Toimenpiteet pohjaveden otto ja pohjaveden laatu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpiteet pohjaveden otto ja pohjaveden laatu"

Transkriptio

1 Toimenpiteet pohjaveden otto ja pohjaveden laatu Selvitetään tarkemmin Hennerin pohjavesialueen soveltuvuus yhdyskunnan vedenhankintaan ja mahdollisen vedenottamon perustaminen Vedenhankinnan omavaraisuuden kasvattaminen Vesihuoltolaitos Selvitetään edellytykset, millä Sotavallan vedenottamolla ja Leukamaan pohjavesialueella voitaisiin kasvattaa nykyisiä vedenottomääriä (lupaehtojen puitteissa) Selvitetään pohjavedenottamoiden suoja-aluepäätösten päivittäminen Vedenhankinnan omavaraisuuden kasvattaminen Pohjavedensuojelua edistävien määräysten ajan tasalle saattaminen. Pohjavesialueiden rajauksiin tulleiden muutosten sekä Sotavallan vedenottamon osalta tehdyn pohjavesitutkimuksen huomioon ottaminen suojaaluerajauksissa. Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos ja 2013 Selvitetään Lempoisten vedenottamon rantaimeytyvän veden osuus vedenotosta isotooppitutkimuksella Mäyhäjärven kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen Saadaan lisätietoa pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista tekijöistä Vesiensuojelun edistäminen ja pohjavedenottomahdollisuuksien turvaaminen Vesihuoltolaitos Ympäristönsuojelu 2013 Laaditaan pohjavesialueiden veden määrään ja laatuun liittyvä tarkkailuohjelma Pohjavesialueiden seurannan kehittäminen ja pohjavedensuojelun edistäminen. Pohjavedenoton vaikutusten tarkkailu. Ympäristönsuojelu ja vesihuoltolaitos Torjunta-aineiden osalta: tarkkailua lisätään sekä vedenottamoiden raakavedestä että tarkkailuohjelmassa (kts. kappale 5.6) tarpeelliseksi määritettävistä havaintopisteistä pohjavesiseurannan Edistetään pohjaveden suojelua ja pystytään varmistamaan talousveden laadun hyvänä pysyminen Vesihuoltolaitos ja 2012

2 perusteella selvitetään tarve torjunta-aineiden levittämisen rajoittamiseen pohjavesialueilla esim. määräyste n tai vedenottamoiden suoja-aluepäätösten päivittämisen yhteydessä tehdään suunnitelma mahdollisen vedenkäsittelyn tehostamiseen (esim. aktiivihiilisuodatus) vedenottamoilla Toimenpiteet maankäyttö ja rakentaminen Suunnittelutarveratkaisujen harkinnassa huomioidaan pohjaveden suojelu Lempäälän kunnan rakennusjärjestystä päivitettäessä tarkastetaan pohjaveden suojelua edistävät määräykset; rakennusjärjestykseen laaditaan liite, jossa olisi kootusti pohjavesialueelle rakennettaessa huomioon otettavat erityismääräykset sekä selkeät kartat pohjavesialueiden sijainnista Leukamaan pohjavesialueella selvitetään vuonna 2008 tehtyjen maakaasulinjan kaivutöiden mahdollisesti aiheuttamia pohjaveden saatavuuteen ja laatuun vaikuttavia virtausmuutoksia Toimenpiteet asutus Ristinmäen ja Kelhon kyläalueiden osayleiskaavan laadinta Pohjavesialueita koskevassa kaavassa pystytään huomioimaan pohjavesialueiden erityisasema ja suojelu (kaavoihin saadaan ajan tasalle pohjavesialueiden ja vedenottamoiden suoja- Kaavoitus alueiden rajaukset) Tehostetaan pohjavesialueille rakentamiseen liittyvää neuvontaa Selkiinnytetään rakentamisen ohjaamista ja mahdollistetaan myös tehokkaampi valvonta. Suojelusuunnitelman ohjeista tulee pohjavesialueita koskevia (pohjavesialueiden rajaukset muuttuneet) ja rakentajia sitovia Pohjavedenottoon kohdistuvien vaikutusten arviointi Kaavoitus Rakennusvalvonta ja jatkuvaa 2012 Vesihuoltolaitos Ympäristönsuojelumääräysten päivityksen yhteydessä tarkennetaan pohjavesialueella olevien öljysäiliöiden tarkastamista koskevia määräyksiä Öljysäiliöiden pohjavedelle aiheuttaman riskin pienentäminen Ympäristönsuojelu 2012 Lempäälän selvittää mahdollisuutta Tampereen Öljysäiliöiden pohjavedelle aiheuttaman riskin Ympäristönsuojelu

3 aluepelastuslaitoksen kanssa tehtävään lämmitysöljysäiliöiden kuntoa ja tarkastustilannetta koskevaan kartoitukseen Tarkastetaan pohjavesialueille viemäriverkostojen ulkopuolisilla haja-asutusalueilla kiinteistöjen jätevesiselvitykset ja annetaan neuvontaa jätevesien käsittelyyn liittyen Tiedot pohjavesialueella olevista öljysäiliöistä ja kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä viedään paikkatiedoksi Kartoitetaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (pohjavesialue) jätevesiviemäriin liittymättömien kiinteistöt ja ryhdytään vesihuoltolain mukaisiin jatkotoimenpiteisiin Water Safetyplanin päivityksen yhteydessä siihen sisällytetään: - aikataulu viemärikuvausten suorittamisesta pohjavesialueella - selvitys Vaihmalan jätevesipumppaamon ylivuotosäiliön asentamisen hyödyistä suhteessa sen asentamisen pohjavesivaikutuksiin - pumppaamotarkastukset myös Kotit.koulu I ja II jätevedenpumppaamoille Lempäälän kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa päivitettäessä selvitetään umpisäiliöjätevesien käsittelyhinnan (lietteen käsittelyhinnan) mahdollista alentamisesta niiden pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen osalta, joissa jätevesijärjestelmää uusittaessa kaikkien jätevesien johtaminen umpisäiliöön on ainut kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa oleva ratkaisu. Rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä tarkennetaan maalämpö- ja jäähdytysjärjestelmien sijoittamista koskevia määräyksiä pohjavesialueella Aluejätepisteen riskien ja mahdollisen kunnostustarpeen selvittäminen ehkäiseminen ja pienentäminen Kartoitetaan ja vähennetään kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn riskiä pohjavedelle Pohjavedensuojelua edistävän tiedonhallinnan kehittäminen Pienennetään liittymättömien kiinteistöjen jätevesistä pohjavedelle aiheutuvaa riskiä Viemäriverkostosta ja siihen kuuluvista pumppaamoista pohjavedelle aiheutuvan riskin pienentäminen Pohjaveden suojelua edistävästä jätevesienkäsittelystä ei aiheutuisi pohjavesialueella oleville kiinteistöille kohtuuttomia kustannuksia Maalämpö- ja jäähdytysjärjestelmien asentamisesta pohjavedelle ja vedenottamoille aiheutuvan riskin poistaminen Aluejätepisteen pohjavedelle aiheuttaman riskin ehkäiseminen Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu Vesihuoltolaitos 2012 Vesihuoltolaitos 2013 Ympäristövalvonta Vesihuoltolaitos Tekninen toimi yhteistyössä Pirkanmaan jätehuolto Oy:n kanssa

4 Toimenpiteet liikenne Liikenteen pohjavesivaikutusten seurantaa jatketaan Lempäälä- Mäyhäjärven pohjavesialueella nykykäytännön mukaisesti Pystytään seuraamaan tiesuolauksen vaikutuksia pohjavesiin Pirkanmaan ELYkeskus ja vesihuoltolaitos Pohjavesialueilla olevien luiskasuojausten kunnon tarkistaminen ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Toimenpiteet maa-ainesten otto Turvataan suojausten merkitys pohjavesialueiden suojaamisessa kemikaalionnettomuuksilta ja tienpidon suolauksen vaikutuksilta Selvitetään vanhojen maa-ainesten ottoalueiden sijainti, jälkihoitotila ja maankäyttömuodot. Tallennetaan soranottoalueita koskevat tiedot paikkatietoaineistoon Harkitaan selvitystyön pohjalta kunnostustoimien tarve ja mahdollisuudet. Vähennetään vanhoista maa-ainesten ottoalueista pohjavedelle aiheutuvaa riskiä Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta Toimenpiteet muuntajat ELY- Pirkanmaan keskus Pohjavedenottamoiden läheisyydessä sijaitsevat muuntajat tulee vaihtaa öljyttömiin muuntajiin tai niihin tulee rakentaa riittävät suojaukset (suoja-allas) mahdollisia öljyvuotoja varten Pienennetään pohjavesialueelle aiheutuvaa riskiä mahdollisissa vahinkotilanteissa Sähköyhtiö Määräaikaistarkastusten perusteella Pohjavesialueella sijaitsevista öljyjäähdytteisistä muuntajista pidetään ajan tasalla olevaa listaa sekä karttaa. Muutoksista (esim. muuntamotyyppiin) toimitetaan tiedot kunnan viranomaiselle. Pohjavedensuojelua edistävän tiedonhallinnan kehittäminen Sähköyhtiö / Huomioidaan verkostosuunnittelussa pohjavesialueet ja pohjavedenottamot siten, että muuntamot sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan tiiviille maaperälle (pohjavesialueiden muodostumisalueiden ulkopuolelle) Pienennetään pohjavesialueelle aiheutuvaa riskiä mahdollisissa vahinkotilanteissa Sähköyhtiö

5 Toimenpiteet maatalous EU-tukimuotojen hyödyntäminen viljelyssä: torjunta-aineiden ja lannoitteiden rajoitettuun käyttöön tähtäävä ohjaus- ja neuvontatyö Maatalouden pohjavesisuojelun edistäminen ja pohjavesivaikutusten minimointi Lempäälän maaseutuelinkeinoviranomaine n yhdessä sidosryhmien kanssa Vuosittain Tiedotetaan pohjavesialueella toimiville maanviljelijöille pohjavesien suojelusta Pyritään selvittämään pohjavesialueilla sijaitsevat hevostilat ns. hevostalliprojektin yhteydessä Maatalouden pohjavesisuojelun edistäminen ja pohjavesivaikutusten minimointi Mahdollisten pohjaveden laatuun kohdistuvien riskien selvittäminen ja pohjavedensuojelun edistäminen Toimenpiteet muut riskiä aiheuttavat toiminnot Viljelijöiden vapaaehtoinen tuettu tilaneuvonta Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu Toimenpide Tavoite Vastuutaho Aikataulu Vanhan tielaitokselle varikkoalueen maankäytön suunnittelu osaksi Ristinmäen ja Kelhon kyläalueiden osayleiskaavan laadintaa Alue ohjataan sellaiseen käyttöön tai toimintaan, joka ei aiheuta pohjaveden pilaantumisriskiä Maankäytön suunnittelu Varikkoalueen nykyisten toimintojen pohjavedelle aiheutuvien riskien pienentämiseksi tulee tarkastella: - Kierrätyskeskuksen ja Lempäälän Ratsastusseura ry:n toiminta pohjavedensuojelun näkökulmasta. - alueella suoritettavan varastoinnin (mm. kemikaalien säilytyksen) asianmukaisuus - entisen autosuojan sisäisen viemäriverkoston kunto - sadevesijärjestelmän täydentäminen öljynerotusjärjestelmällä - alueen varustaminen pohjavesialuemerkinnällä (ulkopuolisten toimijoiden tietoisuus) Alueelle sijoittuvien toimintojen pohjavedelle aiheuttamat riskit minimoidaan Ympäristönsuojelu, yhdyskuntarakentami nen ja tilatoimi Toimenpiteet pilaantuneet maa-alueet Entisen tielaitoksen varikkoalueen ja asfalttiaseman maaperän pilaantuneisuus ja mahdollinen kunnostustarve huomioidaan maankäytön suunnittelun yhteydessä Pohjaveden pilaantumisriskin poistaminen Maankäytön suunnittelu

6 Toimenpiteet erityistilanteisiin varautuminen Kootaan onnettomuustapausten varalle tietoa (esim. erilliseen kansioon) niistä asiantuntijoista, joiden tietoja voidaan hyödyntää onnettomuustilanteissa sekä muista pohjaveden suojelun kannalta merkittävistä tekijöistä (esim. kartat, joihin on merkitty ottamot, pohjaveden havaintopaikat, hulevesien purkupaikat jne). Varaudutaan pohjavesivahinkoihin ennalta, jotta vahingon sattuessa voidaan toimia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja näin minimoida vahinkojen haitalliset vaikutukset Ympäristönsuojelu Vedenottamoiden ympärille rakennetaan aitaukset, joissa on lukittava portti. Pohjavesialueiden sijaintia osoittavia merkintöjen parantaminen (merkkien lisääminen teiden varsiin) Parannetaan pohjavedenottamoiden riskienhallintaa Merkinnöillä lisätään yleistä tietoisuutta pohjavesialueiden sijainnista ja onnettomuustilanteissa tieto pohjavesialueen sijainnista edistää torjuntatoimenpiteitä Vesihuoltolaitos 2012 Vesihuoltolaitos

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 Lempäälän kunnan tekninen toimi Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen LEMPÄÄLÄN KUNTA YMPJAOS 15.5.2012 31 KHAL 28.5.2012 155 KVAL 13.6.2012 48 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 31.5.2011 ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 21.9.2012 Sulkavan

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN

Lisätiedot

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 101 2012 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 101 2012 MIKKELIN

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Siilinjärven kunta Ymp.suoj. ltk 20.11.2012 61 liite 2 Kh 26.11.2012 218 liite 9 Esipuhe Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. LUONNOS 7.1.2013 Punkaharjun Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Nilsiän kaupunki Yleinen osa I

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Nilsiän kaupunki Yleinen osa I Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Nilsiän kaupunki Yleinen osa I SKVSY 14.06.2012 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY ESIPUHE Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on rakenteeltaan jaettu kahteen osaan.

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 KINNALAN, KOPPALAISENMAAN JA NOKARIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 Muutoslista PNU PNU HNÄR VALMIS 25.4.2014 PNU PNU HNÄR LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA 1 (41) Sisällys MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 4 1 JOHDANTO... 7 1.1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat... 7 1.2 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU

7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU 7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU Ilmatieteenlaitoksen tuottaman yhteenvedon mukaan (Ilmatieteenlaitos 2011) Suomen ilmaston keskilämpötila nousee arviolta muutamalla

Lisätiedot

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Kansikuva: Näkymä valtatie 4:ltä Kirrin pohjavesialueen kohdalla Julkaisun kuvat: Pasi Huotari, ellei

Lisätiedot

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ja Uudenmaan ELY-keskus JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Pihkainmäki 08 227 04

Pihkainmäki 08 227 04 Pihkainmäki 08 227 04 Kuopion kaupunki 1 (15) Sisällys KUVAT JA TAULUKOT... 2 LIITTEET... 2 ALUKSI... 3 1 SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 3 1.1 Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia... 3 1.2

Lisätiedot

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Myrskylän kunta Loviisanseudun Vesi Oy Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 15.5.2015 Viite 1510014439 MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Myrskylän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot