HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Raportti BK HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus

2

3 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Heinälamminrinteen jätekeskuksen kehittämisen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan neljää vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 (VE 1) otetaan käyttöön uudet tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueet ja uusi ongelmajätteiden vastaanottorakennus. Vaihtoehdossa 2 (VE 2) alueelle sijoitetaan lisäksi kuivajätteen esikäsittelylaitos ja biologisesti käsiteltävän jätteen käsittelylaitos. Vaihtoehdossa 3 (VE 3) alueella otetaan käyttöön edellisten lisäksi (VE 1 ja VE 2) ongelmajätteiden ja pilaantuneiden maiden käsittely- ja loppusijoitustoiminnot. Lisäksi tarkastellaan hankkeiden toteuttamatta jättämistä, eli 0-vaihtoehtoa, jossa hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottotoiminnot sekä hyötyjätteiden käsittely jatkuvat, mutta tavanomaisen jätteen täyttöalue suljetaan sen täytyttyä. Hankkeiden toteuttamisjärjestys voi muuttua tai osa hankkeista jäädä kokonaan toteuttamatta. Kuopion kaupunki, Heinälamminrinteen jätekeskus Jätekukko Oy Osoite: Sepänkatu 2 D PL KUOPIO puh fax Yhteyshenkilö: Rakennuspäällikkö Mikko Laitinen Maa ja Vesi Oy Osoite: Jaakonkatu VANTAA puh. (09) fax (09) Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Jaana Tyynismaa Pohjois-Savon ympäristökeskus Osoite: Sepänkatu 2 B PL KUOPIO puh fax Yhteyshenkilö: Ympäristöinsinööri Jorma Lappalainen Lausunnot ja mielipiteet tästä arviointiselostuksesta voi osoittaa yhteysviranomaiselle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä kuulutuksessa ilmoitettavana aikana ja ilmoitettavissa paikoissa.

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, YVA YVA-lain vaatimukset Menettelyn osapuolet OSALLISTUMINEN JA TIEDOTUS AIKATAULU HANKKEEN TAUSTA JA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS HANKKEESTA VASTAAVA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN HANKKEEN JA HANKEALUEEN KUVAUS SIJAINTI HANKEALUEEN YMPÄRISTÖN KUVAUS Etäisyys asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin Luonnonympäristö, maisema ja kulttuuriperintö Kallio- ja maaperä Pohjavedet Pintavedet Maankäyttö NYKYINEN TOIMINTA LIIKENNEJÄRJESTELYT JA LIIKENNEMÄÄRÄ KUNNALLISTEKNIIKKA JA TEKNINEN HUOLTO PÄÄSTÖT JA NIIDEN HALLINTA Vesipäästöt Päästöt ilmaan Melu Eläinhaitat ja roskaantuminen JÄTEVIRRAT JA ENNUSTE Jätteiden ryhmittely ja nykyiset jätemäärät Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyt jätemäärät YVA:SSA TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT NOLLAVAIHTOEHTO Alueelle sijoittuvat toiminnat Päästöt ja niiden hallinta Eläinhaitat ja roskaantuminen VAIHTOEHTO 1 UUSIEN LOPPUSIJOITUSALUEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA UUSI ONGELMAJÄTERAKENNUS Alueelle sijoittuvat toiminnat Päästöt ja niiden hallinta VAIHTOEHTO 2 KUIVAJÄTTEEN ESIKÄSITTELYLAITOS SEKÄ BIOLOGISESTI KÄSITELTÄVÄN JÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS Alueelle sijoittuvat toiminnat Kuivajätteen esikäsittelylaitos Biologisesti käsiteltävän jätteen käsittelylaitos Kompostointivaihtoehto Mädätys Päästöt ja niiden hallinta VAIHTOEHTO 3 ONGELMAJÄTTEIDEN JA PILAANTUNEIDEN MASSOJEN KÄSITTELY JA LOPPUSIJOITUS Alueelle sijoittuvat toiminnat Käsiteltävien massojen laatu Jätteiden vastaanotto Esikäsittely ja loppusijoitus Pilaantuneiden massojen käsittelymenetelmät Päästöt ja niiden hallinta...51

5 6 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA SITÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ HANKKEEN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET HANKETTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ HANKETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, STRATEGIAT JA SOPIMUKSET Kaatopaikkapäätös Valtakunnallinen jätesuunnitelma Biojätestrategia AIKAISEMMIN TEHDYT SELVITYKSET YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISTÄ VAIKUTUS RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAANKÄYTTÖÖN Seutukaava Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaavat VAIKUTUKSET MAISEMAAN Nykytilanne Vaikutukset VAIKUTUKSET PINTAVESIIN Nykytilanne Vaikutukset VAIKUTUS POHJAVESIIN JA MAAPERÄÄN Nykytila Vaikutukset VAIKUTUS ILMAN LAATUUN JA ILMASTOON Pöly Savukaasut Kaatopaikkakaasut Haju LIIKENNE Nykytila Vaikutukset MELU Nykytila Vaikutukset VAIKUTUS LUONNONYMPÄRISTÖÖN Nykytila Arvio vaikutuksista luonnonympäristöön VAIKUTUS LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMISEEN VAIKUTUKSET IHMISEEN Terveys Sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen Elinolot ja viihtyvyys Ennakkopelot Luonnon virkistyskäyttö Työllisyys Koetut vaikutukset VAIKUTUS JÄTEHUOLLON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN ARVIO YMPÄRISTÖRISKEISTÄ YLEISTÄ KÄSITTELYPROSESSEIHIN LIITTYVÄT RISKIT Kompostointi Mädätys Pilaantunet massat ja tuhkat Tuhkien ja kuonien loppusijoitus JÄTEVESIEN KERÄILYJÄRJESTELMÄ RISKI JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINNALLE ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

6 4 12 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET MAHDOLLISET HAITAT JA LIEVENTÄMISTOIMENPITEET PAINEELLISEN POHJAVEDEN HALLINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTA NYKYINEN SEURANTA SEURANTAOHJELMAN TARKISTAMINEN LÄHDELUETTELO LIITTEET I Ohjaus- ja seurantaryhmän yhteystiedot II Ongelmajäteluokituksen liukoisuusarvot III Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta IV Seutukaava 3 V Yleiskaava VI Toimintojen sijoittuminen kaava-alueelle VII Havainnekuva VIII Ympäristövaikutusten tarkkailupistekartta IX Melun leviämiskartta X Vesinäytteenottopisteet (Salmonella) XI Asukaskyselylomake ja -kartta Pohjakartat: Maanmittauslaitos

7 5 Lyhenteet ja sanasto AOX Bioalite Biohajoava jäte Biojäte KHK Kreosootti Kuivajäte LIISA 2000 Koliformiset bakteerit KVL mmpy MRL Ongelmajäte Orgaaninen jäte PAH PCDD PCDF PCB Pestisidi REF Rejekti SAMASE SCI-alue SER STM VNp Yhdyskuntajäte YVA 1 Adsorboituva orgaaninen halogeeniyhdiste (aktiivihiileen adsorboituva) Jätteenkäsittelylaitoksessa (REF-laitoksessa) lajittelussa eroteltu biojäte Jäte, joka hajoaa kohtuullisessa ajassa biokaasutuksessa tai kompostoinnissa. Biohajoava jäte käsittää näin ollen tyypillisen elintarvikepohjaisen biojätteen lisäksi myös muut biohajoavat materiaalit kuten paperi, pahvi, kartonki ja puu, sekä biohajoavat muovit Elintarvike, kasvi- tai eläinperäinen jäte, jota voidaan käsitellä kompostoimalla tai laitosmaisesti mädättämällä Kasvihuonekaasu Polyaromaattinen hiilivety-yhdiste (PAH), puunkyllästysaine Yhdyskuntajäte, josta on erotettu ongelmajätteet ja kaikki materiaalina hyödynnettävät jätteet VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa kehitetty tieliikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä Bakteeriryhmä, jota käytetään indikaattorina veden laadun hygieenisessä tarkkailussa. Jaetaan lämpökestoisuuden mukaan ns. kokonaiskoliformisiin ja fekaalisiin koliformisiin bakteereihin Keskimääräinen vuorokausiliikenne metriä merenpinnan yläpuolella Maankäyttö- ja rakennuslaki Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle Sisältää kaikki orgaaniseksi materiaaliksi luokiteltavat jätteet, mukaan lukien biohajoamattomat muovit. Polyaromaattiset hiilivedyt Dibentsodioksiini Dibentsofuraani Pentakloorifenoli Torjunta-aine, kasvinsuojeluaine Kierrätyspolttoaine (Recovered Fuel). Syntypaikalla lajitellusta ja erilliskerätystä kuivajätteestä mekaanisella prosessilla valmistettu polttoaine. Jätteen lajittelussa syntynyt hyötykäyttöön kelpaamaton jae. Ympäristöministeriön Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostus-projekti (SAMASE-projekti), jossa annettiin ohjeelliset raja-arvot maaperän pilaantuneisuuden arviointiin (SAMASE-ohjearvot ja SAMASE-raja-arvot). Natura 2000-verkostoon kuuluva aluetyyppi. Luontodirektiivin mukainen yhteisön tärkeänä pitämä alue Sähkö- ja elektroniikkaromu Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston päätös Kotitalouksista peräisin oleva jäte sekä kaupasta, teollisuudesta ja laitoksista peräisin oleva jäte, joka koostumuksensa puolesta muistuttaa kotitalousjätettä Ympäristövaikutusten arviointi 1 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/94, muutos 267/99, asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 268/99, muutos 268/99

8 6 1 JOHDANTO Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka toteutuksesta Kuopion ja 16 muun kunnan alueella vastaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Jätekukko Oy. Jätekukko Oy:n toiminta-alueen asukaspohja on noin asukasta. Yhtiö vastaa jätteiden keräilyn järjestämisestä, asiakastietojen ylläpidosta ja laskutuksesta. Jätteiden käsittely on keskitetty Kuopion lounaispuolella sijaitsevaan jätekeskukseen, Heinälamminrinteelle. Lisäksi toiminta-alueella on 14 paikallista jäteasemaa, joihin otetaan vastaan metalliromua ja isokokoisia jätteitä, kuten rakennusjätettä. Yhtiö vastaa myös toimialueensa ekopisteistä ja kiinteistökohtaisesta hyötyjätteiden keräämisestä keräyspaperia lukuun ottamatta, sekä siitä, että kaikissa toimialueen kunnissa on järjestetty ongelmajätteiden vastaanotto. Jätekukko antaa lisäksi jätteen tuottajille tietoa ja toimintaohjeita mm. jätehuoltoon liittymisestä, jäteastioista, ongelma- ja hyötyjätteistä, lajittelusta sekä kompostoinnista. Tarkastetun valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan yhtenä jätelaitosten ohjauskeinoina riittävän yhdyskuntajätteen käsittely- ja hyödyntämiskapasiteetin turvaamiseksi on mm. biologisten jätteen hyödyntämislaitosten ja erikoistuneiden jätteenkäsittelylaitosten rakentaminen sekä jätteiden loppusijoitukseen tarvittavan verkoston rakentaminen ja ylläpito. Pilaantuneiden maamassojen osalta jätelaitokset ovat osana luomassa koko maahan riittävää pilaantuneiden maiden käsittelykeskusten verkkoa. Myös ongelmajätteiden osalta jätelaitokset ovat avainasemassa pienerien keräyksen tehostamisessa. Biojätestrategian pohjana olevien jo asetettujen tavoitteiden mukaan pääosa biohajoavasta jätteestä tulee ohjata pois kaatopaikoilta muuta käsittelyä tai hyödyntämistä varten. Kaatopaikkadirektiivi edellyttää biohajoavan yhdyskuntajätteen kaatopaikkakäsittelyn portaittaista vähentämistä. Heinälamminrinteen jätekeskus on otettu käyttöön vuonna Kyetäkseen tarjoamaan riittävää ja tarkoituksenmukaista jätehuoltopalvelua sekä vastatakseen valtakunnallisiin ja alueellisiin jätehuollon tavoitteisiin Jätekukko Oy haluaa kehittää Heinälamminrinteen jätekeskusta. Kehittämissuunnitelmaan kuuluu toiminta-alueiden laajentaminen jätekeskuksen alueella ja joidenkin kokonaan uusien toimintojen sijoittaminen alueelle. Kaikkia suunnitelmassa esitettyjä toimintoja ei välttämättä tulla toteuttamaan, mutta niiden ympäristövaikutuksia tarkastellaan tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisessa YVA-menettelyssä. Tämä on YVA-selostus, joka on laadittu nähtävillä olleen YVAohjelman ja yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Savon ympäristökeskuksen siitä antaman lausunnon perusteella. Selvityksen on laatinut Maa ja Vesi Oy. Työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö FM Jaana Tyynismaa, ins. (AMK) Tanja Asikainen, FM Tommi Lievonen, FM Esa Hintikainen, FM Riikka Korkala, DI Timo Lehto, DI Max mannola, FM Anna-Liisa Koskinen, FM Miia Nurminen-Piirainen, RA (AMK) Pirjo Pellikka, FM Leena Hahtela ja ins. Eero Karjalainen.

9 7 2 YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS 2.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA YVA-lain vaatimukset YVAn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä luetellaan ne hankkeet, joita menettely koskee. YVA-lain ja -asetuksen 4 mukaan YVA-menettelyä sovelletaan, jos yhdyskuntajätteen kaatopaikka tai biologinen käsittelylaitos on mitoitettu yli tonnin vuotuiselle jätemäärälle, kaatopaikalle loppusijoitetaan ongelmajätettä tai siellä käsitellään ongelmajätteitä poltto- tai käsittelylaitoksessa. YVA-menettely jakautuu kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma ja arviointiselostus. Arviointiohjelma (työohjelma) on suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Siinä kuvataan mm. hankkeen perusteet, YVAssa selvitettävät vaihtoehdot, käytettävät menetelmät, ympäristön nykytilanne ja aiemmin tehdyt selvitykset. Arviointiohjelman jälkeen tehdään tarvittavat ympäristöselvitykset, jatketaan vaihtoehtojen suunnittelua sekä vertaillaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Arviointiselostuksessa tarkennetaan arviointiohjelmassa esitettyjä tietoja sekä kuvataan eri vaihtoehtojen vaikutukset. YVA-ohjelma ja -selostus ovat julkisia asiakirjoja, jotka asetetaan nähtäville ja joista kuulutetaan lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon YVA-selostuksesta. YVA-menettelyn eteneminen on esitetty kuvassa 2-1.

10 8 HANKKEEN ALOITUS Yhteysviranomaisen nimeäminen ARVIOINTI- OHJELMAVAIHE Arviointiohjelman laatiminen Ohjausryhmän kokous Arviointiohjelma valmis YLEISÖTILAISUUS Hankkeen ja arviointiohjelman esittely Arviointiohjelma nähtävillä ARVIOINTI- SELOSTUSVAIHE Arviointiselostuksen laatiminen Arviointiselostus valmis Arviointiselostus nähtävillä Ohjausryhmän kokous YLEISÖTILAISUUS Arvioinnin tulosten esittely Yhteysviranomaisen kuulutus LAUSUNNOT JA MIELIPITEET YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Yhteysviranomaisen kuulutus LAUSUNNOT JA MIELIPITEET HANKKEEN INTERNET-SIVUT YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YVA-menettely päättyy HANKKEEN TOTEUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN päätös ratkaisusta, jatkosuunnitelmat ja niihin liittyvät luvat Kuva 2-1 YVA-menettelyn eteneminen Menettelyn osapuolet Jätekukko Oy on hankkeesta vastaava ja vastaa arviointiohjelman ja -selostuksen laatimisesta. Yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ympäristökeskus. Sen tehtäviin kuuluu YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtäville asettaminen, kuuluttamiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä kokoavan lausunnon antaminen sekä ohjelmasta että selostuksesta. YVA-konstulttina toimii Maa ja Vesi Oy. Hankkeen suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointityötä tukee ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Jätekukko Oy:n lisäksi yhteysviranomainen ja Kuopion kaupunki.

11 Hanketta varten on koottu myös seurantaryhmä, joka muodostuu em. tahojen lisäksi Pohjois-Savon liiton, Pelastusopiston sekä Haminalahden ja Hiltulanlahden kylätoimikunnan edustajista. Ohjaus- ja seurantaryhmän jäsenten yhteystiedot ovat liitteessä I. 2.2 Osallistuminen ja tiedotus YVA-menettely on avoin prosessi, johon kaikilla, joita hanke koskee, on mahdollisuus osallistua. YVA-ohjelma oli julkisesti nähtävillä Kuopion kaupungin ympäristökeskuksessa, Kuopion kaupunginkirjastossa, Jätekukko Oy:n toimitiloissa sekä Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa. Lisäksi arviointiohjelmaan on voinut tutustua internetissä osoitteessa Nähtävillä olosta kuulutettiin Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla ja kuulutus julkaistiin Savon Sanomissa Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Kuopion kaupungin virastotalolla Nähtävilläoloaikana asianosaiset voivat jättää arviointiohjelmasta mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Ympäristökeskus on pyytänyt YVA-ohjelmasta lausunnot viranomaisilta ja muilta tahoilta. Mielipiteiden ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen on antanut oman kokoavan lausuntonsa YVA-ohjelmasta Vastaava kuulutusmenettely, nähtävilläolo, yleisötilaisuus ja mielipiteen esittämismahdollisuus järjestetään YVA-selostuksesta. Virallisten mielipiteiden lisäksi kysymyksiä ja palautetta voi esittää hankkeesta vastaavalle ja konsultille postitse, puhelimitse tai sähköpostitse. Hankkeella on internetsivusto (www.jatekukko.fi), jossa esitellään hankkeeseen liittyvää aineistoa. 2.3 Aikataulu Kuvassa 2-2 on esitetty hankkeen YVA-menettelyn aikataulu. YVA-menettelyn päätyttyä hankkeesta vastaava tekee päätöksen jatkosuunnittelusta. 9 maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko Arviointiohjelman teko Arviointiohjelma nähtävillä Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksen laatiminen Erillisselvitykset Luontoselvitys Asukaskysely Meluselvitys PIMA-selvitys YVA-selostus nähtävillä Yhteysviranomaisen lausunto Ohjausryhmän kokous* Seurantaryhmän kokous* * YVA-selostuksesta annetun lausunnon jälkeen voidaan pitää kokous tarvittaessa Kuva 2-2 YVA-menettelyn aikataulu

12 10 3 HANKKEEN TAUSTA JA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 3.1 Hankkeen tausta ja tarkoitus Heinälamminrinteen jätekeskuksen alueen kehittämisen yleissuunnitelma on valmistunut keväällä 2004 (Suomen IP-Tekniikka Oy). Yleissuunnitelman mukaan jätekeskuksen aluetta kehitetään laajentamalla nykyistä tavanomaisten jätteiden loppusijoitusaluetta, kehittämällä ongelmajätteiden vastaanottotoimintoja sekä rakentamalla uusi puujätekenttä ja lietteiden vastaanotto- ja käsittelyaltaat. Suunnitelmassa on varauduttu sijoittamaan alueelle myös biologisesti käsiteltävien jätteiden ja kuivajätteiden käsittelylaitokset sekä pilaantuneiden maiden käsittelytoimintoja. YVA-menettelyssä tarkastellaan kaikkien edellä mainittujen toimintojen ympäristövaikutuksia, vaikka kaikki suunnitelmassa esitetyt toiminnat eivät lopulta toteutuisikaan. 3.2 Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaava Jätekukko Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön toiminta-alue kattaa 17 kuntaa ja lähes asukasta. Yhtiön tehtäviin kuuluvat jätekuljetusten sekä ongelma- ja hyötyjätehuollon järjestäminen, jätekeskuksen ja paikallisten jäteasemien toiminnat, jäteneuvonta ja asiakaspalvelu. Kuva 3/1 Jätekukko Oy:n toiminta-alue. Heinälamminrinteen jätekeskus sijaitsee Kuopiossa Kaikki loppusijoitettavat jätteet kuljetetaan Kuopion lounaispuolella sijaitsevaan Heinälamminrinteen jätekeskukseen, jonka nykyinen jätteiden loppusijoitusalue on toteutettu Suomessa voimassa olevien kaatopaikkamääräysten mukaan.

13 3.3 Liittyminen muihin hankkeisiin Hanke liittyy Kuopion seudun alueellisen jätehuollon kehittämiseen. Hankkeella pyritään vastaamaan tiukentuvan jätelainsäädännön haasteisiin ja jätealan kehittämisen yleisiin tavoitteisiin. Suunnitelluilla kehittämistoimenpiteillä pyritään myös vastaamaan EY:n neuvoston kaatopaikkadirektiivissä asetettuihin kaatopaikalle sijoitettavan biohajoavan jätteen määrän vähentämistavoitteisiin. Suomen toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi määritellään biojätestrategiassa, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt Strategia perustuu esikäsittelyä painottavaan vaihtoehtoon, johon sisältyy jätteen synnyn ehkäisyn, kierrätyksen, kiinteistökohtaisen kompostoinnin ja kaatopaikkasijoituksen lisäksi jätepolttoaineen valmistusta sekä jäännösjätteen kompostointia ja tämän sijoittamista kaatopaikalle ja energiana hyödyntämistä. Biologisesti käsiteltävien jätteiden ja lietteiden käsittelyn järjestämistä ja tehostamista Jätekukko Oy:n ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toiminta-alueilla on laadittu erillinen selvitys, johon tässä YVA:ssa käytetyt jätemäärätiedot pohjautuvat (Suunnittelukeskus 2002). Jätepolitiikka on myös osa ilmastopolitiikkaa, jossa tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yhteiskunnan eri toiminnoissa. Suomen kansallinen ilmastostrategia 5 pyrkii yhtäältä lisäämään syntypaikkalajiteltujen jätteiden hyödyntämistä materiaaleina ja toisaalta syntypaikka- ja laitoslajiteltujen palavien jätteiden hyödyntämistä Vuonna 2003 valmistuneen Kuopion ilmastostrategian mukaan Kuopion kaatopaikkojen metaanipäästöt ovat kasvaneet viime vuosiin saakka jätteiden määrän kasvun myötä. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen suhteellisen määrän odotetaan pienenevän ensisijaisesti tehostuvan hyötykäytön vuoksi. Ilmastostrategiassa toimenpiteeksi on esitetty sellaisen sekajätteen, jota ei voida hyödyntää raaka-aineena, ohjaaminen jätepolttoaineen valmistukseen ja polttoon. Osittain samanaikaisesti tämän YVA:n kanssa Kuopion Energia on tehnyt jätteen energiankäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää Pohjois-Savon ja lähimaakuntien alueella muodostuvasta kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä ja jätevesilietteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta. Jätteen energiahyötykäyttöä varten rakennettaisiin polttoaineteholtaan MW:n polttolaitos. Yksi jätteen energiahyötykäyttöhankkeen YVA:ssa tarkasteltavista sijoituspaikkavaihtoehdoista sijoittuu Heinälamminrinteen alueelle. Kaikissa vaihtoehdoissa välivarastointia tai mahdollista jätteen esikäsittelyä tultaisiin tekemään Heinälamminrinteen jätekeskuksessa. Myös jätteen energiahyötykäytössä syntyvä tuhka sijoitettaisiin Heinälamminrinteen jätekeskuksen tuhkan loppusijoitukseen varatulle alueelle. Tässä YVA:ssa tarkastellaan myös kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksen (REF-laitos) ympäristövaikutuksia. Ne eivät sisälly em. jätteen energiankäyttöhankkeen YVA-tarkasteluun Kansallinen ilmastostrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle VNS 1/2001 vp.

14 12 4 HANKKEEN JA HANKEALUEEN KUVAUS 4.1 Sijainti Jätekukko Oy:n jätekeskus sijaitsee noin 16 km Kuopion keskustasta lounaaseen, Heinälamminrinteen länsipuolisessa painanteessa (kuva 4/1). Jätekeskuksen luoteispuolella sijaitsee Pelastusopiston harjoitusalue. Muut jätekeskusta ympäröivät alueet ovat pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungin omistamalla maalla, jonka Jätekukko Oy on vuokrannut vuoden 2050 loppuun saakka. Alueen pinta-ala on noin 139 ha. Kuva 4/1 Heinälamminrinteen jätekeskuksen sijainti.

15 Hankealueen ympäristön kuvaus Etäisyys asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin Jätekeskuksen alueelle suunniteltujen toimintojen etäisyydet asutukseen, pohjavesialueisiin ja suojelukohteisiin on esitetty taulukossa 4-1. Asutuksen sijainti ympäröivillä alueilla on kuvattu myös kuvassa 4/2. Noin kahden kilometrin säteellä jätekeskuksesta ei ole kouluja, päiväkoteja, sairaaloita tms. häiriintyviä kohteita. Karttulantien varrella noin 2 km jätekeskuksesta etelään sijaitsee leirikeskus, ja Sulunniemessä, noin 2 km kaakkoon, sijaitsee kasvihuone. Taulukko 4-1 Jätekeskusalueen etäisyys asutukseen, pohjavesialueisiin ja luonnonsuojelualueisiin (laajimman suunnitteluvaihtoehdon mukaisessa tilanteessa) Etäisyys asutukseen luoteessa Rasimäki noin 1,1 km luoteessa (jätekeskuksen ja Rasimäen välissä) noin 0,9 km eteläkaakossa Mäenpää noin 1,0 km etelässä Lapinranta noin 0,8 km Lounaassa Korvaharju noin 1,0 km Etäisyys pohjavesialueisiin Kurkimäki noin 5 km Väinölänniemi noin 10 km Pellesmäki noin 7 km Etäisyys suojelualueisiin koillisessa Haminavuoren luonnonsuojelualue, noin 2,2 km koillisessa Valkeisenlammen luonnonsuojelualue, noin 2,9 km idässä Matkusjärven luonnonsuojelualue, noin 2,5 km idässä Riihilammen lehtojen luonnonsuojelualue, noin 3,3 km kaakossa Korsumäen luonnonsuojelualue, noin 3,0 km koillisessa Kolmisoppi-Neulamäki, noin 5,0 km kaakossa Vanuvuoren luonnonsuojelualue, noin 5,0 km

16 14 Kuva 4/2 Jätekeskusta lähinnä olevan asutuksen sijainti Luonnonympäristö, maisema ja kulttuuriperintö Jätekeskusta ympäröivät luonnonalueet ovat pääasiassa talousmetsää. Laajennusalueilla ja ympäristössä tehtiin kesällä 2004 luontoselvitys. Alueen luonnonolot on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvussa 9.

17 Lähimmät luonnonsuojelu- ja Natura-alueet sijaitsevat noin 2 5 kilometrin päässä jätekeskuksesta (kuva 4/3). Osa suojelualueista sisältyy Suomen Natura 2000 verkostoon ja aiempiin kansallisiin luonnonsuojeluohjelmiin. Näiden ohella luonnonsuojelulain (tai erämaalain) nojalla toteutetaan luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen suojelua. Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori (FI ), Korsumäki ja Keinälänniemi (FI ) sekä Kolmisoppi-Neulamäki (FI ) ovat Natura 2000 verkostossa luontodirektiivin mukaisina kohteina (SCI-alueita). Jätekeskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Aluetta ympäröivät mäet ja puusto antavat hyvän näkö- ja hajusuojan ympäristöön nähden. Heinälamminrinteen lähimaastossa, jätekeskuksen ja Pelastusopiston harjoitusalueen välistä, kulkee talvisin Kuopion kaupungin kunnossapitämä hiihtolatu. Haminalahden rantaan, leirikeskuksen sekä Aitakallion ja Suopellonmäen alueelle, lähimmillään n. 1,6 km päähän jätekeskuksesta, sijoittuu Von Wrightien kulttuuripolku. Kuopion kaupunginhallitus on helmikuussa 2004 hyväksynyt kulttuurilautakunnan esityksen kulttuuripolkuhankkeen toteuttamisen tarkemmasta selvittämisestä. Jätekeskuksen koillispuolella, noin 2,2 km:n etäisyydellä sijaitsevalla Haminavuorella on maisemallisia ja virkistyskäyttöön liittyviä arvoja. Lisäksi sillä on kulttuurihistoriallista merkitystä osana Haminalahden valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemakokonaisuutta Kallio- ja maaperä Jätekeskus sijoittuu kallioisten, moreenipeitteisten mäkien väliseen painanteeseen. Alueen kallioperä on graniittigneissia sekä amfibolipitoista liusketta. Kalliolaatu on seosrakenteista. Kallioperä on valtaosin irtomaakerroksen peittämä. Kalliopinnan korkeusasema vaihtelee alueella tasovälillä Alimmillaan kallio on alueen koillisosassa, luode-kaakko suuntaisessa painanteessa sekä itäosassa pohjois-eteläsuuntaisessa painanteessa. Alueella ja sen lähiympäristön kallioperässä on todettu ruhjevyöhykkeitä. Toinen näistä kulkee keskialueelta koilliseen ja toisen kulku on kaatopaikan länsireunalla suoraan pohjoiseen. Ruhjevyöhykkeissä kallioperä on rakoillutta. Nykyisin käytössä olevalla täyttöalueella ollut paljastuma on louhittu täyttöalueen laajennuksen yhteydessä. Luonnollinen maanpinta nykyisen täyttöalueen kohdilla on tasolla l20 (täyttöalueella tasattu pohjamaa on tasolla ). Alueen reunoilla olevien mäkien alueella kalliota peittää ohut, enintään 2 metrin maakerros, mikä on pääosin moreenia. Alueen keskiosassa mäkien välisessä painanteessa on pintaosassa turvetta, joka on paksuimmillaan 4 m. Turvekerroksen alla on savi / silttikerroksia. Kokoonpuristuvien turve- ja silttikerrosten paksuus on suurimmillaan alueen itäosassa ollen m. Tehtyjen tutkimusten perusteella eteläosassa on arvioitu olevan hiekka/silttialue, joka rajautuu moreenimäkien ja savi/turvealueen väliin. 15

18 16 Kuva 4/3 Lähimmät suojelualueet Pohjavedet Aluetta ympäröi noin 350 hehtaarin laajuinen valuma-alue, joka koostuu maastopainanteesta ja sitä reunustavien moreenimäkien rinnealueista. Alueella muodostuu keskimääräisellä sadannalla (700 mm/a) ja imeytymiskertoimella 0,2 pohjavettä m 3 /d. Pohjavedestä valtaosa muodostuu kallioisilla, moreenipeitteisillä rinnealueilla, josta se virtaa kohti keskellä sijaitsevaa maastopainannetta. Pohjaveden esiintyminen ruhjeissa on todennäköistä. Kalliopohjavesi virtaa ruhjevyöhykkeissä kohti alueen pohjoisreunaa. Pohjavedellä on virtausyhteys valuma-alueen pohjoispuolelle Myllyjoen maastopainanteen kautta, muissa suunnissa virtausyhteyden katkaisevat kallioiset moreenimäet. Keskiosan savi-silttialueella pohjaveden muodostuminen on erittäin vähäistä, eikä suotautumista juuri tapahdu. Painannealueella pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen.

19 Pohjavesi on korkeimmillaan alueen eteläosassa, mistä se virtaa kallioperän ruhjeen suuntaisesti koilliseen Heinälamminojan suuntaan sekä pohjoiseen jätekeskuksen halki Myllyojan suuntaan. Kallioperässä, hienojakoisten silttikerrosten peittämällä painannealueella pohjavesi on paineellista. Jätekeskuksen jätevesien tasausaltaan lounais-länsireunalle on sijoitettu kallioporakaivoja, joiden avulla on pyritty purkamaan pohjaveden painetta ja estämään pohjaveden purkautumista pohjan kautta altaaseen sen länsikulmassa. Pohjavedenpinta porakaivoissa on ylimmillään noin 1 m altaan vesipintaa ylempänä Pintavedet Pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat ovat pääpiirteissään yhteneviä. Jätekeskuksen alueen kaakkoisreunalla kulkee Lapinjärven laskuoja, joka on ohjattu nykyisen täyttöalueen ohi Heinälamminojaan. Suunniteltujen laajennusalueiden pintavedet valuvat luontaisesti alueen itäosassa olevaan painanteeseen, josta ne virtaavat Lapinjärven laskuojaan ja sitä kautta Heinälamminojaan. Heinälamminoja laskee Myllyjokeen ja siitä edelleen Kyläkeskusjoen kautta Kallaveden Haminalahteen (kuva 4/4). Alueen länsipuolelle sijoittuvat Korvalammet, joista vedet virtaavat myös laskuojaa myöten Myllyjokeen. 17 Kuva 4/4 Pintavesien pääpurkureitit

20 Maankäyttö Heinälamminrinteen jätekeskuksen toiminnot ovat sijoittuneet vuokra-alueen pohjoisosaan noin 50 ha alueelle. Jätekeskusta ympäröivät alueet ovat pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaavoitusta ja maankäyttövarauksia on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin luvussa Nykyinen toiminta Jätekeskuksessa vastaanotetaan loppusijoitettavaksi, käsiteltäväksi tai muualle edelleen toimitettavaksi seuraavia jätejakeita: - yhdyskuntajäte ja tavanomaiseen loppusijoitukseen soveltuva teollisuus-, rakennus- ym. jäte; - hyötyjätteet, kuten lasi, metalli, paperi, pahvi, muovi, posliini, rakennuspuu- ja levyjäte, haravointijäte ja risut; - ongelmajätteet, kuten kotitalouksien ongelmajätteiden pienerät, televisiot, tietokoneet, kylmälaitteet, asbesti, öljyvahinkomaat ja kyllästetty puu; - romuajoneuvot - ei-tartuntavaarallinen sairaalajäte, sekä kuolleet eläimet; - maa-ainekset, louhe, tiili-, betoni- ja asfalttijäte; - karjanlanta ja rasvanerotuskaivojen liete, sekä - sadevesi- ja hiekanerotuskaivojen liete (öljyttömät). Loppusijoitukseen ohjautuu hyötykäyttöön kelpaamaton rakennus-, teollisuus- ja yhdyskuntajäte. Sairaala- ja eläinjäte sekä hiontamassat, tuhkat ja asbesti sijoitetaan jätetäyttöön erikseen karttaan merkityille alueille ja peitetään välittömästi. Ennen loppusijoitusta lajittelemattomasta rakennusjätteestä lajitellaan metallit ja puuaines ja ne toimitetaan hyödynnettäväksi. Hyötyjätteet välivarastoidaan ja tarvittaessa käsitellään ennen hyötykäyttöön toimittamista. Haketetusta puu-aineksesta osa hyödynnetään karjanlannan kompostoinnin tukiaineena. Erilliskerätty biojäte kuormataan kannellisiin kontteihin ja toimitetaan muualle käsiteltäväksi. Karjanlanta ja rasvanerotuskaivojen liete kompostoidaan alueella aumoissa ja tuotettu kompostimulta hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa. Louhe, betoni, tiili- ja asfalttijäte varastoidaan erillisissä kasoissa ja murskataan siirrettävällä murskaimella varaston kasvaessa riittävän suureksi. Osa em. murskatusta materiaaleista hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa, loput toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Maa-aines varastoidaan ja hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa. Lievästi öljyiset maat (pitoisuus < 5000 mg/kg) käsitellään kompostoimalla aumoissa. Kompostoidut maa-ainekset ja maat, joiden pitoisuus on < mg/kg, hyödynnetään jätetäytön peittomaana. Yli 5000 mg/kg öljyä sisältävät maat välivarastoidaan ja kuljetetaan alalla toimiville laitoksille käsiteltäväksi tai asianmukaisesti loppusijoitettavaksi. Ongelmajätteet, asbestia lukuun ottamatta, välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi. Kyllästetty puu kerätään erilliseen kasaan, josta Demolite Oy noutaa sen

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja jatkojalostusalueiden Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiivistelmä

Maanvastaanotto- ja jatkojalostusalueiden Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiivistelmä Tampereen kaupunki Maanvastaanotto- ja jatkojalostusalueiden Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiivistelmä Hankkeen tarve ja tavoitteet Tampereen rakentamisessa syntyy vuosittain puhtaita ylijäämämaita

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Luonnos. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma. vuoteen 2020 SUOMEN YMPÄRISTÖ 00 I 2009 PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Luonnos. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma. vuoteen 2020 SUOMEN YMPÄRISTÖ 00 I 2009 PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS SUOMEN YMPÄRISTÖ 00 I 2009 Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 Luonnos Hämeen ympäristökeskus, Kaakkois.Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

HANGASSUON JÄTEASEMAN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HANGASSUON JÄTEASEMAN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin Jätehuolto 1(8) HANGASSUON JÄTEASEMAN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTISELOSTUKSEN TIIVISTELMÄ TIEDOT HANKKEESTA Hangassuon jäteasemalla otetaan vastaan kaikki Porin, Harjavallan,

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä.

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä. LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA, OHKOLAN KIVIAINESTEN OTTOALUE, MÄNTSÄLÄ Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain (468/94, muutos 267/99) ja YVA-asetuksen (268/99) 6 :n hankeluettelon kohdan 2 b mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2015 HSY:n jätehuollon vuositilasto 215 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

YLIJÄÄMÄMAA-AINESTEN SYNNYN EHKÄISEMINEN

YLIJÄÄMÄMAA-AINESTEN SYNNYN EHKÄISEMINEN YLIJÄÄMÄMAA-AINESTEN SYNNYN EHKÄISEMINEN MAAPANKKI / MATERIAALIPANKKI = SÄÄSTÖÄ / INS. YAMK JUKKA HUPPUNEN NYKYTILANNE, HYÖDYNNETTÄVÄT MATERIAALIT Pirkanmaalla: puhtaat maat / YLIJÄÄMÄMAAT 2 000 000 m

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3.

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3. MRa/JHu 10413 25.11.2010 VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO LISÄYS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN JOHDANTO Voimavapriikki Oy:n Forssan ja Tammelan kuntien alueelle suunniteltua

Lisätiedot

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti 26-174-1 Ensimmäinen tarjoustenjättöaika 13.5-14.6.2013 1 TONTTIEN SIJAINTI Sampo 3 alue sijaitsee n. 6,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta lounaaseen.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Laadittu: 22.12.2014 Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet... 2 3 Vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastaminen...

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot