Yhdyskuntajätteen määrä ja laatututkimukset Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntajätteen määrä ja laatututkimukset Suomessa"

Transkriptio

1 Pietarilaisen jätetutkimusväen vierailu Turussa Yhdyskuntajätteen määrä ja laatututkimukset Suomessa Juha Kaila, TkT

2 Pietari jätetutkimuksen tavoitteita Kotitalousjätteen määrän ja laadun analysointi Jätteen kierrätyspotentiaalin arviointi Yhdyskuntajätteen ympäristöriskit Syntypaikkalajittelumääräykset Jätteen kuljetuksen järjestäminen Jätteenkäsittelytavan valinta Jätteenkäsittelylaitosten mitoitus

3 Mitä pitäisi tietää: (Järjestelmien ja prosessien kokonaismitoitusta varten) Syntyvän jätteen kokonaismäärä ja sen ennakoitu kehitys nyt nyt + 1v nyt + 25v Syntyvän jätteen koostumus ja sen ennakoitu kehitys

4 Mitä pitäisi tietää: (Erilliskeräyksen ja käsittelyprosessien mitoitusta varten) Erilliskeräyspotentiaali ja sen ennakoitu kehitys Eri keräystavoilla saavutettavat tulokset nyt nyt + 1v nyt + 25v maksimipotentiaali sekajätteeseen maksimipotentiaali Tapa A Tapa B Tapa C Tapa A Tapa B Tapa C

5 Tutkimuskysymyksiä Mitkä tekijät ja millä tavoin vaikuttavat syntyvän jätteen määrään ja laatuun yleisellä tasolla yksilötasolla Mitkä tekijät ja millä tavoin vaikuttavat syntypaikkalajittelun toimivuuteen ja haluttujen materiaalien saantoon järjestelmätasolla yksilötasolla Syntyvän jätteen määrään ja laatuun vaikuttavien tekijöiden painoarvo ja pysyvyys/ muuttuminen ajan myötä lyhyellä aikavälillä pitkällä aikavälillä Valittavan jätepolitiikan ja strategian vaikutus jätekäyttäytymiseen yleisellä tasolla yksilötasolla (eri tyyppisiin ihmisiin)

6 Kotitalousjätetutkimukset Suomessa Aika 197 luku 198 luku 199 luku 2 luku Mitä tyypillisesti tutkittiin Kaatopaikoille tulevat jätemäärät Kiinteistöillä syntyvät jätemäärät Erilliskerättävät jätemäärät Jätteen koostumus jäteastiassa Yksilöllinen jätekäyttäytyminen Kotitalouksien jätekäyttäytyminen Kotitalouksissa syntyvät jätteet (määrä ja laatu) Tulokset Ominaisjätemäärät (kg/as/a, kg/as/kk) Jätemäärävaihtelut /a/kk/vko Vast.oton mitoitus t/d, autoa/h jne. Ominaisjätemäärät ja niiden vaihtelut kiinteistötyypeittäin Kiinteistökoht. erilliskeräyksen toimivuus/saannot Jätteen koostumus + vaihtelut Syntypaikkalajittelun ja aluekeräyksen tehostamismahdollisuudet Jätteen synnyn ehkäisypotentiaali Tilasto ja rekisteritietojen yhdistäminen laajasti jätteen määrä ja laatutietoihin ja jätekäyttäytymiseen

7 Tutkimukset jätteen vastaanottopaikoilla Mitattua dataa kohteista Käsittelypaikoille tuodut jätemäärät ja niiden ajallinen vaihtelu Kuormakoot ja kuormapainot erilaisille jätteille ja ajoneuvoille Jätteen koostumus Otantatutkimuksina jätekuormista Käsin lajittelu / kuvaus ja analyysi määriteltyihin jakeisiin Täydentävät tiedot Kuormatiedot (mistä, milloin, kuinka usein,..) Mahdolliset kuljettajahaastattelut

8 Käsittelyyn vastaanotetut jätemäärät pääkaupunkiseudulla tonnia BKT (1975 = 1) Toteutunut Arvio BKT Vaakatilastoista saadaan perustiedot jätteiden kokonaismääristä ja niiden vaihtelusta eri vuosina. Jätemäärätilastoja voidaan verrata esim. talouden tunnuslukuihin.

9 Kaatopaikalla vastaanotettu jätemäärä suhteessa Pääkaupunkiseudun BKT:hen (g jätettä/euro BKT*) g/euro Kaikki jäte yhdysk.j * kiintein hinnoin (v.199) Talouden rakenteiden muutokset heijastuvat myös jätemääriin

10 Jätemäärien kuukausivaihtelut tulee tietää käsittelyprosessien mitoitusta varten Sekajäte Sekajätteen kertymän kausivaihtelu Biojäte erilliskerätty biojäte 1,4 25 Kuukausikerroin 1,3 1,2 1,1 1,9,8,7 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Kuukausi Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu keskim tonnia / kk vv kk biojäte linregr kausivaiht linreg

11 Kuljetusajoneuvojen määrät ja viipymät tulee tietää jätteen vastaanoton mitoitusta varten Ämmässuolle tulleet kuormat viikolla 19 Viipymät punnitusten välillä ajoneuvoluokittain vk kuormien lukumäärä ma ti ke to pe la % koneauto (n=389) Kuorma auto (n=577) Perävaunuyhdistelmä (n=194) Säiliöauto (n=48) Umpikuorma auto (n=41) Vaihtolava auto (n=211) viikonpäivä Kuormat tunneittain maanantaina kuormien lkm viipymä (min) kellonaika

12 Kiinteistöillä syntyvän jätteen tutkiminen Mitattua dataa kohteista Kiinteistöillä / aluekeräyspisteissä syntyvät jätemäärät Erilliskerättävät jätemäärät Jätteen koostumus jäteastiassa Otantatutkimuksina kohteista Käsin lajittelu määriteltyihin jakeisiin Täydentävät tiedot Rekisteritiedot (kiinteistörekisteri, tilastot) Mahdolliset haastattelut

13 Kotitalousjätteen astiatilavuuspainoja pääkaupunkiseudulla Kuutiopainot 2 12, 1, kg/m3 8, 6, 4, 2,, kaudet Kuutiopaino sekajäte biojäte Tilavuuspainot saadaan tarkasti selville astiakohtaisin punnituksin ja täyttöastemittauksin tai likimääräisinä arvoina ajolistaja kuormapainotiedoista kg/m3 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

14 Eri jätejakeiden kertymävaihtelut voivat olla hyvinkin erilaisia Keräyspaperin vuodenaikaisvaihteluja Helsingissä 3 25 Vaihtelukerroin (keskiarvo = 1) Minimi Mediaani Maksimi Viikko

15 Jäteastiakapasiteetilla on oleellinen vaikutus erilliskerättävien jätejakeiden saantoon Keräysaste suhteessa astiatilavuuteen 1 9 Maksimikeräysaste (% potentiaalista) Minimi Mediaani Maksimi Astiakapasiteetti (% keskim. paperin määrästä)

16 Jätekäyttäytymistutkimukset Mitattua dataa kohteista eri jätejakeiden määrät ja laadut ja niiden ajallinen vaihtelut yksilötaso, kotitalous, jätepiste, kiinteistö, kortteli, alue jne (varmistettava kohteiden edustavuus) Toimijoiden mielipiteet kyselyt, haastattelut taustatiedot vaikuttavien tekijöiden analysoimiseksi

17 Esimerkki aluekeräyspisteverkostosta Nestepakkauskartongin keräyspisteet pääkaupunkiseudulla

18 1 Keräysaste (%) paperi lasi metallit biojäte kuiva kartonki Aluekeräyksen tehokkuus Vaikuttavia tekijöitä: Henkilöä/keräyspiste Keräysaste (%) asuin 5 lähikauppa 4 market Etäisyys keräyspisteestä (m) etäisyys / väestöpohja matkojen yhdistely

19 Tärkeimmät kotitalousjätteiden määrään vaikuttavat tekijät Iso Britanniassa 2 24 Tärkeimmät kotitalousjätteiden määrään vaikuttavat tekijät pääkaupunkiseudulla 26: Kokonaisjätemäärä Selittäjä P arvo osuus mallin selitysasteesta Keräyspaperi Selittäjä Helsingin Sanomat P arvo.1 osuus mallin selitysasteesta 27 % Talouden henkilömäärä < % Talouden henkilömäärä <.1 59 % Helsingin Sanomat < % Vanhimman aikuisen ikäryhmä <.1 11 % Vanhimman aikuisen ikäryhmä % Tuloluokka %

20 Mihin tutkimustietoa käytetään (esim.) Jätemääräennusteet eri jätejakeiden määrät ja laadut ja niiden ajallinen vaihtelu tulevaisuudessa jätepoliittiset ja strategiset tavoitteet Jätehuoltojärjestelmän ja se eri osien mitoitus jätteen erilliskeräyksen ja kuljetusten suunnittelu käsittelyprosessien suunnittelu ja mitoitus Jätehuollon ympäristövaikutusten arviointi

21 Jätemääräennusteet Syntyvän yhdyskuntajätteen määrä Erilliskerättävän biojätteen määrä tonnia / vuosi S=nykytila S=strategia S=aleneva tonnia / vuosi B=nykytila B=strategia Muu hyötykäyttöön erilliskerättävä Käsiteltävän yhdyskuntajätteen määrä 22 6 tonnia / vuosi M=nykytila M=strategia tonnia / vuosi nykytila jse +, hy jse ++, hy strategia jse ++, hy

22 Jätevirtakaavioesimerkki Vuosi 2 Saapuva jäte 531 Vuosi 22 Saapuva jäte 486 Muu jäte 95 Yleinen yhdyskuntajäte 382 Biojäte kompostointilaitokselle 32 Puu, lasi ja metallit hyötykäyttöön 22 Yleinen yhdyskuntajäte käsittelylaitokseen 428 rejekti laitokselta 14 Jätepolttoaine (REF) energiantuotantoon 25 Biojäte kompostointilaitokselle 6 Metallit hyötykäyttöön 13 Materiaalihävikki (lähinnä vettä) 25 Muu jäte 18 Tuhkat 42 Loppusijoitukseen kaatopaikalle 477 Loppusijoitukseen kaatopaikalle 2 Ei sisällä pienjäteasemalle tuotuja jätteitä eikä kaatopaikkarakenteissa hyödynnettävää maa ja kiviainesta. Vuonna 2 maa ja kiviaineksia käytettiin noin 142 tonnia.

23 Jäteastiakapasiteetin oikealla mitoituksella pidetään irtojätekertymät kohtuullisina ja kiinteistöjen jätetilat siisteinä Irtojätekertymät kuukausittain tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu laskutusyksiköitä

24 YTV:n jätteenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöt hankkeiden toteuttamisen jälkeen Päästö, kg CO2 ekv./d Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen Loppusijoitus Biojätteen kompostointi Polttokelpoisen jakeen poltto Mekaanisen käsittelyn jäännöksen biologinen käsittely Kaatopaikkaasu nykyiseltä täyttöalueelta

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn toteutus 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä 3.1

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1883 Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen Hannu Koski, Jari Lehtinen, Anna-Leena Perälä & Markku Kiviniemi VTT Rakennustekniikka Jari Pölönen Skanska

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen 12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 166 TUTKIMUKSIA Henna Knuutila, Anna Kangas, Ellinoora Leino-Richert & Arttu Koskinen VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot