Oppilaitosten yhteinen chatpalvelu AVITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitosten yhteinen chatpalvelu AVITUS"

Transkriptio

1 Oppilaitosten yhteinen chatpalvelu AVITUS PILOTOINNIN YHTEENVETO

2 Sisältö: 1 Avitus-chat uutena yhteistyön muotona 1.1 Yhdessä opiskelijan hyvinvoinnin tukena Chat-palvelu osana muita tukimuotoja oppilaitoksissa Palvelun tavoitteet ja toimintamalli Työtavat ja -ajat 1.2 Uutta osaamista ja verkostoyhteistyötä 2 Chat-keskustelut 2.1 Keskustelunaiheet ja jatko-ohjaus 3 Toimintamallin arviointi ja kehittäminen 3.1 Käyttäjätilastot ja -palautteet 3.2. Palvelun jatkokehittäminen LIITTEET Avittajien antama palaute Opiskelijoiden antama palaute 1

3 1 Avitus-chat uutena yhteistyömuotona 1.1 YHDESSÄ OPISKELIJAN HYVINVOINNIN TUKENA Nuorisotyö on jalkautunut erilaisiin verkkoympäristöihin sitä mukaa, kun nuorten internetissä ja sosiaalisen median palveluissa viettämä aika on lisääntynyt. Nettiyhteisöt tarjoavat monille nuorille uuden ulottuvuuden sosiaaliseen elämään ja ystävyyssuhteiden luomiseen. Verkkotyön ansiosta myös tukea on entistä helpommin saatavilla. Nettipohjaisista tukipalveluista hyötyvät erityisesti ne nuoret, jotka kokevat helpommaksi keskustella vaikeista asioista kasvottomasti ja nimettömästi. Internet ja chat-työkalut avaavat uusia ulottuvuuksia nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Avitus-chatin pilotointi aloitettiin v Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO) Opetushallituksen rahoittaman Oppimisen yhteispeli -hankkeen sekä Oulun ammattikorkeakoulussa (OAMK) ESR-rahoitteisen Voimaa ossaamisesta! -projektin yhteistyönä. Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen ohjauspalvelu opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi. Kevään aikana suunniteltiin palvelun ilmettä ja ulkoasua, tuotettiin markkinointimateriaali, päätettiin aukioloajat ja koulutettiin chat-työntekijät sekä laadittiin heille kirjallinen ohjeistus työn tueksi. Palvelu on ollut opiskelijoiden käytössä lokakuusta 2012 alkaen eli raportin kirjoittamishetkellä noin puoli vuotta Chat-palvelu osana muita tukimuotoja Oulun ammattikorkeakoulussa on noin 9000 opiskelijaa. OAMK:ssa ohjauksen kolme keskeisintä osa-aluetta ovat oppimisen ja opiskelun ohjaus, urasuunnittelun ja ammatillisen kasvun ohjaus sekä persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Opiskelija on ohjaustoiminnan keskipiste: aktiivinen, itseohjautuva ja vastuullinen omasta oppimisestaan. Ohjaustyön asiantuntijuus on jaettu kolmeen tasoon. Opiskelijoiden ohjaustarpeen mukaan arvioidaan, kuinka erikoistunutta ohjaushenkilöstöä tarvitaan. Lähimpänä opiskelijaa ovat yksikön opettajat, opettaja- ja opiskelijatuutorit ja opintotoimiston henkilöstö. Toiseen ohjaustasoon kuuluvat yksikön opinto-ohjaajat, koulutusohjelma- ja suuntautumisvaihtoehtovastaavat ja kvkoordinaattorit. Kolmannella tasolla ovat koko OAMK:n yhteiset ohjaustoimijat eli mm. opintopsykologi ja Valtti-ohjaajat. Lisäksi kolmanteen tasoon kuuluvat Oamkin yhteistyökumppanit, opiskeluterveydenhuolto ja oppilaitospastorit. Oulun seudun ammattiopistossa opiskelee noin nuorta ja aikuista 12 eri yksikössä. Opiskelijahuolto on kasvatus- ja opetustyötä tukevaa toimintaa, jonka tavoitteena on turvallisen ja terveen oppimis- ja työympäristön luominen. Opiskelijahuolto on ensisijaisesti ehkäisevää työtä ja lisäksi se on oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijahuollon palveluja ovat myös kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin sekä kuraattorin asiakastyö. 2

4 Avitus-chat tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön niille ammattihenkilöille oppilaitoksessa, jotka päivittäin ovat muutenkin nuoren lähellä. Avituksessa toimii moniammatillinen päivystäjäryhmä: mukana on OSAOn kuraattoreja ja Oulun kaupungin kouluterveydenhoitajia, OAMK:n sosiaali- ja terveysalan lehtori ja Oulun seurakunnan ev.lut. oppilaitospastoreita. Kaikenkaikkiaan pilotoinnin aikana chat-rinkiin on kuulunut n. 15 henkilöä, joista pilotoinnin loppuvaiheessa kymmenen toimii aktiivisesti chat-päivystyksissä Palvelun tavoitteet ja toimintamalli Avitus-chat on OSAOn ja OAMK:n moniammatillinen palvelu oppilaitosten omille opiskelijoille. Avittajat tuntevat opiskelijoiden arjen ja toimintaympäristön sekä toisensa, ja osaavat ohjata nuoren eteenpäin oman oppilaitoksen tai kunnan palveluihin. Avitus toimii ensikontaktina ammattihenkilöön esimerkiksi silloin, kun nuori on epävarma siitä, kenelle hänen tulisi huolestaan puhua tai kun kynnys keskustella asioista kasvokkain on liian korkea. Chat tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön niille ammattihenkilöille oppilaitoksessa, jotka ovat päivittäin muutenkin nuoren lähellä. OSAOn kuraattorien kokemuksen mukaan opiskelijat uskaltavat tulla puhumaan rohkeasti vaikeistakin asioista koulun ammattihenkilöille. Ensikontaktin saamista on kuitenkin haluttu helpottaa chat-työkalun avulla, joka tarjoaa mahdollisuuden nimettömään ja luottamukselliseen keskusteluun oppilaitoksen omien työntekijöiden kanssa. Avitus on haluttu pitää nimenomaan opiskelumaailmaan sijoittuvana, opiskelijaa lähellä olevana palveluna, jonka kautta on mahdollisuus tehokkaaseen jatko-ohjaukseen oppilaitoksen tai kunnan palveluihin. Avituksessa käydään kahdenkeskistä, anonyymia keskustelua: opiskelijan tiedot eivät välity päivystäjälle eikä sisältö näy muille palvelun käyttäjille tai tallennu keskusteluhistoriaan. Avituksen kehittämistyöhön perustettu työryhmä on kirjannut palvelun keskeisiksi tavoitteiksi ja arvoiksi seuraavaa: Tavoitteet Matalan kynnyksen moniammatillinen ohjauspalvelu opiskelijoille verkossa Ensikontakti oppilaitoksen työntekijään, joka tarvittaessa osaa ohjata nuoren eteenpäin oppilaitoksen tai kunnan palveluihin Henkilöstölle uutta osaamista ja tietoa mm. opiskelijoiden hyvinvoinnista Arvot Läsnäoleva työntekijä opiskelijan lähettyvillä ja helposti saavutettavissa Kanava uudenlaiselle ja arkisellekin vuorovaikutukselle Mahdollisuus keskustella ajatuksistaan nimettömästi, mutta silti oman kouluyhteisön sisällä 3

5 1.1.3 Työtavat ja -ajat Avitus on auki kahtena päivänä viikossa, kerrallaan neljän tunnin ajan (maanantaisin klo ja tiistaisin klo 14-18). Avittaja-päivystysrinkiin on pilotoinnin aikana kuulunut noin 15 henkilöä. Aktiivisten päivystäjien määrä on vaihdellut mm. työsuhteiden ja -tehtävien muutosten tai poissaolojen johdosta. Viimeisen neljän kuukauden aikana aktiivisia päivystäjiä on ollut noin 10. Nyrkkisääntönä on pidetty, että kukin päivystäjä hoitaisi kaksi kahden tunnin vuoroa kuukaudessa. Avittajat ovat kokeneet tämän päivystysmäärän sopivaksi. On keskusteltu, että yksittäiselle avittajalle suurempi päivystysmäärä olisi liikaa muun työn hoitamisen kannalta, kun taas harvempi päivystystahti saattaisi syödä motivaatiota chat-työltä. Kukin päivystäjä varaa ajoissa omat päivystysvuoronsa Doodle-listasta useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Pilotoinnin aikana koordinaattorien tehtäviin on kuulunut päivystyskalenterin seuraaminen ja tarvittaessa päivystäjän löytäminen chat-vuoroihin. Jos avittaja on perunut chatvuoronsa, hän on itse etsinyt vuorolle toisen tuuraajan. Avitus-työryhmä perustettiin v alussa. Ryhmään kuuluu seitsemän henkilöä ja siinä on kaikkien ammattiryhmien ja mukanaolevien organisaatioiden edustus. Työryhmän tavoitteena on: Uuden toimintamallin ja työkalun käyttöönotto ja kehittäminen Palvelun arviointi Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen chat-palvelusta Avittajien osaamistarpeiden arviointi Työryhmätyöskentelyyn on myös osallistunut Oulun Palvelualan opiston opintoneuvoja ja suunnitelmissa on ottaa mukaan myös Byströmin chatin edustaja palvelun jatkokehittämiseen ja arviointiin. 1.2 UUTTA OSAAMISTA JA VERKOSTOYHTEISTYÖTÄ Avitus on työkalu, jota OSAOn ja OAMK:n ohjaushenkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat voineet kokeilla osana ohjaustyötään. Se on tarjonnut jälleen uuden mahdollisuuden kehittää moniammatillista ohjausta ja tutustua nuorten maailmaan verkon välityksellä. Avittajille on järjestetty koulutusta mm. verkkotyöskentelystä ja -viestinnästä sekä turvallisuudesta verkkoympäristöissä. Tukena chat-työssä avittajilla on lisäksi heille laadittu Avittajan opas. Palvelun suunnittelussa on tehty yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Palvelun nimen ja ilmeen muotoiluun koottiin työryhmä oppilaitosten opetus- ja projektihenkilöstöstä sekä viestintäpalveluista. Tavoitteena oli löytää yhteinen, opiskelijaa puhutteleva kokonaisuus, joka 4

6 viestisi matalan kynnyksen ajatusta ja luotettavuutta. Viestintäpalveluiden mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa on tukenut hankkeen tiedotus- ja markkinointityötä. Suunnittelussa on benchmarkattu muita vastaavia chat-palveluita ja verkostoiduttu mm. poliisin kanssa. Pilotoinnin aikana on tehty yhteistyötä mm. Oulun kaupungin Byströmin nuorten palvelut - chatin kanssa, jonka kohderyhmä ovat oululaiset vuotiaa nuoret. Byströmin chat on tukenut Avituksen käynnistämistä jakamalla omia kokemuksiaan chat-työstä ja osallistunut myös Avituschatin toimintatapojen ja vaikuttavuuden arviointiin. Byströmin työntekijät ovat tarjonneet Avituspäivystäjille koulutusta mm. verkkoviestinnästä ja kohtaamisesta verkossa. Tietoa on jaettu myös mm. turvallisuusasioissa ja chat-käyttäjätilastojen vertailussa. Avitus on herättänyt kiinnostusta Oulun alueen muissa oppilaitoksissa ja toimijoissa: Oulun Palvelualan opisto ja Oulun Diakoniaopisto liittyvät Avittaja-rinkiin v aikana. Ammattiopisto Luovi on saanut Avitukselta koulutusta ja ohjausta oman, opinto-ohjaukseen keskittyvän chatpalvelunsa käynnistämisessä. Oulun yliopiston ja Oulun seudun Setlementti ry:n väkivaltatyöhön keskittyvä Via Vis -hankkeen kanssa on keskusteltu linkittymisestä Avitus-yhteistyöverkostoon tai vastaavan chat-palvelun luomisesta heidän omaan käyttöönsä. 5

7 2 Chat-keskustelut 2.1 KESKUSTELUNAIHEET JA JATKO-OHJAUS Avittajat ovat raportoineet, että yleisimmät keskusteluaiheet käsittelevät opiskeluun liittyviä teemoja: koulunkäyntiä, kaverisuhteita ja yksinäisyyttä. Opiskelijoilla on valmistumisenpelkoa sekä jaksamis- ja mielialaongelmia. Keskusteluissa puhutaan myös parisuhdeväkivallasta, raha- ja etuusasioista, yksinäisyydestä, seksuaalisuudesta ja parisuhteista. Muutamissa keskusteluissa opiskelijat ovat nostaneet esille asioita, joista he eivät ole uskaltaneet keskustella aiemmin kenenkään kanssa. Avittajat kertovat, että chat-työskentely on joillakin tavoilla haastavampaa, kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain esimerkiksi kuraattorin työssä. Chat-työkalu vaatii päivystäjältä herkkyyttä ja erityistä paneutumista siihen, miten sanansa asettelee. Suorassa vuorovaikutuksessa on mahdollista testailla omien sanavalintojen ja äänenpainojen vaikutusta toiseen, mutta chattiin kirjoitettu puhe saa tietokoneen ruudulla merkittävää painoarvoa. Omia sanoja voi kyllä korjata, mutta vastaanottaja on saattanut jo ottaa kommentin kirjaimellisesti, eivätkä hymiöt täysin pysty korvaamaan elekieltä. Keskustelun alussa avittaja tuntee olevansa kuin heikoilla jäillä haistellessaan opiskelijan asiaa ja tuntemuksia. Muutaman minuutin jälkeen keskustelu lähtee yleensä kuitenkin kantamaan. Chat vaatii siis herkkyyttä, mutta myös hermoja. Keskustelujen pituus vaihtelee muutaman minuutin mittaisista jutusteluista lähes parin tunnin keskusteluihin. Toisinaan opiskelijan vastausta odotellessa saattaa kulua minuutteja. Usein keskustelu päättyykin siihen, että opiskelija yksinkertaisesti katoaa langoilta. Aina avittaja ei siis saa palautetta opiskelijalta keskustelun onnistumisesta. Toiset keskustelut saattavat venyä turhankin pitkiksi, kun kumpikaan osapuoli ei näe toisensa oloja, eleitä ja ilmeitä; chat-ruudusta on vaikeaa päätellä, milloin ajatustenvaihto alkaa luonnollisesti lähestyä loppuaan. Yksinäisyydestä kirjoittavat opiskelijat tuntuvat haluavan vain oleilla linjoilla, avittajan lähellä. Avituksessa on mukana kahden oppilaitoksen ohjaus- ja tukihenkilöstä. Vaikka keskustelu alkaisi jollakin hyvin konkreettisella kysymyksellä, taustalta saattaa paljastua yleisluontoinen, esimerkiksi mielialaan tai jaksamiseen liittyvä vaikeus. Toisinaan avitusta haetaan aitoihin käytännön ongelmiin, aina luokkahuoneen sijainnista hammaslääkäriajan varaamiseen. Avittajat ovat varautuneet tähän: he etsivät tietoa ja pohtivat ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa parhaansa mukaan. Kaikkeen ei tarvitse osata vastata, mutta kaikesta ollaan valmiita keskustelemaan. 6

8 Avitus-chatin suunnittelussa koettiin tärkeäksi, että avittajia olisi mahdollista tavoittaa myös virtuaalimaailman ulkopuolella. Chat-keskustelut ovat jo johtaneetkin joihinkin tapaamisiin, niin oman oppilaitoksen avittajien kuin opiskelijahuollonkin kanssa. Avittajat kokevat palvelun vahvuudeksi sen, että he tuntevat toisensa henkilökohtaisesti sekä muut opiskelijoiden käytettävissä olevat palvelut, ja voivat siten aidosti rohkaista ja neuvoa opiskelijaa hakeutumaan tuen piiriin chatin ulkopuolellakin. Kuva 1. Jatko-ohjaus Avituksessa päivystäjien palautteen perusteella (n=24) Kuva 4. Päivystäjien osaamisen kehittyminen: Miten riittäviksi arvioit osaamisesi/valmiutesi vastata soittajan odotuksiin? (n=13) Chatin keskeisenä arvona on pidetty sitä, että se toimii opiskelijan ehdoilla: keskustelunaiheita ja niiden merkitystä eivät määrittele avittajat, vaan keskustelija. Avittajat ovat käytettävissä niin iloille kuin suruille, ja pyrkivät vastaamaan kaikkiin kysymyksiin maan ja taivaan välillä. Tästä lentävästä lauseesta haluttiin pitää Avituksen markkinointivideossakin kiinni: avittajien joukossa on niin opiskelijahuollon henkilökuntaa kuin oppilaitospastoreitakin, joten opiskelija voi keskustella arkielämän ilmiöistä tai henkisestä jaksamisestaan monessakin merkityksessä. Avitus-video löytyy Youtubesta 7

9 Kuva 2. Opiskelijoiden antama palaute keskustelujen sisällöstä ( ) (n=12) 8

10 3 Toimintamallin arviointi ja kehittäminen Pilotoinnin aikana on kerätty kokemuksia Avitus-palvelun jatkokehittämistä varten. Työryhmässä ja avittajien tapaamisissa on keskusteltu niin uhkakuvista kuin käytännön järjestelyistä. Useat aluksi ongelmiksi koetut kysymykset, kuten avittajan kyky vastata chat-keskusteluissa kaikkiin esiin nouseviin kysymyksiin, ovat osoittautuneet pienemmiksi huoliksi kuin aluksi luultiin. Toiset asiat, kuten päivystysvuorojen varaaminen ja niihin sitoutuminen ovat ratkenneet toimintatapojen selkiydyttyä. Työaika, jonka Avitus edellyttää nykyisellä aukiolomäärällä on kuukaudessa 32 tuntia, eli yhteensä 16 kahden tunnin mittaista päivystysvuoroa. Pilotoinnin viimeisten kuukausien aikana aktiivisia päivystäjiä on ollut noin 10. Tällä avittajamäärällä päivystysvuorojen määrä on ollut noin 2 kuukaudessa henkilöä kohden. Avittajat ovat kokeneet tämän määrän mielekkääksi ja mahdolliseksi. Moniammatillisuuden ja tehokkaan jatko-ohjauksen toteutuminen edellyttäisi opiskelijaterveydenhuollon mukanaoloa. Opiskelijaterveydenhuolto onkin chatyhteistyöverkostossa mukana ja saa tietoa palvelun kehittämistyöstä oppilaitoksilta, vaikka pilotoinnin loppuvaiheessa he eivät ole tehneetkään varsinaista päivystystyötä. Kun työresurssit sen sallivat, opiskelijaterveydenhuolto pyrkii taas olemaan mukana myös päivystysringissä. Oulun Palvelualan opisto (n. 200 opiskelijaa) ja Oulun Diakoniaopisto (220 opiskelijaa) liittyvät chat-yhteistyöhön kumpikin yhdellä päivystäjällä sekä osallistumalla työryhmätyöskentelyyn. Chat-päivystysringin kokoonpano ja työmäärät hlöt vuorot/kk h/kk OSAO OAMK SRK Oulun Palvelualan opisto Oulun Diakoniaopisto Opiskelijaterveydehuolto Yhteensä Taulukko 1. Suunnitelma Avituksen chat-henkilöresurssista toiminnan vakiintuessa Lisäksi Avituksen kehitys- ja koordinointityöhön tulee varata resursseja. Koordinointityö tulee vastuuttaa oppilaitoksissa pilotoinnin päätyttyäkin: koordinaattorien tehtävä on vastata päivystyskalenterista, avittajien jatkokoulutuksesta, työryhmätoiminnasta ja markkinoinnista. Työryhmätyöskentelyn tavoitteena on palvelun arviointi ja kehittäminen sekä tiedonvälitys omien organisaatioiden suuntaan sekä markkinointi. Kussakin kumppaniorganisaatiossa tulee olla myös yhteyshenkilö tai koordinaattori ja tekninen tukihenkilö, johon avittajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. 9

11 Muut Avitus-työmäärät hlöt h/kk OSAO koordinointi 1 10 OAMK koordinointi 1 10 Viestintä (OSAO ja OAMK) Tekninen tuki (Oppilaitokset) Seuranta ja tilastointi Työryhmätyöskentely OSAO 2 4 OAMK 2 4 SRK 1 2 Oulun Palvelualan opisto 1 2 Oulun Diakoniaopisto 1 2 Opiskelijaterveydehuolto 1 2 Yhteensä Taulukko 2. Suunnitelma Avituksen muista työresursseista toiminnan vakiintuessa 3.1 KÄVIJÄTILASTOT JA PALAUTTEET Puolen vuoden pilotoinnin aikana Avitus-chatissa on käyty yhteensä 104 chat-keskustelua. Esim. valtakunnallisessa Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten chat-palvelussa, joka on toiminut kolmena päivänä viikossa, chat-keskustelujen määrä vuona 2012 oli 532. Avituksen tulos on siis varsin hyvä kahden oppilaitoksen yhteissummaksi puolen vuoden pilotoinnin aikana. Keskustelujen keskipituus on n. 25 minuuttia. Vierailijoita chat-sivustolla on ollut viikoittain noin Yksitoista opiskelijaa on täyttänyt palautelomakkeen chat-keskustelujen perusteella. 75 % palautetta antaneista opiskelijoista on iältään vuotiaita. Opiskelijoiden palautteen perusteella keskustelut ovat koskeneet opiskelua, henkistä jaksamista ja kaverisuhteita. Opiskelijat ovat kokeneet chat-keskustelun vaikuttaneen positiivisesti senhetkiseen vointiinsa. Taulukot 3-4. Chat-keskustelujen määrä (104) ja keskimääräinen kesto (26 min) pilotoinnin aikana sekä Avitusnettisivustoilla vierailleiden määrät. Luvut ovat OSAOn ja OAMKin määrät yhteensä. 10

12 1) 2) Kuva 3. Opiskelijoiden antama palaute chat-keskustelusta saamastaan avusta. 1) Olotilasi chat-keskusteluun tullessa 2) Olotilasi chat-keskustelun päätyttyä (opiskelijat n=11). 3.2 PALVELUN JATKOKEHITTÄMINEN Pilotoinnin aikana on luotu Avitus-palvelun toimintamalli ja perusteet, koulutettu chat-toimijoita ja markkinoitu palvelua opiskelijoille. Avitus on myös verkostoitunut uusien yhteistyökumppaneiden kanssa ja toiminnan kehittämiseen on koottu kaikista yhteistyöorganisaatioista työryhmä. Pilotoinnin aikana on tullut esiin sekä perustoimintaan että palvelun kehittämiseen liittyviä ideoita. Tärkeimpänä on palvelun jalkauttaminen oppilaitosten sisällä niin, että toimintaa rahoittavien hankkeiden päättyessä työ jatkuu osana organisaatioiden perustoimintaa. Yhteistyötä tulee kehittää edelleen: päivystäjärinkiin ja työryhmätyöskentelyyn etsitään uusia työntekijöitä ja opiskelijaterveydenhuolto pyritään sitouttamaan Avituksen yhteistyöverkostoon. Vaihto-opiskelijoilta on tullut aloite Avitus-palvelun tarjoamisesta kv-opiskelijoille englanninkielellä sekä oppilaitosten omille, kv-vaihtoon lähteville opiskelijoille. Lisäksi on ehdotettu vertaistukeen perustuvan opiskelijachatin kokeilemista. Avituksen yhteydessä on mahdollista kokeilla myös erilaisia teemapäiviä: väkivaltaisuuteen, päihteidenkäyttöön tai seksuaalisuuteen liittyviä chatvuoroja on suunnitteilla eri yhteistyökumppaneiden tuella syksyllä Yhteistyöstä on keskusteltu myös Oulun yliopiston kanssa ja Oulun kaupungin kanssa. Oulun kaupunki on mukana valtakunnallisessa Väkivaltaisen ekstremismin toimenpideohjelmassa, joka mm. kerää hiljaisia signaaleja eri kanavien kautta väkivaltaisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Avitus-chat tarjoaa yhden uuden väylän hiljaisten signaalien keräämiseen. 11

13 Pilotoinnin tulokset Toimintamalli - Palvelun arvot ja tavoitteet - Työtavat - Työajat - Palautteen kerääminen - Sitoutuneisuus - Tiedottaminen Kehitettävää - Käytännön toimintamallien selkeyttäminen - Palvelun jalkauttaminen - Positiivisen viestin levittäminen - Yhteisen työalustan luominen - Palvelun tarjoaminen kv-opiskelijoille Koulutus - Teknisen työkalun käyttöönotto - Verkkoviestintä - Uhkaavat tilanteet - Vierailevat kouluttajat - Verkkoympäristöissä toimiminen: osaamisen ylläpitäminen ja jatkokehittäminen Työryhmän kokoaminen ja työtavat - Edustus eri ammattiryhmistä - Aktiivinen kehitysote - Palvelun näkyvyyden edistäminen - Kumppanuus Byströmin chatin kanssa - Työnjako Markkinointi - Avitus-esitemateriaali - Avituksen sähköinen esitys - Sähköinen markkinointi (sähköposti, Wilma, Oiva, Facebook) - Mediatiedotteet (OSEKKI-lehti, Rauhan Tervehdys, Radio Dei, Extra) - Tapahtumat ja tilaisuudet (Tutor-opiskelijat, henkilöstöpalaverit, Nyt on henki päällä kiertue, Kulttuuri- ja tekniikan yksikön hyvinvointipäivä) - Markkinointi- ja tiedotusvideo - Uusien markkinointityökalujen käyttöönotto - Jalkautuminen opiskelijoiden keskuuteen - Henkilöstötiedottaminen - Palvelun markkinointi vaihtoon lähteville opiskelijoille Yhteistyö eri tahojen kanssa - OSAOn ja OAMKin uusi yhteistyömalli - Verkostoituminen Oulun kaupungin Byströmin chatin kanssa - Uusien oppilaitosten mukaantulo - Opiskelijaterveydenhuollon sitouttaminen - Teemapäivien järjestäminen chatissa Avitus-konseptin muotoilu ja suunnittelu - Monipuolinen kehittämisryhmä - Raikas, luotettava, matalan kynnyksen palvelu, rentous, nuorekkuus ja uskottavalla tavalla humoristinen Taulukko 5. Yhteenveto pilotoinnin tuloksista ja kehittämistarpeista 12

14 LIITE: AVITTAJIEN ANTAMAT PALAUTTEET Arvio keskustelun kokonaisonnistumisesta (n= 26) (EOS=1) Miten riittäviksi arvioit osaamisesi/ valmiutesi vastata soittajan odotuksiin? (n=26) (EOS01) Oliko roolisi keskustelun aikana (24) (EOS =1) 13

15 Oliko chat-keskustelu mielestäsi riittävä, vai koitko tarvetta ohjata keskustelija eteenpäin? LIITE: OPISKELIJOIDEN ANTAMA PALAUTE Sukupuoli (n=12) Opiskelijoiden antama palaute chat-keskustelusta saamastaan avusta. 1) Olotilasi chat-keskusteluun tullessa 2) Olotilasi chat-keskustelun päätyttyä (opiskelijat n=11). Olo ennen chat-keskustelua Olo chat-keskustelun jälkeen 14

16 Vastasiko keskustelu odotuksiasi? (11) 15

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla

Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla Aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli Pohjois-Pohjanmaalla OpinTorin projektipäällikkö Kati Korento OSUMAn projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Esittelijä Teea Oja KM, kasvatuspsykologi,

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hanke, 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hanke, 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hanke, 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Tukena kampuksella ja verkossa. Verkkoviestinnän välineet osaksi opintojen ohjausta ja neuvontaa.

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

LNPN oikeus olla keskeneräinen

LNPN oikeus olla keskeneräinen LNPN oikeus olla keskeneräinen Lasten ja nuorten puhelin ja netti Valtakunnallinen, kaikille lapsille ja nuorille avoin ja maksuton tukipalvelu - Lasten ja nuorten puhelin 116 111 - Nuortennetin kirjepalvelu

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi JOOP- Joustavat oppimisympäristöt SYKKÄYS Oma polku NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta - Amikset asuntoloiden kehittäjinä, Parempaan alkuun,

Lisätiedot

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Projektityöntekijä Timo Pulkkinen Move Monialainen verkkonuorisotyö 2011-2013 2 työntekijää 439200 Esr 60%, Oulun kaupunki 40% Hanke lisää nuorten parissa toimivien

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus 22.3.2010 Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi - asiakas OpinOven asiakas on jokainen aikuinen, joka haluaa kehittää

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena -ESR-hanke OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena -ESR-hanke OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena -ESR-hanke 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Tukena kampuksella ja verkossa. Verkkoviestinnän välineet osaksi opintojen ohjausta ja neuvontaa.

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto. Antti Puotiniemi Antti Hara

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto. Antti Puotiniemi Antti Hara Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Oulun seudun ammattiopisto Antti Puotiniemi Antti Hara Urheilu OSAOn arjessa OSAO, 12 yksikköä, 11 600 opiskelijaa, henkilökuntaa n. 1000 OSAO on ollut aktiivisesti mukana

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille Työsuojelurahaston rahoittama, Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima tiedotus- ja koulutushanke Jengoilleen 30.9.2013 30.11.2014 Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

AIVOmaista onnistumisen iloa ja hyviä käytänteitä

AIVOmaista onnistumisen iloa ja hyviä käytänteitä AIVOmaista onnistumisen iloa ja hyviä käytänteitä Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Sari Turunen Pohjois-Karjalan aikuisopisto Olipa kerran Aikuiskoulutuksen tiedotus-,

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä.

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä. KUNTAKYSELY 2017 1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? (Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia) Vastaajien määrä: 66 Täysin samaa mieltä

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Arvioinnista kehittämiseen

Arvioinnista kehittämiseen Arvioinnista kehittämiseen Arviointi on museon yhteinen asia Arviointiin mahdollisimman laaja edustus henkilöstöstä. Pienemmissä museoissa mukana voivat olla kaikki, kun taas isommissa on tärkeää kerätä

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmissä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi - ryhmät... 5 Lasinen lapsuus -

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Ammattiin soveltuvuus testataan Opiskelukuntoisuus selvitetään (vankila) Oppimisvaikeudet selvitetään (esim. lukiseula) Sitoutuminen arvioidaan (esim. Kerava)

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi TUUMASTA TOIMEEN pohjana aiemmat suunnitelmat ja esitykset aiemmilta vuosilta toimintasuun nitelmat Nak 2009-2011 aloite Tuija Pohjola 2010

Lisätiedot

Opin Ovi Kymi. Päätöstilaisuus /rr

Opin Ovi Kymi. Päätöstilaisuus /rr Opin Ovi Kymi Päätöstilaisuus 11.12.2012 Perustiedot Projektin kesto: 1.8.2008-31.12.2012 Projektitoimijat: EKAMI, hallinnoija KyAmk, Palmenia, KSAO, Kvlakk,osaprojektit Yhteistyökumppanit: Kotkan Haminan

Lisätiedot

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa?

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa? Tyttöjen Talo Rovaniemi Syksy 2016 Isosisko-kyselyn yhteenvetoa 1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 10/10 vastaajaa Teehetki 7/10 Muita tapahtumia ja teemakertoja 4/10 Toivetorstai

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

MARAK vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillinen riskinarviointi. Mari Kaltemaa-Uurtamo 27.8.2014 Hki

MARAK vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillinen riskinarviointi. Mari Kaltemaa-Uurtamo 27.8.2014 Hki MARAK vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillinen riskinarviointi Mari Kaltemaa-Uurtamo 27.8.2014 Hki 1 Miksi tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa korkean riskin uhrien auttamiseen? Henkirikokset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Mai Salmenkangas, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu KANTU-päivät 13.2.2015 Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS RYHMÄT...

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Elina Marjamäki, VTM Hankekoordinaattori Suomen Mielenterveysseura Mielenterveys Elämäntaitoa, jota voi tukea, vahvistaa, oppia ja opettaa Mielenterveyttä

Lisätiedot

Opiskelijatuutorikoulutus 24.03.2015 & 10.4.2015

Opiskelijatuutorikoulutus 24.03.2015 & 10.4.2015 Opiskelijatuutorikoulutus 24.03.2015 & 10.4.2015 Opintopsykologitoiminta ja opiskeluprosessin tukeminen Opiskelijatuutorikoulutus Opintopsykologi Jane Paakkolanvaara (slaidit: opintopsykologit Sara Miihkinen

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

OpintoVartu Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos. Mari Broberg

OpintoVartu Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos. Mari Broberg OpintoVartu Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos Mari Broberg OpintoVartu opettajankoulutuslaitoksella yhteisesti sovittu tapa toimia, kun opiskelijan (perustutkinto-

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki 30.10.2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) Tausta kansainvälisessä kirjallisuudessa

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Ohjaamot ja verkko-ohjaus Miten hankkeet etenevät? Marko Kilpeläinen, Kohtaamo Leijonan luola, Rantasalmi

Ohjaamot ja verkko-ohjaus Miten hankkeet etenevät? Marko Kilpeläinen, Kohtaamo Leijonan luola, Rantasalmi Ohjaamot ja verkko-ohjaus Miten hankkeet etenevät? Marko Kilpeläinen, Kohtaamo Leijonan luola, 2.5.2016 Rantasalmi Mikä on Ohjaamo? Ohjaamot keväällä 2016 Ohjaamoja ympäri Suomea yli 30, toimivat noin

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 29.4.2011 Timo Lankinen pääjohtaja Opetushallitus Laadukas opetus (sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat oululaiset nuoret yhden luukun periaate

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen KEHITTÄJÄTIIMI_JYTA 1/09 Aika 26.10.2009 klo 12-14 Paikka Toholammin kunnantalo, khall-huone Läsnä Neuvola Inkeri Jussila Varhaiskasvatus, Terhi Elamaa Koulukuraattori Perheneuvola, Merja Heikkilä Lapsiperheiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot