Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista."

Transkriptio

1 Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. LUVAN HAKIJA Huoltoasema Aalto Oy (Ent. Huoltoasema ja Kahvio T&T Aalto Ky) Sammalkuja LOHJA Puhelin Faksi Liike- ja yhteisötunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Huoltoasema Aalto Oy (ST1 Virkkala) Hankoniementie LOHJA Lohjan kaupunki, Kittilän kylä (415), Alaesso Rn:o 2:9 Lohjan kaupunki, Kirkonkylän kylä (422), Alaesso Rn:o 4:0 Lohjan kaupunki, Kirkonkylän kylä (422), Ala-Esso Rn:o 1:457 Toimiala: Huoltoasema KIINTEISTÖN OMISTAJA Huoltoasema Aalto Oy Sammalkuja LOHJA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (86/00) 55 Lupavelvollisuuden peruste: Ympäristönsuojelulaki (86/00) 28 1.mom Ympäristönsuojeluasetus (169/00) 1 1.mom kohta 5 a)

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 5 a) kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristöluvan, kun kyseessä on polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m³. Koska luvan on myöntänyt kunnan lupaviranomainen, se suorittaa myös lupamääräysten tarkistamisen. Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkisuunnittelukeskuksen johtosäännön mukaan ympäristölupahakemuksen käsittelee ympäristölautakunta. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamisesta on saapunut Lohjan kaupungin ympäristölupaviranomaiselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE Lohjan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Huoltoasema ja Kahvio T&T Aalto Ky:lle (nyk. Huoltoasema Aalto Oy) toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan Huoltoasema ja Kahvio T&T Aalto Ky:n (nyk. Huoltoasema Aalto Oy) kemikaaliilmoituksen johdosta on tehty toistaiseksi voimassaoleva viranhaltijapäätös Lohjan ympäristönsuojelutoimiston ympäristötarkastajan toimesta. Kaavoitustilanne Jakeluaseman sijaintipaikka on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueelle. Lohjan kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa sijaintipaikka on merkitty yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Alue kuuluu vireillä olevan taajamaosayleiskaavoituksen alustavaan aluerajaukseen. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Laitoksen sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus on tässä päätöksessä kuvattu vain siltä osin, kun sijaintipaikassa tai ympäristössä on tapahtunut muutoksia tai kuvausta on katsottu tarpeelliseksi uusien tietojen perusteella tarkentaa. Luonnon tila Huoltoasemarakennus paloi vuonna 2003, jonka jälkeen on uusi rakennus rakennettu vanhan sokkelin päälle. Kiinteistön rajalla, valtatie 25 puoleisessa osassa, on seitsemän vanhan poppelin muodostama puurivistö. Puut on istutettu paikoilleen vuonna 1965.

3 Maaperän tila 3 Kohteella on tehty massanvaihtoa vuonna 2000, jolloin tontilta poistettiin 173 tonnia bensiinihiilivedyillä pilaantuneita maita. Massanvaihtokaivu toteutettiin naapuritontin Neste D-asemalla tehdyn massanvaihdon yhteydessä. Vuonna 2006 kohteesta poistettiin vanha lämmitysöljysäiliö, jonka ympäriltä poistettiin voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja yhteensä 111,5 tonnia. Poistetun säiliön ympärillä ja alla maaperä oli täyttömaata, joka oli pääasiassa hiekkaa. Täyttöhiekassa oli mustia kuona/tuhkakerroksia. Alueen luonnontilainen maaperä, joka on savea, alkoi noin 1,5 m syvyydellä maanpinnasta. Säiliön alla täyttöhiekka vaihtui saveksi noin 3,2 metrissä. Säiliökaivannossa öljyhiilivetyjen osalta ohjearvot alittuivat sekä pohjalta että seinämistä otetuissa lopetusnäytteissä. Poistetun mittarikorokkeen kaivantoon jäi ohjearvot ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia, koska kaivuteknisistä syistä kaivamista ei pystytty jatkamaan rakennuksen läheisyyden vuoksi. Maaperään jääneiden öljyhiilivetyjen sekä kuona/tuhkakerroksesta analysoitujen, ohjearvoja suurempien raskasmetallipitoisuuksien ei katsota aiheuttavan haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä niiden suhteen ole esitetty välittömiä jatkotoimenpiteitä. Pohjaveden tila Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on I-luokan pohjavesialueeksi luokiteltu Kirkniemi ( ), joka sijaitsee kohteesta 3,9 km etäisyydellä lounaaseen. Huoltoaseman porakaivon vedestä on otettu näyte joulukuussa Vesinäyte otettiin keittiön hanasta, ja porakaivoveden mikrobiologinen laatu todettiin tutkituilta ominaisuuksiltaan hyväksi. Vesinäytteessä ei ollut öljyhiilivetyjä tai bensiinijakeita menetelmän määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia. Liuotinaineanalyysin mukaan porakaivovedessä oli kuitenkin 25 µg/l bensiinin lisäainetta MTBE:tä. Riskiarvioon perustuva suositus talousveden korkeimmaksi mahdolliseksi MTBE pitoisuudeksi on 15 g/l (EU Risk Assessment. Tertbutyl methyl ether. CAS No: EINECS No: Report 2002). Lisäksi pitoisuus 15 g/l on MTBE:n hajukynnys, kun vastaava makukynnys on 40 g/l. Talousveden MTBE pitoisuudelle ei ole Suomessa asetettu terveysperusteisia raja-arvoja. Häiriintyvät kohteet Naapurikiinteistöllä toimii polttonesteiden automaattijakeluasema raskaalle liikenteelle. Lähimpään kouluun on kohteelta matkaa vajaat 300 m, päiväkoteja ei sijaitse 500 m säteellä sijaintikohteesta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kohteelta noin 200 metrin päässä. Lähimmät talousvesikaivot, kiinteistön omaa porakaivoa lukuun ottamatta, sijaitsevat yli 300 metrin päässä huoltoasemakiinteistöltä. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Jakeluaseman pohjoispuolella kulkee valtatie 25 (Hanko-Hyvinkää), joka on vilkkaasti liikennöity. Viereisellä kiinteistöllä sijaitsee Neste D-asema. Jakeluaseman eteläpuolella kulkee Lappersintie.

4 LAITOKSEN TOIMINTA JA TOIMINNAN MUUTOKSET 4 Laitoksen toiminta on tässä päätöksessä kuvattu vain siltä osin, kun se eroaa voimassa olevassa luvassa kuvatusta toiminnasta tai kun kuvausta on tarpeen tarkentaa. Yleiskuvaus toiminnasta Huoltoasema on arkisin avoinna klo 6-21, lauantaisin klo 7-21 ja sunnuntaisin klo Toimintaa on laajennettu vuonna 2003 siten, että jakeluasemalle on asennettu uusi, maanalainen standardin DIN 6608/RS mukainen dieselsäiliö. Säiliö on varustettu vuodonilmaisujärjestelmällä. Huoltoasemalla varastoidaan nykyisin polttonesteitä seuraavasti: Taulukko 1. Maanalaiset polttonestesäiliöt. Polttoneste Luokitus Säiliötilavuus Valmistusvuosi Rakenne Bensiini 95E Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen 50 m maanalainen, 1-vaippa Dieselöljy Haitallinen, palava 30 m³ 1996 maanalainen, Bensiini (tyhjä) Bensiini 98E Polttoöljy Dieselöljy neste Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen Haitallinen, palava neste Haitallinen, palava neste 15 m 3 (2-osaisen 30 m³ säiliön osasto) 15 m 3 (2-osaisen 30 m³ säiliön osasto) 1-vaippa 1996 maanalainen, 1-vaippa 1996 maanalainen, 1-vaippa 16 m³ 2002 maanalainen, 1-vaippa 30 m³ 2003 maanalainen, 2-vaippa Säiliöt on tarkastettu vuonna 2007 ja ne on todettu kuuluviksi luokkaan A. Piha-alueen päällysteet Mittarikenttä on tiivistetty HDPE-kalvolla (kalvon paksuus todennäköisesti 0,5 mm) ja päällystetty erikoisasfaltilla (Lemdense 11/100 EP) keväällä Viemäröinti ja pintavesien johtaminen Mittarikentän ja täyttöpaikan pintavedet johdetaan hiekanerotuskaivojen kautta II-luokan öljynerottimeen, josta vedet ohjataan suljettavan näytteenottokaivon kautta Hankoniementien viereiseen avo-ojaan säiliöalueen pohjoispuolella. Huoltoasemarakennuksen jätevesille on erillinen käsittelyjärjestelmä. Se koostuu kolmesta saostuskaivosta ja imeytyskentästä. WC-vedet johdetaan ensimmäiseen saostuskaivoon ja keittiöstä tulevat harmaavedet rasvanerotinkaivon kautta toiseen saostuskaivoon. Rasvanerotinkaivo on varustettu hälyttimellä. Mittarikentältä ja täyttöpaikalta on tarkoitus jatkossa ohjata pintavedet hiekanerotuskaivojen kautta öljynerottimeen, josta vedet kulkevat näytteenotto- ja sulkukaivoon ja siitä edelleen tontin viemärijärjestelmän kautta kunnan jätevesiviemäriin.

5 Huoltoasemarakennus on myös tarkoitus liittää jatkossa kunnan jätevesiviemäriin, jonne ohjataan keittiö- ja käymäläjätevedet. 5 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖKUORMI- TUKSEN RAJOITTAMINEN Vaikutus yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminta huoltoasemalla jatkuu entisenkaltaisena. Vaikutus maaperään ja pohjaveden laatuun Mittarikenttä on tiivistetty HDPE-kalvolla ja päällystetty erikoisasfaltilla vuonna Jätevedet sekä päästöt vesiin ja viemäriin Jakelualueen sekä täyttöpaikan vedet tullaan viemäröimään hiekan- ja öljynerottimien sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta kunnan jätevesiviemäriin. Jakelualuetta ympäröivän piha- ja liikennealueen pintavedet johdetaan pihakallistuksin nykyisen järjestelmän mukaisesti ympäröivään maastoon. Päästöt ilmaan Bensiinihöyryt kerätään talteen säiliöiden täytön yhteydessä. Päästöjä ilmaan syntyy autojen tankkauksen yhteydessä sekä huoltoasemakiinteistön liikenteen pakokaasupäästöistä. Melu, tärinä, pöly ja haju Valtatie 25:llä kulkeva liikenne muodostaa alueen pääasiallisen melulähteen. Jätteet sekä niiden käsittely tai hyödyntäminen Paikallinen jätteenkuljetusyritys huolehtii eri jätejakeiden viemisestä asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Asemalta kerätään erikseen yhdyskuntajäte, biojäte, paperi, pahvi, rasvakaivoliete ja öljynerotuskaivoliete. Jätteitä kertyy arviolta seuraavasti: biojätettä kg viikossa, pahvia m³ kontillinen kuukaudessa, sekajätettä m³ kontillinen kahdessa viikossa ja paperia noin 20 kg kuukaudessa. Päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen Mittarikentän alue on tiivistetty HDPE-kalvolla ja päällystetty erikoisasfaltilla.

6 HAKIJAN KUVAUS RISKINARVIOINNISTA JA ONNETTOMUUS- JA HÄIRIÖ- TILANTEIDEN HALLINNASTA Bensiinin, dieselin ja polttoöljyn käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään asemalla käyttöturvallisuuskansiossa. Asemalle on tehty palopäällikön kanssa pelastussuunnitelma. Henkilökuntaa on koulutettu poikkeustilanteiden varalle. 6 HAKIJAN KUVAUS LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSTA Raportointi ja tarkkailuohjelmat Jakeluasemalla tarkkaillaan mm. mittareiden ja letkujen kuntoa sekä säiliöiden varastomääriä käyttäen apuna pinnanmittausjärjestelmää ja tietoa säiliöihin tuoduista ja sieltä myydyistä polttoainemääristä. TOIMINNANHARJOITTAJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SEKSI Hakija ei esitä lupamääräyksiin muutoksia. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty tarkastuksella sekä kirjeitse ja Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Lohjan kaupungin ilmoitustaululla ja Länsi-Uusimaa lehdessä on ilmoitettu kuulutuksesta (YSL 38 mom 1). Laitoksen naapureille on toimitettu tieto hakemuksesta erityistiedoksiantona (YSL 38 mom 2). Tarkastukset Kiinteistöllä on suoritettu ympäristönsuojelulain 83 :n mukainen tarkastus Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Länsi-Uudenmaan ympäristöterveydeltä ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: Arvioitaessa kohteen vaikutuksia ympäristöterveydelle merkittävinä tekijöinä voidaan pitää seuraavia:

7 7 poltto-, voitelu- ja pesuaineista aiheutuva kuormitus maaperään ja pohjaveteen erityisesti raskaan liikenteen aiheuttama melu erityisesti raskaasta liikenteestä ympäristöön koituvat terveydelle haitalliset pienhiukkaset raskaan liikenteen nykyisillä päästömääräyksillä liikenteen aiheuttamat vaarat asukkaille ja läheisen koulun koululaisille Tuomaankujan, Aaponkujan, Juhaninkujan, Kirkkotien ja Eeronkujan Hankoniementien puoleinen ongelmallinen melualue mahdollinen onnettomuus (tulipalo ja/tai vuodot) ja niihin liittyvät myrkylliset savukaasut Ottaen huomioon kohteen sijainnin taajaman ulkopuolella ohitustien varrella paikassa, jota ei ole luokiteltu pohjavesialueeksi, ja asiakirjoissa selvitetyt tekniset ratkaisut, ympäristöterveyden kannalta ei ole aihetta esittää muita ehtoja olettaen, että kohteen suhteen pelastusviranomaisella on päivitetyt toimintasuunnitelmat ja että liikenteen turvajärjestelyt päivitetään. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei ole lausuttavaa ympäristölupahakemuksesta hakemusasiakirjojen perusteella. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta on jätetty kaksi kirjallista muistutusta. Uudenmaan tiepiiri toteaa muistutuksessaan mm. seuraavaa: Nykyisin jakeluaseman jätevedet ja mittarikentän ja jakelupaikan hulevedet johdetaan saostus- ja erotinkaivojen kautta ympäröivään maastoon ja avo-ojiin. Uudenmaan tiepiiri ei kuitenkaan hyväksy näiden vesien johtamista maanteiden sivuojiin, vaan on sitä mieltä, että vedet tulee johtaa kaupungin jätevesiviemäriin. Samalla Uudenmaan tiepiiri ilmoittaa, että tiepiiri on aloittamassa tänä vuonna Virkkalan eteläisen eritasoliittymän parantamistyötä, jossa liittymään rakennetaan uusi ramppi maantieltä 112 valtatielle 25 itään suuntautuvalle liikenteelle. Ramppi liittyy valtatiehen 25 eritasoliittymän sillan ja huoltoaseman nykyisen liittymän välissä, minkä vuoksi huoltoaseman liittymä joudutaan siirtämään nykyiseltä paikaltaan jonkin verran idän suuntaan. Jos vesien viemäröinti edellyttää viemäriputkien vetämistä valtatien 25 poikki, työ kannattaa ajoittaa samaan aikaan rampin rakentamisen kanssa. Asiasta on otettava yhteyttä Uudenmaan tiepiiriin. Myös putkien rakentaminen maanteiden ali vaatii Uudenmaan tiepiirin luvan. Fingrid Oyj toteaa muistutuksessaan mm. seuraavaa: Huoltoasema sijaitsee 110 kv johdon Inkoo-Virkkala vierellä pylväsvälillä TEL ja 110 kv johdon Virkkala-Karjaa vierellä pylväsvälillä 4-80 TEL. Johtoja varten on lunastettu kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus eli johtoalue, joka on 63,5 metriä leveä. Johtoalueiden maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johtojen omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa niitä. Maanomistajan oikeuksia rajoitetaan siten, että maanomistaja ei ilman voimajohtojen omistajan lupaa saa pystyttää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita

8 johtoaukealla. Maanomistaja ei myöskään saa harjoittaa johtoalueella sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Polttoaineen jakeluasemaan liittyvät kaikki rakenteet tulee sijoittaa voimajohtojen johtoalueen ulkopuolelle. Johtoalueen rakennusrajan sisäpuolelle ei saa rakentaa. Muiden rakenteiden, kuten teiden, pysäköintialueiden, lipputankojen, sähkö- ja puhelinjohtojen, vesijohtojen ja viemäreiden, sijoittamiseen ja rakentamiseen johtoalueelle tarvitaan Fingridin lupa. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittaja esittää vastineessaan mm. seuraavaa: Kartoitettu mahdollisuutta liittyä kaupungin viemäri- ja vesijohtoverkkoon, jotta öljynerotinvedet saataisiin johdettua viemäriverkkoon. Oltu yhteydessä Uudenmaan tiepiiriin, keskusteltu mahdollisuudesta tehdä työt samanaikaisesti risteysmuutostyön kanssa. Hanketta laitettu eteenpäin ja päätetty aloittaa varsinaisten suunnitelmien teko. Suunnittelija valittu. Aloitus todennäköisesti aikaisintaan keväällä 2010 riippuen huoltoaseman liittymän muutostöistä. Risteyksen on arvioitu valmistuvan 7/ YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Lupaviranomainen tarkistaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Huoltoasema Aalto Oy:n Lohjan kaupungissa sijaitsevan polttonesteiden jakeluaseman ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan lupamääräyksiä. Lohjan ympäristölautakunnan antamasta ympäristölupapäätöksestä dnro 496/67/678/02 korvataan kaikki ympäristöluvan määräykset kuulumaan jäljempänä tämän päätöksen Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi kohdassa esitetyn mukaisiksi. Lohjan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristölupapäätöksen lupamääräykset eivät ole enää voimassa uuden luvan saatua lainvoiman. Toimintaa on harjoitettava hakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä muutoin määrätä. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden lausunnossa esitetyt vaatimukset päivitetyn pelastussuunnitelman ja liikenteen turvajärjestelyjen päivittämisen suhteen tulevat huomioiduiksi asianomaisten viranomaisten osalta. Uudenmaan ELY:n liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue tekee parhaillaan parannustöitä valtatie 25:llä, joilla on vaikutusta myös huoltoaseman liikennejärjestelyihin. Uudenmaan tiepiirin muistutuksessaan esittämä vaatimus jakeluaseman jätevesien ja mittarikentän ja jakelupaikan hulevesien johtamisesta kaupungin jätevesiviemäriin tulee toteutumaan, jos huoltoasema saadaan liitettyä suunnitelmien mukaisesti kunnan viemäriin. Lupamääräyksissä 1 ja Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. on annettu määräaika jätevesiviemäriin liittymiselle tai vaihtoehtoisesti kyseisissä määräyksissä on vaadittu tehostamista öljynerottimen ja jätevesien käsittelyjärjestelmän osalta nykyiseen verrattuna.

9 9 Fingrid Oyj:n muistutukseen johtoalueesta ja rakennusrajoituksista voidaan todeta, ettei ko. alueelle ole suunnitteilla rakentamista. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Huoltoasema Aalto Oy:n polttonesteiden jakeluaseman lupaehdot ovat kokonaisuudessaan seuraavat: Yleiset lupamääräykset Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin 1. Jakeluasemalta hulevedet tulee johtaa pois siten, ettei vaaranneta alueen pohjaveden laatua. Jakeluaseman laitekatoksen päältä tulevat puhtaat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa jakelualueen ulkopuolelle öljynerotinta kuormittamatta. Jakeluaseman täyttö- ja jakelualueilta, joilla käsitellään polttonesteitä, sekä näiden alueiden suojamuovien päältä salaojitetut pintavedet tulee johtaa öljynerottimen ja sulkuventtiilillä varustetun näytteenottokaivon kautta kunnan jätevesiviemäriin viimeistään Myös kiinteistön muut jätevedet on johdettava kunnan jätevesiviemäriin viimeistään Öljynerottimen tulee saavuttaa kokonaishiilivetypitoisuus alle 100 mg/l. Muilta osin viemäriin johdettavan jäteveden on täytettävä Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen yleisten toimitusehtojen tai toiminnanharjoittajan ja Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen keskinäisen sopimuksen ehtojen asettamat vaatimukset ja raja-arvot. Jäteveden pääsy viemäriin on estettävä välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia. (YSL 4, 7, 8, 43, 46 ja 47, YSA 36a ) 2. Kun jakeluasemalla tehdään perustavaa laatua olevia muutostöitä, jotka kohdistuvat polttoainesäiliöihin, tai kun säiliöitä on tarpeen uusia niiden ikääntyessä, tulee olemassa olevat yksivaippaiset polttoainesäiliöt vaihtaa vuodonilmaisujärjestelmällä varustetuiksi kaksoisvaippasäiliöiksi. Maanalaiset 1-vaippaiset polttoainesäiliöt on kuitenkin vaihdettava uusiin vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuihin kaksoisvaippasäiliöihin viimeistään Säiliöt on varustettava elektronisilla ylitäytönestimillä ja pinnanmittauslaitteilla sekä säiliövaippojen välitilan hälytysautomatiikalla. (YSL 7, 8, 42, 43 ja 51 ) Melu ja muiden ympäristöhaittojen estäminen 3. Kiinteistöllä harjoitettava toiminta tulee toteuttaa siten, ettei toiminnasta aiheudu pöly-, melu- ja hajuhaittoja tai muita haittoja ympäristöön. Mikäli toiminnasta kuitenkin aiheutuu merkittäviä haittoja ympäristölle, tulee toiminnanharjoittajan välittömästi ryhtyä toimiin haittojen poistamiseksi. (NaapL 17, YSL 42 ja 43 ) 4. Jakeluaseman toiminnasta ja päivittäisestä valvonnasta sekä polttoainevahinkojen torjunnasta vastaava henkilö yhteystietoineen on ilmoitettava Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. Hoitajan vaihtumisesta on myös ilmoitettava. Jakeluasemalla tulee olla näkyvässä paikassa jakeluaseman hoitajan puhelinnumero, palo- ja hä-

10 täilmoituksen puhelinnumero ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava niiden ajan tasalla pitämisestä. (YSL 43 ja 46 ) 5. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava laitoksen rakenteiden ja laitteistojen kuten polttonestesäiliöiden ja -putkistojen sekä jakeluaseman jakelukaluston huollosta ja kunnossapidosta siten, että niissä ei käytön aikana pääse tapahtumaan muutoksia, jotka lisäisivät toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riskiä. Mahdollisen ympäristö- tai terveysriskin aiheuttavat viat tai puutteet on korjattava välittömästi. (YSL 4, 5, 42 ja 43 ) Jätehuolto 6. Huoltoasematoiminnassa on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuina toisistaan erillään. Kaikki hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta on pyrittävä vähentämään. (YSL 43 ja 45, JL 4, 6-8, 12 ja 51, Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset 10, 11 ja 19 ) 7. Jakeluasemalle mahdollisesti luvatta jätetyt sekä aseman toiminnasta syntyneet jätteet sekä ongelmajätteet (esim. hiekan- ja öljynerotuskaivojen jätteet sekä vahinkotilanteissa syntyneet öljypitoiset jätteet, kuten imeytysaineet) on toimitettava asianmukaisen luvan omaaviin käsittelypaikkoihin. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä jätetiedostoon hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot. Ongelmajätteitä saa säilyttää kiinteistöllä korkeintaan 12 kuukautta. Ongelmajätehuolto ja muu jätehuolto on hoidettava Lohjan kaupungissa voimassa olevien määräysten mukaisesti siten, ettei maaperään tai ympäristöön joudu terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. (YSL 7, 43 ja 45, JL 6-8, 12, 15, 17, 19 ja 51, VNp 659/1996 ja 101/1997) 8. Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen öljypitoinen sakka ja öljyinen pintaosa tulee käsitellä ongelmajätteenä. (YSL 4 ja 46, YSA 19, Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset 28 a ja 28 b ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 9. Öljynerottimen jälkeen olevaan sulkuventtiilillä varustettuun näytteenottokaivoon on oltava joka tilanteessa esteetön pääsy. Kaivon kansi tulee pitää kunnossa siten, että esimerkiksi talvella se on nopeasti avattavissa. Öljynerottimen ja sulkukaivon kannet tulee merkitä keltaisella tunnusvärillä. Lisäksi sulkuventtiilin asennosta tulee olla selkeät merkinnät standardin SFS 3352 mukaisesti. (YSL 43 ) 10. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että jakeluaseman henkilökunnan käytössä on asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet palo- ja vuototilanteiden varalle. Jakeluaseman henkilökunnalle tulee järjestää koulutusta jakeluaseman jakelulaitteiden toiminnasta ja turvallisesta käytöstä sekä myytävistä ja säi- 10

11 lytettävistä kemikaaleista ja niiden turvallisesta käsittelystä. Lisäksi koulutusta tulee järjestää toimimisesta poikkeustilanteissa. (YSL 4, 5 ja 43 ) 11. Laitoksen alueella on oltava riittävä määrä imeytysainetta ja muita keräysvälineitä mahdollisten polttoainevahinkojen varalta. Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on ryhdyttävä viipymättä tarvittaviin toimiin vahinkojen torjumiseksi. Mahdollisesta polttoainevuodosta tai muusta ympäristövahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastusviranomaiselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 7, 42, 43, 62 ja 76, YSA 30 ) Valvonta- ja tarkkailutoimenpiteet 12. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varauduttava parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämiseen jakeluaseman toiminnoissa erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa. Jakeluaseman kaikessa toiminnassa on noudatettava maaperän- ja ympäristönsuojelun huomioonottavaa huolellisuutta ja varovaisuutta, erityisesti säiliöiden täytöt on tehtävä valvotusti. (YSL 4, 5, 43 ja 46 ) 13. Kiinteistön polttoainesäiliöt putkivetoineen, hälytyslaitteineen ja suojarakenteineen on tarkastutettava Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymällä ja rekisteröimällä tarkastusliikkeellä mennessä ja sen jälkeen tarkastuksella saadun luokituksen mukaisesti siten kuin luokituksesta on säädetty KTM:n päätöksessä 344/1983. Tarkastuspöytäkirjojen kopiot tulee toimittaa Lohjan kaupungin ympäristöyksikköön kuukauden sisällä tarkastuksesta. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ja 46 ) 14. Jakeluasemalla olevat vuodonilmaisujärjestelmiin ja öljynerottimeen liittyvät hälytyslaitteet sekä säiliöiden pinnankorkeuden seurantajärjestelmän lähettämien tietojen tulee olla ohjattuina paikkaan, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 46 ) 15. Pohjaveden laatua on tarkkailtava ottamalla vesinäyte kerran kahdessa vuodessa huoltoaseman porakaivosta tai muusta huoltoaseman pohjaveden tarkkailuun soveltuvasta kohteesta. Ensimmäinen näytteenotto tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. Näytteestä tulee analysoida bensiinija öljyhiilivedyt sekä TVOC, MTBE, TAME ja BTEX-yhdisteet (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit). Näytteen otto ja analysointi tulee tehdä asianmukaisia menetelmiä käyttäen. Mikäli pohjavedestä todetaan poikkeavia haittaainepitoisuuksia, tulee analyysitulokset toimittaa välittömästi Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pohjaveden tarkkailusta tulee laatia tulosraportti, jonka yhteydessä on kuvattava pohjaveden näytteenottomenetelmä ja käytetyt analyysimenetelmät. Raportissa tulee myös verrata pohjavesinäytteiden analysoituja pitoisuuksia talousveden vastaaviin ohjearvoihin. Mikäli pohjavedessä esiintyy haitallisia aineita, tulee raportissa esittää asiantuntijan arvio siitä, mistä haitta-aineet ovat peräisin ja arvio haitta-aineiden aiheuttamasta riskistä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää raporttien perusteella erikseen pohjaveden tarkkailun muutoksista. (YSL 5, 7, 8, 43, 46 ja 108 ) 11

12 Öljyn- ja hiekanerottimien täyttöaste sekä öljynerottimen hälytysjärjestelmän toimintakunto on tarkistettava vähintään kahden kuukauden välein. Öljynerottimesta lähtevän veden hiilivetypitoisuus on mitattava vuoden sisällä tämän päätöksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Näytteenotto on tehtävä ennen öljynerottimen tyhjennystä. Analyysitulokset on toimitettava tiedoksi Lohjan ympäristöyksikköön. (YSL 7, 8 ja 46 ) 17. Jakeluaseman polttoainesäiliöiden elektronisen pinnanmittausjärjestelmän, ylitäytönestimien, säiliön välitilan valvontalaitteiston valvonta- ja hälytinlaitteiden sekä sulkuventtiilikaivon toimivuus on tarkistettava riittävän usein, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toteutetusta valvonnasta ja tarkastuksista on pidettävä kirjaa. (YSL 43 ja 46 ) 18. Täyttöpaikan ja jakelualueen sekä näitä alueita ympäröivien piha-alueiden päällysteiden kuntoa tulee seurata jatkuvasti ja mahdolliset vauriot on korjattava viipymättä. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 46 ) 19. Polttonestesäiliöiden varastomääriä tulee seurata mittauksin sekä vertaamalla säiliöihin tuotuja ja säiliöistä luovutettuja polttonestemääriä päivittäin mahdollisten säiliö- ja putkistovuotojen toteamiseksi. (YSL 4, 7, 43 ja 46 ) 20. Viemäröinnin (putkistot, hiekan- ja öljynerottimet, tarkastuskaivot) rakenteiden kunto ja toimivuus on tarkistettava mennessä ja jatkossa vähintään 10 vuoden välein. (YSL 4, 5, 7, 42, 43 ja 46, YSA 19 ) Kirjanpito ja raportointi 21. Jakeluaseman toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon tulee kirjata ainakin seuraavat asiat: - hiekanerotuskaivojen ja öljynerottimen sekä jäteveden saostuskaivojen tyhjennykset (tyhjennyspäivämäärät ja tyhjennystensuorittajat) ja tarkkailutoimet (silmämääräiset tarkistukset yms.) - tiedot polttonestesäiliöiden ja päällysteiden tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä - tiedot hälytys- ja valvontalaitteiden tarkkailusta, huolloista ja kalibroinneista - tiedot kiinteistöllä muodostuneiden jätteiden ja ongelmajätteiden laaduista, määristä sekä toimituspaikoista - tiedot varastosäiliöihin toimitettujen polttoaineiden, myytyjen polttoaineiden ja säiliön pinnanmittaustietojen vertailusta mahdollisten hävikkien toteamiseksi - tiedot häiriöistä, poikkeuksellisista tilanteista ja onnettomuustilanteista sekä niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä - tiedot ympäristövaikutusten tarkkailusta (mm. otetuista vesinäytteistä) - tiedot henkilökunnan koulutuksesta Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. (YSL 43, 45 ja 46, JL 51 ja 52, JäteA 22 )

13 22. Toiminnasta ja tarkkailusta on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava edellistä vuotta koskeva raportti Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportin tulee sisältää ainakin kirjanpidon lyhyt vuosiyhteenveto edellä määräyksessä 21 tarkoitetuista tiedoista sekä polttonesteiden läpivirtausmäärät. Lisäksi vuosiraportin mukana on toimitettava määräyksessä 15 mainittu pohjavesitarkkailun tulosraportti. (YSL 5, 46 ja 83, JL 51 ja 52 ) Lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen liitettävät selvitykset 23. Ympäristölupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen, joka tulee toimittaa Lohjan ympäristölupaviranomaiselle mennessä, tulee liittää asiantuntevan tahon laatima arvio toiminnan vaikutuksista maaperään ja pohjaveteen. Hakemuksessa on myös esitettävä selonteko toiminnan aikana tapahtuneista polttoainevuodoista ja vahinkotapahtumista sekä selvitys siitä, onko huoltoaseman toiminnan laajuudessa tai muussa toiminnassa tapahtunut olennaisia muutoksia. Lisäksi edellytetään, että lupamääräyksessä 22 mainitut toiminnan ja tarkkailun vuosiraportit on toimitettu lupamääräysten mukaisesti Lohjan ympäristöyksikköön. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ole tehty määräaikaan mennessä. (YSL 55 ) Toiminnan olennainen muuttaminen tai lopettaminen 24. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti Lohjan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos toiminta jakeluasemalla olennaisesti muuttuu, sille on haettava uusi ympäristölupa. (YSL 43, 46 ja 81, YSA 30 ) 25. Toiminnan päättyessä kiinteistöllä olevat jakelulaitteet ja polttonestesäiliöt sekä jakeluasematoimintaan liittyneet muut jatkossa tarpeettomat rakenteet tulee purkaa ja poistaa kiinteistöltä. Toiminnan loputtua toiminnanharjoittajan tulee esittää selvitys maaperän ja pohjaveden puhtaudesta sekä maaperän kunnostustarpeesta. Mahdollinen pilaantunut maaperä on kunnostettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. Alueen tutkimista koskeva suunnitelma on esitettävä Lohjan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen tutkimusten suorittamista. (YSL 7, 43, 46, 75 ja 90 ) 13 RATKAISUN PERUSTELUT Perustelut lupamääräysten tarkistamiselle Huoltoasema Aalto Oy:n polttonesteiden jakeluaseman toiminta edellyttää YSL 28 :n mukaista ympäristölupaa. Kyseiselle toiminnalle on annettu toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiä on YSL 55 :n 2 momentin mukaan määräajoin tarkistettava. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ympäristöluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset sekä jätelain vaatimukset jätteiden ja jätehuollon osalta.

14 Toimittaessa ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen perusteella aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Päätöksessä on annettu tarpeellisiksi katsotut toiminnan pilaantumisen ehkäisemistä varmentavat, valvontaa mahdollistavat ja valvontaa toteuttavat lupamääräykset. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Tarkistettujen lupamääräysten perustelut Määräyksessä esitetyillä hulevesien ja muiden jätevesien johtamisratkaisuilla voidaan estää ympäristönsuojelulain 42 :n tarkoittama terveyshaitta tai ympäristön pilaantumisen vaara. Viemäröitävän jäteveden haitta-ainepitoisuuksille ei ole tarpeen asettaa kokonaishiilivetypitoisuutta lukuun ottamatta Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen vaatimuksista poikkeavia raja-arvoja. Öljynerottimen ollessa eurostandardin EN 858 mukainen II-luokan öljynerotin sillä saadaan erotettua lähtevän veden kokonaishiilivetypitoisuudeksi alle 100 mg/l. Jäteveden viemäriin pääsyn estämistä koskeva määräys on tarpeen viemäriverkon ja jätevedenpuhdistamon vahingoittumisen sekä vesistön pilaantumisen estämiseksi. (1) Jakeluasemien yleisin ympäristöhaitta on ollut maaperän pilaantuminen polttoaineiden valumien johdosta. Tämän määräyksen toteuttaminen on parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaista ja sillä voidaan turvata riittävä ympäristönsuojelun taso. Vaatimustaso vastaa Lohjan kaupunginvaltuuston ( 79) hyväksymissä Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä edellytettyä tasoa. Myös valmisteilla olevassa valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista on esitetty, että jakeluasemat olisi varustettava kaksoisvaippasäiliöillä sijoituspaikasta riippumatta. (2) Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n mukaan kiinteistöä ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Lupamääräys on tarpeen toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. (3) Jakeluaseman asianmukaisen hoidon järjestämiseksi on sille määrättävä vastuussa oleva henkilö. Haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi huolehtimalla toimintaan liittyvien rakenteiden ja laitteistojen säännöllisestä tarkkailusta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa haitallisten ympäristövaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi. (4) Laitoksen rakenteet saattavat kulumisen, onnettomuuden tms. seurauksena vioittua siten, että terveys- tai ympäristöriskin mahdollisuus suurenee verrattuna normaalitilanteeseen. Rakenteiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden sekä mahdollisten vikojen korjaamisen avulla voidaan ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia vaaroja ja haittoja. (5) Jätelain 4 :n mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteen synnyn ehkäisy on jätelain keskeisiä periaatteita, jonka avulla 14

15 voidaan vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja materiaalien kulutusta sekä säästää jätehuollon kustannuksissa. Mikäli jätteen syntyä ei voida ehkäistä, on pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. (6) Jätelain 6 :n määräysten mukaisesti jätteen haltija on vastuussa siitä, että jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Lain mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Siirtoasiakirjan avulla seurataan ongelmajätteiden kulkua haltijalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. Jakeluaseman aluetta ei saa käyttää siten, että siitä seuraa jätelain 19 :ssä määrätty roskaamiskiellon rikkominen. (7) Lupamääräys on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi jakeluasema-alueella ja sen ympäristössä. Erotus- ja saostuskaivojen säännöllinen tyhjentäminen on tarpeen niiden toimivuuden ylläpitämiseksi. Lohjan kaupungin jätehuoltomääräysten 28 a ja b :n mukaan hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarpeen vaatiessa tai vähintään kerran vuodessa. (8) Tarkastuskaivoille ja sulkuventtiileille tulee olla esteetön pääsy vuodenajasta riippumatta, jotta mahdollisessa onnettomuustilanteessa pystytään estämään vahingon leviäminen ja vähennetään siten ympäristön pilaantumista. Ulkopuolisten on mahdollisissa onnettomuustilanteissa löydettävä tarvittavat kohteet nopeasti. (9) Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa riskeistä, niiden ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla ehkäistään ja vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Polttoaineiden leviämistä voidaan tehokkaasti vähentää varaamalla imeytysainetta ja keräysvälineistöä käyttökohteiden läheisyyteen. Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (10 ja 11) Toimintaa on harjoitettava niin, että estetään polttonesteiden pääsy maaperään eikä pilata maaperää tai pohjavettä. Toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä on oltava selvillä sekä käytettävä sitä. Käyttämällä toimialansa parasta käyttökelpoista tekniikkaa varmistutaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimoinnista ja laitoksen toimintamahdollisuuksista tulevaisuudessa. (12) Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ennaltaehkäisy edellyttää, että säiliöt ovat polttonesteiden varastointiin riittävän hyväkuntoiset. Säiliön kunnon arviointi edellyttää säännöllisiä tarkastuksia. Säiliön kuntotarkastus on tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keino, jolla voidaan ehkäistä maaperän pilaantuminen. Ympäristönsuojeluviranomainen tarvitsee säiliöiden tarkastuspöytäkirjoja valvontaa varten. (13) Hälytysten kokoaikainen valvonta on tarpeen, jotta hälytykset havaitaan välittömästi päivästä tai vuorokaudenajasta riippumatta ja voidaan nopeasti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. (14) Pohjaveden laatua tulee aika ajoin tarkkailla, koska 500 metrin säteellä huoltoasemasta on talousvesikaivoja ja polttonesteitä varastoidaan huoltoasemalla pääasiassa yksivaippaisissa säiliöissä maan alla. (15) 15

16 Öljyn- ja hiekanerotusjärjestelmien sekä öljynerottimen hälytysjärjestelmän toimivuus varmistetaan riittävillä tarkastuksilla. Mittaamalla öljynerottimesta lähtevän veden hiilivetypitoisuus määräajoin voidaan varmistua, että öljynerotin toimii asianmukaisesti ja saavuttaa sille määritetyn erotustehon. Kunnan jätevesiviemäriin johdettavien jätevesien tulee olla laadultaan sellaisia, etteivät ne aiheuta vahinkoa viemäriverkostolle tai haittaa jätevedenpuhdistamolla. (16) Määräys on annettu, jotta mahdolliset ympäristövahingon vaaraa aiheuttavat päästöt ja puutteet valvonta- ja hälytinlaitteissa sekä sulkuventtiilikaivon toimivuudessa havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin mahdollinen polttoainepäästö voidaan ehkäistä tai rajoittaa mahdollisimman pieneksi, estää laajemmalle leviäminen ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin. Kirjanpitovelvoite on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (17) Maaperän- ja pohjaveden pilaaminen on ympäristönsuojelulain 7 ja 8 :n mukaan kielletty. Jakelu- ja täyttöalueiden pintapäällysteet ja tiiviit alusrakenteet suojaavat maaperää pilaantumiselta. Ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisy edellyttää päällysteiden tarkastuksia ja välitöntä vaurioiden korjaamista. Ehjä asfaltointi estää maaperän likaantumista. (18) Lupamääräys on annettu haitallisten aineiden pääsyn estämiseksi maaperään ja pohjaveteen. Määräys on tarpeellinen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. (19) Rakenteiden kunnon ja tiiveyden tarkistuksilla voidaan varmistua niiden asianmukaisesta toimivuudesta ja estetään maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. (20) Määräykset toiminnan kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu valvonnallisista syistä. Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toiminnan ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. (21 ja 22) Tarkkailutietojen perusteella tehdään arvio toteutuneiden määräysten noudattamisesta ja mahdollisuudesta vähentää päästöjä edelleen sekä ehkäistä jätteen syntyä sekä huomioidaan mahdollisuudet estää vahinkotilanteita ja onnettomuuksia. (23) Määräys on annettu valvontaa varten ja toimintaa koskevien tietojen pitämiseksi ajan tasalla. Pitkäaikaisten keskeytysten ja olennaisten muutosten ilmoittaminen on tarpeen myös muuttuneen tilanteen aiheuttaman mahdollisen uuden lupaharkinnan takia. (24) Toiminnanharjoittaja on vastuussa ympäristövaikutuksista, niiden torjunnasta ja tarkkailusta myös toiminnan päätyttyä. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, että jätelain tarkoittamat roskaamista ja ympäristönsuojelulain 7 ja 75 tarkoittamat maaperän pilaamiskieltoa sekä maaperän ja pohjaveden kunnostamisvelvollisuutta koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyiksi. Selvitys maaperän ja pohjaveden puhtaudesta on tarpeen, jotta voidaan arvioida, onko toiminnasta aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Selvitys maaperän kunnostustarpeesta on tarpeen ympäristön pilaantumisen ja päästöjen leviämisen ehkäisemiseksi sekä alueen kunnostamiseksi. (25) 16 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

17 17 Tämä päätös liitetään Lohjan kaupungin ympäristölautakunnan myöntämään ympäristölupapäätökseen. Lupamääräysten tarkistamisen ajankohta Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus tulee jättää lupaviranomaiselle mennessä. Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain ( /86) tai jätelain ( /1072) nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tätä päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 75, 76, 77, 81, 83, 90, 96, 97, 100, 103, 105 ja 108. Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA): 1, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 36, 36a ja 37. Jätelaki /1072 (JL): 4, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 51 ja 52. Jäteasetus /1390 (JäteA): 22. Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset (Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ): 10, 11, 19, 28a ja 28b. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta (90/2000, NaapL): 17. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996). Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997). KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Lupapäätöksen käsittelymaksussa noudatetaan hakemuksen vireille tulon mukaista Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksaa, jonka Lohjan kaupunginhallitus

18 on päätöksellään hyväksynyt. Taksan liitteenä hyväksytyn maksutaulukon mukaan polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupahakemuksen käsittelyn hinta on euroa. Lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään ympäristölupamaksutaksan 5 :n perusteella 90 % ympäristölupataksan mukaisesta maksusta. Tämän päätöksen ympäristölupamaksuksi muodostuu siten (90/100*2645) euroa, mikä tekee yhteensä 2380,50 euroa. Huoltoasema Aalto Oy:n polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan maksuksi määrätään 2380,50 euroa sekä lisäksi peritään luvan kuulutuskustannukset. 18 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Huoltoasema Aalto Oy Sammalkuja LOHJA Tiedoksi Lohjan vesi- ja viemärilaitos Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Lohjan paloasema Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat Lohjan kaupunginhallitus Ilmoitus päätöksestä Asianosaisina kuullut lähinaapurit. Päätöksestä ilmoittaminen Tästä päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella Länsi-Uusimaa lehdessä ja Lohjan kaupungin ilmoitustaululla (Karstuntie 4, LOHJA). MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 96 ). Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta (YSL 105 ). Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA Teknisen lautakunnan lupajaosto 43 30.06.2009 NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot