pidättää itsellään oikeuden lisätä tai rajoittaa tätä määrää halunsa mukaan. Merkintää ei tapahdu vaan Sertifikaatin ostot ja myynnit tapahtuvat sillä markkinapaikalla, jolle Sertifikaatti on listattu. Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Käytäessä kauppaa Handelsbankenin kautta perii pankki kaupankäynnistä palkkion kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Listauspäivä Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja kaupankäyntijärjestelmä Listaus: Hakemus Sertifikaattien listaamiseksi tullaan tekemään NASDAQ OMX Helsingin pörssiin. Listauspäivä: 19. huhtikuuta

6 Listausvaluutta: Market making: Pienin kaupankäynti erä: Viimeinen kaupankäyntipäivä: EUR Sertifikaatti voi olla pörssinoteerattu juoksuaikanaan. Handelsbanken toimii tällöin Sertifikaatin markkinatakaajana. Tämä tarkoittaa, että Handelsbanken pyrkii normaalien markkinaolosuhteiden vallitessa tarjoamaan osto- ja myyntikursseja Handelsbankenin itse kulloinkin päättämälle määrälle kaupankäyntieriä. Sertifikaateille, joiden ostokurssi Handelsbankenin käsityksen mukaan alittaa EUR 0,01 voi Handelsbanken jättää tarjoamatta ostokurssia. On huomattava, että osto- ja myyntikurssin välistä eroa ( spread ) Sertifikaatille voidaan muuttaa. Samoin on huomioitava, että joskus Handelsbankenin saattaa olla vaikea tai mahdotonta tarjota osto- ja myyntikursseja Sertifikaatille, joka tarkoittaa, että Sertifikaatin ostaminen tai myyminen voi olla mahdotonta. Tällainen tilanne voi sattua esimerkiksi markkinoiden liikkuessa voimakkaasti, likviditeetin muuttuessa, Handelsbankenin suojatessa positioitaan, markkinahäiriötilanteessa, tietoliikennekatkoksen tai muun teknisen katkoksen aikana, jotka voivat aiheuttaa vaikeuksia käydä kauppaa kohtuullisiin kurssitasoihin tai kohteena olevan markkinapaikan tai -paikkojen sulkemisen tai kaupankäynnin väliaikaisen rajoittamisen johdosta. 1 sertifikaatti sarjaa kohden. Eräpäivä. Tukholma 14 huhtikuuta 2010 Svenska Handelsbanken AB (publ) 6