Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet"

Transkriptio

1 Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet Tervaruukinsalon toimenpiteet poistettu Ne toteutetaan toisessa ryhmässä. (APR) Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden poistaminen maaperästä, maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja kunnostaminen tarvittaessa kiinteistöjen omistaja/haltija ja Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoituksessa ilmenneiden toimenpiteiden toteuttaminen Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus kiinteistöjen omistaja/haltija Kiinteistöjen liittäminen viemäriin tai muut hyväksyttävät toimenpiteet Jätevesiasetus Asutus Jätevedenpumppaamoille ylivuotosäiliöt ja jatkuva Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Tapahtuuko purkua pohjavesialueelle? hälytysjärjestelmät Asutus Raportti viemäriverkoston häiriöistä vuttain 2013 Pieksämäen Vesi ympäristöluvan valvontaviranomainen Selvitys sisällytettävä ympäristölupaan (erillinen määräys) Asutus Tulvavesien pääsyn esto viemäriverkostoon 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Selvitettävä pumpaamojen ym. riskialttiit sijainnit. Tämä toimenpide ei ollut SUSU Asutus Viemäriverkoston kunnon valvonta painekokein ja 2013 Pieksämäen Vesi Ei ollut toimenpiteenä SUSU Mikä on aikaväli? kuvauksin Asutus Viemäriverkoston, kunnossapito ja kunnostus jatkuvasti 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Selvitys kunnostuksen kiireellisyysjärjestyksestä. Pohjavesialueella sijaitsevat betoniputket tulee saneerata. Asutus Hautausmaan lannoituksen ja torjunta-aineiden käytön minimoiminen ja torjunta-aineiden käyttörajoitusten huomioiminen Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien arviointi Asutus Öljysäiliöluettelon luominen, ajantasalla pitäminen ja säiliöiden tarkastus määräajoin Asutus Ohjeistus puutarhojen ja viheralueiden lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön sekä ajoneuvojen pesuun Asutus Uudet öljysäiliöt sijoitetaan maan päälle sisätiloihin, säiliöissä oltava suoja-allas ja ylitäytönestin jatkuvasti 2013 seurakunta Kirkon ympäristödiplomi -käsikirja ja jatkuvasti 2014 Öljysäiliöiden tarkastus annettujen säännösten mukaisesti jatkuva kiinteistöjen omistaja/ haltija valvontaviranomainen/pelastusviranomain en Asutus Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille ja Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä, ELYkeskus Luvituksen kautta. Ympäristönsuojelumääräykset. Pelastusviranomainen: mitä säännökset/määräykset edellyttävät? Pieksämäellä ympäristö- ja pelastustoimi ovat laatineet yhteistyössä öljysäiliön tarkistamisesta esitteen, jota on tarkoitus jakaa pohjavesalueiden kiinteistöille, joilla tietojen mukaan on öljysäiliö. Liikenne Moottorikelkkareittien selvitys Liikenne Suolauksen vähentäminen minimiin, mahdollisesti jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen Liikenne Pohjaveden suojaustarpeen määrittely Pohjois-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskuksen aloitteesta. Maa-ainesten otto Ei uusia ottoalueita, asfalttiasemia tai murskausasemia luonnontilaisille alueille jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Maisemointiotto mahdollista tapauskohtaisesti. ttä lievennetty. Edellä mainitusta periaatteesta voidaan poiketa, mikäli maaperä- ja pohjavesi-tutkimukset osoittavat, että hydrogeologiset olosuhteet alueella ovat sellaiset, että toimintojen sijoittumisesta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei tule suorittaa lainkaan maa-ainestenottoa. Huom. suoja-aluemääräykset Maa-ainesten otto Maa-ainesten ottoalueen jälkihoito sitä mukaan kun ottamistoiminta edistyy Maa-ainesten otto Ottoalueilla ei saa varastoida/käsitellä muualta tuotuja ylijäämämaita tai muita jätteitä jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen / APR, ER

2 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Maa-ainesten otto Kotitarveoton seuranta jatkuvasti 2013 jatkuva valvontaviranomainen Maa-ainesten otto Voimassa olevien maa-ainesten ottolupien lupaehtojen valvonta Maatalous- ja Suojavyöhykkeiden perustaminen tai sopimus viheralueet erityistuesta pohjavesialueiden peltoviljelystä Maatalous- ja Tilojen viljavuusanalyysien ja lannoitussuunnitelmien viheralueet ajantasaisuuden tarkistaminen jatkuvasti 2013 valvontaviranomainen? tilojen omistajat Etelä-Savon ELY-keskus/E? tilojen omistajat Etelä-Savon ELY-keskus/E Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, Mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden vastuukysymysten selvitys ja riskinarviointi Lopetettujen öljysora-asemien ympäristövaikutusten selvitys Vanhojen kaatopaikkojen tutkiminen ja mahdollinen kunnostus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus kohteet: entinen osuuskaupan varasto, nahkurin verstas, tielaitoksen vanha varikko pilaantumisen aiheuttaja/kiinteistön haltija, Kohteet: Tielaitos Sivola 2:5, Tielaitos Kankaala 5:256 ja Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ELYkeskus Tielaitos Kaijanharju 6: Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ELYkeskus Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ELYkeskus Tarveselvityksen mukaan (Etelä-Savon ympäristökeskus 2006). Koekuopitus, maa- ja pohjavesinäytteenotto Sähkömuuntajat Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset Savon Voima parannustoimet Vedenotto Pohjaveden ottamon tarkkailuohjelman laatiminen X Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristölupaviraston luvan mukaisesti. Vedenottolupa on määräaikainen, uusittava Vedenotto Onnettomuuksiin varautuminen ohjeet Pieksämäen Vesi Ohjeet onnettomuustilanteiden varalle, jos tiestöllä sattuu öljytai kemikaalivahinko. Voi sisältyä vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan. Vedenotto Riittävien henkilöresurssien varmistaminen kaikissa oloissa heti? Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Sisältyy vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan. Poistetaanko toimenpide? Vedenotto Ahvenlammen ja Hiidenlammen vesilaadun tutkimus jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Pohjavedenottamon tarkkailuohjelman mukaisesti. ja tarkkailu Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille kevät 2008 jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja Yritystoiminta Entinen ESSO: toimenpideharkinta paikalle jääneen pilaantuneen maan suhteen maankäyttötilanteen muutoksessa Yritystoiminta Osuuskaupan jakelupiste, Kaupanmäen Öljy Oy: maaperän tilan selvitys ja tarvittaessa kunnostus tarvittaessa? Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Pyörätien alle jäänyt jonkin verran pilaantunutta maata. Maankäyttörajoite katualueella. toiminnan lopettamisen yhteydessä? toiminnanharjoittaja Ympäristölupa Yritystoiminta Golfkentän lannoituksen ja torjunta-aineiden käytön minimoiminen ja torjunta-aineiden käyttörajoitusten huomioiminen Yritystoiminta Osuuskaupan jakelupiste, Kaupanmäen Öljy Oy: maaperän ja pohjaveden tilan tarkkailuohjelman toteuttaminen Yritystoiminta Entinen ESSO: pohjaveden tarkkailu ympäristöluvan mukaisesti Montola Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden poistaminen maaperästä, maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja kunnostaminen tarvittaessa jatkuvasti jatkuva kentän omistaja jatkuvasti jatkuva X toiminnanharjoittaja Ympäristölupa X Etelä-Savon ELY-keskus kunnostus kiinteistöjen omistaja/ haltija ja Montola Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus Montola Asutus Viemäröinnin tarkkailu ja kunnossapito jatkuvasti 2013 Pieksämen Vesi Montola Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoituksessa ilmenneiden toimenpiteiden toteuttaminen Pieksämäen kaupunki Montola Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien arviointi Montola Asutus Öljysäiliöluettelon luominen, ajantasalla pitäminen ja säiliöiden tarkastus määräajoin Tämä toimenpide ei ollut SUSU 2003:ssa ja 5/10 vuoden 2014 Öljysäiliöiden tarkastus annettujen säännösten mukaisesti. välein, vuoden 2003 loppuun mennessä / APR, ER

3 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Montola Asutus Viemäröinnin järjestäminen 2014 Pieksämäen kaupunki? Ei ollut toimenpiteenä SUSU 2003 Montola Asutus Ohjeistus puutarhojen ja viheralueiden lannoitukseen, Tämä toimenpide ei ollut SUSU 2003:ssa. torjunta-aineiden käyttöön sekä ajoneuvojen pesuun Montola Asutus Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille X ja Pieksämäellä ympäristö- ja pelastustoimi ovat laatineet yhteistyössä öljysäiliön tarkistamisesta esitteen, jota on tarkoitus jakaa pohjavesalueiden kiinteistöille, joilla tietojen mukaan on öljysäiliö. Montola Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä jatkuvasti, ELYkeskus Tilanne käydään läpi vuttaisissa kuntien kehityskeskusteluissa. Tämä toimenpide ei ollut SUSU Montola Kaavoitus Riskitoimintojen ohjaus pohjavesialueen ulkopuolelle tai toiminnallisia rajoituksia Montola Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen pohjavesialueilla Montola Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen, Etelä-Savon ELYkeskus, jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, Montola Sähkömuuntajat Montolan muuntajien kartoitus, muuntajakohtainen Suur-Savon sähkö riskinarviointi Montola Vedenotto Vedenottamoalueen aitaaminen Pieksämäen kaupunki Selvitettävä Montola Vedenotto Sukelluksen lopettaminen vedenottoon tarkoitetussa välittömästi? sukellusseurat terveydensuojeluviranomainen Mikä on tilanne? avolouhoksessa Montola Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Montola Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja Montola Yritystoiminta Entisen kaivosalueen siistiminen, ja vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn Asutus Maalämpökaivon sijoittamisen soveltuvuus pohjavesialueelle on tapauskohtaisesti arvioitava kaivosalueen maanomistaja Onko tehty? Käytävä paikan päällä. jatkuvasti 2013 kaupungin valvontaviranomainen Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden poistaminen maaperästä, maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja kunnostaminen tarvittaessa Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoituksessa ilmenneiden toimenpiteiden toteuttaminen Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus Asutus Jätevedenpumppaamoille ylivuotosäiliöt ja hälytysjärjestelmät kiinteistöjen omistaja/ haltija ja kiinteistöjen omistaja/ haltija Kiinteistöjen liittäminen viemäriin tai muut hyväksyttävät toimenpiteet Jätevesiasetus jatkuva Pieksämäen Vesi Tapahtuuko purkua pohjavesialueelle? Asutus Raportti viemäriverkoston häiriöistä vuttain 2013 Pieksämäen Vesi ympäristöluvan valvontaviranomainen, Selvitys sisällytettävä ympäristölupaan (erillinen määräys) Asutus Tulvavesien pääsyn esto viemäriverkostoon 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Selvitettävä pumpaamojen ym. riskialttiit sijainnit. Asutus Viemäriverkoston kunnon valvonta painekokein ja säännöllisesti 2013 Pieksämäen Vesi Mikä on aikaväli? kuvauksin Asutus Viemäriverkoston kunnossapito ja kunnostus jatkuvasti 2013 jatkuva Pieksämäen Vesi Pieksämäen Vesi Selvitys kunnostuksen kiireellisyysjärjestyksestä. Pohjavesialueella sijaitsevat betoniputket tulee saneerata. Asutus Ei uusia hautausmaita eikä nykyisten laajennuksia pohjavesialueille. Lannoituksen ja torjunta-aineiden käytön minimoiminen ja torjunta-aineiden käyttörajoitusten huomioiminen. Uurnahautaus suteltavaa. Asutus Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien arviointi Asutus Öljysäiliöluettelon luominen, ajantasalla pitäminen ja säiliöiden tarkastus määräajoin Asutus Ohjeistus puutarhojen ja viheralueiden lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön sekä ajoneuvojen pesuun Asutus Uudet öljysäiliöt sijoitetaan maan päälle sisätiloihin, säiliöissä oltava suoja-allas ja ylitäytönestin jatkuvasti 2013 seurakunta ja jatkuvasti 2014 Öljysäiliöiden tarkastus annettujen säännösten mukaisesti jatkuva kiinteistöjen omistaja/ haltija valvontaviranomainen/pelastusviranomain en Lisättävä ympäristönsuojelumääräyksiin. Pelastusviranomainen: mitä säännökset/määräykset edellyttävät? / APR, ER

4 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Asutus Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille X ja Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät sekä ottamoiden suojavyöhykkeet kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä Kaavoitus Riskitoimintojen ohjaus pohjavesialueen ulkopuolelle tai toiminnallisia rajoituksia Liikenne Vaarallisten aineiden kuljetuksille vaihtoehtoinen kuljetusreitti mikäli mahdollista jatkuvasti 2013 Pohjois-Savon ELY-keskus,, ELYkeskus, Etelä-Savon ELYkeskus, Pieksämäellä ympäristö- ja pelastustoimi ovat laatineet yhteistyössä öljysäiliön tarkistamisesta esitteen, jota on tarkoitus jakaa pohjavesalueiden kiinteistöille, joilla tietojen mukaan on öljysäiliö. Tilanne käydään läpi vuttaisissa kuntien kehityskeskusteluissa. Selvitetään, onko korvaavia reittejä? Liikenne Kloridiseuranta jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne Suolauksen vähentäminen minimiin, mahdollisesti vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen Liikenne Tiealueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman vähän torjunta-aineita. Torjunta-aineiden käyttörajoitukset on otettava huomioon. jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L jatkuvasti 2013 jatkuva Pohjois-Savon ELY-keskus/L Liikenne Suoja-ja säiliövaunuja ei ole syytä varastoida Naarajärven. Maa-ainesten otto Ei uusia ottoalueita, asfalttiasemia tai murskausasemia luonnontilaisille alueille jatkuvasti jatkuva Liikenneviraston rautatieosasto jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus POSKI. Maisemointiotto tapauskohtaisesti. Edellä mainitusta periaatteesta voidaan poiketa, mikäli maaperä- ja pohjavesitutkimukset osoittavat, että hydrogeologiset olosuhteet alueella ovat sellaiset, että toimintojen sijoittumisesta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei tule suorittaa lainkaan maa-ainestenottoa. Huom. suoja-aluemääräykset Maa-ainesten otto Pohjavesialueella suojakerrokseksi tulee jättää vähintään 3-4 m, suojakerroksien toteutumista tulee valvoa Maa-ainesten otto Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden lähisuoja-alueilla ei ottotoimintaa jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan ilman vesioikeuden lupaa (nykyisin Itä-Suomen aluehallintovirasto) vedenottamon kaukosuoja-alueella on kielletty maanotto, joka ulottuu 2 metriä lähemmäksi ylintä luonnontilaista pohjavedenpintaa. jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Maa-ainesten otto Ottoalueet tulee jälkihoitaa lupaehtojen mukaisesti. jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan ilman vesioikeuden lupaa (nykyisin Itä-Suomen aluehallintovirasto) vedenottamon lähisuoja-alueella on kielletty maanotto, joka ulottuu 4 metriä lähemmäksi ylintä luonnontilaista pohjavedenpintaa. Maa-ainesten otto Ottoalueilla ei saa varastoida/käsitellä muualta tuotuja jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen ylijäämämaita tai muita jätteitä Maa-ainesten otto Ottoalueilla seurattava pohjaveden pintaa ja laatua jatkuvasti 2013 jatkuva maa-ainesten ottaja valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Maa-ainesten otto Vanhojen maa-ainesottoalueiden kunnostus ja maisemointi jatkuvasti 2013 jatkuva Maanomistajat Etelä-Savon ELY-keskus Alueet tulee myös siistiä. Alueille ei saa tuoda uutta jätettä eikä jätettä saa välivarastoida soranottoalueilla. Maa-ainesten otto Kotitarveoton seuranta jatkuvasti 2013 jatkuva valvontaviranomainen Maa-ainesten otto Voimassa olevien maa-ainesten ottolupien lupaehtojen valvonta Maatalous- ja Suojavyöhykkeiden perustaminen tai sopimus viheralueet erityistuesta pohjavesialueiden peltoviljelystä Maatalous- ja Tilojen viljavuusanalyysien ja lannoitussuunnitelmien viheralueet ajantasaisuuden tarkistaminen jatkuvasti 2013 valvontaviranomainen jatkuvasti 2014 tilojen omistajat, Pro Agria Etelä-Savon ELY-keskus/E jatkuvasti? tilojen omistajat Etelä-Savon ELY-keskus/E Maatalous- ja viheralueet Viheralueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman vähän lannoitteita tai torjunta-aineita. Torjuntaaineiden käyttörajoitukset on otettava huomioon. jatkuvasti jatkuva Pieksämäen kaupunki Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, / APR, ER

5 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen Raskasta maanmuokkausta I- ja II-luokan pohjavesialueilla vältetään, mutta kivennäismaan pintaa paljastavaa kevyttä laikutusta voidaan tarvittaessa käyttää. Itä-Suomen vesioikeuden päätöksessä vedenottamon suoja-alueita koskien kaukosuoja-alueella on kiellettyä sellainen ojien tai muu kaivaminen, josta voi aiheutua pohjaveden likaantumisvaaraa, pohjaveden haitallista purkautumista tai pintavesien haitallista imeytymistä maaperään. Muut Pohjavesialueeseen rajausmuutos Etelä-Savon ELY-keskus/Y Pohjavesialueen rajausta ehdotetaan muutettavaksi siten, että Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueet yhdistetään yhdeksi pohjavesialueeksi ja Löytynlammen pohjoispää jää pohjavesirajan ulkopuolelle. Yhdistämistä ei tehdä, rajausmuutoksen pohjoispäähän Löytynlampea tehdään. Tehdään rakennemalli/pohjaveden virtausmalli Naarajärven alueesta. Muut Pintaveden laadun ja sedimentin laadun selvitys Hako- Palokista, Palokista ja Naarajärvestä ja tarvittaessa seuranta Etelä-Savon ELY-keskus/Y, Hako-Palokin näytteessä on havaittu pieniä pitoisuuksia atratsiinia ja terbutylatsiinia, jotka johtuvat ranta-alueelta purkautuvan torjunta-aineilla pilaantuneen pohjaveden vaikutuksesta. Alkuvuodesta 2010 havaittua MCPA-nimistä torjunta-ainetta ei löytynyt keväällä otetusta näytteestä. Betonitehdas, Hietamäki. Maankäytön muuttuessa tai 2013 toiminnanharjoittaja Maankaatopaikka. Jätteiden tuonnin lopettaminen toiminnanharjoittaja, Betonitehdas. Toiminta loppunut toiminnanharjoittaja, ympäristösnuojeluviranomainen Betonituotteiden valmistusta, alueella läjitetään muotinpesuvesien laskeutusaltaan pohjahiekkoja. Polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Alueen laajuus 1600 m 2. Alueella on ylijäämämaita, rakennusja purkujätettä. Purkutiilet poistettu, erilaista rakennusjätettä ja ylijäämämaita vielä alueella. Kyseessä on betonielementtitehdas, jonka toiminta on loppunut. Vanha betoniaseman tankkauspiste. Ramboll on tehnyt kesäkuussa 2009 maaperäselvityksen alueelta. Ruunapuron kaatopaikka, Pieksämäki. Selvitystarve toiminnanharjoittaja, Taimitarha-. Maaperän ja pohjaveden tilan selvitykset käynnissä. Vastuukysymykset selvitetään Öljysora-asema, Tieliikelaitos, Siilinkangas, Vilhula. Selvitystarve toiminnanharjoittaja, toiminnanharjoittaja, Kyseessä on yhdyskuntajätteen läjityspaikka, jonka toiminta on loppunut vuna Vuonna 1976 Naarajärven pohjavedessä on havaittu öljyä. Ensimmäiset öljypitoiset pohjavesinäytteet on otettu noin 1,3 km Naarajärven vedenottamosta. Öljyvahingon tapahtumapaikka on kaatopaikka, joka sijaitsee 3,5 km vedenottamosta. Välissä olevaa harjua ja kaatopaikkaa on myös tutkittu myös ja sieltä on löydetty öljyjä. Alueella on tehty ttainen kunnostus ( ). Pohjavedestä todettu yli raja-arvojen olevia torjuntaainepitoisuuksia. Ravinteet ovat myös koholla. Polttoainesäiliöitä alueella. Kyseisen kohteen toiminta on loppunut (toimintaa ollut vuodelle 1975 asti). Kohteessa on selvitystarve. Kohteessa on ollut polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Palokin S-A, Harjula,. Selvitystarve toiminnanharjoittaja, Rakennuskivitehdas. Maankäytön muuttuessa tai? toiminnanharjoittaja Kyseessä on öljysora-asema (toimintaa vuodesta 1975?), mutta toiminnan nykytilasta ei ole tietoa. Kohteessa on selvitystarve. Alueella tehdään/on tehty polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Kyseessä on tiilitehdas, joka toimii alueella. Polttoainesäiliöitä. Maa-ainesten ottolupaan liittyvä pohjavesitarkkailuohjelma (pinnankorkeus havaintoputkista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, P8, P9, P10 ja pohjaveden laatu havaintoputkista P9 ja P10). Murskausasema, joka sijaitsee Löytynlammen. Ympäristöluvan hakeminen jos toimintaa suunnitellaan jatkettavaksi jälkeen.? toiminnanharjoittaja Siirrettävän soranmurskausaseman toiminnasta ajalla on annettu päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta ilmoituksesta. Murskattava määrä on tonnia. Päätöksessä on määrätty, että toiminnalle on haettava seuraavan kerran ympäristölupa maa-ainesluvan voimassaoloajan loppuun asti. Heinämäen S-A, Hiekka-alue II,. Selvitystarve. Kyseisessä kohteessa toimintaa on ollut vuna ja kohteessa on selvitystarve. Alueella on ollut polttonesteiden varastointia ja käsittelyä / APR, ER

6 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Hännisen sora-alue,. Selvitystarve. Kyseisen kohteen toiminta on loppunut vuonna Kohteessa on toiminut öljysora-asema (bituminen käsittelyä) ja murskaamo (polttonesteiden varastointia ja käsittelyä). Kullanmurun sora-alue, Hietamäki. Selvitystarve. Liikenneviraston rautatieosasto, Naarajärven ratapihaalue. Arvioitava tai puhdistettava. Maankäyttörajoite. Metallipaja. Toimiva. Maankäytön muuttuessa tai Konepaja. Toimiva. Maankäytön muuttuessa tai Naarajärven vankila, korjaamo, öljyvahinko. Toimiva kohde. Maankäytön muuttuessa tai ympäristö- tai terveyshaitan ilmetessä maaperän laatu Kohteen toiminnan tilasta ei ole tietoa. Kohteessa on selvitystarve. Alueella on ollut polttonesteiden varastointia ja käsittelyä. Kyseessä on toimiva kohde (ratapiha), joka on arvioitava tai puhdistettava. Kohteella on maankäyttörajoite. Alueella on tehty tutkimuksia ( ). Sijaitsee pohjavesirajan ulkopuolella. Alueella toimii korjaamo, jossa tehdään moottoriajoneuvojen huoltoa ja korjausta. Öljysäiliöitä alueella. Konepaja. Toimiva. Maankäytön muuttuessa tai Savon Voima Oy:n siirrettävä kyllästämö, Linnatie. Ei puhdistustarvetta. Maa-ainesten käyttörajoite. valmis X toiminnanharjoittaja, Sähkömuuntajat Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset Savon Voima Verkko Oy parannustoimet Sähkömuuntajat Pylväsmuuntamot korvattava puistomuuntamoilla jatkuvasti Savon Voima Verkko Oy Sijaitsee pohjavesirajan läheisyydessä. Kohteessa ei ole puhdistustarvetta, mutta sillä on maa-ainesten käyttörajoite. Suolakyllästys ja varastoalue ovat lopetettu (toimintaa ollut vuna ). Aluetta on kunnostettu Vedenotto Vedenottamon vaikutusalueen selvitys mikäli vedenottamon lähelle suunnitellaan toimintoja toiminnanharjoittaja Itä-Suomen vesioikeuden päätös (N:o 29/Va II/87) voimassa suoja-alueista. Toteutetaan rakenneselvityksen yhteydessä. Vedenotto Pohjaveden määrällisen tilan tarkkailu jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Ottamo varalla, mutta on vesilaitoksen käyttötarkkailussa Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja Vedenotto Raakaveden ja pohjaveden laadun tarkkailu jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi, Etelä-Savon ELYkeskus Vedenotto Analyysitulosten toimittaminen ja tallentaminen jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi, Etelä-Savon ELYkeskus, ympäristöhallinnon Hertta POVET-tietojärjestelmään Yritystoiminta Huoltoasema, Kangasniementie 18, toimiva kohde. Arvioitava tai puhdistettava. Maankäyttörajoite. Pohjavesitarkkailun selvittäminen. Tuopunkangas Asutus Viemäröimättömien kiinteistöjen kartoitus Tuopunkangas Kaavoitus Pohjavesialuemerkinnät kaikkiin kaavoihin ja keskeiset asiat suojelusuunnitelman tavoitteista esitetään kirjattuina kaavamääräyksinä Etelä-Savon ELY-keskus, terveydensuojeluviranomainen 2013 toiminnanharjoittaja Etelä-Savon ELY-keskus, , ELYkeskus on VHS-seurannassa ja vesilaitoksen käyttötarkkailussa Tiedot tallennettaan Hertan POVET-tietojärjestelmään Etelä- Savon ELY:n toimesta. Havaintoputkesta TRO7 vuonna 2005 analysoidusta vesinäytteestä havaittiin kokonaishiilivetyjä 970 μg/l, haihtuvia hiilivetyjä 949 μg/l ja naftaleenia muutamia μg/l. Kunnostusraportti lausunnolla ELY. Jätevesiasetus Tuopunkangas Liikenne Moottorikelkkareittien selvitys Tuopunkangas Maa-ainesten otto Ei uusia maa-aineslupia pohjavesialueelle jatkuvasti 2013 lupaviranomainen valvontaviranomainen, Etelä-Savon ELYkeskus Tuopunkangas Maa-ainesten otto Kotitarveoton seuranta jatkuvasti 2013 jatkuva valvontaviranomainen Tuopunkangas Metsätalous Metsien lannoittamisesta ja torjunta-aineiden käytöstä pidättäytyminen Tuopunkangas Metsätalous Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen välttäminen Tuopunkangas Sähkömuuntajat Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset parannustoimet jatkuvasti 2013 metsänomistajat,? neuvonta Metsänhoitoyhdistys, Savon Voima / APR, ER

7 Pohjavesialueen nimi Sektori tarkemmin Suojelusuunnit aloitusvu it aloitusvu valmis tumisvu Tuopunkangas Vedenotto Onnettomuuksiin varautuminen ohjeet Pieksämäen Vesi Ohjeet onnettomuustilanteiden varalle, jos tiestöllä sattuu öljytai kemikaalivahinko. Voi sisältyä vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan. Tuopunkangas Vedenotto Imeytysjärjestelyjen optimointi 2010? Pieksämäen Vesi Alueelle on syytä tutkia ainakin yhden imeytysaltaan rakennusmahdollisuus. Ei liene ajankohtainen toimenpide? Tuopunkangas Vedenotto Riittävien henkilöresurssien varmistaminen kaikissa heti? Pieksämäen Vesi Poistetaanko toimenpide? oloissa Tuopunkangas Vedenotto Vedenottamoalueen aitaaminen 2010? Pieksämäen Vesi Uusi kaivoalue 4. Tuopunkangas Vedenotto Pohjaveden ottamon tarkkailuohjelman ylläpito ja jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus Vesioikeuden luvan mukaisesti. päivitys Tuopunkangas Vedenotto Pohjavesialueen merkintä teiden varsille kevät 2008 jatkuva Pieksämäen Vesi siirretty Liikenne-sektorilta. Tuopunkangas Vedenotto Raakaveden tarkkailu jatkuvasti jatkuva Pieksämäen Vesi Etelä-Savon ELY-keskus pohjavedenottamon valvontatutkimusohjelman mukaisesti Tuopunkangas Vedenotto Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin 2008 jatkuva Pieksämäen Vesi Osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Valmiuslaki (1552/2011) ja / APR, ER

ympäristöluvan valvontaviranomainen, suojelusuunnitelman seurantaryhmä

ympäristöluvan valvontaviranomainen, suojelusuunnitelman seurantaryhmä Etelä-Savo Suojelusuunnitelman seurantaryhmä päivittää toimenpideohjelmaa 1-2 kertaa vuodessa. Seurantaryhmä tarkistaa sekä tarvittaessa täsmentää vastuu- ja valvontavastuutahot, toimenpidesuositukset

Lisätiedot

Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet

Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet Pieksämäki, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteet Tervaruukinsalon toimenpiteet poistettu 4.11.2013. Ne toteutetaan toisessa ryhmässä. (APR) Pohjavesialueen nimi Sektori Toimenpide tarkemmin

Lisätiedot

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Mari Leminen 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY 469 pohjavesialuetta Luokka I: 377 kpl Luokka II: 92 kpl Luokittelu Riskitekijöiden arviot Hyvä tila/huono

Lisätiedot

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset sivu 1 Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset Osa-alue Toimenpidesuositus Vastuutaho Pohjaveden ja raakaveden laatua tarkkaillaan, tarkkailutulokset toimitetaan

Lisätiedot

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Pieksämäen kaupunki/rakennusvalvonta Lausunto / Viite: Lausuntopyyntö 5.2.2015 27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Alue,

Lisätiedot

VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA

VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA Toimintaryhmän kokous 5.2.2013 Tilannekatsaus/ajankohtaiset asiat Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuksen edistäminen Enojoen kunnostussuunnitelma-asia Joroisten

Lisätiedot

Toimenpiteet pohjaveden otto ja pohjaveden laatu

Toimenpiteet pohjaveden otto ja pohjaveden laatu Toimenpiteet pohjaveden otto ja pohjaveden laatu Selvitetään tarkemmin Hennerin pohjavesialueen soveltuvuus yhdyskunnan vedenhankintaan ja mahdollisen vedenottamon perustaminen Vedenhankinnan omavaraisuuden

Lisätiedot

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpiteet

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpiteet Ymp.suoj.ltk 25.8.2011 36 liite 5 Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpiteet Hydrogeologisia olosuhteita koskevan tiedon täydentäminen Tehdään pohjavesialueen rakenneselvitys, jonka pohjalta tarkennetaan

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola. Heinolan kaupunki Ote pöytäkirjasta Ympä rist ö-j rakennuslautakunta 135 11.12.2013 ETELA-SUOMIEN ALUE,HALLINTOVIRASTO 'I T 1 Ö RA FINLAND -- 2 1. 12, 2013 savi l a i 3 isrrnå Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Mähönen ja sihteeriksi Anne Petäjä-Ronkainen.

2. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Mähönen ja sihteeriksi Anne Petäjä-Ronkainen. Dnro Etelä-Savo 27.3.2015 PIEKSÄMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMIEN SEURANTAKOKOUS Aika: Torstai 12.3.2015 klo 14.00 15.40. Paikka: Tavoite: Kanttila, kokoustila 3, Vilhulantie 5 Naarajärvi Tilaisuuden

Lisätiedot

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22055 [Asiakirjatyyppi] 1 (4) Eskelinen Erja Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun käyttö Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus (perustuen Mirjam Orvomaan esitykseen) Viranomaisten uudet työkalut talousveden laadun turvaamiseksi 4.6.2015

Lisätiedot

Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen

Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen MATTI- tilastojen ja onnettomuusselvityksen valossa Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Suomen Vesiyhdistys ry, 10.4.2014 Maaperän tilan tietojärjestelmä - MATTI Tietoja

Lisätiedot

Toimenpiteet pohjavesille suunnittelukaudella

Toimenpiteet pohjavesille suunnittelukaudella Toimenpiteet pohjavesille suunnittelukaudella 2016-2021 Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tarkistaminen 5.3.2014 Toimenpiteiden jaottelu Vesiensuojelutoimenpiteiden jaottelua on muutettu vesienhoidon

Lisätiedot

Kirkkokangas. Rauhaniemi. Liite 1. Kirkkoharjun ja Rauhaniemen pohjavesialueiden sijaintikartta. 1:100 000, EL.

Kirkkokangas. Rauhaniemi. Liite 1. Kirkkoharjun ja Rauhaniemen pohjavesialueiden sijaintikartta. 1:100 000, EL. Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12 SYKE, ELY-keskukset Liite 1. Kirkkoharjun ja Rauhaniemen pohjavesialueiden sijaintikartta. 1:100 000, EL. Pohjavesialueen raja 0 Varsinaisen muodostumisalueen raja 5

Lisätiedot

Liite 1. Kaukalovuoren pohjavesialueen sijaintikartta. 1:100 000

Liite 1. Kaukalovuoren pohjavesialueen sijaintikartta. 1:100 000 Liite 1. Kaukalovuoren pohjavesialueen sijaintikartta. 1:100 000 Pohjavesialueen raja Varsinaisen muodostumisalueen raja Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/11 SYKE, ELY-keskukset Varpasharjun pohjavesialue

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Fredrik Klingstedt 29.3.2012 Toimivalta maaperän puhdistamisessa Pilaantuneen maaperän puhdistamisen viranomaistehtävistä Turussa vastaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Isosuon maankaatopaikka, Ladvo 416 1:15

Isosuon maankaatopaikka, Ladvo 416 1:15 Isosuon maankaatopaikka, Ladvo 416 1:15 Mittakaava 1:10000 0 1 km Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6720293:3229110-6722124:3231050 Kiinteistöt(tilat2005) Maaperän tilan tietojärjestelmä

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN PURSIALASSA. Timo Massinen

PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN PURSIALASSA. Timo Massinen PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN Timo Massinen HISTORIAA / TAUSTAA Kreosoottikyllästämö PAH- yhdisteet Lisäksi pursialan alueella pienteollista toimintaa, puunjalostusta, korjaamoja

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Maaperän tilan tietojärjestelmä ja maaperän pilaantuminen Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Kohteiden kartoittaminen Tietoja kartoitettu 1980-luvun lopusta lähtien Saastuneiden maa-alueiden selvitys-

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA 0874904 AUTIORANTA. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA 0874904 AUTIORANTA. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA 0874904 AUTIORANTA Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Suojelusuunnitelma-alue... 3 1.1 Autiorannan pohjavesialue 0874904... 3 1.1.1 Geologia ja

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Laajasalon öljysatama (Neste voiteluainetehdas) ( )

Laajasalon öljysatama (Neste voiteluainetehdas) ( ) Maaperän tilan tietojärjestelmä / Kohderaportti 28.7.2016 KOPIO MAANOMISTAJALLE Laajasalon öljysatama (Neste voiteluainetehdas) (10000351) Selite: Neste Alfa öljynjalostus ja voiteluaineiden valmistus

Lisätiedot

Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa.

Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa. Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa. Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo Esko Maukonen Ainutlaatuinen toimija Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella. Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus

Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella. Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus Ulla-maija.liski@ymparisto.fi Alueellinen ympäristökeskus Ympäristöministeriön ja maa-

Lisätiedot

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9. Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.2012 Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja

Lisätiedot

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy

Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEEN PESTISIDEISTÄ JA LIUOTTIMISTA Vesiyhdistyksen teemailtäpäivä 10.4.2014 Jukka Ikäheimo Pöyry Finland Oy Esitys Pohjavesialuekuvaus Riskikohteista Pestisidit riesana, uusimmat tulokset

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Vesienhoito, riskit ja vesien tarkkailu

Vesienhoito, riskit ja vesien tarkkailu Vesienhoito, riskit ja vesien tarkkailu Merja Antikainen, Anu Peltonen Pirkanmaan ELY-keskus Talousvesikoulutus 28.9.2017 Tampere 18.9.2017 Vesienhoitosuunnittelulla vedet hyvää tilaan tietämys vesien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman seurantaryhmä

Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman seurantaryhmä NEUVOTTELUMUISTIO Aika: 11.9.2014 Paikka: Kanttila, Vilhulantie 5, Kokoushuone 3, Pieksämäki Läsnä: Jyrki Hämäläinen, ESA ELY Esa Rouvinen, ESA ELY Petri Miettinen, Joroisten kunta Karita Krooks, Keski-Savon

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteistä

Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteistä Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteistä Yhdyskunnat ja haja-asutus 14.4.2011 Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Arto Seppälä Siirtoviemärit, Torniojoen vha Särkijärvi-Olos Valmistuu 2011 Särkijärven

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

11 617 001 Täperänkangas

11 617 001 Täperänkangas LIITE 26 11 617 001 Täperänkangas Täperä P4 P12 w +78,87 P9 w +77,56 PSVEO P1 w +78,24 P10 w +78,30 P4.a w +79,72 Önkkyrinkangas 22/10 TÄPERÄNKANKAAN POHJAVESIALUEEN Vedenottamon suoja-alue (Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

LIITE 35. RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT LUUKULAN POHJAVESIALUEELLA Pohjavesialueen raja. Pohjavesialueiden välinen raja

LIITE 35. RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT LUUKULAN POHJAVESIALUEELLA Pohjavesialueen raja. Pohjavesialueiden välinen raja LIITE 35 RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT LUUKULAN POHJAVESIALUEELLA Karjatila SYKE, POPELY M.I. 26.11.2013 LIITE 36 RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT TANINSELÄN POHJAVESIALUEELLA SYKE, POPELY M.I. 28.11.2013 LIITE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6690/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6690/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 135 Asianro 6690/14.05.00.02/2014 Lausunto / Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021

Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021 Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021 Kuuleminen 1.10.2014-31.3.2015 Juho Kotanen, ESAELY 7.11.2014 Yleistä vesienhoidosta Taustalla vesipuitedirektiivi (VPD, 2000/60/EY) ja

Lisätiedot

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Johtava asiantuntija Antton Keto Suomen ympäristökeskus Limnologipäivät

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Esityksen sisältö Rajautuu haitallisten aineiden aiheuttamiin riskeihin Ympäristöhaitan

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella 27.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Kuormitus: Vemala-mallilla arvioitu, kattaa vuodet 2006-2011, noin 537 t/a fosforia ja 14480

Lisätiedot

Etelä-Savo. Pieksämäen Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Etelä-Savo. Pieksämäen Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Etelä-Savo Pieksämäen Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 30.7.2010 ESIPUHE Suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 31.5.2011 ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Mikkelin pohjavesialueet & pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Mikkelin pohjavesialueet & pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Mikkelin pohjavesialueet & pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Geologi Anne Petäjä-Ronkainen Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä 22.4.2015 Näkyvä vesi on jäävuoren huippu

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421 Viranomaislautakunta 21 19.04.2016 Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset Viromltk 21 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin

Lisätiedot

Maaperän tilan tietojärjestelmä

Maaperän tilan tietojärjestelmä Ohjeet 26.6.2008 Matti Silvola Teija Haavisto Maaperän tilan tietojärjestelmä Liittymä KuntaVAHTIssa kuntakäyttäjille Maaperän tilan tietojärjestelmä Johdanto Maaperän tilan tietojärjestelmä on valtakunnallinen

Lisätiedot

Jakeluasemat pohjavesialueella - JAPO -ohjeen uudistus. Juhani Gustafsson Ympäristö- ja turvallisuuspäivät Hämeenlinna

Jakeluasemat pohjavesialueella - JAPO -ohjeen uudistus. Juhani Gustafsson Ympäristö- ja turvallisuuspäivät Hämeenlinna Jakeluasemat pohjavesialueella - JAPO -ohjeen uudistus Juhani Gustafsson Ympäristö- ja turvallisuuspäivät 28.9.2016 Hämeenlinna Taustaa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus, toteutusvastuu sekä yhteisten tavoitteiden saavuttaminen

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus, toteutusvastuu sekä yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus, toteutusvastuu sekä yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Förverkligandet av vattenvårdsåtgärderna, ansvarsfördelning samt uppnåendet av våra gemensamma mål 29.1.2015

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1502/11.01.00/2015 35 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, säiliökonttien ja -autojen

Lisätiedot

LIITE 1: MAKSINHARJUN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA TOIMINNOT SEKÄ TOIMENPIDEOHJELMA

LIITE 1: MAKSINHARJUN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA TOIMINNOT SEKÄ TOIMENPIDEOHJELMA Toimiala Asutus Toimenpiteen kohde Viemäriverkosto Toimintakuvaus Riski Toimenpidesuositukset Aikataulu Suorittaja Valvoja Kestilän keskustaajaman viemäriverkosto ulottuu pohjavesialueen kaakkoisosaan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Tietoa pohjaveden pilaantumisriskien hallintaan Perustuu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan (kvalt 13.6.2012 48)

Tietoa pohjaveden pilaantumisriskien hallintaan Perustuu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan (kvalt 13.6.2012 48) 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Ympäristönsuojelu Tietoa pohjaveden pilaantumisriskien hallintaan Perustuu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan (kvalt 13.6.2012 48) 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3 2. Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI SKVSY 08.05.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Kuusimäen pohjavesialue 0814001A... 3 1.1 Geologia ja hydrogeologia... 3 Pohjavesi... 3 Kallioperä...

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta 15.12.2015 1 Kokousaika Tiistai 15.12.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA 28.9.2016 P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA 678-418-4-137 VIHANNIN ALPUANHARJULLA 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Tmi P ja S Lumiaholle on myönnetty maa-ainesten ottolupa osalle

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA KÄRÄNGÄNMÄKI 0874951. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA KÄRÄNGÄNMÄKI 0874951. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA KÄRÄNGÄNMÄKI 0874951 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Suojelusuunnitelma-alue... 3 1.1 Kärängänmäen pohjavesialue 0874951... 3 1.1.1 Geologia

Lisätiedot

Möykkylä-Mäntylampi. Vihanninkangas

Möykkylä-Mäntylampi. Vihanninkangas Natura-alue 5 km Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa 9/7 Luonnonsuojeluohjelma-alue Harjujensuojelualue Natura-alue Arvokas tuuli- ja rantakerrostuma Pohjavesialue Suojelusuunnitelma-alue

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Kannuksen E5:& _211ril laujuin pohjaveski ueen suojellusubliilike-m2. TillivbtelLmä LUONNOS. Elina Lindsberg ja Emmi Rankonen

Kannuksen E5:& _211ril laujuin pohjaveski ueen suojellusubliilike-m2. TillivbtelLmä LUONNOS. Elina Lindsberg ja Emmi Rankonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 2.6.2014 Kannuksen E5:& _211ril laujuin pohjaveski ueen suojellusubliilike-m2 TillivbtelLmä LUONNOS Elina Lindsberg ja Emmi Rankonen, ty9 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp Vesihuoltolain uudistus, SVOSK, Kouvola 1.12.2014 OTT Antti Belinskij, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (vv. lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö) Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla SOKKA-hanke POSKI-hanke, Kiviaineshuolto Pirkanmaalla nyt ja tulevaisuudessa kuntaseminaari Anne Lindholm, Pirkanmaan

Lisätiedot

POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA 0847651 HARJAMÄKI-KÄÄRMELAHTI

POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA 0847651 HARJAMÄKI-KÄÄRMELAHTI POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA 0847651 HARJAMÄKI-KÄÄRMELAHTI Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Suojelusuunnitelma-alue... 3 1.1 Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialue 0847651... 3

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

LIITE 13 RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT OHTAOJAN POHJAVESIALUEELLA. Pohjavesialueen raja Varsinaisen muodostumisalueen raja Pohjaveden päävirtaussuunta

LIITE 13 RISKIKOHTEET JA -TOIMINNOT OHTAOJAN POHJAVESIALUEELLA. Pohjavesialueen raja Varsinaisen muodostumisalueen raja Pohjaveden päävirtaussuunta LIITE 13 Rinnelähteet (vo), ei käytössä OHTAOJAN POHJAVESIALUEELLA ent. Itälaitos (vo) Vedenottamon suoja-alue (Pohjois-Suomen vesioikeus 12.5.197) Lähdeoja (vo) Tutkittu vedenottopaikka PSV EO Talousvesikaivo

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri Ympäristönsuojelun tehtävät Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri 5.9.2017 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnassa toimii ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot