HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Raportti BK HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus

2

3 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Heinälamminrinteen jätekeskuksen kehittämisen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan neljää vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 (VE 1) otetaan käyttöön uudet tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueet ja uusi ongelmajätteiden vastaanottorakennus. Vaihtoehdossa 2 (VE 2) alueelle sijoitetaan lisäksi kuivajätteen esikäsittelylaitos ja biologisesti käsiteltävän jätteen käsittelylaitos. Vaihtoehdossa 3 (VE 3) alueella otetaan käyttöön edellisten lisäksi (VE 1 ja VE 2) ongelmajätteiden ja pilaantuneiden maiden käsittely- ja loppusijoitustoiminnot. Lisäksi tarkastellaan hankkeiden toteuttamatta jättämistä, eli 0-vaihtoehtoa, jossa hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottotoiminnot sekä hyötyjätteiden käsittely jatkuvat, mutta tavanomaisen jätteen täyttöalue suljetaan sen täytyttyä. Hankkeiden toteuttamisjärjestys voi muuttua tai osa hankkeista jäädä kokonaan toteuttamatta. Kuopion kaupunki, Heinälamminrinteen jätekeskus Jätekukko Oy Osoite: Sepänkatu 2 D PL KUOPIO puh fax Yhteyshenkilö: Rakennuspäällikkö Mikko Laitinen Maa ja Vesi Oy Osoite: Jaakonkatu VANTAA puh. (09) fax (09) Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Jaana Tyynismaa Pohjois-Savon ympäristökeskus Osoite: Sepänkatu 2 B PL KUOPIO puh fax Yhteyshenkilö: Ympäristöinsinööri Jorma Lappalainen Lausunnot ja mielipiteet tästä arviointiselostuksesta voi osoittaa yhteysviranomaiselle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä kuulutuksessa ilmoitettavana aikana ja ilmoitettavissa paikoissa.

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, YVA YVA-lain vaatimukset Menettelyn osapuolet OSALLISTUMINEN JA TIEDOTUS AIKATAULU HANKKEEN TAUSTA JA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS HANKKEESTA VASTAAVA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN HANKKEEN JA HANKEALUEEN KUVAUS SIJAINTI HANKEALUEEN YMPÄRISTÖN KUVAUS Etäisyys asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin Luonnonympäristö, maisema ja kulttuuriperintö Kallio- ja maaperä Pohjavedet Pintavedet Maankäyttö NYKYINEN TOIMINTA LIIKENNEJÄRJESTELYT JA LIIKENNEMÄÄRÄ KUNNALLISTEKNIIKKA JA TEKNINEN HUOLTO PÄÄSTÖT JA NIIDEN HALLINTA Vesipäästöt Päästöt ilmaan Melu Eläinhaitat ja roskaantuminen JÄTEVIRRAT JA ENNUSTE Jätteiden ryhmittely ja nykyiset jätemäärät Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyt jätemäärät YVA:SSA TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT NOLLAVAIHTOEHTO Alueelle sijoittuvat toiminnat Päästöt ja niiden hallinta Eläinhaitat ja roskaantuminen VAIHTOEHTO 1 UUSIEN LOPPUSIJOITUSALUEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA UUSI ONGELMAJÄTERAKENNUS Alueelle sijoittuvat toiminnat Päästöt ja niiden hallinta VAIHTOEHTO 2 KUIVAJÄTTEEN ESIKÄSITTELYLAITOS SEKÄ BIOLOGISESTI KÄSITELTÄVÄN JÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS Alueelle sijoittuvat toiminnat Kuivajätteen esikäsittelylaitos Biologisesti käsiteltävän jätteen käsittelylaitos Kompostointivaihtoehto Mädätys Päästöt ja niiden hallinta VAIHTOEHTO 3 ONGELMAJÄTTEIDEN JA PILAANTUNEIDEN MASSOJEN KÄSITTELY JA LOPPUSIJOITUS Alueelle sijoittuvat toiminnat Käsiteltävien massojen laatu Jätteiden vastaanotto Esikäsittely ja loppusijoitus Pilaantuneiden massojen käsittelymenetelmät Päästöt ja niiden hallinta...51

5 6 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA SITÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ HANKKEEN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET HANKETTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ HANKETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, STRATEGIAT JA SOPIMUKSET Kaatopaikkapäätös Valtakunnallinen jätesuunnitelma Biojätestrategia AIKAISEMMIN TEHDYT SELVITYKSET YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISTÄ VAIKUTUS RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAANKÄYTTÖÖN Seutukaava Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaavat VAIKUTUKSET MAISEMAAN Nykytilanne Vaikutukset VAIKUTUKSET PINTAVESIIN Nykytilanne Vaikutukset VAIKUTUS POHJAVESIIN JA MAAPERÄÄN Nykytila Vaikutukset VAIKUTUS ILMAN LAATUUN JA ILMASTOON Pöly Savukaasut Kaatopaikkakaasut Haju LIIKENNE Nykytila Vaikutukset MELU Nykytila Vaikutukset VAIKUTUS LUONNONYMPÄRISTÖÖN Nykytila Arvio vaikutuksista luonnonympäristöön VAIKUTUS LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMISEEN VAIKUTUKSET IHMISEEN Terveys Sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen Elinolot ja viihtyvyys Ennakkopelot Luonnon virkistyskäyttö Työllisyys Koetut vaikutukset VAIKUTUS JÄTEHUOLLON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN ARVIO YMPÄRISTÖRISKEISTÄ YLEISTÄ KÄSITTELYPROSESSEIHIN LIITTYVÄT RISKIT Kompostointi Mädätys Pilaantunet massat ja tuhkat Tuhkien ja kuonien loppusijoitus JÄTEVESIEN KERÄILYJÄRJESTELMÄ RISKI JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINNALLE ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

6 4 12 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET MAHDOLLISET HAITAT JA LIEVENTÄMISTOIMENPITEET PAINEELLISEN POHJAVEDEN HALLINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTA NYKYINEN SEURANTA SEURANTAOHJELMAN TARKISTAMINEN LÄHDELUETTELO LIITTEET I Ohjaus- ja seurantaryhmän yhteystiedot II Ongelmajäteluokituksen liukoisuusarvot III Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta IV Seutukaava 3 V Yleiskaava VI Toimintojen sijoittuminen kaava-alueelle VII Havainnekuva VIII Ympäristövaikutusten tarkkailupistekartta IX Melun leviämiskartta X Vesinäytteenottopisteet (Salmonella) XI Asukaskyselylomake ja -kartta Pohjakartat: Maanmittauslaitos

7 5 Lyhenteet ja sanasto AOX Bioalite Biohajoava jäte Biojäte KHK Kreosootti Kuivajäte LIISA 2000 Koliformiset bakteerit KVL mmpy MRL Ongelmajäte Orgaaninen jäte PAH PCDD PCDF PCB Pestisidi REF Rejekti SAMASE SCI-alue SER STM VNp Yhdyskuntajäte YVA 1 Adsorboituva orgaaninen halogeeniyhdiste (aktiivihiileen adsorboituva) Jätteenkäsittelylaitoksessa (REF-laitoksessa) lajittelussa eroteltu biojäte Jäte, joka hajoaa kohtuullisessa ajassa biokaasutuksessa tai kompostoinnissa. Biohajoava jäte käsittää näin ollen tyypillisen elintarvikepohjaisen biojätteen lisäksi myös muut biohajoavat materiaalit kuten paperi, pahvi, kartonki ja puu, sekä biohajoavat muovit Elintarvike, kasvi- tai eläinperäinen jäte, jota voidaan käsitellä kompostoimalla tai laitosmaisesti mädättämällä Kasvihuonekaasu Polyaromaattinen hiilivety-yhdiste (PAH), puunkyllästysaine Yhdyskuntajäte, josta on erotettu ongelmajätteet ja kaikki materiaalina hyödynnettävät jätteet VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa kehitetty tieliikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä Bakteeriryhmä, jota käytetään indikaattorina veden laadun hygieenisessä tarkkailussa. Jaetaan lämpökestoisuuden mukaan ns. kokonaiskoliformisiin ja fekaalisiin koliformisiin bakteereihin Keskimääräinen vuorokausiliikenne metriä merenpinnan yläpuolella Maankäyttö- ja rakennuslaki Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle Sisältää kaikki orgaaniseksi materiaaliksi luokiteltavat jätteet, mukaan lukien biohajoamattomat muovit. Polyaromaattiset hiilivedyt Dibentsodioksiini Dibentsofuraani Pentakloorifenoli Torjunta-aine, kasvinsuojeluaine Kierrätyspolttoaine (Recovered Fuel). Syntypaikalla lajitellusta ja erilliskerätystä kuivajätteestä mekaanisella prosessilla valmistettu polttoaine. Jätteen lajittelussa syntynyt hyötykäyttöön kelpaamaton jae. Ympäristöministeriön Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostus-projekti (SAMASE-projekti), jossa annettiin ohjeelliset raja-arvot maaperän pilaantuneisuuden arviointiin (SAMASE-ohjearvot ja SAMASE-raja-arvot). Natura 2000-verkostoon kuuluva aluetyyppi. Luontodirektiivin mukainen yhteisön tärkeänä pitämä alue Sähkö- ja elektroniikkaromu Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston päätös Kotitalouksista peräisin oleva jäte sekä kaupasta, teollisuudesta ja laitoksista peräisin oleva jäte, joka koostumuksensa puolesta muistuttaa kotitalousjätettä Ympäristövaikutusten arviointi 1 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/94, muutos 267/99, asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 268/99, muutos 268/99

8 6 1 JOHDANTO Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka toteutuksesta Kuopion ja 16 muun kunnan alueella vastaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Jätekukko Oy. Jätekukko Oy:n toiminta-alueen asukaspohja on noin asukasta. Yhtiö vastaa jätteiden keräilyn järjestämisestä, asiakastietojen ylläpidosta ja laskutuksesta. Jätteiden käsittely on keskitetty Kuopion lounaispuolella sijaitsevaan jätekeskukseen, Heinälamminrinteelle. Lisäksi toiminta-alueella on 14 paikallista jäteasemaa, joihin otetaan vastaan metalliromua ja isokokoisia jätteitä, kuten rakennusjätettä. Yhtiö vastaa myös toimialueensa ekopisteistä ja kiinteistökohtaisesta hyötyjätteiden keräämisestä keräyspaperia lukuun ottamatta, sekä siitä, että kaikissa toimialueen kunnissa on järjestetty ongelmajätteiden vastaanotto. Jätekukko antaa lisäksi jätteen tuottajille tietoa ja toimintaohjeita mm. jätehuoltoon liittymisestä, jäteastioista, ongelma- ja hyötyjätteistä, lajittelusta sekä kompostoinnista. Tarkastetun valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan yhtenä jätelaitosten ohjauskeinoina riittävän yhdyskuntajätteen käsittely- ja hyödyntämiskapasiteetin turvaamiseksi on mm. biologisten jätteen hyödyntämislaitosten ja erikoistuneiden jätteenkäsittelylaitosten rakentaminen sekä jätteiden loppusijoitukseen tarvittavan verkoston rakentaminen ja ylläpito. Pilaantuneiden maamassojen osalta jätelaitokset ovat osana luomassa koko maahan riittävää pilaantuneiden maiden käsittelykeskusten verkkoa. Myös ongelmajätteiden osalta jätelaitokset ovat avainasemassa pienerien keräyksen tehostamisessa. Biojätestrategian pohjana olevien jo asetettujen tavoitteiden mukaan pääosa biohajoavasta jätteestä tulee ohjata pois kaatopaikoilta muuta käsittelyä tai hyödyntämistä varten. Kaatopaikkadirektiivi edellyttää biohajoavan yhdyskuntajätteen kaatopaikkakäsittelyn portaittaista vähentämistä. Heinälamminrinteen jätekeskus on otettu käyttöön vuonna Kyetäkseen tarjoamaan riittävää ja tarkoituksenmukaista jätehuoltopalvelua sekä vastatakseen valtakunnallisiin ja alueellisiin jätehuollon tavoitteisiin Jätekukko Oy haluaa kehittää Heinälamminrinteen jätekeskusta. Kehittämissuunnitelmaan kuuluu toiminta-alueiden laajentaminen jätekeskuksen alueella ja joidenkin kokonaan uusien toimintojen sijoittaminen alueelle. Kaikkia suunnitelmassa esitettyjä toimintoja ei välttämättä tulla toteuttamaan, mutta niiden ympäristövaikutuksia tarkastellaan tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisessa YVA-menettelyssä. Tämä on YVA-selostus, joka on laadittu nähtävillä olleen YVAohjelman ja yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Savon ympäristökeskuksen siitä antaman lausunnon perusteella. Selvityksen on laatinut Maa ja Vesi Oy. Työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö FM Jaana Tyynismaa, ins. (AMK) Tanja Asikainen, FM Tommi Lievonen, FM Esa Hintikainen, FM Riikka Korkala, DI Timo Lehto, DI Max mannola, FM Anna-Liisa Koskinen, FM Miia Nurminen-Piirainen, RA (AMK) Pirjo Pellikka, FM Leena Hahtela ja ins. Eero Karjalainen.

9 7 2 YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS 2.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA YVA-lain vaatimukset YVAn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä luetellaan ne hankkeet, joita menettely koskee. YVA-lain ja -asetuksen 4 mukaan YVA-menettelyä sovelletaan, jos yhdyskuntajätteen kaatopaikka tai biologinen käsittelylaitos on mitoitettu yli tonnin vuotuiselle jätemäärälle, kaatopaikalle loppusijoitetaan ongelmajätettä tai siellä käsitellään ongelmajätteitä poltto- tai käsittelylaitoksessa. YVA-menettely jakautuu kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma ja arviointiselostus. Arviointiohjelma (työohjelma) on suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Siinä kuvataan mm. hankkeen perusteet, YVAssa selvitettävät vaihtoehdot, käytettävät menetelmät, ympäristön nykytilanne ja aiemmin tehdyt selvitykset. Arviointiohjelman jälkeen tehdään tarvittavat ympäristöselvitykset, jatketaan vaihtoehtojen suunnittelua sekä vertaillaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Arviointiselostuksessa tarkennetaan arviointiohjelmassa esitettyjä tietoja sekä kuvataan eri vaihtoehtojen vaikutukset. YVA-ohjelma ja -selostus ovat julkisia asiakirjoja, jotka asetetaan nähtäville ja joista kuulutetaan lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon YVA-selostuksesta. YVA-menettelyn eteneminen on esitetty kuvassa 2-1.

10 8 HANKKEEN ALOITUS Yhteysviranomaisen nimeäminen ARVIOINTI- OHJELMAVAIHE Arviointiohjelman laatiminen Ohjausryhmän kokous Arviointiohjelma valmis YLEISÖTILAISUUS Hankkeen ja arviointiohjelman esittely Arviointiohjelma nähtävillä ARVIOINTI- SELOSTUSVAIHE Arviointiselostuksen laatiminen Arviointiselostus valmis Arviointiselostus nähtävillä Ohjausryhmän kokous YLEISÖTILAISUUS Arvioinnin tulosten esittely Yhteysviranomaisen kuulutus LAUSUNNOT JA MIELIPITEET YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Yhteysviranomaisen kuulutus LAUSUNNOT JA MIELIPITEET HANKKEEN INTERNET-SIVUT YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YVA-menettely päättyy HANKKEEN TOTEUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN päätös ratkaisusta, jatkosuunnitelmat ja niihin liittyvät luvat Kuva 2-1 YVA-menettelyn eteneminen Menettelyn osapuolet Jätekukko Oy on hankkeesta vastaava ja vastaa arviointiohjelman ja -selostuksen laatimisesta. Yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ympäristökeskus. Sen tehtäviin kuuluu YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtäville asettaminen, kuuluttamiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä kokoavan lausunnon antaminen sekä ohjelmasta että selostuksesta. YVA-konstulttina toimii Maa ja Vesi Oy. Hankkeen suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointityötä tukee ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Jätekukko Oy:n lisäksi yhteysviranomainen ja Kuopion kaupunki.

11 Hanketta varten on koottu myös seurantaryhmä, joka muodostuu em. tahojen lisäksi Pohjois-Savon liiton, Pelastusopiston sekä Haminalahden ja Hiltulanlahden kylätoimikunnan edustajista. Ohjaus- ja seurantaryhmän jäsenten yhteystiedot ovat liitteessä I. 2.2 Osallistuminen ja tiedotus YVA-menettely on avoin prosessi, johon kaikilla, joita hanke koskee, on mahdollisuus osallistua. YVA-ohjelma oli julkisesti nähtävillä Kuopion kaupungin ympäristökeskuksessa, Kuopion kaupunginkirjastossa, Jätekukko Oy:n toimitiloissa sekä Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa. Lisäksi arviointiohjelmaan on voinut tutustua internetissä osoitteessa Nähtävillä olosta kuulutettiin Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla ja kuulutus julkaistiin Savon Sanomissa Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Kuopion kaupungin virastotalolla Nähtävilläoloaikana asianosaiset voivat jättää arviointiohjelmasta mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Ympäristökeskus on pyytänyt YVA-ohjelmasta lausunnot viranomaisilta ja muilta tahoilta. Mielipiteiden ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen on antanut oman kokoavan lausuntonsa YVA-ohjelmasta Vastaava kuulutusmenettely, nähtävilläolo, yleisötilaisuus ja mielipiteen esittämismahdollisuus järjestetään YVA-selostuksesta. Virallisten mielipiteiden lisäksi kysymyksiä ja palautetta voi esittää hankkeesta vastaavalle ja konsultille postitse, puhelimitse tai sähköpostitse. Hankkeella on internetsivusto (www.jatekukko.fi), jossa esitellään hankkeeseen liittyvää aineistoa. 2.3 Aikataulu Kuvassa 2-2 on esitetty hankkeen YVA-menettelyn aikataulu. YVA-menettelyn päätyttyä hankkeesta vastaava tekee päätöksen jatkosuunnittelusta. 9 maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko Arviointiohjelman teko Arviointiohjelma nähtävillä Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksen laatiminen Erillisselvitykset Luontoselvitys Asukaskysely Meluselvitys PIMA-selvitys YVA-selostus nähtävillä Yhteysviranomaisen lausunto Ohjausryhmän kokous* Seurantaryhmän kokous* * YVA-selostuksesta annetun lausunnon jälkeen voidaan pitää kokous tarvittaessa Kuva 2-2 YVA-menettelyn aikataulu

12 10 3 HANKKEEN TAUSTA JA LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 3.1 Hankkeen tausta ja tarkoitus Heinälamminrinteen jätekeskuksen alueen kehittämisen yleissuunnitelma on valmistunut keväällä 2004 (Suomen IP-Tekniikka Oy). Yleissuunnitelman mukaan jätekeskuksen aluetta kehitetään laajentamalla nykyistä tavanomaisten jätteiden loppusijoitusaluetta, kehittämällä ongelmajätteiden vastaanottotoimintoja sekä rakentamalla uusi puujätekenttä ja lietteiden vastaanotto- ja käsittelyaltaat. Suunnitelmassa on varauduttu sijoittamaan alueelle myös biologisesti käsiteltävien jätteiden ja kuivajätteiden käsittelylaitokset sekä pilaantuneiden maiden käsittelytoimintoja. YVA-menettelyssä tarkastellaan kaikkien edellä mainittujen toimintojen ympäristövaikutuksia, vaikka kaikki suunnitelmassa esitetyt toiminnat eivät lopulta toteutuisikaan. 3.2 Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaava Jätekukko Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön toiminta-alue kattaa 17 kuntaa ja lähes asukasta. Yhtiön tehtäviin kuuluvat jätekuljetusten sekä ongelma- ja hyötyjätehuollon järjestäminen, jätekeskuksen ja paikallisten jäteasemien toiminnat, jäteneuvonta ja asiakaspalvelu. Kuva 3/1 Jätekukko Oy:n toiminta-alue. Heinälamminrinteen jätekeskus sijaitsee Kuopiossa Kaikki loppusijoitettavat jätteet kuljetetaan Kuopion lounaispuolella sijaitsevaan Heinälamminrinteen jätekeskukseen, jonka nykyinen jätteiden loppusijoitusalue on toteutettu Suomessa voimassa olevien kaatopaikkamääräysten mukaan.

13 3.3 Liittyminen muihin hankkeisiin Hanke liittyy Kuopion seudun alueellisen jätehuollon kehittämiseen. Hankkeella pyritään vastaamaan tiukentuvan jätelainsäädännön haasteisiin ja jätealan kehittämisen yleisiin tavoitteisiin. Suunnitelluilla kehittämistoimenpiteillä pyritään myös vastaamaan EY:n neuvoston kaatopaikkadirektiivissä asetettuihin kaatopaikalle sijoitettavan biohajoavan jätteen määrän vähentämistavoitteisiin. Suomen toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi määritellään biojätestrategiassa, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt Strategia perustuu esikäsittelyä painottavaan vaihtoehtoon, johon sisältyy jätteen synnyn ehkäisyn, kierrätyksen, kiinteistökohtaisen kompostoinnin ja kaatopaikkasijoituksen lisäksi jätepolttoaineen valmistusta sekä jäännösjätteen kompostointia ja tämän sijoittamista kaatopaikalle ja energiana hyödyntämistä. Biologisesti käsiteltävien jätteiden ja lietteiden käsittelyn järjestämistä ja tehostamista Jätekukko Oy:n ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toiminta-alueilla on laadittu erillinen selvitys, johon tässä YVA:ssa käytetyt jätemäärätiedot pohjautuvat (Suunnittelukeskus 2002). Jätepolitiikka on myös osa ilmastopolitiikkaa, jossa tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yhteiskunnan eri toiminnoissa. Suomen kansallinen ilmastostrategia 5 pyrkii yhtäältä lisäämään syntypaikkalajiteltujen jätteiden hyödyntämistä materiaaleina ja toisaalta syntypaikka- ja laitoslajiteltujen palavien jätteiden hyödyntämistä Vuonna 2003 valmistuneen Kuopion ilmastostrategian mukaan Kuopion kaatopaikkojen metaanipäästöt ovat kasvaneet viime vuosiin saakka jätteiden määrän kasvun myötä. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen suhteellisen määrän odotetaan pienenevän ensisijaisesti tehostuvan hyötykäytön vuoksi. Ilmastostrategiassa toimenpiteeksi on esitetty sellaisen sekajätteen, jota ei voida hyödyntää raaka-aineena, ohjaaminen jätepolttoaineen valmistukseen ja polttoon. Osittain samanaikaisesti tämän YVA:n kanssa Kuopion Energia on tehnyt jätteen energiankäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää Pohjois-Savon ja lähimaakuntien alueella muodostuvasta kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä ja jätevesilietteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta. Jätteen energiahyötykäyttöä varten rakennettaisiin polttoaineteholtaan MW:n polttolaitos. Yksi jätteen energiahyötykäyttöhankkeen YVA:ssa tarkasteltavista sijoituspaikkavaihtoehdoista sijoittuu Heinälamminrinteen alueelle. Kaikissa vaihtoehdoissa välivarastointia tai mahdollista jätteen esikäsittelyä tultaisiin tekemään Heinälamminrinteen jätekeskuksessa. Myös jätteen energiahyötykäytössä syntyvä tuhka sijoitettaisiin Heinälamminrinteen jätekeskuksen tuhkan loppusijoitukseen varatulle alueelle. Tässä YVA:ssa tarkastellaan myös kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksen (REF-laitos) ympäristövaikutuksia. Ne eivät sisälly em. jätteen energiankäyttöhankkeen YVA-tarkasteluun Kansallinen ilmastostrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle VNS 1/2001 vp.

14 12 4 HANKKEEN JA HANKEALUEEN KUVAUS 4.1 Sijainti Jätekukko Oy:n jätekeskus sijaitsee noin 16 km Kuopion keskustasta lounaaseen, Heinälamminrinteen länsipuolisessa painanteessa (kuva 4/1). Jätekeskuksen luoteispuolella sijaitsee Pelastusopiston harjoitusalue. Muut jätekeskusta ympäröivät alueet ovat pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungin omistamalla maalla, jonka Jätekukko Oy on vuokrannut vuoden 2050 loppuun saakka. Alueen pinta-ala on noin 139 ha. Kuva 4/1 Heinälamminrinteen jätekeskuksen sijainti.

15 Hankealueen ympäristön kuvaus Etäisyys asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin Jätekeskuksen alueelle suunniteltujen toimintojen etäisyydet asutukseen, pohjavesialueisiin ja suojelukohteisiin on esitetty taulukossa 4-1. Asutuksen sijainti ympäröivillä alueilla on kuvattu myös kuvassa 4/2. Noin kahden kilometrin säteellä jätekeskuksesta ei ole kouluja, päiväkoteja, sairaaloita tms. häiriintyviä kohteita. Karttulantien varrella noin 2 km jätekeskuksesta etelään sijaitsee leirikeskus, ja Sulunniemessä, noin 2 km kaakkoon, sijaitsee kasvihuone. Taulukko 4-1 Jätekeskusalueen etäisyys asutukseen, pohjavesialueisiin ja luonnonsuojelualueisiin (laajimman suunnitteluvaihtoehdon mukaisessa tilanteessa) Etäisyys asutukseen luoteessa Rasimäki noin 1,1 km luoteessa (jätekeskuksen ja Rasimäen välissä) noin 0,9 km eteläkaakossa Mäenpää noin 1,0 km etelässä Lapinranta noin 0,8 km Lounaassa Korvaharju noin 1,0 km Etäisyys pohjavesialueisiin Kurkimäki noin 5 km Väinölänniemi noin 10 km Pellesmäki noin 7 km Etäisyys suojelualueisiin koillisessa Haminavuoren luonnonsuojelualue, noin 2,2 km koillisessa Valkeisenlammen luonnonsuojelualue, noin 2,9 km idässä Matkusjärven luonnonsuojelualue, noin 2,5 km idässä Riihilammen lehtojen luonnonsuojelualue, noin 3,3 km kaakossa Korsumäen luonnonsuojelualue, noin 3,0 km koillisessa Kolmisoppi-Neulamäki, noin 5,0 km kaakossa Vanuvuoren luonnonsuojelualue, noin 5,0 km

16 14 Kuva 4/2 Jätekeskusta lähinnä olevan asutuksen sijainti Luonnonympäristö, maisema ja kulttuuriperintö Jätekeskusta ympäröivät luonnonalueet ovat pääasiassa talousmetsää. Laajennusalueilla ja ympäristössä tehtiin kesällä 2004 luontoselvitys. Alueen luonnonolot on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvussa 9.

17 Lähimmät luonnonsuojelu- ja Natura-alueet sijaitsevat noin 2 5 kilometrin päässä jätekeskuksesta (kuva 4/3). Osa suojelualueista sisältyy Suomen Natura 2000 verkostoon ja aiempiin kansallisiin luonnonsuojeluohjelmiin. Näiden ohella luonnonsuojelulain (tai erämaalain) nojalla toteutetaan luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen suojelua. Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori (FI ), Korsumäki ja Keinälänniemi (FI ) sekä Kolmisoppi-Neulamäki (FI ) ovat Natura 2000 verkostossa luontodirektiivin mukaisina kohteina (SCI-alueita). Jätekeskuksen välittömässä läheisyydessä ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Aluetta ympäröivät mäet ja puusto antavat hyvän näkö- ja hajusuojan ympäristöön nähden. Heinälamminrinteen lähimaastossa, jätekeskuksen ja Pelastusopiston harjoitusalueen välistä, kulkee talvisin Kuopion kaupungin kunnossapitämä hiihtolatu. Haminalahden rantaan, leirikeskuksen sekä Aitakallion ja Suopellonmäen alueelle, lähimmillään n. 1,6 km päähän jätekeskuksesta, sijoittuu Von Wrightien kulttuuripolku. Kuopion kaupunginhallitus on helmikuussa 2004 hyväksynyt kulttuurilautakunnan esityksen kulttuuripolkuhankkeen toteuttamisen tarkemmasta selvittämisestä. Jätekeskuksen koillispuolella, noin 2,2 km:n etäisyydellä sijaitsevalla Haminavuorella on maisemallisia ja virkistyskäyttöön liittyviä arvoja. Lisäksi sillä on kulttuurihistoriallista merkitystä osana Haminalahden valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemakokonaisuutta Kallio- ja maaperä Jätekeskus sijoittuu kallioisten, moreenipeitteisten mäkien väliseen painanteeseen. Alueen kallioperä on graniittigneissia sekä amfibolipitoista liusketta. Kalliolaatu on seosrakenteista. Kallioperä on valtaosin irtomaakerroksen peittämä. Kalliopinnan korkeusasema vaihtelee alueella tasovälillä Alimmillaan kallio on alueen koillisosassa, luode-kaakko suuntaisessa painanteessa sekä itäosassa pohjois-eteläsuuntaisessa painanteessa. Alueella ja sen lähiympäristön kallioperässä on todettu ruhjevyöhykkeitä. Toinen näistä kulkee keskialueelta koilliseen ja toisen kulku on kaatopaikan länsireunalla suoraan pohjoiseen. Ruhjevyöhykkeissä kallioperä on rakoillutta. Nykyisin käytössä olevalla täyttöalueella ollut paljastuma on louhittu täyttöalueen laajennuksen yhteydessä. Luonnollinen maanpinta nykyisen täyttöalueen kohdilla on tasolla l20 (täyttöalueella tasattu pohjamaa on tasolla ). Alueen reunoilla olevien mäkien alueella kalliota peittää ohut, enintään 2 metrin maakerros, mikä on pääosin moreenia. Alueen keskiosassa mäkien välisessä painanteessa on pintaosassa turvetta, joka on paksuimmillaan 4 m. Turvekerroksen alla on savi / silttikerroksia. Kokoonpuristuvien turve- ja silttikerrosten paksuus on suurimmillaan alueen itäosassa ollen m. Tehtyjen tutkimusten perusteella eteläosassa on arvioitu olevan hiekka/silttialue, joka rajautuu moreenimäkien ja savi/turvealueen väliin. 15

18 16 Kuva 4/3 Lähimmät suojelualueet Pohjavedet Aluetta ympäröi noin 350 hehtaarin laajuinen valuma-alue, joka koostuu maastopainanteesta ja sitä reunustavien moreenimäkien rinnealueista. Alueella muodostuu keskimääräisellä sadannalla (700 mm/a) ja imeytymiskertoimella 0,2 pohjavettä m 3 /d. Pohjavedestä valtaosa muodostuu kallioisilla, moreenipeitteisillä rinnealueilla, josta se virtaa kohti keskellä sijaitsevaa maastopainannetta. Pohjaveden esiintyminen ruhjeissa on todennäköistä. Kalliopohjavesi virtaa ruhjevyöhykkeissä kohti alueen pohjoisreunaa. Pohjavedellä on virtausyhteys valuma-alueen pohjoispuolelle Myllyjoen maastopainanteen kautta, muissa suunnissa virtausyhteyden katkaisevat kallioiset moreenimäet. Keskiosan savi-silttialueella pohjaveden muodostuminen on erittäin vähäistä, eikä suotautumista juuri tapahdu. Painannealueella pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen.

19 Pohjavesi on korkeimmillaan alueen eteläosassa, mistä se virtaa kallioperän ruhjeen suuntaisesti koilliseen Heinälamminojan suuntaan sekä pohjoiseen jätekeskuksen halki Myllyojan suuntaan. Kallioperässä, hienojakoisten silttikerrosten peittämällä painannealueella pohjavesi on paineellista. Jätekeskuksen jätevesien tasausaltaan lounais-länsireunalle on sijoitettu kallioporakaivoja, joiden avulla on pyritty purkamaan pohjaveden painetta ja estämään pohjaveden purkautumista pohjan kautta altaaseen sen länsikulmassa. Pohjavedenpinta porakaivoissa on ylimmillään noin 1 m altaan vesipintaa ylempänä Pintavedet Pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat ovat pääpiirteissään yhteneviä. Jätekeskuksen alueen kaakkoisreunalla kulkee Lapinjärven laskuoja, joka on ohjattu nykyisen täyttöalueen ohi Heinälamminojaan. Suunniteltujen laajennusalueiden pintavedet valuvat luontaisesti alueen itäosassa olevaan painanteeseen, josta ne virtaavat Lapinjärven laskuojaan ja sitä kautta Heinälamminojaan. Heinälamminoja laskee Myllyjokeen ja siitä edelleen Kyläkeskusjoen kautta Kallaveden Haminalahteen (kuva 4/4). Alueen länsipuolelle sijoittuvat Korvalammet, joista vedet virtaavat myös laskuojaa myöten Myllyjokeen. 17 Kuva 4/4 Pintavesien pääpurkureitit

20 Maankäyttö Heinälamminrinteen jätekeskuksen toiminnot ovat sijoittuneet vuokra-alueen pohjoisosaan noin 50 ha alueelle. Jätekeskusta ympäröivät alueet ovat pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaavoitusta ja maankäyttövarauksia on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin luvussa Nykyinen toiminta Jätekeskuksessa vastaanotetaan loppusijoitettavaksi, käsiteltäväksi tai muualle edelleen toimitettavaksi seuraavia jätejakeita: - yhdyskuntajäte ja tavanomaiseen loppusijoitukseen soveltuva teollisuus-, rakennus- ym. jäte; - hyötyjätteet, kuten lasi, metalli, paperi, pahvi, muovi, posliini, rakennuspuu- ja levyjäte, haravointijäte ja risut; - ongelmajätteet, kuten kotitalouksien ongelmajätteiden pienerät, televisiot, tietokoneet, kylmälaitteet, asbesti, öljyvahinkomaat ja kyllästetty puu; - romuajoneuvot - ei-tartuntavaarallinen sairaalajäte, sekä kuolleet eläimet; - maa-ainekset, louhe, tiili-, betoni- ja asfalttijäte; - karjanlanta ja rasvanerotuskaivojen liete, sekä - sadevesi- ja hiekanerotuskaivojen liete (öljyttömät). Loppusijoitukseen ohjautuu hyötykäyttöön kelpaamaton rakennus-, teollisuus- ja yhdyskuntajäte. Sairaala- ja eläinjäte sekä hiontamassat, tuhkat ja asbesti sijoitetaan jätetäyttöön erikseen karttaan merkityille alueille ja peitetään välittömästi. Ennen loppusijoitusta lajittelemattomasta rakennusjätteestä lajitellaan metallit ja puuaines ja ne toimitetaan hyödynnettäväksi. Hyötyjätteet välivarastoidaan ja tarvittaessa käsitellään ennen hyötykäyttöön toimittamista. Haketetusta puu-aineksesta osa hyödynnetään karjanlannan kompostoinnin tukiaineena. Erilliskerätty biojäte kuormataan kannellisiin kontteihin ja toimitetaan muualle käsiteltäväksi. Karjanlanta ja rasvanerotuskaivojen liete kompostoidaan alueella aumoissa ja tuotettu kompostimulta hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa. Louhe, betoni, tiili- ja asfalttijäte varastoidaan erillisissä kasoissa ja murskataan siirrettävällä murskaimella varaston kasvaessa riittävän suureksi. Osa em. murskatusta materiaaleista hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa, loput toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Maa-aines varastoidaan ja hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa. Lievästi öljyiset maat (pitoisuus < 5000 mg/kg) käsitellään kompostoimalla aumoissa. Kompostoidut maa-ainekset ja maat, joiden pitoisuus on < mg/kg, hyödynnetään jätetäytön peittomaana. Yli 5000 mg/kg öljyä sisältävät maat välivarastoidaan ja kuljetetaan alalla toimiville laitoksille käsiteltäväksi tai asianmukaisesti loppusijoitettavaksi. Ongelmajätteet, asbestia lukuun ottamatta, välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi. Kyllästetty puu kerätään erilliseen kasaan, josta Demolite Oy noutaa sen

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lähtökohdat, taustat ja alustavat vaihtoehdot Muokattu 13.5.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Hankkeen tausta ja lähtökohdat 2 Östersundomin

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan muutos ja toiminnanaloittamislupa, Kuopio

Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan muutos ja toiminnanaloittamislupa, Kuopio Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 68/2015/1 Dnro ISAVI/3051/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2015 ASIA Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan muutos ja toiminnanaloittamislupa, Kuopio HAKIJA Jätekukko Oy PL 2500

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-243-121 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2006 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa,

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ FCG Planeko Oy Naantalin kaupunki VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ Raportti 141-D3325 24.9.2009 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 24.9.2009 1 Yleistä... 1 2 Kohteet... 1 2.1 Yhdyskuntajätteen

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Lausunto Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta Äänekosken tehdasintegraatin käytössä olevan jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan tarkistamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen määrä ja laatututkimukset Suomessa

Yhdyskuntajätteen määrä ja laatututkimukset Suomessa Pietarilaisen jätetutkimusväen vierailu Turussa 11. 14.12.26 Yhdyskuntajätteen määrä ja laatututkimukset Suomessa Juha Kaila, TkT Pietari jätetutkimuksen tavoitteita Kotitalousjätteen määrän ja laadun

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos

Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä. Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Suomen kaatopaikat kasvihuonekaasujen lähteinä Tuomas Laurila Ilmatieteen laitos Johdanto: Kaatopaikoilla orgaanisesta jätteestä syntyy kasvihuonekaasuja: - hiilidioksidia, - metaania - typpioksiduulia.

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET:

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: POHJOIS-POHJANMAAN POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: 1. Valtatie 4 Iin kohdalla 2. Valtatiet 4 ja 8, Kempele-Liminka Liminka- Temmes 3. 400 kv:n voimajohto, Oulu-Muhos 4. 400 kv:n voimajohto, Muhos - Ruotsin

Lisätiedot

Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.8.2006 Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 19362 MUSTANKORKEA OY JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 8.8.2006

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET

MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS, TAUSTAMUISTIO 14.10.2015/JKos MAAKUNTAKAAVAN MATERIAALIKESKUKSET Sisällys 1. Tausta... 2 2. Maakuntakaavan tarkistuksen yleisiä perusteita... 2 3. Keski-Suomen kuntien jätehuollon

Lisätiedot

Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa

Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa Rakentamisen jätteet Itä-Suomen jätesuunnitelmassa Kokoeko-seminaari Hyvät rakennuskäytännöt jätteet ja hyötykäyttö Kuopiossa 11.2.2010 Taustaa, ELY-keskus, valtakunnalliset tavoitteet Nykytilanteesta

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Oulun läänin jätesuunnitelman

Oulun läänin jätesuunnitelman Oulun läänin jätesuunnitelman Jätesuunnitelma on jätelain velvoitteita Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (jätelaki

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet)

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus 10.11.2009 Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja jatkojalostusalueiden Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiivistelmä

Maanvastaanotto- ja jatkojalostusalueiden Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiivistelmä Tampereen kaupunki Maanvastaanotto- ja jatkojalostusalueiden Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiivistelmä Hankkeen tarve ja tavoitteet Tampereen rakentamisessa syntyy vuosittain puhtaita ylijäämämaita

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristöministeriö 1 Esityksen sisältö EU:n 6. ympäristöohjelma ja jätteet

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 93/10/1 Dnro ISAVI/196/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA Heinälamminrinteen jätekeskuksen jätteiden murskauslaitoksen ympäristöluvan (PSA-2007-Y-268-111)

Lisätiedot

Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu)

Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu) Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu) Ennakkoratkaisut 2015 Välivarastointiin käytettävän alueen erottaminen kaatopaikasta Jätettä välivarastoidaan alueella, joka sijaitsee

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 213 Eristevillat 100,00 124,00 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2015 Hinta 2015 LIITE 7 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 55,00 /t) / tonni alv 0% /tonni alv 24 % 211 Kaatopaikkajäte 120,00 148,80

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d ja f.

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d ja f. Etelä-Suomi Päätös Nro 164/2014/1 Dnro ESAVI/336/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2014 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen aluejätekeskuksen

Lisätiedot