Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista."

Transkriptio

1 Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. LUVAN HAKIJA Huoltoasema Aalto Oy (Ent. Huoltoasema ja Kahvio T&T Aalto Ky) Sammalkuja LOHJA Puhelin Faksi Liike- ja yhteisötunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Huoltoasema Aalto Oy (ST1 Virkkala) Hankoniementie LOHJA Lohjan kaupunki, Kittilän kylä (415), Alaesso Rn:o 2:9 Lohjan kaupunki, Kirkonkylän kylä (422), Alaesso Rn:o 4:0 Lohjan kaupunki, Kirkonkylän kylä (422), Ala-Esso Rn:o 1:457 Toimiala: Huoltoasema KIINTEISTÖN OMISTAJA Huoltoasema Aalto Oy Sammalkuja LOHJA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (86/00) 55 Lupavelvollisuuden peruste: Ympäristönsuojelulaki (86/00) 28 1.mom Ympäristönsuojeluasetus (169/00) 1 1.mom kohta 5 a)

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 5 a) kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristöluvan, kun kyseessä on polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m³. Koska luvan on myöntänyt kunnan lupaviranomainen, se suorittaa myös lupamääräysten tarkistamisen. Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkisuunnittelukeskuksen johtosäännön mukaan ympäristölupahakemuksen käsittelee ympäristölautakunta. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamisesta on saapunut Lohjan kaupungin ympäristölupaviranomaiselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE Lohjan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Huoltoasema ja Kahvio T&T Aalto Ky:lle (nyk. Huoltoasema Aalto Oy) toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan Huoltoasema ja Kahvio T&T Aalto Ky:n (nyk. Huoltoasema Aalto Oy) kemikaaliilmoituksen johdosta on tehty toistaiseksi voimassaoleva viranhaltijapäätös Lohjan ympäristönsuojelutoimiston ympäristötarkastajan toimesta. Kaavoitustilanne Jakeluaseman sijaintipaikka on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueelle. Lohjan kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa sijaintipaikka on merkitty yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Alue kuuluu vireillä olevan taajamaosayleiskaavoituksen alustavaan aluerajaukseen. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Laitoksen sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus on tässä päätöksessä kuvattu vain siltä osin, kun sijaintipaikassa tai ympäristössä on tapahtunut muutoksia tai kuvausta on katsottu tarpeelliseksi uusien tietojen perusteella tarkentaa. Luonnon tila Huoltoasemarakennus paloi vuonna 2003, jonka jälkeen on uusi rakennus rakennettu vanhan sokkelin päälle. Kiinteistön rajalla, valtatie 25 puoleisessa osassa, on seitsemän vanhan poppelin muodostama puurivistö. Puut on istutettu paikoilleen vuonna 1965.

3 Maaperän tila 3 Kohteella on tehty massanvaihtoa vuonna 2000, jolloin tontilta poistettiin 173 tonnia bensiinihiilivedyillä pilaantuneita maita. Massanvaihtokaivu toteutettiin naapuritontin Neste D-asemalla tehdyn massanvaihdon yhteydessä. Vuonna 2006 kohteesta poistettiin vanha lämmitysöljysäiliö, jonka ympäriltä poistettiin voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja yhteensä 111,5 tonnia. Poistetun säiliön ympärillä ja alla maaperä oli täyttömaata, joka oli pääasiassa hiekkaa. Täyttöhiekassa oli mustia kuona/tuhkakerroksia. Alueen luonnontilainen maaperä, joka on savea, alkoi noin 1,5 m syvyydellä maanpinnasta. Säiliön alla täyttöhiekka vaihtui saveksi noin 3,2 metrissä. Säiliökaivannossa öljyhiilivetyjen osalta ohjearvot alittuivat sekä pohjalta että seinämistä otetuissa lopetusnäytteissä. Poistetun mittarikorokkeen kaivantoon jäi ohjearvot ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia, koska kaivuteknisistä syistä kaivamista ei pystytty jatkamaan rakennuksen läheisyyden vuoksi. Maaperään jääneiden öljyhiilivetyjen sekä kuona/tuhkakerroksesta analysoitujen, ohjearvoja suurempien raskasmetallipitoisuuksien ei katsota aiheuttavan haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä niiden suhteen ole esitetty välittömiä jatkotoimenpiteitä. Pohjaveden tila Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on I-luokan pohjavesialueeksi luokiteltu Kirkniemi ( ), joka sijaitsee kohteesta 3,9 km etäisyydellä lounaaseen. Huoltoaseman porakaivon vedestä on otettu näyte joulukuussa Vesinäyte otettiin keittiön hanasta, ja porakaivoveden mikrobiologinen laatu todettiin tutkituilta ominaisuuksiltaan hyväksi. Vesinäytteessä ei ollut öljyhiilivetyjä tai bensiinijakeita menetelmän määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia. Liuotinaineanalyysin mukaan porakaivovedessä oli kuitenkin 25 µg/l bensiinin lisäainetta MTBE:tä. Riskiarvioon perustuva suositus talousveden korkeimmaksi mahdolliseksi MTBE pitoisuudeksi on 15 g/l (EU Risk Assessment. Tertbutyl methyl ether. CAS No: EINECS No: Report 2002). Lisäksi pitoisuus 15 g/l on MTBE:n hajukynnys, kun vastaava makukynnys on 40 g/l. Talousveden MTBE pitoisuudelle ei ole Suomessa asetettu terveysperusteisia raja-arvoja. Häiriintyvät kohteet Naapurikiinteistöllä toimii polttonesteiden automaattijakeluasema raskaalle liikenteelle. Lähimpään kouluun on kohteelta matkaa vajaat 300 m, päiväkoteja ei sijaitse 500 m säteellä sijaintikohteesta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kohteelta noin 200 metrin päässä. Lähimmät talousvesikaivot, kiinteistön omaa porakaivoa lukuun ottamatta, sijaitsevat yli 300 metrin päässä huoltoasemakiinteistöltä. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Jakeluaseman pohjoispuolella kulkee valtatie 25 (Hanko-Hyvinkää), joka on vilkkaasti liikennöity. Viereisellä kiinteistöllä sijaitsee Neste D-asema. Jakeluaseman eteläpuolella kulkee Lappersintie.

4 LAITOKSEN TOIMINTA JA TOIMINNAN MUUTOKSET 4 Laitoksen toiminta on tässä päätöksessä kuvattu vain siltä osin, kun se eroaa voimassa olevassa luvassa kuvatusta toiminnasta tai kun kuvausta on tarpeen tarkentaa. Yleiskuvaus toiminnasta Huoltoasema on arkisin avoinna klo 6-21, lauantaisin klo 7-21 ja sunnuntaisin klo Toimintaa on laajennettu vuonna 2003 siten, että jakeluasemalle on asennettu uusi, maanalainen standardin DIN 6608/RS mukainen dieselsäiliö. Säiliö on varustettu vuodonilmaisujärjestelmällä. Huoltoasemalla varastoidaan nykyisin polttonesteitä seuraavasti: Taulukko 1. Maanalaiset polttonestesäiliöt. Polttoneste Luokitus Säiliötilavuus Valmistusvuosi Rakenne Bensiini 95E Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen 50 m maanalainen, 1-vaippa Dieselöljy Haitallinen, palava 30 m³ 1996 maanalainen, Bensiini (tyhjä) Bensiini 98E Polttoöljy Dieselöljy neste Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen Haitallinen, palava neste Haitallinen, palava neste 15 m 3 (2-osaisen 30 m³ säiliön osasto) 15 m 3 (2-osaisen 30 m³ säiliön osasto) 1-vaippa 1996 maanalainen, 1-vaippa 1996 maanalainen, 1-vaippa 16 m³ 2002 maanalainen, 1-vaippa 30 m³ 2003 maanalainen, 2-vaippa Säiliöt on tarkastettu vuonna 2007 ja ne on todettu kuuluviksi luokkaan A. Piha-alueen päällysteet Mittarikenttä on tiivistetty HDPE-kalvolla (kalvon paksuus todennäköisesti 0,5 mm) ja päällystetty erikoisasfaltilla (Lemdense 11/100 EP) keväällä Viemäröinti ja pintavesien johtaminen Mittarikentän ja täyttöpaikan pintavedet johdetaan hiekanerotuskaivojen kautta II-luokan öljynerottimeen, josta vedet ohjataan suljettavan näytteenottokaivon kautta Hankoniementien viereiseen avo-ojaan säiliöalueen pohjoispuolella. Huoltoasemarakennuksen jätevesille on erillinen käsittelyjärjestelmä. Se koostuu kolmesta saostuskaivosta ja imeytyskentästä. WC-vedet johdetaan ensimmäiseen saostuskaivoon ja keittiöstä tulevat harmaavedet rasvanerotinkaivon kautta toiseen saostuskaivoon. Rasvanerotinkaivo on varustettu hälyttimellä. Mittarikentältä ja täyttöpaikalta on tarkoitus jatkossa ohjata pintavedet hiekanerotuskaivojen kautta öljynerottimeen, josta vedet kulkevat näytteenotto- ja sulkukaivoon ja siitä edelleen tontin viemärijärjestelmän kautta kunnan jätevesiviemäriin.

5 Huoltoasemarakennus on myös tarkoitus liittää jatkossa kunnan jätevesiviemäriin, jonne ohjataan keittiö- ja käymäläjätevedet. 5 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖKUORMI- TUKSEN RAJOITTAMINEN Vaikutus yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminta huoltoasemalla jatkuu entisenkaltaisena. Vaikutus maaperään ja pohjaveden laatuun Mittarikenttä on tiivistetty HDPE-kalvolla ja päällystetty erikoisasfaltilla vuonna Jätevedet sekä päästöt vesiin ja viemäriin Jakelualueen sekä täyttöpaikan vedet tullaan viemäröimään hiekan- ja öljynerottimien sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta kunnan jätevesiviemäriin. Jakelualuetta ympäröivän piha- ja liikennealueen pintavedet johdetaan pihakallistuksin nykyisen järjestelmän mukaisesti ympäröivään maastoon. Päästöt ilmaan Bensiinihöyryt kerätään talteen säiliöiden täytön yhteydessä. Päästöjä ilmaan syntyy autojen tankkauksen yhteydessä sekä huoltoasemakiinteistön liikenteen pakokaasupäästöistä. Melu, tärinä, pöly ja haju Valtatie 25:llä kulkeva liikenne muodostaa alueen pääasiallisen melulähteen. Jätteet sekä niiden käsittely tai hyödyntäminen Paikallinen jätteenkuljetusyritys huolehtii eri jätejakeiden viemisestä asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Asemalta kerätään erikseen yhdyskuntajäte, biojäte, paperi, pahvi, rasvakaivoliete ja öljynerotuskaivoliete. Jätteitä kertyy arviolta seuraavasti: biojätettä kg viikossa, pahvia m³ kontillinen kuukaudessa, sekajätettä m³ kontillinen kahdessa viikossa ja paperia noin 20 kg kuukaudessa. Päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen Mittarikentän alue on tiivistetty HDPE-kalvolla ja päällystetty erikoisasfaltilla.

6 HAKIJAN KUVAUS RISKINARVIOINNISTA JA ONNETTOMUUS- JA HÄIRIÖ- TILANTEIDEN HALLINNASTA Bensiinin, dieselin ja polttoöljyn käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään asemalla käyttöturvallisuuskansiossa. Asemalle on tehty palopäällikön kanssa pelastussuunnitelma. Henkilökuntaa on koulutettu poikkeustilanteiden varalle. 6 HAKIJAN KUVAUS LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSTA Raportointi ja tarkkailuohjelmat Jakeluasemalla tarkkaillaan mm. mittareiden ja letkujen kuntoa sekä säiliöiden varastomääriä käyttäen apuna pinnanmittausjärjestelmää ja tietoa säiliöihin tuoduista ja sieltä myydyistä polttoainemääristä. TOIMINNANHARJOITTAJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SEKSI Hakija ei esitä lupamääräyksiin muutoksia. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty tarkastuksella sekä kirjeitse ja Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Lohjan kaupungin ilmoitustaululla ja Länsi-Uusimaa lehdessä on ilmoitettu kuulutuksesta (YSL 38 mom 1). Laitoksen naapureille on toimitettu tieto hakemuksesta erityistiedoksiantona (YSL 38 mom 2). Tarkastukset Kiinteistöllä on suoritettu ympäristönsuojelulain 83 :n mukainen tarkastus Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Länsi-Uudenmaan ympäristöterveydeltä ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: Arvioitaessa kohteen vaikutuksia ympäristöterveydelle merkittävinä tekijöinä voidaan pitää seuraavia:

7 7 poltto-, voitelu- ja pesuaineista aiheutuva kuormitus maaperään ja pohjaveteen erityisesti raskaan liikenteen aiheuttama melu erityisesti raskaasta liikenteestä ympäristöön koituvat terveydelle haitalliset pienhiukkaset raskaan liikenteen nykyisillä päästömääräyksillä liikenteen aiheuttamat vaarat asukkaille ja läheisen koulun koululaisille Tuomaankujan, Aaponkujan, Juhaninkujan, Kirkkotien ja Eeronkujan Hankoniementien puoleinen ongelmallinen melualue mahdollinen onnettomuus (tulipalo ja/tai vuodot) ja niihin liittyvät myrkylliset savukaasut Ottaen huomioon kohteen sijainnin taajaman ulkopuolella ohitustien varrella paikassa, jota ei ole luokiteltu pohjavesialueeksi, ja asiakirjoissa selvitetyt tekniset ratkaisut, ympäristöterveyden kannalta ei ole aihetta esittää muita ehtoja olettaen, että kohteen suhteen pelastusviranomaisella on päivitetyt toimintasuunnitelmat ja että liikenteen turvajärjestelyt päivitetään. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei ole lausuttavaa ympäristölupahakemuksesta hakemusasiakirjojen perusteella. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta on jätetty kaksi kirjallista muistutusta. Uudenmaan tiepiiri toteaa muistutuksessaan mm. seuraavaa: Nykyisin jakeluaseman jätevedet ja mittarikentän ja jakelupaikan hulevedet johdetaan saostus- ja erotinkaivojen kautta ympäröivään maastoon ja avo-ojiin. Uudenmaan tiepiiri ei kuitenkaan hyväksy näiden vesien johtamista maanteiden sivuojiin, vaan on sitä mieltä, että vedet tulee johtaa kaupungin jätevesiviemäriin. Samalla Uudenmaan tiepiiri ilmoittaa, että tiepiiri on aloittamassa tänä vuonna Virkkalan eteläisen eritasoliittymän parantamistyötä, jossa liittymään rakennetaan uusi ramppi maantieltä 112 valtatielle 25 itään suuntautuvalle liikenteelle. Ramppi liittyy valtatiehen 25 eritasoliittymän sillan ja huoltoaseman nykyisen liittymän välissä, minkä vuoksi huoltoaseman liittymä joudutaan siirtämään nykyiseltä paikaltaan jonkin verran idän suuntaan. Jos vesien viemäröinti edellyttää viemäriputkien vetämistä valtatien 25 poikki, työ kannattaa ajoittaa samaan aikaan rampin rakentamisen kanssa. Asiasta on otettava yhteyttä Uudenmaan tiepiiriin. Myös putkien rakentaminen maanteiden ali vaatii Uudenmaan tiepiirin luvan. Fingrid Oyj toteaa muistutuksessaan mm. seuraavaa: Huoltoasema sijaitsee 110 kv johdon Inkoo-Virkkala vierellä pylväsvälillä TEL ja 110 kv johdon Virkkala-Karjaa vierellä pylväsvälillä 4-80 TEL. Johtoja varten on lunastettu kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus eli johtoalue, joka on 63,5 metriä leveä. Johtoalueiden maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johtojen omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa niitä. Maanomistajan oikeuksia rajoitetaan siten, että maanomistaja ei ilman voimajohtojen omistajan lupaa saa pystyttää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita

8 johtoaukealla. Maanomistaja ei myöskään saa harjoittaa johtoalueella sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Polttoaineen jakeluasemaan liittyvät kaikki rakenteet tulee sijoittaa voimajohtojen johtoalueen ulkopuolelle. Johtoalueen rakennusrajan sisäpuolelle ei saa rakentaa. Muiden rakenteiden, kuten teiden, pysäköintialueiden, lipputankojen, sähkö- ja puhelinjohtojen, vesijohtojen ja viemäreiden, sijoittamiseen ja rakentamiseen johtoalueelle tarvitaan Fingridin lupa. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittaja esittää vastineessaan mm. seuraavaa: Kartoitettu mahdollisuutta liittyä kaupungin viemäri- ja vesijohtoverkkoon, jotta öljynerotinvedet saataisiin johdettua viemäriverkkoon. Oltu yhteydessä Uudenmaan tiepiiriin, keskusteltu mahdollisuudesta tehdä työt samanaikaisesti risteysmuutostyön kanssa. Hanketta laitettu eteenpäin ja päätetty aloittaa varsinaisten suunnitelmien teko. Suunnittelija valittu. Aloitus todennäköisesti aikaisintaan keväällä 2010 riippuen huoltoaseman liittymän muutostöistä. Risteyksen on arvioitu valmistuvan 7/ YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Lupaviranomainen tarkistaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Huoltoasema Aalto Oy:n Lohjan kaupungissa sijaitsevan polttonesteiden jakeluaseman ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan lupamääräyksiä. Lohjan ympäristölautakunnan antamasta ympäristölupapäätöksestä dnro 496/67/678/02 korvataan kaikki ympäristöluvan määräykset kuulumaan jäljempänä tämän päätöksen Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi kohdassa esitetyn mukaisiksi. Lohjan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristölupapäätöksen lupamääräykset eivät ole enää voimassa uuden luvan saatua lainvoiman. Toimintaa on harjoitettava hakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä muutoin määrätä. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden lausunnossa esitetyt vaatimukset päivitetyn pelastussuunnitelman ja liikenteen turvajärjestelyjen päivittämisen suhteen tulevat huomioiduiksi asianomaisten viranomaisten osalta. Uudenmaan ELY:n liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue tekee parhaillaan parannustöitä valtatie 25:llä, joilla on vaikutusta myös huoltoaseman liikennejärjestelyihin. Uudenmaan tiepiirin muistutuksessaan esittämä vaatimus jakeluaseman jätevesien ja mittarikentän ja jakelupaikan hulevesien johtamisesta kaupungin jätevesiviemäriin tulee toteutumaan, jos huoltoasema saadaan liitettyä suunnitelmien mukaisesti kunnan viemäriin. Lupamääräyksissä 1 ja Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. on annettu määräaika jätevesiviemäriin liittymiselle tai vaihtoehtoisesti kyseisissä määräyksissä on vaadittu tehostamista öljynerottimen ja jätevesien käsittelyjärjestelmän osalta nykyiseen verrattuna.

9 9 Fingrid Oyj:n muistutukseen johtoalueesta ja rakennusrajoituksista voidaan todeta, ettei ko. alueelle ole suunnitteilla rakentamista. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Huoltoasema Aalto Oy:n polttonesteiden jakeluaseman lupaehdot ovat kokonaisuudessaan seuraavat: Yleiset lupamääräykset Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin 1. Jakeluasemalta hulevedet tulee johtaa pois siten, ettei vaaranneta alueen pohjaveden laatua. Jakeluaseman laitekatoksen päältä tulevat puhtaat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa jakelualueen ulkopuolelle öljynerotinta kuormittamatta. Jakeluaseman täyttö- ja jakelualueilta, joilla käsitellään polttonesteitä, sekä näiden alueiden suojamuovien päältä salaojitetut pintavedet tulee johtaa öljynerottimen ja sulkuventtiilillä varustetun näytteenottokaivon kautta kunnan jätevesiviemäriin viimeistään Myös kiinteistön muut jätevedet on johdettava kunnan jätevesiviemäriin viimeistään Öljynerottimen tulee saavuttaa kokonaishiilivetypitoisuus alle 100 mg/l. Muilta osin viemäriin johdettavan jäteveden on täytettävä Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen yleisten toimitusehtojen tai toiminnanharjoittajan ja Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen keskinäisen sopimuksen ehtojen asettamat vaatimukset ja raja-arvot. Jäteveden pääsy viemäriin on estettävä välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia. (YSL 4, 7, 8, 43, 46 ja 47, YSA 36a ) 2. Kun jakeluasemalla tehdään perustavaa laatua olevia muutostöitä, jotka kohdistuvat polttoainesäiliöihin, tai kun säiliöitä on tarpeen uusia niiden ikääntyessä, tulee olemassa olevat yksivaippaiset polttoainesäiliöt vaihtaa vuodonilmaisujärjestelmällä varustetuiksi kaksoisvaippasäiliöiksi. Maanalaiset 1-vaippaiset polttoainesäiliöt on kuitenkin vaihdettava uusiin vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuihin kaksoisvaippasäiliöihin viimeistään Säiliöt on varustettava elektronisilla ylitäytönestimillä ja pinnanmittauslaitteilla sekä säiliövaippojen välitilan hälytysautomatiikalla. (YSL 7, 8, 42, 43 ja 51 ) Melu ja muiden ympäristöhaittojen estäminen 3. Kiinteistöllä harjoitettava toiminta tulee toteuttaa siten, ettei toiminnasta aiheudu pöly-, melu- ja hajuhaittoja tai muita haittoja ympäristöön. Mikäli toiminnasta kuitenkin aiheutuu merkittäviä haittoja ympäristölle, tulee toiminnanharjoittajan välittömästi ryhtyä toimiin haittojen poistamiseksi. (NaapL 17, YSL 42 ja 43 ) 4. Jakeluaseman toiminnasta ja päivittäisestä valvonnasta sekä polttoainevahinkojen torjunnasta vastaava henkilö yhteystietoineen on ilmoitettava Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. Hoitajan vaihtumisesta on myös ilmoitettava. Jakeluasemalla tulee olla näkyvässä paikassa jakeluaseman hoitajan puhelinnumero, palo- ja hä-

10 täilmoituksen puhelinnumero ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava niiden ajan tasalla pitämisestä. (YSL 43 ja 46 ) 5. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava laitoksen rakenteiden ja laitteistojen kuten polttonestesäiliöiden ja -putkistojen sekä jakeluaseman jakelukaluston huollosta ja kunnossapidosta siten, että niissä ei käytön aikana pääse tapahtumaan muutoksia, jotka lisäisivät toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riskiä. Mahdollisen ympäristö- tai terveysriskin aiheuttavat viat tai puutteet on korjattava välittömästi. (YSL 4, 5, 42 ja 43 ) Jätehuolto 6. Huoltoasematoiminnassa on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuina toisistaan erillään. Kaikki hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta on pyrittävä vähentämään. (YSL 43 ja 45, JL 4, 6-8, 12 ja 51, Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset 10, 11 ja 19 ) 7. Jakeluasemalle mahdollisesti luvatta jätetyt sekä aseman toiminnasta syntyneet jätteet sekä ongelmajätteet (esim. hiekan- ja öljynerotuskaivojen jätteet sekä vahinkotilanteissa syntyneet öljypitoiset jätteet, kuten imeytysaineet) on toimitettava asianmukaisen luvan omaaviin käsittelypaikkoihin. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä jätetiedostoon hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot. Ongelmajätteitä saa säilyttää kiinteistöllä korkeintaan 12 kuukautta. Ongelmajätehuolto ja muu jätehuolto on hoidettava Lohjan kaupungissa voimassa olevien määräysten mukaisesti siten, ettei maaperään tai ympäristöön joudu terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. (YSL 7, 43 ja 45, JL 6-8, 12, 15, 17, 19 ja 51, VNp 659/1996 ja 101/1997) 8. Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen öljypitoinen sakka ja öljyinen pintaosa tulee käsitellä ongelmajätteenä. (YSL 4 ja 46, YSA 19, Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset 28 a ja 28 b ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 9. Öljynerottimen jälkeen olevaan sulkuventtiilillä varustettuun näytteenottokaivoon on oltava joka tilanteessa esteetön pääsy. Kaivon kansi tulee pitää kunnossa siten, että esimerkiksi talvella se on nopeasti avattavissa. Öljynerottimen ja sulkukaivon kannet tulee merkitä keltaisella tunnusvärillä. Lisäksi sulkuventtiilin asennosta tulee olla selkeät merkinnät standardin SFS 3352 mukaisesti. (YSL 43 ) 10. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että jakeluaseman henkilökunnan käytössä on asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet palo- ja vuototilanteiden varalle. Jakeluaseman henkilökunnalle tulee järjestää koulutusta jakeluaseman jakelulaitteiden toiminnasta ja turvallisesta käytöstä sekä myytävistä ja säi- 10

11 lytettävistä kemikaaleista ja niiden turvallisesta käsittelystä. Lisäksi koulutusta tulee järjestää toimimisesta poikkeustilanteissa. (YSL 4, 5 ja 43 ) 11. Laitoksen alueella on oltava riittävä määrä imeytysainetta ja muita keräysvälineitä mahdollisten polttoainevahinkojen varalta. Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on ryhdyttävä viipymättä tarvittaviin toimiin vahinkojen torjumiseksi. Mahdollisesta polttoainevuodosta tai muusta ympäristövahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastusviranomaiselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 7, 42, 43, 62 ja 76, YSA 30 ) Valvonta- ja tarkkailutoimenpiteet 12. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varauduttava parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämiseen jakeluaseman toiminnoissa erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa. Jakeluaseman kaikessa toiminnassa on noudatettava maaperän- ja ympäristönsuojelun huomioonottavaa huolellisuutta ja varovaisuutta, erityisesti säiliöiden täytöt on tehtävä valvotusti. (YSL 4, 5, 43 ja 46 ) 13. Kiinteistön polttoainesäiliöt putkivetoineen, hälytyslaitteineen ja suojarakenteineen on tarkastutettava Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymällä ja rekisteröimällä tarkastusliikkeellä mennessä ja sen jälkeen tarkastuksella saadun luokituksen mukaisesti siten kuin luokituksesta on säädetty KTM:n päätöksessä 344/1983. Tarkastuspöytäkirjojen kopiot tulee toimittaa Lohjan kaupungin ympäristöyksikköön kuukauden sisällä tarkastuksesta. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ja 46 ) 14. Jakeluasemalla olevat vuodonilmaisujärjestelmiin ja öljynerottimeen liittyvät hälytyslaitteet sekä säiliöiden pinnankorkeuden seurantajärjestelmän lähettämien tietojen tulee olla ohjattuina paikkaan, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 46 ) 15. Pohjaveden laatua on tarkkailtava ottamalla vesinäyte kerran kahdessa vuodessa huoltoaseman porakaivosta tai muusta huoltoaseman pohjaveden tarkkailuun soveltuvasta kohteesta. Ensimmäinen näytteenotto tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. Näytteestä tulee analysoida bensiinija öljyhiilivedyt sekä TVOC, MTBE, TAME ja BTEX-yhdisteet (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit). Näytteen otto ja analysointi tulee tehdä asianmukaisia menetelmiä käyttäen. Mikäli pohjavedestä todetaan poikkeavia haittaainepitoisuuksia, tulee analyysitulokset toimittaa välittömästi Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pohjaveden tarkkailusta tulee laatia tulosraportti, jonka yhteydessä on kuvattava pohjaveden näytteenottomenetelmä ja käytetyt analyysimenetelmät. Raportissa tulee myös verrata pohjavesinäytteiden analysoituja pitoisuuksia talousveden vastaaviin ohjearvoihin. Mikäli pohjavedessä esiintyy haitallisia aineita, tulee raportissa esittää asiantuntijan arvio siitä, mistä haitta-aineet ovat peräisin ja arvio haitta-aineiden aiheuttamasta riskistä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää raporttien perusteella erikseen pohjaveden tarkkailun muutoksista. (YSL 5, 7, 8, 43, 46 ja 108 ) 11

12 Öljyn- ja hiekanerottimien täyttöaste sekä öljynerottimen hälytysjärjestelmän toimintakunto on tarkistettava vähintään kahden kuukauden välein. Öljynerottimesta lähtevän veden hiilivetypitoisuus on mitattava vuoden sisällä tämän päätöksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Näytteenotto on tehtävä ennen öljynerottimen tyhjennystä. Analyysitulokset on toimitettava tiedoksi Lohjan ympäristöyksikköön. (YSL 7, 8 ja 46 ) 17. Jakeluaseman polttoainesäiliöiden elektronisen pinnanmittausjärjestelmän, ylitäytönestimien, säiliön välitilan valvontalaitteiston valvonta- ja hälytinlaitteiden sekä sulkuventtiilikaivon toimivuus on tarkistettava riittävän usein, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toteutetusta valvonnasta ja tarkastuksista on pidettävä kirjaa. (YSL 43 ja 46 ) 18. Täyttöpaikan ja jakelualueen sekä näitä alueita ympäröivien piha-alueiden päällysteiden kuntoa tulee seurata jatkuvasti ja mahdolliset vauriot on korjattava viipymättä. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 46 ) 19. Polttonestesäiliöiden varastomääriä tulee seurata mittauksin sekä vertaamalla säiliöihin tuotuja ja säiliöistä luovutettuja polttonestemääriä päivittäin mahdollisten säiliö- ja putkistovuotojen toteamiseksi. (YSL 4, 7, 43 ja 46 ) 20. Viemäröinnin (putkistot, hiekan- ja öljynerottimet, tarkastuskaivot) rakenteiden kunto ja toimivuus on tarkistettava mennessä ja jatkossa vähintään 10 vuoden välein. (YSL 4, 5, 7, 42, 43 ja 46, YSA 19 ) Kirjanpito ja raportointi 21. Jakeluaseman toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon tulee kirjata ainakin seuraavat asiat: - hiekanerotuskaivojen ja öljynerottimen sekä jäteveden saostuskaivojen tyhjennykset (tyhjennyspäivämäärät ja tyhjennystensuorittajat) ja tarkkailutoimet (silmämääräiset tarkistukset yms.) - tiedot polttonestesäiliöiden ja päällysteiden tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä - tiedot hälytys- ja valvontalaitteiden tarkkailusta, huolloista ja kalibroinneista - tiedot kiinteistöllä muodostuneiden jätteiden ja ongelmajätteiden laaduista, määristä sekä toimituspaikoista - tiedot varastosäiliöihin toimitettujen polttoaineiden, myytyjen polttoaineiden ja säiliön pinnanmittaustietojen vertailusta mahdollisten hävikkien toteamiseksi - tiedot häiriöistä, poikkeuksellisista tilanteista ja onnettomuustilanteista sekä niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä - tiedot ympäristövaikutusten tarkkailusta (mm. otetuista vesinäytteistä) - tiedot henkilökunnan koulutuksesta Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. (YSL 43, 45 ja 46, JL 51 ja 52, JäteA 22 )

13 22. Toiminnasta ja tarkkailusta on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava edellistä vuotta koskeva raportti Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportin tulee sisältää ainakin kirjanpidon lyhyt vuosiyhteenveto edellä määräyksessä 21 tarkoitetuista tiedoista sekä polttonesteiden läpivirtausmäärät. Lisäksi vuosiraportin mukana on toimitettava määräyksessä 15 mainittu pohjavesitarkkailun tulosraportti. (YSL 5, 46 ja 83, JL 51 ja 52 ) Lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen liitettävät selvitykset 23. Ympäristölupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen, joka tulee toimittaa Lohjan ympäristölupaviranomaiselle mennessä, tulee liittää asiantuntevan tahon laatima arvio toiminnan vaikutuksista maaperään ja pohjaveteen. Hakemuksessa on myös esitettävä selonteko toiminnan aikana tapahtuneista polttoainevuodoista ja vahinkotapahtumista sekä selvitys siitä, onko huoltoaseman toiminnan laajuudessa tai muussa toiminnassa tapahtunut olennaisia muutoksia. Lisäksi edellytetään, että lupamääräyksessä 22 mainitut toiminnan ja tarkkailun vuosiraportit on toimitettu lupamääräysten mukaisesti Lohjan ympäristöyksikköön. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ole tehty määräaikaan mennessä. (YSL 55 ) Toiminnan olennainen muuttaminen tai lopettaminen 24. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti Lohjan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos toiminta jakeluasemalla olennaisesti muuttuu, sille on haettava uusi ympäristölupa. (YSL 43, 46 ja 81, YSA 30 ) 25. Toiminnan päättyessä kiinteistöllä olevat jakelulaitteet ja polttonestesäiliöt sekä jakeluasematoimintaan liittyneet muut jatkossa tarpeettomat rakenteet tulee purkaa ja poistaa kiinteistöltä. Toiminnan loputtua toiminnanharjoittajan tulee esittää selvitys maaperän ja pohjaveden puhtaudesta sekä maaperän kunnostustarpeesta. Mahdollinen pilaantunut maaperä on kunnostettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. Alueen tutkimista koskeva suunnitelma on esitettävä Lohjan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen tutkimusten suorittamista. (YSL 7, 43, 46, 75 ja 90 ) 13 RATKAISUN PERUSTELUT Perustelut lupamääräysten tarkistamiselle Huoltoasema Aalto Oy:n polttonesteiden jakeluaseman toiminta edellyttää YSL 28 :n mukaista ympäristölupaa. Kyseiselle toiminnalle on annettu toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiä on YSL 55 :n 2 momentin mukaan määräajoin tarkistettava. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ympäristöluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset sekä jätelain vaatimukset jätteiden ja jätehuollon osalta.

14 Toimittaessa ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen perusteella aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Päätöksessä on annettu tarpeellisiksi katsotut toiminnan pilaantumisen ehkäisemistä varmentavat, valvontaa mahdollistavat ja valvontaa toteuttavat lupamääräykset. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Tarkistettujen lupamääräysten perustelut Määräyksessä esitetyillä hulevesien ja muiden jätevesien johtamisratkaisuilla voidaan estää ympäristönsuojelulain 42 :n tarkoittama terveyshaitta tai ympäristön pilaantumisen vaara. Viemäröitävän jäteveden haitta-ainepitoisuuksille ei ole tarpeen asettaa kokonaishiilivetypitoisuutta lukuun ottamatta Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen vaatimuksista poikkeavia raja-arvoja. Öljynerottimen ollessa eurostandardin EN 858 mukainen II-luokan öljynerotin sillä saadaan erotettua lähtevän veden kokonaishiilivetypitoisuudeksi alle 100 mg/l. Jäteveden viemäriin pääsyn estämistä koskeva määräys on tarpeen viemäriverkon ja jätevedenpuhdistamon vahingoittumisen sekä vesistön pilaantumisen estämiseksi. (1) Jakeluasemien yleisin ympäristöhaitta on ollut maaperän pilaantuminen polttoaineiden valumien johdosta. Tämän määräyksen toteuttaminen on parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaista ja sillä voidaan turvata riittävä ympäristönsuojelun taso. Vaatimustaso vastaa Lohjan kaupunginvaltuuston ( 79) hyväksymissä Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä edellytettyä tasoa. Myös valmisteilla olevassa valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista on esitetty, että jakeluasemat olisi varustettava kaksoisvaippasäiliöillä sijoituspaikasta riippumatta. (2) Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n mukaan kiinteistöä ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Lupamääräys on tarpeen toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. (3) Jakeluaseman asianmukaisen hoidon järjestämiseksi on sille määrättävä vastuussa oleva henkilö. Haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi huolehtimalla toimintaan liittyvien rakenteiden ja laitteistojen säännöllisestä tarkkailusta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa haitallisten ympäristövaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi. (4) Laitoksen rakenteet saattavat kulumisen, onnettomuuden tms. seurauksena vioittua siten, että terveys- tai ympäristöriskin mahdollisuus suurenee verrattuna normaalitilanteeseen. Rakenteiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden sekä mahdollisten vikojen korjaamisen avulla voidaan ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia vaaroja ja haittoja. (5) Jätelain 4 :n mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteen synnyn ehkäisy on jätelain keskeisiä periaatteita, jonka avulla 14

15 voidaan vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja materiaalien kulutusta sekä säästää jätehuollon kustannuksissa. Mikäli jätteen syntyä ei voida ehkäistä, on pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. (6) Jätelain 6 :n määräysten mukaisesti jätteen haltija on vastuussa siitä, että jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Lain mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Siirtoasiakirjan avulla seurataan ongelmajätteiden kulkua haltijalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. Jakeluaseman aluetta ei saa käyttää siten, että siitä seuraa jätelain 19 :ssä määrätty roskaamiskiellon rikkominen. (7) Lupamääräys on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi jakeluasema-alueella ja sen ympäristössä. Erotus- ja saostuskaivojen säännöllinen tyhjentäminen on tarpeen niiden toimivuuden ylläpitämiseksi. Lohjan kaupungin jätehuoltomääräysten 28 a ja b :n mukaan hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarpeen vaatiessa tai vähintään kerran vuodessa. (8) Tarkastuskaivoille ja sulkuventtiileille tulee olla esteetön pääsy vuodenajasta riippumatta, jotta mahdollisessa onnettomuustilanteessa pystytään estämään vahingon leviäminen ja vähennetään siten ympäristön pilaantumista. Ulkopuolisten on mahdollisissa onnettomuustilanteissa löydettävä tarvittavat kohteet nopeasti. (9) Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa riskeistä, niiden ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla ehkäistään ja vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Polttoaineiden leviämistä voidaan tehokkaasti vähentää varaamalla imeytysainetta ja keräysvälineistöä käyttökohteiden läheisyyteen. Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (10 ja 11) Toimintaa on harjoitettava niin, että estetään polttonesteiden pääsy maaperään eikä pilata maaperää tai pohjavettä. Toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä on oltava selvillä sekä käytettävä sitä. Käyttämällä toimialansa parasta käyttökelpoista tekniikkaa varmistutaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimoinnista ja laitoksen toimintamahdollisuuksista tulevaisuudessa. (12) Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ennaltaehkäisy edellyttää, että säiliöt ovat polttonesteiden varastointiin riittävän hyväkuntoiset. Säiliön kunnon arviointi edellyttää säännöllisiä tarkastuksia. Säiliön kuntotarkastus on tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keino, jolla voidaan ehkäistä maaperän pilaantuminen. Ympäristönsuojeluviranomainen tarvitsee säiliöiden tarkastuspöytäkirjoja valvontaa varten. (13) Hälytysten kokoaikainen valvonta on tarpeen, jotta hälytykset havaitaan välittömästi päivästä tai vuorokaudenajasta riippumatta ja voidaan nopeasti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. (14) Pohjaveden laatua tulee aika ajoin tarkkailla, koska 500 metrin säteellä huoltoasemasta on talousvesikaivoja ja polttonesteitä varastoidaan huoltoasemalla pääasiassa yksivaippaisissa säiliöissä maan alla. (15) 15

16 Öljyn- ja hiekanerotusjärjestelmien sekä öljynerottimen hälytysjärjestelmän toimivuus varmistetaan riittävillä tarkastuksilla. Mittaamalla öljynerottimesta lähtevän veden hiilivetypitoisuus määräajoin voidaan varmistua, että öljynerotin toimii asianmukaisesti ja saavuttaa sille määritetyn erotustehon. Kunnan jätevesiviemäriin johdettavien jätevesien tulee olla laadultaan sellaisia, etteivät ne aiheuta vahinkoa viemäriverkostolle tai haittaa jätevedenpuhdistamolla. (16) Määräys on annettu, jotta mahdolliset ympäristövahingon vaaraa aiheuttavat päästöt ja puutteet valvonta- ja hälytinlaitteissa sekä sulkuventtiilikaivon toimivuudessa havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin mahdollinen polttoainepäästö voidaan ehkäistä tai rajoittaa mahdollisimman pieneksi, estää laajemmalle leviäminen ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin. Kirjanpitovelvoite on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (17) Maaperän- ja pohjaveden pilaaminen on ympäristönsuojelulain 7 ja 8 :n mukaan kielletty. Jakelu- ja täyttöalueiden pintapäällysteet ja tiiviit alusrakenteet suojaavat maaperää pilaantumiselta. Ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisy edellyttää päällysteiden tarkastuksia ja välitöntä vaurioiden korjaamista. Ehjä asfaltointi estää maaperän likaantumista. (18) Lupamääräys on annettu haitallisten aineiden pääsyn estämiseksi maaperään ja pohjaveteen. Määräys on tarpeellinen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. (19) Rakenteiden kunnon ja tiiveyden tarkistuksilla voidaan varmistua niiden asianmukaisesta toimivuudesta ja estetään maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. (20) Määräykset toiminnan kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu valvonnallisista syistä. Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toiminnan ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. (21 ja 22) Tarkkailutietojen perusteella tehdään arvio toteutuneiden määräysten noudattamisesta ja mahdollisuudesta vähentää päästöjä edelleen sekä ehkäistä jätteen syntyä sekä huomioidaan mahdollisuudet estää vahinkotilanteita ja onnettomuuksia. (23) Määräys on annettu valvontaa varten ja toimintaa koskevien tietojen pitämiseksi ajan tasalla. Pitkäaikaisten keskeytysten ja olennaisten muutosten ilmoittaminen on tarpeen myös muuttuneen tilanteen aiheuttaman mahdollisen uuden lupaharkinnan takia. (24) Toiminnanharjoittaja on vastuussa ympäristövaikutuksista, niiden torjunnasta ja tarkkailusta myös toiminnan päätyttyä. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, että jätelain tarkoittamat roskaamista ja ympäristönsuojelulain 7 ja 75 tarkoittamat maaperän pilaamiskieltoa sekä maaperän ja pohjaveden kunnostamisvelvollisuutta koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyiksi. Selvitys maaperän ja pohjaveden puhtaudesta on tarpeen, jotta voidaan arvioida, onko toiminnasta aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Selvitys maaperän kunnostustarpeesta on tarpeen ympäristön pilaantumisen ja päästöjen leviämisen ehkäisemiseksi sekä alueen kunnostamiseksi. (25) 16 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

17 17 Tämä päätös liitetään Lohjan kaupungin ympäristölautakunnan myöntämään ympäristölupapäätökseen. Lupamääräysten tarkistamisen ajankohta Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus tulee jättää lupaviranomaiselle mennessä. Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain ( /86) tai jätelain ( /1072) nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tätä päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 75, 76, 77, 81, 83, 90, 96, 97, 100, 103, 105 ja 108. Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA): 1, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 36, 36a ja 37. Jätelaki /1072 (JL): 4, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 51 ja 52. Jäteasetus /1390 (JäteA): 22. Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset (Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ): 10, 11, 19, 28a ja 28b. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta (90/2000, NaapL): 17. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996). Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997). KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Lupapäätöksen käsittelymaksussa noudatetaan hakemuksen vireille tulon mukaista Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksaa, jonka Lohjan kaupunginhallitus

18 on päätöksellään hyväksynyt. Taksan liitteenä hyväksytyn maksutaulukon mukaan polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupahakemuksen käsittelyn hinta on euroa. Lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään ympäristölupamaksutaksan 5 :n perusteella 90 % ympäristölupataksan mukaisesta maksusta. Tämän päätöksen ympäristölupamaksuksi muodostuu siten (90/100*2645) euroa, mikä tekee yhteensä 2380,50 euroa. Huoltoasema Aalto Oy:n polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan maksuksi määrätään 2380,50 euroa sekä lisäksi peritään luvan kuulutuskustannukset. 18 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Huoltoasema Aalto Oy Sammalkuja LOHJA Tiedoksi Lohjan vesi- ja viemärilaitos Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Lohjan paloasema Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat Lohjan kaupunginhallitus Ilmoitus päätöksestä Asianosaisina kuullut lähinaapurit. Päätöksestä ilmoittaminen Tästä päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella Länsi-Uusimaa lehdessä ja Lohjan kaupungin ilmoitustaululla (Karstuntie 4, LOHJA). MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 96 ). Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta (YSL 105 ). Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 8247-2009 (235) Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Tiivistelmä: - Ympkaalk 436 Ympäristönsuojelutoimisto 19.8.2009 / Tiina Liira 1. Asia Turun Osuuskauppa on jättänyt

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 565 25.09.2001 2 Ymp 7019-2001 (233) Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo)

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 626 16.09.2003 2 Ymp 6566-2003 (235, 222) Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) Ympkaalk 626

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 407 03.06.2003 1 Ymp 1553-2003 (235, 222) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) Ympkaalk 407 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2003/TL

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 387 27.05.2003 5 Ymp 1291-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) Ympkaalk 387 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 PÄÄTÖS Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 ASIA Neste Oil Oyj Nokian varastoa koskevan ympäristölupapäätöksen PIR-2004- Y-218/16.12.2008

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA (Lohjan ympäristölautakunta ) Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA (Lohjan ympäristölautakunta ) Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 12.4.2012 74 Dnro 342/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 1 ASIA Seepee-Kiinteistöt Oy:n Neste Myllylammen polttonesteiden jakeluaseman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI HAKIJA Oy Shell Ab PL 16 01301 VANTAA KIINTEISTÖ Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 562-413-69-4 osoitteessa Aihtiantie 14, 35300 ORIVESI VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot