Kankaanpään torin yleissuunnitelma. LUONNOS Kankaanpään kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään torin yleissuunnitelma. LUONNOS 9.3.2005 Kankaanpään kaupunki"

Transkriptio

1 Kankaanpään torin yleissuunnitelma LUONNOS Kankaanpään kaupunki

2

3 Kankaanpään kaupunki Kankaanpään torin yleissuunnitelma

4 4 Kankaanpään torin yleissuunnitelma YHTEENVETO Tori on Kankaanpään kaupunkikeskustan keskipiste, sillä torin ympäristö on keskeisintä kaupungin kauppaaluetta. Tori tärkeä Pohjois-Satakunnan torikauppapaikkana ja torikaupan elinkelpoisuuden turvaaminen ja olosuhteiden kehittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Nykyisellään tori ei vastaa hyvältä kaupunkikuvalta edellytettävää tasoa. Tori kaipaa uudistamista etenkin pinnoitteiden, katukalusteiden ja torirakennuksen osalta. Myös toimintojen sijoittumisien osalta on tarvetta tarkasteluihin. Ydinkeskustan kehittäminen on käynnistynyt hyvin vuonna Kehittämisen tuloksena on keskustatoimintoja kehitetty ja mm. Taidekehä on toteutunut melko pitkälle. Torin osalta kehittämistä ei vielä ole tapahtunut. Tämän vaiheen torin ja lähikatujen yleissuunnittelu liittyy Pohjois-Satakunnan toriprojektiin, joka käynnistyi Tavoitteena on korostaa ydinkeskustaa kaupallisena alueena, jossa viihtyisyyden lisääntyminen edesauttaa elinkeinoelämää ja asukkaita. Jalankulun asemaa korostetaan ja autojen ajonopeuksia hillitään aivan ydinkeskustassa. Pysäköintimahdollisuus on edelleen tärkeä osa liikeyritysten elinkelpoisuutta ja siten pysäköintiä on pyritty tehostamaan niille varatuilla alueilla. Suunnittelussa on tutkittu vaihtoehtoja toritoimintojen sijoittamiseksi. Vertailujen ja keskustelujen tuloksena on päädytty ratkaisuun, jossa tori kehittyy pitkälti nykyisen toimintojen mukaisena. Merkittävin muutos on Torikadun sijainnin muuttaminen torin kohdalla etäämmäksi liikerakennuksista. Tällöin torin itäreunaan muodostuu selkeä oma alueensa, jossa oleskelulla ja liikeyritysten ulkomyynnillä on merkittävä rooli. Alueelle voidaan sijoittaa myös veistos. Torikatu erotetaan torialueesta graniittisilla pollaririvistöillä. Torirakennus on osin huonokuntoinen ja edellyttää korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen osalta on laadittu kasi vaihtoehto, jossa toisessa rakennus korjataan ja laajennetaan ja siihen muodostetaan kaksi erillistä liiketilaa. Toisessa vaihtoehdossa nykyinen rakennus puretaan ja uuteen rakennukseen sijoitetaan yksi suurempi liiketila. Molemmissa vaihtoehdoissa rakennuksen ulkoasu on punatiilinen ja liiketilojen osalla on laajat lasipinnat. Kattolinja on matala ja muodostaa koko rakennuksen ympärille ohuen katoksen. Kaduille tehtävät muutokset ovat lähtökohtaisesti samanperusteiset kuin mitä torille esitetyt muutokset. Täten sekä tori että kadut muodostavat yhden kokonaisuuden, jossa perusratkaisut tukevat toisiaan. Katutilaan lisätään kevyen liikenteen reittien edellyttämät tilat. Kasvillisuuden lisäämisellä parannetaan viihtyväisyyttä. Kadunvarsipysäköintiä on toteutettu ja osin tehostettu mahdollisuuksien mukaan. Taidekehän opastus on osa keskustaan tehtäviä kehittämistoimenpiteitä. Rakennuskustannukset ovat torin ja torirakennuksen osalta noin euroa ja katujen osalta Katujen kustannuksissa ovat mukana myös saneerattavat vesi- ja viemärijohdot. Torin rakennuskustannuksissa merkittävän osuuden muodostaa torilla käytettävä pinnoitemateriaali. Suunnitelmassa on esitetty, että tori on pääosin betonikivipintainen, jossa on graniittiset noppakivinauhat. Suunnittelun aikana suunnitelman vaihtoehtoja ja eri suunnitteluratkaisuja on esitelty kaupunginhallitukselle ja yleisölle. Saadun palautteen perusteella on suunnittelua varten perustettu ja suunnittelua ohjannut ohjausryhmä tehnyt päätökset suunnitelman ratkaisuista.

5 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 5 SISÄLTÖ YHTEENVETO LÄHTÖKOHDAT Yleistä Aikaisemmat suunnitelmat Kaupunkikuva ja maankäyttö Nykyinen liikenne Haastattelututkimus TAVOITTEET TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT Torin vaihtoehdot Torikatu YLEISSUUNNITELMA Toiminnan kuvaus Tori Kadut ja liittymät Torirakennus ja katos Valaistus TAIDEKEHÄ KUSTANNUKSET JA RAKENTAMINEN JATKOTOIMENPITEET... 21

6 6 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä 1.2 Aikaisemmat suunnitelmat Tori on Kankaanpään kaupunkikeskustan keskipiste, sillä torin ympäristö on keskeisintä kaupungin kauppaaluetta. Myös itse torin merkitys torikauppapaikkana on tärkeä ja torikaupan elinkelpoisuuden turvaaminen ja kehittäminen on yksi tärkeimmistä syistä parantaa toiminnan olosuhteita. Tori toimii toripäiviä lukuun ottamatta tärkeänä asiakaspysäköintialueena toria ympäröiville liikeyrityksille, joten toripysäköinnin säilyttämisellä turvataan keskustan elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Tori on jakautunut kahteen selkeästi erilliseen alueeseen. Torin reunalla Keskuskadun varrella on nykyinen kioskirakennus, rakennuksen ja torin keskeisen alueen välillä on puuistuksille kiinteät istutuslaatikot ja niiden yhteyteen tehdyt istuinryhmät. Muu osa torialueesta on asfalttipintainen ja se toimii pysäköintialueena. Torialueelta on hyvät jalankulkuyhteydet Paasikivenkadun varrella oleville liikekortteleiden pysäköintipaikoille, jotka toimivat siten hyvin myös torikaupan asiakaspysäköintinä. Suunnittelualueeseen kuluu torin lisäksi sitä ympäröivät kadut Keskuskatu, Torikatu, Kauppatori-katu ja Kuninkaanlähteentie. Näihin katuihin tehtävillä muutoksilla parannetaan erityisesti kaupunkikuvaa, viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta. Katutilojen ja liikennejärjestelyiden ratkaisut kytkeytyvät yhteen torin uudistamiseen liittyviin ratkaisuihin. Suunnittelualue Taidekehä ja -polku Suunnittelualue Ydinkeskustan kehittämishanke käynnistettiin vuonna 1995 ja tavoitteena on ollut vahvistaa kaupungin asemaa Pohjois-Satakunnan palvelukeskuksena. Katseet Kankaanpäähän - kehittämishankkeen yhteydessä on kehitetty kaupunkiympäristöä parantavaa toimintaa ja laadittu suunnitelmia sekä ydinkeskustalle että taidekehälle. Taidekehää ja siihen liittyvää taidepolkua on kehitetty laaditun suunnitelman mukaisesti. Myös muita kohteita ydinkeskustaa on toteutettu projektin yhteydessä. Itse torin osalta parantamista ei ole vielä tehty ja kehittämisen viivästymiseen on omalta osaltaan vaikuttanut Leppäsen korttelin maankäytön eri vaihtoehdot ja pitkittynyt toteuttamisprosessi. Nyt laadittava keskustaa koskeva yleissuunnitelma liittyy vuonna 2003 perustettuun Pohjois-Satakunnan toriprojektiin. Tori on perinteinen kauppapaikka Tori nykyisellään (v. 1999) on myös pysäköintialue toripäivän ulkopuolella

7 Kankaanpään torin yleissuunnitelma Kaupunkikuva ja maankäyttö Tori on Kankaanpään keskustan keskipiste ja torin ympärille on muodostunut keskustan tärkein liikealue torin yhdistäessä sen eri puolilla sijaitsevat liikekorttelit. Kunnostettu Postellin rakennus antaa viitteen alueen rakennushistoriasta ja on merkittävä osa torin arvokasta kaupunkikuvaa. Torialue on ympäröivien katujen varrella olevien rakennusten myötä aika suljettu ja vain Leppäsen korttelin rakentamattomuus avaa muutoin aika suljettua toritilaa. Lähtökohtana suunnittelussa on ollut vuonna 1989 laadittu ydinkeskustan kaavarunko ja voimassa olevat asemakaavat. Kaavarungossa on esitetty mm. suunnittelualuetta koskeva liikennesuunnitelma. Suunnitelmassa esitettyä Torikadun ja Kuninkaanlähteenkadun välisen yhteyden katkaisemista ei oteta huomioon vaan yhteys säilytetään ajoneuvoliikenteelle. Torin ympäröivistä rakennuspaikoista kaikki on jo toteutettu lukuun ottamatta ns. Leppäsen korttelia. Kortteli rajautuu lähes koko torin pitkän sivun matkalla toriin ja on keskeinen tekijä torin käytössä ja käytettävyydessä. Leppäsen korttelille on laadittu useita maankäyttövaihtoehtoja. Tällä hetkellä maankäyttöä kehitetään kah-den vaihtoehtoisen mallin mukaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kortteliin rakennetaan suuri hallimainen rakennus ja kortteli muodostu hyvin umpinaiseksi. Toisessa vaihtoehdossa korttelin keskelle muodostuisi basaarimainen kauppakuja, joka liittyy torin läpi menevään taidepolkuun. Torin suunnittelussa on ollut lähtökohtana, että torin toimintojen sijoittaminen ja torille tehtävät toimenpiteet eivät rajaa kumpaakaan Leppäsen korttelin maankäyttöratkaisua pois jatkosuunnittelusta Tori ja torirakennus Postelli Leppäsen korttelin hallimalli (ve 1) Leppäsen korttelin basaarimalli (ve 2)

8 8 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 1.4 Nykyinen liikenne 1.5 Haastattelututkimus Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen osalta tarkastelun lähtökohtana on aikaisemmin laadittu liikennesuunnitelma ja siinä esitetty tavoiteverkko. Liikennemäärien selvittämiseksi tehtiin toukokuussa 2004 liikennelaskentoja liittymissä. Laskennat tehtiin torstaina ja perjantaina, jotta voitiin selvittää normaalin perjantaipäivän iltahuipputuntien liikennemäärien suhdetta toripäivän liikennemääriin. Laskentojen mukaan liikennemäärät ovat perjantaina suuremmat ja niiden pohjalta on tehty liittymien toimivuustarkastelut. Liikenteen nykytilasta voidaan todeta seuraavaa: nykyisin liikenne toimii hyvin kaikissa liittymissä kaikilla tulosuunnilla pisimmät viivytykset ovat Karjalankadulta sekä torilta vasemmalle käännyttäessä noin 10 sekuntia ajoneuvoa kohden keskimääräiset jonopituudet ovat pisimmillään noin 10 metrin pituisia Keskuskatu Karjalankatu Taipaleenkatu tori Tapalankatu Torikatu Kuninkaanlähteenkatu Keskuskatu Liikennemäärät edustavat noin klo välistä liikennettä vuonna 2004 Toukokuussa 2004 tehtiin torstaina torikauppapäivänä torikauppiaiden keskuudessa kirjallinen kyselytutkimus. Tutkimuksella kartoitettiin torikauppiaiden mielipiteitä ja selvitettiin parannusta tarvitsevia asioita. Vastauksia antoi 41 torimyyjää. Keski- Min Max arvo Kaupallinen toimivuus Viihtyisyys Torimyynnin olosuhteet Asiakaspysäköinti Kevyt liikenne Torin varusteet Toivottiin lisää seuraavia asioita: Vastauksia Asia 30 kpl Yleisö-WC 18 kpl Vesipisteitä 17 kpl Torimyyjien WC 15 kpl sähköpisteitä 15 kpl torimyyjien pysäköintipaikkoja 12 kpl torimyyjien taukotupa 11 kpl asiakkaiden pysäköintipaikkoja Pääkatu Kevyen liikenteen pääreitti Kevyen liikenteen reitti Keskustan hidaskatu Tavoiteverkko Torikatu toripäivänä Toivottiin vähemmän seuraavia asioita: Vastauksia Asia 13 kpl Autoja toripinnalla 13 kpl Liikennettä viereisillä kaduilla 8 kpl Asiakkaiden pysäköintipaikkoja 4 kpl Myyjien pysäköintipaikkoja 3 kpl Toripaikkoja

9 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 9 2 TAVOITTEET Tavoiteasettelu suunnittelun ohjausta varten on tehty yhteistyössä suunnittelua ohjaavan ohjausryhmän, kaupungin virkamiesjohdon edustajien ja suunnittelijoiden kesken. Tavoitteet ovat ohjanneet torin, siihen liittyvien katujen sekä rajaavien alueiden suunnittelu toiminnan järjestämisen, liikennöimisen sekä ympäristöllisten että taloudellisten seikkojen osalla. Määritetyt tavoitteet eri osa- tekijöiden osalta ovat kehittämissuunnan osalta lähes samansuuntaiset ja niiden välillä ei esiinny merkittäviä ristiriitaisuuksia. Toiminnalliset tavoitteet Turvataan torikaupan jatkuvuus ja torikauppa myös rakennusaikana Parannetaan torimyynnin olosuhteita Selkeytetään torimyyntialuetta ja torimyyntiin liittyvää pysäköintiä Kehitetään torin monikäyttöisyyttä Varmistetaan, että tori tukee lähiympäristön uudisrakentamista ja mahdollistaa uudisrakentamisen ilman merkittäviä muutoksia torialueelle Liikenteelliset tavoitteet Jäsennellään katutilat eri kulkumuodoille Parannetaan kevyen liikenteen esteettömyyttä ja turvallisuutta Tehdään turvalliset ja esteettömät jalankulkureitit ja oleskelualueet Johdetaan pääpyöräreitti torille ja varataan pyöräpysäköinnille tilat Kehitetään torialueen läheisyydessä kadunvarsipysäköintiä Ympäristölliset tavoitteet Uudistunut tori parantaa keskustan kaupunkikuvaa Turvataan torin läheisyydessä olevien kaupunkikuvassa tärkeiden rakennusten arvot Varmistetaan ratkaisujen hyvä toiminnallisuus ja kaupunkikuva myös pimeän aikana Otetaan torin ratkaisuissa huomioon taiteen esittäminen Taloudelliset tavoitteet Torin rakennuskustannustaso on hyväksyttävä Rakentaminen on rahoitettavissa

10 10 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT 3.1 Torin vaihtoehdot Torin osalla on ollut kaksi selkeästi erilaista perusvaihtoehtoa. Näistä toisen lähtökohtana on nykyisten toimintojen mukainen ratkaisu ja toisen torin keskiosaa korostava ratkaisu. Vaihtoehdossa 1 torin toiminnot sijoittuvat kuten nykyisin. Tällöin oleskelualue sijoittuu torirakennuksen läheisyyteen ja henkilöautojen pysäköinti torin itäosaan. Vaihtoehdossa 2 toiminnot sijoittuvat päinvastoin kuin nykyisin. Nykyinen torirakennus uusitaan torin itäpäähän ja sen yhteyteen sijoittuu myös torin oleskelualue. Henkilöautojen pysäköinti sijoittuu torin länsiosaan Keskuskadun varrelle ja sen kautta liikennöitäväksi. Vaihtoehtoja on esitelty ohjausryhmälle, kaupunginhallitukselle ja yleisölle. Ohjausryhmä on tehnyt päätöksen, että torisuunnittelua jatketaan vaihtoehdon 1 pohjalta, koska kyseinen vaihtoehto mahdollistaa parhaiten Leppäsen korttelin kehittäminen eri maankäyttömahdollisuuksien mukaan. 3.2 Torikatu Torin vaihtoehto 1 Torin vaihtoehto 2 Torikadun osalla vaihtoehtoina on ollut sen sijainti torin kohdalla. Vaihtoehtoina ovat olleet nykyinen sijoitus ja yhteyden siirtäminen torin suuntaiseksi etäämmäksi liikerakennuksista. Torin suunnitelmaehdotuksessa on päädytty esittämään, että Torikadun yhteyttä siirretään torille päin. Tällöin torin itäpäähän muodostuu selkeä oma alueensa, joka mahdollistaa mm. taideteoksen sijoittamisen torille ja alueen käyttämisen liikkeiden vieressä olevana kauppatilana. Torikadun vaihtoehto 1 Torikadun vaihtoehto 2

11 Kalat Kankaanpään torin yleissuunnitelma 11 4 YLEISSUUNNITELMA 4.1 Toiminnan kuvaus 4.2 Tori Tori jakautuu selkeästi kolmeen eri osaa osaan. Torin itäreunassa olevaa nykyistä Torikatua siirretään torin suuntaiseksi siten, että nykyisten liikeyritysten eteen muodostuu selkeästi nykyistä laajempi kävelyalue. Tätä aluetta voidaan käyttää oleskeluun, liikkeiden ulkomyyntitoimintaan ja kahviloiden terasseiksi. Tavoitteena on sijoittaa alueelle veistos, josta on laadittu vaihtoehtoisia luonnoksia. Veistos rajataan torialueesta omalla pinnoitteellaan. Keskeisimmällä alueella on henkilöautojen pysäköinti niinä päivinä, jolloin toria ei tarvita muuhun käyttöön, esimerkiksi torimyynnille. Pysäköintipaikkoja alueella on 93 kpl. Ajo pysäköintiin tapahtuu sekä Torikadulta että Kauppatorikadulta. Suoraa ajomahdollisuutta Keskuskadulta ei tehdä. Torin länsiosaan sijoittuu uusi torirakennus, esiintymislava katoksineen ja mahdolliset torikalusteet. Alue on tarkoitettu vain jalankululle ja oleskeluun. Torirakennuksen katos toimii samalla myös linja-autopysäkin odotustilan katoksena. Polkupyörien pysäköintialueet on sijoitettu torin kulmiin. Torin eteläreunassa Leppäsen kortteliin rajautuva nykyinen autoliikenneyhteys poistuu käytöstä ja alue muuttuu osaksi toria. Torimyynnin sijoitus tehdään kuten nykyisin. Myyntipaikat otetaan käyttöön siten, että keskeisin alue on ensisijainen myyntialue ja myyntialueen laajeneminen tapahtuu reunoille päin. Tällöin myyntipaikat eivät hajaannu eri puolille toria hiljaisen myynnin aikana. Kesällä myyntialuetta on laajennettavissa Torikadun itäpuolelle. Tällöin Torikatu katkaistaan torimyynnin ajaksi liikenteeltä ja ottaa väylän alue torimyynnille. Tori soveltuu erittäin hyvin erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana. Tällöin torin reunoilla olevat Kauppatori-katu ja Torikatu voidaan katkaista liikenteeltä ja ottaa tapahtumien käyttöön. Torin rajaus Torikadulle ja Kauppatorikadulle tehdään harmaasta graniitista tehtävillä pollaririvistöillä, jotta ajoväylän torin väliin muodostuu selkeä rajaus. Torialueella yhdistetään betonikiveystä ja graniittista noppakiveä. Betonikiveyksen väritys on rauhallinen harmaa ja ladontamallina käytetään tiililadontaa. Pintaa elävöitetään kolmen kiven levyisillä noppakiviraidoilla, jotka torin keskeisellä alueella muodostavat ruutukuvion. Torialueella pysäköintiruutuja merkitään noppakivestä ladottavin pikkuruuduin, jotka muodostavat perusruutua jakavan katkoviivakuvion. Näin pysäköintiruudun kooksi muodostuu 2,5 x 5 metriä. Pysäköinti voidaan toteuttaa päivällä aikarajoitettuna, jolloin alue palvelee paremmin asiakaspysäköintialueena. Torille suunnitellun taideteoksen ympäristö toteutetaan noppakiveyksellä, jonka muoto ja koko määräytyy teoksen mukaan. Rakennusten seinänvierustat ja syvennykset torin ympärillä päällystetään noppakiveyksellä. Kiviaukion alue pinnoitetaan noppakivellä siten että kiveyksen pinta kohoaa kohti säilytettävien puiden tyviä. Torialueella kasvillisuutta käytetään niukasti. Katupuut muodostavat torin reunoille vihreän vyöhykkeen ja jalkakäytäville katoksen. Koska torin läheisille kaduille on istutettu lehmuksia jo aikaisemmin, yhtenäisyyden vuoksi puurivistöjä jatketaan samalla puulajilla. Torin alueelle valitaan oma katupuu korostamaan sen omaleimaisuutta. Kartiotammi antaa arvokkaan ilmeen ja kapeakasvuisena se mahtuu kasvamaan lähellä julkisivuja. Torille tehdään lisää sähköpisteitä, vesipisteitä ja viemäripisteitä sekä erillisinä että yhdistettynä valaisinpylväisiin. Kaiutinjärjestelmät uusitaan. Lipputangot sijoitetaan torin itäreunalle. Torin pysäköintipaikat Torin myyntipaikat

12 12 Kankaanpään torin yleissuunnitelma

13 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 13

14 14 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 4.3 Kadut ja liittymät Katuverkon jäsentely ja katujen toiminta perustuu tavoiteverkkoon. Torin eteläreunan yhteyden katkaiseminen lisää liikennettä sekä Kauppatori-kadulla että Torikadulla. Liittymien toimivuudet on simuloitu ja tulosten mukaan liikenteen kasvaessa noin % liittymien toimivuus on vähintään välttävää perjantaiiltapäivän iltahuipputunnin aikana. Katujen parantamisen yhteydessä uusitaan tarvittavat vesi- ja viemärijohtolinjat. Sadevesiviemärijärjestelmänä käytetään nykyistä viemäröintiä, johon liitetään tarvittavat uudet kuivatusrakenteet. Keskuskatu Keskuskatu muutetaan torin osuudella kaksikaistaiseksi. Reunimmaiset kaistat hyödynnetään kadunvarsipysäköintiin. Jalankulun tärkeimpiin katuylityksiin tehdään suojatiesaarekkeet liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Saarekkeet rajoittavat omalta osaltaan myös liian suuria ajonopeuksia ydinkeskustassa. Keskuskadun länsireunaan sijoittuu kevyen liikenteen pääreitti. Torin kohdalle tehdään kaksipaikkainen linja-autopysäkki. Kiertoliittymää ei voida hyvin sijoittaa Keskuskadun ja Kuninkaanlähteenkadun liittymään liittymäsuuntien vinouksien ja käytettävissä olevan tilan muodon takia. Torikatu ja Kauppatorikatu Torikatua kehitetään keskustan hidaskatuna, joka palvelee etenkin asiakasliikennettä ja asiakaspysäköintiä. Torin kohdalla kadun ajorata nousee toripinnalle ja sen pintamateriaalina on sama kuin torin pinta. Ajoväylä erotetaan muusta torialueesta pollaririvistöillä. Mainittu ratkaisu viestii Torikatua käyttävälle autoilijalle jalankulun olevan korostetussa asemassa ja autoliikenteen nopeus on sovitettava muihin kulkumuotoihin. Kauppatorikatu erotetaan torista pollareilla ja kuivatusta palvelevilla nupukivikouruilla. Molemmilla kaduilla torin läheisyydessä jalankulkualueet tehdään harmaina betonikivipintaisina.

15 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 15 Kuninkaanlähteenkatu Kuninkaanlähteenkadun ja Paasikiventien liittymää voidaan kehittää kiertoliittymäksi nykyisen saarekkeisen liittymän tilalle. Kiertoliittymä toimivuus on parempi kuin nykyisen liittymän, sillä etenkin sivusuunnista pääsy Kuninkaanlähteenkadulle paranee. Kiertoliittymä toimii myös ydinkeskustan porttikohtana ja hidastaa autojen ajonopeuksia ydinkeskustan alueella. Kiertoliittymä muotoillaan keskustaa kohti kohoavaksi, jolloin se katkaisee näköyhteyden vastakkaiselle puo- lelle. Kiertosaarekkeen yliajettava osuus päällystetään noppakivellä. Kiertoliittymän keskelle voidaan sijoittaa taideteos, jonka ympäristö vihreytetään matalalla maanpeitekasvillisuudella tai vaihtoehtoisesti koko kiertosaareke istutetaan täyteen kasvillisuutta. Kiertoliittymä mahdollistaa Kuninkaanlähteenkadulle jonkin verran kadunvarsipysäköintiä. Pysäköinnin ja jalkakäytävän väliin tehdään nurmialueet, joissa on myös kivipintaa. Kiertoliittymä Kuninkaanlähteenkadun ja Paasikivenkadun risteykseen Kuninkaanlähteenkatu

16 16 Kankaanpään torin yleissuunnitelma Keskuskatu torin kohdalla Kauppatori-katu torin kohdalla Torikatu jatkuu pollareiden erottamana torin poikki Torikadun ja Kauppatori-kadun kulmaus

17 Kankaanpään torin yleissuunnitelma Torirakennus ja katos Torirakennus Nykyisestä torirakennuksesta tehdyn kuntoarvion ja LVIkuntoarvion mukaan tilat, pinnat ja tekniset järjestelmät ovat pääasiassa huonossa tai tyydyttävässä kunnossa. ja rakennus edellyttää perusteellista kunnostusta. Torirakennuksen alustavan tilaohjelman mukaan rakennusala on noin 110 m2, joka jakautuu seuraavasti: Esiintymislava ja katos sijoitetaan Kauppatorikadun varteen aurinkoiselle alueelle. Lava on kiinteä ja punatiilipintainen ja sitä on jatkettavissa erillisillä siirrettävillä tasoilla. Lavaa reunustavat portaat, jotka mahdollistavat istuskelun. Katos on purjekangasta ja muodoltaan kolmiomainen. torikauppiaiden tilat 37 m 2 yleisön wc-tilat 8 m 2 liiketila 1 58 m 2 liiketila 2 47 m 2 huoltotilat 3 m 3 Torirakennus voidaan joko kunnostaa ja laajentaa tai sitten se voidaan korvata uudella torirakennuksella. Molemmissa vaihtoehdoissa rakennuksen liiketilat uudistetaan ja rakennukseen sijoitetaan toritoimintaan liittyviä sosiaali-, huolto- ja varastotiloja. Rakennukseen sijoitetaan myös yleiset WC-tilat. Rakennuksen julkisivut tulevat olemaan punatiiltä ja lasia. Kiinteille seinäosille sijoitetaan mainos- ja informaatiopaneelit. Vaihtoehdossa, jossa nykyinen torirakennus kunnostetaan ja laajennetaan pituussuunnassa, sijoittuu rakennuksen molempiin päihin liiketilat. Tiloja voi käyttää kioski- tai kahvilatoimintaan. Rakennuksen keskelle sijoittuvat toritoiminnan edellyttämät tilat. Rakennuksen runkosyvyys ja korkeus säilyvät ennallaan. Nykyinen massiivinen kattolippa puretaan ja tilalle rakennetaan visuaalisesti keveämpi ja ohuempi katos. Vaihtoehdossa, jossa torirakennus rakennetaan uudelleen, on sijoitettu yksi yhtenäinen ja nykyistä suurempi liiketila. Rakennuksen toiseen päähän sijoittuvat toritoiminnan vaatimat tilat. Rakennuksen muoto ja materiaalit ovat kuten nykyisen torirakennuksen kunnostamisessa. Liiketilan kohdalla rakennuksen seinät ovat lähes koko korkeudeltaan lasipintaiset. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

18 18 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 4.5 Valaistus Yleistä Torialueelle vaaditaan kohtuullisen hyvä ja tasokas yleisvalaistus johtuen kävely- ja autoliikenteen yhtäaikaisuudesta. Haasteena on sovittaa yleisvalaistus toimivaksi perinteistä tievalaistustapaa matalammilla ja arkkitehtonisesti hyväksyttävillä valaisimilla. Torialueen elävöittämiseksi ja tilan hahmottamisen parantamiseksi käytetään erilaisia kohdevalaistustapoja koskien mm. julkisivuja, puita ja katoksia. Tehostevalaistukselle esim. taidepolulle varataan optioita. Yleisvalaistus Kaupunkitilaan luodaan valaistusjärjestelmällä edustava ja laadukas leima. Torialue Turvallinen aluevalaistus perustetaan valaisinpylväs järjestelmälle, joka jäsentää ja selkeyttää mittasuhteiltaan ja toiminnoiltaan eri tiloja. Valaisimena käytetään eri valaistustarkoituksiin soveltuvaa iguzzini valaisinjärjestelmää. Valaisimet sijoitetaan siten, että sekä torialueen, että kadun valaistus voidaan toteuttaa samasta pylväästä. Pylväät muodostavat yhtenäiset ja selkeät linjat eri ilmansuunnista katsottuna. Osa yleisvalaistuksesta järjestetään pohjoisosan rakennuksien seinään sijoitetulla valaisimella. Alueen kohdevalaistus toimii epäsuorasti osana yleisvalaistusta. Eteläosan yleisvalaistus järjestetään katoksien kautta suoralla ja epäsuoralla valaistustavalla. Kohdevalaistus Kohdevalaistuksen pääaiheena ovat toritilaa ympäröivät julkisivut, jotka valaistaan yhtenäisellä ja selkeällä valaistuksella. Valaistuksen tarkoituksena on rajata toritila. Julkisivujen valaistuksen ansiosta toritilan hahmottaminen on helppoa tunnelmallisella ja lämminhenkisellä tavalla. Näyttävät männyt kohdevalaistaan. Toritilaan suunniteltavaan taideteokseen luodaan yhdessä taitelijoiden kanssa teosta tukevat valaistus ja valoaiheet. Torialueen jakava poikkikatu () valaistaan matalilla valopollareilla voimakkaasti. Valaistus muodostaa selkeän ja arkkitehtonisesti perustellun aiheen. Katualueet Samaa valaistusjärjestelmää käytetään katualueilla. Valaisin sijoitetaan valaistusteknisin perustein. Kuva. Valaistuksen jäsennys Kuva. Katuvalaistus: nykyinen katuvalaistuksen etäisyys, korkeus ja teho suhteet eivät tuota vaadittua valaistustasoa. Valaisimet voidaan uudelleen sijoittaa esim. valaistusluokka vaatimukseltaan vähäisemälle kadulle. Kuva. Julkisivuvalaistus: Julkisivujen valaistus säilyttää kaupunkikuvan pimeän aikaan. Järjestelmällisen julkisivujen valaistustavan ansiosta torialue rajautuu rauhallisesti ja selkeästi.

19 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 19 Tehostevalaistus Esiintymiskatosta valaistaan näyttävällä tavalla. Katoksen valaistus jäsentyy arki- ja juhlavalotilanteeseen. Arkitilanteessa katos tuodaan rauhallisesti valoilla esiin. Juhlatilanteet sisältävät voimakkaamman valaistuksen, jossa voidaan käyttää mm. värejä esim. additiivisesti sekoittuen ( värivarjot ). Taidepolkuaihetta varten varataan maahan sähköryhmä ja lisäksi rakennuksien katoille sähköryhmät. Puistotontille esitetään väliaikaista tunnelmavalaistusta. Jatkotoimet Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee valaisimien sijoitus kaikilta osiltaan tarkastaa. Esim. esiintymiskatoksen sijoittumista suhteessa valaisinpylväslinjaan on tarkistettava. Valopollari aihetta tulee tutkia yhdessä arkkitehdin ja taitelijoiden kanssa. Samoin taideteokseen liittyviä aiheita voidaan yhtenäisyyden tavoittamiseksi sijoittaa esim. valopylväiden jalustoihin tai vastaavasti. Taideteokseen ja taidepolkuun tulee suunnitella taiteellisesti perusteltu valoteosmainen yleis- ja kohdevalaistus, joka merkitsee taidepolun selkeästi ja tuo esiin taideteokset. Pimeän aikaan tämä kokonaisuus muodostaa näyttävän aiheen, jonka pohjalta kaupunki voi ideoida talviajan markkinointiaan.

20 20 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 5 TAIDEKEHÄ Taidekehä ja siihen torialueen läpi kytkeytyvä taidepolku nostetaan esiin muista keskusta-alueella ja sen tuntumassa olevista kevyen liikenteen reiteistä. Taidekehän korostaminen parantaa sen varrella olevien teoksiin tutustumista ja tuo teoksen paremmin saavutettavaksi etenkin ulkopaikkakuntalaisille. Taidekehän sijaintia kuvaa sen risteyskohdissa, katujen ylityskohdissa tai reitin kääntymiskohdassa olevat pinnoitteeseen tehdyt kaarevat noppakivinauhat. Kyseistä ratkaisua on jo käytetty taidekehän varrella. Taidekehän reitillä olevat suojatiet toteutetaan mustalla ja valkoisella noppakivellä. Taidekehän ja teosten opastettavuutta parannetaan kolmella opastustaululla. Yksi näistä sijoitetaan torille uuden torirakennuksen yhteyteen, toinen Taidekoulun edessä olevan Eläintorin reunaan ja kolmas kulttuurikortteliin. Teosinformaatiota varten tehdään jokaiselle teoksen läheisyyteen erillinen joko maalatusta teräksestä tai alumiinista oleva matala infopylväs. Vaihtoehtoisesti käytetään teokseen kiinnitettävää laattaa tai kaiverrusta itse teokseen. DET

21 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 21 6 KUSTANNUKSET JA RAKENTAMINEN 7 JATKOTOIMENPITEET Rakennuskustannukset on arvioitu syksyn 2004 maarakentamisen kustannustasossa. Kustannukset ovat kohteittain seuraavat: Keskuskatu Kuninkaanlähteenkatu Torikatu alkuosa Torikatu loppuosa Kauppatorikatu Kiertoliittymä Kadut yhteensä Merkittävän kustannustekijän muodostaa torialueella käytettävä pinnoite ja sen kustannus. Pinnoite jakautuu sekä luonnonkiveen että betonikiveen. Kustannukset ovat riippuvaisia näiden määristä alla esitetyllä tavalla: Luonnonkivi 100 % Luonnonkivi 80 % / betonikivi 20 % Luonnonkivi 20 % / betonikivi 80 % Betonikivi 100 % Rakentaminen ajoittuu useammalle vuodelle. Ensimmäisenä toteutetaan Keskuskatu vuoden 2005 aikana. Yleissuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista tehdään päätökset jatkosuunnittelua varten. Suunnittelu jatkuu rakennussuunnitelmien laatimisella. Ohjausryhmä pyytää lausunnot lautakunnilta ja yrittäjäyhdistykseltä. Ohjausryhmä käsittelee lausunnot ja vie yleissuunnitelman kaupunginhallitukseen käsiteltäväksi. Esitetyt ratkaisut edellyttävät asemakaavamuutoksia, jotka käynnistetään yleissuunnitelman mukaisesti. Tori (betonikivi 80% /luonnonkivi 20 %) Torirakennus Esiintymislava ja katos Torin taideteos Tori yhteensä YHTEENSÄ

22 22 Kankaanpään torin yleissuunnitelma Kankaanpään kaupungin työryhmä Kaupunginarkkitehti Maija Anttila Rakennuspäällikkö Erkki Liimu Rakennusmestari Kalevi Salmijärvi Kaupunginpuutarhuri Ilpo Möttönen Ohjausryhmä Juhantalo Kauko, puheenjohtaja, luottamushenkilöedustaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Alitalo Juha, Kankaanpään yrittäjät ry:n edustaja Annala Risto, varapuheenjohtaja, kehittämispäällikkö, Kankaanpään kaupunki hallintokeskus Anttila Maija, kaupunginarkkitehti, Kankaanpään kaupunki hallintokeskus Autio Johanna, luottamushenkilöedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Karjalainen Maire, Kankaanpään Vammaisneuvoston edustaja Karttunen Paavo, kaupunginjohtaja Liimu Erkki, rakennuspäällikkö, teknisen keskuksen johtaja, K.ankaanpään kaupunki tekninen keskus Pajunen Jouko, Kankaanpään yrittäjät ry:n edustaja Suunnittelijat Ramboll Finland Oy Ins. Jouni Lehtomaa, projektipäällikkö, liikennesuunnittelu Ins. Janne Koskinen, aluesuunnittelu Artenomi Jouko Lehtomäki, visualisointi Hortonomi Virpi Hannuksela, ympäristösuunnittelu Tekninen avustaja Antti Timonen, raportin taitto Tekninen avustaja Sari Kivinen, raportin kuvitus, visualisointi Sigge Oy Arkkitehti SAFA Pekka Mäki, aluearkkitehtuuri Arkkitehti Rauno Lehtinen, aluearkkitehtuuri ja rakennukset Valoa-valoarkkitehtuuritoimisto Oy Valaistussuunnittelija Roope Siiroinen Idea&Design Tmi Maisema-arkkitehti Gunnar Suikki, kaupunkikuva

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh)

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) YLEISSUUNNITTELMAN LAADINTA Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnittelu käynnistetty kesäkuulla 2002.

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN 11.4.2016 1 Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Keskuspuiston eteläpään uudistamiseen. - VE1 Kehitetään puistoa perinteisenä puistona; oleskelu ja levähdyspaikkana. Valaistusta

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAAOJE 2.9.2016 ALUEEN SIJAINTI TYÖN TILAAJA Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu TYÖN TEKIJÄ WS Finland Oy RAKENTAMISTAAOJE

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

HEINOLAN TORIN IDE ASUUNNITELMA YLEISKAAVOITUSTA VAR TEN Torilla tavataan. WSP Finland Oy

HEINOLAN TORIN IDE ASUUNNITELMA YLEISKAAVOITUSTA VAR TEN Torilla tavataan. WSP Finland Oy HEINOLAN TORIN IDE ASUUNNITELMA YLEISKAAVOITUSTA VAR TEN Torilla tavataan WSP Finland Oy HEINOLAN TORIN IDEASUUNNITELMA Torilla tavataan WSP Finland Oy Ideana perinteen vaaliminen Heinolan keskusta on

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: 20601268 JOKIOISTEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 27.6.2017 Luonnos SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista VALMIS 27.6.2017 FITONH FIOOAL FIAJOK MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET

KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET KOULUKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITELMALUONNOKSET 15.5.2017 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Koululaisten saattoliikenteen ja pysäköintijärjestelyjen luonnoksissa 1A-D saattoliikennealue

Lisätiedot

T i k k a k o s k e n p o r t t i

T i k k a k o s k e n p o r t t i Suunnittelualueen rajaus Karttalähde: Jyväskylän kaupunki Suunnittelualue on Tikkakoskentien ja Kirkkokadun risteyksen välittömään läheisyyteen sijoittuva alue, joka toimii Tikkakosken taajaman sisääntuloalueena

Lisätiedot

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina.

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina. päänäkymä NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. Valojuova hohtaa ja tuo viihtyisyyttä alueelle myös pimeinä aikoina. ILLUSTROITU POHJA leikkaus tarkennusalue P JOHDANTO Ideasuunnitelmamme lähtökohtana

Lisätiedot

Valoisa Valtaraitti Hervanta, Tampere

Valoisa Valtaraitti Hervanta, Tampere Pohjoinen Valoisa osuus Valtaraitti, Hervanta Keskustan osuus Koulujen osuus Eteläinen osuus Valoisa Valtaraitti Hervanta, Tampere Valaistuksen konseptisuunnitelma 05/2006 1 Sisällysluettelo: 1. Valaistuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Hallituskatu välillä Rautatienkatu - Uusikatu. Yleissuunnitelma

Hallituskatu välillä Rautatienkatu - Uusikatu. Yleissuunnitelma Hallituskatu välillä Rautatienkatu - Uusikatu Yleissuunnitelma 1 Johdanto Hallituskadusta välillä Rautatienkatu - Uusikatu on aiemmin laadittu alustava yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy 2009). Rautatienkadun

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT 7 VALAISTUSALUEET Tämä piirustus toimii valaistuksen kaavatasoisena ohjeena. Kullakin valaistusalueella on oma luonteensa, joka perustuu kaupunkitilan antamiin lähtökohtiin.

Lisätiedot

Lausunto. Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/12) Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma

Lausunto. Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/12) Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma Kaupunginhallitus 31.8.2015 liite nro 1 (1/12) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO Hyvä kaupunki työpaja Lahti 15.11.2017 YHTEENVETO Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Vesijärvenkatu 1 Tulevaisuuden visio ohitustien valmistuttua 1. Toteutetaan keskustan kehä:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 YLEISSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA LIIKENTEELLISET TAVOITTEET Rantatunnelin valmistuminen vähentää merkittävästi kaupungin länsi-itä suuntaista liikennettä.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

Tekninen johtaja Korhosen ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Asemakaavaluonnos sekä kaavaselostusluonnos

Tekninen johtaja Korhosen ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Asemakaavaluonnos sekä kaavaselostusluonnos TEK 9.12.2015 Lausunto asemakaavamuutoksesta, Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 243) Rakennuspäällikkö Keränen 2.12.2015 Kaavaluonnoksen aineistoon on perehdytty liikenteen, katujen ja vesihuollon

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin Green Street Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Hallituksen kärkihanke Mikä on Green Street Suunnitelman tavoite Hulevesien

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Kaavahankkeen yleiskuvaus:

Kaavahankkeen yleiskuvaus: Kaavahankkeen yleiskuvaus: Rakennushanke käsittää 2 kadunvarteen sijoittuvaa, 6-kerroksista asuinrakennusta. Hippoksenkadun ja Kissanmaankadun kulmaan sijoittuvan rakennuksen 1.kerrokseen on varattu liiketilaa

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Hämeentien katu- ja liikennemerkkisuunnitelman muutos välillä Martinkatu - Saharannankuja

Hämeentien katu- ja liikennemerkkisuunnitelman muutos välillä Martinkatu - Saharannankuja Kaupunkisuunnittelulautakunta 188 08.11.2016 Hämeentien katu- ja liikennemerkkisuunnitelman muutos välillä Martinkatu - Saharannankuja 1679/10.03.01.01/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2016 188

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 17.12.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Suunnittelutilanne: Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen ja käytyjen

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KESKUSTAN TALVI- JA JOULUVALAISTUS

KIRKKONUMMEN KESKUSTAN TALVI- JA JOULUVALAISTUS Liite PatuL 9 / 2.3.2017 KIRKKONUMMEN KESKUSTAN TALVI- JA JOULUVALAISTUS KIRKKOLAAKSON PUISTON MAISEMAVALAISTUS SEKÄ KIERTOLIITTYMÄN VALAISTUS 12/19/2016 Kirkkonummen keskustan talvi- ja jouluvalaistus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 25.11.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen perusteella Valmiusaste 30 %,

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAMPEREEN HÄMEENKATU HÄMEENKATU

SUOMEN PARAS TAMPEREEN HÄMEENKATU HÄMEENKATU SUOMEN PARAS TAMPEREEN KATUSUUNNITELMA NÄHTÄVILLE ENSI VIIKOLLA Nähtävillä 5.9. 19.9.2016 palvelupisteessä Frenckellissä Netissä http://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-jakatusuunnittelu/katusuunnitelmat.html

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tarkastelussa on arvioitu Lohjan torin alle suunnitellun pysäköintilaitoksen ajojärjestelyjen toimivuutta. Tarkastelut on tehty käyttäen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot