K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu"

Transkriptio

1 1 (9) K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu Aika klo Paikka, Rajakatu 35, Jyväskylä Osallistujat Haaki Raili Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hakulinen-Enroos Helena Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Hautala Pirkko Heikkilä Marja K-S SOTE 2020, kaupunki Immonen Mirja Jaatinen Kari Kannasoja Sirpa yliopisto Kettunen Tarja PTHY/KSSHP, yliopisto Kotiranta Tuija yliopisto Kuusinen Anneli Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Liimatainen Leena Malkki Pertti Mäkelä Tapio Ojaluoto Raisa Suomen monikkoperheet ry. Rantamäki Mari Hoitotieteen opiskelija, harjoittelija K-S SOTE 2020 Ruoranen Minna Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Saarinen Riitta ammattiopisto Sihvonen Sanna Solankallio-Vahteri Tytti kaupunki Suomi Asta Talvensola Sivi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tuomi Sirpa Välimäki Sari Arkeen voimaa, kaupunki Työpajan veti Moilanen Tarja,

2 2 (9) Työpajan ohjelma 1. Tervetuloa, Pertti Malkki, JAMK 2. Aiheen alustus, Marja Heikkilä, K-S SOTE Case aiheiden rakentaminen pienryhmissä 4. Case-esittelyt ja niiden täydentäminen yhdessä 5. Seuraavat askeleet Pertti Malkki toivotti osallistujat tervetulleeksi, jonka jälkeen Marja Heikkilä alusti aiheeseen. Hän esitteli ja palautti mieleen Peurungan työpajan tuloksia, joiden pohjalta lähdettiin rakentamaan case tapauksia. Case aiheiden rakentaminen Suunnataan katse vuoteen Kuvataan ideaalitilanne ja linkitetään se koulutuksen, osaamisen ja kehittämisen kontekstiin ottaen huomioon yhteistyö ja verkostot. Lähdetään liikkeelle asiakaslähtöisesti pohtien mm. mitkä ovat heidän tarpeet, odotukset, missä hän liikkuu, mitä palveluja käyttää, milloin ja miten, miten hän toimii. Aihe-ehdotukset tuotettiin yhdessä, josta kolme ryhmää valitsi yhden. Aihe-ehdotukset Ikääntyminen ja toimintarajoitteet Osattomuus (työtön, ongelmat kasautuneet) Lapsiperheet Työssä olevat (työhyvinvointi, työura, työterveys sote 2020) Ryhmä 1: Työssä olevat Keskustelussa esiin nousseita asioita: ähtökohtana perhe ja lähiyhteisö eskustelukulttuurin kehittäminen > Yhteinen ymmärrys työn tekemiseen > Synnyttää jatkuvuutta ja kokonaisvaltaisuutta. okeilukulttuurin avulla näkyviin toimivat mallit. arvitaan yksikanavainen rahoitusmalli ja yksikanavainen TKI-malli. L K K T Yhteisessä osuudessa koottiin suuret kysymykset. Kysymyksiä, jotka kaipaavat vielä vastauksia: uka ja miten johdetaan monimuotoista, kompleksista prosessia työorganisaatiota? iten ihmisten moninaiset, yksilölliset tarpeet K M

3 3 (9) kohdataan? Miten soten vetovoimaisuutta työpaikkana vahvistetaan? Miten Kelan rahoitusmalin uudistaminen /-tarve huomioidaan kehittämistyössä? Miten kokonaisuutta hallitaan? Ei kai synny uutta kankeaa ja isoa mammuttia? Miten luodaan kannustavia työtapoja/kulttuuria monen ikäisten työntekijöiden kesken? Avataan mitä työvointi tarkoittaa meille? Kuka me sitten kulloinkin ollaan. Miten tavalliset työntekijät saadaan motivoitua suuriin muutoksiin niin, että asiat oikeasti alkavat muuttua? Miten tuotantoalueen organisoinnissa turvataan se, että työntekijöillä on oikeaa vaikutusvaltaa oman työnsä organisointiin ja kehittämiseen? Miten työhyvinvoinnista ja ennalta ehkäisystä kilpailuetu työyhteisöille, organisaatioille? Tietojärjestelmälliset esteet pois organisaatioiden väliltä. Mitä on lähiesimiestyö 2020? Miten sosiaalinen saa tasa-arvoisen aseman? tai miten se mahdollistuu? Miten työssä jaksamista ja viihtymistä tuetaan monipuolisesti, uusin eväin? Miten tutkimustieto ohjaa työn organisoimista, kehittämistä ym.? Millaista tietoa palveluissa kerätään ja kenestä/mistä? Ketkä tietoa saavat hyödyntää? Yhteneväisten mittarien kehittäminen, kuka ja mihin? Ryhmä 2: Onerva Osaton (työtön, ongelmat kasautuneet)

4 4 (9) 1. kehä (kuvassa vihreä teksti): Onervan tilanne 2. kehä (kuvassa punainen teksti): yhteistyö- ja palveluverkosto 3. kehä: toimenpide-taso -> tämä tuotettiin yhteisessä osuudessa. Toimenpiteet Toimenpiteet voivat liittyä yhteen tai useaan teemaan. Asiakasstrategia: Priorisointi: Mistä voidaan luopua uuden tieltä? Selvitetään, mitä Onerva itse ajattelee/tarvitsee -> asiakastarpeet lähtökohtana Tunnistaminen ja ennaltaehkäisy Verkosto-osaaminen ja verkostojohtaminen Palveluohjaus: Palveluohjaajien määrän lisääminen ja työnkuvan määrittäminen sellaiseksi, että kokonaisvaltainen asiakkaan huomioiminen onnistuu. Uusien palvelumallien kehittäminen sote-palvelupisteissä Vapaaehtoistoiminta, aktivoituminen, vertaistoiminta: Koulutus: Markkinointiosaamisen vahvistaminen esim. 3. sektori/vapaaehtoistoiminta Omahoidon työkalut: Arkipärjäämisen mittaaminen, vaikuttavuus Arjen hallinnan avuksi työkalu esim. päivärytmiranneke Oman elämänhallinnan taitojen vahvistamista uusin välinein, menetelmin esim. some. Voimaantumisen ja kokemusasiantuntijoihin osittain tai täysin liittyen: Some hyötykäyttöön ja asiantuntijat mukaan. Moniasiantuntijuus somessa asiakkaiden kysymyksiin vast. Lähiyhteisöstä/-verkostosta apua ja voimaa voimaantumiseen ja arkeen (nettiryhmä, harrastukset). Mitä voidaan tuottaa yhdessä verkostona? Tapoja tunnistaa Onervia ajoissa. Osallistava Turhasta raportoinnista toimintaan > Tieto päättäjille koulutukseen Seurataan palveluissa oikeita asioita: Hyvinvoinnin kohentumisen/huononemisen tunnusmerkkejä Tutkittu tieto ammattilaisten arkikäyttöön. Köyhyyden, osattomuuden syyt yms. Osallistava > yhteiset tietovarannot > asiakkaan profilointi (tarpeet tietoon), korvaa aiemmat moniammatilliset työryhmät Tietojärjestelmien kehittäminen Miten toiminnallistaa tutkimustietomäärä arjen osaamiseksi? Olemassa olevat hyvät käytänteet yhteen + näkyväksi

5 5 (9) Hyvinvointikeskus + toimiva tietojärjestelmä Seurantatutkimus Hyvinvointikeskuksen vaikuttavuudesta Yhteiset tutkimushankkeet Projektisyklit huomattavasti pidemmiksi, projekteista jatkuvaan kehittämiseen Palveluohjaus sote alan koulutuksessa Kehittäminen ja tutkimus kiinteä osa Hyvinvointikeskuksen toimintaa Hyvinvointikeskuksen palvelujen tuottajien osaaminen uudenlaista tuki+ohjaus Jokaiseen englanninkieliseen väitöskirjaan tulisi vaatia tiedottamis- ja markkinointisuunnitelma > tulosten lanseeraaminen arkikäyttöön Voisiko jo tehtyä tutkimusta ja kehittämistyötä selvittää, koota ja jalostaa käyttöön? Miten saadaan ylitettyä tiedon ja ammattilaisten välinen ongelma? > Miten tieto saadaan ammattilaisten käyttöön? Mitä on hyvinvointijohtaminen kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Ryhmä 3: Lapsiperheet Tämän case aiheen todettiin linkittyvän vahvasti kahteen edelliseen. Erillisiä lisäyksiä ei tehty.

6 6 (9) Eväspaperit Osallistujilla oli mahdollista tehdä täydentäviä huomioita, kysymyksiä ja oivalluksia pöydillä oleviin muistilappuihin, eväspapereihin. Diskuteeraaminen -> käytetty perinteisesti Ruotsissa työelämässä <- hyviä kokemuksia Yhteiset tietojärjestelmät <- Hyvä! Viranomaisyhteistyö yhdessä asiakkaan kanssa Tutkittua tietoa liikaa kuka ehtii paneutua ja toiminnallistaa? Työelämän joustoja perheen eri vaiheisiin / tilanteisiin Yhteys aitoihin asiakkaisiin he mukaan kehittämiseen. Arkipärjäämisen mitattavuus! Kokeilujen ja uusien toimintamallien käyttöönotto. Jostain vanhasta täytyy ehkä luopua, että tilalle mahtuu jotain uutta Miten työyhteisistä syntyy meidän yhteisöjä? Uudelleen suuntaaminen asiakaskeskeisyyteen rakenteiden jatkuvan muovaamisen sijaan. Teollisuudessa jo huomattu, ettei rakennemuutos tehosta toimintaa samalla tavalla kuin asiakaskeskeisyys. Paljonko tehdään turhaa työtä, jos tarjotaan palveluja, jotka eivät toteudu/muutu toiminnaksi ihmisten arjessa? Mitä tarkoittaa lähipalvelu tulevaisuudessa? Sote suhteessa ennaltaehkäisevään työhön ja terveyden edistämistyöhön? Palveluprosessit Työyhteisöt hajaantuvat ja monimuotoistuvat -> sote 2020 on kompleksinen kokonaisuus, jota nykyisin välinein mahdoton johtaa/kehittää Sosiaali- ja terveyshuolto Kohtaaminen eri lailla Työyhteisön terveystarkastus Jos sana sosiaalinen ei edes aukea pajan vetäjälle niin miten sitten muille? Asiakasstrategia ei ole asiakaslähtöinen sana/termi eikä profilointi liioin! Arkipärjäämisen tärkeys ja sen mittaamisen levittäminen. Varhaisen puuttumisen eettiset kysymykset Miten voidaan havaita ensimmäiset merkit syrjäytymisestä? Ehkäisevää töitä, elämänhallinnan vahvistamista jo varhain. Mitkä ovat ensimmäiset signaalit, johin pitää reagoida? Ovatko ratkaisut, ajattelu kuitenkin hyvin perinteisiä? Miten uudistumme? Miten asiakas on aidosti 1. tai onko asiakas keskiössä? Digitaaliset palvelut, missä voivat korvata työntekijän/ihmisen? Mikä on mielenterveys, päihdeongelmaisten ja vammaisten asema uudistuksessa? Työhyvinvointi kilpailuvaltiksi, miten? Vaikuttamismahdollisuus omaan työhön, työ kiinnostaa sisällöllisesti, kannustava ilmapiiri, tukeva työyhteisö Kehittäminen ja tutkimus kiinteänä osana hyvinvointikeskuksia o kokeilukulttuuri vahvana myös o esim. vertais- ja ryhmätoiminnan kehittäminen yksinäisyyden vähentämiseen o oppia Kansalaistoiminnan keskuksesta?

7 7 (9) Jos tutkimustietoa ei oteta huomioon poliittisessa päätöksen teossa, miten voidaan paikata tätä toimeenpanevassa organisaatiossa edes tietojohtamisen keinoin, jos strategia on jo pielessä? Ihmisen elämä ei rytmity nelivuotiskausiin. Tarvitaan pidempijaksoista suunnitelmaa. Harrastus- ja vapaa-ajan yhteisöt tärkeitä kasvatusympäristöjä ja sosiaalisen tuen lähteitä lapsiperheille ja muillekin ihmisille. Tunnistajana on oltava paras / kokenein ammattilainen, ei aloittelevat tekijät tai opiskelijat. Organisaatioiden ja työyhteisön kulttuurien ja käytäntöjen tulee olla muutokselle avoin ja kehittämisen salliva. Miten moniammatillista organisaatiota johdetaan? Poliittinen päätöksenteko ja linjaukset vs. hyvinvointijohtaminen Asiakkaan profilointi kuka sen tekee? Arvostus, avoimuus, hyväksyntä. Tietojärjestelmät hyödyksi (yhteiset tietovarannot, osallistava ). Moniammatillinen työryhmä (oli ennen onko enää resursseja?) Palveluohjaus. Päivärytmiranneke. Yhteys Soten ja muun maailman kesken, nivelvaiheet? Kannustavat työtavat? Kelan rahoitusmallin uudistaminen & yhteys kehittämiseen? Työikäiset -> palvelut? Hyvinvointikeskus, hyvinvointijohtaminen. Henkilöstöjohtaminen nousee arvoon arvaamattomaan. Mammutti ei ole hyvä ratkaisu Yritysten välinen yhteistyö työhyvinvoinnin edistämisessä? Työvoima liikkuu, miten työhyvinvointia koskeva tieto liikkuu? Millaisia ovat uudet koulutusmuodot käytännön työntekijöille? Kun ei aikaa lukea, olla koulutuksissa. Asuinyhteisön rohkeus varhaiseen tukeen? Miten saavuttaa uudenlaista huolehtimisen kulttuuria? Tarvitaan kokonaisvaltainen TKI-suunnitelma, joka liitetään uudistustyöhön. Moniammatillisuus vahvasti osana peruskoulutusta, mutta sosiaalistaako nykyinen käytäntö perinteiseen professiokeskeisyyteen? Miten saataisiin YAMK-opiskelijat tekemään TKI-työtä=opinnäytetyönsä Onervan tai lapsiperheen elämään, hyvinvointia tutkimustiedon kansanomaistamista tms. TKI-tavoitetta hyödyntäen/tukien noin 30 op verran työpanosta per opiskelija olisi saatavissa paremmin hyötykäyttöön sote-tuotantoalueella. Työyhteisöllisyys hyvinvoinnin turvatekijänä. Ei edellytä erillisiä ohjelmia, irrallista hyvinvoinnin tutkailua, vaan konkreettisten puitteiden ja päivittäisten toimintatapojen suunnittelu niin, että kohtaaminen ja osallisuus varmistuu/mahdollistuu. Tuore tutkimustieto saatava ammattilaisten toimien perustaksi! sekä poliittisen päätöksenteon käyttöön > ei toteuteta palveluja hakuammuntana. Tehostaminen ja palvelujärjestelmän tuloksellisuus: Keinot: täsmäpalvelut! Ei kaikille kaikkea. Digipalvelut niille kenelle tarkoituksenmukaista. Varhaiskasvatus ja koulu tavoittaa kaikki: yhteistyö perheiden ja opettajien kanssa! > osaavat ammattilaiset ja tieto tarvitseville Työyhteisön terveystarkastus: yhteydessä työterveyteen ym., varhainen puuttuminen myös työyhteisön ongelmiin.

8 8 (9) Erilaisten ihmisten arkipärjäämisen tukeimen Mistä voidaan luopua uuden tieltä? Jokaisessa työpaikassa työnkuvien uudelleen määrittely. Mitä turhaa tehdään? Mitä voisi tehdä toisin? Tekeekö ammattilaiset sitä, mihin heillä on koulutus? Pitäisikö jokaisen hakea uudelleen työpaikkaansa? Valittaisiin ne, jotka parhaiten sopivat uusiin tehtäviin. Moninaisuus monimuotoisuus on tulevaisuutta. Ihmiset ovat yksilöitä. Vanhat rakenteet -> POKS! Iso prosessi: paljon epävarmuutta, paljon pelkoja > kuinka nämä kaikki räjäytetään niin, että tuhkasta nousee Feeniks-lintu. Virtuaalisuus on tärkeä osa arkea > työntekijöiden välineenä ja ihmisten tukena arjessa. Työntekijöiden ja työyhteisön vastuu työhyvinvoinnista. Myös työhyvinvoinnissa kokonaisvaltainen lähestyminen yksittäisen työntekijän kohdalla. Moniasiantuntijuus. Tehtäviin joko sairaanhoitaja lääkäri Johtaminen sote asiantuntijaorganisaationa Sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk tutkinnon tavoitteena on työelämän tutkiva kehittäminen. Koko koulutusprosessi voisi hyvin työelämälähtöisesti integroida SOTE 2020 ja sote palvelujen sisään ja kehittämiseen. Koko koulutusprosessin voisi viedä työelämän sisään ja palvelumuotoilun avulla uudistaa vastaamaan SOTE 2020 haasteita. Periaatteena sote-osaamisen kehittämisen ja tutkimuksen toimintatavan uudistaminen uudessa yhteistyöverkostorakenteessa. Yhteisiä harjoittelupankkeja amk-tutkinnon opiskelijoille. Alueellinen palvelujen räätälöinti pienille sote-tuottaja-alueille tarvelähtöisesti. Uudenlaista johtamiskoulutusta uusille lähijohtajille palvelujärjestelmän tueksi Palvelujen käyttäjien haastattelu palvelupisteissä Opinnäytetöitä soten kehittämiseksi Asiakasprofilointi -> sopivat elementit kullekin ryhmälle, toisille kevyttä tukea, toisille raskaampia, puuttumista. Mikä kullekin puuttumisen tarve? Havainnoivaa tutkimusta, laadullista hyvinvointitutkimusta myös ammattilaisten toimesta. Lainsäädännöllisten esteiden purku kansalaisyhteiskunnan toteutumisessa ja vapaaehtoistyön tekemisessä sekä pienimuotoisten hyvinvointipalvelujen tuotannossa. Perheille varhaisen puuttumisen keinoja, arjen ohjausta Terveyden ja hyvinvoinnin lukutaito, tiedon soveltamistaidot omaan elämään, koulun ja varhaiskasvatuksen sekä neuvolan ja kouluterveydenhoidon roolit tässä Arjen hallinnan ohjaus, ohjauksen avustus sähköisesti. Palvelujärjestelmäosaamista lisää kaikille työntekijöille, tietolähteet helposti kaikille sitä tarvitseville, hakukoneet tapauskohtaisesti tiedon hakuun työntekijöiden avuksi. Kunnan (kulttuuri, liikuntatoimi, päivähoito) ja sote-yhteystyö jatkossa, mikä formaatti? Monimuotoisen elämän salliminen erilaisissa asuinympäristöissä Päättäjien ja asiantuntijoiden yhteistyö päätöksenteossa Mikä tapa toimia? Tieto ei mene päättäjille, mitä tietojohtaminen oikeasti? entä hyvinvointijohtaminen? Pakotteet kuntaan tehdä uutta Kriittisyyttä asiakaslähtöisyyteen, kaikkea ei voi saada, kaikkeen ei ole varaa, julkinen sektori ei pysty tuottamaan kaikkea, kysyntä rajatonta

9 9 (9) Uusien mallien pilotointi ja tutkiminen esim. vaikuttavuuden osalta ennen laajempaa käyttöönottoa. Tiedon tehokäyttö työssä Hyvinvointikeskusten uuden toimintamallit käyttöön Virtuaalimaailman ja reaalimaailman yhdistäminen Ei pidä luottaa siihen, että kaikki ovat automaattisesti vastuullisesti toimijoita etsimässä (päide, mt, väkivalta) Ikääntyvän työntekijän tukeminen työyhteisöissä Resurssien säästö päällekkäisyyksien purkaminen yksikanavamallissa Yksi tietojärjestelmä, parhaan kokonaisuuden hahmotus Eri sukupolvien kohtaaminen työyhteistöissä hallitusti Työterveyslaitos katto-organisaationa työikäisten hyvinvoinnin kehittäjänä Perheen ja työterveyspalvelujen yhteyksien mahdollistaminen lainsäädännöllisesti ja rahoituksellisesti. Yksikanavaisuus. Asiakasohjaus: oikean polun päähän varhaisessa vaiheessa! -> kuinka tehdään? Mitä muutoksia edellyttää palvelurakenteelta? Johtamiselta? jne. Kuinka koko SOTE kokonaisuutta johdetaan? -> verkostojen johtaminen, yhteiset linjat <-> mahdollisuus poiketa linoista? Mitä seuraavaksi? 1. Työpajan mennessä Railille (Tarja tekee). 2. Dokumentointi lähetetään osallistujille (Koske). 3. Osallistujat lukevat dokumentoinnin ja antavat palautteen (ideoita, miten palvelujen käyttäjien näkökulmat, tarpeet ym. tulee näkyviin ja keskiöön) mennessä 4. Työryhmän seuraava kokoontuminen tammikuussa 2015, jossa palautteet käydään läpi ja sovitaan jatkosta.

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä.

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä. Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014 Muistio työryhmätyöskentelystä. 2.12.2014 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Lasten ja nuorten voimavarojen vahvistaminen...

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi 1 2012 Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen tutkimusklubien avulla opiskelijaohjausta kehittämisverkoston

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Repullinen hyvinvointia

Repullinen hyvinvointia Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Repullinen hyvinvointia kataloogi Laurean Pumppu-osahankkeen tuloksista Länsi-Uudellamaalla 2011-2014 Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Repullinen hyvinvointia

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot