Työelämä yhteistyöhankkeen seurantajärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämä 2020 -yhteistyöhankkeen seurantajärjestelmä"

Transkriptio

1 1 Margita Klemetti, Päivi Järviniemi ja Maija Lyly-Yrjänäinen TEM Hyväksytty hankkeen johtoryhmässä Työelämä yhteistyöhankkeen seurantajärjestelmä Johdanto Yhteistyöhankkeen seurantaan ja mittarityöhön liittyen on laadittu selvitysraportti (Työelämän kehittämisstrategian vaikuttavuusmittarit, Tempo Economics Oy, tammikuu 2013). Siinä on kuvattu indikaattoreiden käytön logiikkaa kansallisen yhteistyöhankkeen toimeenpanon tukena seuraavasti: Työelämästrategian toimeenpanoa kuvaavat indikaattorit jakautuvat panos- ja tuotosindikaattoreihin. Ne koskevat panostuksilla aikaansaatua toimintaa ja sen välittömiä tuotoksia. Ne toimivat hankkeen operatiivisen toiminnan tukena antaen palautetietoa siitä, tehdäänkö hankkeessa asioita tehokkaasti tai riittävästi. Siten voidaan arvioida toiminnan tuloksellisuutta, jolloin esimerkiksi hankeresursseja voidaan

2 2 tarvittaessa kohdentaa uudella tavalla. Panosindikaattoritietoa tulee kerätä suhteellisen usein, mittaustavasta riippuen 3-12 kk välein. Toiminnan suorista tuloksista ja vaikutuksista tarvitaan systemaattista tietoa säännöllisin väliajoin. Se kuvaa välittömiä tuloksia ja muutoksia sekä kehittäjäverkostossa että kohderyhmissä, joita ei olisi saatu aikaan ilman hanketta. Tulosindikaattorit tukevat hankkeen operatiivista päätöksentekoa antaen tietoa vaikutusten synnystä eli toiminnan tehokkuudesta. Sen perusteella toimintaa voidaan tarvittaessa suunnata uudella tavalla. Tällaista indikaattoritietoa kerättäisiin vuosittain, joskin seurantatietoa voi syntyä myös kertaluonteisesti hankkeen tapahtumissa. Yhteistyöhankkeen tavoittelemat vaikutukset työelämässä syntyvät puolestaan välillisesti ja pääsääntöisesti vasta pitkällä aikajänteellä. Tähän liittyy sekä metodisia että tavoiteltavan työelämän määrittelyyn liittyviä haasteita. Hankkeen vaikutuksia tuleekin hahmottaa erillisselvityksin noin vuoden tai kahden kuluttua strategian toimeenpanon käynnistymisestä. Vaikuttavuustietoa on kerättävä sekä strategisten tavoitteiden (innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys, osaaminen sekä työpaikkakohtaiset siirtymät kehitysvaiheesta toiseen) osalta että erillisten vaikuttavuusanalyysien avulla. Tässä voi käyttää hyväksi esimerkiksi kehittämistoiminnan itsearviointimallia työpaikkatasolla tai muuta mahdollisesti erikseen kehitettävää mallia. Pääpaino tulosten ja vaikutusten synnyssä on toimijoiden ja eri verkostojen toiminnassa. Hankkeen vaikuttavuudesta tehdään erillinen arviointi vuonna 2014 ja vaikuttavuutta käsitellään myös hankkeen väliarvioinnissa vuonna Työelämän toimintaympäristön kehitystä kuvaavia mittareita tarvitaan puolestaan työelämän kehittämisstrategian strategisen osuvuuden arvioinnissa. Toimintaympäristöindikaattorit ilmentävät työelämän tilaa ja kehitystä yhteiskunnallisella tasolla (esim. seuranta- ja ennakointitieto työllisyydestä, työhyvinvoinnista, tuottavuudesta sekä työurien kehittymisestä). Niiden avulla voidaan arvioida suomalaisen työelämän tilaa ja kehitystä myös suhteessa eurooppalaiseen tasoon (vrt. Euroopan paras työelämä). Toimintaympäristökuvauksia voi tehdä esimerkiksi kaksi tai kolme kertaa hankkeen kuluessa useita käytettävissä olevia tietolähteitä hyödyntäen. Seurantaindikaattoreiden määrittelyä Strategiaa toteuttavan yhteistyöhankkeen seurannan tehtävänä on osoittaa toiminnan mahdolliset puutteet, jolloin ne ovat korjattavissa. Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi hankesuunnitelmassa toiminnan tavoitteiksi on kirjattu: 1. työelämän eri toimijoiden koordinointi, ohjaus ja seuranta (verkostojen vahvistaminen) 2. työelämätoimijoiden mahdollisuuksien vahvistaminen, jotta ne voivat tavoittaa entistä useammat työpaikat ja niiden tarpeet siirtyä kehitysvaiheelta toiselle (työpaikkojen tavoitettavuus) 3. kannustaminen ja innostaminen työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaiseen kehittämiseen (viestintä) 4. rakentaa ja turvata hankkeen toimintaedellytykset (projektinhallinta) Tarkat seurantaindikaattorit on määritelty Tempo Economics Oy:n laatiman viitekehyksen pohjalta. Indikaattorit on johdettu hankkeen tavoitteista, mutta projektinhallinta on jätetty seurantaindikaattoreiden ulkopuolelle (etenemistä seurataan johtoryhmässä). Lisäksi indikaattoreita määriteltäessä on otettu huomioon, millaista toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi on jo suunnitteilla ja osin käynnissäkin. Kun

3 3 hanke etenee ja uusia toimintatapoja syntyy, myös indikaattorikehikkoa on päivitettävä toiminnan mukaiseksi. Näin varmistetaan, että mittarit ovat relevantteja myös jatkossa. Hankkeen tavoitteita ja niiden toteutumiseksi suunniteltua toimintaa sekä ehdotuksia seurantamittareiksi voi kuvata seuraavasti: Työelämän eri toimijoiden koordinointi, ohjaus ja seuranta (verkostojen vahvistaminen) Hankkeen koordinointi tapahtuu yhteistyöverkostossa. Hankeorganisaatio on pyytänyt toimijoilta (ydintoimijat ja uudet toimijat) yhteistyölupauksia. Yhteistyölupauksissa toimijat kuvaavat, mitä ne tekevät hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja millaisille työpaikoille toimet on suunnattu. Hankkeen Työelämä 2020 kick off -tilaisuudessa julkistettiin ydintoimijoiden lupaukset. Lupauksen ovat tähän mennessä antaneet opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, Tekes, Vates-säätiö sekä Työsuojelurahasto. Hankeorganisaatio tarkastelee yhteistyölupauksia strategian kokonaisuuden kannalta, esimerkiksi sen suhteen, ovatko kaikki painopistealueet kokonaisuudessa mukana ja tavoitetaanko yhteistyölupauksen kautta tarpeeksi erilaisia työpaikkoja (etenkin perustasolla olevat työpaikat ja pk-yritykset). Yhteistyölupauksen tehneet toimijat vastaavat itse oman toimintansa vaikuttavuuden mittaamisesta. Työelämän kehittämisohjelmat, LIIDERI, Työhyvinvointifoorumi ja Johtamisen kehittämisverkosto, ovat mukana toteuttamassa hanketta. Myös nämä vastaavat omalta osaltaan vaikuttavuuden arvioimisesta. Yhteistyölupausten lisäksi verkostoilla on tärkeä rooli eri toimijoiden yhteistyön tehostamisessa. Alueverkostot ovat avainasemassa työpaikkojen tavoittamisessa. ELY-keskuksille on annettu tehtäväksi muodostaa hankkeen alueverkostot. ELYjen verkostovastaavat kokoavat alueen toimijat yhteen ja vastaavat verkoston viemisestä eteenpäin. Aluetoimijoita ovat ELYjen lisäksi ensi sijassa Aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueet, maakuntaliitot, Kauppakamarit/seudulliset kehittämiskeskukset ja yrittäjäjärjestöt sekä Työterveyslaitos. Muut toimijat (mm. oppilaitokset, seurakunnat) voivat liittyä toimintaan mukaan myöhemmin. Kun verkostot on muodostettu, ne tekevät toimintasuunnitelmat, joiden etenemisestä raportoidaan hankkeelle. Hankkeen yhteistyöverkostoja ovat alueellisten verkostojen lisäksi hankkeen johtoryhmän valmisteluryhmä sekä tutkimustietoa tuottava ja välittävä asiantuntijaverkosto, liitto- ja toimialaverkosto, virkamiesverkosto sekä kansainvälinen verkosto. Myös nämä verkostot laativat toimintasuunnitelman/yhteistyölupaukset.

4 4 a) INDIKAATTORI: kehittämistoimintaan osallistuvien toimijoiden määrä ja kattavuus ja niiden toiminnan laatu MITTARIT: yhteistyölupausten määrä, laatu ja vastaavuus sekä kattavuus suhteessa strategian painopistealueisiin ja tavoitteisiin b) INDIKAATTORI: kehittämistoimintaan osallistuvien toimijoiden laajeneminen ja uusien kontaktien luominen MITTARIT: uusien yhteistyölupausten määrä, laatu ja vastaavuus sekä kattavuus suhteessa strategian painopistealueisiin ja tavoitteisiin c) INDIKAATTORI: verkostotoiminnan laajuus, kattavuus ja laatu MITTARIT: eri verkostojen toimintasuunnitelmien toteutuminen, erillisselvitys verkostojen toiminnan käynnistymisestä ja vaikuttavuudesta Vahvistaa työelämätoimijoiden mahdollisuuksia tavoittaa entistä useammat työpaikat ja niiden tarpeet siirtyä kehitysvaiheelta toiselle (työpaikkojen tavoitettavuus) Tavoitteiden toteutumisen kannalta työpaikkojen ja etenkin pk-yritysten tavoittaminen on tärkeää. Kontaktit työpaikoille otetaan muun muassa ELY-keskusten kautta, joiden osaamista ja yritysyhteistyötä kehitetään edelleen hankkeen kuluessa. Lisäksi tulevalla ESR-ohjelmakaudella pyritään saamaan käyttöön valtakunnallinen määräraha pk-yritysten työelämän kehittämistoimintaan. Hankkeen toimijaverkostoihin kuuluvat lisäksi työmarkkinajärjestöt, Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus. Hankkeessa tehdään verkkosivut ja työpaikoille tarkoitettu itsearviointityökalu, joiden tarkoitus on työpaikkojen tavoittaminen ja motivoiminen kehittämistoimintaan. a) INDIKAATTORI: yhteistyölupauksissa ja alueverkostojen toimintasuunnitelmissa kuvatun työpaikkojen tavoittamiseen tähtäävän toiminnan toteutuminen MITTARIT: toiminnan määrä, siihen käytetyt resurssit ja tehokkuus sekä laatu ja vastaavuus (toimijoiden raportit + seurantatapaamiset) b) INDIKAATTORI: yhteistyölupauksissa ja alueverkostojen toimintasuunnitelmissa kuvattujen työpaikkojen kehittämishankkeiden toteutuminen MITTARIT: hankkeiden määrä, niihin käytetyt resurssit ja tehokkuus sekä laatu ja vastaavuus (toimijoiden raportit + seurantatapaamiset) c) INDIKAATTORI: verkkosivut ja itsearviointityökalu tavoittavat työpaikat MITTARIT: verkkosivujen ja itsearviointityökalun käyttäjämäärät, osallistumisaktiivisuus ja asiakastyytyväisyys Kannustaa ja innostaa työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaiseen kehittämiseen (viestintä) Viestinnällä pyritään kannustamaan ja innostamaan työpaikkoja kehittämään toimintaansa, toimijoita tekemään yhteistyötä sekä aikaansaamaan monipuolista työelämäkeskustelua ja levittämään tietoa

5 5 työelämän kehittämisestä. Jatkuvan viestinnän ja ajankohtaisiin keskusteluihin osallistumisen lisäksi tietoa levitetään kampanjoiden ja erityisteemojen avulla. Syksyllä 2013 lanseerataan hankkeen ensimmäinen kampanja työelämän yhteisestä arvopohjasta. Teemakohtaisen viestinnän avulla voidaan tavoittaa erityisryhmiä ja tarkoituksena on saada teeman kannalta relevantit tahot tekemään yhteistyötä. Ensimmäisenä teemana voisi olla esimerkiksi nuorten, osatyökykyisten tai maahanmuuttajien tukeminen työelämässä. a) INDIKAATTORI: Tiedon levittäminen ja keskustelun aikaansaaminen työelämän kehittämiseen liittyvistä asioista MITTARIT: kirjoitukset, esitelmät, tapahtumat, viestintäkampanjoiden erillisseuranta b) INDIKAATTORI: Teemakohtainen viestintäyhteistyö MITTARIT: teemakohtaisen viestinnän erillisseuranta Edellä kuvatut hankkeen operatiivisen ohjauksen tueksi laaditut seurantaindikaattorit ja -mittarit on koottu taulukkoon 1. Tarkoituksena on, että niiden avulla saadaan käsitys siitä, onko toiminta riittävää, jotta hanke saavuttaa asettamansa tavoitteet. Taulukossa on lisäksi kuvattu, miten tarvittava tieto saadaan. (LUKUOHJE: Ensimmäisessä sarakkeessa on eritelty hankkeen tavoitteet ja toisessa sarakkeessa panosindikaattorit. Panosindikaattoreiden kirjaimet a), b) ja c) viittaavat edellä kuvattuihin tekstilaatikoihin, jossa on annettu mittarit kunkin tavoitteen toteutumisen tarkastelemiseksi. Kolmannessa sarakkeessa on kuvattu panostuksista syntyviä tuotoksia ja tuloksia sekä niiden mittaamista ja neljännessä sarakkeessa on kuvattu seurantatapaa, aikataulua ja seurantaan liittyviä vastuita.)

6 6 Taulukko 1. Yhteistyöhankkeen seurantaindikaattorit ja -mittarit ohjauksen tueksi TAVOITTEET Työelämän eri toimijoiden koordinointi, ohjaus ja seuranta (verkostojen vahvistaminen) PANOSINDIKAATTORIT a) Ydintoimijoiden yhteistyölupaukset - määrä - kattavuus & osuvuus TUOTOS- JA TULOSINDIKAATTORIT Yhteistyölupauksissa kuvattu työelämän kehittämisstrategian mukainen toiminta (painopistealueet ja eri kehitystasoilla olevat työpaikat) - määrä - kattavuus & osuvuus SEURANTATAPA, AIKATAULU JA VASTUUTAHO Yhteistyölupausten sisällön kokonaisanalyysi suhteessa työelämästrategiaan Yhteistyölupausten päivittäminen (hankeorganisaatio, toimijat) b) Uusien toimijoiden yhteistyölupaukset - määrä - kattavuus & osuvuus Uusien toimijoiden yhteistyölupauksissa kuvattu työelämän kehittämisstrategian mukainen toiminta (painopistealueet ja eri kehitystasoilla olevat työpaikat) - määrä - kattavuus & osuvuus Uusien toimijoiden yhteistyölupausten sisällön kokonaisanalyysi Uusien toimijoiden yhteistyölupausten päivittäminen (hankeorganisaatio, toimijat) c) Verkostoyhteistyö - toimintasuunnitelma t (15 alueellista, 1 asiantuntijaverkosto n ja 1 kv-verkoston suunnitelma) Toimintasuunnitelmien laatiminen ja toteutuminen - uudet tai tiiviimmät yhteistyön muodot - uudet tai tehokkaammat toimintatavat ja palvelut - uusien työpaikkojen tavoittaminen Verkostotoimijoiden oma seuranta & raportointi hankkeelle (hankeorganisaatio, toimijat) Erillisselvitys verkostoista v kevät

7 7 Työelämätoimijoi den mahdollisuudet tavoittaa entistä useammat työpaikat ja niiden tarpeet siirtyä kehitysvaiheelta toiselle (työpaikkojen tavoitettavuus) a, b) Yhteistyölupauksissa ja alueverkostojen toimintasuunnitelmissa olevat toimenpiteet Yhteistyölupauksissa ja toimintasuunnitelmissa kuvatun työelämän kehittämisstrategian painopisteiden mukaisen toiminnan toteutuminen ja tuki työpaikkojen siirtymiseksi kehitystasolta toiselle Toteutuneet toimenpiteet - määrä, käytetyt resurssit & tehokkuus Mukana olevien toimijoiden oma seuranta & raportointi hankkeelle (lupaajat ja alueverkostovastaavat) Alueverkoston toimintasuunnitelmien seuranta/raportointi 1Xvuodessa Yhteistyölupausten seurantatapaamiset (lupaajat & hankeorganisaatio) c) Hankkeeseen liittyvät verkkosivut Hankkeen verkkosivujen käyttö - kävijämäärä - osallistuminen verkkokeskusteluun - asiakastyytyväisyys Ydintoimijoiden hankkeeseen liittyvien verkkosivujen käyttö - kävijämäärä Hankkeen verkkosivujen kävijämäärien sekä verkkokeskusteluun osallistumisen ja asiakastyytyväisyyden seuranta kolmen kuukauden välein Ydintoimijoiden verkkosivujen kävijämäärien seuranta (ydintoimijoiden raportointi hankkeelle) puolen vuoden välein c) Itsearviointityökalu yrityksille Itsearviointityökalun käyttö - käyttäjämäärä - käyttäjäprofiili - asiakastyytyväisyys - jatkotoimenpiteiden määrä INDIKAATTORIT TÄSMENTYVÄT, KUN TYÖKALU ON VALMIS Itsearviointityökalun käyttäjämäärien, käyttäjäprofiilin, asiakastyytyväisyyden ja jatkotoimenpiteiden seuranta puolen vuoden välein

8 8 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaiseen kehittämiseen kannustaminen ja innostaminen (viestintä) a) Työelämän kehittämisstrategiaa ja työelämä hanketta käsittelevät kirjoitukset, esitelmät ja tapahtumat - kirjoitusten, esitelmien ja tapahtumien määrä Työelämän kehittämisstrategiaa ja työelämä hanketta käsittelevien kirjoitusten, esitelmien ja tapahtumien lukijat/osallistujat - yleisömäärä - kirjoitusten levikki - medianostot - uudet keskustelijat/osallistu jat Hankkeen tapahtumien seuranta ja mediaseuranta a) Viestintäkampanjat (Esim. työelämän arvopohjan luominen syksyllä 2013) Kampanjakohtaiset määrittelyt Esim. työelämän arvopohja - monipuolisen keskustelun aikaansaaminen tulevaisuuden työelämästä Kampanjakohtainen viestinnän seuranta esim. syksy 2013 b) Erityisteeman mukainen viestintä Erityisteeman mukaiset määrittelyt Esim. - näkyvyys - viestinnän monipuolisuus & toimijoiden välinen yhteistyö Teemakohtainen viestinnän seuranta Operatiivista toimintaa tukevan tiedon lisäksi Työelämä hankkeen seurantajärjestelmässä kerätään tietoa työelämän kehittämisstrategian tavoittelemien vaikutusten synnystä sekä laajemmin työelämän tilasta ja muutoksista. Hankkeen vaikuttavuudesta tehdään vuoden 2014 syksyllä erillisselvitys, jossa tarkastellaan sitä, miten strategian painopistealueiden mukainen kehitys on edennyt työpaikoilla ja yleisemmin suomalaisessa työelämässä ja mikä on hankkeen kontribuutio tässä kehityksessä. Vaikutusarviointi tuotetaan ulkoisena hankintana ja se valmistuu alkuvuodesta Hankkeen toteuttamisen tueksi tarvitaan myös tietoa toimintaympäristöstä ja sen muutoksista. Tätä tarkoitusta varten tehdään vuoden 2014 syksyllä laaja-alainen raportti siitä, miltä suomalainen työelämä näyttää. Raportti perustuu eri tilastolähteisiin ja tutkimuksiin. Suomalaista työelämää verrataan mahdollisuuksien mukaan myös muihin Euroopan maihin.

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2013

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2013 Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2013 T:\organisaatiohakemistot\SAHA\Työelämähanke\Toimintakertomukset Tässä kuvataan Työelämä 2020 -hankkeen toiminta pääpiirteissään toimintavuonna

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014

Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014 Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014 Työelämästrategia 2 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää Kansallinen yhteistyöhanke - kohti Euroopan parasta työelämää EK-STTK tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Margita Klemetti hankejohtaja Sisältö Taustaa Työelämästrategian ydin Työelämän nykytila Tulevat näkymät

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelua 2015

Toiminnan suunnittelua 2015 Toiminnan suunnittelua 2015 Työelämä 2020 hanke Hankkeen viitekehys 2013-2020 Visio Missio Painopistealueet Arvot Hankkeen toimeenpano, toimeenpanopolut : 1. Työelämätoimijat - aikaansaada laaja-alaista

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 1. Hyvinvointia työstä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: toimintaympäristö, strategian toteuttaminen ja fokusalueet... 4 2.1 Työterveyslaitos

Lisätiedot