Varpaisjärven kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varpaisjärven kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve"

Transkriptio

1 Varpaisjärven kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja

2 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

3 Pohjavesi- ja soravarat Varpaisjärven kunnan alueella on kuusi vedenhankintaan soveltuvaa, luokkaan II kuuluvaa pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta tärkeitä, luokkaan I kuuluvia pohjavesialueita on kaksi, Karjalaisenmäki sekä Huuhkaja A. Huuhkajan pohjavesialueella sijaitsee kaksi vierekkäistä vedenottamoa, joista toinen on kunnan vesihuoltolaitoksen ja toinen Korpijärven vesiosuuskunnan. Karjalaisenmäen pohjavesialueella on yksi kunnan vedenottamo. Vuonna 2007 näiltä kolmelta vedenottamolta pumpattiin vettä yhteensä 586 m 3 /vrk. Arvioiden mukaan pohjavettä muodostuu I-luokan pohjavesialueilla yhteensä 5420 m 3 /vrk. Kunnan poikki kulkee luode-kaakkosuuntainen Varpaisjärven-Nilsiän harju. Harjujakson selväpiirteisimmät osat ovat Reittiön suunnalla Karjalaisenmäki, Kokkoharju, Reittiönharju ja Salminen sekä Varpasenjärven lounaispuolella kulkeva kirkonkylän harju. Harjujaksosta eroaa Varpaisjärven kirkonkylän länsipuolella Pikku-Berliinin kohdalla länsi-luodesuuntainen, katkonainen harjujakso. Kunnan alueella olevien pohjavedenpinnan yläpuolisten sora- ja hiekkamuodostumien yhteenlaskettu massamäärä on geologian tutkimuskeskuksen maaainesrekisterin mukaan km3, muodostumia on yhteensä 39 ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1600 hehtaaria. Arvokkaita harjualueita on kymmenen, näistä Huuhkajan alue on valtakunnallisesti arvokas, muut ovat paikallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita. Kunnan alueella ei ole harjujensuojeluohjelmaan kuuluvia alueita. Arvokkaita kallioalueita ovat Loutekallio, Uitukanmäki ja Uuranholi. Arvokkaita moreenimuodostumia ovat Hirvisuon ja Pölöhmäen kumpumoreenialu Tulokset ja tulosten tarkastelu Kartoituksessa oli mukana 24 pohjavesialueilla sijaitsevaa kohdetta. Pohjavesialueiden ulkopuolisia kohteita oli 26. Pohjavesialueilla olevista kohteista kahdeksan sijaitsee I-luokan ja 16 II-luokan pohjavesialueilla. Eniten ottoa on pinta-alojen mukaan Vuorisenkankaan II-luokan pohjavesialueella, 22,4 hehtaaria ja Huuhkaja A:n I-luokan pohjavesialueella, 15,8 hehtaaria. Molemmilla alueilla toiminnassa olevien alueiden osuus on todella suuri, Vuorisenkankaalla toiminnassa olevia alueita on 84 % ja Huuhkaja A- alueella 66 % kaikista alueista. Kun ottamista tarkastellaan osuutena pohjavesialueen pohjaveden muodostumisalueen pinta-alasta, kohdistuu ottoa eniten Vuorisenkankaalle ja Silmälampi-Syrjäharjulle. Molemmilla pohjavesialueilla tarkastelussa mukana olevien alueiden osuus muodostumisalueen pinta-alasta on noin 20 %. Kartoituksessa mukana olleita alueita jaettiin osiin sen mukaan, miten jälkihoitoa oli suoritettu. Saman tunnuksen omaava alue saattoi sisältää esimerkiksi sekä toiminnassa olevia osa-alueita että jo jälkihoidettuja osia. Osa-alueet näkyvät liitteenä olevissa kohdekartoissa punaisilla numeroilla. Jaottelusta johtuen kunnostustarpeen ja jälkihoidon tarpeen mukaan luokiteltujen alueiden kappalemäärä eroaa toisistaan. Liitteenä 1 olevassa taulukosta on luettavissa pohjavesialueittain alueiden jakautuminen eri jälkihoitoluokkiin sekä kappalemäärältään että pinta-aloittain. Taulukosta käy ilmi myös kunkin pohjavesialueen kokonaistilanne. Vastaava taulukko alueiden jakautumisesta kunnostustarpeen mukaan on liitteenä 2. Jälkihoidon tila Pohjavesialueiden ulkopuolisista alueista maa-ainesten otto on käynnissä 52 %:lla kaikista mukana olleista kohteista. Toiminnassa olevia kohteita on kuusi ja kaikilla on voimassa oleva maa-ainestenottolupa. Pohjavesialueilla olevista kohteista toiminnassa on 12, näiden osuus kaikista pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista on 68 %. Toiminnassa olevat kohteet ovat keskimäärin suurempia kuin kohteet, joilla ei ole enää aktiivista maa-ainestenottoa. Täysin jälkihoitamattomien alueiden osuus kaikista alueista on 15 %. Pohjavesialueiden ulkopuolella jälkihoitamattomien kohteiden osuus on kolmannes, mutta pohjavesialueilla vain 7 % kaikista alueista. Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 3

4 Taulukko 1. Maa-ainestenottoalueiden jakautuminen jälkihoitoluokittain (pinta-ala-%) Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet Maa-ainestenotto käynnissä 68,2 % 52,4 % 63,1 % Jälkihoitamaton 6,7 % 32,7 % 15,1 % Muotoiltu 11,2 % 13,4 % 11,8 % Osittain jälkihoidettu 11,6 % 2,0 % 8,5 % Jälkihoidettu 2,2 % 1,5 % Erityisesti pohjavesialueilla toiminnassa olevien kohteiden suuri osuus vääristää tilannetta. Kun toiminnassa olevat kohteet jätetään huomiotta, on jälkihoitamattomien alueiden osuus pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista 21 %. Muotoiltuja ja osittain jälkihoidettuja alueita on kaikista pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista 11 % molempia ja jos ei oteta huomioon toiminnassa olevia kohteita, näiden kummankin osuus on noin kolmannes. Täysin jälkihoidettuja kohteita on yksi, sen osuus pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista on 2,2 %. Alueiden jakautumista kunnostustarpeen mukaan on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Taulukossa 2 on mukana kaikki tarkastelussa mukana olleet kohteet. Huuhkajan I-luokan pohjavesialueella sijaitseva kohde on osittain metsittynyt, osittain seinämät ovat täysin paljaat. 4 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

5 Taulukko 2. Maa-ainestenottoalueiden jakautuminen kunnostustarveluokittain (pinta-ala-%). Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet Lupaehtojen mukainen (Maaaineslupa 75,7 % 52,4 % 68,2 % voimassa) vähäinen tai ei 20,9 % 36,2 % 25,7 % kunnostustarvetta kohtalainen 3,4 % 11,8 % 6,1 % suuri Taulukko 3. Ottamisalueiden jakautuminen kunnostustarveluokkiin alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa maa-ainestenottamislupaa. Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet vähäinen tai ei 86,2 % 75,4 % 80,9 % kunnostustarvetta kohtalainen 13,8 % 24,6 % 19,1 % suuri Taulukosta 3 on poistettu ne toiminnassa olevat alueet, joilla on voimassa oleva maa-ainestenottolupa, tällöin on selkeämmin hahmotettavissa kohteiden jakautuminen kunnostustarpeen mukaan luokkiin suuri, kohtalainen ja vähäinen. Maa-aineslupa on voimassa peräti 76 % pohjavesialueilla olevista kohteista. Kun lukua vertaa jälkihoitoluokituksen toiminnassa oleviin, käy ilmi että osa alueista, joissa on voimassa oleva lupa, ei ole aktiivisessa käytössä. Kunnan alueella ei yhtään kohdetta ole arvioitu kunnostustarpeeltaan suureksi. Kun laskuista jätetään pois alueet, joilla on voimassa oleva maa-aineksenottolupa, on kunnostustarve kohtalainen 20 % ja vähäinen 80 % kaikista kohteista. Pohjavesialueiden osalta kunnostustarve on vähäinen 86 % ja kohtalainen 14 %. Kohteiden joiden kunnostustarve on vähäinen, suuri osuus selittyy osittain sillä, että täysin jälkihoitamattomia kohteita on erityisesti pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista vähän. Pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet taas ovat usein matalia ja syrjäisiä, sekä useimmiten metsittymässä luontaisesti. Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 5

6 Liite 1 Tarkastelussa mukana olevien kohteiden jakaantuminen jälkihoidon tilan mukaan pohjavesialueittain. Taulukon alareunassa on pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet. Pohjavesialueen tunnus ja nimi A Silmälampi- Syrjäharju B Silmälampi- Syrjäharju Karjalaisenmäki A Huuhkaja B Huuhkaja Maaselänkangas Vuorisenkangas Kankainen Luokknais- Kokopintaala (ha) Muodostu-misalueen Soranottoalueiden määrä pohjavesialueella jälkihoitoluokittain (ha) Osuus pohjaveden muodostumisalueesta (%) pinta-ala (ha) I II III IV V Yht. I II III IV V Yht kpl 1 1 ha 1,2 1,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2, kpl ha 3,0 3,6 1,8 8,4 0,0 7,3 8,8 0,0 4,3 20, kpl 0 ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, kpl ha 1,6 1,7 1,9 10,5 15,8 0,0 0,4 0,4 0,5 2,6 3, kpl 2 2 ha 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2, kpl 3 3 ha 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5, kpl ha 1,6 0,6 1,7 18,4 22,4 0,0 1,4 0,6 1,5 16,3 19, kpl 0 ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pohjavesialuilla yhteensä kpl ha 1,2 6,2 6,0 3,6 36,5 53,5 0,1 0,7 0,6 0,4 3,9 5,7 Pohjavesialueiden ulkopuoliset soranottolueet kpl ha 0,5 3,4 8,3 13,3 25,4 Pohjavesialueilla olevat sekä sekä pohjavesialueiden kpl ulkopuoliset soranottoalueet yhteen- laskettuna ha 1,2 6,7 9,3 11,9 49,8 78,9 6 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

7 Liite 2 Tarkastelussa mukana olevien kohteiden jakaantuminen kunnostustarpeen mukaan pohjavesialueittain. Taulukon alareunassa on pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet. Pohjavesialueen tunnus ja nimi A Silmälampi- Syrjäharju B Silmälampi- Syrjäharju Karjalaisenmäki A Huuhkaja B Huuhkaja Maaselänkangas Vuorisenkangas Kankainen Luokknais- Kokopintaala (ha) Muodostu-misalueen pinta-ala Arvio muodostuvasta Soranottoalueiden lukumäärä ja pinta-ala kunnostustarveluokittain Soranottoalueiden pinta-ala kunnostustarveluokittain %-pohjaveden muodostumisalueesta (ha) pohjavedestä (m 3 /d) Yht Yht kpl 1 1 ha 1,2 1,2 0,0 0,0 2,2 0,0 2, kpl ha 6,6 1,8 8,4 0,0 0,0 16,2 4,3 20, kpl 0 ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, kpl ha 1,8 1,0 13,0 15,8 0,0 0,4 0,2 3,2 3, kpl 2 2 ha 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2,9 2, kpl 3 3 ha 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 5,6 5, kpl ha 2,4 20,0 22,4 0,0 0,0 2,1 17,7 19, kpl 0 ha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pohjavesialueilla yhteensä kpl ha 0,0 1,8 11,2 40,5 53,5 0,0 0,2 1,0 3,5 4,6 Pohjavesialueiden ulkopuoliset soranottoalueet kpl ha 3,0 9,2 13,3 25,4 Pohjavesialueilla olevat sekä pohjavesialueiden ulkopuoliset kpl soranottoalueet yhteenlaskettuna ha 0,0 4,8 20,3 53,8 78,9 Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 7

8 Liite 3. Kohdeluettelo Tunnus Pv-luokka X-koord. Y-koord. Voimassa oleva lupa nro Päättynyt lupa nro Soranotto-alueen ala (ha) luokka Silmälampi-Syrjäharju , , , A Huuhkaja , 120, , , , , , , , , B Huuhkaja , , Maaselänkangas , , , , , 717 1, Vuorisenkangas , 2754, 818, 1565, 6, , , , , , , 2411, 9, , , , , Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

9 Tunnus Pv-luokka X-koord. Y-koord. Voimassa oleva lupa nro Päättynyt lupa nro Soranotto-alueen ala (ha) luokka Pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet , 712, 713 3, , , , , , , , , , , , 716, 2, , , , , , , 153, 96 0, , 153, , , , , , 90 2, , , , ,41 3 Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 9

10 SOKKA-projekti_VARPAISJÄRV Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys B A VARPAISJÄRVI B A PV_TUNNUS NIMI A Silmälampi-Syrjäharju B Silmälampi-Syrjäharju Karjalaisenmäki A Huuhkaja B Huuhkaja Maaselänkangas Vuorisenkangas Kankainen luokitus Km /MS Pohjakartta-aineisto, Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09 Muut aineistot, Ympäristöhallinto Merkintöjen selitys Maa-ainesluvat Pohjavesialueet Harjujensuojeluohjelma RKY- alueet Arvokkaat moreenimuodostumat Arvokkaat kallioalueet Natura-alueet

11 9:3 9:34 2:40 1: :2 2:60 9:47 10:25 10:15 10:18 2:60 10:29 10:28 52:0 51:0 10:27 58:0 10:30 Yht. 876:1 54:0 10:30 60:0 12: :0 59:0 55:0 56:0 61:0 14:26 Silmälampi - Syrjäharju 50:0 3:73 3: :94 64:0 Silmälampi-Syrjäharju 3:34 2:101 0:582 11:107 17:46 11:92 2:101 72:0 11:26 11: :2 Yht. 878:6 62:0 11:56 Yht. 876: 12:31 12:32 10:26 12:7 12:15 12:32 10:32 12:34 12:38 12:42 12:39 89:13 12:33 12: : :238 2:344 2:340 2:299 14: : Yht. 876:1 2:298 2:303 2:335 93:13 93:6 93:8 93:7 11:34 93:9 11:38 93:2 93:11 93:16 11:33 93:3 93:15 11:32 11:96 11:89 93:4 81:0 11:81 98:0 11:80 2:312 80:0 2:275 2:242 2:341 2:185 2:136 2:300 2:344 2:313 2:286 2:135 2:342 2:301 2:344 2:268 2:302 2:269 2:314 2:133 2:331 11:56 2:315 11:104 11:39 11:105 2:278 11:89 2:349 2:131 2:72 62:0 2:213 Yht :96 Yht. 878: 67:0 2:263 2:261 2:168 2:130 2:262 2:167 2:129 2:53 2:137 2:170 2:54 2:76 2:169 2:77 2:138 2:128 2:70 2:191 2:140 2:22 2:171 2:43 2:26 2:44 2:75 2:255 2:42 2:139 2:95 2:45 2:141 2:7 2:74 2:25 2:94 2:78 2:73 2:59 2:8 2:58 2:245 2:127 2:47 2:214 2:65 2: , , Mkk A 5 4 Pv-B-alue , , Mkk pv 2 3 Metsittymässä, pv-b-alue , , Mkk pv 3 3 Osittain täysin paljas, tiet auki Lapinlahti , E.N. Maastokäynnit tehty

12 2:124 2:32 2:285 2: :1 2:126 2:211 2:213 2:197 :63 6:106 6: :344 1:1 6:108 6:52 6:55 6:108 0:577 6:108 2:61 2:156 2:165 2:152 2:153 2:19 2:155 2:154 2:236 2:216 2:330 2:217 2:329 2:69 90:0 2:283 2:233 2:232 2:231 2:232 77:0 2:28 90:0 28:103 6:84 6:17 6:85 6:78 6:25 84:0 6:60 6:94 6:93 6:35 6:64 6:65 28:38 6:36 28:77 28:76 28:75 28:74 28:73 28:102 28:80 2:246 2:247 2:325 2:292 2:311 2: Sutela 6:66 6:88 Yht. 876:3 Yht. 878:1 Yht. 878:6 6:107 6:108 Yht. 876:1 28:99 6:69 6:68 15:40 6:23 69:0 6:108 28:95 Yht. 878:4 28: :37 28:105 28: Yht. 876:7 28:105 28:96 28:42 3:37 89:11 Yht. 878:1 Yht. 878:6 Yht. 878:8 28:105 28:65 28:66 89:11 Yht. 878:3 28:63 28:54 28:59 110:0 28:110 28:52 100:14 28:50 28:85 100:4 100:10 100:5 100:8 28:91 100:22 100:3 28:94 28:106 28:97 100:19 100:2 28: :6 100:23 100:11 100:12 29:35 100:21 100: : A Silmälampi-Syrjäharju 29:42 100:16 29:44 29:39 29:38 Yht. 878:1 Yht. 878:1 29:34 Yht. 876:3 Yht. 878:1 8:8 15:6 36:6 28:81 28:107 28:88 28:108 28:71 29:41 29:45 29:37 876:3 28:83 28:70 29:43 29:40 Yht. 878:5 37:3 36:3 36:5 0:576 29:35 29:33 41:3 41:4 131:0 15:35 15:28 15:36 88:0 106:2 106: , , Mkk VL 1 3 Urheilualue, metsittynyt Nilsiä Maastokäynnit tehty

13 8:69 8:25 14: A, 2 Huuhkaja 8: : : :26 Rautavaara : :21 8:136 8:141 8: :42 2:3 Yht. 878:3 8:139 Yht. 876:1 16:21 Yht. 878:3 8:107 16:11 8:121 8:106 Yht. 876:1 16: , ,04806 Mkk pv 3 3 Metsittymässä , , Mkk pv , , Mkk, Yk M Ei ole 4 2 Vanha, kivikokoinen, metsittynyt , Mkk Ei ole 4 3 Kaatuneita puita, tie suljettu , Mkk Ei ole 4 3 Osittain metsittymässä , Mkk Ei ole 4 3 Horsmittunut Rautavaara Maastokäynnit tehty

14 Yht. 876: A Huuhkaja 14:6 14: :96 8: :101 8: : : : :8 5:11 5:11 14: , , Mkk, Yk RM-1 Ei ole , , Mkk, Yk RM-1 Ei ole 2 3 Metsittymässä , ,52177 Mkk, Yk EO-1 Ei ole , ,37171 Mkk, Yk EO-1 Ei ole 3 4 Aika paljasta on , , Mkk, Yk EO-1 Ei ole , , Mkk, Yk RM-1 Ei ole 2 4 Metsittymässä , , Mkk, Yk RM-1 Ei ole 4 2 Kuin olisi toimintaa ainakin osittain Rautavaara Maastokäynnit tehty

15 : B Huuhkaja 14:8 16:19 8:25 8:22 : :9 8: :18 16: , , Mkk, Yk M pv 5 4 Pv-B-alue, ei lainkaan jälkihoidettu , ,06582 Mkk SL (osa) 5 4 Pv-B-alue, Poski-luokka 1 Rautavaara Maastokäynnit tehty

16 Maaselänkangas 9:34 Yht. 876:2 Yht. 876:1: :65 Maaselänkangas Yht. 876:1:0 9: : : : , , Mkk EO 5 4 Ei näytä olleen ottoa tänä kesänä ,62 1, Mkk EO 5 4 Hiljainen, samat luvat kuin , , Mkk EO 5 4 Toiminnassa on 12:1 Lapinlahti Sonkajärvi Maastokäynnit tehty

17 , 1 Vuorisenkangas 3:13 3: : : :98 Vuorisenkangas 1:60 3: :51 1:60 1:58 1:8 1:21 1:5 89: : :0 14:9 1:10 2: : , Mkk Ei ole 4 2 Louhos, lohkareita, ei varoituksia , , Mkk EO 5 4 Toiminnassa , , Mkk EO 5 4 Kokonaan toiminnassa , , Mkk pv 2 4 Aloitettu osittaista jälkihoitoa Lapinlahti , E.N. Maastokäynnit tehty

18 3:83 3: , 2 Vuorisenkangas Yht. 876:1:0 5:67 43:52 43:51 3:92 3: : 3: : : :61 43: : : : Vuorisenkangas 3: : :104 3:85 3: : , , Mkk pv 3 4 Ei kovinkaan metsittynyt , , Mkk pv 4 3 Täysin metsittynyt , , Mkk pv 4 3 Pieni, kotitarve , , Mkk EO 4 3 Metsittymässä, voisi liittää isompaan , , Mkk EO 5 4 Suuri, kokonaan jälkihoitamaton , , Mkk EO 4 3 Metsittynyt, kivikkoa, yhdistäminen? , , Mkk pv 4 3 Metsittynyt Lapinlahti , E.N. Maastokäynnit tehty

19 2:102 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 14:13 2:10 2:344 Yht. 876:1 2:9 1:28 2:12 7:7 2:101 2:24 1:38 1:40 3: :2 46:0 7: : Yht. 876:1 3:48 3:89 2:337 3:25 2:226 71:0 2:100 10:5 2:60 Yht. 878:6 7:9 73:0 74:0 7:9 2:21 3:70 3:70 2:350 2:327 Yht. 876:1 Yht. 878:6 2:100 2:10 12:2 2:338 2:328 48:0 12:22 Yht. 878:1 3:70 3:69 2:98 2:100 2:99 49:0 12:21 2:97 53:0 3:74 3:93 3:73 3:34 3:73 63:3 63:1 Yht. 878:1 120:0 65: , Mkk EO 5 4 Kalliolouhos, pohjalla lammikoita Lapinlahti , E.N. Maastokäynnit tehty

20 61 1:16 3:44 3:45 1:48 3:36 3:74 5:31 5:17 Pohjavesialueiden ulkopuoliset 5:42 maa-aineksenottoalueet 5:35 5:30 3:49 5:41 5:29 5:43 3:15 3:59 5: :15 3:73 3:66 3:47 3:72 3:69 3:34 5:12 10:94 1 3: :35 3:73 3:55 3: : :7 3:62 3:75 Yht. 876:4 3:6 3:7 5:27 5:25 5:40 5:12 5:2 5:39 5:25 5:24 5:27 1:6337 5:38 5:14 5:14 Yht. 876:1 5:10 5:13 11: , Mkk EO 5 4 Toiminnassa oleva kalliolupa Lapinlahti , E.N. Maastokäynnit tehty

21 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 902 1:33 41:11 Lapinlahti : :12 16: , Mkk Ei ole 4 3 Kt-käytössä, kaatuneita puita , Mkk Ei ole 4 3 Vain vähän metsittymässä, vanha , Mkk Ei ole 4 3 Kivikkoista ja kuoppaista , Mkk Ei ole 4 3 Hyvin metsittynyt Lapinlahti , E.N. Maastokäynnit tehty

22 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 6:21 6:33 6:96 6: Yht. 876:1:0 6:93 6:92 6:56 5:79 5:47 5:6 5: , Mkk Ei ole 4 3 Vettä pohjalla, pusikkoa Lapinlahti Sonkajärvi Maastokäynnit tehty

23 2:92 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 1:38 2: :63 8: :50 6:46 2:37 8:28 2:69 2:41 1:38 6:56 8:25 2:69 8:45 Yht. 878:2 1:64 8:32 8:1 8:2 2:68 8:45 8:25 Yht , Mkk Ei ole 4 3 Pieni, tuoretta ottoa Lapinlahti Sonkajärvi Maastokäynnit tehty

24 Pohjavesialueiden 7:11 ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 6:48 7:16 7:7 7: :19 Yht. 876:1:0 6:65 7:17 6:77 7:19 7:13 3 6:73 6:44 6:76 7:17 7:16 7:30 7:18 6:81 6:80 7:7 6:73 6:81 6: , Mkk Ei ole 3 3 Vettä pohjalla, pusikkoinen 7:29 7:13 lahti Sonkajärvi Maastokäynnit tehty

25 Pohjavesialueiden ulkopuoliset 1:22 maa-aineksenottoalueet 1:86 1:87 1:42 6:67 1: :66 1:52 6: :42 1:53 6:23 1:54 6:28 6:22 1:55 7: , Mkk Ei ole 4 2 Kivikasoja, murskaussiilo, siistittävä! , Mkk Ei ole 4 3 Kohtalaisen tuoretta ottoa , Mkk Ei ole 5 4 Otto alkamassa lahti Sonkajärvi Maastokäynnit tehty

26 Pohjavesialueiden ulkopuoliset 4:73 maa-aineksenottoalueet 3:53 1:77 3 4:156 4:74 4:73 Yht. 876: 4:149 1:9 1:71 1:78 1:15 50:0 4:143 2:33 4:157 4: :35 Yht. 876:1: 4:73 5 4:65 4:141 4:74 4:65 4:66 4:157 1:8 1:34 1:20 Yht. 1:36 4:117 4:66 1:8 1:84 1:22 1: :33 1:51 1:78 1:51 1:21 1:20 1:8 1:88 1: , Mkk Ei ole 3 3 Istutettu kasvillisuutta, mutta paljas , Mkk Ei ole 4 3 Metsittymässä, vähän otettu vasta lahti Sonkajärvi Maastokäynnit tehty

27 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 4:6 4:9 4:61 4:44 4: :45 4:42 4: :56 4:57 Yht. 876:2:0 4:23 4:22 Yht , Mkk Ei ole 5 4 Hiljaista on, ei lainkaan jälkihoidettu lahti Sonkajärvi Maastokäynnit tehty

28 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 6:17 13:4 6:40 11:25 13:4 6:24 6: :44 13: 11:14 11:35 11:30 11: , Mkk Ei ole 4 3 Metsittymässä inlahti Nilsiä Maastokäynnit tehty

29 32:1 35:0 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 30:14 89: : :25 2:10 12:0 7:24 2:45 2:41 13:4 2: , Mkk Ei ole 2 3 Metsittynyt inlahti Nilsiä Maastokäynnit tehty

30 3:36 Pohjavesialueiden ulkopuoliset 3:29 maa-aineksenottoalueet 0 3:57 2: :37 2:37 2:40 2:36 3:56 2:37 2: :21 2:11 2:43 2:11 1:8 1:15 1: :85 1: , Mkk Ei ole 4 2 Paljon varastokasoja, kivikkoista , Mkk Ei ole 4 3 Pohjalla vettä i Maastokäynnit tehty

31 86:5 20:32 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 19: :29 86:5 19:18 19:19 19:20 19:27 21:39 19:51 19:30 18:12 19:20 Yht. 876:9 19:28 19:35 19:37 18:11 21: , Mkk EO :47 Nilsiä Maastokäynnit tehty

32 Yht. 876:1 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 11: :101 11:42 4:33 4:6 4:6 4:38 11:88 Yht. 876:1 1 10:20 11:102 4: :12 10:24 11:56 10:22 3:18 3:37 3:100 3:15 3:16 3: , Mkk EO Kalliolupa Nilsiä Maastokäynnit tehty

33 1:14 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet Yht. 878:2 13: :23 3:13 11:5 3:42 3:61 3:40 3:18 3:66 1: : , Mkk Ei ole 4 3 Metsittynyt , Mkk Ei ole 4 3 Metsittymässä, kivikkoa , Mkk Ei ole 3 3 Metisittynyt/pusikoitunut Nilsiä Maastokäynnit tehty

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve en kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Leppävirran kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Leppävirran kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Leppävirran kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Rautalammin kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Rautalammin kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Rautalammin kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Vesannon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Vesannon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Vesannon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Karttulan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Karttulan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve n kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tervon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Tervon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Tervon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Juankosken kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Juankosken kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Juankosken kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Suonenjoen kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Suonenjoen kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Humppila. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 0 2,5 5 Km

Humppila. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 0 2,5 5 Km 5.3 04151 04152 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 041 041 041 0 2,5 5 Km Kuva 42. n pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten ottamisluvat. 58 Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Hattula. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Hattula. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.2 0408253 0408207 04082 04082 0408254 0408252 04082 0421051 0408206 0408251 0408204 0421052 0408205 0469254 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 0408255 0469253 0469253 0 2,5

Lisätiedot

Kalvola. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Kalvola. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.6 0421008 0421002 0421001 0421004 0408252 0421005 0421054 0421010 0421009 0421006 0421051 0421056 0421052 0 2,5 5 10 Km 0421055 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue Kuva 74. n

Lisätiedot

Jokioinen A B A. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> 30.6.

Jokioinen A B A. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> 30.6. 5.5 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 0416951 0416954 A 0416954 B 0416953 A 0416952 0 2,5 5 Km Kuva 62. Jokioisten pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten ottamisluvat.

Lisätiedot

Renko. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Renko. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.7 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 69254 69255 692 692 69253 69205 69252 43351 B 69251 0 1,25 2,5 5 Km Kuva 92. Rengon pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten ottamisluvat.

Lisätiedot

Tammela. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue C A. Voimassa (> ) Päättyneet (< )

Tammela. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue C A. Voimassa (> ) Päättyneet (< ) 5.8 0421054 0421056 0483405 Voimassa (> 30.6.2006) Päättyneet (< 1.7.2006) 0406151 0421055 Pohjavesialue 0483419 0483406 0408255 0483451 0483403 0483412 0416952 04834 0483414 0483413 0443351 C 0483415

Lisätiedot

Forssa. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Forssa. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.1 0406152 0406103 0406151 0406106 0416951 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 0416954 B 04061 0483451 0 2,5 5 10 Km Kuva 9. n pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten

Lisätiedot

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla SOKKA-hanke POSKI-hanke, Kiviaineshuolto Pirkanmaalla nyt ja tulevaisuudessa kuntaseminaari Anne Lindholm, Pirkanmaan

Lisätiedot

Kurikka. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247.

Kurikka. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247. 5.19 Kurikka Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247. Kuva 247. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 145.

Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 145. 5.12 Kauhava Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 145. Kuva 145. Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 187.

Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 187. 5.14 Kokkola Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 187. Kuva 187. Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

Ahvenjärven harju/vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67.

Ahvenjärven harju/vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67. Ahvenjärven harju/vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67. 12/-92 6706 Maapinta-ala: 1355 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/ rajoitetunoton alueella: 3,0/1,9/- ha Metsähallituksen hallinnoima alue: 70 ha

Lisätiedot

Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101.

Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101. Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101. Maapinta-ala: 4453 ha yhteensä/ella/ rajoitetunoton alueella: 6,5/5,5/- ha Metsähallituksen hallinnoima alue: 117 ha Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet:

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56.

Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56. 5.5 Himanka Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56. Kuva 56. Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh. KUULUTUS VARELY/3646/216 1.2.217 Auran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Auran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

Kunnost us-tarve Lisämääre Huomioitavaa Tarkastus pvm Digitoija Pinta-ala (ha)

Kunnost us-tarve Lisämääre Huomioitavaa Tarkastus pvm Digitoija Pinta-ala (ha) Soranottoalueen numero Jälkihoidon tila Kunnost us-tarve Lisämääre Huomioitavaa Tarkastus pvm Digitoija Pinta-ala (ha) Pohjavesialueen nimi Hirvikangas 1 4 1 lampi vedenottamon läheisyys 10.10.2007/28.6.2011

Lisätiedot

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö 1 ympäl7stökeskus KU U L U T U S HAMELY/405/2017 Häme Luonnonvarayksikkö Tammelan pohjavesialueiden luokka ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella KUULUTUS VARELY/544/2017 8.6.2017 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella Kustavin pohjavesialueen luokkamuutos Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa

Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa Sokka -projekti Pohjois-Savossa 2007-2009 Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/536/2017 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa

Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa RAPORTTEJA 127 2015 Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa SOKKA-hanke JANITA PELTONEN Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa SOKKA-hanke JANITA PELTONEN RAPORTTEJA 127 2015 MAA-AINESALUEIDEN

Lisätiedot

Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. Ympäristölautakunta 46 10.04.2012 Ympäristölautakunta 75 11.06.2012 Maa-aineslupa V.P. Airaksinen Oy, Kangasharju 3:40, Reittiö 118/10.03.00/2010 Ympltk 46 Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340.

Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340. 5.31 Seinäjoki Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340. Kuva 340. Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä. Maastokäynnit harju- ja kallioalueille

Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä. Maastokäynnit harju- ja kallioalueille 1 Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä Maastokäynnit harju- ja kallioalueille 2 3 JOHDANTO Syksyn 2007 aikana tehtyjen maastokäyntien tarkoituksena on ollut paikan päällä käyden todeta erityisesti

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Maa-ainesluvat kuntien näkökulmasta

Maa-ainesluvat kuntien näkökulmasta Maa-ainesluvat kuntien näkökulmasta Maarit Kaakinen Oulun seudun ympäristötoimi POSKI- hankkeen loppuseminaari 28.4.2015 Maa-ainesluvat Oulun seudulla Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23.

Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23. Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23. 2330 23282329 2327 2331 2332 Maapinta-ala: 4534 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/rajoitetunoton alueella: 91,5/36,4/11,4

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Maakuntainsinööri Satu Appelqvist Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Mari Leminen 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY 469 pohjavesialuetta Luokka I: 377 kpl Luokka II: 92 kpl Luokittelu Riskitekijöiden arviot Hyvä tila/huono

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Maakylän-Räyskälän harjujakso (kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45

Maakylän-Räyskälän harjujakso (kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45 Maakylän-Räyskälän harjujakso (kaakkoisosa); Loppi, Tammela; aluetunnus 45 10/-9604/-02 12/-90 05/-93 4526 11/-87 Maapinta-ala: 3651 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/ rajoitetunoton alueella: 17,6/14,3/1,8

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/3722/216 13.11.217 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Pieksämäen kaupunki/rakennusvalvonta Lausunto / Viite: Lausuntopyyntö 5.2.2015 27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Alue,

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

I. Suomenniemi. Pohjavesialueet. Tutkimustulokset

I. Suomenniemi. Pohjavesialueet. Tutkimustulokset 6.21 Suomenniemi 6.21.1 ohjavesialueet Suomenniemellä on 11 pohjavesialuetta, joista kolme on I-luokan, kolme II-luokan ja viisi III-luokan pohjavesialueita. ohjavesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.2 Heinävesi Heinäveden kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kolmessa kohteessa, joista Konttilanlehdon Hepoharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta PALUKSEN MAKU Esiselvitys vanhan maaainesottoalueen maisemoinnista ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta Hankealueen sijainti Ulvila-Palus 19 km Pori-Palus 18 km Tampere-Palus 95 km Kartta: www.eniro.fi

Lisätiedot

Putkelanharju/Ilomantsi; aluetunnus 69.

Putkelanharju/Ilomantsi; aluetunnus 69. sivut 60-78 Putkelanharju/Ilomantsi; aluetunnus 69. Maapinta-ala: 1931 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/rajoitetun oton alueella: 22,7/16,6/12,3 ha Metsähallituksen hallinnoima alue: 1175 ha Suojelu-

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Sidosryhmätilaisuus 12.8.2015 Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla

Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varsinais-Suomi Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla Varsinais-Suomi, Rauman seutu ja Pohjois-Satakunta 2/2010 Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Uusittu ottamisopas kestävä käyttö

Uusittu ottamisopas kestävä käyttö Uusittu ottamisopas kestävä käyttö Maa-ainesten lupa- ja ottotilanne Uusi ottamisopas Sähköiset lomakkeet ja kiviainesten tilinpito Vanhempi tutkija Jari Rintala SYKE Ympäristönsuojelupäivät Lammilla 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2383/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2383/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) 25 Asianro 2383/10.03.00.02/2016 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Maa-aineslupa / Lemminkäinen Infra Oy / Lohilahti, Tölpäkkö (279-443-5-3) Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Lapinlahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman seurantakooste riskikohteista 2016

Lapinlahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman seurantakooste riskikohteista 2016 Lapinlahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman seurantakooste riskikohteista Sisällys Tausta... 3 Lakimuutokset 2007-2017... 4 Haminamäki-Humppi pohjavesialue... 6 Honkalammen pohjavesialue... 11 Taipale-Nerkoo

Lisätiedot

Taulukko 13. Soranottoalueiden lukumäärä ja pinta-alatiedot koko tutkimusalueelta. Määrä Pinta-ala Keskiarvo Max Min Mediaani

Taulukko 13. Soranottoalueiden lukumäärä ja pinta-alatiedot koko tutkimusalueelta. Määrä Pinta-ala Keskiarvo Max Min Mediaani 5.10 Koko tutkimusalue Soranottoalueita rajattiin yhteensä 367 ja niiden yhteispinta-ala oli 613 hehtaaria (taulukko 13). Nämä alueet jaettiin vielä jälkihoidon mukaan omiksi alueiksi, joita oli yhteensä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (jäljenpänä YVAmenettelyn)

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (jäljenpänä YVAmenettelyn) Etelä-Savo Päätös Päiväys 29.9.2014 DNro KAIELY/550/2014 Morenia Oy (Janne Karhu) Automaatiotie 1 90460 OULUSALO Soraliike Möttönen Ky Maarakennusliike Möttönen Kotiniementie 11 88300 PALTAMO Metsäyhtymä

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/4299/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA SEUTUKUNTAKIERROS OLLI RISTANIEMI WWW.KESKISUOMI.FI/2.VMK MAAKUNTAKAAVA OSANA SUOMEN KAAVAJÄRJESTELMÄÄ SUOMEN KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö - Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten

Maa-ainesten kestävä käyttö - Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten Maa-ainesten kestävä käyttö - Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten Ottamismäärät Ottamisen suunnittelu Ottamisen valvonta FM Jari Rintala Suomen ympäristökeskus Satakunnan maa-ainesseminaari

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä. Janne Juvonen ja Jari Rintala

Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä. Janne Juvonen ja Jari Rintala Suomen ympäristökeskuksen raportteja 29 2007 Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä Janne Juvonen ja Jari Rintala Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI SKVSY 08.05.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Kuusimäen pohjavesialue 0814001A... 3 1.1 Geologia ja hydrogeologia... 3 Pohjavesi... 3 Kallioperä...

Lisätiedot

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen; Syrjälän hiekka-alue, Muurame

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen; Syrjälän hiekka-alue, Muurame 1(2) 26.1.2017 Muuramen kunta Kari Saari Virastotie 8, PL 1 40951 Muurame Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen; Syrjälän hiekka-alue, Muurame Destia Oy hakee maa-aineslain 4 :n mukaista lupaa maa-ainesten

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

eer,: :.. ;,,,,,-,., Fil.lis. Juho Hyyppa Geologian tutkimuskeskus Helsinki MITEN SORANOTTO VAIKUTTAA POHJAVEDEN LAATUUN

eer,: :.. ;,,,,,-,., Fil.lis. Juho Hyyppa Geologian tutkimuskeskus Helsinki MITEN SORANOTTO VAIKUTTAA POHJAVEDEN LAATUUN ;, Fil.lis. Juho Hyyppa Geologian tutkimuskeskus Helsinki 26.9.1984 I p......,,,-,>., '.... i :. QS3G eer,: :.. ;,,,,,-,., *. 1 '. ' 2 :.,-'t,a,.,,..-.., rr-n, ; y.; i!.,,!:,.,,~,.,~',.~aj< [;//5k}:-.i,;;..;i;'(

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/964/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kolarin kunta Isopalontie 2 95900 Kolari Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

Maa-ainesten ottotoiminta pohjavesialueet ja niiden suojelu Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maa-ainesten ottotoiminta pohjavesialueet ja niiden suojelu Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus Maa-ainesten ottotoiminta pohjavesialueet ja niiden suojelu 27.4.2017 Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tehtäviä maanottoasioissa: Ympäristö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.6.2015 Taltionumero 1711 Diaarinumero 2021/1/14 1 (7) Asia Hakija Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus Pieksämäen Luonnon Ystävät ry

Lisätiedot

Nurmijärvi, Zonation-aluetunnus 40

Nurmijärvi, Zonation-aluetunnus 40 Nurmijärvi, Zonation-aluetunnus 40 NURMIJÄRVI (40) Alue sijaitsee Nurmijärven eteläosissa Lepsämän kylän koillispuolella puustoisella suoalueella. Aluerajaus perustuu elinympäristöjen osalta erityisesti

Lisätiedot