Kankaanpään torin yleissuunnitelma. LUONNOS Kankaanpään kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään torin yleissuunnitelma. LUONNOS 9.3.2005 Kankaanpään kaupunki"

Transkriptio

1 Kankaanpään torin yleissuunnitelma LUONNOS Kankaanpään kaupunki

2

3 Kankaanpään kaupunki Kankaanpään torin yleissuunnitelma

4 4 Kankaanpään torin yleissuunnitelma YHTEENVETO Tori on Kankaanpään kaupunkikeskustan keskipiste, sillä torin ympäristö on keskeisintä kaupungin kauppaaluetta. Tori tärkeä Pohjois-Satakunnan torikauppapaikkana ja torikaupan elinkelpoisuuden turvaaminen ja olosuhteiden kehittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Nykyisellään tori ei vastaa hyvältä kaupunkikuvalta edellytettävää tasoa. Tori kaipaa uudistamista etenkin pinnoitteiden, katukalusteiden ja torirakennuksen osalta. Myös toimintojen sijoittumisien osalta on tarvetta tarkasteluihin. Ydinkeskustan kehittäminen on käynnistynyt hyvin vuonna Kehittämisen tuloksena on keskustatoimintoja kehitetty ja mm. Taidekehä on toteutunut melko pitkälle. Torin osalta kehittämistä ei vielä ole tapahtunut. Tämän vaiheen torin ja lähikatujen yleissuunnittelu liittyy Pohjois-Satakunnan toriprojektiin, joka käynnistyi Tavoitteena on korostaa ydinkeskustaa kaupallisena alueena, jossa viihtyisyyden lisääntyminen edesauttaa elinkeinoelämää ja asukkaita. Jalankulun asemaa korostetaan ja autojen ajonopeuksia hillitään aivan ydinkeskustassa. Pysäköintimahdollisuus on edelleen tärkeä osa liikeyritysten elinkelpoisuutta ja siten pysäköintiä on pyritty tehostamaan niille varatuilla alueilla. Suunnittelussa on tutkittu vaihtoehtoja toritoimintojen sijoittamiseksi. Vertailujen ja keskustelujen tuloksena on päädytty ratkaisuun, jossa tori kehittyy pitkälti nykyisen toimintojen mukaisena. Merkittävin muutos on Torikadun sijainnin muuttaminen torin kohdalla etäämmäksi liikerakennuksista. Tällöin torin itäreunaan muodostuu selkeä oma alueensa, jossa oleskelulla ja liikeyritysten ulkomyynnillä on merkittävä rooli. Alueelle voidaan sijoittaa myös veistos. Torikatu erotetaan torialueesta graniittisilla pollaririvistöillä. Torirakennus on osin huonokuntoinen ja edellyttää korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen osalta on laadittu kasi vaihtoehto, jossa toisessa rakennus korjataan ja laajennetaan ja siihen muodostetaan kaksi erillistä liiketilaa. Toisessa vaihtoehdossa nykyinen rakennus puretaan ja uuteen rakennukseen sijoitetaan yksi suurempi liiketila. Molemmissa vaihtoehdoissa rakennuksen ulkoasu on punatiilinen ja liiketilojen osalla on laajat lasipinnat. Kattolinja on matala ja muodostaa koko rakennuksen ympärille ohuen katoksen. Kaduille tehtävät muutokset ovat lähtökohtaisesti samanperusteiset kuin mitä torille esitetyt muutokset. Täten sekä tori että kadut muodostavat yhden kokonaisuuden, jossa perusratkaisut tukevat toisiaan. Katutilaan lisätään kevyen liikenteen reittien edellyttämät tilat. Kasvillisuuden lisäämisellä parannetaan viihtyväisyyttä. Kadunvarsipysäköintiä on toteutettu ja osin tehostettu mahdollisuuksien mukaan. Taidekehän opastus on osa keskustaan tehtäviä kehittämistoimenpiteitä. Rakennuskustannukset ovat torin ja torirakennuksen osalta noin euroa ja katujen osalta Katujen kustannuksissa ovat mukana myös saneerattavat vesi- ja viemärijohdot. Torin rakennuskustannuksissa merkittävän osuuden muodostaa torilla käytettävä pinnoitemateriaali. Suunnitelmassa on esitetty, että tori on pääosin betonikivipintainen, jossa on graniittiset noppakivinauhat. Suunnittelun aikana suunnitelman vaihtoehtoja ja eri suunnitteluratkaisuja on esitelty kaupunginhallitukselle ja yleisölle. Saadun palautteen perusteella on suunnittelua varten perustettu ja suunnittelua ohjannut ohjausryhmä tehnyt päätökset suunnitelman ratkaisuista.

5 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 5 SISÄLTÖ YHTEENVETO LÄHTÖKOHDAT Yleistä Aikaisemmat suunnitelmat Kaupunkikuva ja maankäyttö Nykyinen liikenne Haastattelututkimus TAVOITTEET TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT Torin vaihtoehdot Torikatu YLEISSUUNNITELMA Toiminnan kuvaus Tori Kadut ja liittymät Torirakennus ja katos Valaistus TAIDEKEHÄ KUSTANNUKSET JA RAKENTAMINEN JATKOTOIMENPITEET... 21

6 6 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä 1.2 Aikaisemmat suunnitelmat Tori on Kankaanpään kaupunkikeskustan keskipiste, sillä torin ympäristö on keskeisintä kaupungin kauppaaluetta. Myös itse torin merkitys torikauppapaikkana on tärkeä ja torikaupan elinkelpoisuuden turvaaminen ja kehittäminen on yksi tärkeimmistä syistä parantaa toiminnan olosuhteita. Tori toimii toripäiviä lukuun ottamatta tärkeänä asiakaspysäköintialueena toria ympäröiville liikeyrityksille, joten toripysäköinnin säilyttämisellä turvataan keskustan elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Tori on jakautunut kahteen selkeästi erilliseen alueeseen. Torin reunalla Keskuskadun varrella on nykyinen kioskirakennus, rakennuksen ja torin keskeisen alueen välillä on puuistuksille kiinteät istutuslaatikot ja niiden yhteyteen tehdyt istuinryhmät. Muu osa torialueesta on asfalttipintainen ja se toimii pysäköintialueena. Torialueelta on hyvät jalankulkuyhteydet Paasikivenkadun varrella oleville liikekortteleiden pysäköintipaikoille, jotka toimivat siten hyvin myös torikaupan asiakaspysäköintinä. Suunnittelualueeseen kuluu torin lisäksi sitä ympäröivät kadut Keskuskatu, Torikatu, Kauppatori-katu ja Kuninkaanlähteentie. Näihin katuihin tehtävillä muutoksilla parannetaan erityisesti kaupunkikuvaa, viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta. Katutilojen ja liikennejärjestelyiden ratkaisut kytkeytyvät yhteen torin uudistamiseen liittyviin ratkaisuihin. Suunnittelualue Taidekehä ja -polku Suunnittelualue Ydinkeskustan kehittämishanke käynnistettiin vuonna 1995 ja tavoitteena on ollut vahvistaa kaupungin asemaa Pohjois-Satakunnan palvelukeskuksena. Katseet Kankaanpäähän - kehittämishankkeen yhteydessä on kehitetty kaupunkiympäristöä parantavaa toimintaa ja laadittu suunnitelmia sekä ydinkeskustalle että taidekehälle. Taidekehää ja siihen liittyvää taidepolkua on kehitetty laaditun suunnitelman mukaisesti. Myös muita kohteita ydinkeskustaa on toteutettu projektin yhteydessä. Itse torin osalta parantamista ei ole vielä tehty ja kehittämisen viivästymiseen on omalta osaltaan vaikuttanut Leppäsen korttelin maankäytön eri vaihtoehdot ja pitkittynyt toteuttamisprosessi. Nyt laadittava keskustaa koskeva yleissuunnitelma liittyy vuonna 2003 perustettuun Pohjois-Satakunnan toriprojektiin. Tori on perinteinen kauppapaikka Tori nykyisellään (v. 1999) on myös pysäköintialue toripäivän ulkopuolella

7 Kankaanpään torin yleissuunnitelma Kaupunkikuva ja maankäyttö Tori on Kankaanpään keskustan keskipiste ja torin ympärille on muodostunut keskustan tärkein liikealue torin yhdistäessä sen eri puolilla sijaitsevat liikekorttelit. Kunnostettu Postellin rakennus antaa viitteen alueen rakennushistoriasta ja on merkittävä osa torin arvokasta kaupunkikuvaa. Torialue on ympäröivien katujen varrella olevien rakennusten myötä aika suljettu ja vain Leppäsen korttelin rakentamattomuus avaa muutoin aika suljettua toritilaa. Lähtökohtana suunnittelussa on ollut vuonna 1989 laadittu ydinkeskustan kaavarunko ja voimassa olevat asemakaavat. Kaavarungossa on esitetty mm. suunnittelualuetta koskeva liikennesuunnitelma. Suunnitelmassa esitettyä Torikadun ja Kuninkaanlähteenkadun välisen yhteyden katkaisemista ei oteta huomioon vaan yhteys säilytetään ajoneuvoliikenteelle. Torin ympäröivistä rakennuspaikoista kaikki on jo toteutettu lukuun ottamatta ns. Leppäsen korttelia. Kortteli rajautuu lähes koko torin pitkän sivun matkalla toriin ja on keskeinen tekijä torin käytössä ja käytettävyydessä. Leppäsen korttelille on laadittu useita maankäyttövaihtoehtoja. Tällä hetkellä maankäyttöä kehitetään kah-den vaihtoehtoisen mallin mukaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kortteliin rakennetaan suuri hallimainen rakennus ja kortteli muodostu hyvin umpinaiseksi. Toisessa vaihtoehdossa korttelin keskelle muodostuisi basaarimainen kauppakuja, joka liittyy torin läpi menevään taidepolkuun. Torin suunnittelussa on ollut lähtökohtana, että torin toimintojen sijoittaminen ja torille tehtävät toimenpiteet eivät rajaa kumpaakaan Leppäsen korttelin maankäyttöratkaisua pois jatkosuunnittelusta Tori ja torirakennus Postelli Leppäsen korttelin hallimalli (ve 1) Leppäsen korttelin basaarimalli (ve 2)

8 8 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 1.4 Nykyinen liikenne 1.5 Haastattelututkimus Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen osalta tarkastelun lähtökohtana on aikaisemmin laadittu liikennesuunnitelma ja siinä esitetty tavoiteverkko. Liikennemäärien selvittämiseksi tehtiin toukokuussa 2004 liikennelaskentoja liittymissä. Laskennat tehtiin torstaina ja perjantaina, jotta voitiin selvittää normaalin perjantaipäivän iltahuipputuntien liikennemäärien suhdetta toripäivän liikennemääriin. Laskentojen mukaan liikennemäärät ovat perjantaina suuremmat ja niiden pohjalta on tehty liittymien toimivuustarkastelut. Liikenteen nykytilasta voidaan todeta seuraavaa: nykyisin liikenne toimii hyvin kaikissa liittymissä kaikilla tulosuunnilla pisimmät viivytykset ovat Karjalankadulta sekä torilta vasemmalle käännyttäessä noin 10 sekuntia ajoneuvoa kohden keskimääräiset jonopituudet ovat pisimmillään noin 10 metrin pituisia Keskuskatu Karjalankatu Taipaleenkatu tori Tapalankatu Torikatu Kuninkaanlähteenkatu Keskuskatu Liikennemäärät edustavat noin klo välistä liikennettä vuonna 2004 Toukokuussa 2004 tehtiin torstaina torikauppapäivänä torikauppiaiden keskuudessa kirjallinen kyselytutkimus. Tutkimuksella kartoitettiin torikauppiaiden mielipiteitä ja selvitettiin parannusta tarvitsevia asioita. Vastauksia antoi 41 torimyyjää. Keski- Min Max arvo Kaupallinen toimivuus Viihtyisyys Torimyynnin olosuhteet Asiakaspysäköinti Kevyt liikenne Torin varusteet Toivottiin lisää seuraavia asioita: Vastauksia Asia 30 kpl Yleisö-WC 18 kpl Vesipisteitä 17 kpl Torimyyjien WC 15 kpl sähköpisteitä 15 kpl torimyyjien pysäköintipaikkoja 12 kpl torimyyjien taukotupa 11 kpl asiakkaiden pysäköintipaikkoja Pääkatu Kevyen liikenteen pääreitti Kevyen liikenteen reitti Keskustan hidaskatu Tavoiteverkko Torikatu toripäivänä Toivottiin vähemmän seuraavia asioita: Vastauksia Asia 13 kpl Autoja toripinnalla 13 kpl Liikennettä viereisillä kaduilla 8 kpl Asiakkaiden pysäköintipaikkoja 4 kpl Myyjien pysäköintipaikkoja 3 kpl Toripaikkoja

9 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 9 2 TAVOITTEET Tavoiteasettelu suunnittelun ohjausta varten on tehty yhteistyössä suunnittelua ohjaavan ohjausryhmän, kaupungin virkamiesjohdon edustajien ja suunnittelijoiden kesken. Tavoitteet ovat ohjanneet torin, siihen liittyvien katujen sekä rajaavien alueiden suunnittelu toiminnan järjestämisen, liikennöimisen sekä ympäristöllisten että taloudellisten seikkojen osalla. Määritetyt tavoitteet eri osa- tekijöiden osalta ovat kehittämissuunnan osalta lähes samansuuntaiset ja niiden välillä ei esiinny merkittäviä ristiriitaisuuksia. Toiminnalliset tavoitteet Turvataan torikaupan jatkuvuus ja torikauppa myös rakennusaikana Parannetaan torimyynnin olosuhteita Selkeytetään torimyyntialuetta ja torimyyntiin liittyvää pysäköintiä Kehitetään torin monikäyttöisyyttä Varmistetaan, että tori tukee lähiympäristön uudisrakentamista ja mahdollistaa uudisrakentamisen ilman merkittäviä muutoksia torialueelle Liikenteelliset tavoitteet Jäsennellään katutilat eri kulkumuodoille Parannetaan kevyen liikenteen esteettömyyttä ja turvallisuutta Tehdään turvalliset ja esteettömät jalankulkureitit ja oleskelualueet Johdetaan pääpyöräreitti torille ja varataan pyöräpysäköinnille tilat Kehitetään torialueen läheisyydessä kadunvarsipysäköintiä Ympäristölliset tavoitteet Uudistunut tori parantaa keskustan kaupunkikuvaa Turvataan torin läheisyydessä olevien kaupunkikuvassa tärkeiden rakennusten arvot Varmistetaan ratkaisujen hyvä toiminnallisuus ja kaupunkikuva myös pimeän aikana Otetaan torin ratkaisuissa huomioon taiteen esittäminen Taloudelliset tavoitteet Torin rakennuskustannustaso on hyväksyttävä Rakentaminen on rahoitettavissa

10 10 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT 3.1 Torin vaihtoehdot Torin osalla on ollut kaksi selkeästi erilaista perusvaihtoehtoa. Näistä toisen lähtökohtana on nykyisten toimintojen mukainen ratkaisu ja toisen torin keskiosaa korostava ratkaisu. Vaihtoehdossa 1 torin toiminnot sijoittuvat kuten nykyisin. Tällöin oleskelualue sijoittuu torirakennuksen läheisyyteen ja henkilöautojen pysäköinti torin itäosaan. Vaihtoehdossa 2 toiminnot sijoittuvat päinvastoin kuin nykyisin. Nykyinen torirakennus uusitaan torin itäpäähän ja sen yhteyteen sijoittuu myös torin oleskelualue. Henkilöautojen pysäköinti sijoittuu torin länsiosaan Keskuskadun varrelle ja sen kautta liikennöitäväksi. Vaihtoehtoja on esitelty ohjausryhmälle, kaupunginhallitukselle ja yleisölle. Ohjausryhmä on tehnyt päätöksen, että torisuunnittelua jatketaan vaihtoehdon 1 pohjalta, koska kyseinen vaihtoehto mahdollistaa parhaiten Leppäsen korttelin kehittäminen eri maankäyttömahdollisuuksien mukaan. 3.2 Torikatu Torin vaihtoehto 1 Torin vaihtoehto 2 Torikadun osalla vaihtoehtoina on ollut sen sijainti torin kohdalla. Vaihtoehtoina ovat olleet nykyinen sijoitus ja yhteyden siirtäminen torin suuntaiseksi etäämmäksi liikerakennuksista. Torin suunnitelmaehdotuksessa on päädytty esittämään, että Torikadun yhteyttä siirretään torille päin. Tällöin torin itäpäähän muodostuu selkeä oma alueensa, joka mahdollistaa mm. taideteoksen sijoittamisen torille ja alueen käyttämisen liikkeiden vieressä olevana kauppatilana. Torikadun vaihtoehto 1 Torikadun vaihtoehto 2

11 Kalat Kankaanpään torin yleissuunnitelma 11 4 YLEISSUUNNITELMA 4.1 Toiminnan kuvaus 4.2 Tori Tori jakautuu selkeästi kolmeen eri osaa osaan. Torin itäreunassa olevaa nykyistä Torikatua siirretään torin suuntaiseksi siten, että nykyisten liikeyritysten eteen muodostuu selkeästi nykyistä laajempi kävelyalue. Tätä aluetta voidaan käyttää oleskeluun, liikkeiden ulkomyyntitoimintaan ja kahviloiden terasseiksi. Tavoitteena on sijoittaa alueelle veistos, josta on laadittu vaihtoehtoisia luonnoksia. Veistos rajataan torialueesta omalla pinnoitteellaan. Keskeisimmällä alueella on henkilöautojen pysäköinti niinä päivinä, jolloin toria ei tarvita muuhun käyttöön, esimerkiksi torimyynnille. Pysäköintipaikkoja alueella on 93 kpl. Ajo pysäköintiin tapahtuu sekä Torikadulta että Kauppatorikadulta. Suoraa ajomahdollisuutta Keskuskadulta ei tehdä. Torin länsiosaan sijoittuu uusi torirakennus, esiintymislava katoksineen ja mahdolliset torikalusteet. Alue on tarkoitettu vain jalankululle ja oleskeluun. Torirakennuksen katos toimii samalla myös linja-autopysäkin odotustilan katoksena. Polkupyörien pysäköintialueet on sijoitettu torin kulmiin. Torin eteläreunassa Leppäsen kortteliin rajautuva nykyinen autoliikenneyhteys poistuu käytöstä ja alue muuttuu osaksi toria. Torimyynnin sijoitus tehdään kuten nykyisin. Myyntipaikat otetaan käyttöön siten, että keskeisin alue on ensisijainen myyntialue ja myyntialueen laajeneminen tapahtuu reunoille päin. Tällöin myyntipaikat eivät hajaannu eri puolille toria hiljaisen myynnin aikana. Kesällä myyntialuetta on laajennettavissa Torikadun itäpuolelle. Tällöin Torikatu katkaistaan torimyynnin ajaksi liikenteeltä ja ottaa väylän alue torimyynnille. Tori soveltuu erittäin hyvin erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana. Tällöin torin reunoilla olevat Kauppatori-katu ja Torikatu voidaan katkaista liikenteeltä ja ottaa tapahtumien käyttöön. Torin rajaus Torikadulle ja Kauppatorikadulle tehdään harmaasta graniitista tehtävillä pollaririvistöillä, jotta ajoväylän torin väliin muodostuu selkeä rajaus. Torialueella yhdistetään betonikiveystä ja graniittista noppakiveä. Betonikiveyksen väritys on rauhallinen harmaa ja ladontamallina käytetään tiililadontaa. Pintaa elävöitetään kolmen kiven levyisillä noppakiviraidoilla, jotka torin keskeisellä alueella muodostavat ruutukuvion. Torialueella pysäköintiruutuja merkitään noppakivestä ladottavin pikkuruuduin, jotka muodostavat perusruutua jakavan katkoviivakuvion. Näin pysäköintiruudun kooksi muodostuu 2,5 x 5 metriä. Pysäköinti voidaan toteuttaa päivällä aikarajoitettuna, jolloin alue palvelee paremmin asiakaspysäköintialueena. Torille suunnitellun taideteoksen ympäristö toteutetaan noppakiveyksellä, jonka muoto ja koko määräytyy teoksen mukaan. Rakennusten seinänvierustat ja syvennykset torin ympärillä päällystetään noppakiveyksellä. Kiviaukion alue pinnoitetaan noppakivellä siten että kiveyksen pinta kohoaa kohti säilytettävien puiden tyviä. Torialueella kasvillisuutta käytetään niukasti. Katupuut muodostavat torin reunoille vihreän vyöhykkeen ja jalkakäytäville katoksen. Koska torin läheisille kaduille on istutettu lehmuksia jo aikaisemmin, yhtenäisyyden vuoksi puurivistöjä jatketaan samalla puulajilla. Torin alueelle valitaan oma katupuu korostamaan sen omaleimaisuutta. Kartiotammi antaa arvokkaan ilmeen ja kapeakasvuisena se mahtuu kasvamaan lähellä julkisivuja. Torille tehdään lisää sähköpisteitä, vesipisteitä ja viemäripisteitä sekä erillisinä että yhdistettynä valaisinpylväisiin. Kaiutinjärjestelmät uusitaan. Lipputangot sijoitetaan torin itäreunalle. Torin pysäköintipaikat Torin myyntipaikat

12 12 Kankaanpään torin yleissuunnitelma

13 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 13

14 14 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 4.3 Kadut ja liittymät Katuverkon jäsentely ja katujen toiminta perustuu tavoiteverkkoon. Torin eteläreunan yhteyden katkaiseminen lisää liikennettä sekä Kauppatori-kadulla että Torikadulla. Liittymien toimivuudet on simuloitu ja tulosten mukaan liikenteen kasvaessa noin % liittymien toimivuus on vähintään välttävää perjantaiiltapäivän iltahuipputunnin aikana. Katujen parantamisen yhteydessä uusitaan tarvittavat vesi- ja viemärijohtolinjat. Sadevesiviemärijärjestelmänä käytetään nykyistä viemäröintiä, johon liitetään tarvittavat uudet kuivatusrakenteet. Keskuskatu Keskuskatu muutetaan torin osuudella kaksikaistaiseksi. Reunimmaiset kaistat hyödynnetään kadunvarsipysäköintiin. Jalankulun tärkeimpiin katuylityksiin tehdään suojatiesaarekkeet liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Saarekkeet rajoittavat omalta osaltaan myös liian suuria ajonopeuksia ydinkeskustassa. Keskuskadun länsireunaan sijoittuu kevyen liikenteen pääreitti. Torin kohdalle tehdään kaksipaikkainen linja-autopysäkki. Kiertoliittymää ei voida hyvin sijoittaa Keskuskadun ja Kuninkaanlähteenkadun liittymään liittymäsuuntien vinouksien ja käytettävissä olevan tilan muodon takia. Torikatu ja Kauppatorikatu Torikatua kehitetään keskustan hidaskatuna, joka palvelee etenkin asiakasliikennettä ja asiakaspysäköintiä. Torin kohdalla kadun ajorata nousee toripinnalle ja sen pintamateriaalina on sama kuin torin pinta. Ajoväylä erotetaan muusta torialueesta pollaririvistöillä. Mainittu ratkaisu viestii Torikatua käyttävälle autoilijalle jalankulun olevan korostetussa asemassa ja autoliikenteen nopeus on sovitettava muihin kulkumuotoihin. Kauppatorikatu erotetaan torista pollareilla ja kuivatusta palvelevilla nupukivikouruilla. Molemmilla kaduilla torin läheisyydessä jalankulkualueet tehdään harmaina betonikivipintaisina.

15 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 15 Kuninkaanlähteenkatu Kuninkaanlähteenkadun ja Paasikiventien liittymää voidaan kehittää kiertoliittymäksi nykyisen saarekkeisen liittymän tilalle. Kiertoliittymä toimivuus on parempi kuin nykyisen liittymän, sillä etenkin sivusuunnista pääsy Kuninkaanlähteenkadulle paranee. Kiertoliittymä toimii myös ydinkeskustan porttikohtana ja hidastaa autojen ajonopeuksia ydinkeskustan alueella. Kiertoliittymä muotoillaan keskustaa kohti kohoavaksi, jolloin se katkaisee näköyhteyden vastakkaiselle puo- lelle. Kiertosaarekkeen yliajettava osuus päällystetään noppakivellä. Kiertoliittymän keskelle voidaan sijoittaa taideteos, jonka ympäristö vihreytetään matalalla maanpeitekasvillisuudella tai vaihtoehtoisesti koko kiertosaareke istutetaan täyteen kasvillisuutta. Kiertoliittymä mahdollistaa Kuninkaanlähteenkadulle jonkin verran kadunvarsipysäköintiä. Pysäköinnin ja jalkakäytävän väliin tehdään nurmialueet, joissa on myös kivipintaa. Kiertoliittymä Kuninkaanlähteenkadun ja Paasikivenkadun risteykseen Kuninkaanlähteenkatu

16 16 Kankaanpään torin yleissuunnitelma Keskuskatu torin kohdalla Kauppatori-katu torin kohdalla Torikatu jatkuu pollareiden erottamana torin poikki Torikadun ja Kauppatori-kadun kulmaus

17 Kankaanpään torin yleissuunnitelma Torirakennus ja katos Torirakennus Nykyisestä torirakennuksesta tehdyn kuntoarvion ja LVIkuntoarvion mukaan tilat, pinnat ja tekniset järjestelmät ovat pääasiassa huonossa tai tyydyttävässä kunnossa. ja rakennus edellyttää perusteellista kunnostusta. Torirakennuksen alustavan tilaohjelman mukaan rakennusala on noin 110 m2, joka jakautuu seuraavasti: Esiintymislava ja katos sijoitetaan Kauppatorikadun varteen aurinkoiselle alueelle. Lava on kiinteä ja punatiilipintainen ja sitä on jatkettavissa erillisillä siirrettävillä tasoilla. Lavaa reunustavat portaat, jotka mahdollistavat istuskelun. Katos on purjekangasta ja muodoltaan kolmiomainen. torikauppiaiden tilat 37 m 2 yleisön wc-tilat 8 m 2 liiketila 1 58 m 2 liiketila 2 47 m 2 huoltotilat 3 m 3 Torirakennus voidaan joko kunnostaa ja laajentaa tai sitten se voidaan korvata uudella torirakennuksella. Molemmissa vaihtoehdoissa rakennuksen liiketilat uudistetaan ja rakennukseen sijoitetaan toritoimintaan liittyviä sosiaali-, huolto- ja varastotiloja. Rakennukseen sijoitetaan myös yleiset WC-tilat. Rakennuksen julkisivut tulevat olemaan punatiiltä ja lasia. Kiinteille seinäosille sijoitetaan mainos- ja informaatiopaneelit. Vaihtoehdossa, jossa nykyinen torirakennus kunnostetaan ja laajennetaan pituussuunnassa, sijoittuu rakennuksen molempiin päihin liiketilat. Tiloja voi käyttää kioski- tai kahvilatoimintaan. Rakennuksen keskelle sijoittuvat toritoiminnan edellyttämät tilat. Rakennuksen runkosyvyys ja korkeus säilyvät ennallaan. Nykyinen massiivinen kattolippa puretaan ja tilalle rakennetaan visuaalisesti keveämpi ja ohuempi katos. Vaihtoehdossa, jossa torirakennus rakennetaan uudelleen, on sijoitettu yksi yhtenäinen ja nykyistä suurempi liiketila. Rakennuksen toiseen päähän sijoittuvat toritoiminnan vaatimat tilat. Rakennuksen muoto ja materiaalit ovat kuten nykyisen torirakennuksen kunnostamisessa. Liiketilan kohdalla rakennuksen seinät ovat lähes koko korkeudeltaan lasipintaiset. Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

18 18 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 4.5 Valaistus Yleistä Torialueelle vaaditaan kohtuullisen hyvä ja tasokas yleisvalaistus johtuen kävely- ja autoliikenteen yhtäaikaisuudesta. Haasteena on sovittaa yleisvalaistus toimivaksi perinteistä tievalaistustapaa matalammilla ja arkkitehtonisesti hyväksyttävillä valaisimilla. Torialueen elävöittämiseksi ja tilan hahmottamisen parantamiseksi käytetään erilaisia kohdevalaistustapoja koskien mm. julkisivuja, puita ja katoksia. Tehostevalaistukselle esim. taidepolulle varataan optioita. Yleisvalaistus Kaupunkitilaan luodaan valaistusjärjestelmällä edustava ja laadukas leima. Torialue Turvallinen aluevalaistus perustetaan valaisinpylväs järjestelmälle, joka jäsentää ja selkeyttää mittasuhteiltaan ja toiminnoiltaan eri tiloja. Valaisimena käytetään eri valaistustarkoituksiin soveltuvaa iguzzini valaisinjärjestelmää. Valaisimet sijoitetaan siten, että sekä torialueen, että kadun valaistus voidaan toteuttaa samasta pylväästä. Pylväät muodostavat yhtenäiset ja selkeät linjat eri ilmansuunnista katsottuna. Osa yleisvalaistuksesta järjestetään pohjoisosan rakennuksien seinään sijoitetulla valaisimella. Alueen kohdevalaistus toimii epäsuorasti osana yleisvalaistusta. Eteläosan yleisvalaistus järjestetään katoksien kautta suoralla ja epäsuoralla valaistustavalla. Kohdevalaistus Kohdevalaistuksen pääaiheena ovat toritilaa ympäröivät julkisivut, jotka valaistaan yhtenäisellä ja selkeällä valaistuksella. Valaistuksen tarkoituksena on rajata toritila. Julkisivujen valaistuksen ansiosta toritilan hahmottaminen on helppoa tunnelmallisella ja lämminhenkisellä tavalla. Näyttävät männyt kohdevalaistaan. Toritilaan suunniteltavaan taideteokseen luodaan yhdessä taitelijoiden kanssa teosta tukevat valaistus ja valoaiheet. Torialueen jakava poikkikatu () valaistaan matalilla valopollareilla voimakkaasti. Valaistus muodostaa selkeän ja arkkitehtonisesti perustellun aiheen. Katualueet Samaa valaistusjärjestelmää käytetään katualueilla. Valaisin sijoitetaan valaistusteknisin perustein. Kuva. Valaistuksen jäsennys Kuva. Katuvalaistus: nykyinen katuvalaistuksen etäisyys, korkeus ja teho suhteet eivät tuota vaadittua valaistustasoa. Valaisimet voidaan uudelleen sijoittaa esim. valaistusluokka vaatimukseltaan vähäisemälle kadulle. Kuva. Julkisivuvalaistus: Julkisivujen valaistus säilyttää kaupunkikuvan pimeän aikaan. Järjestelmällisen julkisivujen valaistustavan ansiosta torialue rajautuu rauhallisesti ja selkeästi.

19 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 19 Tehostevalaistus Esiintymiskatosta valaistaan näyttävällä tavalla. Katoksen valaistus jäsentyy arki- ja juhlavalotilanteeseen. Arkitilanteessa katos tuodaan rauhallisesti valoilla esiin. Juhlatilanteet sisältävät voimakkaamman valaistuksen, jossa voidaan käyttää mm. värejä esim. additiivisesti sekoittuen ( värivarjot ). Taidepolkuaihetta varten varataan maahan sähköryhmä ja lisäksi rakennuksien katoille sähköryhmät. Puistotontille esitetään väliaikaista tunnelmavalaistusta. Jatkotoimet Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee valaisimien sijoitus kaikilta osiltaan tarkastaa. Esim. esiintymiskatoksen sijoittumista suhteessa valaisinpylväslinjaan on tarkistettava. Valopollari aihetta tulee tutkia yhdessä arkkitehdin ja taitelijoiden kanssa. Samoin taideteokseen liittyviä aiheita voidaan yhtenäisyyden tavoittamiseksi sijoittaa esim. valopylväiden jalustoihin tai vastaavasti. Taideteokseen ja taidepolkuun tulee suunnitella taiteellisesti perusteltu valoteosmainen yleis- ja kohdevalaistus, joka merkitsee taidepolun selkeästi ja tuo esiin taideteokset. Pimeän aikaan tämä kokonaisuus muodostaa näyttävän aiheen, jonka pohjalta kaupunki voi ideoida talviajan markkinointiaan.

20 20 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 5 TAIDEKEHÄ Taidekehä ja siihen torialueen läpi kytkeytyvä taidepolku nostetaan esiin muista keskusta-alueella ja sen tuntumassa olevista kevyen liikenteen reiteistä. Taidekehän korostaminen parantaa sen varrella olevien teoksiin tutustumista ja tuo teoksen paremmin saavutettavaksi etenkin ulkopaikkakuntalaisille. Taidekehän sijaintia kuvaa sen risteyskohdissa, katujen ylityskohdissa tai reitin kääntymiskohdassa olevat pinnoitteeseen tehdyt kaarevat noppakivinauhat. Kyseistä ratkaisua on jo käytetty taidekehän varrella. Taidekehän reitillä olevat suojatiet toteutetaan mustalla ja valkoisella noppakivellä. Taidekehän ja teosten opastettavuutta parannetaan kolmella opastustaululla. Yksi näistä sijoitetaan torille uuden torirakennuksen yhteyteen, toinen Taidekoulun edessä olevan Eläintorin reunaan ja kolmas kulttuurikortteliin. Teosinformaatiota varten tehdään jokaiselle teoksen läheisyyteen erillinen joko maalatusta teräksestä tai alumiinista oleva matala infopylväs. Vaihtoehtoisesti käytetään teokseen kiinnitettävää laattaa tai kaiverrusta itse teokseen. DET

21 Kankaanpään torin yleissuunnitelma 21 6 KUSTANNUKSET JA RAKENTAMINEN 7 JATKOTOIMENPITEET Rakennuskustannukset on arvioitu syksyn 2004 maarakentamisen kustannustasossa. Kustannukset ovat kohteittain seuraavat: Keskuskatu Kuninkaanlähteenkatu Torikatu alkuosa Torikatu loppuosa Kauppatorikatu Kiertoliittymä Kadut yhteensä Merkittävän kustannustekijän muodostaa torialueella käytettävä pinnoite ja sen kustannus. Pinnoite jakautuu sekä luonnonkiveen että betonikiveen. Kustannukset ovat riippuvaisia näiden määristä alla esitetyllä tavalla: Luonnonkivi 100 % Luonnonkivi 80 % / betonikivi 20 % Luonnonkivi 20 % / betonikivi 80 % Betonikivi 100 % Rakentaminen ajoittuu useammalle vuodelle. Ensimmäisenä toteutetaan Keskuskatu vuoden 2005 aikana. Yleissuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista tehdään päätökset jatkosuunnittelua varten. Suunnittelu jatkuu rakennussuunnitelmien laatimisella. Ohjausryhmä pyytää lausunnot lautakunnilta ja yrittäjäyhdistykseltä. Ohjausryhmä käsittelee lausunnot ja vie yleissuunnitelman kaupunginhallitukseen käsiteltäväksi. Esitetyt ratkaisut edellyttävät asemakaavamuutoksia, jotka käynnistetään yleissuunnitelman mukaisesti. Tori (betonikivi 80% /luonnonkivi 20 %) Torirakennus Esiintymislava ja katos Torin taideteos Tori yhteensä YHTEENSÄ

22 22 Kankaanpään torin yleissuunnitelma Kankaanpään kaupungin työryhmä Kaupunginarkkitehti Maija Anttila Rakennuspäällikkö Erkki Liimu Rakennusmestari Kalevi Salmijärvi Kaupunginpuutarhuri Ilpo Möttönen Ohjausryhmä Juhantalo Kauko, puheenjohtaja, luottamushenkilöedustaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Alitalo Juha, Kankaanpään yrittäjät ry:n edustaja Annala Risto, varapuheenjohtaja, kehittämispäällikkö, Kankaanpään kaupunki hallintokeskus Anttila Maija, kaupunginarkkitehti, Kankaanpään kaupunki hallintokeskus Autio Johanna, luottamushenkilöedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Karjalainen Maire, Kankaanpään Vammaisneuvoston edustaja Karttunen Paavo, kaupunginjohtaja Liimu Erkki, rakennuspäällikkö, teknisen keskuksen johtaja, K.ankaanpään kaupunki tekninen keskus Pajunen Jouko, Kankaanpään yrittäjät ry:n edustaja Suunnittelijat Ramboll Finland Oy Ins. Jouni Lehtomaa, projektipäällikkö, liikennesuunnittelu Ins. Janne Koskinen, aluesuunnittelu Artenomi Jouko Lehtomäki, visualisointi Hortonomi Virpi Hannuksela, ympäristösuunnittelu Tekninen avustaja Antti Timonen, raportin taitto Tekninen avustaja Sari Kivinen, raportin kuvitus, visualisointi Sigge Oy Arkkitehti SAFA Pekka Mäki, aluearkkitehtuuri Arkkitehti Rauno Lehtinen, aluearkkitehtuuri ja rakennukset Valoa-valoarkkitehtuuritoimisto Oy Valaistussuunnittelija Roope Siiroinen Idea&Design Tmi Maisema-arkkitehti Gunnar Suikki, kaupunkikuva

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh)

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) YLEISSUUNNITTELMAN LAADINTA Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnittelu käynnistetty kesäkuulla 2002.

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN 11.4.2016 1 Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Keskuspuiston eteläpään uudistamiseen. - VE1 Kehitetään puistoa perinteisenä puistona; oleskelu ja levähdyspaikkana. Valaistusta

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Hallituskatu välillä Rautatienkatu - Uusikatu. Yleissuunnitelma

Hallituskatu välillä Rautatienkatu - Uusikatu. Yleissuunnitelma Hallituskatu välillä Rautatienkatu - Uusikatu Yleissuunnitelma 1 Johdanto Hallituskadusta välillä Rautatienkatu - Uusikatu on aiemmin laadittu alustava yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy 2009). Rautatienkadun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAUPUNKIKUVASELVITYS RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUKESKUS OY 0147-C3938

RAAHEN KAUPUNKI KAUPUNKIKUVASELVITYS RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUKESKUS OY 0147-C3938 1 RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KESKEISTEN TAAJAMA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA KAUPUNKIKUVASELVITYS 24.11.2004 SUUNNITTELUKESKUS OY 0147-C3938 Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2 KAUPUNKIKUVASELVITYS

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 25.11.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen perusteella Valmiusaste 30 %,

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Asemakaavan Lavanko 340400 Katriinantien länsipuolinen alue Suunnittelualueen sijainti maisemassa Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Tuomarila I (VPK)

Tuomarila I (VPK) Tuomarila I (VPK) 611116 Asemakaavan muutos Kaavoitusvaihe: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 Kaavamuutokseen liittyen paikalla Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Harald Arlander, arkkitehti

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola. 20306 TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA 13.4.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

Kaaren kautta leikkiin

Kaaren kautta leikkiin Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu ehdotus: Kaaren kautta leikkiin havainnekuva leikkialueelle saapumisesta etelän suunnasta 1/5 nykyinen suunnitelma/ tilanne: suunnitelma: suunnitelma:

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 690/AKM TORI Keskustan (1) kaupunginosan torialue sekä siihen liittyvät katualueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.

ASEMAKAAVA 690/AKM TORI Keskustan (1) kaupunginosan torialue sekä siihen liittyvät katualueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9. 690/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 690/AKM TORI Keskustan (1) kaupunginosan torialue sekä siihen liittyvät katualueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

ISOKATU SELVITYS

ISOKATU SELVITYS ISOKATU SELVITYS 2016 TAUSTAA 1996 ydinkeskustaa kehitettiin kävelyaluepainotteisesti. Isokatu oli rakennettu, kunnostettu korkeatasoisesti osa-aikaiseksi kävelykaduksi Tehtaankadun Torikadun välillä.

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen , JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KATU- JA PUISTO-OSASTO MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO NÄKYMÄ OY TAUSTAA TAUSTAA Suunnitelmassa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Enontekiö, Hommakankaan asemakaavan muutos. Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1

Seitap Oy 2014 Enontekiö, Hommakankaan asemakaavan muutos. Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1 Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko,

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Mertala, Nätki ja Kellarpelto

Mertala, Nätki ja Kellarpelto SAVONLINNAN KOULUPIHOJEN LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTELU Mertala, Nätki ja Kellarpelto 6.5.2008 OULUN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSTRATEGIAN LAATIMINEN SISÄLTÖ 1 TYÖN KUVAUS JA TAVOITTEET 3 2 KOULUPIHOJEN JA

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä

JYVÄSKYLÄ. Kärrynpyörä JYVÄSKYLÄ Kärrynpyörä Tori muuntuu "kärrynpyöräksi" Sata vuotta sitten nykyisen kauppatorin paikalla oli hevostori, jonne kokoontui hevoskulkuneuvoillaan liikkuvaa väkeä ympäröivästä maakunnasta. Nykyisin

Lisätiedot

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE 2.2.2017 RAKENTAMISTAPAOHJE Järvenpään Kaupunki, Perhelän kortteli 131-126-14 Asemakaava 1. YLEISTÄ RAKENTAMISTAPAOHJEISTA Tämä rakennustapaohje koskee Järvenpään 1. kaupunginosan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6645/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 201 Asianro 6645/10.03.01.00/2016 Kaunismäenkatu, Kaunismäenrinne, Nuolimäenrinne, Kalliokaarre ja Kalliokielo sekä teräsritilärappuset välillä Kalliokielo - Kaunismäenkatu,

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea 1 ROVANIEMI Maankäyttö 7.3.2011 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea Julkinen nähtävilläpito 27.1. 25.2.2011 LAUSUNNOT Lapin ELY keskuksen lausunto 2.3.2011 Rakennustapaohjeiden

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki Annukka Larsen ÄIJÄLÄNRANNAN VALAISTUSPERIAATTEET VALAISTUSPERIAATTEET LYHYESTI: - Ensimmäinen kokonaan ledillä valaistu asuinalue Jyväskylässä - Valaisinkohtainen ohjaus ja käyttäjälähtöinen ohjaustapa

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot