HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Raportti BK HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus

2

3 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Heinälamminrinteen jätekeskuksen kehittämisen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan neljää vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 (VE 1) otetaan käyttöön uudet tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueet ja uusi ongelmajätteiden vastaanottorakennus. Vaihtoehdossa 2 (VE 2) alueelle sijoitetaan lisäksi kuivajätteen esikäsittelylaitos ja biologisesti käsiteltävän jätteen käsittelylaitos. Vaihtoehdossa 3 (VE 3) alueella otetaan käyttöön edellisten lisäksi (VE 1 ja VE 2) ongelmajätteiden ja pilaantuneiden maiden käsittely- ja loppusijoitustoiminnot. Lisäksi tarkastellaan hankkeiden toteuttamatta jättämistä, eli 0-vaihtoehtoa, jossa hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottotoiminnot sekä hyötyjätteiden käsittely jatkuvat, mutta tavanomaisen jätteen täyttöalue suljetaan sen täytyttyä. Hankkeiden toteuttamisjärjestys voi muuttua tai osa hankkeista jäädä kokonaan toteuttamatta. Kuopion kaupunki, Heinälamminrinteen jätekeskus Jätekukko Oy Osoite: Sepänkatu 2 D PL KUOPIO puh fax Yhteyshenkilö: Rakennuspäällikkö Mikko Laitinen Maa ja Vesi Oy Osoite: Jaakonkatu VANTAA puh. (09) fax (09) Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Jaana Tyynismaa Pohjois-Savon ympäristökeskus Osoite: Sepänkatu 2 B PL KUOPIO puh fax Yhteyshenkilö: Ympäristöinsinööri Jorma Lappalainen Lausunnot ja mielipiteet tästä arviointiselostuksesta voi osoittaa yhteysviranomaiselle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä kuulutuksessa ilmoitettavana aikana ja ilmoitettavissa paikoissa.

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, YVA YVA-lain vaatimukset Menettelyn osapuolet OSALLISTUMINEN JA TIEDOTUS AIKATAULU HANKKEEN TAUSTA JA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS HANKKEESTA VASTAAVA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN HANKKEEN JA HANKEALUEEN KUVAUS SIJAINTI HANKEALUEEN YMPÄRISTÖN KUVAUS Etäisyys asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin Luonnonympäristö, maisema ja kulttuuriperintö Kallio- ja maaperä Pohjavedet Pintavedet Maankäyttö NYKYINEN TOIMINTA LIIKENNEJÄRJESTELYT JA LIIKENNEMÄÄRÄ KUNNALLISTEKNIIKKA JA TEKNINEN HUOLTO PÄÄSTÖT JA NIIDEN HALLINTA Vesipäästöt Päästöt ilmaan Melu Eläinhaitat ja roskaantuminen JÄTEVIRRAT JA ENNUSTE Jätteiden ryhmittely ja nykyiset jätemäärät Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyt jätemäärät YVA:SSA TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT NOLLAVAIHTOEHTO Alueelle sijoittuvat toiminnat Päästöt ja niiden hallinta Eläinhaitat ja roskaantuminen VAIHTOEHTO 1 UUSIEN LOPPUSIJOITUSALUEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA UUSI ONGELMAJÄTERAKENNUS Alueelle sijoittuvat toiminnat Päästöt ja niiden hallinta VAIHTOEHTO 2 KUIVAJÄTTEEN ESIKÄSITTELYLAITOS SEKÄ BIOLOGISESTI KÄSITELTÄVÄN JÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS Alueelle sijoittuvat toiminnat Kuivajätteen esikäsittelylaitos Biologisesti käsiteltävän jätteen käsittelylaitos Kompostointivaihtoehto Mädätys Päästöt ja niiden hallinta VAIHTOEHTO 3 ONGELMAJÄTTEIDEN JA PILAANTUNEIDEN MASSOJEN KÄSITTELY JA LOPPUSIJOITUS Alueelle sijoittuvat toiminnat Käsiteltävien massojen laatu Jätteiden vastaanotto Esikäsittely ja loppusijoitus Pilaantuneiden massojen käsittelymenetelmät Päästöt ja niiden hallinta...51

5 6 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA SITÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ HANKKEEN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET HANKETTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ HANKETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, STRATEGIAT JA SOPIMUKSET Kaatopaikkapäätös Valtakunnallinen jätesuunnitelma Biojätestrategia AIKAISEMMIN TEHDYT SELVITYKSET YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISTÄ VAIKUTUS RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAANKÄYTTÖÖN Seutukaava Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaavat VAIKUTUKSET MAISEMAAN Nykytilanne Vaikutukset VAIKUTUKSET PINTAVESIIN Nykytilanne Vaikutukset VAIKUTUS POHJAVESIIN JA MAAPERÄÄN Nykytila Vaikutukset VAIKUTUS ILMAN LAATUUN JA ILMASTOON Pöly Savukaasut Kaatopaikkakaasut Haju LIIKENNE Nykytila Vaikutukset MELU Nykytila Vaikutukset VAIKUTUS LUONNONYMPÄRISTÖÖN Nykytila Arvio vaikutuksista luonnonympäristöön VAIKUTUS LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMISEEN VAIKUTUKSET IHMISEEN Terveys Sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen Elinolot ja viihtyvyys Ennakkopelot Luonnon virkistyskäyttö Työllisyys Koetut vaikutukset VAIKUTUS JÄTEHUOLLON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN ARVIO YMPÄRISTÖRISKEISTÄ YLEISTÄ KÄSITTELYPROSESSEIHIN LIITTYVÄT RISKIT Kompostointi Mädätys Pilaantunet massat ja tuhkat Tuhkien ja kuonien loppusijoitus JÄTEVESIEN KERÄILYJÄRJESTELMÄ RISKI JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINNALLE ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

6 4 12 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET MAHDOLLISET HAITAT JA LIEVENTÄMISTOIMENPITEET PAINEELLISEN POHJAVEDEN HALLINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTA NYKYINEN SEURANTA SEURANTAOHJELMAN TARKISTAMINEN LÄHDELUETTELO LIITTEET I Ohjaus- ja seurantaryhmän yhteystiedot II Ongelmajäteluokituksen liukoisuusarvot III Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta IV Seutukaava 3 V Yleiskaava VI Toimintojen sijoittuminen kaava-alueelle VII Havainnekuva VIII Ympäristövaikutusten tarkkailupistekartta IX Melun leviämiskartta X Vesinäytteenottopisteet (Salmonella) XI Asukaskyselylomake ja -kartta Pohjakartat: Maanmittauslaitos

7 5 Lyhenteet ja sanasto AOX Bioalite Biohajoava jäte Biojäte KHK Kreosootti Kuivajäte LIISA 2000 Koliformiset bakteerit KVL mmpy MRL Ongelmajäte Orgaaninen jäte PAH PCDD PCDF PCB Pestisidi REF Rejekti SAMASE SCI-alue SER STM VNp Yhdyskuntajäte YVA 1 Adsorboituva orgaaninen halogeeniyhdiste (aktiivihiileen adsorboituva) Jätteenkäsittelylaitoksessa (REF-laitoksessa) lajittelussa eroteltu biojäte Jäte, joka hajoaa kohtuullisessa ajassa biokaasutuksessa tai kompostoinnissa. Biohajoava jäte käsittää näin ollen tyypillisen elintarvikepohjaisen biojätteen lisäksi myös muut biohajoavat materiaalit kuten paperi, pahvi, kartonki ja puu, sekä biohajoavat muovit Elintarvike, kasvi- tai eläinperäinen jäte, jota voidaan käsitellä kompostoimalla tai laitosmaisesti mädättämällä Kasvihuonekaasu Polyaromaattinen hiilivety-yhdiste (PAH), puunkyllästysaine Yhdyskuntajäte, josta on erotettu ongelmajätteet ja kaikki materiaalina hyödynnettävät jätteet VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa kehitetty tieliikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä Bakteeriryhmä, jota käytetään indikaattorina veden laadun hygieenisessä tarkkailussa. Jaetaan lämpökestoisuuden mukaan ns. kokonaiskoliformisiin ja fekaalisiin koliformisiin bakteereihin Keskimääräinen vuorokausiliikenne metriä merenpinnan yläpuolella Maankäyttö- ja rakennuslaki Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle Sisältää kaikki orgaaniseksi materiaaliksi luokiteltavat jätteet, mukaan lukien biohajoamattomat muovit. Polyaromaattiset hiilivedyt Dibentsodioksiini Dibentsofuraani Pentakloorifenoli Torjunta-aine, kasvinsuojeluaine Kierrätyspolttoaine (Recovered Fuel). Syntypaikalla lajitellusta ja erilliskerätystä kuivajätteestä mekaanisella prosessilla valmistettu polttoaine. Jätteen lajittelussa syntynyt hyötykäyttöön kelpaamaton jae. Ympäristöministeriön Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostus-projekti (SAMASE-projekti), jossa annettiin ohjeelliset raja-arvot maaperän pilaantuneisuuden arviointiin (SAMASE-ohjearvot ja SAMASE-raja-arvot). Natura 2000-verkostoon kuuluva aluetyyppi. Luontodirektiivin mukainen yhteisön tärkeänä pitämä alue Sähkö- ja elektroniikkaromu Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston päätös Kotitalouksista peräisin oleva jäte sekä kaupasta, teollisuudesta ja laitoksista peräisin oleva jäte, joka koostumuksensa puolesta muistuttaa kotitalousjätettä Ympäristövaikutusten arviointi 1 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/94, muutos 267/99, asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 268/99, muutos 268/99

8 6 1 JOHDANTO Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka toteutuksesta Kuopion ja 16 muun kunnan alueella vastaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Jätekukko Oy. Jätekukko Oy:n toiminta-alueen asukaspohja on noin asukasta. Yhtiö vastaa jätteiden keräilyn järjestämisestä, asiakastietojen ylläpidosta ja laskutuksesta. Jätteiden käsittely on keskitetty Kuopion lounaispuolella sijaitsevaan jätekeskukseen, Heinälamminrinteelle. Lisäksi toiminta-alueella on 14 paikallista jäteasemaa, joihin otetaan vastaan metalliromua ja isokokoisia jätteitä, kuten rakennusjätettä. Yhtiö vastaa myös toimialueensa ekopisteistä ja kiinteistökohtaisesta hyötyjätteiden keräämisestä keräyspaperia lukuun ottamatta, sekä siitä, että kaikissa toimialueen kunnissa on järjestetty ongelmajätteiden vastaanotto. Jätekukko antaa lisäksi jätteen tuottajille tietoa ja toimintaohjeita mm. jätehuoltoon liittymisestä, jäteastioista, ongelma- ja hyötyjätteistä, lajittelusta sekä kompostoinnista. Tarkastetun valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan yhtenä jätelaitosten ohjauskeinoina riittävän yhdyskuntajätteen käsittely- ja hyödyntämiskapasiteetin turvaamiseksi on mm. biologisten jätteen hyödyntämislaitosten ja erikoistuneiden jätteenkäsittelylaitosten rakentaminen sekä jätteiden loppusijoitukseen tarvittavan verkoston rakentaminen ja ylläpito. Pilaantuneiden maamassojen osalta jätelaitokset ovat osana luomassa koko maahan riittävää pilaantuneiden maiden käsittelykeskusten verkkoa. Myös ongelmajätteiden osalta jätelaitokset ovat avainasemassa pienerien keräyksen tehostamisessa. Biojätestrategian pohjana olevien jo asetettujen tavoitteiden mukaan pääosa biohajoavasta jätteestä tulee ohjata pois kaatopaikoilta muuta käsittelyä tai hyödyntämistä varten. Kaatopaikkadirektiivi edellyttää biohajoavan yhdyskuntajätteen kaatopaikkakäsittelyn portaittaista vähentämistä. Heinälamminrinteen jätekeskus on otettu käyttöön vuonna Kyetäkseen tarjoamaan riittävää ja tarkoituksenmukaista jätehuoltopalvelua sekä vastatakseen valtakunnallisiin ja alueellisiin jätehuollon tavoitteisiin Jätekukko Oy haluaa kehittää Heinälamminrinteen jätekeskusta. Kehittämissuunnitelmaan kuuluu toiminta-alueiden laajentaminen jätekeskuksen alueella ja joidenkin kokonaan uusien toimintojen sijoittaminen alueelle. Kaikkia suunnitelmassa esitettyjä toimintoja ei välttämättä tulla toteuttamaan, mutta niiden ympäristövaikutuksia tarkastellaan tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisessa YVA-menettelyssä. Tämä on YVA-selostus, joka on laadittu nähtävillä olleen YVAohjelman ja yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Savon ympäristökeskuksen siitä antaman lausunnon perusteella. Selvityksen on laatinut Maa ja Vesi Oy. Työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö FM Jaana Tyynismaa, ins. (AMK) Tanja Asikainen, FM Tommi Lievonen, FM Esa Hintikainen, FM Riikka Korkala, DI Timo Lehto, DI Max mannola, FM Anna-Liisa Koskinen, FM Miia Nurminen-Piirainen, RA (AMK) Pirjo Pellikka, FM Leena Hahtela ja ins. Eero Karjalainen.

9 7 2 YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS 2.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA YVA-lain vaatimukset YVAn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä luetellaan ne hankkeet, joita menettely koskee. YVA-lain ja -asetuksen 4 mukaan YVA-menettelyä sovelletaan, jos yhdyskuntajätteen kaatopaikka tai biologinen käsittelylaitos on mitoitettu yli tonnin vuotuiselle jätemäärälle, kaatopaikalle loppusijoitetaan ongelmajätettä tai siellä käsitellään ongelmajätteitä poltto- tai käsittelylaitoksessa. YVA-menettely jakautuu kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma ja arviointiselostus. Arviointiohjelma (työohjelma) on suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Siinä kuvataan mm. hankkeen perusteet, YVAssa selvitettävät vaihtoehdot, käytettävät menetelmät, ympäristön nykytilanne ja aiemmin tehdyt selvitykset. Arviointiohjelman jälkeen tehdään tarvittavat ympäristöselvitykset, jatketaan vaihtoehtojen suunnittelua sekä vertaillaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Arviointiselostuksessa tarkennetaan arviointiohjelmassa esitettyjä tietoja sekä kuvataan eri vaihtoehtojen vaikutukset. YVA-ohjelma ja -selostus ovat julkisia asiakirjoja, jotka asetetaan nähtäville ja joista kuulutetaan lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon YVA-selostuksesta. YVA-menettelyn eteneminen on esitetty kuvassa 2-1.

10 8 HANKKEEN ALOITUS Yhteysviranomaisen nimeäminen ARVIOINTI- OHJELMAVAIHE Arviointiohjelman laatiminen Ohjausryhmän kokous Arviointiohjelma valmis YLEISÖTILAISUUS Hankkeen ja arviointiohjelman esittely Arviointiohjelma nähtävillä ARVIOINTI- SELOSTUSVAIHE Arviointiselostuksen laatiminen Arviointiselostus valmis Arviointiselostus nähtävillä Ohjausryhmän kokous YLEISÖTILAISUUS Arvioinnin tulosten esittely Yhteysviranomaisen kuulutus LAUSUNNOT JA MIELIPITEET YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Yhteysviranomaisen kuulutus LAUSUNNOT JA MIELIPITEET HANKKEEN INTERNET-SIVUT YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YVA-menettely päättyy HANKKEEN TOTEUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN päätös ratkaisusta, jatkosuunnitelmat ja niihin liittyvät luvat Kuva 2-1 YVA-menettelyn eteneminen Menettelyn osapuolet Jätekukko Oy on hankkeesta vastaava ja vastaa arviointiohjelman ja -selostuksen laatimisesta. Yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ympäristökeskus. Sen tehtäviin kuuluu YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtäville asettaminen, kuuluttamiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä kokoavan lausunnon antaminen sekä ohjelmasta että selostuksesta. YVA-konstulttina toimii Maa ja Vesi Oy. Hankkeen suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointityötä tukee ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Jätekukko Oy:n lisäksi yhteysviranomainen ja Kuopion kaupunki.

11 Hanketta varten on koottu myös seurantaryhmä, joka muodostuu em. tahojen lisäksi Pohjois-Savon liiton, Pelastusopiston sekä Haminalahden ja Hiltulanlahden kylätoimikunnan edustajista. Ohjaus- ja seurantaryhmän jäsenten yhteystiedot ovat liitteessä I. 2.2 Osallistuminen ja tiedotus YVA-menettely on avoin prosessi, johon kaikilla, joita hanke koskee, on mahdollisuus osallistua. YVA-ohjelma oli julkisesti nähtävillä Kuopion kaupungin ympäristökeskuksessa, Kuopion kaupunginkirjastossa, Jätekukko Oy:n toimitiloissa sekä Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa. Lisäksi arviointiohjelmaan on voinut tutustua internetissä osoitteessa Nähtävillä olosta kuulutettiin Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla ja kuulutus julkaistiin Savon Sanomissa Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Kuopion kaupungin virastotalolla Nähtävilläoloaikana asianosaiset voivat jättää arviointiohjelmasta mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Ympäristökeskus on pyytänyt YVA-ohjelmasta lausunnot viranomaisilta ja muilta tahoilta. Mielipiteiden ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen on antanut oman kokoavan lausuntonsa YVA-ohjelmasta Vastaava kuulutusmenettely, nähtävilläolo, yleisötilaisuus ja mielipiteen esittämismahdollisuus järjestetään YVA-selostuksesta. Virallisten mielipiteiden lisäksi kysymyksiä ja palautetta voi esittää hankkeesta vastaavalle ja konsultille postitse, puhelimitse tai sähköpostitse. Hankkeella on internetsivusto (www.jatekukko.fi), jossa esitellään hankkeeseen liittyvää aineistoa. 2.3 Aikataulu Kuvassa 2-2 on esitetty hankkeen YVA-menettelyn aikataulu. YVA-menettelyn päätyttyä hankkeesta vastaava tekee päätöksen jatkosuunnittelusta. 9 maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko Arviointiohjelman teko Arviointiohjelma nähtävillä Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksen laatiminen Erillisselvitykset Luontoselvitys Asukaskysely Meluselvitys PIMA-selvitys YVA-selostus nähtävillä Yhteysviranomaisen lausunto Ohjausryhmän kokous* Seurantaryhmän kokous* * YVA-selostuksesta annetun lausunnon jälkeen voidaan pitää kokous tarvittaessa Kuva 2-2 YVA-menettelyn aikataulu

12 10 3 HANKKEEN TAUSTA JA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 3.1 Hankkeen tausta ja tarkoitus Heinälamminrinteen jätekeskuksen alueen kehittämisen yleissuunnitelma on valmistunut keväällä 2004 (Suomen IP-Tekniikka Oy). Yleissuunnitelman mukaan jätekeskuksen aluetta kehitetään laajentamalla nykyistä tavanomaisten jätteiden loppusijoitusaluetta, kehittämällä ongelmajätteiden vastaanottotoimintoja sekä rakentamalla uusi puujätekenttä ja lietteiden vastaanotto- ja käsittelyaltaat. Suunnitelmassa on varauduttu sijoittamaan alueelle myös biologisesti käsiteltävien jätteiden ja kuivajätteiden käsittelylaitokset sekä pilaantuneiden maiden käsittelytoimintoja. YVA-menettelyssä tarkastellaan kaikkien edellä mainittujen toimintojen ympäristövaikutuksia, vaikka kaikki suunnitelmassa esitetyt toiminnat eivät lopulta toteutuisikaan. 3.2 Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaava Jätekukko Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön toiminta-alue kattaa 17 kuntaa ja lähes asukasta. Yhtiön tehtäviin kuuluvat jätekuljetusten sekä ongelma- ja hyötyjätehuollon järjestäminen, jätekeskuksen ja paikallisten jäteasemien toiminnat, jäteneuvonta ja asiakaspalvelu. Kuva 3/1 Jätekukko Oy:n toiminta-alue. Heinälamminrinteen jätekeskus sijaitsee Kuopiossa Kaikki loppusijoitettavat jätteet kuljetetaan Kuopion lounaispuolella sijaitsevaan Heinälamminrinteen jätekeskukseen, jonka nykyinen jätteiden loppusijoitusalue on toteutettu Suomessa voimassa olevien kaatopaikkamääräysten mukaan.

13 3.3 Liittyminen muihin hankkeisiin Hanke liittyy Kuopion seudun alueellisen jätehuollon kehittämiseen. Hankkeella pyritään vastaamaan tiukentuvan jätelainsäädännön haasteisiin ja jätealan kehittämisen yleisiin tavoitteisiin. Suunnitelluilla kehittämistoimenpiteillä pyritään myös vastaamaan EY:n neuvoston kaatopaikkadirektiivissä asetettuihin kaatopaikalle sijoitettavan biohajoavan jätteen määrän vähentämistavoitteisiin. Suomen toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi määritellään biojätestrategiassa, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt Strategia perustuu esikäsittelyä painottavaan vaihtoehtoon, johon sisältyy jätteen synnyn ehkäisyn, kierrätyksen, kiinteistökohtaisen kompostoinnin ja kaatopaikkasijoituksen lisäksi jätepolttoaineen valmistusta sekä jäännösjätteen kompostointia ja tämän sijoittamista kaatopaikalle ja energiana hyödyntämistä. Biologisesti käsiteltävien jätteiden ja lietteiden käsittelyn järjestämistä ja tehostamista Jätekukko Oy:n ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toiminta-alueilla on laadittu erillinen selvitys, johon tässä YVA:ssa käytetyt jätemäärätiedot pohjautuvat (Suunnittelukeskus 2002). Jätepolitiikka on myös osa ilmastopolitiikkaa, jossa tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yhteiskunnan eri toiminnoissa. Suomen kansallinen ilmastostrategia 5 pyrkii yhtäältä lisäämään syntypaikkalajiteltujen jätteiden hyödyntämistä materiaaleina ja toisaalta syntypaikka- ja laitoslajiteltujen palavien jätteiden hyödyntämistä Vuonna 2003 valmistuneen Kuopion ilmastostrategian mukaan Kuopion kaatopaikkojen metaanipäästöt ovat kasvaneet viime vuosiin saakka jätteiden määrän kasvun myötä. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen suhteellisen määrän odotetaan pienenevän ensisijaisesti tehostuvan hyötykäytön vuoksi. Ilmastostrategiassa toimenpiteeksi on esitetty sellaisen sekajätteen, jota ei voida hyödyntää raaka-aineena, ohjaaminen jätepolttoaineen valmistukseen ja polttoon. Osittain samanaikaisesti tämän YVA:n kanssa Kuopion Energia on tehnyt jätteen energiankäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää Pohjois-Savon ja lähimaakuntien alueella muodostuvasta kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä ja jätevesilietteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta. Jätteen energiahyötykäyttöä varten rakennettaisiin polttoaineteholtaan MW:n polttolaitos. Yksi jätteen energiahyötykäyttöhankkeen YVA:ssa tarkasteltavista sijoituspaikkavaihtoehdoista sijoittuu Heinälamminrinteen alueelle. Kaikissa vaihtoehdoissa välivarastointia tai mahdollista jätteen esikäsittelyä tultaisiin tekemään Heinälamminrinteen jätekeskuksessa. Myös jätteen energiahyötykäytössä syntyvä tuhka sijoitettaisiin Heinälamminrinteen jätekeskuksen tuhkan loppusijoitukseen varatulle alueelle. Tässä YVA:ssa tarkastellaan myös kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksen (REF-laitos) ympäristövaikutuksia. Ne eivät sisälly em. jätteen energiankäyttöhankkeen YVA-tarkasteluun Kansallinen ilmastostrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle VNS 1/2001 vp.

14 12 4 HANKKEEN JA HANKEALUEEN KUVAUS 4.1 Sijainti Jätekukko Oy:n jätekeskus sijaitsee noin 16 km Kuopion keskustasta lounaaseen, Heinälamminrinteen länsipuolisessa painanteessa (kuva 4/1). Jätekeskuksen luoteispuolella sijaitsee Pelastusopiston harjoitusalue. Muut jätekeskusta ympäröivät alueet ovat pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungin omistamalla maalla, jonka Jätekukko Oy on vuokrannut vuoden 2050 loppuun saakka. Alueen pinta-ala on noin 139 ha. Kuva 4/1 Heinälamminrinteen jätekeskuksen sijainti.

15 Hankealueen ympäristön kuvaus Etäisyys asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin Jätekeskuksen alueelle suunniteltujen toimintojen etäisyydet asutukseen, pohjavesialueisiin ja suojelukohteisiin on esitetty taulukossa 4-1. Asutuksen sijainti ympäröivillä alueilla on kuvattu myös kuvassa 4/2. Noin kahden kilometrin säteellä jätekeskuksesta ei ole kouluja, päiväkoteja, sairaaloita tms. häiriintyviä kohteita. Karttulantien varrella noin 2 km jätekeskuksesta etelään sijaitsee leirikeskus, ja Sulunniemessä, noin 2 km kaakkoon, sijaitsee kasvihuone. Taulukko 4-1 Jätekeskusalueen etäisyys asutukseen, pohjavesialueisiin ja luonnonsuojelualueisiin (laajimman suunnitteluvaihtoehdon mukaisessa tilanteessa) Etäisyys asutukseen luoteessa Rasimäki noin 1,1 km luoteessa (jätekeskuksen ja Rasimäen välissä) noin 0,9 km eteläkaakossa Mäenpää noin 1,0 km etelässä Lapinranta noin 0,8 km Lounaassa Korvaharju noin 1,0 km Etäisyys pohjavesialueisiin Kurkimäki noin 5 km Väinölänniemi noin 10 km Pellesmäki noin 7 km Etäisyys suojelualueisiin koillisessa Haminavuoren luonnonsuojelualue, noin 2,2 km koillisessa Valkeisenlammen luonnonsuojelualue, noin 2,9 km idässä Matkusjärven luonnonsuojelualue, noin 2,5 km idässä Riihilammen lehtojen luonnonsuojelualue, noin 3,3 km kaakossa Korsumäen luonnonsuojelualue, noin 3,0 km koillisessa Kolmisoppi-Neulamäki, noin 5,0 km kaakossa Vanuvuoren luonnonsuojelualue, noin 5,0 km

16 14 Kuva 4/2 Jätekeskusta lähinnä olevan asutuksen sijainti Luonnonympäristö, maisema ja kulttuuriperintö Jätekeskusta ympäröivät luonnonalueet ovat pääasiassa talousmetsää. Laajennusalueilla ja ympäristössä tehtiin kesällä 2004 luontoselvitys. Alueen luonnonolot on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvussa 9.

17 Lähimmät luonnonsuojelu- ja Natura-alueet sijaitsevat noin 2 5 kilometrin päässä jätekeskuksesta (kuva 4/3). Osa suojelualueista sisältyy Suomen Natura 2000 verkostoon ja aiempiin kansallisiin luonnonsuojeluohjelmiin. Näiden ohella luonnonsuojelulain (tai erämaalain) nojalla toteutetaan luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen suojelua. Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori (FI ), Korsumäki ja Keinälänniemi (FI ) sekä Kolmisoppi-Neulamäki (FI ) ovat Natura 2000 verkostossa luontodirektiivin mukaisina kohteina (SCI-alueita). Jätekeskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Aluetta ympäröivät mäet ja puusto antavat hyvän näkö- ja hajusuojan ympäristöön nähden. Heinälamminrinteen lähimaastossa, jätekeskuksen ja Pelastusopiston harjoitusalueen välistä, kulkee talvisin Kuopion kaupungin kunnossapitämä hiihtolatu. Haminalahden rantaan, leirikeskuksen sekä Aitakallion ja Suopellonmäen alueelle, lähimmillään n. 1,6 km päähän jätekeskuksesta, sijoittuu Von Wrightien kulttuuripolku. Kuopion kaupunginhallitus on helmikuussa 2004 hyväksynyt kulttuurilautakunnan esityksen kulttuuripolkuhankkeen toteuttamisen tarkemmasta selvittämisestä. Jätekeskuksen koillispuolella, noin 2,2 km:n etäisyydellä sijaitsevalla Haminavuorella on maisemallisia ja virkistyskäyttöön liittyviä arvoja. Lisäksi sillä on kulttuurihistoriallista merkitystä osana Haminalahden valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemakokonaisuutta Kallio- ja maaperä Jätekeskus sijoittuu kallioisten, moreenipeitteisten mäkien väliseen painanteeseen. Alueen kallioperä on graniittigneissia sekä amfibolipitoista liusketta. Kalliolaatu on seosrakenteista. Kallioperä on valtaosin irtomaakerroksen peittämä. Kalliopinnan korkeusasema vaihtelee alueella tasovälillä Alimmillaan kallio on alueen koillisosassa, luode-kaakko suuntaisessa painanteessa sekä itäosassa pohjois-eteläsuuntaisessa painanteessa. Alueella ja sen lähiympäristön kallioperässä on todettu ruhjevyöhykkeitä. Toinen näistä kulkee keskialueelta koilliseen ja toisen kulku on kaatopaikan länsireunalla suoraan pohjoiseen. Ruhjevyöhykkeissä kallioperä on rakoillutta. Nykyisin käytössä olevalla täyttöalueella ollut paljastuma on louhittu täyttöalueen laajennuksen yhteydessä. Luonnollinen maanpinta nykyisen täyttöalueen kohdilla on tasolla l20 (täyttöalueella tasattu pohjamaa on tasolla ). Alueen reunoilla olevien mäkien alueella kalliota peittää ohut, enintään 2 metrin maakerros, mikä on pääosin moreenia. Alueen keskiosassa mäkien välisessä painanteessa on pintaosassa turvetta, joka on paksuimmillaan 4 m. Turvekerroksen alla on savi / silttikerroksia. Kokoonpuristuvien turve- ja silttikerrosten paksuus on suurimmillaan alueen itäosassa ollen m. Tehtyjen tutkimusten perusteella eteläosassa on arvioitu olevan hiekka/silttialue, joka rajautuu moreenimäkien ja savi/turvealueen väliin. 15

18 16 Kuva 4/3 Lähimmät suojelualueet Pohjavedet Aluetta ympäröi noin 350 hehtaarin laajuinen valuma-alue, joka koostuu maastopainanteesta ja sitä reunustavien moreenimäkien rinnealueista. Alueella muodostuu keskimääräisellä sadannalla (700 mm/a) ja imeytymiskertoimella 0,2 pohjavettä m 3 /d. Pohjavedestä valtaosa muodostuu kallioisilla, moreenipeitteisillä rinnealueilla, josta se virtaa kohti keskellä sijaitsevaa maastopainannetta. Pohjaveden esiintyminen ruhjeissa on todennäköistä. Kalliopohjavesi virtaa ruhjevyöhykkeissä kohti alueen pohjoisreunaa. Pohjavedellä on virtausyhteys valuma-alueen pohjoispuolelle Myllyjoen maastopainanteen kautta, muissa suunnissa virtausyhteyden katkaisevat kallioiset moreenimäet. Keskiosan savi-silttialueella pohjaveden muodostuminen on erittäin vähäistä, eikä suotautumista juuri tapahdu. Painannealueella pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen.

19 Pohjavesi on korkeimmillaan alueen eteläosassa, mistä se virtaa kallioperän ruhjeen suuntaisesti koilliseen Heinälamminojan suuntaan sekä pohjoiseen jätekeskuksen halki Myllyojan suuntaan. Kallioperässä, hienojakoisten silttikerrosten peittämällä painannealueella pohjavesi on paineellista. Jätekeskuksen jätevesien tasausaltaan lounais-länsireunalle on sijoitettu kallioporakaivoja, joiden avulla on pyritty purkamaan pohjaveden painetta ja estämään pohjaveden purkautumista pohjan kautta altaaseen sen länsikulmassa. Pohjavedenpinta porakaivoissa on ylimmillään noin 1 m altaan vesipintaa ylempänä Pintavedet Pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat ovat pääpiirteissään yhteneviä. Jätekeskuksen alueen kaakkoisreunalla kulkee Lapinjärven laskuoja, joka on ohjattu nykyisen täyttöalueen ohi Heinälamminojaan. Suunniteltujen laajennusalueiden pintavedet valuvat luontaisesti alueen itäosassa olevaan painanteeseen, josta ne virtaavat Lapinjärven laskuojaan ja sitä kautta Heinälamminojaan. Heinälamminoja laskee Myllyjokeen ja siitä edelleen Kyläkeskusjoen kautta Kallaveden Haminalahteen (kuva 4/4). Alueen länsipuolelle sijoittuvat Korvalammet, joista vedet virtaavat myös laskuojaa myöten Myllyjokeen. 17 Kuva 4/4 Pintavesien pääpurkureitit

20 Maankäyttö Heinälamminrinteen jätekeskuksen toiminnot ovat sijoittuneet vuokra-alueen pohjoisosaan noin 50 ha alueelle. Jätekeskusta ympäröivät alueet ovat pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaavoitusta ja maankäyttövarauksia on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin luvussa Nykyinen toiminta Jätekeskuksessa vastaanotetaan loppusijoitettavaksi, käsiteltäväksi tai muualle edelleen toimitettavaksi seuraavia jätejakeita: - yhdyskuntajäte ja tavanomaiseen loppusijoitukseen soveltuva teollisuus-, rakennus- ym. jäte; - hyötyjätteet, kuten lasi, metalli, paperi, pahvi, muovi, posliini, rakennuspuu- ja levyjäte, haravointijäte ja risut; - ongelmajätteet, kuten kotitalouksien ongelmajätteiden pienerät, televisiot, tietokoneet, kylmälaitteet, asbesti, öljyvahinkomaat ja kyllästetty puu; - romuajoneuvot - ei-tartuntavaarallinen sairaalajäte, sekä kuolleet eläimet; - maa-ainekset, louhe, tiili-, betoni- ja asfalttijäte; - karjanlanta ja rasvanerotuskaivojen liete, sekä - sadevesi- ja hiekanerotuskaivojen liete (öljyttömät). Loppusijoitukseen ohjautuu hyötykäyttöön kelpaamaton rakennus-, teollisuus- ja yhdyskuntajäte. Sairaala- ja eläinjäte sekä hiontamassat, tuhkat ja asbesti sijoitetaan jätetäyttöön erikseen karttaan merkityille alueille ja peitetään välittömästi. Ennen loppusijoitusta lajittelemattomasta rakennusjätteestä lajitellaan metallit ja puuaines ja ne toimitetaan hyödynnettäväksi. Hyötyjätteet välivarastoidaan ja tarvittaessa käsitellään ennen hyötykäyttöön toimittamista. Haketetusta puu-aineksesta osa hyödynnetään karjanlannan kompostoinnin tukiaineena. Erilliskerätty biojäte kuormataan kannellisiin kontteihin ja toimitetaan muualle käsiteltäväksi. Karjanlanta ja rasvanerotuskaivojen liete kompostoidaan alueella aumoissa ja tuotettu kompostimulta hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa. Louhe, betoni, tiili- ja asfalttijäte varastoidaan erillisissä kasoissa ja murskataan siirrettävällä murskaimella varaston kasvaessa riittävän suureksi. Osa em. murskatusta materiaaleista hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa, loput toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Maa-aines varastoidaan ja hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa. Lievästi öljyiset maat (pitoisuus < 5000 mg/kg) käsitellään kompostoimalla aumoissa. Kompostoidut maa-ainekset ja maat, joiden pitoisuus on < mg/kg, hyödynnetään jätetäytön peittomaana. Yli 5000 mg/kg öljyä sisältävät maat välivarastoidaan ja kuljetetaan alalla toimiville laitoksille käsiteltäväksi tai asianmukaisesti loppusijoitettavaksi. Ongelmajätteet, asbestia lukuun ottamatta, välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi. Kyllästetty puu kerätään erilliseen kasaan, josta Demolite Oy noutaa sen

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-243-121 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2006 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa,

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS Tornion kierrätysmateriaaliterminaali YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- ARVIOIN- KUUSAKOSKI OY, TORNION KIERRÄTYSMATERIAALITERMINAALI

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 25 1 SISÄLTÖ YHTIÖ JA JOHTAMINEN... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Strateginen johtaminen... 4 Perustietoa yhtiöstä... 5 Hallinto ja talous pähkinänkuoressa... 6 JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS...

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. 16X283045 Kesäkuu 2015 FINNPULP OY. Uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. 16X283045 Kesäkuu 2015 FINNPULP OY. Uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16X283045 FINNPULP OY Uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot