Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja talousjohtaja Esa Lindell,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja talousjohtaja Esa Lindell,"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kuntatalouden sopeuttamistoimenpiteet v Kunnanhallitus Valmistelija Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja talousjohtaja Esa Lindell, Kunnanhallitus päätti käyttötalouden toimintakatteen vähintään 23 miljoonan euron vähennystavoitteesta vv verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Tavoitetta kohdennettiin kuluvalle vuodelle siten, että vuoden 2020 talousarvion toimintakatetta tulee pienentää 5 miljoonaa euroa. Kunnanhallitus asetti samalla valmistelulle poliittisen arviointiryhmän, ns. sparrausryhmän, joka on arvioinut esitettyjä talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Arviointiryhmä asetti sopeuttamiselle myös tavoiteluonteisen jaon toimialoittain. Ryhmä päätti pyytää toimielimiltä ehdotuksia toteuttavista sopeuttamistoimista ja nyt päätettävinä olevat esitykset pohjautuvatkin pääosin lautakuntien näkemyksiin. Koska osa sopeuttamistoimenpiteistä sisältyy vuoden 2020 valtuuston päättämään talousarvioon, on todettu tarkoituksenmukaiseksi, että kaikkien toimielinten sopeuttamistoimenpiteet viedään valtuuston arvioitaviksi ja päätettäviksi. Niiden toimeenpanosta päätetään sitten valtuuston päätöksen jälkeen siinä toimielimessä, jossa ko. toimenpiteestä tulee hallintosäännön mukaan päättää. Toimenpiteet valmistellaan toimielinten elo-/syyskuun kokouksiin; tämä merkitsee sitä, että joidenkin toimenpiteiden kustannusvaikutus alkaa vasta vuoden 2020 loppupuolella tai vuoden 2021 alusta. Toisaalta osa lautakuntien sopeuttamistoimenpiteistä ei edellytä erillisiä päätöksiä ja osa on jo käynnistetty. Toimenpiteen ajoittumisesta riippuen se saattaa pienentää myös ko. toimielimelle kertyvää säästösummaa. Sopeuttamistoimenpiteiden kohdentuminen vuonna 2020 eri toimielimille on seuraava: konsernihallinto euroa (ulkoinen toimintakate 2020: 13,1 milj. ) perusturvalautakunta euroa (65,3 milj., ilman HUS) sivistys- ja vapaa-aikalautakunta euroa (8,3 milj. ) SVOL euroa (44,9 milj. ) SFUN euroa (11,5 milj. ) yhdyskuntatekniikan lautakunta euroa (8,6 milj., ilman HSL) palvelutuotannon lautakunta euroa (24,7 milj. ) rakennus- ja ympäristölautakunta euroa (0,6 milj. ) Yhteensä: euroa (ulkoinen toimintakate 2020, ilman HUS ja HSL 174,6 milj. ) Edellä olevan mukaisesti kunta ei saavuta asetettua 5 miljoonan euron toimintakatteen supistumista kuluvana vuonna. Tämä merkitsee sitä, että puuttuva osa (noin 1,1 milj. euroa) siirtyy toteutettavaksi vuoden 2021 talousarviossa ko. vuodelle jo alun perin suunniteltujen 5 miljoonan euron sopeuttamistoimien lisäksi. Toimielinkohtaiset erittelyt päätettävistä sopeuttamistoimenpiteistä ovat liitteenä. Sopeuttamistoimenpiteitä on arvioitu myös talonrakennusinvestointien ja kunnallistekniikkainvestointien osalta.

2 Talonrakennuksen investointiohjelma ja siihen liittyviä väistötilajärjestelyjä on suunniteltu ja arvioitu kokonaisuutena. Tarkastelu perustuu pääosin vuoden 2019 aikana tehtyyn investointien aikatauluttamiseen. Suunnitteluvaiheessa olevien hankkeiden aikataulut ja määrärahat on päivitetty tämän hetken suunnittelutilanteen mukaisesti. Veikkolan sivukirjaston hanke esitetään poistettavaksi investointiohjelmasta tässä vaiheessa; selvitetään omatoimikirjaston toteuttamisen mahdollisuus johonkin Veikkolassa sijaitsevaan tilaan. Killinmäkeen esitetään toteutettavaksi vain välttämättömät korjausinvestoinnit, jotka mahdollistavat toimarin ja kierrätyskeskuksen toiminnan sijoittumisen. Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman liikennealueiden ja puistojen sekä liikunta- ja virkistysalueiden hankeryhmien osalta on arvioitu hankkeiden tarpeellisuutta ja mahdollisuutta siirtää aikataulua. Hankkeita, jotka eivät ole vielä käynnistyneet ja eivät ole välttämättömiä, esitetään siirrettäväksi mahdollisuuksien mukaan. Liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta olennaiset investoinnit (esim. Kirkkonummentien ylikulkusillan peruskorjaus) toteutetaan suunnitellusti. Uudet asemakaava-alueet toteutetaan kaavoituksen mahdollistamassa aikataulussa. Muutosesitykset talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman investointiosaan ovat liitteenä. Esittelijä Päätösehdotus Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 esittää valtuustolle, että se päättää 1.1 hyväksyä liitteessä todetut toimielinten käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteet vuodelle hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman investointiosaan ja investointisuunnitelmaan vuosille kehottaa toimielimiä tekemään em. toimenpiteitä koskevat tarvittavat erilliset päätökset elo-/syyskuussa todeta, että vuoden talouden sopeuttamistoimenpiteistä päätetään vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala, perusturvajohtaja Jaana Koskela, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, konsultti Eero Laesterä ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Irja Bergholm olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

3 Matti Kaurila teki vastaehdotuksen seuraavasti kohtiin 1.1 ja 1.2: kunnanhallitus päättää 1.1. hyväksyä liitteessä todetut toimielinten käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteet lukuun ottamatta Veikkolan sivukirjaston lakkautusta, jonka osalta toiminnan jatkamisesta vuoden 2021 osalta tehdään päätös päätettäessä vuoden 2021 talousarviosta ja kun on selvillä onko Veikkolassa vaihtoehtoisia tiloja olemassa omatoimikirjastolle ja tähän liittyvät kustannukset sekä kustannusarviot niille toimenpiteille, joilla toiminta voisi jatkua nykyisissä tiloissa. Selvitysten tulee olla valmiina ennen talousarvioneuvotteluja ja kohtaan 1.2 hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman investointiosaan ja investointisuunnitelmaan vuosille huomioiden kohta 1.1. Timo Haapaniemi, Antti Kilappa, Piia Aallonharja, Jaakko Kallio, Kati Kettunen ja Antti Salonen kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Antti Kilappa ehdotti evästystä seuraavasti: kunnanhallitus evästää asian valmistelua kunnanvaltuuston käsittelyyn. Kunnanvaltuuston käsittelyssä tulee olla yksi excel-tiedosto, jossa ainoastaan v sopeuttamistoimenpiteet toimialoittain. Tämä helpottaa myös kunnanhallituksen talouden seurantaa 2020 aikana. Anna Aintila, Piia Aallonharja, Hans Hedberg, Kim Männikkö, Matti Kaurila, Antti Salonen, Kati Kettunen, Pekka Jäppinen ja Jaakko Kallio kannattivat ehdotusta. Evästysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Piia Aallonharja ehdotti evästystä seuraavasti: Laajakallion väestötilassa kolmannen sektorin toimijoiden toiminta mahdollistetaan edelleen. Jaakko Kallio, Kati Kettunen, Antti Salonen, Pekka Jäppinen, Antti Kilappa, Matti Kaurila, Anna Aintila, Saara Huhmarniemi ja Timo Haapaniemi kannattivat ehtosusta. Evästysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Saara Huhmarniemi ehdotti evästystä seuraavasti: Selvitetään ennen valtuuston käsittelyä kolmannen sektorin toimijoiden tukiin liittyvien säästötoimenpiteiden vaikutukset mielenterveyspalvelujen kokonaisuuteen. Antti Salonen, Kati Kettunen, Jaakko Kallio, Anna Aintila, Pekka Jäppinen, Piia Aallonharja, Antti Kilappa ja Matti Kaurila kannattivat ehdotusta. Evästysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Saara Huhmarniemi ehdotti evästystä seuraavasti: Kunnan omistamien metsien hoidon on vastattava kasvavaan luontoalueiden virkistyskäyttöön, kuten myös koronakevät on osoittanut. Metsiin liittyvien strategioiden ja suunnitelmien yhteydessä vahvistetaan metsien virkistyskäyttöön, monimuotoisuuteen, hiilinieluihin ja lähimetsien viihtyisyyteen liittyviä tavoitteita sekä asukkaiden osallisuutta metsänhoidon suunnitteluun. Jaakko Kallio kannatti ehdotusta. Sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Huhmarniemen evästysehdotus on EI. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 9-4. Pohjaehdotuksen puolesta (JAA) äänestivät Timo Haapaniemi, Piia Aallonharja, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Pirkko Lehtinen, Antti Salonen, Kim Männikkö, Pekka Jäppinen ja Hans Hedberg. Huhmarniemen evästysehdotuksen puolesta (EI) äänestivät Saara Huhmarniemi, Anna Aintila, Antti Kilappa ja Jaakko Kallio. Timo Haapaniemi teki lisäysehdotuksen seuraavasti: Rakenteellinen muutos liikuntapalveluihin: määrärahavaraus v. 2020: palvelutuotanto on varannut v Masalan kuplahallin korjaamiseen/uusimiseen n euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Masalan kuplahalli ulkoistetaan kirkkonummelaiselle järjestölle siten, että valtuusto varaa v.

4 2020 yhteensä euron määrärahan kuplahallin uusimiseksi. Lisäksi kuplahallin ylläpito siirtyy järjestön ylläpidettäväksi. Lähtökohta sopimukselle tulee olla se, että kuplahalli on päivisin kunnan käytössä veloituksetta. Sopimuksessa pitää myös taata se, että kaikki seurat ovat tasapuolisessa asemassa kun kuplaa vuokrataan eteenpäin kirkkonummelaisille seuroille. Investointisäästö on n euroa ja vuotuiset ylläpito- sekä energiasäästöt n euroa/v. Määrärahavarauksen myöntäminen arvioidaan palvelutuotannossa sekä liikuntatoimessa sen jälkeen kun toimija on toimittanut kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat kuntaan. Anna Aintila, Kim Männikkö, Matti Kaurila, Piia Aallonharja, Kati Kettunen, Antti Salonen ja Antti Kilappa kannattivat lisäysehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Kunnanhallitus päätti 1 esittää valtuustolle, että se päättää 1.1 hyväksyä liitteessä todetut toimielinten käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteet lukuun ottamatta Veikkolan sivukirjaston lakkautusta, jonka osalta toiminnan jatkamisesta vuoden 2021 osalta tehdään päätös päätettäessä vuoden 2021 talousarviosta ja kun on selvillä onko Veikkolassa vaihtoehtoisia tiloja olemassa omatoimikirjastolle ja tähän liittyvät kustannukset sekä kustannusarviot niille toimenpiteille, joilla toiminta voisi jatkua nykyisissä tiloissa. Selvitysten tulee olla valmiina ennen talousarvioneuvotteluja ja että (tehdään) rakenteellinen muutos liikuntapalveluihin: määrärahavaraus v. 2020: palvelutuotanto on varannut v Masalan kuplahallin korjaamiseen/uusimiseen n euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Masalan kuplahalli ulkoistetaan kirkkonummelaiselle järjestölle siten, että valtuusto varaa v yhteensä euron määrärahan kuplahallin uusimiseksi. Lisäksi kuplahallin ylläpito siirtyy järjestön ylläpidettäväksi. Lähtökohta sopimukselle tulee olla se, että kuplahalli on päivisin kunnan käytössä veloituksetta. Sopimuksessa pitää myös taata se, että kaikki seurat ovat tasapuolisessa asemassa kun kuplaa vuokrataan eteenpäin kirkkonummelaisille seuroille. Investointisäästö on n euroa ja vuotuiset ylläpito- sekä energiasäästöt n euroa/v. Määrärahavarauksen myöntäminen arvioidaan palvelutuotannossa sekä liikuntatoimessa sen jälkeen kun toimija on toimittanut kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat kuntaan 1.2 hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman investointiosaan ja investointisuunnitelmaan vuosille huomioiden kohta 1.1 ja 1.3 kehottaa toimielimiä tekemään em. toimenpiteitä koskevat tarvittavat erilliset päätökset elo-/syyskuussa todeta, että vuoden talouden sopeuttamistoimenpiteistä päätetään vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä

5 2 evästää seuraavasti: - kunnanhallitus evästää asian valmistelua kunnanvaltuuston käsittelyyn. Kunnanvaltuuston käsittelyssä tulee olla yksi excel-tiedosto, jossa ainoastaan v sopeuttamistoimenpiteet toimialoittain. Tämä helpottaa myös kunnanhallituksen talouden seurantaa 2020 aikana; - Laajakallion väestötilassa kolmannen sektorin toimijoiden toiminta mahdollistetaan edelleen; - Selvitetään ennen valtuuston käsittelyä kolmannen sektorin toimijoiden tukiin liittyvien säästötoimenpiteiden vaikutukset mielenterveyspalvelujen kokonaisuuteen 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Tiedoksi kunnanvaltuustolle Kunnanvaltuusto / /2019 Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää 1 hyväksyä liitteessä todetut toimielinten käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteet lukuun ottamatta Veikkolan sivukirjaston lakkautusta, jonka osalta toiminnan jatkamisesta vuoden 2021 osalta tehdään päätös päätettäessä vuoden 2021 talousarviosta ja kun on selvillä onko Veikkolassa vaihtoehtoisia tiloja olemassa omatoimikirjastolle ja tähän liittyvät kustannukset sekä kustannusarviot niille toimenpiteille, joilla toiminta voisi jatkua nykyisissä tiloissa. Selvitysten tulee olla valmiina ennen talousarvioneuvotteluja ja että (tehdään) rakenteellinen muutos liikuntapalveluihin: määrärahavaraus v. 2020: palvelutuotanto on varannut v Masalan kuplahallin korjaamiseen/uusimiseen n euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Masalan kuplahalli ulkoistetaan kirkkonummelaiselle järjestölle siten, että valtuusto varaa v yhteensä euron määrärahan kuplahallin uusimiseksi. Lisäksi kuplahallin ylläpito siirtyy järjestön ylläpidettäväksi. Lähtökohta sopimukselle tulee olla se, että kuplahalli on päivisin kunnan käytössä veloituksetta. Sopimuksessa pitää myös taata se, että kaikki seurat ovat tasapuolisessa asemassa kun kuplaa vuokrataan eteenpäin kirkkonummelaisille seuroille. Investointisäästö on n euroa ja vuotuiset ylläpito- sekä energiasäästöt n euroa/v. Määrärahavarauksen myöntäminen arvioidaan palvelutuotannossa sekä liikuntatoimessa sen jälkeen kun toimija on toimittanut kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat kuntaan 2 hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman investointiosaan ja investointisuunnitelmaan vuosille huomioiden kohta 1 ja

6 3 kehottaa toimielimiä tekemään em. toimenpiteitä koskevat tarvittavat erilliset päätökset elo-/syyskuussa todeta, että vuoden talouden sopeuttamistoimenpiteistä päätetään vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä. Käsittely Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, konsultti Eero Laesterä esittelivät asiaa kokouksessa. Hallintojohtaja Anu Rautiainen, perusturvajohtaja Jaana Koskela, sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala ja yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esittelivät toimialojen säästötoimenpiteitä. Konsultti Eero Laesterä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:06 ja valtuutettu Mikko Kara klo 21:00. Keskustelun aikana jätettiin seuraavat muutosehdotukset: Valtuutettu Tony Björkin muutosehdotus: Muutosehdotus sopeuttamistoimenpiteet 2020 käyttötalous -liitteeseen, s. 10: Karuby skolan:in toimintaa selvitetään syksyllä. Valtuusto tekee päätöksen koulun tulevaisuudesta lokakuussa. Muutosehdotusta kannattivat: Hans Hedberg, Anni-Mari Syväniemi, Carl- Johan Kajanti, Anders Adlercreutz, Patrik Lundell, Outi Saloranta-Eriksson, Linda Basilier, Jerri Kämpe-Hellenius, Anna Aintila, Eja Björkqvist ja Minna Hakapää. Valtuutettu Sanni Jäppisen muutosehdotus: Siirretään päätös Kantvikin lähiliikuntapaikasta syksylle, johon mennessä selvitetään valtionavun kriteerit ja hankkeen mahdollinen kohtuullistaminen tiukassa taloustilanteessa muiden hankkeiden tapaan. Muutosehdotusta kannattivat: Anna Kylmänen, Maarit Orko, Markus Myllyniemi, Linda Basilier, Emmi Wehka-aho, Krista Petäjäjärvi, Saara Huhmarniemi, Anna Aintila ja Jerri Kämpe-Hellenius Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankian muutosehdotus: Muutosesitys päätösehdotukseen Kohta 1 hyväksyä liitteessä todetut toimielinten käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteet VUODELLE 2020 lukuun ottamatta... sekä kohta 4 todeta, että vuoden talouden sopeuttamistoimenpiteistä päätetään vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä. PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TULEE SAADA RIITTÄVÄT SEURANTA- JA ARVIOINTIEDOT ESITETTYJEN SOPEUTTAMISTOIMIEN PIDEMMÄN AIKAVÄLIN VAIKUTUKSISTA JA ARVIO NIIDEN MAHDOLLISESTI AIHEUTTAMISTA LISÄKUSTANNUKSISTA. Muutosehdotusta kannattivat: Saara Huhmarniemi, Tero Suominen, Pirkko Lehtinen, Matti Kaurila, Antti Salonen, Ari Harinen, Minna Hakapää, Kim Åström, Markus Myllyniemi, Pekka Oksanen, Jukka Tammi, Maarit Orko ja Krista Petäjäjärvi.

7 Varavaltuutettu Krista Petäjäjärven ehdotus pöytäkirjamerkinnäksi: Valtuusto on tänään päättänyt kunnan käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteistä pöytäkirjan liitteiden vuoden 2020 säästöjen osalta. Esitystä kannattivat: Anna Kylmänen, Sanni Jäppinen, Markus Myllyniemi ja Saara Huhmarniemi. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että on jätetty muutosehdotuksia joita on kannatettu. Tony Björkin muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten muutosehdotuksesta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Tony Björkin muutosehdotusta äänestävät EI. Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen. Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä, 34 EIääntä, 1 tyhjä ja 1 poissa. Äänestys: JAA: Ari Harinen, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Pekka Rehn, Petri Ronkainen, Hanna Haikonen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Irja Bergholm, Emmi Wehka-aho, Veikko Vanhamäki, Anneli Granström, Riikka Purra, Kati Kettunen ja Pirkko Lehtinen. EI: Anders Adlercreutz, Jarmo Uimonen, Kim Männikkö, Maarit Orko, Antti Salonen, Outi Saloranta-Eriksson, Anni-Mari Syväniemi, Anna Aintila, Erkki Majanen, Elina Utriainen, Saara Huhmarniemi, Marjut Frantsi-Lankia, Sanni Jäppinen, Raija Vahasalo, Miika Engström, Tony Björk, Carl-Johan Kajanti, Ulla Seppälä, Rita Holopainen, Piia Aallonharja, Pekka M. Sinisalo, Timo Haapaniemi, Jerri Kämpe-Hellenius, Noora Piili, Linda Basilier, Patrik Lundell, Hans Hedberg, Krista Petäjäjärvi, Markus Myllyniemi, Minna Hakapää, Eja Björkqvist, Antti Kilappa, Kim Åström ja Anna Kylmänen. Tyhjä: Matti Kaurila Poissa: Mikko Kara Tony Björkin muutosehdotus hyväksyttiin. Sanni Jäppisen muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten muutosehdotuksesta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Sanni Jäppisen muutosehdotusta äänestävät EI. Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen. Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 32 JAA-ääntä, 16 EIääntä, 2 tyhjää ja 1 poissa.

8 Äänestys: JAA: Ari Harinen, Pekka Oksanen, Piia Aallonharja, Veikko Vanhamäki, Anneli Granström, Johanna Fleming, Kim Åström, Outi Saloranta-Eriksson, Hanna Haikonen, Raija Vahasalo, Kati Kettunen, Irja Bergholm, Pekka Rehn, Erkki Majanen, Patrik Lundell, Pekka M. Sinisalo, Tero Suominen, Ulla Seppälä, Petri Ronkainen, Matti Kaurila, Timo Haapaniemi, Anni-Mari Syväniemi, Hans Hedberg, Noora Piili, Pirkko Lehtinen, Anders Adlercreutz, Minna Hakapää, Elina Utriainen, Jarmo Uimonen, Antti Salonen, Antti Kilappa ja Riikka Purra. EI: Anna Kylmänen, Carl-Johan Kajanti, Kim Männikkö, Linda Basilier, Anna Aintila, Rita Holopainen, Maarit Orko, Eja Björkqvist, Markus Myllyniemi, Jerri Kämpe-Hellenius, Miika Engström, Saara Huhmarniemi, Jukka Tammi, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho ja Krista Petäjäjärvi. Tyhjä: Marjut Frantsi-Lankia ja Tony Björk Poissa: Mikko Kara Pohjaehdotus hyväksyttiin. Marjut Frantsi-Lankian muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Krista Petäjäjärvi veti esityksensä pois koska Marjut Frantsi-Lankian muutosehdotus, joka koski samaa asiaa hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Kunnanvaltuusto päätti 1 hyväksyä liitteessä todetut toimielinten käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2020 lukuun ottamatta Veikkolan sivukirjaston lakkautusta, jonka osalta toiminnan jatkamisesta vuoden 2021 osalta tehdään päätös päätettäessä vuoden 2021 talousarviosta ja kun on selvillä onko Veikkolassa vaihtoehtoisia tiloja olemassa omatoimikirjastolle ja tähän liittyvät kustannukset sekä kustannusarviot niille toimenpiteille, joilla toiminta voisi jatkua nykyisissä tiloissa. Selvitysten tulee olla valmiina ennen talousarvioneuvotteluja ja että (tehdään) rakenteellinen muutos liikuntapalveluihin: määrärahavaraus v. 2020: palvelutuotanto on varannut v Masalan kuplahallin korjaamiseen/uusimiseen n euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Masalan kuplahalli ulkoistetaan kirkkonummelaiselle järjestölle siten, että valtuusto varaa v yhteensä euron määrärahan kuplahallin uusimiseksi. Lisäksi kuplahallin ylläpito siirtyy järjestön ylläpidettäväksi. Lähtökohta sopimukselle tulee olla se, että kuplahalli on päivisin kunnan käytössä veloituksetta. Sopimuksessa pitää myös taata se, että kaikki seurat ovat tasapuolisessa asemassa kun kuplaa vuokrataan eteenpäin kirkkonummelaisille seuroille. Investointisäästö on n euroa ja vuotuiset ylläpito- sekä energiasäästöt n euroa/v. Määrärahavarauksen myöntäminen arvioidaan palvelutuotannossa sekä liikuntatoimessa sen jälkeen kun toimija on toimittanut kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat kuntaan ja Karuby skolan toimintaa selvitetään syksyllä. Valtuusto tekee päätöksen

9 koulun tulevaisuudesta lokakuussa. 2 hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman investointiosaan ja investointisuunnitelmaan vuosille huomioiden kohta 1 ja 3 kehottaa toimielimiä tekemään em. toimenpiteitä koskevat tarvittavat erilliset päätökset elo-/syyskuussa todeta, että vuoden talouden sopeuttamistoimenpiteistä päätetään vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä. Päätöksenteon pohjaksi tulee saada riittävät seuranta- ja arviointitiedot esitettyjen sopeuttamistoimien pidemmän aikavälin vaikutuksista ja arvio niiden mahdollisesti aiheuttamista lisäkustannuksista.

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17 16.02.2017 Kunnanhallitus 61 27.02.2017 Kunnanvaltuusto 12 13.03.2017 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi Perusturvalautakunta 17 02.03.2017 Kunnanhallitus 84 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 19 13.03.2017 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 129/03.00/2017

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Aika 19.06.2017, klo 17:32-17:43 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää Yhdyskuntatekniikan lautakunta 60 25.08.2016 Kunnanhallitus 269 12.09.2016 Kunnan lausunto HSL- kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 538/08.01.00/2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 59 4.08.05 Kunnanvaltuusto 87 07.09.05 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 53 :n ja 8:n mukaisesti, päätös uudestaan valtuuston käsiteltäväksi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 04.09.2017, klo 17:50-18:06 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Esityslista 4/2017 1

Kirkkonummen kunta Esityslista 4/2017 1 Kirkkonummen kunta Esityslista 4/2017 1 Aika klo 17:00 Paikka Wohlsin kartano Lisätietoja Osallistujat Läsnä Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki Veikko I varapuheenjohtaja Wehka-Aho Emmi II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II Perusturvalautakunta 8 0.0.05 Kunnanhallitus 344 0..05 Hyvinvointikeskushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv) 50/0.03.0.0/0 Perusturvalautakunta 0.0.05 8 Kunnanvaltuusto päätti 4.4.04 34 jatkaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ ( 57) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ ( 57) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2018 1 ( 57) Aika 08.10.2018, klo 18:00-20:36 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 82 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta 83 Kokouksen

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/ Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/ Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma Yhdyskuntatekniikan lautakunta 33 11.05.2017 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 48 31.05.2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma 692/10.03.01.00/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus päätti mm.

Kunnanhallitus päätti mm. Kunnanhallitus 8 9.0.05 Kunnanhallitus 5 0..05 Kunnanvaltuusto 0 6..05 Vuoden 06 talousarvio ja vuosien 07-08 taloussuunnitelma 58/0.0.00/05 Kunnanhallitus 9.0.05 8 Kunnanhallitus päätti.6.05 0 mm. hyväksyä

Lisätiedot

Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, p , arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi

Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, p , arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi Rakennus- ja 111 09.06.015 ympäristölautakunta Kunnanhallitus 346 0.11.015 Rakennusjärjestys 5 ja 6 uusiminen ja muuttaminen (kv) 605/00.01.01/01 Rakennus- ja ympäristölautakunta 09.06.015 111 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (28) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (28) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 (28) Aika 04.09.2017, klo 18:17-19:08 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntastrategian hyväksyminen 642/00.01.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuntastrategian hyväksyminen 642/00.01. Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kunnanvaltuusto 76 31.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ ( 13) Palvelutuotannon jaosto Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ ( 13) Palvelutuotannon jaosto Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2019 1 ( 13) Aika 06.03.2019, klo 17:04-18:49 Paikka Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen

1 merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen Kunnanhallitus 331 17.10.2016 Kunnanhallitus 336 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 120 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 339/02.02.00/2016 Kunnanhallitus 17.10.2016 331

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston

Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston Kunnanhallitus 387 30.11.2015 Kunnanvaltuuston 4 04.02.2016 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 163 30.05.2016 Kunnanhallitus 200 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 62 20.06.2016 Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteen

Lisätiedot

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv)

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 9 08.2.206 Kunnanhallitus 9 2.0.207 Veikkolan keskustan korttelin 9 asemakaavan muutoksen (piir.nro 279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) 8/0.02.0/206 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja Perusturvalautakunta 118 01.10.015 Kunnanhallitus 344 0.11.015 Kunnanvaltuusto 116 16.11.015 Hyvinvointikeskushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen 510/10.03.0.0/011 Perusturvalautakunta 01.10.015 118

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/ (6) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/ (6) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (6) Kunnanhallitus, 51, 26.06.2017 Kunnanhallitus, 87, 28.08.2017 Kunnanvaltuusto, 35, 04.09.2017 35 Kuntalaisaloite: kuntarajan siirto Siikajärven kylässä,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kunnanvaltuusto. Pöytäkirja 4 1 / 71. Aika klo 18:14-19:54. Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali.

Kirkkonummen kunta Kunnanvaltuusto. Pöytäkirja 4 1 / 71. Aika klo 18:14-19:54. Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali. Pöytäkirja 4 1 / 71 Aika 07.10.2019 klo 18:14-19:54 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 84 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 59 4.08.05 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 53 :n ja 8:n mukaisesti, päätös uudestaan valtuuston käsiteltäväksi (Kv) 30/0.0.05/03

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (12) Kuntakehitysjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (12) Kuntakehitysjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 19.09.2017, klo 17:29-20:23 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kajanus (5. krs) Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ ( 42) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ ( 42) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2018 1 ( 42) Aika 12.11.2018, klo 18:00-20:34 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (74) Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (74) Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 (74) Aika 09.10.2017, klo 18:08-21:44 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lausuntopyynnön materiaalit:

Lausuntopyynnön materiaalit: Perusturvalautakunta 7.0.06 Kunnanhallitus 339 3.0.06 Kunnanhallitus 365 07..06 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ (27) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ (27) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2018 1 (27) Aika 18.06.2018, klo 18:00-20:04 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ (81) Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ (81) Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 (81) Aika 13.11.2017, klo 18:06-21:28 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ ( 38) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ ( 38) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 38) Aika 04.03.2019, klo 18:01-19:28 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 06.10.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Kokoushuone Kajanus, kunnantalo 5. kerros Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 13.12.2016 klo 17:00-21:00 Paikka Kunnantalo, Kirkkonummi-sali Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki Veikko I

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 11.06.2015 klo 17:03-18:38 Paikka Kunnantalo, Kajanus -kokoustila 5. kerros Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (18) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (18) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2018 1 (18) Aika 18.04.2018, klo 17:07-18:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 14.04.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Kunnantalo, Kajanus Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki Veikko I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausuntopyynnön materiaalit:

Lausuntopyynnön materiaalit: Perusturvalautakunta 122 27.10.2016 Kunnanhallitus 339 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 107 07.11.2016 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset Kunnanhallitus 188 13.06.2016 Kunnanhallitus 250 22.08.2016 Kunnanvaltuusto 71 05.09.2016 Vastaus kuntalaisaloitteeseen Finnsbackan päiväkodin säilyttäminen Kirkkonummen keskustassa 264/05.10.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (44) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (44) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2018 1 (44) Aika 05.03.2018, klo 18:02-19:02 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vaihemaakuntakaavan tavoitteet ja teemat

Vaihemaakuntakaavan tavoitteet ja teemat Yhdyskuntatekniikan lautakunta 8 21.01.2016 Kunnanhallitus 51 29.02.2016 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 21.01.2016

Lisätiedot

Kunnan uusi hallintosääntö alkaen 623/ /2016

Kunnan uusi hallintosääntö alkaen 623/ /2016 Kunnanhallitus 32 13.02.2017 Kunnanhallitus 72 27.02.2017 Kunnanhallitus 86 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 18 13.03.2017 Kunnan uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen 623/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 13.02.2017

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ (40) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ (40) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2017 1 (40) Aika 04.12.2017, klo 16:15-19:33 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/ ( 42) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/ ( 42) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 1 ( 42) Aika 15.12.2018, klo 10:04-12:37 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 106 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 11/ ( 32) Palvelutuotannon jaosto Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 11/ ( 32) Palvelutuotannon jaosto Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 11/2018 1 ( 32) Aika 28.11.2018, klo 17:26-21:28 Paikka Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ ( 44) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ ( 44) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2019 1 ( 44) Aika 08.04.2019, klo 18:07-20:20 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2016 1 Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Aika 10.03.2016 klo 17:00-18:30 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoushuone Kajanus Läsnäolijat Kjerin Ulf puheenjohtaja Vanhamäki

Lisätiedot

17652/15 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS. . O.u

17652/15 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS. . O.u HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Kirkkonummen kunnanhallitus PL 20 02401 KIRKKONUMMI LÄHETE 13.10.2015

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (120) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ (120) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (120) Aika 19.06.2017, klo 18:08-20:35 Paikka Kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelu: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Valmistelu: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 70..05 Kunnanhallitus 80.0.06 Rakennusjärjestyksen uusiminen, väliraportti 605/00.0.0/0 Kunnanhallitus..05 70 Kunnanhallitus päätti..05 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ ( 53) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/ ( 53) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 53) Aika 14.01.2019, klo 16:36-19:50 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervast - kokoustila Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lähtökohdat, tausta-aineisto ja tavoitteet

Lähtökohdat, tausta-aineisto ja tavoitteet Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31 21.04.2016 Kunnanhallitus 136 09.05.2016 Kunnanvaltuusto 47 23.05.2016 Kantvikin kehityskuvan 2040 hyväksyminen 248/00.01.05/2016 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 21.04.2016

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 ( 58) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 ( 58) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 ( 58) Aika 29.04.2019, klo 16:30 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervast - kokoustila Käsiteltävät asiat 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös Kunnanhallitus 385 21.11.2016 Kunnanhallitus 404 05.12.2016 Sivistyslautakunnan päätös 26.10.2016 81 (Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018),

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 79.0.0 Kunnanhallitus 0 0.0.0 Perusturvalautakunta 8.0.0 Vuoden 0 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus.0.0 79 Kuntalain (8, ) mukaan

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ (67) Kunnanvaltuusto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ (67) Kunnanvaltuusto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2018 1 (67) Aika 28.05.2018, klo 18:00-21:37 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tinanpuiston asemakaavan maankäyttösopimus sekä kiinteistönluovutuksen esisopimus ja tonttien osto-optio

Tinanpuiston asemakaavan maankäyttösopimus sekä kiinteistönluovutuksen esisopimus ja tonttien osto-optio Kunnanhallitus 399..05 Kunnanvaltuusto 3 08.0.06 Tinanpuiston asemakaavan maankäyttösopimus sekä kiinteistönluovutuksen esisopimus ja tonttien osto-optio 95/0.00.0/05 Kunnanhallitus..05 399 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

14.10.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 31.1.2013 tiedote 1 (5) 14.10.2013 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 14.10.2013 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Friggesby skolan lakkauttaminen lähtien 1017/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Friggesby skolan lakkauttaminen lähtien 1017/ /2015 Kunnanhallitus 54 29.02.2016 Kunnanvaltuusto 20 14.03.2016 Friggesby skolan lakkauttaminen 1.8.2016 lähtien 1017/12.00.01/2015 Kunnanhallitus 29.02.2016 54 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Friggesby skolan lakkauttaminen lähtien (kv) 1017/ /2015. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Friggesby skolan lakkauttaminen lähtien (kv) 1017/ /2015. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 54 29.02.2016 Friggesby skolan lakkauttaminen 1.8.2016 lähtien (kv) 1017/12.00.01/2015 Kunnanhallitus 29.02.2016 54 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2015 54 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA)

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA) Kunnanhallitus 263 10.10.2018 Kunnanhallitus 302 05.11.2018 Kunnanhallitus 317 21.11.2018 VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA)

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2013, Veikkolan koulun kentän jäädyttäminen ja pulkkamäki Veikkolan urheilupuistoon

Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2013, Veikkolan koulun kentän jäädyttäminen ja pulkkamäki Veikkolan urheilupuistoon Kunnanhallitus 509 0.1.013 Kunnanvaltuusto 171 19.1.013 Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/013, Veikkolan koulun kentän jäädyttäminen ja pulkkamäki Veikkolan urheilupuistoon 31/10.03.01.03/013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ (37) Kommunfullmäktige

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ (37) Kommunfullmäktige Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2017 1 (37) Mötesdatum Mötesplats 04.12.2017, klo 16:15-19:33 Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali Behandlade ärenden 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 179 25.05.2015 Kunnanhallitus 202 01.06.2015 Kunnanvaltuusto 60 15.06.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehys 528/02.02.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (11) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2018 1 (11) Aika 07.03.2018, klo 18:04-18:52 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervast, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kunnanvaltuusto. Pöytäkirja 1 1/ Aika klo 18:26-20:46. Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali

Kirkkonummen kunta Kunnanvaltuusto. Pöytäkirja 1 1/ Aika klo 18:26-20:46. Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Aika klo 18:26-20:46 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 30 n tarkastus ja tarkastajien valinta 7 31 Hyvinvointikeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan uusi hallintosääntö 1.6.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan uusi hallintosääntö 1.6. Kunnanhallitus 32 13.02.2017 Kunnanhallitus 72 27.02.2017 Kunnanhallitus 86 06.03.2017 Kunnan uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen (kv) 623/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 13.02.2017 32 Kirkkonummen kunnan

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille (kv)

Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille (kv) Perusturvalautakunta 31 17.03.2016 Kunnanhallitus 103 11.04.2016 Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille (kv) 146/04.03.01/2016 Perusturvalautakunta 17.03.2016

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille

Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille Perusturvalautakunta 31 17.03.2016 Kunnanhallitus 103 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 38 18.04.2016 Uudenmaan ELY-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottamisesta Uudenmaan alueen kunnille 146/04.03.01/2016

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Palvelutuotannon lautakunta 92 27.08.2015 Kunnanhallitus 290 14.09.2015 Kunnanvaltuusto 104 12.10.2015 Vastaus valtuustoaloitteeseen 21/2008; Kirkkonummen osakkuus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:ssä

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta Kunnanhallitus

Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta Kunnanhallitus Suomenkielinen varhaiskasvatusja 37 15.06.2016 opetuslautakunta Kunnanhallitus 251 22.08.2016 Veikkolan koulun laajennus, päiväkodin purkaminen ja uudisrakennus sekä mahdollisesti Veikkolan kirjaston tilojen

Lisätiedot

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 3..03 tiedote (6) 0.5.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 0.5.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely Perusturvalautakunta 65 4.0.03 Kunnanhallitus 488 8..03 Kunnanvaltuusto 68 9..03 Vastaus valtuustoaloitteeseen /00: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen 04/06.0.00/0 Perusturvalautakunta 4.0.03

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 34 Esteellisyydet 35 Ei julkinen

32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 34 Esteellisyydet 35 Ei julkinen Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 14) Aika 29.08.2018, klo 18:00-20:28 Paikka Käsitellyt asiat Kunnantalo, Ervastintie 2, Herman - kokoustila 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys Kunnanhallitus 167 30.05.2016 Kunnanhallitus 183 13.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintakehys 339/02.02.00/2016 Kunnanhallitus 30.05.2016 167 Kuntalain (13,

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2016 1 Konsernijaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00-19:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervast 1 krs. Läsnäolijat Harinen Ari puheenjohtaja poissa 3 Sjölund Thorolf varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien hyväksyminen

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien hyväksyminen Kunnanhallitus 197 19.11.2018 Valtuusto 36 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmien hyväksyminen 558/02.02.00/2018 Kunnanhallitus 19.11.2018 197 Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Lapinkylä. Keskusvaalilautakunnan ehdotus kunnanhallitukselle. Europarlamenttivaalit 2019, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Lapinkylä. Keskusvaalilautakunnan ehdotus kunnanhallitukselle. Europarlamenttivaalit 2019, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta Europarlamenttivaalit 2019, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta Keskusvaalilautakunnan 31.1.2019 ehdotus kunnanhallitukselle Äänestysalueen 1 vaalilautakunta: Lapinkylä Jerri Kämpe-Hellenius 1 Juha Tarvainen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (13) Perusturvalautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (13) Perusturvalautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 (13) Aika 13.09.2017, klo 17:34-17:59 Paikka Kokoushuone Ervasti Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Perusturvajaoston

Lisätiedot

25.6.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

25.6.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. ..0 tiedote (9) 5.6.0 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 4.6.0 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA)

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA) Kunnanhallitus 263 10.10.2018 Kunnanhallitus 302 05.11.2018 Kunnanhallitus 317 21.11.2018 Kunnanvaltuusto 80 04.12.2018 VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT

Lisätiedot

valmistelija: Esityslistan liite: vaihtokirja liitekarttoineen Oheismateriaali: yleiskartta vaihdon kohteista

valmistelija: Esityslistan liite: vaihtokirja liitekarttoineen Oheismateriaali: yleiskartta vaihdon kohteista Kunnanhallitus 34 0..05 Kunnanvaltuusto 5 6..05 Maa-alueiden vaihto Helsingin kaupungin kanssa Strömsbyssä 880/0.00.0/05 Kunnanhallitus 0..05 34 Kunta ja Helsingin kaupunki ovat neuvotelleet maa-alueiden

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2 / 2015, UNICEFin lapsiystävällinen kunta - toimintamallin käyttöönotosta

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2 / 2015, UNICEFin lapsiystävällinen kunta - toimintamallin käyttöönotosta Kunnanvaltuusto 33 3.03.05 Kunnanhallitus 65.05.05 Kunnanvaltuusto 68 5.06.05 Vastaus valtuustoaloitteeseen / 05, UNICEFin lapsiystävällinen kunta - toimintamallin käyttöönotosta 33/00.04.0/05 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ennakkotieto 11/2013

Kirkkonummen kunta Ennakkotieto 11/2013 Aika 5.04.03 klo 7:00 :7 Paikka Kunnantalo Ervastintie, kokoushuone Ervast krs. Lisätietoja Osallistujat Läsnä Vahasalo Raija puheenjohtaja Harinen Ari I varapuheenjohtaja Sinisalo Pekka M II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien talousarviosuunnitelman laadintakehys

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien talousarviosuunnitelman laadintakehys Liikuntalautakunta 49 16.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 talousarviosuunnitelman laadintakehys 339/02.02.00/2016 Kunnanhallitus 30.05.2016 167 Kuntalain (13, 110 ) mukaan valtuuston

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Talousarvion 2016 erillisselvitys: avustusten koordinointi (ml. tila-avustukset) sekä kunnan jäsenyydet yhdistyksissä ja yhteisöissä

Talousarvion 2016 erillisselvitys: avustusten koordinointi (ml. tila-avustukset) sekä kunnan jäsenyydet yhdistyksissä ja yhteisöissä Kunnanhallitus 143 09.05.2016 Kunnanhallitus 164 30.05.2016 Kunnanhallitus 213 27.06.2016 Kunnanhallitus 232 08.08.2016 Talousarvion 2016 erillisselvitys: avustusten koordinointi (ml. tila-avustukset)

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Kunnanhallitus 85 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 17 13.03.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen 118/00.00.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Konsernijaosto Aika 19.09.2016 klo 17:04-19:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervast, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Harinen Ari puheenjohtaja Sjölund Thorolf

Lisätiedot

VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN

VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN Kunnanhallitus 274 11.10.2017 Kunnanhallitus 156 06.06.2018 Kunnanhallitus 191 27.06.2018 Kunnanhallitus 306 05.11.2018 Kunnanhallitus 319 21.11.2018 Kunnanvaltuusto 79 04.12.2018 VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Talousjohtajan viran täyttäminen 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 8..0 talousjohtajan viran

Lisätiedot