Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet"

Transkriptio

1 Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet Tervaruukinsalon toimenpiteet poistettu Ne toteutetaan toisessa ryhmässä. (APR) Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden poistaminen maaperästä, maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja kunnostaminen tarvittaessa kiinteistöjen omistaja/haltija ja Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoituksessa ilmenneiden toimenpiteiden toteuttaminen Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus kiinteistöjen omistaja/haltija Kiinteistöjen liittäminen viemäriin tai muut hyväksyttävät toimenpiteet Jätevesiasetus Asutus Jätevedenpumppaamoille ylivuotosäiliöt ja jatkuva Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Tapahtuuko purkua pohjavesialueelle? hälytysjärjestelmät Asutus Raportti viemäriverkoston häiriöistä vuttain 2013 Pieksämäen Vesi ympäristöluvan valvontaviranomainen Selvitys sisällytettävä ympäristölupaan (erillinen määräys) Asutus Tulvavesien pääsyn esto viemäriverkostoon 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Selvitettävä pumpaamojen ym. riskialttiit sijainnit. Tämä toimenpide ei ollut SUSU Asutus Viemäriverkoston kunnon valvonta painekokein ja 2013 Pieksämäen Vesi Ei ollut toimenpiteenä SUSU Mikä on aikaväli? kuvauksin Asutus Viemäriverkoston, kunnossapito ja kunnostus jatkuvasti 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Selvitys kunnostuksen kiireellisyysjärjestyksestä. Pohjavesialueella sijaitsevat betoniputket tulee saneerata. Asutus Hautausmaan lannoituksen ja torjunta-aineiden käytön minimoiminen ja torjunta-aineiden käyttörajoitusten huomioiminen Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien arviointi Asutus Öljysäiliöluettelon luominen, ajantasalla pitäminen ja säiliöiden tarkastus määräajoin Asutus Ohjeistus puutarhojen ja viheralueiden lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön sekä ajoneuvojen pesuun Asutus Uudet öljysäiliöt sijoitetaan maan päälle sisätiloihin, säiliöissä oltava suoja-allas ja ylitäytönestin jatkuvasti 2013 seurakunta Kirkon ympäristödiplomi -käsikirja ja jatkuvasti 2014 Öljysäiliöiden tarkastus annettujen säännösten mukaisesti jatkuva kiinteistöjen omistaja/ haltija valvontaviranomainen/pelastusviranomain en Asutus Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille ja Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä, ELYkeskus Luvituksen kautta. Ympäristönsuojelumääräykset. Pelastusviranomainen: mitä säännökset/määräykset edellyttävät? Pieksämäellä ympäristö- ja pelastustoimi ovat laatineet yhteistyössä öljysäiliön tarkistamisesta esitteen, jota on tarkoitus jakaa pohjavesalueiden kiinteistöille, joilla tietojen mukaan on öljysäiliö. Liikenne Moottorikelkkareittien selvitys Liikenne Suolauksen vähentäminen minimiin, mahdollisesti jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen Liikenne Pohjaveden suojaustarpeen määrittely Pohjois-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskuksen aloitteesta. Maa-ainesten otto Ei uusia ottoalueita, asfalttiasemia tai murskausasemia luonnontilaisille alueille jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Maisemointiotto mahdollista tapauskohtaisesti. ttä lievennetty. Edellä mainitusta periaatteesta voidaan poiketa, mikäli maaperä- ja pohjavesi-tutkimukset osoittavat, että hydrogeologiset olosuhteet alueella ovat sellaiset, että toimintojen sijoittumisesta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei tule suorittaa lainkaan maa-ainestenottoa. Huom. suoja-aluemääräykset Maa-ainesten otto Maa-ainesten ottoalueen jälkihoito sitä mukaan kun ottamistoiminta edistyy Maa-ainesten otto Ottoalueilla ei saa varastoida/käsitellä muualta tuotuja ylijäämämaita tai muita jätteitä jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen / APR, ER

2 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Maa-ainesten otto Kotitarveoton seuranta jatkuvasti 2013 jatkuva valvontaviranomainen Maa-ainesten otto Voimassa olevien maa-ainesten ottolupien lupaehtojen valvonta Maatalous- ja Suojavyöhykkeiden perustaminen tai sopimus viheralueet erityistuesta pohjavesialueiden peltoviljelystä Maatalous- ja Tilojen viljavuusanalyysien ja lannoitussuunnitelmien viheralueet ajantasaisuuden tarkistaminen jatkuvasti 2013 valvontaviranomainen? tilojen omistajat Etelä-Savon ELY-keskus/E? tilojen omistajat Etelä-Savon ELY-keskus/E Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, Mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden vastuukysymysten selvitys ja riskinarviointi Lopetettujen öljysora-asemien ympäristövaikutusten selvitys Vanhojen kaatopaikkojen tutkiminen ja mahdollinen kunnostus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus kohteet: entinen osuuskaupan varasto, nahkurin verstas, tielaitoksen vanha varikko pilaantumisen aiheuttaja/kiinteistön haltija, Kohteet: Tielaitos Sivola 2:5, Tielaitos Kankaala 5:256 ja Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ELYkeskus Tielaitos Kaijanharju 6: Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ELYkeskus Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ELYkeskus Tarveselvityksen mukaan (Etelä-Savon ympäristökeskus 2006). Koekuopitus, maa- ja pohjavesinäytteenotto Sähkömuuntajat Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset Savon Voima parannustoimet Vedenotto Pohjaveden ottamon tarkkailuohjelman laatiminen X Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristölupaviraston luvan mukaisesti. Vedenottolupa on määräaikainen, uusittava Vedenotto Onnettomuuksiin varautuminen ohjeet Pieksämäen Vesi Ohjeet onnettomuustilanteiden varalle, jos tiestöllä sattuu öljytai kemikaalivahinko. Voi sisältyä vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan. Vedenotto Riittävien henkilöresurssien varmistaminen kaikissa oloissa heti? Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Sisältyy vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan. Poistetaanko toimenpide? Vedenotto Ahvenlammen ja Hiidenlammen vesilaadun tutkimus jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Pohjavedenottamon tarkkailuohjelman mukaisesti. ja tarkkailu Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille kevät 2008 jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja Yritystoiminta Entinen ESSO: toimenpideharkinta paikalle jääneen pilaantuneen maan suhteen maankäyttötilanteen muutoksessa Yritystoiminta Osuuskaupan jakelupiste, Kaupanmäen Öljy Oy: maaperän tilan selvitys ja tarvittaessa kunnostus tarvittaessa? Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Pyörätien alle jäänyt jonkin verran pilaantunutta maata. Maankäyttörajoite katualueella. toiminnan lopettamisen yhteydessä? toiminnanharjoittaja Ympäristölupa Yritystoiminta Golfkentän lannoituksen ja torjunta-aineiden käytön minimoiminen ja torjunta-aineiden käyttörajoitusten huomioiminen Yritystoiminta Osuuskaupan jakelupiste, Kaupanmäen Öljy Oy: maaperän ja pohjaveden tilan tarkkailuohjelman toteuttaminen Yritystoiminta Entinen ESSO: pohjaveden tarkkailu ympäristöluvan mukaisesti Montola Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden poistaminen maaperästä, maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja kunnostaminen tarvittaessa jatkuvasti jatkuva kentän omistaja jatkuvasti jatkuva X toiminnanharjoittaja Ympäristölupa X Etelä-Savon ELY-keskus kunnostus kiinteistöjen omistaja/ haltija ja Montola Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus Montola Asutus Viemäröinnin tarkkailu ja kunnossapito jatkuvasti 2013 Pieksämen Vesi Montola Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoituksessa ilmenneiden toimenpiteiden toteuttaminen Pieksämäen kaupunki Montola Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien arviointi Montola Asutus Öljysäiliöluettelon luominen, ajantasalla pitäminen ja säiliöiden tarkastus määräajoin Tämä toimenpide ei ollut SUSU 2003:ssa ja 5/10 vuoden 2014 Öljysäiliöiden tarkastus annettujen säännösten mukaisesti. välein, vuoden 2003 loppuun mennessä / APR, ER

3 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Montola Asutus Viemäröinnin järjestäminen 2014 Pieksämäen kaupunki? Ei ollut toimenpiteenä SUSU 2003 Montola Asutus Ohjeistus puutarhojen ja viheralueiden lannoitukseen, Tämä toimenpide ei ollut SUSU 2003:ssa. torjunta-aineiden käyttöön sekä ajoneuvojen pesuun Montola Asutus Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille X ja Pieksämäellä ympäristö- ja pelastustoimi ovat laatineet yhteistyössä öljysäiliön tarkistamisesta esitteen, jota on tarkoitus jakaa pohjavesalueiden kiinteistöille, joilla tietojen mukaan on öljysäiliö. Montola Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä jatkuvasti, ELYkeskus Tilanne käydään läpi vuttaisissa kuntien kehityskeskusteluissa. Tämä toimenpide ei ollut SUSU Montola Kaavoitus Riskitoimintojen ohjaus pohjavesialueen ulkopuolelle tai toiminnallisia rajoituksia Montola Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen pohjavesialueilla Montola Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen, Etelä-Savon ELYkeskus, jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, Montola Sähkömuuntajat Montolan muuntajien kartoitus, muuntajakohtainen Suur-Savon sähkö riskinarviointi Montola Vedenotto Vedenottamoalueen aitaaminen Pieksämäen kaupunki Selvitettävä Montola Vedenotto Sukelluksen lopettaminen vedenottoon tarkoitetussa välittömästi? sukellusseurat terveydensuojeluviranomainen Mikä on tilanne? avolouhoksessa Montola Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Montola Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja Montola Yritystoiminta Entisen kaivosalueen siistiminen, ja vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn Asutus Maalämpökaivon sijoittamisen soveltuvuus pohjavesialueelle on tapauskohtaisesti arvioitava kaivosalueen maanomistaja Onko tehty? Käytävä paikan päällä. jatkuvasti 2013 kaupungin valvontaviranomainen Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden poistaminen maaperästä, maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja kunnostaminen tarvittaessa Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoituksessa ilmenneiden toimenpiteiden toteuttaminen Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus Asutus Jätevedenpumppaamoille ylivuotosäiliöt ja hälytysjärjestelmät kiinteistöjen omistaja/ haltija ja kiinteistöjen omistaja/ haltija Kiinteistöjen liittäminen viemäriin tai muut hyväksyttävät toimenpiteet Jätevesiasetus jatkuva Pieksämäen Vesi Tapahtuuko purkua pohjavesialueelle? Asutus Raportti viemäriverkoston häiriöistä vuttain 2013 Pieksämäen Vesi ympäristöluvan valvontaviranomainen, Selvitys sisällytettävä ympäristölupaan (erillinen määräys) Asutus Tulvavesien pääsyn esto viemäriverkostoon 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Selvitettävä pumpaamojen ym. riskialttiit sijainnit. Asutus Viemäriverkoston kunnon valvonta painekokein ja säännöllisesti 2013 Pieksämäen Vesi Mikä on aikaväli? kuvauksin Asutus Viemäriverkoston kunnossapito ja kunnostus jatkuvasti 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Selvitys kunnostuksen kiireellisyysjärjestyksestä. Pohjavesialueella sijaitsevat betoniputket tulee saneerata. Asutus Ei uusia hautausmaita eikä nykyisten laajennuksia pohjavesialueille. Lannoituksen ja torjunta-aineiden käytön minimoiminen ja torjunta-aineiden käyttörajoitusten huomioiminen. Uurnahautaus suteltavaa. Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien arviointi Asutus Öljysäiliöluettelon luominen, ajantasalla pitäminen ja säiliöiden tarkastus määräajoin Asutus Ohjeistus puutarhojen ja viheralueiden lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön sekä ajoneuvojen pesuun Asutus Uudet öljysäiliöt sijoitetaan maan päälle sisätiloihin, säiliöissä oltava suoja-allas ja ylitäytönestin jatkuvasti 2013 seurakunta ja jatkuvasti 2014 Öljysäiliöiden tarkastus annettujen säännösten mukaisesti jatkuva kiinteistöjen omistaja/ haltija valvontaviranomainen/pelastusviranomain en Lisättävä ympäristönsuojelumääräyksiin. Pelastusviranomainen: mitä säännökset/määräykset edellyttävät? / APR, ER

4 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Asutus Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille X ja Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät sekä ottamoiden suojavyöhykkeet kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä Kaavoitus Riskitoimintojen ohjaus pohjavesialueen ulkopuolelle tai toiminnallisia rajoituksia Liikenne Vaarallisten aineiden kuljetuksille vaihtoehtoinen kuljetusreitti mikäli mahdollista jatkuvasti 2013 Pohjois-Savon ELY-keskus,, ELYkeskus, Etelä-Savon ELYkeskus, Pieksämäellä ympäristö- ja pelastustoimi ovat laatineet yhteistyössä öljysäiliön tarkistamisesta esitteen, jota on tarkoitus jakaa pohjavesalueiden kiinteistöille, joilla tietojen mukaan on öljysäiliö. Tilanne käydään läpi vuttaisissa kuntien kehityskeskusteluissa. Selvitetään, onko korvaavia reittejä? Liikenne Kloridiseuranta jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne Suolauksen vähentäminen minimiin, mahdollisesti vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen Liikenne Tiealueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman vähän torjunta-aineita. Torjunta-aineiden käyttörajoitukset on otettava huomioon. jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L Liikenne Suoja-ja säiliövaunuja ei ole syytä varastoida Naarajärven. Maa-ainesten otto Ei uusia ottoalueita, asfalttiasemia tai murskausasemia luonnontilaisille alueille jatkuvasti jatkuva Liikenneviraston rautatieosasto jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus POSKI. Maisemointiotto tapauskohtaisesti. Edellä mainitusta periaatteesta voidaan poiketa, mikäli maaperä- ja pohjavesitutkimukset osoittavat, että hydrogeologiset olosuhteet alueella ovat sellaiset, että toimintojen sijoittumisesta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei tule suorittaa lainkaan maa-ainestenottoa. Huom. suoja-aluemääräykset Maa-ainesten otto Pohjavesialueella suojakerrokseksi tulee jättää vähintään 3-4 m, suojakerroksien toteutumista tulee valvoa Maa-ainesten otto Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei ottotoimintaa jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan ilman vesioikeuden lupaa (nykyisin Itä-Suomen aluehallintovirasto) vedenottamon kaukosuoja-alueella on kielletty maanotto, joka ulottuu 2 metriä lähemmäksi ylintä luonnontilaista pohjavedenpintaa. jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Maa-ainesten otto Ottoalueet tulee jälkihoitaa lupaehtojen mukaisesti. jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan ilman vesioikeuden lupaa (nykyisin Itä-Suomen aluehallintovirasto) vedenottamon lähisuoja-alueella on kielletty maanotto, joka ulottuu 4 metriä lähemmäksi ylintä luonnontilaista pohjavedenpintaa. Maa-ainesten otto Ottoalueilla ei saa varastoida/käsitellä muualta tuotuja jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen ylijäämämaita tai muita jätteitä Maa-ainesten otto Ottoalueilla seurattava pohjaveden pintaa ja laatua jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Maa-ainesten otto Vanhojen maa-ainesottoalueiden kunnostus ja maisemointi jatkuvasti 2013 jatkuva Maanomistajat Etelä-Savon ELY-keskus Alueet tulee myös siistiä. Alueille ei saa tuoda uutta jätettä eikä jätettä saa välivarastoida soranottoalueilla. Maa-ainesten otto Kotitarveoton seuranta jatkuvasti 2013 jatkuva valvontaviranomainen Maa-ainesten otto Voimassa olevien maa-ainesten ottolupien lupaehtojen valvonta Maatalous- ja Suojavyöhykkeiden perustaminen tai sopimus viheralueet erityistuesta pohjavesialueiden peltoviljelystä Maatalous- ja Tilojen viljavuusanalyysien ja lannoitussuunnitelmien viheralueet ajantasaisuuden tarkistaminen jatkuvasti 2013 valvontaviranomainen jatkuvasti 2014 tilojen omistajat, Pro Agria Etelä-Savon ELY-keskus/E jatkuvasti? tilojen omistajat Etelä-Savon ELY-keskus/E Maatalous- ja viheralueet Viheralueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman vähän lannoitteita tai torjunta-aineita. Torjuntaaineiden käyttörajoitukset on otettava huomioon. jatkuvasti jatkuva Pieksämäen kaupunki Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, / APR, ER

5 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen Raskasta maanmuokkausta I- ja II-luokan pohjavesialueilla vältetään, mutta kivennäismaan pintaa paljastavaa kevyttä laikutusta voidaan tarvittaessa käyttää. Itä-Suomen vesioikeuden päätöksessä vedenottamon suoja-alueita koskien kaukosuoja-alueella on kiellettyä sellainen ojien tai muu kaivaminen, josta voi aiheutua pohjaveden likaantumisvaaraa, pohjaveden haitallista purkautumista tai pintavesien haitallista imeytymistä maaperään. Muut Pohjavesialueeseen rajausmuutos Etelä-Savon ELY-keskus/Y Pohjavesialueen rajausta ehdotetaan muutettavaksi siten, että Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueet yhdistetään yhdeksi pohjavesialueeksi ja Löytynlammen pohjoispää jää pohjavesirajan ulkopuolelle. Yhdistämistä ei tehdä, rajausmuutoksen pohjoispäähän Löytynlampea tehdään. Tehdään rakennemalli/pohjaveden virtausmalli Naarajärven alueesta. Muut Pintaveden laadun ja sedimentin laadun selvitys Hako- Palokista, Palokista ja Naarajärvestä ja tarvittaessa seuranta Etelä-Savon ELY-keskus/Y, Hako-Palokin näytteessä on havaittu pieniä pitoisuuksia atratsiinia ja terbutylatsiinia, jotka johtuvat ranta-alueelta purkautuvan torjunta-aineilla pilaantuneen pohjaveden vaikutuksesta. Alkuvuodesta 2010 havaittua MCPA-nimistä torjunta-ainetta ei löytynyt keväällä otetusta näytteestä. Betonitehdas, Hietamäki. Maankäytön muuttuessa tai 2013 toiminnanharjoittaja Maankaatopaikka. Jätteiden tuonnin lopettaminen toiminnanharjoittaja, Betonitehdas. Toiminta loppunut toiminnanharjoittaja, ympäristösnuojeluviranomainen Betonituotteiden valmistusta, alueella läjitetään muotinpesuvesien laskeutusaltaan pohjahiekkoja. Polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Alueen laajuus 1600 m 2. Alueella on ylijäämämaita, rakennusja purkujätettä. Purkutiilet poistettu, erilaista rakennusjätettä ja ylijäämämaita vielä alueella. Kyseessä on betonielementtitehdas, jonka toiminta on loppunut. Vanha betoniaseman tankkauspiste. Ramboll on tehnyt kesäkuussa 2009 maaperäselvityksen alueelta. Ruunapuron kaatopaikka, Pieksämäki. Selvitystarve toiminnanharjoittaja, Taimitarha-. Maaperän ja pohjaveden tilan selvitykset käynnissä. Vastuukysymykset selvitetään Öljysora-asema, Tieliikelaitos, Siilinkangas, Vilhula. Selvitystarve toiminnanharjoittaja, toiminnanharjoittaja, Kyseessä on yhdyskuntajätteen läjityspaikka, jonka toiminta on loppunut vuna Vuonna 1976 Naarajärven pohjavedessä on havaittu öljyä. Ensimmäiset öljypitoiset pohjavesinäytteet on otettu noin 1,3 km Naarajärven vedenottamosta. Öljyvahingon tapahtumapaikka on kaatopaikka, joka sijaitsee 3,5 km vedenottamosta. Välissä olevaa harjua ja kaatopaikkaa on myös tutkittu myös ja sieltä on löydetty öljyjä. Alueella on tehty ttainen kunnostus ( ). Pohjavedestä todettu yli raja-arvojen olevia torjuntaainepitoisuuksia. Ravinteet ovat myös koholla. Polttoainesäiliöitä alueella. Kyseisen kohteen toiminta on loppunut (toimintaa ollut vuodelle 1975 asti). Kohteessa on selvitystarve. Kohteessa on ollut polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Palokin S-A, Harjula,. Selvitystarve toiminnanharjoittaja, Rakennuskivitehdas. Maankäytön muuttuessa tai? toiminnanharjoittaja Kyseessä on öljysora-asema (toimintaa vuodesta 1975?), mutta toiminnan nykytilasta ei ole tietoa. Kohteessa on selvitystarve. Alueella tehdään/on tehty polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Kyseessä on tiilitehdas, joka toimii alueella. Polttoainesäiliöitä. Maa-ainesten ottolupaan liittyvä pohjavesitarkkailuohjelma (pinnankorkeus havaintoputkista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, P8, P9, P10 ja pohjaveden laatu havaintoputkista P9 ja P10). Murskausasema, joka sijaitsee Löytynlammen. Ympäristöluvan hakeminen jos toimintaa suunnitellaan jatkettavaksi jälkeen.? toiminnanharjoittaja Siirrettävän soranmurskausaseman toiminnasta ajalla on annettu päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta ilmoituksesta. Murskattava määrä on tonnia. Päätöksessä on määrätty, että toiminnalle on haettava seuraavan kerran ympäristölupa maa-ainesluvan voimassaoloajan loppuun asti. Heinämäen S-A, Hiekka-alue II,. Selvitystarve. Kyseisessä kohteessa toimintaa on ollut vuna ja kohteessa on selvitystarve. Alueella on ollut polttonesteiden varastointia ja käsittelyä / APR, ER

6 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Hännisen sora-alue,. Selvitystarve. Kyseisen kohteen toiminta on loppunut vuonna Kohteessa on toiminut öljysora-asema (bituminen käsittelyä) ja murskaamo (polttonesteiden varastointia ja käsittelyä). Kullanmurun sora-alue, Hietamäki. Selvitystarve. Liikenneviraston rautatieosasto, Naarajärven ratapihaalue. Arvioitava tai puhdistettava. Maankäyttörajoite. Metallipaja. Toimiva. Maankäytön muuttuessa tai Konepaja. Toimiva. Maankäytön muuttuessa tai Naarajärven vankila, korjaamo, öljyvahinko. Toimiva kohde. Maankäytön muuttuessa tai ympäristö- tai terveyshaitan ilmetessä maaperän laatu Kohteen toiminnan tilasta ei ole tietoa. Kohteessa on selvitystarve. Alueella on ollut polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Kyseessä on toimiva kohde (ratapiha), joka on arvioitava tai puhdistettava. Kohteella on maankäyttörajoite. Alueella on tehty tutkimuksia ( ). Sijaitsee pohjavesirajan ulkopuolella. Alueella toimii korjaamo, jossa tehdään moottoriajoneuvojen huoltoa ja korjausta. Öljysäiliöitä alueella. Konepaja. Toimiva. Maankäytön muuttuessa tai Savon Voima Oy:n siirrettävä kyllästämö, Linnatie. Ei puhdistustarvetta. Maa-ainesten käyttörajoite. valmis X toiminnanharjoittaja, Sähkömuuntajat Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset Savon Voima Verkko Oy parannustoimet Sähkömuuntajat Pylväsmuuntamot korvattava puistomuuntamoilla jatkuvasti Savon Voima Verkko Oy Sijaitsee pohjavesirajan läheisyydessä. Kohteessa ei ole puhdistustarvetta, mutta sillä on maa-ainesten käyttörajoite. Suolakyllästys ja varastoalue ovat lopetettu (toimintaa ollut vuna ). Aluetta on kunnostettu Vedenotto Vedenottamon vaikutusalueen selvitys mikäli vedenottamon lähelle suunnitellaan toimintoja toiminnanharjoittaja Itä-Suomen vesioikeuden päätös (N:o 29/Va II/87) voimassa suoja-alueista. Toteutetaan rakenneselvityksen yhteydessä. Vedenotto Pohjaveden määrällisen tilan tarkkailu jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Ottamo varalla, mutta on vesilaitoksen käyttötarkkailussa Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja Vedenotto Raakaveden ja pohjaveden laadun tarkkailu jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi, Etelä-Savon ELYkeskus Vedenotto Analyysitulosten toimittaminen ja tallentaminen jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi, Etelä-Savon ELYkeskus, ympäristöhallinnon Hertta POVET-tietojärjestelmään Yritystoiminta Huoltoasema, Kangasniementie 18, toimiva kohde. Arvioitava tai puhdistettava. Maankäyttörajoite. Pohjavesitarkkailun selvittäminen. Tuopunkangas Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus Tuopunkangas Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä Etelä-Savon ELY-keskus, terveydensuojeluviranomainen 2013 toiminnanharjoittaja Etelä-Savon ELY-keskus, , ELYkeskus on VHS-seurannassa ja vesilaitoksen käyttötarkkailussa Tiedot tallennettaan Hertan POVET-tietojärjestelmään Etelä- Savon ELY:n toimesta. Havaintoputkesta TRO7 vuonna 2005 analysoidusta vesinäytteestä havaittiin kokonaishiilivetyjä 970 μg/l, haihtuvia hiilivetyjä 949 μg/l ja naftaleenia muutamia μg/l. Kunnostusraportti lausunnolla ELY. Jätevesiasetus Tuopunkangas Liikenne Moottorikelkkareittien selvitys Tuopunkangas Maa-ainesten otto Ei uusia maa-aineslupia pohjavesialueelle jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Tuopunkangas Maa-ainesten otto Kotitarveoton seuranta jatkuvasti 2013 jatkuva valvontaviranomainen Tuopunkangas Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen Tuopunkangas Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen Tuopunkangas Sähkömuuntajat Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset parannustoimet jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, Savon Voima / APR, ER

7 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Tuopunkangas Vedenotto Onnettomuuksiin varautuminen ohjeet Pieksämäen Vesi Ohjeet onnettomuustilanteiden varalle, jos tiestöllä sattuu öljytai kemikaalivahinko. Voi sisältyä vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan. Tuopunkangas Vedenotto Imeytysjärjestelyjen optimointi 2010? Pieksämäen Vesi Alueelle on syytä tutkia ainakin yhden imeytysaltaan rakennusmahdollisuus. Ei liene ajankohtainen toimenpide? Tuopunkangas Vedenotto Riittävien henkilöresurssien varmistaminen kaikissa heti? Pieksämäen Vesi Poistetaanko toimenpide? oloissa Tuopunkangas Vedenotto Vedenottamoalueen aitaaminen 2010? Pieksämäen Vesi Uusi kaivoalue 4. Tuopunkangas Vedenotto Pohjaveden ottamon tarkkailuohjelman ylläpito ja jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Vesioikeuden luvan mukaisesti. päivitys Tuopunkangas Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille kevät 2008 jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Tuopunkangas Vedenotto Raakaveden tarkkailu jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus pohjavedenottamon valvontatutkimusohjelman mukaisesti Tuopunkangas Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin 2008 jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja / APR, ER

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 31.5.2011 ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot

Kerimäen Keplakon ja Rohvostinrinteen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kerimäen Keplakon ja Rohvostinrinteen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kerimäen Keplakon ja Rohvostinrinteen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 25.7.2012 i ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN

Lisätiedot

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 101 2012 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 101 2012 MIKKELIN

Lisätiedot

LUONNOS 18.9.2012. Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

LUONNOS 18.9.2012. Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 18.9.2012 Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen

Lisätiedot

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 21.9.2012 Sulkavan

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. LUONNOS 7.1.2013 Punkaharjun Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ja Uudenmaan ELY-keskus JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Polvijärven kunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Julkinen versio 31.1.2012 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELU- YHDISTYS RY TIIVISTELMÄ Polvijärvellä on kaikkiaan neljä vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU

7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU 7. ILMASTONMUUTOS JA VEDENOTTAMOIDEN RAKEN- TEELLINEN RISKITARKASTELU Ilmatieteenlaitoksen tuottaman yhteenvedon mukaan (Ilmatieteenlaitos 2011) Suomen ilmaston keskilämpötila nousee arviolta muutamalla

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA ARONLÄHDE KURIKKA Eeva-Maija Hyvönen 25.8.2011 LUONNOS SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT... 4 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA... 5 2.1 POHJAVESIALUEIDEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 KINNALAN, KOPPALAISENMAAN JA NOKARIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 Muutoslista PNU PNU HNÄR VALMIS 25.4.2014 PNU PNU HNÄR LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Siilinjärven kunta Ymp.suoj. ltk 20.11.2012 61 liite 2 Kh 26.11.2012 218 liite 9 Esipuhe Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA 1 (41) Sisällys MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 4 1 JOHDANTO... 7 1.1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat... 7 1.2 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Nilsiän kaupunki Yleinen osa I

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Nilsiän kaupunki Yleinen osa I Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Nilsiän kaupunki Yleinen osa I SKVSY 14.06.2012 SAVO-KARJALAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY ESIPUHE Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on rakenteeltaan jaettu kahteen osaan.

Lisätiedot

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Kansikuva: Näkymä valtatie 4:ltä Kirrin pohjavesialueen kohdalla Julkaisun kuvat: Pasi Huotari, ellei

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

Kannuksen E5:& _211ril laujuin pohjaveski ueen suojellusubliilike-m2. TillivbtelLmä LUONNOS. Elina Lindsberg ja Emmi Rankonen

Kannuksen E5:& _211ril laujuin pohjaveski ueen suojellusubliilike-m2. TillivbtelLmä LUONNOS. Elina Lindsberg ja Emmi Rankonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 2.6.2014 Kannuksen E5:& _211ril laujuin pohjaveski ueen suojellusubliilike-m2 TillivbtelLmä LUONNOS Elina Lindsberg ja Emmi Rankonen, ty9 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 Lempäälän kunnan tekninen toimi Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen LEMPÄÄLÄN KUNTA YMPJAOS 15.5.2012 31 KHAL 28.5.2012 155 KVAL 13.6.2012 48 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

24.7.2014 1 (36) Kuopion kaupunki Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Jänneniemi. Julkinen

24.7.2014 1 (36) Kuopion kaupunki Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Jänneniemi. Julkinen 0829705 24.7.2014 1 (36) Sisällysluettelo KUVAT JA TAULUKOT... 2 ALUKSI... 3 1. SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 3 1.1. Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia... 3 1.2. Pohjavesimuodostumasta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Myrskylän kunta Loviisanseudun Vesi Oy Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 15.5.2015 Viite 1510014439 MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Myrskylän

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Liite 1 Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto (1:8) Vesilaki (587/2011); erityisesti luvanvaraiset

Lisätiedot