Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet"

Transkriptio

1 Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet Tervaruukinsalon toimenpiteet poistettu Ne toteutetaan toisessa ryhmässä. (APR) Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden poistaminen maaperästä, maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja kunnostaminen tarvittaessa kiinteistöjen omistaja/haltija ja Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoituksessa ilmenneiden toimenpiteiden toteuttaminen Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus kiinteistöjen omistaja/haltija Kiinteistöjen liittäminen viemäriin tai muut hyväksyttävät toimenpiteet Jätevesiasetus Asutus Jätevedenpumppaamoille ylivuotosäiliöt ja jatkuva Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Tapahtuuko purkua pohjavesialueelle? hälytysjärjestelmät Asutus Raportti viemäriverkoston häiriöistä vuttain 2013 Pieksämäen Vesi ympäristöluvan valvontaviranomainen Selvitys sisällytettävä ympäristölupaan (erillinen määräys) Asutus Tulvavesien pääsyn esto viemäriverkostoon 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Selvitettävä pumpaamojen ym. riskialttiit sijainnit. Tämä toimenpide ei ollut SUSU Asutus Viemäriverkoston kunnon valvonta painekokein ja 2013 Pieksämäen Vesi Ei ollut toimenpiteenä SUSU Mikä on aikaväli? kuvauksin Asutus Viemäriverkoston, kunnossapito ja kunnostus jatkuvasti 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Selvitys kunnostuksen kiireellisyysjärjestyksestä. Pohjavesialueella sijaitsevat betoniputket tulee saneerata. Asutus Hautausmaan lannoituksen ja torjunta-aineiden käytön minimoiminen ja torjunta-aineiden käyttörajoitusten huomioiminen Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien arviointi Asutus Öljysäiliöluettelon luominen, ajantasalla pitäminen ja säiliöiden tarkastus määräajoin Asutus Ohjeistus puutarhojen ja viheralueiden lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön sekä ajoneuvojen pesuun Asutus Uudet öljysäiliöt sijoitetaan maan päälle sisätiloihin, säiliöissä oltava suoja-allas ja ylitäytönestin jatkuvasti 2013 seurakunta Kirkon ympäristödiplomi -käsikirja ja jatkuvasti 2014 Öljysäiliöiden tarkastus annettujen säännösten mukaisesti jatkuva kiinteistöjen omistaja/ haltija valvontaviranomainen/pelastusviranomain en Asutus Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille ja Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä, ELYkeskus Luvituksen kautta. Ympäristönsuojelumääräykset. Pelastusviranomainen: mitä säännökset/määräykset edellyttävät? Pieksämäellä ympäristö- ja pelastustoimi ovat laatineet yhteistyössä öljysäiliön tarkistamisesta esitteen, jota on tarkoitus jakaa pohjavesalueiden kiinteistöille, joilla tietojen mukaan on öljysäiliö. Liikenne Moottorikelkkareittien selvitys Liikenne Suolauksen vähentäminen minimiin, mahdollisesti jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen Liikenne Pohjaveden suojaustarpeen määrittely Pohjois-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskuksen aloitteesta. Maa-ainesten otto Ei uusia ottoalueita, asfalttiasemia tai murskausasemia luonnontilaisille alueille jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Maisemointiotto mahdollista tapauskohtaisesti. ttä lievennetty. Edellä mainitusta periaatteesta voidaan poiketa, mikäli maaperä- ja pohjavesi-tutkimukset osoittavat, että hydrogeologiset olosuhteet alueella ovat sellaiset, että toimintojen sijoittumisesta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei tule suorittaa lainkaan maa-ainestenottoa. Huom. suoja-aluemääräykset Maa-ainesten otto Maa-ainesten ottoalueen jälkihoito sitä mukaan kun ottamistoiminta edistyy Maa-ainesten otto Ottoalueilla ei saa varastoida/käsitellä muualta tuotuja ylijäämämaita tai muita jätteitä jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen / APR, ER

2 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Maa-ainesten otto Kotitarveoton seuranta jatkuvasti 2013 jatkuva valvontaviranomainen Maa-ainesten otto Voimassa olevien maa-ainesten ottolupien lupaehtojen valvonta Maatalous- ja Suojavyöhykkeiden perustaminen tai sopimus viheralueet erityistuesta pohjavesialueiden peltoviljelystä Maatalous- ja Tilojen viljavuusanalyysien ja lannoitussuunnitelmien viheralueet ajantasaisuuden tarkistaminen jatkuvasti 2013 valvontaviranomainen? tilojen omistajat Etelä-Savon ELY-keskus/E? tilojen omistajat Etelä-Savon ELY-keskus/E Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, Mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden vastuukysymysten selvitys ja riskinarviointi Lopetettujen öljysora-asemien ympäristövaikutusten selvitys Vanhojen kaatopaikkojen tutkiminen ja mahdollinen kunnostus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus kohteet: entinen osuuskaupan varasto, nahkurin verstas, tielaitoksen vanha varikko pilaantumisen aiheuttaja/kiinteistön haltija, Kohteet: Tielaitos Sivola 2:5, Tielaitos Kankaala 5:256 ja Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ELYkeskus Tielaitos Kaijanharju 6: Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ELYkeskus Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ELYkeskus Tarveselvityksen mukaan (Etelä-Savon ympäristökeskus 2006). Koekuopitus, maa- ja pohjavesinäytteenotto Sähkömuuntajat Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset Savon Voima parannustoimet Vedenotto Pohjaveden ottamon tarkkailuohjelman laatiminen X Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristölupaviraston luvan mukaisesti. Vedenottolupa on määräaikainen, uusittava Vedenotto Onnettomuuksiin varautuminen ohjeet Pieksämäen Vesi Ohjeet onnettomuustilanteiden varalle, jos tiestöllä sattuu öljytai kemikaalivahinko. Voi sisältyä vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan. Vedenotto Riittävien henkilöresurssien varmistaminen kaikissa oloissa heti? Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Sisältyy vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan. Poistetaanko toimenpide? Vedenotto Ahvenlammen ja Hiidenlammen vesilaadun tutkimus jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Pohjavedenottamon tarkkailuohjelman mukaisesti. ja tarkkailu Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille kevät 2008 jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja Yritystoiminta Entinen ESSO: toimenpideharkinta paikalle jääneen pilaantuneen maan suhteen maankäyttötilanteen muutoksessa Yritystoiminta Osuuskaupan jakelupiste, Kaupanmäen Öljy Oy: maaperän tilan selvitys ja tarvittaessa kunnostus tarvittaessa? Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Pyörätien alle jäänyt jonkin verran pilaantunutta maata. Maankäyttörajoite katualueella. toiminnan lopettamisen yhteydessä? toiminnanharjoittaja Ympäristölupa Yritystoiminta Golfkentän lannoituksen ja torjunta-aineiden käytön minimoiminen ja torjunta-aineiden käyttörajoitusten huomioiminen Yritystoiminta Osuuskaupan jakelupiste, Kaupanmäen Öljy Oy: maaperän ja pohjaveden tilan tarkkailuohjelman toteuttaminen Yritystoiminta Entinen ESSO: pohjaveden tarkkailu ympäristöluvan mukaisesti Montola Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden poistaminen maaperästä, maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja kunnostaminen tarvittaessa jatkuvasti jatkuva kentän omistaja jatkuvasti jatkuva X toiminnanharjoittaja Ympäristölupa X Etelä-Savon ELY-keskus kunnostus kiinteistöjen omistaja/ haltija ja Montola Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus Montola Asutus Viemäröinnin tarkkailu ja kunnossapito jatkuvasti 2013 Pieksämen Vesi Montola Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoituksessa ilmenneiden toimenpiteiden toteuttaminen Pieksämäen kaupunki Montola Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien arviointi Montola Asutus Öljysäiliöluettelon luominen, ajantasalla pitäminen ja säiliöiden tarkastus määräajoin Tämä toimenpide ei ollut SUSU 2003:ssa ja 5/10 vuoden 2014 Öljysäiliöiden tarkastus annettujen säännösten mukaisesti. välein, vuoden 2003 loppuun mennessä / APR, ER

3 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Montola Asutus Viemäröinnin järjestäminen 2014 Pieksämäen kaupunki? Ei ollut toimenpiteenä SUSU 2003 Montola Asutus Ohjeistus puutarhojen ja viheralueiden lannoitukseen, Tämä toimenpide ei ollut SUSU 2003:ssa. torjunta-aineiden käyttöön sekä ajoneuvojen pesuun Montola Asutus Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille X ja Pieksämäellä ympäristö- ja pelastustoimi ovat laatineet yhteistyössä öljysäiliön tarkistamisesta esitteen, jota on tarkoitus jakaa pohjavesalueiden kiinteistöille, joilla tietojen mukaan on öljysäiliö. Montola Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä jatkuvasti, ELYkeskus Tilanne käydään läpi vuttaisissa kuntien kehityskeskusteluissa. Tämä toimenpide ei ollut SUSU Montola Kaavoitus Riskitoimintojen ohjaus pohjavesialueen ulkopuolelle tai toiminnallisia rajoituksia Montola Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen pohjavesialueilla Montola Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen, Etelä-Savon ELYkeskus, jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, Montola Sähkömuuntajat Montolan muuntajien kartoitus, muuntajakohtainen Suur-Savon sähkö riskinarviointi Montola Vedenotto Vedenottamoalueen aitaaminen Pieksämäen kaupunki Selvitettävä Montola Vedenotto Sukelluksen lopettaminen vedenottoon tarkoitetussa välittömästi? sukellusseurat terveydensuojeluviranomainen Mikä on tilanne? avolouhoksessa Montola Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Montola Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja Montola Yritystoiminta Entisen kaivosalueen siistiminen, ja vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn Asutus Maalämpökaivon sijoittamisen soveltuvuus pohjavesialueelle on tapauskohtaisesti arvioitava kaivosalueen maanomistaja Onko tehty? Käytävä paikan päällä. jatkuvasti 2013 kaupungin valvontaviranomainen Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden poistaminen maaperästä, maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja kunnostaminen tarvittaessa Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoituksessa ilmenneiden toimenpiteiden toteuttaminen Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus Asutus Jätevedenpumppaamoille ylivuotosäiliöt ja hälytysjärjestelmät kiinteistöjen omistaja/ haltija ja kiinteistöjen omistaja/ haltija Kiinteistöjen liittäminen viemäriin tai muut hyväksyttävät toimenpiteet Jätevesiasetus jatkuva Pieksämäen Vesi Tapahtuuko purkua pohjavesialueelle? Asutus Raportti viemäriverkoston häiriöistä vuttain 2013 Pieksämäen Vesi ympäristöluvan valvontaviranomainen, Selvitys sisällytettävä ympäristölupaan (erillinen määräys) Asutus Tulvavesien pääsyn esto viemäriverkostoon 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Selvitettävä pumpaamojen ym. riskialttiit sijainnit. Asutus Viemäriverkoston kunnon valvonta painekokein ja säännöllisesti 2013 Pieksämäen Vesi Mikä on aikaväli? kuvauksin Asutus Viemäriverkoston kunnossapito ja kunnostus jatkuvasti 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Selvitys kunnostuksen kiireellisyysjärjestyksestä. Pohjavesialueella sijaitsevat betoniputket tulee saneerata. Asutus Ei uusia hautausmaita eikä nykyisten laajennuksia pohjavesialueille. Lannoituksen ja torjunta-aineiden käytön minimoiminen ja torjunta-aineiden käyttörajoitusten huomioiminen. Uurnahautaus suteltavaa. Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien arviointi Asutus Öljysäiliöluettelon luominen, ajantasalla pitäminen ja säiliöiden tarkastus määräajoin Asutus Ohjeistus puutarhojen ja viheralueiden lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön sekä ajoneuvojen pesuun Asutus Uudet öljysäiliöt sijoitetaan maan päälle sisätiloihin, säiliöissä oltava suoja-allas ja ylitäytönestin jatkuvasti 2013 seurakunta ja jatkuvasti 2014 Öljysäiliöiden tarkastus annettujen säännösten mukaisesti jatkuva kiinteistöjen omistaja/ haltija valvontaviranomainen/pelastusviranomain en Lisättävä ympäristönsuojelumääräyksiin. Pelastusviranomainen: mitä säännökset/määräykset edellyttävät? / APR, ER

4 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Asutus Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille X ja Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät sekä ottamoiden suojavyöhykkeet kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä Kaavoitus Riskitoimintojen ohjaus pohjavesialueen ulkopuolelle tai toiminnallisia rajoituksia Liikenne Vaarallisten aineiden kuljetuksille vaihtoehtoinen kuljetusreitti mikäli mahdollista jatkuvasti 2013 Pohjois-Savon ELY-keskus,, ELYkeskus, Etelä-Savon ELYkeskus, Pieksämäellä ympäristö- ja pelastustoimi ovat laatineet yhteistyössä öljysäiliön tarkistamisesta esitteen, jota on tarkoitus jakaa pohjavesalueiden kiinteistöille, joilla tietojen mukaan on öljysäiliö. Tilanne käydään läpi vuttaisissa kuntien kehityskeskusteluissa. Selvitetään, onko korvaavia reittejä? Liikenne Kloridiseuranta jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne Suolauksen vähentäminen minimiin, mahdollisesti vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen Liikenne Tiealueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman vähän torjunta-aineita. Torjunta-aineiden käyttörajoitukset on otettava huomioon. jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L Liikenne Suoja-ja säiliövaunuja ei ole syytä varastoida Naarajärven. Maa-ainesten otto Ei uusia ottoalueita, asfalttiasemia tai murskausasemia luonnontilaisille alueille jatkuvasti jatkuva Liikenneviraston rautatieosasto jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus POSKI. Maisemointiotto tapauskohtaisesti. Edellä mainitusta periaatteesta voidaan poiketa, mikäli maaperä- ja pohjavesitutkimukset osoittavat, että hydrogeologiset olosuhteet alueella ovat sellaiset, että toimintojen sijoittumisesta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei tule suorittaa lainkaan maa-ainestenottoa. Huom. suoja-aluemääräykset Maa-ainesten otto Pohjavesialueella suojakerrokseksi tulee jättää vähintään 3-4 m, suojakerroksien toteutumista tulee valvoa Maa-ainesten otto Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei ottotoimintaa jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan ilman vesioikeuden lupaa (nykyisin Itä-Suomen aluehallintovirasto) vedenottamon kaukosuoja-alueella on kielletty maanotto, joka ulottuu 2 metriä lähemmäksi ylintä luonnontilaista pohjavedenpintaa. jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Maa-ainesten otto Ottoalueet tulee jälkihoitaa lupaehtojen mukaisesti. jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan ilman vesioikeuden lupaa (nykyisin Itä-Suomen aluehallintovirasto) vedenottamon lähisuoja-alueella on kielletty maanotto, joka ulottuu 4 metriä lähemmäksi ylintä luonnontilaista pohjavedenpintaa. Maa-ainesten otto Ottoalueilla ei saa varastoida/käsitellä muualta tuotuja jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen ylijäämämaita tai muita jätteitä Maa-ainesten otto Ottoalueilla seurattava pohjaveden pintaa ja laatua jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Maa-ainesten otto Vanhojen maa-ainesottoalueiden kunnostus ja maisemointi jatkuvasti 2013 jatkuva Maanomistajat Etelä-Savon ELY-keskus Alueet tulee myös siistiä. Alueille ei saa tuoda uutta jätettä eikä jätettä saa välivarastoida soranottoalueilla. Maa-ainesten otto Kotitarveoton seuranta jatkuvasti 2013 jatkuva valvontaviranomainen Maa-ainesten otto Voimassa olevien maa-ainesten ottolupien lupaehtojen valvonta Maatalous- ja Suojavyöhykkeiden perustaminen tai sopimus viheralueet erityistuesta pohjavesialueiden peltoviljelystä Maatalous- ja Tilojen viljavuusanalyysien ja lannoitussuunnitelmien viheralueet ajantasaisuuden tarkistaminen jatkuvasti 2013 valvontaviranomainen jatkuvasti 2014 tilojen omistajat, Pro Agria Etelä-Savon ELY-keskus/E jatkuvasti? tilojen omistajat Etelä-Savon ELY-keskus/E Maatalous- ja viheralueet Viheralueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman vähän lannoitteita tai torjunta-aineita. Torjuntaaineiden käyttörajoitukset on otettava huomioon. jatkuvasti jatkuva Pieksämäen kaupunki Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, / APR, ER

5 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen Raskasta maanmuokkausta I- ja II-luokan pohjavesialueilla vältetään, mutta kivennäismaan pintaa paljastavaa kevyttä laikutusta voidaan tarvittaessa käyttää. Itä-Suomen vesioikeuden päätöksessä vedenottamon suoja-alueita koskien kaukosuoja-alueella on kiellettyä sellainen ojien tai muu kaivaminen, josta voi aiheutua pohjaveden likaantumisvaaraa, pohjaveden haitallista purkautumista tai pintavesien haitallista imeytymistä maaperään. Muut Pohjavesialueeseen rajausmuutos Etelä-Savon ELY-keskus/Y Pohjavesialueen rajausta ehdotetaan muutettavaksi siten, että Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueet yhdistetään yhdeksi pohjavesialueeksi ja Löytynlammen pohjoispää jää pohjavesirajan ulkopuolelle. Yhdistämistä ei tehdä, rajausmuutoksen pohjoispäähän Löytynlampea tehdään. Tehdään rakennemalli/pohjaveden virtausmalli Naarajärven alueesta. Muut Pintaveden laadun ja sedimentin laadun selvitys Hako- Palokista, Palokista ja Naarajärvestä ja tarvittaessa seuranta Etelä-Savon ELY-keskus/Y, Hako-Palokin näytteessä on havaittu pieniä pitoisuuksia atratsiinia ja terbutylatsiinia, jotka johtuvat ranta-alueelta purkautuvan torjunta-aineilla pilaantuneen pohjaveden vaikutuksesta. Alkuvuodesta 2010 havaittua MCPA-nimistä torjunta-ainetta ei löytynyt keväällä otetusta näytteestä. Betonitehdas, Hietamäki. Maankäytön muuttuessa tai 2013 toiminnanharjoittaja Maankaatopaikka. Jätteiden tuonnin lopettaminen toiminnanharjoittaja, Betonitehdas. Toiminta loppunut toiminnanharjoittaja, ympäristösnuojeluviranomainen Betonituotteiden valmistusta, alueella läjitetään muotinpesuvesien laskeutusaltaan pohjahiekkoja. Polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Alueen laajuus 1600 m 2. Alueella on ylijäämämaita, rakennusja purkujätettä. Purkutiilet poistettu, erilaista rakennusjätettä ja ylijäämämaita vielä alueella. Kyseessä on betonielementtitehdas, jonka toiminta on loppunut. Vanha betoniaseman tankkauspiste. Ramboll on tehnyt kesäkuussa 2009 maaperäselvityksen alueelta. Ruunapuron kaatopaikka, Pieksämäki. Selvitystarve toiminnanharjoittaja, Taimitarha-. Maaperän ja pohjaveden tilan selvitykset käynnissä. Vastuukysymykset selvitetään Öljysora-asema, Tieliikelaitos, Siilinkangas, Vilhula. Selvitystarve toiminnanharjoittaja, toiminnanharjoittaja, Kyseessä on yhdyskuntajätteen läjityspaikka, jonka toiminta on loppunut vuna Vuonna 1976 Naarajärven pohjavedessä on havaittu öljyä. Ensimmäiset öljypitoiset pohjavesinäytteet on otettu noin 1,3 km Naarajärven vedenottamosta. Öljyvahingon tapahtumapaikka on kaatopaikka, joka sijaitsee 3,5 km vedenottamosta. Välissä olevaa harjua ja kaatopaikkaa on myös tutkittu myös ja sieltä on löydetty öljyjä. Alueella on tehty ttainen kunnostus ( ). Pohjavedestä todettu yli raja-arvojen olevia torjuntaainepitoisuuksia. Ravinteet ovat myös koholla. Polttoainesäiliöitä alueella. Kyseisen kohteen toiminta on loppunut (toimintaa ollut vuodelle 1975 asti). Kohteessa on selvitystarve. Kohteessa on ollut polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Palokin S-A, Harjula,. Selvitystarve toiminnanharjoittaja, Rakennuskivitehdas. Maankäytön muuttuessa tai? toiminnanharjoittaja Kyseessä on öljysora-asema (toimintaa vuodesta 1975?), mutta toiminnan nykytilasta ei ole tietoa. Kohteessa on selvitystarve. Alueella tehdään/on tehty polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Kyseessä on tiilitehdas, joka toimii alueella. Polttoainesäiliöitä. Maa-ainesten ottolupaan liittyvä pohjavesitarkkailuohjelma (pinnankorkeus havaintoputkista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, P8, P9, P10 ja pohjaveden laatu havaintoputkista P9 ja P10). Murskausasema, joka sijaitsee Löytynlammen. Ympäristöluvan hakeminen jos toimintaa suunnitellaan jatkettavaksi jälkeen.? toiminnanharjoittaja Siirrettävän soranmurskausaseman toiminnasta ajalla on annettu päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta ilmoituksesta. Murskattava määrä on tonnia. Päätöksessä on määrätty, että toiminnalle on haettava seuraavan kerran ympäristölupa maa-ainesluvan voimassaoloajan loppuun asti. Heinämäen S-A, Hiekka-alue II,. Selvitystarve. Kyseisessä kohteessa toimintaa on ollut vuna ja kohteessa on selvitystarve. Alueella on ollut polttonesteiden varastointia ja käsittelyä / APR, ER

6 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Hännisen sora-alue,. Selvitystarve. Kyseisen kohteen toiminta on loppunut vuonna Kohteessa on toiminut öljysora-asema (bituminen käsittelyä) ja murskaamo (polttonesteiden varastointia ja käsittelyä). Kullanmurun sora-alue, Hietamäki. Selvitystarve. Liikenneviraston rautatieosasto, Naarajärven ratapihaalue. Arvioitava tai puhdistettava. Maankäyttörajoite. Metallipaja. Toimiva. Maankäytön muuttuessa tai Konepaja. Toimiva. Maankäytön muuttuessa tai Naarajärven vankila, korjaamo, öljyvahinko. Toimiva kohde. Maankäytön muuttuessa tai ympäristö- tai terveyshaitan ilmetessä maaperän laatu Kohteen toiminnan tilasta ei ole tietoa. Kohteessa on selvitystarve. Alueella on ollut polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Kyseessä on toimiva kohde (ratapiha), joka on arvioitava tai puhdistettava. Kohteella on maankäyttörajoite. Alueella on tehty tutkimuksia ( ). Sijaitsee pohjavesirajan ulkopuolella. Alueella toimii korjaamo, jossa tehdään moottoriajoneuvojen huoltoa ja korjausta. Öljysäiliöitä alueella. Konepaja. Toimiva. Maankäytön muuttuessa tai Savon Voima Oy:n siirrettävä kyllästämö, Linnatie. Ei puhdistustarvetta. Maa-ainesten käyttörajoite. valmis X toiminnanharjoittaja, Sähkömuuntajat Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset Savon Voima Verkko Oy parannustoimet Sähkömuuntajat Pylväsmuuntamot korvattava puistomuuntamoilla jatkuvasti Savon Voima Verkko Oy Sijaitsee pohjavesirajan läheisyydessä. Kohteessa ei ole puhdistustarvetta, mutta sillä on maa-ainesten käyttörajoite. Suolakyllästys ja varastoalue ovat lopetettu (toimintaa ollut vuna ). Aluetta on kunnostettu Vedenotto Vedenottamon vaikutusalueen selvitys mikäli vedenottamon lähelle suunnitellaan toimintoja toiminnanharjoittaja Itä-Suomen vesioikeuden päätös (N:o 29/Va II/87) voimassa suoja-alueista. Toteutetaan rakenneselvityksen yhteydessä. Vedenotto Pohjaveden määrällisen tilan tarkkailu jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Ottamo varalla, mutta on vesilaitoksen käyttötarkkailussa Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja Vedenotto Raakaveden ja pohjaveden laadun tarkkailu jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi, Etelä-Savon ELYkeskus Vedenotto Analyysitulosten toimittaminen ja tallentaminen jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi, Etelä-Savon ELYkeskus, ympäristöhallinnon Hertta POVET-tietojärjestelmään Yritystoiminta Huoltoasema, Kangasniementie 18, toimiva kohde. Arvioitava tai puhdistettava. Maankäyttörajoite. Pohjavesitarkkailun selvittäminen. Tuopunkangas Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus Tuopunkangas Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä Etelä-Savon ELY-keskus, terveydensuojeluviranomainen 2013 toiminnanharjoittaja Etelä-Savon ELY-keskus, , ELYkeskus on VHS-seurannassa ja vesilaitoksen käyttötarkkailussa Tiedot tallennettaan Hertan POVET-tietojärjestelmään Etelä- Savon ELY:n toimesta. Havaintoputkesta TRO7 vuonna 2005 analysoidusta vesinäytteestä havaittiin kokonaishiilivetyjä 970 μg/l, haihtuvia hiilivetyjä 949 μg/l ja naftaleenia muutamia μg/l. Kunnostusraportti lausunnolla ELY. Jätevesiasetus Tuopunkangas Liikenne Moottorikelkkareittien selvitys Tuopunkangas Maa-ainesten otto Ei uusia maa-aineslupia pohjavesialueelle jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Tuopunkangas Maa-ainesten otto Kotitarveoton seuranta jatkuvasti 2013 jatkuva valvontaviranomainen Tuopunkangas Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen Tuopunkangas Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen Tuopunkangas Sähkömuuntajat Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset parannustoimet jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, Savon Voima / APR, ER

7 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Tuopunkangas Vedenotto Onnettomuuksiin varautuminen ohjeet Pieksämäen Vesi Ohjeet onnettomuustilanteiden varalle, jos tiestöllä sattuu öljytai kemikaalivahinko. Voi sisältyä vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan. Tuopunkangas Vedenotto Imeytysjärjestelyjen optimointi 2010? Pieksämäen Vesi Alueelle on syytä tutkia ainakin yhden imeytysaltaan rakennusmahdollisuus. Ei liene ajankohtainen toimenpide? Tuopunkangas Vedenotto Riittävien henkilöresurssien varmistaminen kaikissa heti? Pieksämäen Vesi Poistetaanko toimenpide? oloissa Tuopunkangas Vedenotto Vedenottamoalueen aitaaminen 2010? Pieksämäen Vesi Uusi kaivoalue 4. Tuopunkangas Vedenotto Pohjaveden ottamon tarkkailuohjelman ylläpito ja jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Vesioikeuden luvan mukaisesti. päivitys Tuopunkangas Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille kevät 2008 jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Tuopunkangas Vedenotto Raakaveden tarkkailu jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus pohjavedenottamon valvontatutkimusohjelman mukaisesti Tuopunkangas Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin 2008 jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja / APR, ER

Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet

Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet Tervaruukinsalon toimenpiteet poistettu 4.11.2013. Ne toteutetaan toisessa ryhmässä. (APR) Pohjavesialueen nimi Sektori Toimenpide tarkemmin

Lisätiedot

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset sivu 1 Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset Osa-alue Toimenpidesuositus Vastuutaho Pohjaveden ja raakaveden laatua tarkkaillaan, tarkkailutulokset toimitetaan

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22055 [Asiakirjatyyppi] 1 (4) Eskelinen Erja Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun käyttö Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus (perustuen Mirjam Orvomaan esitykseen) Viranomaisten uudet työkalut talousveden laadun turvaamiseksi 4.6.2015

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Fredrik Klingstedt 29.3.2012 Toimivalta maaperän puhdistamisessa Pilaantuneen maaperän puhdistamisen viranomaistehtävistä Turussa vastaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Maaperän tilan tietojärjestelmä ja maaperän pilaantuminen Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Kohteiden kartoittaminen Tietoja kartoitettu 1980-luvun lopusta lähtien Saastuneiden maa-alueiden selvitys-

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6690/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6690/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 135 Asianro 6690/14.05.00.02/2014 Lausunto / Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

11 617 001 Täperänkangas

11 617 001 Täperänkangas LIITE 26 11 617 001 Täperänkangas Täperä P4 P12 w +78,87 P9 w +77,56 PSVEO P1 w +78,24 P10 w +78,30 P4.a w +79,72 Önkkyrinkangas 22/10 TÄPERÄNKANKAAN POHJAVESIALUEEN Vedenottamon suoja-alue (Pohjois-Suomen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman seurantaryhmä

Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman seurantaryhmä NEUVOTTELUMUISTIO Aika: 11.9.2014 Paikka: Kanttila, Vilhulantie 5, Kokoushuone 3, Pieksämäki Läsnä: Jyrki Hämäläinen, ESA ELY Esa Rouvinen, ESA ELY Petri Miettinen, Joroisten kunta Karita Krooks, Keski-Savon

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella 27.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Kuormitus: Vemala-mallilla arvioitu, kattaa vuodet 2006-2011, noin 537 t/a fosforia ja 14480

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421 Viranomaislautakunta 21 19.04.2016 Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset Viromltk 21 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Maaperän tilan tietojärjestelmä

Maaperän tilan tietojärjestelmä Ohjeet 26.6.2008 Matti Silvola Teija Haavisto Maaperän tilan tietojärjestelmä Liittymä KuntaVAHTIssa kuntakäyttäjille Maaperän tilan tietojärjestelmä Johdanto Maaperän tilan tietojärjestelmä on valtakunnallinen

Lisätiedot

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa

Ympäristölupien käsittely. Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa Ympäristölupien käsittely Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Uusimaa 18.9.2014 1 Esityksen sisältö Laitosluettelo ja siihen tehdyt muutokset Toimivaltainen lupaviranomainen Lupamenettelyt Lupaharkinta

Lisätiedot

Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III. Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka

Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III. Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka Talousvesijärjestelmän riskinarviointi ja -hallinta Risk assessment and management Osa III / Part III Prof. Riku Vahala Vesi- ja ympäristötekniikka 12.10.2015 Osa III : sisältö Toimenpiteet häiriötilanteessa

Lisätiedot

Etelä-Savo. Pieksämäen Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Etelä-Savo. Pieksämäen Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Etelä-Savo Pieksämäen Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 30.7.2010 ESIPUHE Suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI SKVSY 08.05.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Kuusimäen pohjavesialue 0814001A... 3 1.1 Geologia ja hydrogeologia... 3 Pohjavesi... 3 Kallioperä...

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010 Teija Tohmo PIUHA-hanke PIUHA-hanke ( Vanhojen pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönotto hanke) on

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Tietoa pohjaveden pilaantumisriskien hallintaan Perustuu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan (kvalt 13.6.2012 48)

Tietoa pohjaveden pilaantumisriskien hallintaan Perustuu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan (kvalt 13.6.2012 48) 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Ympäristönsuojelu Tietoa pohjaveden pilaantumisriskien hallintaan Perustuu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan (kvalt 13.6.2012 48) 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3 2. Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT Rakentamisen ohjauksen seminaari Varsinais-Suomen ELY, Sanna-Liisa Suojasto, Ympäristönsuojelu 13.11.2013 Varsinais-Suomen ja Satakunnan pohjavesialueet 202 tärkeää I luokan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

LIITE 13 RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT OHTAOJAN POHJAVESIALUEELLA. Pohjavesialueen raja Varsinaisen muodostumisalueen raja Pohjaveden päävirtaussuunta

LIITE 13 RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT OHTAOJAN POHJAVESIALUEELLA. Pohjavesialueen raja Varsinaisen muodostumisalueen raja Pohjaveden päävirtaussuunta LIITE 13 Rinnelähteet (vo), ei käytössä OHTAOJAN POHJAVESIALUEELLA ent. Itälaitos (vo) Vedenottamon suoja-alue (Pohjois-Suomen vesioikeus 12.5.197) Lähdeoja (vo) Tutkittu vedenottopaikka PSV EO Talousvesikaivo

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Pima-opas seminaari 20.9.2013 Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Yleisiä havaintoja Täytyy opetella uusi kieli tilaajan ja konsultin välillä, ainakin aluksi määrittelyvaikeus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3198/11.01.03/2015 81 Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto, puh. 050 368 4126 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

12.6.2015, KIP Ympäristöpäivä. Uuden Ympäristönsuojelulain edellyttämä maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys

12.6.2015, KIP Ympäristöpäivä. Uuden Ympäristönsuojelulain edellyttämä maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys 12.6.2015, KIP Ympäristöpäivä Uuden Ympäristönsuojelulain edellyttämä maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys Sisältö Johdanto Mikä on perustilaselvityksen tarkoitus? Mikä on perustilaselvitys? Kenen

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 21.10.2015, klo 17.00 19:43. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 39-43.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015. Kokousaika 21.10.2015, klo 17.00 19:43. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 39-43. ASIALISTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 7/2015 Kokousaika, klo 17.00 19:43 Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7 Asiat 39-43 Asialista 39 HÄMEENKYRÖN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELU- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta Lammin päivät 2016 Trimble Ympäristövalvonta Avaintrendejä julkishallinnossa Trimble Locus - Ratkaisu kunnille Kunnan teknisen toimialan perustietojärjestelmä Rakennetun ympäristön sekä yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen. ELY-keskuksen neuvottelukunta Janne Kärkkäinen Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistaminen ELY-keskuksen neuvottelukunta 18.6.2015 Janne Kärkkäinen 22.6.2015 Vaiheet I-vaihe: uusi ympäristönsuojelulaki 1.9.2014 asetus ympäristönsuojelusta 10.9.2015 II-vaihe:

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o )

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o ) Rakennus- ja ympäristölautakunta 70 13.04.2016 Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o 272-420-15-42) 866/11.01.00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 70 Ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA 3.11.2016 Jukka Ikäheimo KOME ESIMERKKITAPAUSTA LÄHIVUOSILTA Hakija Kohde Haettu vesimäärä, m 3 /d Ylikunnallinen ELY-keskus AVI Lakeuden Vesi Oy Karvia (6500) >> 4500

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 51 16.06.2016 Big Bore Club ry:n Keräkankareella kiinteistöllä Kilpiä 444-508-2-66 sijainneen ampumaratatoiminnan ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta PALUKSEN MAKU Esiselvitys vanhan maaainesottoalueen maisemoinnista ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta Hankealueen sijainti Ulvila-Palus 19 km Pori-Palus 18 km Tampere-Palus 95 km Kartta: www.eniro.fi

Lisätiedot