Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit"

Transkriptio

1 4 Liite nro: TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit Palvelun tuottaja tekee tarjouksen tässä liitteessä kuvatut kustannusvastuut ja tässä mainitsemattomat palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset huomioiden. Kuka vastaa kustannuksista Tilaaja Tuottaja Asiakas Matkakulut tuottajan toimipaikalta asiakkaiden luo asiakkaan luota toisen luo tuottajan toimipaikan ja tilaajan kotihoitotoimiston välillä Hallintokulut (kustannuksiin) it-laitteet, ohjelmistot viestintävälineet puhelin fa, modeemi atk-laitteet ja ohjelmistot käyttökoulutus Tarvikkeet ja välineet hoitotarvikkeet siivoustarvikkeet ajoneuvot autovakuutus vastuuvakuutukset korjaus ja huolto poltto-, voitelu ym. aineet työvaatteet Muuta vastuuvakuutukset koulutus: ammatillinen lisä- ym. koulutus terveydenhuolto perehdytys aikataulu- ja reittisuunnittelu asiakaspalautejärjestelmät

2 2 (12 ) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS, KOKONAIS TA LOU- DELLISEN EDULLISUUDEN VERTAILU SEKÄ SOPI MUS EHDOT 1. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS VAATI MUK SET 1.1 n edellytykset (katso lisäksi liite 3.1: yhteenveto) Edellytämme sekä tarjoajan että hänen mahdollisten alihankkijoidensa täyttävän seuraavat vaa timukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla pyydetyt dokumentit. Käynnistyvät yritykset voivat korvata pyydetyt dokumentit liiketoimintasuunnitelmalla ja siihen liitetyillä kuvauksilla tulevasta toiminnasta. Kuvauksissa tulee käsitellä hankki jan alla painottamat aihealueet. Sopimuskauden aikana tarkistetaan kuvattujen osa-alueiden käytännön toimivuutta Toiminnan luvanvaraisuus Toiminnan tulee kattaa lain yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) ja lain yksityisten sosi aalipalvelujen valvonnasta (603/1996) asettamat vaatimukset Talous ja toiminnallisuus Tarjoajien vertailussa ostaja tulee kiinnittämään erityistä huomiota tarjoajien taloudelliseen vakavaraisuuteen ja maksukykyyn sekä yrityksen tuloskehitykseen. Ostaja tulee myös kiinnit tämään huomiota muihin tarjoajan taloudellista asemaa tarkasteleviin mittareihin (esim. omava raisuus, velkaantuneisuusaste) Palveluntarjoajalla tulee olla 1. taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan tilin päätökset kahdelta viimeiseltä vuodelta sekä viimeisen osavuosiraportin. Jos yri tys/organisaatio on ollut toiminnassa lyhyemmän aikaa niin samat tiedot tältä ajalta. 2. maksukykyä ja kykyä taloudellisten riskien hallintaan, pyydämme toimittamaan lausunnon luottokelpoisuudesta 3. liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarkistamme tarjoajien ja hänen mahdollisten ali hankkijoidensa rekisteröitymisen kaupparekisteriin ja

3 3 (12 ) ennakkoperintärekisteriin. Pyydämme tämän vuoksi toimittamaan yritysten Y-tunnukset tarjouksen mukana. Lisäksi palveluntarjoajan tulee huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteista, pyydämme toimitta maan verojäämätodistuksen ja todistukset maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista veronviran omaiselta (todistukset eivät saa olla 2 kk vanhempia) Kokemus ja osaaminen Edellytämme hoiva-alan kokemusta ja osaamista sekä yritystoimintaan liittyvää osaamista omassa yrityksessä tai toisen palveluksessa hankittuna. Pyydämme toimittamaan seuraavat tiedot: 1. Yrityksen referenssit ja/tai suositukset vastaavantyyppisistä kohteista 2. Selvitys yrityksen johdon koulutuksesta ja työkokemuksesta 3. Johdon osalta selvitys yrittäjäosaamisesta ja yritysjohdon työnantajaosaamisesta 4. Kuvaus tuottajan prosessiedellytyksistä (liikeidea, toimintatavat/ työmenetelmät, johtamis- ja henkilöstöpolitiikka, yhteistyön muodot ja rutiinit tilaajien kanssa) Palveluhenkilöstön ja toiminnasta vastaavan henkilön tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaati mukset: Henkilökunnan tulee kotona annettavan hoidon osalta täyttää lain terveydenhuol lon ammattihenkilöistä (559/94) ja asetuksen (564/1994) sekä sosiaalihuollon am matillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/ 2005) asettamat vaati mukset. Hoitokodeissa ja ryhmäkodeissa palveluhenkilöstön tulee täyttää kohdas sa määrätyt vaatimukset. Pyydämme toimittamaan selvityksen henkilökun nan kelpoisuudesta. 2. Toiminnasta vastaavalla henkilöllä tulee olla riittävä, alalle soveltuva koulutus. Pyydämme toimittamaan selvityksen toiminnasta vastaavan henkilön alan koulu tuksesta ja työkokemuksesta Laadunvarmistus ja toiminnan kehittäminen Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme toimivaa laadunhallintajärjestelmää tai muuta kirjal lista käytössä olevaa menetelmien ja toimintatapojen kuvausta, jolla palvelujen laatu varmiste taan ja sitä kehitetään. Toimittajilta edellytämme myös vuorovaikutteista yhteistyötä ostajan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Odotamme myös toimittajiltamme aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

4 4 (12 ) Pyydämme toimittamaan kuvauksen toimittajan laadunhallinasta ja toiminnan kehittämisestä, jossa täsmennetään seuraavia osa-alueita: asiakaspalautejärjestelmä; miten asiakaspalaute kerätään, arvioidaan ja hyödynnetään palve lujen kehittämisessä valitusten käsittely ja niihin reagoiminen toimenpiteet palvelujen kehittämiseksi 1.2 Tarjouksen edellytykset (katso lisäksi liite 3.2: yhteenveto) Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä. Tarjouspyyntö koskee seuraavia palveluja ja niiden tu lee täyttää alla olevat vaatimukset. Tarjoukset, jotka eivät täytä vaatimuksia, hylätään. Tarjouksessa tulee toimittaa: Kuvaus tarjottavasta palvelusta sisältäen suoritettavat toimenpiteet, välineet, henkilöstön mää rän, henkilöstön koulutuksen ja mitoituksen. Mahdolliset alihankkijat tulee myös mainita. Tuo tettavan palvelun tulee täyttää alla mainitut kohdat 1 Hankittavat palvelut Hoitokodeissa ja ryhmäkodeissa yöhoitopalvelut sekä kodeissa ja palveluasunnoissa yöhoito palvelut ja turvahälytyskäynnit. Yöhoitopalvelu käsittää hoitajan antamaa perushoitoa, sairaanhoitoa ja kodissa tapahtuvaa yk silön ja perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista, lasten hoitoon ja kasvatuk seen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvat tehtävät ja toiminnot sekä niissä avustami nen asiakkaan kodissa. Palvelujen toteutuksessa noudatetaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa, jossa määritellään tilatta van palvelun määrä ja sisältö. Kohderyhmä ja palvelukuvaus: Asiakkaat ovat sosiaali- ja terveystoimen osoittamia kotona sekä hoivakodeissa ja ryhmäko deissa asuvia vanhuksia, eri ikäisiä pitkäaikaissairaita, vammaisia sekä lyhytaikaisen sairauden vuoksi hoitoa/palvelua saavia eri ikäisiä asiakkaita. 1.Hoitokodeissa ja ryhmäkodeissa järjestettävä yöhoitopalvelu kaikkina viikon päivinä klo 21 7 Kainuun maakunta kuntayhtymän alueella sijaitsevissa hoito- ja ryhmäkodeissa alla esite tyn nykyisen tarpeen ja laajentuvan tarpeen mukaan

5 5 (12 ) Kuhmo: Hoivakoti: yhden yksikön yöhoitopalvelu, asukasta (toisessa yksikössä on lähihoitaja yötyössä), henkilöstön tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) asettamat vaatimukset ja hänellä tulee olla työkokemusta vanhusten hoidossa, työvuorossa 1 henkilö Sotkamo Hoitokoti/palvelukoti Himmeli: keskimäärin 80 asukasta, työvuorossa 2 henkilöä, toisen henkilön tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) asettamat vaatimukset ja hänellä tulee olla työkokemusta vanhusten hoidossa, toi sella henkilöllä tulee vähintään olla työkokemuksella hankittu osaaminen vanhusten hoidos sa Suomussalmi Hoitokoti Kurimo: keskimäärin 62 asukasta, työvuorossa 2 henkilöä, toisen henkilön tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) asettamat vaatimukset ja hänellä tulee olla työkokemusta vanhusten hoidossa, toisella henki löllä pitää vähintään olla työkokemuksella hankittu osaaminen vanhusten hoidossa Ryhmäkoti Tähtelä ja autistikoti Kaiku: keskimäärin 16 asukasta, henkilöstön tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) asettamat vaatimukset ja hänellä tulee olla työkokemusta vammaisten hoidossa, työvuorossa 1 henkilö, tehtäviin kuuluu myös aamupalan laittaminen ja pöytien kattaminen Puolanka: Koivurannan palvelukoti: keskimäärin 18 asukasta, henkilöstön tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) asettamat vaatimukset ja hänellä tulee olla työkokemusta vanhusten hoidossa, työvuorossa 1 henkilö Hyrynsalmi: Hoitokoti: keskimäärin 14 asukasta, henkilöstön tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) asettamat vaatimukset ja hänellä tulee olla työkokemusta vanhusten hoidossa, työvuorossa 1 henkilö Edellytämme, että palvelun tuottaja vastaa oman henkilöstönsä perehdyttämisestä ko. yksikön työhön ja toiminnan järjestelmiin. 2. Kotona ja palvelukodeissa järjestettävä yöhoitopalvelu ja turvahälytys käynnit kaikkina viikonpäivinä klo 21-7:

6 6 (12 ) Kainuun maakunta kuntayhtymän alueella sijaitsevissa kunnissa nykyisen tarpeen ja laajentuvan tarpeen mukaan em. palvelut Tällä hetkellä yöhoitoa tarvitsevia asiakkaita Sotkamossa 10-12, käyntikertoja keskimäärin 4300 vuodessa, Suomussalmella 8-12 asiakasta, käyntikertoja keskimäärin 2400 vuodessa, Kajaanissa asiakasta, käyntikertoja keskimäärin 9000 vuodessa ja muissa kunnissa 1 4 asiakasta tai ei ollenkaan. Asiakas ja käyntimäärät vaihtelevat Palvelun sisältö - hoito- ja palvelusuunnitelma Kotona ja palvelukodeissa annettavasta yöhoidosta tehdään asiakkaalle päätös, josta käy ilmi, mitä palveluja hänelle on myönnetty, kuinka paljon, mistä alkaen ja mihin saakka. Asiakaslaki edellyttää, että kotihoidon asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelma laaditaan mahdollisuuksien mukaan yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen lail lisen edustajansa taikka asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisen kanssa. Kyse on asiak kaan ja palvelun toteuttajan välisestä toimintasuunnitelmasta. Tavoitteena on yhteen sovittaa mahdollisimman hyvin ja kattavasti kunnan asiakkaalle järjestä mät palvelut, asiakkaan yksityiseltä suoraan hankkimat palvelut sekä mahdolliset muiden taho jen antamat, asiakkaan kotona selviytymistä tukevat palvelut. Suunnitelma perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja se tarkistetaan aina asiakkaan palvelujen tarpeen muuttuessa Laki Palvelutuottajan tulee toimia palveluja tuottaessaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan Hyvän hoidon periaatteet a) Palvelun tulee perustua omatoimista selviytymistä tukevaan työotteeseen. b) Asiakkaan toivomukset ja mielipide tulee ottaa huomioon ja muutoinkin hänen itse määräämisoikeuttaan kunnioitettava. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osal listua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen Perehdytys Palvelun tuottajalta edellytetään osallistumista Kainuun maakunta- kuntayhtymän järjestämään perehdytykseen ja koulutukseen yhdessä kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa.

7 7 (12 ) Henkilöstöresurssit Palvelutuottaja määrittelee kotona annettavan hoidon osalta itse henkilöstöresurssit, jotka tarvi taan tämän tarjouspyynnön laatutason omaavien palvelujen tuottamiseksi. Hoitokotien osalta henkilökunnan määrä on määritelty kohdassa Palveluntuottajalla tulee olla varallaolojär jestelmä, jolla hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaiset palvelut varmistetaan henkilökunnan sairastuessa Yhteistyö Palveluntuottajan tulee toimia hyvässä muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa Tiedottaminen Palvelun tuottaja tiedottaa valituskanavat/yhteystahot (viranomaiset), mikäli hoivassa ilmenee puutteita tai laiminlyöntejä. 9. Avaimet ja ovikoodit Avainten säilytyksestä, ovikoodista yms. sovitaan palvelun tuottajan kanssa.. 2. TARJOUSVERTAILU (katso lisäksi liite 4 ja 5) Tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 sekä liitteen 2 kohdissa 1.1 ja 1.2 on kuvattu perusvaati mukset, jota vaaditaan palvelun tarjoajalta ja tilattavalta palvelulta. Perusvaatimukset läpäisseet osallistuvat tarjousvertailuun. Tarjousvertailussa tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Kainuun maakunta kuntayhtymä tulee tässä hankinnassa valitsemaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen painotuksella hinta 70 % ja laatu 30 %. Vertailussa halvin tarjous saa 70 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan. Laatua arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta. Kriteereistä kukin kattaa 1/3 laadun kokonais painoarvosta. 1. Yksilöllisyys 2. Turvallisuus 3 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Arvioinninperustaksi pyydämme toimittamaan lyhyen kuvauksen siitä, miten tarjoaja aikoo toteuttaa asetettuja laatukriteereitä yksilöllisyys ja turvallisuus. Kuvaukseen on hyvä sisällyttää käytännön esimerkkejä kunkin laatukriteerin toteuttamisesta toiminnassa. Kuvaukset saavat kriteeriä kohden olla korkeintaan 1 sivun mittaisia.

8 8 (12 ) Yksilöllisyys (Alla kuvaus hankkijan käsityksestä yksilöllisyydestä) Eri henkilöillä on erilaisia edellytyksiä ja valmiuksia vastaanottaa ja osallistua annettavaan hoi vaan ja palveluun. Tästä johtuen jokaisen yksilön edellytykset ja valmiudet on palvelutyössä huomioitava. Turvallisuus (Alla kuvaus hankkijan käsityksestä turvallisuudesta) Jokaisen yksittäisen asiakkaan on oltava mahdollisuus rakentaa toimivat ja turvalliset suhteet henkilökuntaan. Asiakkaan on voitava luottaa siihen että hänen hoivaan liittyvistä tarpeista huolehditaan sekä tiedettävä koska ja keneltä apua on saatavissa. Yksittäisen asiakkaan tai hänen edustajallaan on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa annettavan palvelun suunnittelemiseen. Arviointi ja pisteytys Em. laatukriteerit arvioidaan alla mainitulla asteikolla Jos tarjoajan antama kriteerikohtainen kuvaus vastaa yllä olevaa arviointikriteerin tavoitetta, saa tarjoaja sen kriteerin osalta arvosanan 10. Mikäli kuvaus ei kokonaan vastaa arviointikriteerin tavoitetta, saa tarjoaja arvosanan 5. Mikäli kuvaus ei täyty miltään osin, saa tarjoaja arvosanan 0. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämisen laatukriteerit arvioidaan liitteen 5 mukaisesti. 3. SOPIMUSEHDOT Alla on kuvattu osa sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvistä näkökulmista, joita oletamme palvelun tarjoajalta ja hänen alihankkijoiltaan sopimusaikana sopimuksen solmimispäivästä lähtien. n on tarjousta tehdessään sitouduttava alla oleviin näkökulmiin. Dokumentteja ei tarjousvaiheessa lähetetä. 1. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. 2. Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. 3. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopi musvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. 4. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja ostopalvelusopimuksessa tulee olemaan keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen noudattamisjärjestys on

9 9 (12 ) seuraava: osto palvelusopimus, tarjouspyyntö ja tarjous. 5. Mikäli palvelutarve säilyy samana, hintojen tulee olla sitovia saakka. Tämän jälkeen hintojen nostamisen perusteena voi olla henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotuksiin perustuva kohoaminen. Mikäli alakohtainen lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai yleinen kustannustason nousu edel lyttävät palvelun sisällössä olennaisia muutoksia, esimerkiksi suurempaa henkilös tömitoitusta, hintaa tarkistetaan muutosta vastaavasti. Hintojen nostaminen/laske minen tulee esittää kirjallisena kaksi kuukautta etukäteen. 6. Palveluntarjoajaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. 7. Valvonnan osalta noudatetaan lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. 8. Palvelun tuottajalla on oltava omaisuus-, vastuu-, keskeytys- ja oikeusturvavakuu tus. 9. Laadunseuranta suoritetaan tilaajan ja tuottajan yhteistyössä mm. seuraavin toimen pitein: suunnitelmia verrataan toteutuneisiin hoitokertomuksiin, asiakkaiden koke maa laatua seurataan haastatteluilla, lähiomaisten käsitystä palvelun laadusta seura taan, dokumentoidaan havaintoja sosiaaliviranomaisten tarkastuskäynneistä. 10. Yrittäjällä on toimintasuunnitelma korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden varalle poikkeavan palvelun käsittelystä sisältäen seuraavat näkökohdat: millaiset valmiu det tuottajalla on korjata asia, miten raportoidaan ja miten varmistetaan toimivuus ja palvelun tasalaatuisuus jatkossa suorittaa vuosittain henkilöstöraportoinnin tilinpäätösten yhteydessä. TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3.1 TIEDOKSI (tarjoaja ei täytä taulukkoa) Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuus tullaan arvioimaan alla olevan kuvauksen mukaisesti, muistattehan liittää tarjoukseen pyydetyt dokumentit! HANKINTAMENETTELY 1. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen (liite 2, kohta 1.1) Tilaaja arvioi 0 = ei täyty, 1 = täyttyy Kaikkien edellytysten on täytyttävä = tuloksen oltava 100% Talous ja toiminnallisuus Tilinpäätökset kahdelta viimeiseltä vuodelta ja osavuosiraportti

10 10 (12 ) Lausunto luottokelpoisuudesta Y-tunnus: rekisteröityminen kauppa/ennakonperin tärekisteriin Verojäämätodistus/maksetut sosiaalivakuutusmak sut Referenssit ja/tai suositukset vastaavista kohteis ta Johdon koulutus ja työkokemus Selvitys johdon yrittäjä- ja työnantajaosaamisesta Tuottajan prosessiedellytykset Henkilökunnan kelpoisuus Toiminnasta vastaavan henkilön koulutus ja työkokemus Laadunvarmistus ja toiminnan kehittäminen Asiakaspalautejärjestelmä Valitusten käsittely ja niihin reagoiminen Toimenpiteet palvelujen kehittämiseksi Yhteensä TULOS Tarjouksen kelpoisuuden tarkistaminen Tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Tilaaja arvioi tarjouksen vastaavuuden pyyntöön ja tarjouspyynnön mukaisen muodon Tilaaja arvioi 0 = ei täyty, 1 = täyttyy Kaikkien edellytysten on täytyttävä = tuloksen oltava100% Tarjouksen vastaavuus pyyntöön Tarjous vastaa tarjouspyyntöä Hyväksyttävä kuvaus palvelun tuottamisesta (liite 2, kohta 1.2) Tarjouksen tarjouspyynnön mukainen muoto Hinnat esitettynä pyydetyllä tavalla Yhteensä TULOS

11 11 (12 ) TIEDOKSI, TARJOAJAT EIVÄT TÄYTÄ TAULUKKOA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Kokonaistaloudellinen edullisuus tullaan vertailemaan alla olevan mukaisesti, muistattehan liittää tarjoukseen kuvaukset alla olevista laatukriteereistä (liite 2 kohta 2) ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä taulukon (liite 5). TARJOUSVERTAILU (liite 2, kohta 2) Kuvaukset laatukriteereistä: Yksilöllisyys 10 % Turvallisuus 10 % Henkilöstön osaamisen kehittäminen 10 % (liite 5) ) Hinta 70 % Vertailussa halvin tarjous saa 70 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan. Vertailuluku VOITTAJA

12 12 (12 ) täyttää taulukon ja merkitsee pisteet Tarjouspyynnön liite 5 Tarjoja Henkilöstön osaamisen kehittäminen Pisteet, maksimi 10 pistettä 1. Kirjallinen koulutus- ja perehdyttämissuunnitelma on 3 ei 0 2. Kehityskeskustelut kerran vuodessa käydään 3 ei käydä 0 3. Työilmapiiri/työtyytyväisyyskyselyt tehdään 2 ei tehdä 0 4. Työnohjaus tarvittaessa järjestetään 2 ei 0 Tarjoushinta 1.Hoitokodeissa ja ryhmäkodeissa yöhoitopalvelu /kuukaudessa

13 13 (12 ) 2.Palveluasunnoissa ja kodeissa yöhoitopalvelu ja turvahälytyskäynnit /käyntikerta

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS TARJOUSPYYNTÖ 20.12.2013 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA

UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 11.11.2009 UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA 1. HANKINNAN KOHDE Valkeakosken

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot