LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO"

Transkriptio

1 LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), , ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä Herttuala-tilalla Rno 4:629 sijaitsevan n m2 määräalan vuokraamisesta ja kyseessä olevalla määräalalla sijaitsevien toimitilojen lunastamisesta seuraavasti: 1. VUOKRAAMINEN 1.1 Vuokra-aika ja käyttötarkoitus Yritys vuokraa toimitilat tontteineen kahdeksikymmeneksi (20) vuodeksi sen jälkeen, kun toimitilojen rakennustyöt ovat valmiit ja toimitilat yrityksen käytössä. Vuokra-aikana yritys sitoutuu lunastamaan toimitilat tontteineen omakseen jäljempänä sovittavalla tavalla. Tontti on paaluin merkitty maastoon. Tontti lohkaistaan myöhemmin omaksi tilakseen. Tontin lunastushinta on 2600 kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Toimitiloja käytetään tuotanto-, pakastus-, toimisto- ja varastotiloina. Toimitilojen pinta-ala jätekatoksineen on noin 700 kerros-m2 ja tilavuus noin 2400 m3. Yritys on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnassaan tarvittavat viranomaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. 1.2 Vuokranmaksu Yritys maksaa toimitilojen ja tontin vuokran lunastushinnan maksamiseen liittyvän koron muodossa (lunastushinnan maksaminen ks. kohta 2.3). Annuiteettieriin sisältyvän koron (1 % vuotuinen korko) osuus katsotaan vuotuiseksi arvonlisäverottomaksi vuokraksi. 1.3 Ylläpitokustannukset ja perusparannusten tekeminen Ylläpitokustannukset Yritys huolehtii vuokra-aikana toimitilan lämmityksen, sähkön, veden ja jäteveden käyttömaksujen maksamisesta sekä jätehuollosta samoin kuin muista toimitilan käyttöön liittyvistä kustannuksista.

2 Yritys vastaa myös kaikista toimitilan kunnossapitokustannuksista, joihin sisältyvät myös tavanomaiset vuosikorjaukset sekä huolto- ja kunnossapitotyöt. Perusparannukset Yritys tekee kustannuksellaan tarpeelliseksi katsotut toimitilan perusparannukset kuitenkin niin, että oleellisiin muutostöihin on saatava etukäteen kunnan kirjallinen suostumus. Jos yritys haluaa, että perusparannukset otetaan huomioon sopimuksen päättymisen tai palovakuutuskorvauksen maksamisen yhteydessä, tästä ja siitä, miten ne otetaan huomioon, on sovittava kunnan kanssa ennen töiden tekemistä. Katselmus Toimitila luovutetaan yritykselle rakennustöiden valmistuttua siinä kunnossa kuin se silloin on. Toimitilan kunnon toteamiseksi osapuolten välillä pidetään ennen luovutusta katselmus. Katselmus pidetään myös sopimuksen päättyessä. 1.4 Kadun kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus Yritys huolehtii katuosuuden kunnossa- ja puhtaanapidosta siten kuin laissa (669/78) kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on kiinteistönomistajalle säädetty. 1.5 Vakuutus Kunta vakuuttaa toimitilan täydestä jälleenhankinta-arvosta. Täysarvo- /kiinteistövakuutus otetaan kunnan nimiin. Yritys suorittaa vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset suoraan vakuutusyhtiölle. Mikäli toimitila tuhoutuu vahinkotapahtumassa kokonaan tai muutoin siten, että maksettu vakuutuskorvaus vastaa toimitilan täyttä arvoa, tämä sopimus katsotaan purkautuneeksi, elleivät osapuolet sovi toimitilan kuntoonsaattamisesta ja sopimuksen jatkamisesta. Jos sopimus purkautuu vahinkotapahtuman johdosta, vakuutuskorvaus jaetaan tällöin yrityksen ja kunnan kesken siinä suhteessa kuin yrityksen maksamat lunastuserät ovat koko lunastushinnasta. Mikäli toimitila tuhoutuu vahinkotapahtumassa vain osittain, vakuutuskorvaus käytetään ensisijaisesti toimitilan kunnostamiseen. Yritykselle suoritettavasta vakuutuskorvauksesta kunnalla on oikeus kuitata tästä sopimuksesta johtuvat saatavansa ja muut tämän sopimuksen 3.5

3 kohdassa tarkoitetut erät, mikäli näiden vähentäminen yritykselle palautettavista lunastuseristä ei ole mahdollista. Kuittausoikeus koskee myös sellaisia sopimuksen kohteen käytöstä johtuvia maksuja, jotka kunta kiinteistön omistajana mahdollisesti joutuu yrityksen puolesta maksamaan kolmannelle tai kunnan omalle laitokselle, vaikka nämä eivät vielä olisi erääntyneetkään. 2. LUNASTAMINEN 2.1 Lunastuksen suorittaminen Yritys on velvollinen lunastamaan vuokra-aikana toimitilat ja tontin omakseen jäljempänä mainitusta lunastushinnasta. Lunastus alkaa kun toimitilat on valmiita ja suunnitelman mukaiset laiteinvestoinnit on tehty, sisältäen irtopakastuslaitteiston. Yrityksellä on lisäksi oikeus lunastaa toimitilat ja tontti myös ennen vuokra-ajan päättymistä, suorittamalla kokonaisuudessaan yhtenä eränä sen, mitä vielä on maksamatta lunastushinnasta. 2.2 Lunastushinta Lunastushinta määräytyy hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaisesti (kustannusarvio euroa). Tontin osuus on 2600 euroa. Lunastushintaa määriteltäessä otetaan huomioon rakentamiseen saadut avustukset. Saadut avustukset vähentävät täysimääräisesti yrityksen maksamaa lunastushintaa. Lunastushinta vähenee vuosittaisen 5 % tasapoiston mukaan siihen saakka kun laitos ja investoinnit ovat Etelä-Savon Ely-keskukseen toimitetun investointihakemuksen sisällön mukaisesti kokonaisuudessaan toteutetut ja lunastusohjelma käynnistyy. 2.3 Lunastushinnan maksaminen Lunastuserät on maksettava kunnalle kunnan osoittamalle tilille kalenterikuukausittain kunkin kuukauden 15. päivään mennessä tasasuuruisissa annuiteettierissä ilman eri laskutusta toimitilojen ja investointien valmistuttua. Annuiteettierätaulukko laaditaan hyväksyttyjen kustannusten mukaan toimitilojen valmistuttua. 2.4 Omistusoikeuden luovuttaminen yritykselle Sen jälkeen, kun yritys on kunnalle maksanut kokonaisuudessaan tähän sopimukseen perustuvat saatavat, toimitilan omistusoikeus siirtyy yritykselle tämän sopimuksen liitteenä olevan eri luovutuskirjan allekirjoittamisella.

4 Toimitilan omistusoikeus voidaan siirtää yritykselle eri luovutuskirjalla sen jälkeen, kun 50 % lunastushinnasta on suoritettu edellyttäen, että yritys on asianmukaisesti täyttänyt tähän sopimukseen perustuvat velvoitteensa. Yritys suorittaa maksamattoman kauppahinnan kunnalle alkuperäisen lunastusaikataulun mukaisesti ja kulloinkin maksamatta olevalle kauppahinnalle edellä 1.3 kohdassa mainitun vuokran suuruisen vuotuisen koron. Yritys huolehtii kustannuksellaan siitä, että kunta saa maksamattoman kauppahinnan, sille sovitun koron, viivästyskoron ja perimiskulujen maksamisen vakuudeksi parhaimmalla etuoikeudella olevia kyseisiin tontteihin kiinnitettyjä panttikirjoja. Tontin myynnistä yritykselle tehdään tämän sopimuksen liitteenä oleva erillinen kiinteistökaupan esisopimus. 3. MUUT SOPIMUSEHDOT 3.1 Tietojen antaminen Yritys on velvollinen toimittamaan sopimusaikana vuosittain kunnalle tilinpäätös- ja välitilinpäätöstietonsa sekä muut tiedot yrityksen toiminnan laatuun ja laajuuteen oleellisesti vaikuttavista muutossuunnitelmista hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista. Kunta ei saa luvatta ilmoittaa kolmannelle tämän kohdan nojalla tietoonsa saamaa liike- ja ammattisalaisuutta. 3.2 Sopimuksen siirtäminen ja alivuokraus Yrityksellä on oikeus toimitilan vuokra-aikana siirtää tämä sopimus kolmannelle. Yrityksellä on oikeus alivuokrata tai muutoin luovuttaa toimitiloja tai osaa siitä kolmannelle. Yllä mainituista toimista on ilmoitettava kunnalle ja mahdollisen kolmannen osapuolen on täytettävä Ely-keskuksen investointitukipäätöksen Dnro 1190/3561/2012 ehdot. 3.3 Viivästyskorko Mikäli vuokran tai lunastuserän tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille kunnan saataville maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko erääntymispäivästä maksupäivään saakka.

5 3.4 Sopimuksen purkaminen Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta, eikä kirjallisen kehotuksen saatuaan viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään. Mikäli sopijapuoli rikkoo liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (482/95) säännöksiä tai tämän sopimuksen vuokraamista koskevia määräyksiä, noudatetaan mitä sanotun lain 8 luvussa on säädetty sopimuksen purkamisesta. Sopimuksen purkautumisesta vahinkotapahtuman johdosta on lisäksi määrätty edellä kohdassa Lunastuserien palauttaminen Mikäli sopimus purkautuu kesken sopimuskauden, kunta palauttaa yritykselle tämän maksamat lunastushintaerät. Palautettavasta määrästä kunnalla on oikeus vähentää seuraavat erät: - tähän sopimukseen perustuvat kaikki saatavansa sekä myös sellaiset sopimuksen kohteen käytöstä aiheutuvat maksut, jotka kunta kiinteistönomistajana mahdollisesti joutuu yrityksen puolesta maksamaan kolmannelle tai kunnan omalle laitokselle, vaikka nämä eivät vielä olisi erääntyneetkään - kustannukset, jotka kunnalle aiheutuvat toimitilojen saattamisesta sellaiseen kuntoon, että ne voidaan kohtuudella luovuttaa uuden yrityksen käyttöön, kyseisen yrityksen erityisvaatimuksia kuitenkaan huomioon ottamatta, - viiden (5) prosentin tasapoisto lunastushinnasta kutakin rakennuksen iän mukaista vuotta kohden, jonka yritys on toimitiloja hallinnut, ja - toimitilan ollessa käyttämättömänä, ennen kuin se kunnan purettua sopimuksen yrityksen laiminlyönnin vuoksi luovutetaan uuden yrityksen käyttöön, tyhjänäoloaikaa vastaavasti enintään puolen vuoden vuokran suuruinen määrä. 3.6 Kunnan oikeus eräisiin suorituksiin ja toimenpiteisiin yrityksen lukuun Mikäli yritys laiminlyö velvollisuutensa suorittaa edellä kohdassa 1.3 tarkoitettuja käyttömaksuja tai kohdassa 1.5 tarkoitettuja vakuutusmaksuja ja laiminlyönnin seurauksena toimitiloille mahdollisesti aiheutuu vahinkoa tai

6 kysymyksessä oleva liityntäsopimus taikka vakuutussopimus mahdollisesti puretaan, kunnalla on oikeus suorittaa yrityksen lukuun laiminlyöty käyttömaksu, liityntämaksu tai vakuutusmaksu ja periä suoritus yritykseltä. Mikäli yritys laiminlyö edellä kohdassa 1.3 tarkoitetun kunnossapitovelvollisuutensa, kunnalla on oikeus suorittaa tarvittavat toimenpiteet yrityksen lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset yritykseltä. Tässä kohdassa tarkoitetuille kunnan saataville yritys maksaa edellä kohdassa 3.3 tarkoitetun viivästyskoron suorituspäivästä lukien. 3.7 Suoritusten maksujärjestys Yrityksen kunnalle tekemä maksusuoritus katsotaan kunnan yritykseltä olevien saatavien suoritukseksi viivästyskorkoineen seuraavassa järjestyksessä: 1. kohdassa 3.6 tarkoitettu saatava. 2. kohdassa 1.3 tarkoitettu vuokra. 3. kohdassa 2.2 tarkoitettu lunastushinta. 3.8 Pilaantuneet maat Yritys on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei tontin alue tai osa siitä yrityksen toimesta eikä muutoinkaan yrityksen hallinta-aikana pilaannu. Mikäli tontti tai osa siitä on kuitenkin yrityksen hallinta-aikana ympäristönsuojelulain (86/00) 12. luvun tarkoittamalla tavalla pilaantunut, yritys on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten kuin sanotun lain 12. luvussa säädetään. 3.9 Erimielisyyksien selvittäminen Tämän sopimuksen soveltamisesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelutulokseen erimielisyyksistä ei päästä, niin tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa tai jomman kumman sopijapuolen niin vaatiessa Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Mikäli erimielisyydet jätetään välimiesoikeuden ratkaistavaksi, kumpikin sopijapuoli valitsee välimiesoikeuteen yhden jäsenen ja nämä puolestaan yhdessä puheenjohtajan. Siinä tapauksessa, etteivät sopijapuolten nimeämät välimiehet kahden viikon kuluessa pääse yksimielisyyteen puheenjohtajan valitsemisesta tai että toinen sopijapuoli laiminlyö välimiehen valitsemisen sanotussa ajassa, sopimukseen liittyvä riita tulee saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

7 3.10 Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja kun kunnanhallituksen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kerimäen kunnan tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät kuntaliitoksen johdosta lähtien Savonlinnan kaupungille. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle." Kerimäki / 20 Kerimäen kunta Kari Rannanpiha Kunnanjohtaja Jouko Piiparinen Hallintojohtaja Kerimäen Kalatalo Oy perustettava yhtiö Niko Ovaska Hallituksen puheenjohtaja

8 Luovutuskirja ja kiinteistökaupan esisopimus ovat seuraavat: LUOVUTUSKIRJA Kerimäen kalatalo Oy:n ja Kerimäen kunnan täytettyä xx.xx.xxxx allekirjoitetun lunastussopimuksen ehdot asianmukaisesti sekä Kerimäen Kalatalo Oy:n maksettua toteutuneiden kustannusten mukaisen osuuden lunastushinnasta kokonaisuudessaan, todetaan Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä Herttuala-tilalla Rno 4:629 sijaitsevien rakennusten omistusoikeuden siirtyneen Kerimäen Kalatalo Oy:lle tämän luovutuskirjan allekirjoituspäivästä lukien KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sen jälkeen kun tämän esisopimuksen osapuolten Kerimäen kunnan ja Kerimäen kunnasta olevan Kerimäen kalatalo Oy:n välillä on tehty ja allekirjoitettu jäljempänä mainitulla tontilla sijaitsevan rakennuksen (lunastussopimuksessa toimitila) omistusoikeuden siirtymistä koskeva lopullinen luovutuskirja, jonka perusteella rakennuksen omistusoikeus on siirtynyt yhtiölle, osapuolet sitoutuvat tekemään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun xx.xx.xxxx allekirjoitetun lunastussopimuksen mukaiset kaikki maksuerät on suoritettu, seuraavan kiinteistökaupan: "KAUPPAKIRJA Tällä kauppakirjalla myy ja luovuttaa Kerimäen kunta (Y-tunnus ), jota jäljempänä sanotaan kunnaksi, Kerimäen kunnasta olevalle Kerimäen kalatalo Oy:lle jota jäljempänä sanotaan yhtiöksi, Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä Herttuala-tilalla Rno 4:629 sijaitsevan määräalan,

9 kiinteistörekisteripinta-alaltaan 4000 m2, seuraavilla ehdoilla: 1. Kauppahinta on maksettu kunnan ja yhtiön välillä allekirjoitetun lunastussopimuksen mukaisesti perittyjen lunastusmaksujen osana. 2. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy yhtiölle heti. 3. Kaupan kohde myydään vapaana kaikista rasituksista. 4. Yhtiö maksaa kaupanvahvistuskustannukset. 5. Kunnalla on oikeus sijoittaa tontille tarpeelliset johdot, laitteet ja kiinnikkeet. Yhtiölle korvataan edellä mainituista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuva vahinko. Kunnalla on oikeus hakea ja saada perustetuksi vastaavat rasitteet. 6. Kunnalla on oikeus sijoittaa kustannuksellaan ao. viranomaisten hyväksymiä palo- ja väestönsuojelutoimen hälytyslaitteita rakennuksiin. Kunta korvaa siitä mahdollisesti aiheutuvan vahingon. 7. Tähän kauppaan kuuluu lunastussopimuksen mukainen laitteisto, irtaimisto ja muu kiinteistöön liittyvä tarpeisto, sekä sähköliittymä, vesi- ja viemäriliittymä ja kaukolämpöliittymä. Nyt myydyllä tontilla sijaitsevan rakennuksen (lunastussopimuksessa toimitila) omistusoikeuden on todettu xx.xx.xxxx päivätyllä luovutuskirjalla siirtyneen yhtiölle. Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi kunnalle, toinen yhtiölle ja kolmas julkiselle kaupanvahvistajalle." Tämä kiinteistökaupan esisopimus on laadittu kolmena samansisältöisenä kappaleena, yksi kunnalle, toinen yhtiölle ja kolmas julkiselle kaupanvahvistajalle

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]]

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] klo 11.35 Sitoumuksetta / Puhdas versio SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] ja TELIASONERA

Lisätiedot

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3)

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot