Rakentava ammattilainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentava ammattilainen"

Transkriptio

1 Rakentava ammattilainen

2 Merisotakoulun rakennus D14 Suomenlinnassa on osa maailmanperintökohdetta, jonka peruskorjaaminen vaati erityistä huolellisuutta ja asiantuntemusta. Rakennusyhtiö Muhonen suoritti työn vuosina Korjausrakentamisen ammattilainen Etelä-Suomessa toimivalla Rakennusyhtiö Muhonen Oy:llä on jo neljän vuosikymmenen kokemus kaikista korjausrakentamisen osa-alueista: linjasaneerauksista, projektijohtourakoinnista, erilaisista LVISAtöistä sekä osa- ja kokonaisremontoinnista. Meillä on laajalti referenssejä mm. asunto-osakeyhtiöistä sekä erilaisista julkisista rakennuksista kuten kouluista, sairaaloista sekä liikunta- ja urheilutiloista. Vuonna 2011 liikevaihtomme oli n. 42 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutuksemme n. 350 henkilöä korjausrakentamisen eri aloilla. Laatu, luottamus ja turvallisuus Vuosikymmenien omistautumisella olemme ansainneet maineen asiantuntevana, luotettavana ja taitavana korjausrakentajana. Kehitämme toimintaamme alati kiristyvien laatuvaatimusten mukaisesti. Menestyksen keskeisin tekijä on asiakaslähtöisesti toimiva Muhosen henkilökunta. Yrityksen liiketoiminnan perusta on omistajan ja johdon sitoutuminen kehittämään yritystä pitkäjänteisesti. Kilpailukykymme perustuu laatuun, luottamukseen, turvallisuuteen sekä kustannustehokkuuteen. Ja jotta pysymme kilpailukykyisinä myös tulevaisuudessa, Rakennusyhtiö Muhonen kehittää jatkuvasti sisäisiä asiakasprosessejaan. Tyytyväiset asiakkaat, onnistuneet projektit Tärkeimpänä menestyksen tekijänä pysyvät tyytyväiset asiakkaat ja onnistuneet projektit, etenkin kilpailun jatkuvasti kiristyessä. Rakennusyhtiö Muhonen pysyy palveluyrityksenä tulevaisuudessakin. Otamme osaa alan sisäisiin kehittämishankkeisiin varmistaaksemme, että korjausrakentamisen kehitys jatkuu Suomessa. Olemme esimerkiksi aktiivisesti mukana työryhmässä harmaan talouden kitkemiseksi. 2

3 Toimintatapamme Eettiset ohjeet Rakennusyhtiö Muhonen on kaikessa toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Rakennusteollisuus RT:n hallituksen suosittamia eettisiä ohjeita. Käytännössä henkilökunta, johto ja omistajat noudattavat yhtiön yhdessä laadittuja eettisiä ohjeita, joita on tarkemmin kuvattu Rakennusyhtiö Muhosen turvallisuus-, laatuja ympäristöohjelmissa. Yhtiön arvopohja Rehellisyys asiakkaita, sidosryhmiä ja työtovereita kohtaan. Kunnioitus toisten mielipiteitä kohtaan asemasta riippumatta. Luottamus asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja omaan henkilökuntaan. Turvallisuuskriteerit Turvallisuusohjelmamme päämäärä on luoda yritys, jossa henkilöstöön ja aineelliseen pääomaan kohdistuvat riskit poistetaan tai minimoidaan. Päämäärät saavutetaan: Kartoittamalla työterveys- ja turvallisuusriskit ennalta luotettavasti, suunnitelmallisesti ja jatkuvasti. Laatimalla työhyvinvoinnin ja -terveyden sekä turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat suunnitelmat ja toimintaohjeet. Varmistamalla turvallisuus erilaisilla yleisesti saatavilla apuvälineillä ja laitteilla sekä henkilökohtaisilla suojaimilla. Antamalla henkilöstölle kaiken tarvittavan turvallisuuskoulutuksen ja opastuksen. Parantamalla turvallisuutta yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kesken. Parantamalla turvallisuustoimintaa jatkuvasti mm. sisäisissä auditoinneissa tehtyjen havaintojen, saadun palautteen ja muiden turvallisuushavaintojen perusteella. Noudattamalla tinkimättä kaikkea turvallisuus-, terveys- ja ympäristölainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Vakuuttamalla vahinkoriskit yrityksen vakuutuspolitiikan mukaisesti. Laatukriteerit Tuloksellinen toiminta perustuu asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa laadittujen sopimusten noudattamiseen ja projektien aikataulujen mukaiseen toteutukseen. Toiminnan teho syntyy laadunhallintajärjestelmän noudattamisesta organisaation kaikilla tasoilla ja asioiden jatkuvasta parantamisesta. Yrityksen johto käy laatupolitiikan läpi kerran vuodessa. Ilmatieteen laitoksen Dynamicum-auditorio valmistui vuonna

4 Toiminnan eri tasoilla otetaan huomioon viranomaisten sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden vaatimukset, ja niiden täyttyminen tarkastetaan ja arvioidaan projektin aikana ja sen valmistuttua. Henkilöstön pätevyys varmistetaan koulutuksella ja resurssit mitoitetaan tarpeiden mukaan. Yrityksen johto vastaa pätevyysvaatimusten tekemisestä eri toiminnoille. Yhteistyökumppaneiden valinnassa painotetaan kykyä tuottaa vaaditut palvelut oikeaan aikaan sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden vaatimusten mukaan. Laatukriteerit työssä Päämäärä on aina yritykselle ja asiakkaalle kannattava, aikataulussa valmistunut ja laatuvaatimuksien mukainen työsuoritus. Toteutus suunnitellaan työmaan aloituspalaverin mukaisesti, ja sovittuja asioita tarkennetaan toteutusvaiheessa. Ohjausta auttavat aloitus-, seuranta ja lopetuspalaverit sekä erilaiset yleis- ja hankinta-aikataulut sekä työvaihesuunnitelmat. Projektien aloituspalavereissa päätetään erikseen laadittavasta, työohjeita täydentävästä työmaan laatusuunnitelmasta, jossa esitetään työmaan organisaatio ja toteutuksen kannalta kriittiset työvaiheet. Jos projektin toteutus poikkeaa suunnitelmista, ryhdytään heti tarvittaviin toimenpiteisiin. Asiakirjoissa edellytetyistä kohteista laaditaan hyväksytyt ja dokumentoidut malliasennukset. Työmaapäällikkö hoitaa viranomaistarkastukset ja -katselmukset. Samaa menettelyä noudatetaan aliurakoitsijoiden kanssa ja he osallistuvat urakoitsijapalavereihin ja yhteiseen työsuunnitteluun. Viikkoa ennen varsinaista luovutusta pidetyllä itselleluovutuksella varmistetaan, että asiakas vastaanottaa virheettömän kohteen. Luovutuksen yhteydessä asiakkaalle toimitetaan rakennuksen käytössä, huollossa ja huoltokirjan laadinnassa tarvittavat ohjeet sekä dokumentit ja järjestetään tarvittaessa perehdyttäminen. Työmaiden päätyttyä yrityksen johto pitää työmaan lopetuspalaverin, jossa käsitellään koko työmaan eteneminen, asiakaspalautteet, kustannukset, työmaasta opittavat asiat ja työmaan loppuarviointi. Pien- ja laskutustöiden toteutuksessa noudatetaan omia työohjeita. 4

5 Ympäristökriteerit Rakennusyhtiö Muhosen tavoite on tarjota tuotteita ja palveluita, joissa yhdistyvät taloudellisuus, asiakastyytyväisyys, laatu, turvallisuus sekä ympäristön hyvinvointi. Päämäärät saavutetaan: Aktiivisesti tunnistamalla ja ennalta ehkäisemällä toimintaamme liittyvät riskit ympäristölle. Arvioimalla ja poistamalla toimintamme ympäristöriskejä sekä kehittämällä niiden hallintaa. Käyttämällä luonnonvaroja tehokkaasti ja säästeliäästi koko rakennustyön ajan ja lajittelemalla toiminnasta syntyvät jätteet tarkoituksenmukaisesti sekä varmistamalla niille oikean jatkokäsitelyn. Edellyttämällä alihankkijoilta ja sopimuskumppaneilta ympäristöpolitiikkaamme tukevaa toimintaa. Ohjaamalla henkilöstöä ja sopimuskumppaneita vastuullisuuteen ympäristökysymyksissä. Parantamalla jatkuvasti ympäristöasioiden hoitoa ja käymällä avointa keskustelua asiakkaiden kanssa toimintaamme liittyvissä ympäristökysymyksissä. Noudattamalla tinkimättä toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä. 5

6 Rakennusyhtiö Muhonen perus korjasi Liikenne- ja viestintäministeriön rakennuksen Helsingissä vuosina Peruskorjaukset Toteutamme vaativimmatkin peruskorjaukset rakennussuunnitelmaa noudattaen ja rakennuksen historiaa kunnioittaen, osamuutostöistä kokonaisurakoihin saakka. Rakennusyhtiö Muhosella on referenssejä lähes kaikista asiakasryhmistä ja urakkatyypeistä. Koska jokainen kohde on aina ainutlaatuinen, ovat urakoitsijan kokemus ja osaaminen erittäin suuressa roolissa aikataulujen pitämisessä. Oma haasteensa on, jos kohde on käytössä korjausten aikana. Rakennusyhtiö Muhonen on tehnyt menestyksekkäästi kaikenlaisia peruskorjauksia vuosikymmenien ajan, joten urakat toteutetaan tehokkaasti ja tarvittaessa mahdollisimman vähän rakennuksen käyttäjien arkea häiriten. Yksi ylpeydenaiheemme on kokemus historiallisesti arvokkaista rakennuksista aina 1700-luvun taloihin saakka. Tuntemuksemme eri aikakausien työtavoista ja materiaalivalinnoista varmistaa, että Rakennusyhtiö Muhosella on valmiudet hoitaa työ huolella loppuun saakka, vaikka vanhan talon kaikkia rakenteita ei ennalta tunnettaisikaan. Rakennusyhtiö Muhosella kokemus peruskorjauksista kattaa mm. Koulut ja päiväkodit Sairaalat Arvokohteet Liikuntapaikat ja uimahallit Julkisivutyöt Erikoiskohteet 6

7 Projektijohtourakointi Rakennuksen vanhat elementit voidaan ottaa kokonaan uuteen käyttöön. Liikenne- ja viestintäministeriön rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä vanhasta hissikuilusta tehtiin valokuilu. Rakennusyhtiö Muhosella on runsaasti kokemusta vastuun kantamisesta projektijohtourakoissa. Kun projektin suunnittelu sekä aliurakoitsijoiden ohjaus ja valvonta ovat yksissä käsissä, yhteistyö suunnittelutoimiston ja rakennuttajan kanssa toimii sujuvasti ja tieto urakan edistymisestä kulkee ongelmitta. Projektijohtourakoinnin etuja rakennuttajalle ovat mm. mahdollisuus nopeaan aloittamiseen sekä joustavuus. Aikatauluun ja kustannuksiin voi vaikuttaa projektin aikana. Rakennusyhtiö Muhosella on laaja verkosto pitkäikäisiä yhteistyökumppaneita, joiden taito aliurakoitsijoina omilla erityisaloilla on moneen kertaan todistettu. Meillä on myös omasta takaa tarpeeksi työntekijöitä, jotta yllättävissäkin tilanteissa työvoimaa on saatavana ja ylitöiltä sekä myöhästymisiltä vältytään. Rakennusyhtiö Muhosen referenssejä mm. Työ- ja elinkeinoministeriön palosaneeraus Palvelinsalien rakentaminen Julkisivu- ja kattotöitä Helsingin kaupungin rakennusvirastolle 7

8 Kumppanuussopimukset Kumppanuussopimuksella Rakennusyhtiö Muhonen vastaa rakennuksen kunnossapidosta, kuten muutostöistä ja remonteista LVIS-työt mukaan lukien. Kumppanuussopimukseen kuuluvat työt toteutetaan tunti-, urakka- tai kattohinnalla, joihin kuuluu kaikki tarvittava työ. Asiakkaalle kumppanuussopimus on helppo tapa olla varma, että tarvittavat korjaukset ja huollot tehdään nopeasti ja ennustettavin kustannuksin. Sopimuksella kaikki palvelut saa yhdellä puhelinsoitolla kokeneelta kumppanilta, jonka työntekijät ovat alan ehdottomia ammattilaisia. 8

9 Santahaminan vanhan kasarmin C24 peruskorjauksen haasteet vuonna 2010 olivat vanhan kunnioittaminen samalla, kun otettiin huomioon sotilaskäytön vaatimukset. Kosteus- ja homevauriopalvelut Vaikka kosteus- ja homevauriot yleensä saavat alkunsa yksittäisestä vauriosta tai virheestä, on niiden korjaamiseksi tunnettava rakennus kokonaisuutena. Kuinka salaojat kulkevat, putket on vedetty, miten vesi valuu katolta. Rakennusyhtiö Muhosen laaja kokemus rakentamisesta ja korjaamisesta takaa, että kosteus- ja homevauriot tutkitaan ja korjataan perusteellisesti. Vaurioiden syyn ja laajuuden selvittäminen on luonnollisesti välttämätön edellytys onnistuneelle korjaustyölle. Tutkimme sisäilman ja määritämme mahdollisten kosteus- ja homevaurioiden sijainnin kosteusteknisillä tutkimuksilla. Vaurioalueen eristämisen jälkeen puhdistamme tai puramme vahingoittuneet rakenteet vaurioiden laadun ja laajuuden mukaan. Huolehdimme myös talon perusteellisesta jälkipuhdistuksesta ja desinfioinnista ja homevaurioissa tarkastamme samalla, onko home levinnyt muualle kiinteistöön esim. huonekaluihin. 9

10 Linjasaneerauksessa Rakennusyhtiö Muhonen panostaa sujuvaan tiedottamiseen asukkaiden ja isännöitsijän kanssa. Helsingin As Oy Hämeentie 72 saneerattiin Linjasaneeraukset Linjasaneerauksessa eli putkiremontissa tärkeintä on pysyä aikataulussa ja kustannusarvioissa sekä minimoida asukkaille koituva vaiva etenkin, jos samalla uusitaan märkätilat. Siksi Rakennusyhtiö Muhonen panostaa avoimeen kommunikaatioon asukkaiden, isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen kanssa. Linjasaneerauskohteitamme ovat sekä asunto- että kiinteistöosakeyhtiöt. Linjasaneeraus on myös mahdollisuus parantaa asuntojen mukavuutta ja talon energiatehokkuutta. Siksikin selvitämme hankesuunnittelun aikana vaihtoehtoiset menetelmät kustannuksineen ja toteutamme itse työn modernein menetelmin. Näin varmistuu koko projektin valmistuminen suunnitelmien mukaan. Rakennusyhtiö Muhosella on käytössä uusi toiminnanohjausjärjestelmä, joka mm. sisältää yksiselitteiset ohjeet kaikista rakennusvaiheen toimenpiteistä. Järjestelmä pitää huolen, että työn kokonaisuus on helppoa pitää hallussa ja annetut lupaukset pitävät. 10

11 Kaikki talotekniikka yhdestä osoitteesta Talotekniikka-10 Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka on nimensä mukaisesti keskittynyt talotekniikan palveluihin: LVIA- ja sähkötöihin sekä linjasaneerauksiin. Meiltä sekä peruskorjaaja että uudisrakentaja saavat talotekniikan palvelut alusta loppuun. Osaaminen Vahvuuksiamme ovat vankka kokemus, joustava organisaatio sekä yrittäjähenkinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Meiltä saat kaikki talotekniikan palvelut olemme erikoistuneet etenkin erityisosaamista vaativiin peruskorjauksiin. Asiakkaitamme ovat sekä julkinen sektori että kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt. Laatu Toimintamme perusta on LVI-alan peruskorjauskäsikirja, joka perustuu ISO 9001:2008 -standardiin, sekä Seti Oy:n myöntämät sähkö-, RALA- sekä S1- ja AT-yrityspätevyydet. Käyttämämme tyyppihyväksytyt materiaalit ja menetelmät ovat standardien mukaisia ja ne asennetaan aina toimittajan ohjeiden mukaisesti. Kaikki projektit toteutetaan niitä varten tehtyjä laatusuunnitelmia noudattaen. Kehitys Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta voimme tarjota markkinoiden parhaat ratkaisut. Asiakastyytyväisyyden tarkka seuraaminen on tärkein työkalumme kun kehitämme laatutoimintaa ja henkilökunnan ammattitaitoa. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat paras todistus työmme laadusta. Lue referensseistämme osoitteessa Talotekniikka-10 Oy Sulkapolku Helsinki puh. (09) fax (09) y-tunnus

12 Sulkapolku Helsinki Vaihde Fax Y:

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI VAATIVAT KOHTEET s.04 TOIMITILOJEN MUUTOSTYÖT s.06 TALOTEKNIIKKA s.08 ASUINTALOJEN PERUSKORJAUS s.09 PUTKIREMONTTI s.09 Pylon on pääkaupunkiseudulla toimiva vuonna 1989 perustettu

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Yritys pähkinänkuoressa. Vankkaa osaamista. Tärkeintä on asiakas

Yritys pähkinänkuoressa. Vankkaa osaamista. Tärkeintä on asiakas Remontti Partio Yritys pähkinänkuoressa Vankkaa osaamista Koko remontti samasta paikasta ja korjaamme roskatkin lopuksi pois! Meillä on jo lähes 20 vuoden näytöt onnistuneista remonteista ja tuhansia tyytyväisiä

Lisätiedot

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Yritys: RTA-YHTIÖT Päivitetty: 16.1.2015 Maarakennusliike Raimo T.A Virtanen Oy Maarakennus Rasimus Oy Hyväksyi: Nina Lindström 1 RTA-YHTIÖT, Toimintakäsikirja 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA OY RAITA ENVIRONMENT LTD

LAATUKÄSIKIRJA OY RAITA ENVIRONMENT LTD LAATUKÄSIKIRJA OY RAITA ENVIRONMENT LTD SISÄLTÖ 1 LAATUJÄRJESTELMÄ...3 2 YMPÄRISTÖN LAATUJÄRJESTELMÄ...3 3 OY RAITA ENVIRONMENT LTD:N LAATUKÄSIKIRJA...3 3.1 Johdanto...3 3.2 Oy Raita Environment Ltd...3

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis Hissi toimivaksi tavalla tai toisella www.kita.fi Taloyhtiöiden viestinnässä varaa parantaa Hinta 14,50 EUR Uusia malleja korjausrakentamiseen RAKENTAMISEN,

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä Pääkirjoitus Delete poistaa kiinteistön ongelmat www.delete.fi Taloyhtiöiden huoltotöitä ja kunnossapitoa jo 15 vuoden

Lisätiedot

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI. Häiritsevä elämä varoituksen perusteena Putki polttelee jo Huoltosopimukset taloyhtiöissä www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiön hissit uusitaan ryhmäkorjaushankkeessa UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot