Oppilaitosten yhteinen chatpalvelu AVITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitosten yhteinen chatpalvelu AVITUS"

Transkriptio

1 Oppilaitosten yhteinen chatpalvelu AVITUS PILOTOINNIN YHTEENVETO

2 Sisältö: 1 Avitus-chat uutena yhteistyön muotona 1.1 Yhdessä opiskelijan hyvinvoinnin tukena Chat-palvelu osana muita tukimuotoja oppilaitoksissa Palvelun tavoitteet ja toimintamalli Työtavat ja -ajat 1.2 Uutta osaamista ja verkostoyhteistyötä 2 Chat-keskustelut 2.1 Keskustelunaiheet ja jatko-ohjaus 3 Toimintamallin arviointi ja kehittäminen 3.1 Käyttäjätilastot ja -palautteet 3.2. Palvelun jatkokehittäminen LIITTEET Avittajien antama palaute Opiskelijoiden antama palaute 1

3 1 Avitus-chat uutena yhteistyömuotona 1.1 YHDESSÄ OPISKELIJAN HYVINVOINNIN TUKENA Nuorisotyö on jalkautunut erilaisiin verkkoympäristöihin sitä mukaa, kun nuorten internetissä ja sosiaalisen median palveluissa viettämä aika on lisääntynyt. Nettiyhteisöt tarjoavat monille nuorille uuden ulottuvuuden sosiaaliseen elämään ja ystävyyssuhteiden luomiseen. Verkkotyön ansiosta myös tukea on entistä helpommin saatavilla. Nettipohjaisista tukipalveluista hyötyvät erityisesti ne nuoret, jotka kokevat helpommaksi keskustella vaikeista asioista kasvottomasti ja nimettömästi. Internet ja chat-työkalut avaavat uusia ulottuvuuksia nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Avitus-chatin pilotointi aloitettiin v Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO) Opetushallituksen rahoittaman Oppimisen yhteispeli -hankkeen sekä Oulun ammattikorkeakoulussa (OAMK) ESR-rahoitteisen Voimaa ossaamisesta! -projektin yhteistyönä. Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen ohjauspalvelu opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi. Kevään aikana suunniteltiin palvelun ilmettä ja ulkoasua, tuotettiin markkinointimateriaali, päätettiin aukioloajat ja koulutettiin chat-työntekijät sekä laadittiin heille kirjallinen ohjeistus työn tueksi. Palvelu on ollut opiskelijoiden käytössä lokakuusta 2012 alkaen eli raportin kirjoittamishetkellä noin puoli vuotta Chat-palvelu osana muita tukimuotoja Oulun ammattikorkeakoulussa on noin 9000 opiskelijaa. OAMK:ssa ohjauksen kolme keskeisintä osa-aluetta ovat oppimisen ja opiskelun ohjaus, urasuunnittelun ja ammatillisen kasvun ohjaus sekä persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Opiskelija on ohjaustoiminnan keskipiste: aktiivinen, itseohjautuva ja vastuullinen omasta oppimisestaan. Ohjaustyön asiantuntijuus on jaettu kolmeen tasoon. Opiskelijoiden ohjaustarpeen mukaan arvioidaan, kuinka erikoistunutta ohjaushenkilöstöä tarvitaan. Lähimpänä opiskelijaa ovat yksikön opettajat, opettaja- ja opiskelijatuutorit ja opintotoimiston henkilöstö. Toiseen ohjaustasoon kuuluvat yksikön opinto-ohjaajat, koulutusohjelma- ja suuntautumisvaihtoehtovastaavat ja kvkoordinaattorit. Kolmannella tasolla ovat koko OAMK:n yhteiset ohjaustoimijat eli mm. opintopsykologi ja Valtti-ohjaajat. Lisäksi kolmanteen tasoon kuuluvat Oamkin yhteistyökumppanit, opiskeluterveydenhuolto ja oppilaitospastorit. Oulun seudun ammattiopistossa opiskelee noin nuorta ja aikuista 12 eri yksikössä. Opiskelijahuolto on kasvatus- ja opetustyötä tukevaa toimintaa, jonka tavoitteena on turvallisen ja terveen oppimis- ja työympäristön luominen. Opiskelijahuolto on ensisijaisesti ehkäisevää työtä ja lisäksi se on oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijahuollon palveluja ovat myös kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin sekä kuraattorin asiakastyö. 2

4 Avitus-chat tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön niille ammattihenkilöille oppilaitoksessa, jotka päivittäin ovat muutenkin nuoren lähellä. Avituksessa toimii moniammatillinen päivystäjäryhmä: mukana on OSAOn kuraattoreja ja Oulun kaupungin kouluterveydenhoitajia, OAMK:n sosiaali- ja terveysalan lehtori ja Oulun seurakunnan ev.lut. oppilaitospastoreita. Kaikenkaikkiaan pilotoinnin aikana chat-rinkiin on kuulunut n. 15 henkilöä, joista pilotoinnin loppuvaiheessa kymmenen toimii aktiivisesti chat-päivystyksissä Palvelun tavoitteet ja toimintamalli Avitus-chat on OSAOn ja OAMK:n moniammatillinen palvelu oppilaitosten omille opiskelijoille. Avittajat tuntevat opiskelijoiden arjen ja toimintaympäristön sekä toisensa, ja osaavat ohjata nuoren eteenpäin oman oppilaitoksen tai kunnan palveluihin. Avitus toimii ensikontaktina ammattihenkilöön esimerkiksi silloin, kun nuori on epävarma siitä, kenelle hänen tulisi huolestaan puhua tai kun kynnys keskustella asioista kasvokkain on liian korkea. Chat tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön niille ammattihenkilöille oppilaitoksessa, jotka ovat päivittäin muutenkin nuoren lähellä. OSAOn kuraattorien kokemuksen mukaan opiskelijat uskaltavat tulla puhumaan rohkeasti vaikeistakin asioista koulun ammattihenkilöille. Ensikontaktin saamista on kuitenkin haluttu helpottaa chat-työkalun avulla, joka tarjoaa mahdollisuuden nimettömään ja luottamukselliseen keskusteluun oppilaitoksen omien työntekijöiden kanssa. Avitus on haluttu pitää nimenomaan opiskelumaailmaan sijoittuvana, opiskelijaa lähellä olevana palveluna, jonka kautta on mahdollisuus tehokkaaseen jatko-ohjaukseen oppilaitoksen tai kunnan palveluihin. Avituksessa käydään kahdenkeskistä, anonyymia keskustelua: opiskelijan tiedot eivät välity päivystäjälle eikä sisältö näy muille palvelun käyttäjille tai tallennu keskusteluhistoriaan. Avituksen kehittämistyöhön perustettu työryhmä on kirjannut palvelun keskeisiksi tavoitteiksi ja arvoiksi seuraavaa: Tavoitteet Matalan kynnyksen moniammatillinen ohjauspalvelu opiskelijoille verkossa Ensikontakti oppilaitoksen työntekijään, joka tarvittaessa osaa ohjata nuoren eteenpäin oppilaitoksen tai kunnan palveluihin Henkilöstölle uutta osaamista ja tietoa mm. opiskelijoiden hyvinvoinnista Arvot Läsnäoleva työntekijä opiskelijan lähettyvillä ja helposti saavutettavissa Kanava uudenlaiselle ja arkisellekin vuorovaikutukselle Mahdollisuus keskustella ajatuksistaan nimettömästi, mutta silti oman kouluyhteisön sisällä 3

5 1.1.3 Työtavat ja -ajat Avitus on auki kahtena päivänä viikossa, kerrallaan neljän tunnin ajan (maanantaisin klo ja tiistaisin klo 14-18). Avittaja-päivystysrinkiin on pilotoinnin aikana kuulunut noin 15 henkilöä. Aktiivisten päivystäjien määrä on vaihdellut mm. työsuhteiden ja -tehtävien muutosten tai poissaolojen johdosta. Viimeisen neljän kuukauden aikana aktiivisia päivystäjiä on ollut noin 10. Nyrkkisääntönä on pidetty, että kukin päivystäjä hoitaisi kaksi kahden tunnin vuoroa kuukaudessa. Avittajat ovat kokeneet tämän päivystysmäärän sopivaksi. On keskusteltu, että yksittäiselle avittajalle suurempi päivystysmäärä olisi liikaa muun työn hoitamisen kannalta, kun taas harvempi päivystystahti saattaisi syödä motivaatiota chat-työltä. Kukin päivystäjä varaa ajoissa omat päivystysvuoronsa Doodle-listasta useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Pilotoinnin aikana koordinaattorien tehtäviin on kuulunut päivystyskalenterin seuraaminen ja tarvittaessa päivystäjän löytäminen chat-vuoroihin. Jos avittaja on perunut chatvuoronsa, hän on itse etsinyt vuorolle toisen tuuraajan. Avitus-työryhmä perustettiin v alussa. Ryhmään kuuluu seitsemän henkilöä ja siinä on kaikkien ammattiryhmien ja mukanaolevien organisaatioiden edustus. Työryhmän tavoitteena on: Uuden toimintamallin ja työkalun käyttöönotto ja kehittäminen Palvelun arviointi Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen chat-palvelusta Avittajien osaamistarpeiden arviointi Työryhmätyöskentelyyn on myös osallistunut Oulun Palvelualan opiston opintoneuvoja ja suunnitelmissa on ottaa mukaan myös Byströmin chatin edustaja palvelun jatkokehittämiseen ja arviointiin. 1.2 UUTTA OSAAMISTA JA VERKOSTOYHTEISTYÖTÄ Avitus on työkalu, jota OSAOn ja OAMK:n ohjaushenkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat voineet kokeilla osana ohjaustyötään. Se on tarjonnut jälleen uuden mahdollisuuden kehittää moniammatillista ohjausta ja tutustua nuorten maailmaan verkon välityksellä. Avittajille on järjestetty koulutusta mm. verkkotyöskentelystä ja -viestinnästä sekä turvallisuudesta verkkoympäristöissä. Tukena chat-työssä avittajilla on lisäksi heille laadittu Avittajan opas. Palvelun suunnittelussa on tehty yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Palvelun nimen ja ilmeen muotoiluun koottiin työryhmä oppilaitosten opetus- ja projektihenkilöstöstä sekä viestintäpalveluista. Tavoitteena oli löytää yhteinen, opiskelijaa puhutteleva kokonaisuus, joka 4

6 viestisi matalan kynnyksen ajatusta ja luotettavuutta. Viestintäpalveluiden mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa on tukenut hankkeen tiedotus- ja markkinointityötä. Suunnittelussa on benchmarkattu muita vastaavia chat-palveluita ja verkostoiduttu mm. poliisin kanssa. Pilotoinnin aikana on tehty yhteistyötä mm. Oulun kaupungin Byströmin nuorten palvelut - chatin kanssa, jonka kohderyhmä ovat oululaiset vuotiaa nuoret. Byströmin chat on tukenut Avituksen käynnistämistä jakamalla omia kokemuksiaan chat-työstä ja osallistunut myös Avituschatin toimintatapojen ja vaikuttavuuden arviointiin. Byströmin työntekijät ovat tarjonneet Avituspäivystäjille koulutusta mm. verkkoviestinnästä ja kohtaamisesta verkossa. Tietoa on jaettu myös mm. turvallisuusasioissa ja chat-käyttäjätilastojen vertailussa. Avitus on herättänyt kiinnostusta Oulun alueen muissa oppilaitoksissa ja toimijoissa: Oulun Palvelualan opisto ja Oulun Diakoniaopisto liittyvät Avittaja-rinkiin v aikana. Ammattiopisto Luovi on saanut Avitukselta koulutusta ja ohjausta oman, opinto-ohjaukseen keskittyvän chatpalvelunsa käynnistämisessä. Oulun yliopiston ja Oulun seudun Setlementti ry:n väkivaltatyöhön keskittyvä Via Vis -hankkeen kanssa on keskusteltu linkittymisestä Avitus-yhteistyöverkostoon tai vastaavan chat-palvelun luomisesta heidän omaan käyttöönsä. 5

7 2 Chat-keskustelut 2.1 KESKUSTELUNAIHEET JA JATKO-OHJAUS Avittajat ovat raportoineet, että yleisimmät keskusteluaiheet käsittelevät opiskeluun liittyviä teemoja: koulunkäyntiä, kaverisuhteita ja yksinäisyyttä. Opiskelijoilla on valmistumisenpelkoa sekä jaksamis- ja mielialaongelmia. Keskusteluissa puhutaan myös parisuhdeväkivallasta, raha- ja etuusasioista, yksinäisyydestä, seksuaalisuudesta ja parisuhteista. Muutamissa keskusteluissa opiskelijat ovat nostaneet esille asioita, joista he eivät ole uskaltaneet keskustella aiemmin kenenkään kanssa. Avittajat kertovat, että chat-työskentely on joillakin tavoilla haastavampaa, kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain esimerkiksi kuraattorin työssä. Chat-työkalu vaatii päivystäjältä herkkyyttä ja erityistä paneutumista siihen, miten sanansa asettelee. Suorassa vuorovaikutuksessa on mahdollista testailla omien sanavalintojen ja äänenpainojen vaikutusta toiseen, mutta chattiin kirjoitettu puhe saa tietokoneen ruudulla merkittävää painoarvoa. Omia sanoja voi kyllä korjata, mutta vastaanottaja on saattanut jo ottaa kommentin kirjaimellisesti, eivätkä hymiöt täysin pysty korvaamaan elekieltä. Keskustelun alussa avittaja tuntee olevansa kuin heikoilla jäillä haistellessaan opiskelijan asiaa ja tuntemuksia. Muutaman minuutin jälkeen keskustelu lähtee yleensä kuitenkin kantamaan. Chat vaatii siis herkkyyttä, mutta myös hermoja. Keskustelujen pituus vaihtelee muutaman minuutin mittaisista jutusteluista lähes parin tunnin keskusteluihin. Toisinaan opiskelijan vastausta odotellessa saattaa kulua minuutteja. Usein keskustelu päättyykin siihen, että opiskelija yksinkertaisesti katoaa langoilta. Aina avittaja ei siis saa palautetta opiskelijalta keskustelun onnistumisesta. Toiset keskustelut saattavat venyä turhankin pitkiksi, kun kumpikaan osapuoli ei näe toisensa oloja, eleitä ja ilmeitä; chat-ruudusta on vaikeaa päätellä, milloin ajatustenvaihto alkaa luonnollisesti lähestyä loppuaan. Yksinäisyydestä kirjoittavat opiskelijat tuntuvat haluavan vain oleilla linjoilla, avittajan lähellä. Avituksessa on mukana kahden oppilaitoksen ohjaus- ja tukihenkilöstä. Vaikka keskustelu alkaisi jollakin hyvin konkreettisella kysymyksellä, taustalta saattaa paljastua yleisluontoinen, esimerkiksi mielialaan tai jaksamiseen liittyvä vaikeus. Toisinaan avitusta haetaan aitoihin käytännön ongelmiin, aina luokkahuoneen sijainnista hammaslääkäriajan varaamiseen. Avittajat ovat varautuneet tähän: he etsivät tietoa ja pohtivat ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa parhaansa mukaan. Kaikkeen ei tarvitse osata vastata, mutta kaikesta ollaan valmiita keskustelemaan. 6

8 Avitus-chatin suunnittelussa koettiin tärkeäksi, että avittajia olisi mahdollista tavoittaa myös virtuaalimaailman ulkopuolella. Chat-keskustelut ovat jo johtaneetkin joihinkin tapaamisiin, niin oman oppilaitoksen avittajien kuin opiskelijahuollonkin kanssa. Avittajat kokevat palvelun vahvuudeksi sen, että he tuntevat toisensa henkilökohtaisesti sekä muut opiskelijoiden käytettävissä olevat palvelut, ja voivat siten aidosti rohkaista ja neuvoa opiskelijaa hakeutumaan tuen piiriin chatin ulkopuolellakin. Kuva 1. Jatko-ohjaus Avituksessa päivystäjien palautteen perusteella (n=24) Kuva 4. Päivystäjien osaamisen kehittyminen: Miten riittäviksi arvioit osaamisesi/valmiutesi vastata soittajan odotuksiin? (n=13) Chatin keskeisenä arvona on pidetty sitä, että se toimii opiskelijan ehdoilla: keskustelunaiheita ja niiden merkitystä eivät määrittele avittajat, vaan keskustelija. Avittajat ovat käytettävissä niin iloille kuin suruille, ja pyrkivät vastaamaan kaikkiin kysymyksiin maan ja taivaan välillä. Tästä lentävästä lauseesta haluttiin pitää Avituksen markkinointivideossakin kiinni: avittajien joukossa on niin opiskelijahuollon henkilökuntaa kuin oppilaitospastoreitakin, joten opiskelija voi keskustella arkielämän ilmiöistä tai henkisestä jaksamisestaan monessakin merkityksessä. Avitus-video löytyy Youtubesta 7

9 Kuva 2. Opiskelijoiden antama palaute keskustelujen sisällöstä ( ) (n=12) 8

10 3 Toimintamallin arviointi ja kehittäminen Pilotoinnin aikana on kerätty kokemuksia Avitus-palvelun jatkokehittämistä varten. Työryhmässä ja avittajien tapaamisissa on keskusteltu niin uhkakuvista kuin käytännön järjestelyistä. Useat aluksi ongelmiksi koetut kysymykset, kuten avittajan kyky vastata chat-keskusteluissa kaikkiin esiin nouseviin kysymyksiin, ovat osoittautuneet pienemmiksi huoliksi kuin aluksi luultiin. Toiset asiat, kuten päivystysvuorojen varaaminen ja niihin sitoutuminen ovat ratkenneet toimintatapojen selkiydyttyä. Työaika, jonka Avitus edellyttää nykyisellä aukiolomäärällä on kuukaudessa 32 tuntia, eli yhteensä 16 kahden tunnin mittaista päivystysvuoroa. Pilotoinnin viimeisten kuukausien aikana aktiivisia päivystäjiä on ollut noin 10. Tällä avittajamäärällä päivystysvuorojen määrä on ollut noin 2 kuukaudessa henkilöä kohden. Avittajat ovat kokeneet tämän määrän mielekkääksi ja mahdolliseksi. Moniammatillisuuden ja tehokkaan jatko-ohjauksen toteutuminen edellyttäisi opiskelijaterveydenhuollon mukanaoloa. Opiskelijaterveydenhuolto onkin chatyhteistyöverkostossa mukana ja saa tietoa palvelun kehittämistyöstä oppilaitoksilta, vaikka pilotoinnin loppuvaiheessa he eivät ole tehneetkään varsinaista päivystystyötä. Kun työresurssit sen sallivat, opiskelijaterveydenhuolto pyrkii taas olemaan mukana myös päivystysringissä. Oulun Palvelualan opisto (n. 200 opiskelijaa) ja Oulun Diakoniaopisto (220 opiskelijaa) liittyvät chat-yhteistyöhön kumpikin yhdellä päivystäjällä sekä osallistumalla työryhmätyöskentelyyn. Chat-päivystysringin kokoonpano ja työmäärät hlöt vuorot/kk h/kk OSAO OAMK SRK Oulun Palvelualan opisto Oulun Diakoniaopisto Opiskelijaterveydehuolto Yhteensä Taulukko 1. Suunnitelma Avituksen chat-henkilöresurssista toiminnan vakiintuessa Lisäksi Avituksen kehitys- ja koordinointityöhön tulee varata resursseja. Koordinointityö tulee vastuuttaa oppilaitoksissa pilotoinnin päätyttyäkin: koordinaattorien tehtävä on vastata päivystyskalenterista, avittajien jatkokoulutuksesta, työryhmätoiminnasta ja markkinoinnista. Työryhmätyöskentelyn tavoitteena on palvelun arviointi ja kehittäminen sekä tiedonvälitys omien organisaatioiden suuntaan sekä markkinointi. Kussakin kumppaniorganisaatiossa tulee olla myös yhteyshenkilö tai koordinaattori ja tekninen tukihenkilö, johon avittajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. 9

11 Muut Avitus-työmäärät hlöt h/kk OSAO koordinointi 1 10 OAMK koordinointi 1 10 Viestintä (OSAO ja OAMK) Tekninen tuki (Oppilaitokset) Seuranta ja tilastointi Työryhmätyöskentely OSAO 2 4 OAMK 2 4 SRK 1 2 Oulun Palvelualan opisto 1 2 Oulun Diakoniaopisto 1 2 Opiskelijaterveydehuolto 1 2 Yhteensä Taulukko 2. Suunnitelma Avituksen muista työresursseista toiminnan vakiintuessa 3.1 KÄVIJÄTILASTOT JA PALAUTTEET Puolen vuoden pilotoinnin aikana Avitus-chatissa on käyty yhteensä 104 chat-keskustelua. Esim. valtakunnallisessa Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten chat-palvelussa, joka on toiminut kolmena päivänä viikossa, chat-keskustelujen määrä vuona 2012 oli 532. Avituksen tulos on siis varsin hyvä kahden oppilaitoksen yhteissummaksi puolen vuoden pilotoinnin aikana. Keskustelujen keskipituus on n. 25 minuuttia. Vierailijoita chat-sivustolla on ollut viikoittain noin Yksitoista opiskelijaa on täyttänyt palautelomakkeen chat-keskustelujen perusteella. 75 % palautetta antaneista opiskelijoista on iältään vuotiaita. Opiskelijoiden palautteen perusteella keskustelut ovat koskeneet opiskelua, henkistä jaksamista ja kaverisuhteita. Opiskelijat ovat kokeneet chat-keskustelun vaikuttaneen positiivisesti senhetkiseen vointiinsa. Taulukot 3-4. Chat-keskustelujen määrä (104) ja keskimääräinen kesto (26 min) pilotoinnin aikana sekä Avitusnettisivustoilla vierailleiden määrät. Luvut ovat OSAOn ja OAMKin määrät yhteensä. 10

12 1) 2) Kuva 3. Opiskelijoiden antama palaute chat-keskustelusta saamastaan avusta. 1) Olotilasi chat-keskusteluun tullessa 2) Olotilasi chat-keskustelun päätyttyä (opiskelijat n=11). 3.2 PALVELUN JATKOKEHITTÄMINEN Pilotoinnin aikana on luotu Avitus-palvelun toimintamalli ja perusteet, koulutettu chat-toimijoita ja markkinoitu palvelua opiskelijoille. Avitus on myös verkostoitunut uusien yhteistyökumppaneiden kanssa ja toiminnan kehittämiseen on koottu kaikista yhteistyöorganisaatioista työryhmä. Pilotoinnin aikana on tullut esiin sekä perustoimintaan että palvelun kehittämiseen liittyviä ideoita. Tärkeimpänä on palvelun jalkauttaminen oppilaitosten sisällä niin, että toimintaa rahoittavien hankkeiden päättyessä työ jatkuu osana organisaatioiden perustoimintaa. Yhteistyötä tulee kehittää edelleen: päivystäjärinkiin ja työryhmätyöskentelyyn etsitään uusia työntekijöitä ja opiskelijaterveydenhuolto pyritään sitouttamaan Avituksen yhteistyöverkostoon. Vaihto-opiskelijoilta on tullut aloite Avitus-palvelun tarjoamisesta kv-opiskelijoille englanninkielellä sekä oppilaitosten omille, kv-vaihtoon lähteville opiskelijoille. Lisäksi on ehdotettu vertaistukeen perustuvan opiskelijachatin kokeilemista. Avituksen yhteydessä on mahdollista kokeilla myös erilaisia teemapäiviä: väkivaltaisuuteen, päihteidenkäyttöön tai seksuaalisuuteen liittyviä chatvuoroja on suunnitteilla eri yhteistyökumppaneiden tuella syksyllä Yhteistyöstä on keskusteltu myös Oulun yliopiston kanssa ja Oulun kaupungin kanssa. Oulun kaupunki on mukana valtakunnallisessa Väkivaltaisen ekstremismin toimenpideohjelmassa, joka mm. kerää hiljaisia signaaleja eri kanavien kautta väkivaltaisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Avitus-chat tarjoaa yhden uuden väylän hiljaisten signaalien keräämiseen. 11

13 Pilotoinnin tulokset Toimintamalli - Palvelun arvot ja tavoitteet - Työtavat - Työajat - Palautteen kerääminen - Sitoutuneisuus - Tiedottaminen Kehitettävää - Käytännön toimintamallien selkeyttäminen - Palvelun jalkauttaminen - Positiivisen viestin levittäminen - Yhteisen työalustan luominen - Palvelun tarjoaminen kv-opiskelijoille Koulutus - Teknisen työkalun käyttöönotto - Verkkoviestintä - Uhkaavat tilanteet - Vierailevat kouluttajat - Verkkoympäristöissä toimiminen: osaamisen ylläpitäminen ja jatkokehittäminen Työryhmän kokoaminen ja työtavat - Edustus eri ammattiryhmistä - Aktiivinen kehitysote - Palvelun näkyvyyden edistäminen - Kumppanuus Byströmin chatin kanssa - Työnjako Markkinointi - Avitus-esitemateriaali - Avituksen sähköinen esitys - Sähköinen markkinointi (sähköposti, Wilma, Oiva, Facebook) - Mediatiedotteet (OSEKKI-lehti, Rauhan Tervehdys, Radio Dei, Extra) - Tapahtumat ja tilaisuudet (Tutor-opiskelijat, henkilöstöpalaverit, Nyt on henki päällä kiertue, Kulttuuri- ja tekniikan yksikön hyvinvointipäivä) - Markkinointi- ja tiedotusvideo - Uusien markkinointityökalujen käyttöönotto - Jalkautuminen opiskelijoiden keskuuteen - Henkilöstötiedottaminen - Palvelun markkinointi vaihtoon lähteville opiskelijoille Yhteistyö eri tahojen kanssa - OSAOn ja OAMKin uusi yhteistyömalli - Verkostoituminen Oulun kaupungin Byströmin chatin kanssa - Uusien oppilaitosten mukaantulo - Opiskelijaterveydenhuollon sitouttaminen - Teemapäivien järjestäminen chatissa Avitus-konseptin muotoilu ja suunnittelu - Monipuolinen kehittämisryhmä - Raikas, luotettava, matalan kynnyksen palvelu, rentous, nuorekkuus ja uskottavalla tavalla humoristinen Taulukko 5. Yhteenveto pilotoinnin tuloksista ja kehittämistarpeista 12

14 LIITE: AVITTAJIEN ANTAMAT PALAUTTEET Arvio keskustelun kokonaisonnistumisesta (n= 26) (EOS=1) Miten riittäviksi arvioit osaamisesi/ valmiutesi vastata soittajan odotuksiin? (n=26) (EOS01) Oliko roolisi keskustelun aikana (24) (EOS =1) 13

15 Oliko chat-keskustelu mielestäsi riittävä, vai koitko tarvetta ohjata keskustelija eteenpäin? LIITE: OPISKELIJOIDEN ANTAMA PALAUTE Sukupuoli (n=12) Opiskelijoiden antama palaute chat-keskustelusta saamastaan avusta. 1) Olotilasi chat-keskusteluun tullessa 2) Olotilasi chat-keskustelun päätyttyä (opiskelijat n=11). Olo ennen chat-keskustelua Olo chat-keskustelun jälkeen 14

16 Vastasiko keskustelu odotuksiasi? (11) 15

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET:

CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET: CDS-HANKKEEN KARTOITUKSET: 1. AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELUHUOLTO- JA HYVINVOINTIRYHMÄT Kartoitus opiskelijahuoltoryhmien tai vastaavien toiminnasta ja kokoonpanoista CDS-projektiin osallistuneissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA VER- TAISOHJAUKSEN VÄLINEENÄ

SOSIAALINEN MEDIA VER- TAISOHJAUKSEN VÄLINEENÄ SOSIAALINEN MEDIA VER- TAISOHJAUKSEN VÄLINEENÄ Kaisu Myrskyranta Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen vaihtoehtoiset opinnot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala sivistystoimiala - PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008 Sammonkatu 8 B PUH. (03) 814 4600 nuorisopalvelut@lahti.fi 15140 Lahti FAX (03) 814 4610 www.nuorilahti.net Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Projektin

Lisätiedot