Työelämä hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Työelämä hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2013 T:\organisaatiohakemistot\SAHA\Työelämähanke\Toimintakertomukset Tässä kuvataan Työelämä hankkeen toiminta pääpiirteissään toimintavuonna Toiminnan tätä yksityiskohtaisempi kuvaus ja seuranta on kuvattu erillisessä liitteessä Rullaava toimintasuunnitelma seurantatietoineen. Hanke aloitti toimintansa tammikuussa 2013 ja otti nimekseen Työelämä 2020 hanke huhtikuussa Hanke on valtioneuvoston hyväksymän työelämästrategian toimeenpanohanke. Hanke on määritelty verkostohankkeeksi. Sen keskeinen tehtävä on mahdollistaa eri työelämätoimijoita tavoittamaan työpaikkoja yhteistyössä muiden työelämätoimijoiden kanssa, helpottaa työpaikkoja tunnistamaan ja löytämään tarpeitaan vastaavia palveluja entistä helpommin ja olla työelämästrategiaa tukevien työelämäasioiden viestinviejänä. Hankkeen viitekehyksenä on työelämästrategia, jonka - visiona on Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020, - missiona rakentaa tulevaisuuden työpaikkoja ja - painopistealueina innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima. Keskeisenä periaatteena on, että hankkeessa mukana olevien kohteena ovat työpaikat ja kehittämistä tehdään työpaikkojen omista lähtökohdista. Yleisenä lähtökohtana on, että samanaikaisesti parannetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vuonna 2013 luotiin Työelämä hankkeen rakenne: hankeorganisaatio, toimijaverkostot, rakenteet sitoutua ja sitouttaa, arvopohja, seurantajärjestelmät, viestintälinjaukset ml. hankkeen verkkosivut sekä sosiaalisen median strategia ja toimenpiteet. Työelämä hankkeen kick off tilaisuus pidettiin Säätytalolla huhtikuussa Hankeorganisaatio Hanke organisoitui siten, että sillä on - hankehallinnosta vastaava ja toimeenpaneva sihteeristö, - asiasisältöjä valmisteleva valmisteluryhmä (pj hankejohtaja Margita Klemetti), - hanketoiminnoista ja sisällöistä päättävä johtoryhmä (pj työministeri Lauri Ihalainen) sekä - neuvoa-antava ja ohjaava neuvottelukunta (pj Berner Oy:n hallituksen pj George Berner). Hankehallinnointi on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Liitteessä 1 on koko hankeorganisaation nimiluettelo. Toimijaverkostot ja toimintatavat sitoutumiseen Hankehallinnoinnin keskeiseksi toimintatavaksi sovittiin yhteistyölupausten solmiminen. Yhteistyölupauksissa kukin toimija kuvaa ja lupautuu toteuttamaan ne toiminnot, joilla se osallistuu Työelämä hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Yhteistyölupaukset on tehty - ensin ydintoimijoiden kanssa ml. alueverkostot ja

2 2 (13) - myöhemmin laajentaen muihin toimijoihin. Näin menetellen hankkeessa pystytään ensi vaiheessa hahmottamaan eri toimijoiden työelämän kehittämiseen liittyvät osallistumis-, osaamis- ja palvelualueet ja etsimään seuraavassa vaiheessa hankkeessa saavutettavat synergiaedut työpaikkojen tavoittamiseksi. Allekirjoitettuja ydintoimijoiden ja toimijoiden yhteistyölupauksia sekä valmistelussa olevia yhteistyölupauksia oli vuoden lopussa 34, alueellisia yhteistyölupauksia oli vuoden loppuun mennessä solmittu kaksi. Muut alueet valmistelivat lupauksiaan. Liitteessä 2 on lueteltu yhteistyölupauksen tehneet toimijat. Loppuvuodesta hankkeen työelämätoimijoiden verkostoa laajennettiin uudella ryhmällä ns. kumppaneilla (4 kpl). Kumppaneita yhdistää puhutteleva missio ja/tai työelämäinnovaatio, jota he haluavat jakaa muiden työelämätoimijoiden ja työpaikkojen kanssa. Vuoden 2013 lopulla johtoryhmässä sovittiin, että yhteistyölupaukset käydään läpi mahdollisten strategisten työelämän kehittämisen katvealueiden löytämiseksi. Työpaikkarajapinnassa työskentelevien työelämätoimijoiden muodostamat alueverkostot (15 alueverkostoa, alueena ELY-alue) aloittivat työnsä, samoin tiede- ja kansainvälinen verkosto (vrt. erillinen liite). Alueverkostojen tavoitteena on tunnistaa alueensa työpaikkojen työelämän kehittämistarpeet ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja. Alueverkostoissa on mukana alueellisia toimijoita, jotka tekevät työtä asiakas- ja työpaikkarajapinnassa tarjoten työelämäpalveluita ja työkaluja tai työelämän kehittämisrahoitusta. Alueverkostojen tavoitteena on lisäksi tehdä työtänsä tunnetuksi niin, että työpaikat tietävät ja osaavat ottaa yhteyttä työelämätoimijoihin tarpeidensa mukaan. Alueverkostovastaaville järjestettiin verkostojohtamiskoulutuspäivä syyskuussa Hankkeesta on osallistuttu kaikkien alueiden ryhmäytymispajoihin ja yhteistyölupausten allekirjoitustilaisuuksiin. Tiedeverkoston tehtävänä on tuottaa tutkimukseen ja tieteelliseen keskusteluun pohjautuvaa tietoa Työelämä hankkeelle hankkeen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi työelämän ajankohtaisista ja työelämän tulevaisuuden kehityksen kannalta merkittävistä kysymyksistä, toimia tarvittaessa neuvoa-antavana elimenä Työelämä hankkeelle erityisesti tieteellistä asiantuntemusta vaativissa kysymyksissä, tehdä Työelämä hanketta sekä siihen liittyviä mahdollisia muita valtioneuvoston työelämän tutkimukseen kohdistuvia hankkeita koskevia kehittämisehdotuksia ja edistää omalta osaltaan Työelämä hankkeen tavoitteiden toteutumista, ml. tutkimustiedon nykyistä parempaa hyödyntämistä työpaikoilla. Tiedeverkostolla on koordinaatioryhmä tehtävän toteuttamiseksi. Kansainvälisen verkoston tehtävänä on koostaa ja välittää tietoa hankkeelle sovituin väliajoin hankkeen tavoitteenasettelun kannalta tärkeistä kansainvälisistä innovaatioista ja toisaalta välittää tietoa Suomen työelämästä ensisijaisesti muille eurooppalaisille työelämätoimijoille. Johtamisenkehittämisverkostoa (JKV) ja Työhyvinvointifoorumia (THF) hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö ja käytännön työtä tehtiin Työterveyslaitoksessa. Liideri - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelmasta vastasi Tekes ja Työelämä 2020 hankkeen johtoryhmä toimi ohjelman ohjaavana neuvottelukuntana. Liitto- ja toimialatoimijoille järjestettiin lokakuussa 2013 Työelämä hankeseminaari hankkeen tunnettuuden ja työelämän kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Työelämä hankkeen viestintä Työelämästrategiaan nojaavien työelämäasioiden tunnettuuden lisäämiseksi heti hankkeen alussa painotettiin viestintää. Hankkeen toiminta aloitettiin tammikuussa 2013 ministeri Ihalaisen kanssa medialle tarkoitetulla tiedotustilaisuudella. Keväällä 2013 valmisteltiin viestintäryhmässä (mukana eri työelämätoimijoiden viestijät) viestinnän linjaukset ja syksyllä laadittiin sosiaalisen median strategia ja toimintasuunnitelma. Hankkeessa valmisteltiin hankkeen verkkosivut suo-

3 3 (13) meksi ja ruotsiksi. Syksyllä toteutettiin arvo- ja viestintäkampanja. Lisäksi tuotettiin viestintämateriaalia ja järjestettiin blogikampanja. Hankkeella on myös omat facebook- ja twitter-tilit. verkkosivut: facebook: twitter: #tyoelama2020 Suomalaisen työn tekemisen arvopohjan kartoittamiseksi valmisteli Novetos Oy arvokeskusteluprosessin yhdessä valmisteluryhmän edustajien (alatyöryhmä) kanssa. Sen tuloksena työn tekemisen keskeisiksi arvojuuriksi nostettiin luottamus, rohkeus ja sinnikkyys sekä kaiken keskiöön nousi työn merkityksellisyys/tarkoitus. Tämän prosessin päätteeksi hankkeen viestintäryhmä yhdessä sihteeristön ja Mainostoimisto SST:n kanssa toteutti työelämäasioiden herätteeksi viestintäkampanjan, jonka aikana käytiin keskustelua mediassa suomalaisen työn arvoista. Arvokeskusteluun osallistuttiin myös työpaikoilla mm. Työterveyslaitoksen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston järjestämänä toimintana (TYHY -verkosto). Ministeri ja hankejohtaja ovat vuoden aikana kertoneet lukuisissa tilaisuuksissa hankkeen tavoitteista, taustasta ja toimintatavoista, jotta työpaikat lähtisivät työelämän kehittämistalkoisiin mukaan. Ks. liitteessä 3 olevat aiheeseen liittyvät seurantatiedot (sivut 8-12). Seurantajärjestelmät Vuosi 2013 on ollut hankkeen rakenteiden perustamisvuosi, ja toiminta on painottunut hankkeen seurantajärjestelmien luomiseen. Keväällä 2013 Tempo Economics tuotti hankkeelle yhteistyössä ydintoimijoiden edustajien kanssa työelämän kehittämisstrategian vaikuttavuusmittariselvityksen, jonka pohjalta hankkeen toiminnan vaikuttavuutta seurataan. Seurantajärjestelmät sovittiin johtoryhmässä kesäkuussa Liitteessä 3 on kuvattu tähän selvitystyöhön perustuvat Työelämä hankkeen seurantaindikaattorit ja mittarit ja kuvattu lyhyesti vuonna 2013 tehty toiminta. Loppuvuodesta hankkeessa käynnistettiin alueverkostojen työn vaikuttavuuteen liittyvän arviointityön hankkiminen. Muu työskentely hankkeessa Hankehenkilöstö on osallistunut vuonna 2013 hanketoiminnan lisäksi mm. palvelujärjestelmien kehittämistyöhön, joka koskee työelämän laatuun liittyviä kysymyksiä (RTT-hanke), erilaisten työja ohjausryhmien työhön (mm. JKV -ohjausryhmä), yrityssuomi.fi -yhteistyöhön, yritystoiminnan rahoituspalvelujen kehittämistyöhön, uuden rakennerahastokauden valmistelutyöhön, erilaisten työelämän kehittämistyökalujen valmistelutyöhön.

4 4 (13) Työelämä hankkeen toimintoja rahoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta vuonna 2013 seuraavasti: euroa Palkat ja hankeorganisaatio Painatus-, ilmoitus-, markkinointikulut Viestintäkampanja Konsulttipalvelut Verkkopalvelut Matkakulut Tilat, seminaari-, tarjoilukulut Käännöspalvelut Yht Liite 1: Hankeorganisaation nimiluettelo Liite 2: Yhteistyölupauksen tehneet toimijat Liite 3: Työelämä hankkeen seurantaindikaattorit ja mittarit Erillinen liite: Rullaava toimintasuunnitelma seurantatietoineen Liite 1. Hankeorganisaation nimiluettelo Sihteeristö Hankejohtaja Margita Klemetti työ- ja elinkeinoministeriö, puh , Työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen työ- ja elinkeinoministeriö, puh , Erityisasiantuntija Pirkko Jukka työ- ja elinkeinoministeriö, puh , Hankesuunnittelija Anne Vainio työ- ja elinkeinoministeriö, puh , Ylitarkastaja Ismo Suksi sosiaali- ja terveysministeriö, puh , Ylitarkastaja Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö, puh , Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen Tekes, puh , Asiantuntija Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus, puh , ( alkaen) Valmisteluryhmä Puheenjohtaja: Hankejohtaja Margita Klemetti, työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet: Asiantuntija Seppo Saukkonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ( alkaen) Asiantuntija Niilo Hakonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ( saakka) Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, KT Kuntatyönantajat Neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, Valtion työmarkkinalaitos Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos Kehittämispäällikkö Juha Antila, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Asiantuntija Tarja Arkio, Akava

5 5 (13) Lainopillinen asiamies Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät Työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen, työ- ja elinkeinoministeriö Ylitatarkastaja Ismo Suksi, sosiaali- ja terveysministeriö Ylitarkastaja Päivi Bosque, opetus- ja kulttuuriministeriö Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen, Tekes Asiantuntija Risto Tanskanen, Työturvallisuuskeskus ( alkaen) Erityisasiantuntija Pirkko Jukka, työ- ja elinkeinoministeriö Johtoryhmä Puheenjohtaja: Työministeri Lauri Ihalainen, työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: Valtiosihteeri Janne Metsämäki, työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet (suluissa varajäsenet): Puheenjohtaja Lauri Lyly, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (Kehittämispäällikkö Juha Antila, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, alkaen (Kehittämisjohtaja Saana Siekkinen, SAK saakka) Edunvalvontajohtaja Minna Helle, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, alkaen Työmarkkinajohtaja Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, saakka (Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK, lähtien) (Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, saakka) (Johtaja Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, saakka) Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava (Johtaja Maria Löfgren, AKAVA, alkaen ) (Asiantuntija Tarja Arkio, Akava, saakka) Johtaja Lasse Laatunen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, alkaen Johtaja Jukka Ahtela, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, saakka (Lakiasiain johtaja Markus Äimälä, EK) Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat (Neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat) Työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, Valtion työmarkkinalaitos, alkaen Työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, saakka (Finanssineuvos Leena Lappalainen, Valtion työmarkkinalaitos) Työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala, Kirkon työmarkkinalaitos, alkaen Työmarkkinajohtaja Risto Voipio, Kirkon työmarkkinalaitos, saakka (Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos) Johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (Lainopillinen asiamies Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät, alkaen ) (Työmarkkina-asioiden päällikkö Merja Hirvonen, saakka) Toimitusjohtaja Marjatta Varanka, VATES-säätiö (Kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, VATES-säätiö) Osastopäällikkö Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö (Neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Viro, sosiaali- ja terveysministeriö) Osastopäällikkö Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö (Johtaja Kari Ilmonen, sosiaali- ja terveysministeriö) Neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, Valtiovarainministeriö, alkaen Budjettineuvos Seija Kivinen, valtiovarainministeriö, saakka (Budjettineuvos Juha Majanen, valtiovarainministeriö, alkaen) (ylijohtaja Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö, saakka) Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (Ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö, alkaen, Ylijohtaja Raimo Luoma, työ- ja elinkeinoministeriö, saakka) Ylitarkastaja Tiina Hanhike, työ- ja elinkeinoministeriö, alkaen Teollisuusneuvos Paula Nybergh, työ- ja elinkeinoministeriö, asti (Ylitarkastaja Katri Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, alkaen, Ylitarkastaja Tiina Hanhike, työ- ja elinkeinoministeriö, saakka) Osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö

6 6 (13) (Työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö ) Työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi, työ- ja elinkeinoministeriö (Neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta) Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Neuvotteleva virkamies Merja Niemi, opetus- ja kulttuuriministeriö Pysyvät asiantuntijat (suluissa varajäsenet): Toimitusjohtaja Kenneth Johansson, Työsuojelurahasto (Tutkimusasiantuntija Anne-Marie Kurka, Työsuojelurahasto, alkaen, Johtaja Riitta-Liisa Lappveteläinen, Työsuojelurahasto, saakka) Pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos (Toiminta-alueen johtaja Anna-Liisa Pasanen, Työterveyslaitos) Toimitusjohtaja Jorma Löhman, Työturvallisuuskeskus (Kehittämispäällikkö Tiina-Mari Monni, Työturvallisuuskeskus) Yksikön johtaja Tuomo Alasoini, TEKES (Asiantuntija Nuppu Rouhiainen, TEKES) Neuvottelukunta Puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja George Berner, Berner Oy Varapuheenjohtajat Toimitusjohtaja Matti Alahuhta, Kone Oyj Pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen kaupunki Jäsenet Pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö, Hallitusammattilaiset ry Toimitusjohtaja Juha Gröhn, Atria Oyj Toimitusjohtaja Taavi Heikkilä, Osuuskauppa Hämeenmaa Työministeri Lauri Ihalainen, Työ- ja elinkeinoministeriö Hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy Piispa Tapio Luoma, Suomen evankelis-luterilainen kirkko Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj Toimitusjohtaja Pekka Mattila, Aalto Education Valtiosihteeri Janne Metsämäki, Työ- ja elinkeinoministeriö Kunnanjohtaja Anna Mäkelä, Kittilän kunta Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäasiainministeriö Toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, Lassila-Tikanoja Oyj Osastopäällikkö Petri Peltonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Executive Director Tuija Talvitie, Crisis Management Iniative (CMI) Osastopäällikkö Pekka Timonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Toimitusjohtaja Ari Rämö, Sick Oy Hallituksen puheenjohtaja Hannu Salonen, HH-kiinteistöpalvelut Oy Konserninjohtaja Karsten Slotte, Karl Fazer Oy Ab, 1.10 alkaen konserninjohtaja Christoph Vitzthum Hallituksen puheenjohtaja Satu Wrede, Metro-Auto Group Oy Pääsihteeri Hankejohtaja Margita Klemetti, Työ- ja elinkeinoministeriö Sihteeri Erityisasiantuntija Pirkko Jukka, Työ- ja elinkeinoministeriö

7 7 (13) Liite 2. Yhteistyölupauksen tehneiden ja kumppaneiden luettelo Ydintoimijat Elinkeinoelämän Keskusliitto Valtion työmarkkinalaitos KT Kuntatyönantajat Kirkon työmarkkinalaitos Suomen Yrittäjät Akava SAK STTK Tekes Työturvallisuuskeskus VATES-säätiö Työsuojelurahasto Työterveyslaitos Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Toimijat FIBS Yritysvastuuverkosto Henry ry KKI - Kunnossa kaiken ikää Kuntoutussäätiö MTK - Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto Perheyritysten liitto ry ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Suomalaisen Työn Liitto Suomen Mielenterveysseura TELA Valo VTT Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto Yksi elämä hanke Kumppanit Dialogi Smartum Filosofian Akatemia Great Place to Work

8 8 (13) Liite 3. Yhteistyöhankkeen seurantaindikaattorit ja -mittarit ohjauksen tueksi/tilanne joulukuu 2013 TAVOITTEET Työelämän eri toimijoiden koordinointi, ohjaus ja seuranta (verkostojen vahvistaminen) PANOSINDIKAATTORIT a) Ydintoimijoiden yhteistyölupaukset - määrä - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa - kattavuus & osuvuus TUOTOS- JA TULOSIN- DIKAATTORIT Yhteistyölupauksissa kuvattu työelämän kehittämisstrategian mukainen toiminta (painopistealueet ja eri kehitystasoilla olevat työpaikat) - määrä - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa - kattavuus & osuvuus SEURANTATAPA, AIKATAULU JA VAS- TUUTAHO Yhteistyölupausten sisällön kokonaisanalyysi suhteessa työelämästrategiaan 1X vuodessa: sovittu tehtäväksi alkuvuodesta 2014 (valmistelu Suksi, Bosquet, Tanskanen; analyysi partit) Yhteistyölupausten päivittäminen (hankeorganisaatio, toimijat) 1X vuodessa: tehty loppuvuodesta 2013 (hankejohtaja) b) Uusien toimijoiden yhteistyölupaukset - määrä - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa - kattavuus & osuvuus Uusien toimijoiden yhteistyölupauksissa kuvattu työelämän kehittämisstrategian mukainen toiminta (painopistealueet ja eri kehitystasoilla olevat työpaikat) - määrä (34) - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa - kattavuus & osuvuus Uusien toimijoiden yhteistyölupausten sisällön kokonaisanalyysi 1X vuodessa: tehdään alkusyksy 2014 (valmistelu Suksi, Bosquet, Tanskanen; analyysi partit) Uusien toimijoiden yhteistyölupausten päivittäminen (hankeorganisaatio, toimijat) 1X vuodessa: tehdään ensimmäisen kerran syksyllä 2014 (hankejohtaja) c) Verkostoyhteistyö - toimintasuunnitelmat (15 alueellista, 1 asiantuntijaverkoston ja 1 kvverkoston suunnitelma) Toimintasuunnitelmien laatiminen ja toteutuminen - uudet tai tiiviimmät yhteistyön muodot - uudet tai tehokkaammat toimintatavat ja palvelut - uusien työpaikkojen tavoittaminen Verkostotoimijoiden oma seuranta & raportointi hankkeelle (hankeorganisaatio, toimijat) 1X vuodessa vuosikellon mukaan Erillisselvitys verkostoista

9 9 (13) v kevät: erillisselvityksen valmistelu aloitettu Työelämätoimijoiden mahdollisuudet tavoittaa entistä useammat työpaikat ja niiden tarpeet siirtyä kehitysvaiheelta toiselle (työpaikkojen tavoitettavuus) a, b) Yhteistyölupauksissa ja alueverkostojen toimintasuunnitelmissa olevat toimenpiteet Yhteistyölupauksissa ja toimintasuunnitelmissa kuvatun työelämän kehittämisstrategian painopisteiden mukaisen toiminnan toteutuminen ja tuki työpaikkojen siirtymiseksi kehitystasolta toiselle Toteutuneet toimenpiteet - määrä, käytetyt resurssit & tehokkuus - laatu & vastaavuus työpaikan tarpeiden kanssa Mukana olevien toimijoiden oma seuranta & raportointi hankkeelle (lupaajat ja alueverkostovastaavat) 1X vuodessa: alueverkostojen toimintatapa valmistellaan ja esitellään pidettävässä tilaisuudessa Alueverkostojen toimintasuunnitelmien seuranta/raportointi 1Xvuodessa: seurantatapaamiset sovittu syksy 2014 Yhteistyölupausten seurantatapaamiset (lupaajat & hankeorganisaatio) 1X vuodessa: seurantatapaamiset sovittu syksy 2014 c) Hankkeeseen liittyvät verkko-sivut ja sosiaalisen median keskustelut Hankkeen verkkosivujen käyttö Hankkeen verkkosivujen kävijämäärien sekä verkkokeskusteluun osallistumisen ja asiakastyytyväisyyden seuranta kolmen kuukauden välein Ydintoimijoiden verkkosivujen kävijämäärien seuranta (ydintoimijoiden raportointi hankkeelle) puolen vuoden välein. Työelämä sivuilla kävijöitä viikoittain n Ihana Maanantai-kampanjan aikana henkilöä. (vk )

10 10 (13) Facebook (avattu viikolla 47) Suomen Työelämän Arvot 550 tykkääjää, Työelämä2020 tykkääjiä 12. Twitter avattu viikolla 41: 144 seuraajaa, Twitterissä jonkun verran re-twiittauksia uutisista ja Facebookissa arvokeskustelua (liitteenä otteita) Ydintoimijoiden hankkeeseen liittyvien verkkosivujen käyttö - kävijämäärää ei kartoitettu Viestintäseurantaa kehitetään vuoden 2014 aikana c) Itsearviointityökalu yrityksille Itsearviointityökalun käyttö - käyttäjämäärä - käyttäjäprofiili - asiakastyytyväisyys - jatkotoimenpiteiden määrä INDIKAATTORIT TÄS- MENTYVÄT, JOS TYÖ- KALU VALMISTELLAAN Itsearviointityökalun käyttäjämäärien, käyttäjäprofiilin, asiakastyytyväisyyden ja jatkotoimenpiteiden seuranta puolen vuoden välein työkalua ei ole toistaiseksi toteutettu Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaiseen kehittämiseen kannustaminen ja innostaminen (viestintä) a) Työelämän kehittämisstrategiaa ja työelämä hanketta käsittelevät kirjoitukset, esitelmät ja tapahtumat - kirjoitusten, esitelmien ja tapahtumien määrä Työelämän kehittämisstrategiaa ja työelämä hanketta käsittelevien kirjoitusten, esitelmien ja tapahtumien lukijat/osallistujat Hankkeen tapahtumien seuranta ja mediaseuranta Hankejohtaja on käynyt n.40 yleisötapahtumassa, keskimäärin n. 60 kuulijaa /tilaisuus (luku ei sisällä ministerin tilaisuuksia) Hankejohtajan haastatteluja ollut mm. seuraavissa lehdissä: Telma, Vates, Kaiku, T&T-lehti, 3T ja Ahjo-

11 11 (13) lehti. Lisäksi blogikirjoitukset, TV ja radioesiintymiset ja esim. Ratkaisun Paikka messut a) Viestintäkampanjat (esim. työelämän arvopohjan luominen syksyllä 2013) Kampanjakohtaiset määrittelyt Esim. työelämän arvopohja - monipuolisen keskustelun aikaansaaminen tulevaisuuden työelämästä Kampanjakohtainen viestinnän seuranta. Ohessa Ihana Maanantai -kampanjan mediaseuranta b) Erityisteeman mukainen viestintä Erityisteeman mukaiset määrittelyt Esimerkiksi - näkyvyys - viestinnän monipuolisuus & toimijoiden välinen yhteistyö Teemakohtainen viestinnän seuranta

12 12 (13) IHANA MAANANTAI -VIESTINTÄKAMPANJAN TOIMENPITEET JA MÄÄRÄLLISET TULOKSET Kampanja-aika oli Kampanjasivut osana hankkeen sivustoa (suomi ja ruotsi) , kävijämäärät: Vko 41: 5148 Vko 42: Vko 43: 9259 Vko 44: 8802 Vko 45: 8843 Vko 46: 903 (vrt. vko 40: 647) Kilpailu sivustolla Osallistujat 1931, joista ruotsinkielisiä 3 Radio Nova Yleisspotti ja 4 lyhyempää spottia arvoista Kohderyhmänä työikäiset vuotiaat, omalla autolla töihin kulkevat & pienimmillä paikkakunnilla asuvat, työpaikalla radiota kuuntelevat Yhteensä 156 toistoa, OTH 10,91 (OTH = Opportunity To Hear. Kampanjan keskimääräinen toisto, eli kuinka monta kampanjaan kuuluvaa mainosta kuulija on keskimäärin kuullut. Lasketaan vain kampanjan tavoittamien henkilöiden kesken.) Radio Nova, jatkokampanja Kohderyhmät ja spotit kuten yllä, 49 toistoa OTH 13 Ulkomainonta Joukkoliikennevälineissä ja -asemilla isoimmissa kaupungeissa Kohderyhmä: julkisilla liikkuvat Bussien istuinselustat kpl viidellä paikkakunnalla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku) Stationlight julisteet metroasemilla Helsingissä, 90 kpl Rautatieaseman kompassitason banderolli lähtöaulassa Em. vaikutusalueen peitto 22,5 %, totaalikontaktit yli 2,6 milj. henkilöä Bannerimainonta talouselämän sivustoilla kohderyhmänä päättäjät, työnantajat, yrittäjät, yritysten johtotehtävissä olevat kauppalehti.fi, 1,3 milj. näyttöä (klikkaukset tulossa vielä) talouselama.fi ja tekniikkatalous.fi, 1,2 milj. näyttöä (klikkaukset tulossa vielä) Bannerimainonta kuluttajille Google Display Networks -bannerit o klikkauksia kpl, näyttöjä kpl

13 13 (13) Facebook-bannerimainonta, työikäiset naiset, v. o klikkauksia kpl, näyttöjä kpl Facebook-bannerimainonta, työikäiset miehet, v. o klikkauksia kpl, näyttöjä kpl o Klikkauksia yhteensä kpl ja näyttöjä kpl Esimerkki Facebook-keskustelusta Esimerkki Twitter-keskustelusta

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2014

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2014 Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2014 T:\organisaatiohakemistot\SAHA\Työelämähanke\Toimintakertomukset Tässä kuvataan Työelämä 2020 -hankkeen toiminta pääpiirteissään toimintavuonna

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Työelämä 2020 -yhteistyöhankkeen seurantajärjestelmä

Työelämä 2020 -yhteistyöhankkeen seurantajärjestelmä 1 Margita Klemetti, Päivi Järviniemi ja Maija Lyly-Yrjänäinen TEM Hyväksytty hankkeen johtoryhmässä 6.6.2013 Työelämä 2020 -yhteistyöhankkeen seurantajärjestelmä Johdanto Yhteistyöhankkeen seurantaan ja

Lisätiedot

Uudista ja Uudistu 2013

Uudista ja Uudistu 2013 Uudista ja Uudistu 2013 Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 26.9.2013 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Sisältö Työelämästrategia ja sen taustat Työelämä 2020 -hanke Suomen

Lisätiedot

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Silmäys työelämästrategiaan 2020 KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2015

Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2015 Työelämä 2020 -hankkeen hallinnollinen toimintakertomus vuodelta 2015 T:\organisaatiohakemistot\SAHA\Työelämähanke\Toimintakertomukset Tässä muistiossa kuvataan Työelämä 2020 -hankkeen toiminta pääpiirteissään

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia

Työelämän kehittämisstrategia Työelämän kehittämisstrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 Työturvallisuuskeskus Parempi työ -kevätseminaari 8.4.2013 Margita Klemetti hankejohtaja Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman

Lisätiedot

Työelämä Hankkeen yleisesittely Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020

Työelämä Hankkeen yleisesittely Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 Työelämä 2020 Hankkeen yleisesittely 6.7.2017 Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 Hissipuhe Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämä

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia

Työelämän kehittämisstrategia Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Laatua ja tuottavuutta Lapin työelämään seminaari 10.6.2013 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke 20.8.2015

Työelämä 2020 -hanke 20.8.2015 Työelämä 2020 -hanke 20.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen Rakentaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014

Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014 Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 5.5.2014 Työelämästrategia 2 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Johtoryhmä

Toimintasuunnitelma Johtoryhmä Toimintasuunnitelma 2016 Johtoryhmä 3.2.106 Sisällys Toiminnan suunnittelun periaatteet (dia 3) Työelämätoimijat (dia 4) Alueverkostot (dia 5) Toimialakohtaiset ohjelmat (dia 6) Liideri Liiketoiminta,

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelua 2015

Toiminnan suunnittelua 2015 Toiminnan suunnittelua 2015 Työelämä 2020 hanke Hankkeen viitekehys 2013-2020 Visio Missio Painopistealueet Arvot Hankkeen toimeenpano, toimeenpanopolut : 1. Työelämätoimijat - aikaansaada laaja-alaista

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS

TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS 1 (11) TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS Sisältö 1. Työelämä 2020 -hankkeen viestinnän käytännön linjauksia... 2 2. Työelämä 2020 -hankkeen alueverkoston ulkoisen viestinnän ohje...

Lisätiedot

Lähivuosien keskeinen haaste

Lähivuosien keskeinen haaste Dialoogiteema: Paraneeko vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työhön pääsy? Miten työelämä 2020 hankkeessa mahdollistetaan nyt työelämän ulkopuolella olevien työhön pääsy? VATES-PÄIVÄT 9.4.2014 Margita Klemetti

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

Työelämä Hankkeen yleisesittely Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020

Työelämä Hankkeen yleisesittely Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 Työelämä 2020 Hankkeen yleisesittely 25.1.2017 Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 Hissipuhe Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämä

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia 25.10.2013 Okimo Clinic Oy 2 (6) Sisällys Sosiaalinen media - hyödyt ja haasteet Lähtökohdat Pääteesit sosiaaliseen mediaan Kohderyhmät Äänensävy Sosiaalisen

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa

Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa Hyvinvointia työstä Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot 24.8.2017 Jaana Lerssi-Uskelin, Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, TyhyverkostoX-hanke,

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää Kansallinen yhteistyöhanke - kohti Euroopan parasta työelämää EK-STTK tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Margita Klemetti hankejohtaja Sisältö Taustaa Työelämästrategian ydin Työelämän nykytila Tulevat näkymät

Lisätiedot

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI Työeläkepäivä 09 17.11.2009 Johtaja Jukka Ahtela, EK Makropohdintaa Katse taloustaantuman yli mistä kasvun lähteet? Talouskasvu = työ x tuottavuus Tuottavuus: teknologia,

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen ja työn toteutus eri osapuolten kesken Koulutuksen järjestäjien tilaisuus 15.9.2008 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi

Lisätiedot

Työelämä 2020 - Rakennamme yhdessä Euroopan parasta työelämää Hyvän työelämän messut Hämeenkyrö 19.2.2015

Työelämä 2020 - Rakennamme yhdessä Euroopan parasta työelämää Hyvän työelämän messut Hämeenkyrö 19.2.2015 Työelämä 2020 - Rakennamme yhdessä Euroopan parasta työelämää Hyvän työelämän messut Hämeenkyrö 19.2.2015 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE. 7.12.2011 Paasitorni

VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE. 7.12.2011 Paasitorni VÄLITYÖMARKKINAT -VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA KOORDINOINTIHANKE 7.12.2011 Paasitorni Neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori Työ- ja elinkeinoministeriö Koordinointihankkeen toimikausi 1.9.2008-31.12.2011

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö, TTK Tukea toimialojen kehittämiseen aamuseminaari 1.11.2017 klo 8:30-11:00 Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

ELY-keskus työelämän kehittämisen mahdollistajana kuulumisia Tekesin ohjelmasta. Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskus 2.10.2012

ELY-keskus työelämän kehittämisen mahdollistajana kuulumisia Tekesin ohjelmasta. Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskus 2.10.2012 ELY-keskus työelämän kehittämisen mahdollistajana kuulumisia Tekesin ohjelmasta Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskus 2.10.2012 22.10.2012 Työelämän laadun kehittämisen viitekehykset Työelämän laatu on läpileikkaava

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Euroopan unionin osarahoittama hanke Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Eurooppanaisten vierailu STM:n tasa-arvoyksikköön 22.1.2015 Projektipäällikkö Mia Teräsaho, STM TASURI-hanke (Gender

Lisätiedot

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä

lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun läpinäkyvyyttä Sosiaali- ja terveysministeriö ASETTAMISPÄÄTÖS STM091:00/2012 Vakuutusosasto 20.12.2012 Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä Asettaminen Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään tekemällään päätöksellä

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

TTK Työhyvinvointipalvelut

TTK Työhyvinvointipalvelut TTK Työhyvinvointipalvelut Työelämäryhmän esitys Työhyvinvoinnin palvelukeskus TTK:een Työpaikkojen tarpeita varten luodaan Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen työhyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Suomalainen Työelämä 2020. Työministeri Lauri Ihalainen VALO, Olympiastadion 5.2.2014

Suomalainen Työelämä 2020. Työministeri Lauri Ihalainen VALO, Olympiastadion 5.2.2014 Suomalainen Työelämä 2020 Työministeri Lauri Ihalainen VALO, Olympiastadion 5.2.2014 Lähivuosien keskeinen haaste Työvoima vähenee Tuettava samanaikaisesti kahta talouskasvun tekijää: työn tuottavuuden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 15.09.2017 OPH-2065-2017 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista Opetushallitus pyytää lausuntoanne kaikille

Lisätiedot

1 Asettamispäätös VM055:00/2017, VM056:00/2017, VM057:00/2017, VM058:00/2017, VM059:00/2017, VM060:00/2017

1 Asettamispäätös VM055:00/2017, VM056:00/2017, VM057:00/2017, VM058:00/2017, VM059:00/2017, VM060:00/2017 1 MAAKUNTAUUDISTUKSEN TIEKARTAN VALMISTELURYHMIEN ASETTAMINEN Asettaminen Toimikausi Tausta Tavoite ja tehtävät Toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä (VM037:09/2016) valmisteli maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Tiedote 1 (2) 16.4.2012 ALUEELLISET TYÖURASOPIMUS SEMINAARIT KÄYNNISTYVÄT ENSI VIIKOLLA

Tiedote 1 (2) 16.4.2012 ALUEELLISET TYÖURASOPIMUS SEMINAARIT KÄYNNISTYVÄT ENSI VIIKOLLA Tiedote 1 (2) 16.4.2012 ALUEELLISET TYÖURASOPIMUS SEMINAARIT KÄYNNISTYVÄT ENSI VIIKOLLA Työeläkevakuuttajat TELA ry järjestää yhdessä Akavan, SAK:n ja STTK:n kanssa kevään aikana kuusi alueellista seminaaria,

Lisätiedot

TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018 Oikeushallinto-osasto MUISTIO 28.10.2015 OM 3/1215/2015 TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018 Työtuomioistuimesta annetun lain (31.7.1974/646) 2 :n 1 momentin mukaan työtuomioistuimessa on

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ

SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ 23.10.2015 OM 5/69/2015 Jakelussa mainituille JÄSENEN NIMEÄMINEN KORRUPTIONVASTAISEEN YHTEISTYÖVERKOSTOON Oikeusministeriön asettamana on toiminut korruptionvastainen yhteistyö verkosto,

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN PALVELUKESKUS

TYÖHYVINVOINNIN PALVELUKESKUS TYÖHYVINVOINNIN PALVELUKESKUS Kohtaamispaikka Työhyvinvointikortti Asta Koivikko Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja TTK Työhyvinvointipalvelut Yhteistyötä

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus Suomessa

Avoin tiede ja tutkimus Suomessa Avoin tiede ja tutkimus Suomessa ylijohtaja Tapio Kosunen 19.3.2014 Tieteen ja tutkimuksen avoimuudesta Avoin tiede on kansainvälisesti merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä ammattikorkeakoulujen TKI-päivät 16. 17.2.2011 TKI-PÄIVÄT 2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä OHJELMA Tiistai 15.2.2011 Erilliset tapaamiset ja kokoukset 15.00 AMKtutka ja indikaattorit 16.30

Lisätiedot

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012 Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille Green Growth 10.10.2012 Taustaa Nykyisen VKE-toimintamallin kehittämistarpeet: VKE-toimijoiden yhteisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id (3) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Ote pöytäkirjasta Sisäasiainministeriö Pöytäkirja id7741694 1 (3) Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä Aika 15.2.2013 klo 14.15 15.15 18.2.2013 Paikka Jäsenet Eduskunta, hallituksen iso huone Nimi Läsnä

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma 2009-2014

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma 2009-2014 Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-ohjelma 2009-2014 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä Perustettiin keväällä 2007 järjestöjen korkean tason elimeksi, jonka tarkoitus on tuottavuuden, työelämän laadun ja tuottavuusyhteistyön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN VAIHTUMINEN 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä 11.05.2017 Milla Talja www.mobinet.fi Tavoitteena on etsiä: Tutkimushanke ratkaisuja työpaikoilla kohdattuihin

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Ajankohtaista näyttötutkinnoista Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen opetusneuvos, yksikön päällikkö 10/2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSEN TOIMIALALLA

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Kehitä osaamista ja menesty! Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, EK-STTK, Pirjo Kaivos, Laatukeskus

Kehitä osaamista ja menesty! Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, EK-STTK, Pirjo Kaivos, Laatukeskus Kehitä osaamista ja menesty! Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, EK-STTK, 1.-3.2.2007 Pirjo Kaivos, Laatukeskus Investors in People Menestys syntyy osaavan henkilöstön avulla juhlapuheista käytäntöön Investors

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK KANSALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA. MITÄ SE ON? JUHA ANTILA / SAK MAAN HALLITUKSEN OHJELMA SANOO S. 65 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian,

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

EK Heikki Suomalainen KT Vuokko Piekkala SAK Jari-Pekka Jyrkänne STTK Petri Lempinen AKAVA Heikki Liede

EK Heikki Suomalainen KT Vuokko Piekkala SAK Jari-Pekka Jyrkänne STTK Petri Lempinen AKAVA Heikki Liede 21.1.2005 1 (6) TUPON 2005-2007 TYÖRYHMÄT 1. Koulutusrahaston kehittäminen Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005-2007 sisältää oheisen listan mukaiset työryhmät: Nykyinen työryhmä jatkaa lisätoimeksiannolla.

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN RAKENTEELLISTA UUDISTAMISTA KOSKEVA PROJEKTISUUNNITELMA

TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN RAKENTEELLISTA UUDISTAMISTA KOSKEVA PROJEKTISUUNNITELMA 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.2.2014 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN RAKENTEELLISTA UUDISTAMISTA KOSKEVA PROJEKTISUUNNITELMA 1. Uudistuksen lähtökohdat, tarkoitus ja tavoite Hallituksen

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija 2014 Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija Palkinto jaetaan PK-yritykselle, joka on ollut menestyksekäs

Lisätiedot