Kannuksen E5:& _211ril laujuin pohjaveski ueen suojellusubliilike-m2. TillivbtelLmä LUONNOS. Elina Lindsberg ja Emmi Rankonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannuksen E5:& _211ril laujuin pohjaveski ueen suojellusubliilike-m2. TillivbtelLmä LUONNOS. Elina Lindsberg ja Emmi Rankonen"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos Kannuksen E5:& _211ril laujuin pohjaveski ueen suojellusubliilike-m2 TillivbtelLmä LUONNOS Elina Lindsberg ja Emmi Rankonen, ty9 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus EU:lta O Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS o GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN o GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos Eskolanharjun vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma Pohjavesialueiden rakenne ja maankäyttö Syrinharjun, Eskolanharjun, Pitkäkankaan ja Isoharjun-Liedeksen pohjavesialueilla (SEPI) -hankkeessa. Projekti on toteutettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan aluekehitysrahaston, Kannuksen kaupungin, Vetelin, Halsuan ja Toholammin kuntien sekä Toholammin Vesihuolto Oy:n, Sykäräisten Vesihuolto Oy:n, Finn Spring Oy:n ja Bullberry Oy:n rahoituksella. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on suojella pohjavesivaroja rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti maankäyttöä pohjavesialueella. Suojelusuunnitelmassa on selvitetty alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitettu pohjavedelle mahdollisesti riskiä aikaansaavat kohteet ja laadittu toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitoiminnoille. Eskolanharjun pohjavesialue sijaitsee Eskolan kylässä noin 11 kilometriä Kannuksen keskustasta itään. Pohjavesialueella on kaksi pientä vesiosuuskuntien vedenottamoa. Suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä vedenottamoille määritettiin ohjeelliset lähisuojavyöhykkeet. Eskolanharju on osa luode-kaakkosuuntaista harjujaksoa. Harjun ydinosa on vettä hyvin läpäisevää soravaltaista ainesta, ympäröivien alueiden maaperä on turvetta tai moreenia. Eskolanharju on tyypiltään antikliininen eli vettä ympäristöön purkava. Pohjaveden virtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Pohjavettä purkautuu Eskolan taajaman itäpuolella olevaan ojaan Hanhinevan ja Mikontalon kohdalla. Eskolanharjun pohjavesialue on luokiteltu riskikohteeksi pohjaveden fenolipitoisuuden vuoksi. Pohjavedestä on löytynyt myös torjunta-aineita. Eskolanharjun pohjavesialueen keskiosa on asemakaavoitettu. Alueen keskiosassa on melko runsaasti asutusta ja lukuisia öljysäiliöitä. Etenkin vanhat maanalaiset säiliöt voivat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Alueella on myös teollisuutta, joilla on toiminnalleen ympäristöluvat. Alueella on lisäksi pilaantuneita ja mahdollisesti pilaantuneita kohteita, kuten entinen ampumarata. Pohjavesialueella on kulkevat valtatie 28 ja kantatie 86. Aluetta halkoo Pohjanmaan rata, jonka lisäksi Eskolan ratapiha voi muodostavaa riskin pohjaveden laadulle vaarallisten aineiden kuljetusten ja mahdollisten onnettomuustilanteiden vuoksi. Pohjavesialueella on ollut kohtalaisesti maa-aineistenottoa. Vanhoilla ottoalueilla pohjavedenpinta on paikoin näkyvissä ja suojamaakerrospaksuudet ovat ohuet. Osa ottoalueista ja lammikoista on lähes kiinni Pohjanmaan radassa. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa haitta-aineet voivat päästä hyvin nopeasti pohjaveteen. Suojelusuunnitelmassa esitetyt tärkeimmät toimenpidesuositukset: Kaavoituksessa osoitetut toiminnot eivät saa aiheuttaa pohjaveden tai ympäristön pilaantumisvaaraa. Kaavoituksessa tulee mahdollistaa pohjaveden suojelu myös riittävin kaavamääräyksin. Pohjavesialueiden rajaus tulee merkitä kaikkiin kaava-asteisiin. Jätevedet on ensisijaisesti johdettava yleiseen viemäriverkkoon. Jos viemäriverkkoon ei ole mahdollista liittyä, tulee kiinteistöjen tehdä asianmukaiset suunnitelmat jätevesien käsittelystä ja laatia jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesiasetuksen mukaisesti. Jätevedet voidaan johtaa myös käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle siten, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa pääse syntymään. Jätevedenpumppaamot tulee mahdollisuuksien mukaan rakentaa pohjavesialueiden ulkopuolelle. Saneerausten yhteydessä tulee harkita, onko pumppaamon siirto pohjavesialueen ulkopuolelle mahdollista. GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos Eskolan kesäteatterin ja maauimalan alue olisi hyvä saattaa yleisen viemäröinnin piiriin mahdollisimman pian. Pysäköintialueen päällystysmahdollisuudet ja sadevesien kerääminen ja johtaminen pois alueelta tulee selvittää. Uusia maanalaisia öljysäiliöitä ei tule enää sijoittaa pohjavesialueelle. Uudet säiliöt on sijoitettava maan päälle suoja-altaaseen mieluiten sisätiloihin. Uuden säiliön hankinnasta tulisi ilmoittaa kunnan palo- ja ympäristöviranomaisille. Maanpäälliset suojaamattomat säiliöt tulee varustaa suoja-altain ja tarvittaessa katoksin. Etenkin maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastaa määräajassa. Myös tyhjät säiliöt on tarkastettava ja mahdollisuuksien mukaan huonokuntoiset säiliöt on ensisijaisesti poistettava, jotta niiden tahaton käyttö estetään. Vanhan säiliön poistosta on ilmoitettava kunnan palo- ja ympäristöviranomaiselle. Lämpökaivon poraamisen toimenpidelupa haetaan kunnan rakennusvalvonnasta ja uuden rakennuksen lämmitysjärjestelmä ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Toimenpideluvan käsittelijän tulee antaa tieto lämpökaivon rakennushankkeesta ympäristöviranomaiselle aina kun suunniteltu maalämpöjärjestelmä sijoittuu pohjavesialueelle. Maalämpöjärjestelmien suunnitelmista pohj a- vesialueilla tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto. Tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ohjaa lämpökaivon rakentamista 1-ja II-luokan pohjavesialueilla suunnittelevan hakemaan myös vesilain mukaista lupaa, jonka käsittelee aluehallintovirasto (AVI). Maalämpöjärjestelmiä ei tule rakentaa harjujen ydinalueille. Yksittäinen maalämpökaivo voi tapauskohtaisesti olla mahdollista sijoittaa harjun reuna-alueille, mutta tällöin rakentamispaikasta tulee selvittää maaperätiedot etukäteen. Lämpöpumput tulee varustaa järjestelmällä, joka hälyttää mahdollisista vuodoista lämmönkeruupiirissä. Maalämpöjärjestelmien huollon ja laitteiston purkamisen yhteydessä lämmönsiirtoliuos on otettava talteen. Liuosta ei saa päästää maaperään. Rakennusjärjestystä uusittaessa ja ympäristönsuojelumääräyksiä laadittaessa niihin tulee lisätä maalämpöjärjestelmiä ja niiden rakentamista koskevia määräyksiä sekä rajoituksia. Kunnan tulee aktiivisesti tiedottaa asukkailleen jätevedenkäsittelyyn, öljysäiliöihin ja maalämpöjärjestelmiin liittyvistä ohjeista, suosituksista ja velvollisuuksista. Ensisijaisesti pohjavesilammikoita ja -lampia ei tule käyttää uimiseen, eikä niitä ei tule osoittaa uimapaikoiksi. Mikäli lammikot ovat kuitenkin yleisesti uintikäytössä, tulee niiden pohjista tarpeen mukaan ruopata kasvustoa rehevöitymisen estämiseksi. Uusia maa-ainesten ottamislupia ei tule myöntää Eskolanharjun pohjavesialueelle, sillä pohjavedenpinnan yläpuolella ei pääsääntöisesti ole enää hyödynnettävissä olevia maakerrospaksuuksia. Eskolanharjun pohjavesialueen vanhoille soranottoalueille tulee laatia kunnostussuunnitelma, joka sisältää mm. maanäytteiden analysointia, vedenlaadun tutkimuksia ja lampien syvyyksien mittaamisen. Kunnostussuunnitelmien laatimiseen ja alueiden kunnostamiseen on mahdollisuus hakea tukea esim. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). EU:n myöntämä rahoitus on osarahoitusta ja tuen myöntäminen edellyttää, että hankkeella on myös muita julkisia tai yksityisiä rahoittajia. GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS o GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN o GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos Pikaista kunnostusta vaativa alue on rautatien itäpuolella sijaitseva vanha maa-ainesten ottamisalue (soranottoalue 5). Lisäksi etenkin pohjavesialueen pohjoisosassa sijaitsevat soranoton seurauksena muodostuneet matalat pohjavesilammet (soranottoalueet 7,8 ja 9) tarvitsevat kunnostustoimenpiteitä, kuten myös muut lammikoituneet ottoalueet (soranottoalueet 2, 6, 1 1 ja 12 Kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan aina, kun suunnitellaan ottoa pohjavesialueella. Ratapiha-alueella tehtävien rakennus- ja kunnostustoimenpiteiden yhteydessä tulee tehdä maaperän pilaantuneisuusselvityksiä. Radan rakentamistöiden yhteydessä tulee tehdä pohjavesialueen rata-alueelle pohjavesisuojaukset. Radanalituksen pumppausvesien laatua (torjunta-aineet) tulee seurata. Vedet tulee johtaa poispäin pohjavesialueesta tai viemäriin. Mahdollisuudet pohjavesialueen peltoviljelysopimuksille tai suojavyöhykkeiden perustamiselle tulee selvittää pohjavesialueella sijaitseville pelloille. Pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistuen ehtoina ovat mm. pellon muokkauksen tai lannoituksen keventäminen, kasvin- suojeluaineiden käytön vähentäminen tai heinän viljely viljojen aluskasveina. Maatalouskoneiden kuntoon ja huoltoon sekä polttoaineiden ja kemikaalien varastointiin tulee kiinnittää huomiota, jotta haitta-aineita ei pääse maaperään ja pohjaveteen. Öljyt, kemikaalit ym. tulee säilyttää tiiviissä suoja-altaissa (min. tilavuus 100 % suurimman säilytysastian tilavuudesta) sisätiloissa tai katetussa tilassa. Myös farmariöljysäiliöt tulee säilyttää sisätiloissa tai katetussa tilassa. Öljysäiliöillä tulee olla tiivis, säiliön tilavuutta vastaava suoja-allas. Mikäli öljysäiliöt ovat kaksivaippaisia, suoja-allasta ei tarvita. Säiliöt tulee varustaa järjestelmällä ylitäytön estämiseksi ja lapon estimellä. Eskolanharjun sulfidipitoisilla peltoalueilla tulee välttää pohjavedenpinnan alaista kaivutoimintaa, joka altistaa kaivumassat hapettumiselle tai kuivatustoimintaa, joka alentaa pohjavedenpinnatasoa ja altistaa hapettumattomat kerrokset hapettumiselle. Yritysten öljyjen ja kemikaalien säilytykseen tulee kiinnittää huomiota. Öljyt, kemikaalit ym. tulee säilyttää tiiviissä suoja-altaissa (min. tilavuus 100 % suurimman säilytysastian tilavuudesta) sisätiloissa tai katetussa tilassa. Mikäli öljysäiliö on kaksivaippainen, ei suoja-allasta tarvita. Myös ongelmajätteiden säilytystilat tulee olla tiiviit. Öljysäiliöt tulee varustaa jäijestelmällä ylitäytön estämiseksi ja lapon estimellä. Tankkauspaikat ja polttoaineiden täyttöalueet tulee rakentaa tiiviiksi siten, etteivät mahdolliset vuodot pääse maaperään. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava riittävä määrä alkutoduntakalustoa, kuten imeytysmateriaalia (esim. turve) saatavilla. Pohjavesialueen luoteisosassa sijaitseva haulikkorata-alue tulee kunnostaa. Entisen taimitarhan maaperän ja pohjaveden tila tulee selvittää (tutkittava pohjavedestä etenkin torjunta-ainepitoisuuksia, raskasmetallit ja öljyhiilivedyt). Eskolan metsäradan veturitallien historiatiedot tulee selvittää (mahdolliset aiemmat rasvamontut ja muut toiminnot) ja tarvittaessa tutkia maaperän ja pohjaveden tila alueella. Pohjavesialueen luoteisosassa sijaitseva haulikkorata-alue tulee kunnostaa. GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos Entisen taimitarhan maaperän ja pohjaveden tila tulee selvittää (tutkittava etenkin torjuntaainepitoisuuksia, raskasmetallit ja öljyhiilivedyt). Eskolan metsäradan veturitallien historiatiedot tulee selvittää (mahdolliset aiemmat rasvamontut ja muut toiminnot) ja tarvittaessa tutkia maaperän ja pohjaveden tila alueella. Varastoalueen maaperän ja pohjaveden tila tulee selvittää (ainakin öljyhiilivedyt, MTBE, TAME, BTEX (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleen), PAH-yhdisteet, kloridi ja sulfaatti) ja alueen käyttöä tulee seurata, jotta roskaantuminen voidaan estää. Eskopuu Oy:n alueella maaperän ja pohjaveden tila tulee selvittää, jos kloorifenoleilla pilaantuneen maan yläpuolella oleva rakennus puretaan. Lisäksi mahdollisimman pian tulee ottaa uusintanäyte havaintoputkesta PVP1 ja tutkia siitä öljyhiilivedyt (ks. kpl ). Rata-alueen lähettyvillä tulee suorittaa jatkotutkimuksia, jotta pohjavedessä todettujen torjuntaaineiden levinneisyys ja pitoisuustasot saadaan tarkemmin selvitettyä (ks. kpl ). - Sähköyhtiön tulee vaihtaa pohjavesialueilla sijaitsevat pylväsmuuntajat puistomuuntajiksi verkostoinvestointien yhteydessä. Suojelusuunnitelma tulee viedä Kannuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja päivittämistä valvomaan nimetään seurantaryhmä, jossa tulisi olla edustajat ainakin Kannuksen kaupungin ympäristötoimesta, teknisestä toimesta, Tervatorin ja Hanhinevan vesiosuuskunnista, Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollosta sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Ensimmäiseen kokoukseen tulisi kutsua edustajat myös pohja- vesialueella toimivista yrityksistä ja Korpelan Voima Oy:stä. Seurantaryhmä voi kokoontua esimerkiksi vuosittain. Seurantaryhmän kokoonkutsuu kaupunki. Suojelusuunnitelmassa esitettyjä suosituksia sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupahakemusten ja -ilmoitusten käsittelyssä. Keskeinen vastuu suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumisen seurannasta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN o GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND

6 w +94,23.( ) w'+94;15 (27f:2: PVP-1/ +98:99 (272:2013) +99,j9(272:2013) GA1 vci 1-89;13(26 22'013), ESHP03 w +87,00 (2-6-.2:2Ö13) P2- w:.+88;56.( ) PVP3 w +86,79.( ) PA/P2 ws+86,47 (26.2:2013) Tervatori / 66 (-26:2.2013) 5 81,9 - LOI P4, ( ) Kannus Eskolanharju II LUONNOS 1:20000 P3 w187,17 ( ) ESHPOS, w +85,05 ( ) w +8(4772' ( ) Pohjavesialueen raja C:) Vedenottamo Alikulun pumppaus Vedenottamon lähisuojavyöhyke (suojelusuunnitelma) Karttatuloste: Geologian tutkimuskeskus 2014 Pohjakartta: Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus Pohjavesialuerajat: Suomen ympåristökeskus ES404 Alustava antoisuuusmittaus Pohjavesialueen varsinaisen muodostunnisalueen raja 0 Pohjaveden havaintoputki metriä w +84,82 (26.2:2013) _

7 Väli-Kannus Tuohiränje Ullakko Myllylä Kaukasenneva Oravaneva Anttila Kattilakoski Isoneva Puolivälinneva Junkala Ojala s, Niemelä Pikkukangas Lensua Kokonpesän- Jylhäjärvi neva Mäntykorpi Hietakangas Rättyä Kytösalo 1 1 Hokkaranta\._ Yli-Viirre _ - Jokela '1 KANNUS Perttu Jaakola Eskola. Hanhineva, Koivuoja Roikola Parsiala Saarela Eskolanharju Leppilampi 1 Takalo-Mattila Heinienni Kuismala Antinoja 1 Kannus Eskolanharju II Yli-Kannus Vareslampi Pohjavesialueen raja.hut Hom Pohjavesialueen varsinaisen muodostunnisalueen raja 1: AIO GTK Geologian tutkimuskeskus 2014 Hallinnon tietotekniikkakeskus metriä Suomen ympäristökeskus Pöytäneva Syrjänselkä yä Korpela Riutta Viitajärvi Polvikoski Lähdeneva '?(Sahtokangas Rytioja Hovila Välikangas Mustalampi Kokkoneva

8 csks Ent, polttoaineiden jakelupiste ^ " Ent. polttoaineiden-jakelupiste C9 6, - Varastoalue 44.r.4P u uteoll is u u s,ent. ampumarata / Ent JJjJJJ I ff fff \ Hanhineva Kannus Eskolanharju II Riskikohteet LUONNOS Pohjavesialueen raja Pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen raja Öljysäiliöt A. Maanalainen k Maanalainen, tyhjä Vedenottamon lähisuojavyöhyke (suojelusuunnitelma) Alikulun pumppaus Muu riskikohde 10, Jätevedenpumppaamo Maa-aineslupa (päättymispvm.) Kunnostustarve Maanpäällinen Maanpäällinen, farmarisäiliö Vedenottamo Maa -ainesten ottamisalueet L. Ei tietoa * Lämpökaivo Mahdoton kunnostaa Suuri Kohtalainen Vähäinen / Ei tarvetta metriä I Jätevesiviemäri Paineviemäri A GTK 1: Karttatulaste: Geologian tutkirmakaskus 2014 Pohjakartta,0 MaanmIttauslaltas Ja Hallinnon tiatotakniikkakaakus Pahjavealaluerajat Saarnan ympärfatökaskus Muuntajat Puistomuuntaja Pylväsmuuntaja Jälkihoito Muotoiltu yirnar. 78.3! I I Jälkihoitamaton - f %--

9 Liite 3. Toimenpidesuositukset Eskolanhaijun pohjavesialueelle. LUONNOS Toiminta/ Toiminnanharjoittaja V edenotto Kaavoitus Asutus Toirnenpidesuositus Toteutusvastuu Aika- Valvonta / taulu seurantaryhmä Kaivojen rakenteiden kuntoon tulee kiinnittää huomiota vesiosuuskunnat välittömästi Raakaveden laadun seuranta ja tulosten toimittaminen vesiosuuskunnat, ELY- ELY-keskukselle ja Keski-Pohjanmaan keskus? ympäristöterveydenhuollolle Kaavoituksessa osoitetut toiminnot eivät saa aiheuttaa Kannuksen kaupunki pohjaveden tai ympäristön pilaantumisvaaraa. jatkuva Kaavoituksessa tulee mahdollistaa pohjaveden suojelu myös riittävin kaavamääräyksin. Pohjavesialueiden rajaus tulee merkitä kaikkiin kaava-asteisiin. Jätevedet on ensisijaisesti johdettava yleiseen viemäriverkkoon ja kiinteistöjen tulee liittyä viemäriverkostoon, kun se on mahdollista. Saneerausten yhteydessä tulee tutkia, onko nykyisen jätevedenpumppaamon siirto pohjavesialueen ulkopuolelle mahdollista. Eskolan kesäteatterin ja maauimalan alue tulee saattaa yleisen viemäröinnin piiriin. Uusia maanalaisia öllysäiliöitä ei tule sijoittaa pohjavesialueelle. Uudet säiliöt on sijoitettava maan päälle suoja-altaaseen mieluiten sisätiloihin. kiinteistöjen omistajat jatkuva Kannuksen kaupunki, Kannuksen vesiosuuskunta Kannuksen vesiosuuskunta Kannuksen kaupunki, Kannuksen kaupunki kiinteistönomistajat jatkuva Rakennustarkastaja Etenkin maanalaiset säiliöt tulee tarkastaa määräajassa. kiinteistönomistajat jatkuva Keski-Pohj anmaan j a Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Maanpäälliset suojaamattomat säiliöt tulee varustaa suoja-altain ja tarvittaessa katoksin. kiinteistönomistajat Rakennustarkastaja /ympäristösihteeri / pelastuslaitos

10 Liite 3. Toimenpidesuositukset Eskolanharjun pohjavesialueelle. LUONNOS , _..., Tyhjät / tarpeettomat säiliöt tulee poistaa. Säiliön Toiminta/ Toirnintaanharjoittaja Toimenpidesuositus Toteutusvastun Aika- Valvonta / taulu sewantaryhmä ' Maa-ainestenotto poistosta on ilmoitettava kunnan palo-ja ympäristöviranomaiselle. Pohjavesialueelle sijoittuvista maalämpökaivosuunnitelmista tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto. Lämpöpumput tulee varustaa järjestelmällä, joka hälyttää mahdollisista vuodoista lämmönlceruupiirissä. Maalämpöjärjestelmien huollon ja laitteiston purkamisen yhteydessä lämmönsiirtoliuos on otettava talteen. Liuosta ei saa päästää maaperään. Rakennusjärjestystä uusittaessa ja ympäristönsuojelumääräyksiä laadittaessa niihin tulee lisätä maalämpöjärj estelmiä ja niiden rakentamista koskevia määräyksiä sekä rajoituksia. Asukkaille tulee tiedottaa jätevedenkäsittelyyn, öljysäiliöihin ja maal'ämpöjärjestelmiin liittyvistä ohjeista, suosituksista ja velvollisuuksista Eskolan kesäteatterin ja maauimalan pysäköintialueen päällystysmahdollisuudet ja sadevesien kerääminen ja johtaminen pois alueelta tulee selvittää. Eskolan maauimala tulee ruopata säännöllisesti. Muita pohjavesilammikoita ja -lampia ei tule osoittaa uimapaikoiksi. kiinteistönomistajat Rakennustarkastaja /ympäristösihteeri / pelastuslaitos kunnan rakennusvalvonta- jatkuva - viranomainen kiinteistönomistajat Rakennustarkastaja /ympäristösihteeri / Kunta Kunta, pelastuslaitos jatkuva Kannuksen kaupunki 2014 Kannuksen kunta jatkuva Vanhoille soranottoalueille tulee laatia Kannuksen kaupunki kunnostamissuunnitelma ja ottoalueet tulee kunnostaa (etenkin ottoalue 5), mihin on mahdollisuus hakea tukea esim. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Ottoalueet tulee siistiä: ratapöllcyt ym. tulee poistaa maanomistaja välittömästi ympäristösihteeri ottoalueilta ja estää tarpeeton kulku esim. lohlcarein.

11 Liite 3. Toimenpidesuositukset Eskolanharjun pohjavesialueelle. LUONNOS e 1 Toiminta/ Toiminnanharjoittaja IMalt-allIlehlellOLLO Tienpito ja liikenne Raideliikenne Toimenpidesuositus Kotitarveottoalueet tulee tarkastaa ja selvittää jaticumismahdollisuudet. Kotitarveottajia tulee ohjeistaa maa-ainesten ottamisesta pohjavesialueella Uusia maa-ainesten ottamislupia ei tule enää myöntää Eskolanharjunpohjavesialueelle. Kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan aina, kun suunnitellaan ottoa pohjavesialueella. Pohjavesialuemerkkejä olisi hyvä lisätä teiden varsille vedenottamoiden läheisyyteen. Radanalituksen pumppausvesien laatua (torjuntaaineet) tulee seurata. Vedet tulee johtaa poispäin pohjavesialueesta tai viemäriin. Toteutusvastuu maa-aineslain mukainen valvontaviranomainen maa-aineslain mukainen valvontaviranomainen Teknisten palveluiden lautakunta toiminnanharjoittaja vesiosuuskunnat Aikataulu jatkuvasti Valvonta / seurantaryhmä_ maa-aineslain mukainen valvontaviranomainen 2014 kaupunki Ratapiha-alueella tehtävien rakennus-ja Liikennevirasto lunmostustoimenpiteiden yhteydessä tulee tehdä maaperän pilaantuneisuusselvitykset. Radan rakentamistöiden yhteydessä tulee tehdä Liikennevirasto pohjavesialueen rata-alueelle pohjavesisuojaukset Onnettomuustilanteiden torjunnan suunnittelussa Keski-Pohjanmaan ja 2014 tulee huomioida myös pohjavesiriski toiminta- Pietarsaaren alueen ohjeiden suunnittelussa ja onnettomuustilanteissa. pelastuslaitos, Vr Oy Pohjavesitarkkailun jatkaminen Liikennevirasto jatkuvasti 2014

12 Liite 3. Toimenpidesuositulcset Eskolanharjun pohjavesialueelle. LUONNOS Toiminta/ Toimenpidesuositus Toteutusvastuu Aika- Valvonta / Toiminnanharjoittaja taulu seurantaryhmä b Maatalous Mahdollisuudet pohjavesialueen peltoviljely- tilojen omistajat, Pro Agria sopimuksille tai suojavyöhykkeiden perustamiselle tulee selvittää pohjavesialueella sijaitseville pelloille Maatalouskoneiden kuntoon ja huoltoon sekä tilojen omistajat jatkuvasti polttoaineiden ja kemikaalien varastointiin tulee kiinnittää huomiota pohjavesialueella Sulfidipitoisilla peltoalueilla tulee välttää pohja- tilojen omistajat jatkuvasti vedenpinnan alaista kaivutoimintaa, joka altistaa kaivumassat hapettumiselle tai kuivatustoimintaa, joka alentaa pohjavedenpinnantasoa ja altistaa hapettumattomat kerrokset hapettumiselle. Yritystoiminta Oljyt, kemikaalit ym. tulee säilyttää tiiviissä yritykset jatkuvasti kaupunki, suoja-altaissa/ kaksivaippaisissa säiliöissä sisätiloissa tai katetussa tilassa. Öljysäiliöt tulee varustaa järjestelmällä ylitäytön estämiseksi ja lapon estimellä. Tankkauspaikka ja polttoaineiden täyttöalueet tulee rakentaa tiiviiksi siten, etteivät mahdolliset vuodot pääse maaperään. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava riittävä määrä alkutorjuntakalustoa, kuten imeytysmateriaalia (esim. turve) saatavilla.

13 Liite 3. Toimenpidesuositukset Eskolanharjun pohjavesialueelle. LUONNOS Toiminta/ Toim3ffmanhar,joEttnja n k 1 ty S LU UI Toimenpidesuositus Toteutusvastuu Aikataulu Valvonta / seurantaryhmä Sahateollisuus Ympäristöluvan mukainen toiminta ja pohjavedentarkkailu toiminnanharjoittaja jatkuvasti kaupunki Sementtivalimo Ympäristöluvan mukainen toiminta ja pohjavedentarkkailu toiminnanharj oittaj a jatkuvasti kaupunki Puuteollisuus Ympäristöluvan mukainen toiminta ja toiminnanharj oittaj a pohj avedentarkkailu jatkuvasti kaupunki Pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Entinen haulikkorata-alue tulee kunnostaa, kaupunki 2015 Entisen taimitarhan maaperän ja pohjaveden tila, kaupunki tulee selvittää 2015 Muuntajat r--- Eskolan metsäradan veturitallien historiatiedot tulee selvittää ja tarvittaessa tutkia maaperän ja pohjaveden tila alueella Varastoalueen maaperän ja pohjaveden tila tulee selvittää Eskopuu Oy:n alueella maaperän ja pohjaveden tila tulee selvittää, jos kloorifenoleilla pilaantuneen maan yläpuolella oleva rakennus puretaan. Lisäksi tulee ottaa uusintanäyte havaintoputkesta PVP1. Puretun raiteen ratapohjan alue ja entisen puutavaran kyllästyspaikka tulee kunnostaa. Rata-alueen lähettyvillä tulee tehdä jatkotutkimuksia, jotta torjunta-aineiden levinneisyys ja pitoisuustasot saadaan tarkemmin selvitettyä Pohjavesialueella sijaitsevien pylväsmuuntamoiden vaihtaminen puistomuuntamoiksi (verkostoinvestointien yhteydessä), kaupunki 2014, kaupunki 2014 Eskopuu Oy Liikennevirasto 2014 Liikennevirasto 2014 Korpelan Voima Oy kaupunki

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU

7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU 7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU Ilmatieteenlaitoksen tuottaman yhteenvedon mukaan (Ilmatieteenlaitos 2011) Suomen ilmaston keskilämpötila nousee arviolta muutamalla

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 21.9.2012 Sulkavan

Lisätiedot

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. LUONNOS 7.1.2013 Punkaharjun Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 KINNALAN, KOPPALAISENMAAN JA NOKARIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 Muutoslista PNU PNU HNÄR VALMIS 25.4.2014 PNU PNU HNÄR LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ja Uudenmaan ELY-keskus JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 31.5.2011 ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA ARONLÄHDE KURIKKA Eeva-Maija Hyvönen 25.8.2011 LUONNOS SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT... 4 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA... 5 2.1 POHJAVESIALUEIDEN

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Siilinjärven kunta Ymp.suoj. ltk 20.11.2012 61 liite 2 Kh 26.11.2012 218 liite 9 Esipuhe Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Nilsiän kaupunki Yleinen osa I

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Nilsiän kaupunki Yleinen osa I Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Nilsiän kaupunki Yleinen osa I SKVSY 14.06.2012 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY ESIPUHE Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on rakenteeltaan jaettu kahteen osaan.

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Liite 1 Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto (1:8) Vesilaki (587/2011); erityisesti luvanvaraiset

Lisätiedot

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Kansikuva: Näkymä valtatie 4:ltä Kirrin pohjavesialueen kohdalla Julkaisun kuvat: Pasi Huotari, ellei

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA LUONNOS Erika Liesegang X.5.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN,

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA Erika Liesegang 3.7.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA 1 (41) Sisällys MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 4 1 JOHDANTO... 7 1.1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat... 7 1.2 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Myrskylän kunta Loviisanseudun Vesi Oy Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 15.5.2015 Viite 1510014439 MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Myrskylän

Lisätiedot

Pihkainmäki 08 227 04

Pihkainmäki 08 227 04 Pihkainmäki 08 227 04 Kuopion kaupunki 1 (15) Sisällys KUVAT JA TAULUKOT... 2 LIITTEET... 2 ALUKSI... 3 1 SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 3 1.1 Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia... 3 1.2

Lisätiedot

Pohjavesi AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013

Pohjavesi AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013 Pohjavesi AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2013 Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti ISSN 0785-2347 (painettu), ISSN 2341-6416 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot