Tekniset palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniset palvelut 5.4.2013"

Transkriptio

1 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen Harjavallan liikunta- ja uimahallin kahviotoiminnan sekä lipunmyynnin. Kahviotoiminta hoidetaan yrittäjän omana liiketoimintana,jota varten Harjavallan kaupunki vuokraa yrittäjälle kahviotilat. Lipunmyynti toteutetaan ostopalveluna, josta tekniset palvelut pyytää tarjoukset. 2. Kuvaus lipunmyyntipalvelusta ja kahviotilasta Harjavallan uusi ja laadukas Liikunta- ja uimahalli on suunniteltu avattavaksi syyskuussa Uimahallin kävijämäärän arvioidaan olevan n , liikuntahallin n ja kuntosalin, monitoimitilojen n käyttäjää vuodessa. Uimahalli on käytössä n. 10 kk ja liikuntahalli n. 11 kk vuodessa. Käyttäjämäärät perustuvat tilatarveselvitykseen ja muihin arvioihin eivätkä ole sitovia. Kesä heinäkuussa liikunta- ja uimahallissa suoritetaan vuosihuollot ja pidetään henkilökunnan kesälomat. Liikunta- ja uimahallin sisääntuloaulassa on lippukassa ja kahvio, joiden hoitaminen edellyttää yhtä toimijaa. Lipunmyynti hoidetaan uimahallin aukioloaikoina (alustavat aukioloajat jäljempänä). Lipunmyynnin kassapiste suljetaan tuntia ennen liikunta- ja uimahallin sulkemisaikaa. Palvelun tuottaja tilittää kassan Harjavallan kaupungille talousjohtajan/keskushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Kahvion tulee olla on avoinna asiakkaille pääsääntöisesti liikunta ja uimahallin aukioloaikoina. Yrittäjä voi pitää kahviota auki myös aukioloaikojen ulkopuolella, jolloin siitä sovitaan erikseen vapaa-aikasihteerin kanssa. Harjavallan kaupunki kalustaa Liikunta- ja uimahallin lipunmyyntipisteen. Lipunmyynnin tehtäviin kuuluvat mm. - uimahallin lipputuotteiden myynti kassapisteen myyntilaitteella (DL- Software) - uima- asusteiden vuokraaminen ja peflettien myynti - lipunmyynnin tulojen ja liikuntaseteleiden tilitys sopimuksen mukaan - asiakkaiden neuvonta Liikunta- ja uimahallin kahvio Harjavallan kaupunki luovuttaa yrittäjän käyttöön lipunmyyntipisteen välittömässä yhteydessä sijaitsevat kahviotoimintaa varten kalustetut kahviotilat 96 m2,kabinettitilat 16 m2, keittiötilat 18,5 m2,varaston 10 m2 toimiston 6 m2 sekä 2 kpl wc:eitä 2,5 m2.tiloissa on yhteensä 54 asiakaspaikkaa,sisältäen 12 asiakspaikan kabinettitilan. Tarjouksen jättäjän tulee tutustua liikunta- ja uimahallin kahvio- ja keittiötilojen varusteluun. Yrittäjä voi käyttää kahviotilaa Liikunta- ja uimahallin toimintaan

2 2 HARJAVALLAN KAUPUNKI liittyvien oheistuotteiden myyntiin. Harjavallan kaupunki perii kahviotilasta vuokraa alv 0% kuukaudessa. Vuokraa peritään Liikunta- ja uimahallin aukiolokuukausilta. Vuokraan sisältyvät lämpö-, vesi-, sähkö- ja jätehuoltokustannukset. Yrittäjä hoitaa vuokraamiensa tilojen ylläpitosiivouksen ja vuokranantaja (Harjavallan kaupunki) huolehtii perussiivouksesta hallin ollessa kiinni. Kaupunki toimittaa siivousvälineet ja aineet, sekä wc:ssä tarvittavat paperit normaalia käyttöä varten. Palvelun tuottaja sitoutuu korvaamaan käytössään oleville tiloille ja koko kalustolle mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Palvelujen tuottaja ei vastaa käytössään olevan normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta. Kalustoluettelo on esitetty tarjouspyyntöasiakirjan lopussa kohdassa muut asiat. 3. Sopimusaika ja hintojen korotus Valitun palveluntarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ajalle Lisäksi on mahdollisuus kahteen (1+1) optiovuoteen molempien osapuolien niin halutessa. Tarjouksessa annettujen hintojen tulee olla voimassa saakka. Mahdollisen optiovuoden käytöstä ja ajasta sovitaan erikseen tilaajan ja tarjoajan kesken kolme (3) kuukautta ennen edeltävän sopimuskauden päättymistä. Yrittäjällä on oikeus irtisanoa sopimus kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yrittäjä laiminlyö sopimuksen ehtoja, on kaupungilla oikeus irtisanoa sopimus kahden kuukauden irtisanomisajalla. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitettaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen noudattamisjärjestys on seuraava: ostopalvelusopimus, tarjouspyyntö ja tarjous. Osapuolet sitoutuvat siihen,että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan viipymättä toiselle sopijapuolelle. 4. Hankintapäätös Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan käsittelyyn ja tarjouspyyntöasiakirjassa esitetyt vaatimukset täyttävät tarjoajat hyväksytään tarjousvertailuun. Hankinnasta tehdään tarjousten vertailun jälkeen hankintapäätös. Sopimus palveluiden hankinnasta tehdään yhden yrittäjän kanssa. Tarjoaja vastaa kaikista tarjouksen tekemiseen liittyvistä kuluista eikä ole oikeutettu korvaukseen, vaikka hankinta peruuntuisi tai keskeytyisi.

3 3 5. Lainsäädäntö Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) muutoksineen sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009). Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- ja elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoukseen tulee liittää toimivaltaisen viranomaisen antama todistus (enintään 3 kk vanhoja) siitä,että tarjoaja on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa Suomen lainsäädännön mukaiset eläkevakuutusmaksut ja verot tai valaehtoinen ilmoitus yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisesta ja selvitys voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta. Vaihtoehtona on,että tarjoaja kuuluu Suomen Asiakastieto Oy:n vastuullisten yritysten rekisteriin. Käynnistyvät yritykset voivat korvata pyydetyt asiakirjat ja selvitykset liiketoimintasuunnitelmalla ja siihen liitetyllä kuvauksella tulevaa toimintaa koskevista toimenpiteistä sekä aikatauluista. 5.6 Tarjoukselle asetettavat vähimmäisvaatimukset: - Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja tehty suomen kielellä - Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous, osatarjouksia ei oteta huomioon - Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan mahdollisesti käyttämät alihankkijat -Alihankkijasta tulee liittää tarjoukseen samat vähimmäisselvitykset kuin varsinaisesta toimittajasta 6. Tarjottavaa palvelua koskevat muut vaatimukset ja selvitykset Tarjoajan tulee toimittaa myös alla olevat selvitykset joita käytetään hyväksi palvelun laatua arvioitaessa: - Lipunmyyntiä ja kahvion palvelua koskevat toimintasuunnitelmat (palvelukuvaus) - Palvelusta vastaavan kokemus tarjottavaa palvelua vastaavasta toiminnasta - Henkilökunnan määrä ja sijaisjärjestelyt 7. Tarjoushinnan ilmoittaminen Tarjoushintana ilmoitetaan arvonlisäveroton ostopalvelun hinta kuukaudessa Liikuntaja uimahallin lipunmyynnin ja siihen liittyvän asiakaspalvelun hoitamisesta. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Tarjouksen tekijän tulee huomioida, että ostopalvelukorvausta lipunmyynnin hoitamisesta maksetaan vain Liikunta- ja uimahallin (11 kk vuodessa) aukiolokuukausilta.

4 8. Tarjousten käsittely ja hyväksyminen 4 Tarjous hylätään, jos se on saapunut määräajan päättymisen jälkeen tai se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja ehtoja. 9. Hankinnan valinta- ja tarjousten vertailukriteerit Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan tärkeysjärjestyksessä seuraavin kriteerein: 9.1 Lipunmyynti- ja asiakaspalvelun hinta /kk (alv. 0%) 9. 2 Toiminnalliset ominaisuudet Yrittäjän soveltuvuus palvelutehtävään (haastattelu, osaaminen, kyvykkyys kokemus vastaavista asiakaspalvelutoimeksiannoista. Palvelukuvaus ja henkilöstöresurssit. ja Harjavallan kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki annetut tarjoukset perustellusta syystä. 10. Sopimusehdot ja sopimuksen tekeminen Valitun yrittäjän kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja sen liitteenä / liitteinä olevia sopimusluonnoksia sekä tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimuskauden alkaessa ja aikana tilaaja ja tarjoaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä, mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä määrittelevät tarkemmin mm. toimintatavan ja palvelujen sisällöt. Toimeksiantoa voidaan tarvittaessa laajentaa tai tehdä jatkohankintoja. Valittavan yrittäjän tulee hyväksyä palvelulle kaupungin laatima sopimusluonnos, enintään vähäisin muutoksin ja korvauksia koskevilta osin muutoksitta. 11. Asiakirjojen julkisuus Tarjoukset ovat yleisesti julkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- ja ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Palvelun hinta ei ole liikesalaisuus.

5 5 12. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. 13. Tarjouksen toimittaminen Kirjallinen tarjous suljetussa kirjekuoressa tulee toimittaa osoitteella :Harjavallan kaupunki,tekniset palvelut, Keskustie 5 B,29200 Harjavalta klo mennessä. Kuoreen otsikoksi merkitään Harjavallan Liikunta ja uimahallin kahvion ja lipunmyynnin hoitaminen. Muut asiat: Keittiö varustetaan Dieta Oy:n varusteilla ja myyntilinjastolla. (ks. liitteet 2 kpl) Harjavallan kaupunki varustaa Liikunta- ja uimahallin kahvio- ja keittiötilat: Asiakaspöydät ja tuolit, 54 asiakasta varten (ks. liite) Yrittäjä voi harkintansa mukaan hankkia juomakaapin ja jäätelöpakastimen esim. tavaran toimittajien kanssa tehdyllä sopimuksella. Yrittäjän hankittavaksi jää muu tarvitsemansa irtaimisto/tarpeisto, kuten esimerkiksi tarjoilu ja valmistusastiastot. Liikuntahallin- ja uimahallin aukioloajat päätetään toukokuussa 2013 Uimahallin alustavat aukioloajat: Ma klo Ti klo Ke klo To klo Pe klo La klo Su klo Liikuntahallin,kuntosalin ja monitoimitilan alustavat aukioloajat ovat : Joka päivä

6 6 HARJAVALLAN KAUPUNKI Lippukassa suljetaan tuntia ennen uimahallin sulkemisaikaa. Uima-altaat suljetaan puoli tuntia ennen sulkemisaikaa - liitteenä: Liikunta- ja uimahallin 1 kerroksen pohjapiirustus,sopimusluonnos,liitteet Lisätiedot: Palveluntarjoajat voivat esittää kilpailutukseen liittyviä kysymyksiä sähköpostilla kello mennessä: Kaikkiin lähetettyihin kysymyksiin vastataan mennessä. Lisätietoja antavat vapaa-aikasihteeri Vesa Hakala , liittyvät asiat) ja talonrakennusinsinööri Matias Eskola , (kassapalveluihin, kulunvalvontaan ja ylläpitoon liittyvät asiat) Juhani Ramberg tekninen mestari Tekniset palvelut Keskustie Harjavalta

ORIMATTILAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 26.5.2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 26.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ Urheilutalon lipunmyynnin ja kahvion hoitaminen 1. Tarjouspyynnön tarkoitus Orimattilan kaupungin liikuntapalvelut etsii asiakaspalveluhenkistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot