Työelämä hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Työelämä hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2013 T:\organisaatiohakemistot\SAHA\Työelämähanke\Toimintakertomukset Tässä kuvataan Työelämä hankkeen toiminta pääpiirteissään toimintavuonna Toiminnan tätä yksityiskohtaisempi kuvaus ja seuranta on kuvattu erillisessä liitteessä Rullaava toimintasuunnitelma seurantatietoineen. Hanke aloitti toimintansa tammikuussa 2013 ja otti nimekseen Työelämä 2020 hanke huhtikuussa Hanke on valtioneuvoston hyväksymän työelämästrategian toimeenpanohanke. Hanke on määritelty verkostohankkeeksi. Sen keskeinen tehtävä on mahdollistaa eri työelämätoimijoita tavoittamaan työpaikkoja yhteistyössä muiden työelämätoimijoiden kanssa, helpottaa työpaikkoja tunnistamaan ja löytämään tarpeitaan vastaavia palveluja entistä helpommin ja olla työelämästrategiaa tukevien työelämäasioiden viestinviejänä. Hankkeen viitekehyksenä on työelämästrategia, jonka - visiona on Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020, - missiona rakentaa tulevaisuuden työpaikkoja ja - painopistealueina innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima. Keskeisenä periaatteena on, että hankkeessa mukana olevien kohteena ovat työpaikat ja kehittämistä tehdään työpaikkojen omista lähtökohdista. Yleisenä lähtökohtana on, että samanaikaisesti parannetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vuonna 2013 luotiin Työelämä hankkeen rakenne: hankeorganisaatio, toimijaverkostot, rakenteet sitoutua ja sitouttaa, arvopohja, seurantajärjestelmät, viestintälinjaukset ml. hankkeen verkkosivut sekä sosiaalisen median strategia ja toimenpiteet. Työelämä hankkeen kick off tilaisuus pidettiin Säätytalolla huhtikuussa Hankeorganisaatio Hanke organisoitui siten, että sillä on - hankehallinnosta vastaava ja toimeenpaneva sihteeristö, - asiasisältöjä valmisteleva valmisteluryhmä (pj hankejohtaja Margita Klemetti), - hanketoiminnoista ja sisällöistä päättävä johtoryhmä (pj työministeri Lauri Ihalainen) sekä - neuvoa-antava ja ohjaava neuvottelukunta (pj Berner Oy:n hallituksen pj George Berner). Hankehallinnointi on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Liitteessä 1 on koko hankeorganisaation nimiluettelo. Toimijaverkostot ja toimintatavat sitoutumiseen Hankehallinnoinnin keskeiseksi toimintatavaksi sovittiin yhteistyölupausten solmiminen. Yhteistyölupauksissa kukin toimija kuvaa ja lupautuu toteuttamaan ne toiminnot, joilla se osallistuu Työelämä hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Yhteistyölupaukset on tehty - ensin ydintoimijoiden kanssa ml. alueverkostot ja

2 2 (13) - myöhemmin laajentaen muihin toimijoihin. Näin menetellen hankkeessa pystytään ensi vaiheessa hahmottamaan eri toimijoiden työelämän kehittämiseen liittyvät osallistumis-, osaamis- ja palvelualueet ja etsimään seuraavassa vaiheessa hankkeessa saavutettavat synergiaedut työpaikkojen tavoittamiseksi. Allekirjoitettuja ydintoimijoiden ja toimijoiden yhteistyölupauksia sekä valmistelussa olevia yhteistyölupauksia oli vuoden lopussa 34, alueellisia yhteistyölupauksia oli vuoden loppuun mennessä solmittu kaksi. Muut alueet valmistelivat lupauksiaan. Liitteessä 2 on lueteltu yhteistyölupauksen tehneet toimijat. Loppuvuodesta hankkeen työelämätoimijoiden verkostoa laajennettiin uudella ryhmällä ns. kumppaneilla (4 kpl). Kumppaneita yhdistää puhutteleva missio ja/tai työelämäinnovaatio, jota he haluavat jakaa muiden työelämätoimijoiden ja työpaikkojen kanssa. Vuoden 2013 lopulla johtoryhmässä sovittiin, että yhteistyölupaukset käydään läpi mahdollisten strategisten työelämän kehittämisen katvealueiden löytämiseksi. Työpaikkarajapinnassa työskentelevien työelämätoimijoiden muodostamat alueverkostot (15 alueverkostoa, alueena ELY-alue) aloittivat työnsä, samoin tiede- ja kansainvälinen verkosto (vrt. erillinen liite). Alueverkostojen tavoitteena on tunnistaa alueensa työpaikkojen työelämän kehittämistarpeet ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja. Alueverkostoissa on mukana alueellisia toimijoita, jotka tekevät työtä asiakas- ja työpaikkarajapinnassa tarjoten työelämäpalveluita ja työkaluja tai työelämän kehittämisrahoitusta. Alueverkostojen tavoitteena on lisäksi tehdä työtänsä tunnetuksi niin, että työpaikat tietävät ja osaavat ottaa yhteyttä työelämätoimijoihin tarpeidensa mukaan. Alueverkostovastaaville järjestettiin verkostojohtamiskoulutuspäivä syyskuussa Hankkeesta on osallistuttu kaikkien alueiden ryhmäytymispajoihin ja yhteistyölupausten allekirjoitustilaisuuksiin. Tiedeverkoston tehtävänä on tuottaa tutkimukseen ja tieteelliseen keskusteluun pohjautuvaa tietoa Työelämä hankkeelle hankkeen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi työelämän ajankohtaisista ja työelämän tulevaisuuden kehityksen kannalta merkittävistä kysymyksistä, toimia tarvittaessa neuvoa-antavana elimenä Työelämä hankkeelle erityisesti tieteellistä asiantuntemusta vaativissa kysymyksissä, tehdä Työelämä hanketta sekä siihen liittyviä mahdollisia muita valtioneuvoston työelämän tutkimukseen kohdistuvia hankkeita koskevia kehittämisehdotuksia ja edistää omalta osaltaan Työelämä hankkeen tavoitteiden toteutumista, ml. tutkimustiedon nykyistä parempaa hyödyntämistä työpaikoilla. Tiedeverkostolla on koordinaatioryhmä tehtävän toteuttamiseksi. Kansainvälisen verkoston tehtävänä on koostaa ja välittää tietoa hankkeelle sovituin väliajoin hankkeen tavoitteenasettelun kannalta tärkeistä kansainvälisistä innovaatioista ja toisaalta välittää tietoa Suomen työelämästä ensisijaisesti muille eurooppalaisille työelämätoimijoille. Johtamisenkehittämisverkostoa (JKV) ja Työhyvinvointifoorumia (THF) hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö ja käytännön työtä tehtiin Työterveyslaitoksessa. Liideri - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelmasta vastasi Tekes ja Työelämä 2020 hankkeen johtoryhmä toimi ohjelman ohjaavana neuvottelukuntana. Liitto- ja toimialatoimijoille järjestettiin lokakuussa 2013 Työelämä hankeseminaari hankkeen tunnettuuden ja työelämän kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Työelämä hankkeen viestintä Työelämästrategiaan nojaavien työelämäasioiden tunnettuuden lisäämiseksi heti hankkeen alussa painotettiin viestintää. Hankkeen toiminta aloitettiin tammikuussa 2013 ministeri Ihalaisen kanssa medialle tarkoitetulla tiedotustilaisuudella. Keväällä 2013 valmisteltiin viestintäryhmässä (mukana eri työelämätoimijoiden viestijät) viestinnän linjaukset ja syksyllä laadittiin sosiaalisen median strategia ja toimintasuunnitelma. Hankkeessa valmisteltiin hankkeen verkkosivut suo-

3 3 (13) meksi ja ruotsiksi. Syksyllä toteutettiin arvo- ja viestintäkampanja. Lisäksi tuotettiin viestintämateriaalia ja järjestettiin blogikampanja. Hankkeella on myös omat facebook- ja twitter-tilit. verkkosivut: facebook: twitter: #tyoelama2020 Suomalaisen työn tekemisen arvopohjan kartoittamiseksi valmisteli Novetos Oy arvokeskusteluprosessin yhdessä valmisteluryhmän edustajien (alatyöryhmä) kanssa. Sen tuloksena työn tekemisen keskeisiksi arvojuuriksi nostettiin luottamus, rohkeus ja sinnikkyys sekä kaiken keskiöön nousi työn merkityksellisyys/tarkoitus. Tämän prosessin päätteeksi hankkeen viestintäryhmä yhdessä sihteeristön ja Mainostoimisto SST:n kanssa toteutti työelämäasioiden herätteeksi viestintäkampanjan, jonka aikana käytiin keskustelua mediassa suomalaisen työn arvoista. Arvokeskusteluun osallistuttiin myös työpaikoilla mm. Työterveyslaitoksen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston järjestämänä toimintana (TYHY -verkosto). Ministeri ja hankejohtaja ovat vuoden aikana kertoneet lukuisissa tilaisuuksissa hankkeen tavoitteista, taustasta ja toimintatavoista, jotta työpaikat lähtisivät työelämän kehittämistalkoisiin mukaan. Ks. liitteessä 3 olevat aiheeseen liittyvät seurantatiedot (sivut 8-12). Seurantajärjestelmät Vuosi 2013 on ollut hankkeen rakenteiden perustamisvuosi, ja toiminta on painottunut hankkeen seurantajärjestelmien luomiseen. Keväällä 2013 Tempo Economics tuotti hankkeelle yhteistyössä ydintoimijoiden edustajien kanssa työelämän kehittämisstrategian vaikuttavuusmittariselvityksen, jonka pohjalta hankkeen toiminnan vaikuttavuutta seurataan. Seurantajärjestelmät sovittiin johtoryhmässä kesäkuussa Liitteessä 3 on kuvattu tähän selvitystyöhön perustuvat Työelämä hankkeen seurantaindikaattorit ja mittarit ja kuvattu lyhyesti vuonna 2013 tehty toiminta. Loppuvuodesta hankkeessa käynnistettiin alueverkostojen työn vaikuttavuuteen liittyvän arviointityön hankkiminen. Muu työskentely hankkeessa Hankehenkilöstö on osallistunut vuonna 2013 hanketoiminnan lisäksi mm. palvelujärjestelmien kehittämistyöhön, joka koskee työelämän laatuun liittyviä kysymyksiä (RTT-hanke), erilaisten työja ohjausryhmien työhön (mm. JKV -ohjausryhmä), yrityssuomi.fi -yhteistyöhön, yritystoiminnan rahoituspalvelujen kehittämistyöhön, uuden rakennerahastokauden valmistelutyöhön, erilaisten työelämän kehittämistyökalujen valmistelutyöhön.

4 4 (13) Työelämä hankkeen toimintoja rahoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta vuonna 2013 seuraavasti: euroa Palkat ja hankeorganisaatio Painatus-, ilmoitus-, markkinointikulut Viestintäkampanja Konsulttipalvelut Verkkopalvelut Matkakulut Tilat, seminaari-, tarjoilukulut Käännöspalvelut Yht Liite 1: Hankeorganisaation nimiluettelo Liite 2: Yhteistyölupauksen tehneet toimijat Liite 3: Työelämä hankkeen seurantaindikaattorit ja mittarit Erillinen liite: Rullaava toimintasuunnitelma seurantatietoineen Liite 1. Hankeorganisaation nimiluettelo Sihteeristö Hankejohtaja Margita Klemetti työ- ja elinkeinoministeriö, puh , Työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen työ- ja elinkeinoministeriö, puh , Erityisasiantuntija Pirkko Jukka työ- ja elinkeinoministeriö, puh , Hankesuunnittelija Anne Vainio työ- ja elinkeinoministeriö, puh , Ylitarkastaja Ismo Suksi sosiaali- ja terveysministeriö, puh , Ylitarkastaja Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö, puh , Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen Tekes, puh , Asiantuntija Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus, puh , ( alkaen) Valmisteluryhmä Puheenjohtaja: Hankejohtaja Margita Klemetti, työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet: Asiantuntija Seppo Saukkonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ( alkaen) Asiantuntija Niilo Hakonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ( saakka) Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, KT Kuntatyönantajat Neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, Valtion työmarkkinalaitos Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos Kehittämispäällikkö Juha Antila, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Asiantuntija Tarja Arkio, Akava

5 5 (13) Lainopillinen asiamies Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät Työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen, työ- ja elinkeinoministeriö Ylitatarkastaja Ismo Suksi, sosiaali- ja terveysministeriö Ylitarkastaja Päivi Bosque, opetus- ja kulttuuriministeriö Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen, Tekes Asiantuntija Risto Tanskanen, Työturvallisuuskeskus ( alkaen) Erityisasiantuntija Pirkko Jukka, työ- ja elinkeinoministeriö Johtoryhmä Puheenjohtaja: Työministeri Lauri Ihalainen, työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: Valtiosihteeri Janne Metsämäki, työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet (suluissa varajäsenet): Puheenjohtaja Lauri Lyly, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (Kehittämispäällikkö Juha Antila, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, alkaen (Kehittämisjohtaja Saana Siekkinen, SAK saakka) Edunvalvontajohtaja Minna Helle, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, alkaen Työmarkkinajohtaja Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, saakka (Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK, lähtien) (Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, saakka) (Johtaja Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, saakka) Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava (Johtaja Maria Löfgren, AKAVA, alkaen ) (Asiantuntija Tarja Arkio, Akava, saakka) Johtaja Lasse Laatunen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, alkaen Johtaja Jukka Ahtela, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, saakka (Lakiasiain johtaja Markus Äimälä, EK) Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat (Neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat) Työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, Valtion työmarkkinalaitos, alkaen Työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, saakka (Finanssineuvos Leena Lappalainen, Valtion työmarkkinalaitos) Työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala, Kirkon työmarkkinalaitos, alkaen Työmarkkinajohtaja Risto Voipio, Kirkon työmarkkinalaitos, saakka (Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos) Johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (Lainopillinen asiamies Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät, alkaen ) (Työmarkkina-asioiden päällikkö Merja Hirvonen, saakka) Toimitusjohtaja Marjatta Varanka, VATES-säätiö (Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, VATES-säätiö) Osastopäällikkö Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö (Neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Viro, sosiaali- ja terveysministeriö) Osastopäällikkö Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö (Johtaja Kari Ilmonen, sosiaali- ja terveysministeriö) Neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, Valtiovarainministeriö, alkaen Budjettineuvos Seija Kivinen, valtiovarainministeriö, saakka (Budjettineuvos Juha Majanen, valtiovarainministeriö, alkaen) (ylijohtaja Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö, saakka) Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (Ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö, alkaen, Ylijohtaja Raimo Luoma, työ- ja elinkeinoministeriö, saakka) Ylitarkastaja Tiina Hanhike, työ- ja elinkeinoministeriö, alkaen Teollisuusneuvos Paula Nybergh, työ- ja elinkeinoministeriö, asti (Ylitarkastaja Katri Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, alkaen, Ylitarkastaja Tiina Hanhike, työ- ja elinkeinoministeriö, saakka) Osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö

6 6 (13) (Työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö ) Työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi, työ- ja elinkeinoministeriö (Neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta) Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Neuvotteleva virkamies Merja Niemi, opetus- ja kulttuuriministeriö Pysyvät asiantuntijat (suluissa varajäsenet): Toimitusjohtaja Kenneth Johansson, Työsuojelurahasto (Tutkimusasiantuntija Anne-Marie Kurka, Työsuojelurahasto, alkaen, Johtaja Riitta-Liisa Lappveteläinen, Työsuojelurahasto, saakka) Pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos (Toiminta-alueen johtaja Anna-Liisa Pasanen, Työterveyslaitos) Toimitusjohtaja Jorma Löhman, Työturvallisuuskeskus (Kehittämispäällikkö Tiina-Mari Monni, Työturvallisuuskeskus) Yksikön johtaja Tuomo Alasoini, TEKES (Asiantuntija Nuppu Rouhiainen, TEKES) Neuvottelukunta Puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja George Berner, Berner Oy Varapuheenjohtajat Toimitusjohtaja Matti Alahuhta, Kone Oyj Pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen kaupunki Jäsenet Pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö, Hallitusammattilaiset ry Toimitusjohtaja Juha Gröhn, Atria Oyj Toimitusjohtaja Taavi Heikkilä, Osuuskauppa Hämeenmaa Työministeri Lauri Ihalainen, Työ- ja elinkeinoministeriö Hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy Piispa Tapio Luoma, Suomen evankelis-luterilainen kirkko Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj Toimitusjohtaja Pekka Mattila, Aalto Education Valtiosihteeri Janne Metsämäki, Työ- ja elinkeinoministeriö Kunnanjohtaja Anna Mäkelä, Kittilän kunta Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäasiainministeriö Toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, Lassila-Tikanoja Oyj Osastopäällikkö Petri Peltonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Executive Director Tuija Talvitie, Crisis Management Iniative (CMI) Osastopäällikkö Pekka Timonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Toimitusjohtaja Ari Rämö, Sick Oy Hallituksen puheenjohtaja Hannu Salonen, HH-kiinteistöpalvelut Oy Konserninjohtaja Karsten Slotte, Karl Fazer Oy Ab, 1.10 alkaen konserninjohtaja Christoph Vitzthum Hallituksen puheenjohtaja Satu Wrede, Metro-Auto Group Oy Pääsihteeri Hankejohtaja Margita Klemetti, Työ- ja elinkeinoministeriö Sihteeri Erityisasiantuntija Pirkko Jukka, Työ- ja elinkeinoministeriö

7 7 (13) Liite 2. Yhteistyölupauksen tehneiden ja kumppaneiden luettelo Ydintoimijat Elinkeinoelämän Keskusliitto Valtion työmarkkinalaitos KT Kuntatyönantajat Kirkon työmarkkinalaitos Suomen Yrittäjät Akava SAK STTK Tekes Työturvallisuuskeskus VATES-säätiö Työsuojelurahasto Työterveyslaitos Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Toimijat FIBS Yritysvastuuverkosto Henry ry KKI - Kunnossa kaiken ikää Kuntoutussäätiö MTK - Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto Perheyritysten liitto ry ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Suomalaisen Työn Liitto Suomen Mielenterveysseura TELA Valo VTT Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto Yksi elämä hanke Kumppanit Dialogi Smartum Filosofian Akatemia Great Place to Work

8 8 (13) Liite 3. Yhteistyöhankkeen seurantaindikaattorit ja -mittarit ohjauksen tueksi/tilanne joulukuu 2013 TAVOITTEET Työelämän eri toimijoiden koordinointi, ohjaus ja seuranta (verkostojen vahvistaminen) PANOSINDIKAATTORIT a) Ydintoimijoiden yhteistyölupaukset - määrä - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa - kattavuus & osuvuus TUOTOS- JA TULOSIN- DIKAATTORIT Yhteistyölupauksissa kuvattu työelämän kehittämisstrategian mukainen toiminta (painopistealueet ja eri kehitystasoilla olevat työpaikat) - määrä - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa - kattavuus & osuvuus SEURANTATAPA, AIKATAULU JA VAS- TUUTAHO Yhteistyölupausten sisällön kokonaisanalyysi suhteessa työelämästrategiaan 1X vuodessa: sovittu tehtäväksi alkuvuodesta 2014 (valmistelu Suksi, Bosquet, Tanskanen; analyysi partit) Yhteistyölupausten päivittäminen (hankeorganisaatio, toimijat) 1X vuodessa: tehty loppuvuodesta 2013 (hankejohtaja) b) Uusien toimijoiden yhteistyölupaukset - määrä - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa - kattavuus & osuvuus Uusien toimijoiden yhteistyölupauksissa kuvattu työelämän kehittämisstrategian mukainen toiminta (painopistealueet ja eri kehitystasoilla olevat työpaikat) - määrä (34) - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa - kattavuus & osuvuus Uusien toimijoiden yhteistyölupausten sisällön kokonaisanalyysi 1X vuodessa: tehdään alkusyksy 2014 (valmistelu Suksi, Bosquet, Tanskanen; analyysi partit) Uusien toimijoiden yhteistyölupausten päivittäminen (hankeorganisaatio, toimijat) 1X vuodessa: tehdään ensimmäisen kerran syksyllä 2014 (hankejohtaja) c) Verkostoyhteistyö - toimintasuunnitelmat (15 alueellista, 1 asiantuntijaverkoston ja 1 kvverkoston suunnitelma) Toimintasuunnitelmien laatiminen ja toteutuminen - uudet tai tiiviimmät yhteistyön muodot - uudet tai tehokkaammat toimintatavat ja palvelut - uusien työpaikkojen tavoittaminen Verkostotoimijoiden oma seuranta & raportointi hankkeelle (hankeorganisaatio, toimijat) 1X vuodessa vuosikellon mukaan Erillisselvitys verkostoista

9 9 (13) v kevät: erillisselvityksen valmistelu aloitettu Työelämätoimijoiden mahdollisuudet tavoittaa entistä useammat työpaikat ja niiden tarpeet siirtyä kehitysvaiheelta toiselle (työpaikkojen tavoitettavuus) a, b) Yhteistyölupauksissa ja alueverkostojen toimintasuunnitelmissa olevat toimenpiteet Yhteistyölupauksissa ja toimintasuunnitelmissa kuvatun työelämän kehittämisstrategian painopisteiden mukaisen toiminnan toteutuminen ja tuki työpaikkojen siirtymiseksi kehitystasolta toiselle Toteutuneet toimenpiteet - määrä, käytetyt resurssit & tehokkuus - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa Mukana olevien toimijoiden oma seuranta & raportointi hankkeelle (lupaajat ja alueverkostovastaavat) 1X vuodessa: alueverkostojen toimintatapa valmistellaan ja esitellään pidettävässä tilaisuudessa Alueverkostojen toimintasuunnitelmien seuranta/raportointi 1Xvuodessa: seurantatapaamiset sovittu syksy 2014 Yhteistyölupausten seurantatapaamiset (lupaajat & hankeorganisaatio) 1X vuodessa: seurantatapaamiset sovittu syksy 2014 c) Hankkeeseen liittyvät verkko-sivut ja sosiaalisen median keskustelut Hankkeen verkkosivujen käyttö Hankkeen verkkosivujen kävijämäärien sekä verkkokeskusteluun osallistumisen ja asiakastyytyväisyyden seuranta kolmen kuukauden välein Ydintoimijoiden verkkosivujen kävijämäärien seuranta (ydintoimijoiden raportointi hankkeelle) puolen vuoden välein. Työelämä sivuilla kävijöitä viikoittain n Ihana Maanantai-kampanjan aikana henkilöä. (vk )

10 10 (13) Facebook (avattu viikolla 47) Suomen Työelämän Arvot 550 tykkääjää, Työelämä2020 tykkääjiä 12. Twitter avattu viikolla 41: 144 seuraajaa, Twitterissä jonkun verran re-twiittauksia uutisista ja Facebookissa arvokeskustelua (liitteenä otteita) Ydintoimijoiden hankkeeseen liittyvien verkkosivujen käyttö - kävijämäärää ei kartoitettu Viestintäseurantaa kehitetään vuoden 2014 aikana c) Itsearviointityökalu yrityksille Itsearviointityökalun käyttö - käyttäjämäärä - käyttäjäprofiili - asiakastyytyväisyys - jatkotoimenpiteiden määrä INDIKAATTORIT TÄS- MENTYVÄT, JOS TYÖ- KALU VALMISTELLAAN Itsearviointityökalun käyttäjämäärien, käyttäjäprofiilin, asiakastyytyväisyyden ja jatkotoimenpiteiden seuranta puolen vuoden välein työkalua ei ole toistaiseksi toteutettu Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaiseen kehittämiseen kannustaminen ja innostaminen (viestintä) a) Työelämän kehittämisstrategiaa ja työelämä hanketta käsittelevät kirjoitukset, esitelmät ja tapahtumat - kirjoitusten, esitelmien ja tapahtumien määrä Työelämän kehittämisstrategiaa ja työelämä hanketta käsittelevien kirjoitusten, esitelmien ja tapahtumien lukijat/osallistujat Hankkeen tapahtumien seuranta ja mediaseuranta Hankejohtaja on käynyt n.40 yleisötapahtumassa, keskimäärin n. 60 kuulijaa /tilaisuus (luku ei sisällä ministerin tilaisuuksia) Hankejohtajan haastatteluja ollut mm. seuraavissa lehdissä: Telma, Vates, Kaiku, T&T-lehti, 3T ja Ahjo-

11 11 (13) lehti. Lisäksi blogikirjoitukset, TV ja radioesiintymiset ja esim. Ratkaisun Paikka messut a) Viestintäkampanjat (esim. työelämän arvopohjan luominen syksyllä 2013) Kampanjakohtaiset määrittelyt Esim. työelämän arvopohja - monipuolisen keskustelun aikaansaaminen tulevaisuuden työelämästä Kampanjakohtainen viestinnän seuranta. Ohessa Ihana Maanantai -kampanjan mediaseuranta b) Erityisteeman mukainen viestintä Erityisteeman mukaiset määrittelyt Esimerkiksi - näkyvyys - viestinnän monipuolisuus & toimijoiden välinen yhteistyö Teemakohtainen viestinnän seuranta

12 12 (13) IHANA MAANANTAI -VIESTINTÄKAMPANJAN TOIMENPITEET JA MÄÄRÄLLISET TULOKSET Kampanja-aika oli Kampanjasivut osana hankkeen sivustoa (suomi ja ruotsi) , kävijämäärät: Vko 41: 5148 Vko 42: Vko 43: 9259 Vko 44: 8802 Vko 45: 8843 Vko 46: 903 (vrt. vko 40: 647) Kilpailu sivustolla Osallistujat 1931, joista ruotsinkielisiä 3 Radio Nova Yleisspotti ja 4 lyhyempää spottia arvoista Kohderyhmänä työikäiset vuotiaat, omalla autolla töihin kulkevat & pienimmillä paikkakunnilla asuvat, työpaikalla radiota kuuntelevat Yhteensä 156 toistoa, OTH 10,91 (OTH = Opportunity To Hear. Kampanjan keskimääräinen toisto, eli kuinka monta kampanjaan kuuluvaa mainosta kuulija on keskimäärin kuullut. Lasketaan vain kampanjan tavoittamien henkilöiden kesken.) Radio Nova, jatkokampanja Kohderyhmät ja spotit kuten yllä, 49 toistoa OTH 13 Ulkomainonta Joukkoliikennevälineissä ja -asemilla isoimmissa kaupungeissa Kohderyhmä: julkisilla liikkuvat Bussien istuinselustat kpl viidellä paikkakunnalla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku) Stationlight julisteet metroasemilla Helsingissä, 90 kpl Rautatieaseman kompassitason banderolli lähtöaulassa Em. vaikutusalueen peitto 22,5 %, totaalikontaktit yli 2,6 milj. henkilöä Bannerimainonta talouselämän sivustoilla kohderyhmänä päättäjät, työnantajat, yrittäjät, yritysten johtotehtävissä olevat kauppalehti.fi, 1,3 milj. näyttöä (klikkaukset tulossa vielä) talouselama.fi ja tekniikkatalous.fi, 1,2 milj. näyttöä (klikkaukset tulossa vielä) Bannerimainonta kuluttajille Google Display Networks -bannerit o klikkauksia kpl, näyttöjä kpl

13 13 (13) Facebook-bannerimainonta, työikäiset naiset, v. o klikkauksia kpl, näyttöjä kpl Facebook-bannerimainonta, työikäiset miehet, v. o klikkauksia kpl, näyttöjä kpl o Klikkauksia yhteensä kpl ja näyttöjä kpl Esimerkki Facebook-keskustelusta Esimerkki Twitter-keskustelusta

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2014

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2014 Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2014 T:\organisaatiohakemistot\SAHA\Työelämähanke\Toimintakertomukset Tässä kuvataan Työelämä 2020 -hankkeen toiminta pääpiirteissään toimintavuonna

Lisätiedot

Uudista ja Uudistu 2013

Uudista ja Uudistu 2013 Uudista ja Uudistu 2013 Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 26.9.2013 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Sisältö Työelämästrategia ja sen taustat Työelämä 2020 -hanke Suomen

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2015

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2015 Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2015 T:\organisaatiohakemistot\SAHA\Työelämähanke\Toimintakertomukset Tässä muistiossa kuvataan Työelämä 2020 -hankkeen toiminta pääpiirteissään

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia

Työelämän kehittämisstrategia Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Laatua ja tuottavuutta Lapin työelämään seminaari 10.6.2013 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Johtoryhmä

Toimintasuunnitelma Johtoryhmä Toimintasuunnitelma 2016 Johtoryhmä 3.2.106 Sisällys Toiminnan suunnittelun periaatteet (dia 3) Työelämätoimijat (dia 4) Alueverkostot (dia 5) Toimialakohtaiset ohjelmat (dia 6) Liideri Liiketoiminta,

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

Työelämä Hankkeen yleisesittely Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020

Työelämä Hankkeen yleisesittely Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 Työelämä 2020 Hankkeen yleisesittely 25.1.2017 Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 Hissipuhe Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämä

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE. 7.12.2011 Paasitorni

VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE. 7.12.2011 Paasitorni VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE 7.12.2011 Paasitorni Neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori Työ- ja elinkeinoministeriö Koordinointihankkeen toimikausi 1.9.2008-31.12.2011

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018 Oikeushallinto-osasto MUISTIO 28.10.2015 OM 3/1215/2015 TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018 Työtuomioistuimesta annetun lain (31.7.1974/646) 2 :n 1 momentin mukaan työtuomioistuimessa on

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Ajankohtaista näyttötutkinnoista Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen opetusneuvos, yksikön päällikkö 10/2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSEN TOIMIALALLA

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija 2014 Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija Palkinto jaetaan PK-yritykselle, joka on ollut menestyksekäs

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

EK Heikki Suomalainen KT Vuokko Piekkala SAK Jari-Pekka Jyrkänne STTK Petri Lempinen AKAVA Heikki Liede

EK Heikki Suomalainen KT Vuokko Piekkala SAK Jari-Pekka Jyrkänne STTK Petri Lempinen AKAVA Heikki Liede 21.1.2005 1 (6) TUPON 2005-2007 TYÖRYHMÄT 1. Koulutusrahaston kehittäminen Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005-2007 sisältää oheisen listan mukaiset työryhmät: Nykyinen työryhmä jatkaa lisätoimeksiannolla.

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kehitä osaamista ja menesty! Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, EK-STTK, Pirjo Kaivos, Laatukeskus

Kehitä osaamista ja menesty! Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, EK-STTK, Pirjo Kaivos, Laatukeskus Kehitä osaamista ja menesty! Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, EK-STTK, 1.-3.2.2007 Pirjo Kaivos, Laatukeskus Investors in People Menestys syntyy osaavan henkilöstön avulla juhlapuheista käytäntöön Investors

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 16.2.2009 klo 19.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali Läsnä jäsenet Puhakka Osmo pj. Anttila Maire Hannula Ulla-Maija

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy Yrityksen nimi Elisa Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 01165106 Osoite Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12.

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO Liite

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO Liite TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO Liite 1 1.12.2016 SEURANTAKOMITEAN ASETTAMINEN SUOMEN TAKAUSOHJELMALLE KASVUYRITYSTEN RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN PARANTAMISEKSI Tausta Euroopan komissio hyväksyi 26.5.2016

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana Sektoritutkimuksen neuvottelukunta tutkimusjärjestelmän uudistajana pääsihteeri Sari Löytökorpi sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimus poliittista päätöksentekoa ja yhteiskunnallisia palveluja

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat

Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja tutkimusagendat Sari Löytökorpi sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 18.45 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, juhlasali Läsnä Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Nurmijärvi Tuusula Kerava Mäntsälä

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi 22.9.2009 Miehet H21 (5.2 km) Sija Nimi Työpaikka Aika 1 Malinen Juha Tieto 38:34 2 Szanto Istvan Ericsson 42:09 3 Tanska Harri Espoon

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 MAASTOJUOKSU LYHYET MATKAT 6.5.2003 PALOHEINÄSSÄ Miehet Yleinen 5,6 km 1. Jari Partanen Tieto-Tapiola 20.38,0 Miehet 40 vuotta 5,6 km 1. Reijo Niemi Pohjolan Systeemipalvelu

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Avoimet Lappeenrannan satama

Avoimet Lappeenrannan satama Avoimet Lappeenrannan satama 20.9.2008 NAISET 1 Arja Villanen 3450 gr 2 Terttu Huhtiniemi 1880 gr 3 Seija Mäkirinta 1690 gr 4 Mirja Huotilainen 1555 gr 5 Martta Huuskonen 1170 gr 6 Varpu Korhonen 1055

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 %. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa sille

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 83/2010 vp Keskiviikko 10.11.2010 kello 11.15-13.10 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd Thomas Blomqvist

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 1 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, toimitusjohtaja Petri Manninen, Radio Nova 9.10 Radion hyvä vuosi 2009 Toimitusjohtaja Lena Sandell,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 24.4.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Tausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Vanha Kanava, Kansola

Vanha Kanava, Kansola Vanha Kanava, Kansola 5.9.2010 Miehet 60 v 1 Soini Korhonen 3724 gr 2 Jaakko Villanen 2595 gr 3 Seppo Summanen 2499 gr 4 Kalevi Lyytikäinen 1977 gr 5 Eero Lempiäinen 1512 gr 6 Reijo Siitonen 1505 gr 7

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: maanantai 9.5.2016 klo 10.45-12.58 sekä tiistai 10.5. klo 16.35-17.38 Paikka: Havsvidden, Geta, Ahvenanmaa Osallistujat: Teemu Hauhia, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot