Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio."

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y Annettu julkipanon jälkeen Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. Jätekukko Oy PL KUOPIO

2 1 ASIA HAKIJA LUPAHAKEMUS JA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN ASIAN VIREILLETULO VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTOPÄÄTÖS VOIMASSA OLEVAT LUPAMÄÄRÄYKSET HAKEMUS TOIMINTA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Alueen maaperäolosuhteet Pintavedet Pohjavedet JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet Jätteiden vastaanotto Hyödynnettävien jätteiden ja ongelmajätteiden esikäsittely, käsittely, välivarastointi ja siirtokuormaaminen Jätteiden hyödyntäminen omassa toiminnassa Jätteiden sijoitus kaatopaikalle Täyttöalueet, -tilavuus ja -aika Kaatopaikan rakenteet Pohjarakenteet Kaasunkeräysjärjestelmä Pintarakenteet Lietteiden kuivausaltaat LIIKENNÖINTI JA LIIKENNEJÄRJESTELYT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET JA ENERGIAN KÄYTTÖ VESIEN KERÄILY JA JOHTAMINEN VESIEN KÄSITTELY YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Viemäriin johdettavat jätevedet Kuormitus pintavesiin ja kalastoon Vaikutus pohjaveteen ja maaperään Vaikutus ilman laatuun Roskaantuminen Melu ja tärinä Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset luonnonsuojeluarvoihin, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Eläinhaitat Jätteen määrän tai haitallisuuden vähentäminen TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toimintojen ja jätetäytön tarkkailu Pölyn ja kaasun tarkkailu Jätevesien tarkkailu Pintavesitarkkailu...32

3 Pohjavesitarkkailu Jätetäytön sisäisen veden tarkkailu Muut tarkkailut Raportointi TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA POIKKEUSTILANTEISIIN VARAUTUMINEN PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMINEN VAKUUS TOIMINNAN ALOITTAMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ASIAN KÄSITTELY ASIAN VIREILLÄOLOSTA TIEDOTTAMINEN TARKASTUKSET JA NEUVOTTELUT LAUSUNNOT MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET SEKÄ ESITETYT VAATIMUKSET HAKIJAN VASTINE RATKAISU VASTAUS YKSILÖITYIHIN LAUSUNTOIHIN LUPAMÄÄRÄYKSET Kaatopaikan luokitus ja kaatopaikalla käsiteltävät jätteet Täyttöalueiden III, IV ja V sekä uuden jätevesien tasausaltaan pohjarakenteet Asbestijäte Kaatopaikan jälkihoito Vastuu kaatopaikan jälkihoidosta Eläinten määrän rajoittaminen Öljyisten maa-ainesten käsittely Hyödynnettävien jätteiden varastointi ja siirtokuormaus Ongelmajätteiden käsittely ja merkintä Jätteiden toimittaminen Louheen, betoni- ja tiilijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely Jäteaseman alueen vesien johtaminen ja käsittely Melu Haju Häiriötilanteiden hoitaminen ja niistä ilmoittaminen Käyttö- ja hoitosuunnitelma Jätteiden, päästöjen ja ympäristövaikutusten seuranta ja tarkkailu Toiminnan lopettaminen VAKUUDEN ASETTAMINEN RATKAISUN PERUSTELUT LUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET LAAJENNETULLE TOIMINNALLE LUVAN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTELUT YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA SEN HUOMIOON OTTAMINEN LUPAPÄÄTÖKSESSÄ LUVAN VOIMASSAOLO LUVAN VOIMASSAOLO ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN...67

4 17 MUUTOKSENHAKU LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN...68

5 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus. 2 HAKIJA Jätekukko Oy PL KUOPIO 3 LUPAHAKEMUS JA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätekukko Oy hakee ympäristölupaa jätekeskuksen uusille toiminnoille. Lisäksi hakija pyytää toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Hakemus sisältää myös nykyisen toiminnan lupamääräysten tarkistamisen. Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin mukaan kaatopaikalla on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Kyseessä on myös ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukainen lupamääräysten tarkistaminen. Lisäksi hakija pyytää toiminnalle ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. 4 TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristönsuojeluasetuksen 6 :n 1 momentin kohdan 12 a) perusteella kaatopaikan lupahakemus käsitellään alueellisessa ympäristökeskuksessa. 5 ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on kirjattu saapuneeksi Pohjois-Savon ympäristökeskukseen Hakemusta on täydennetty ja sekä päivätyillä täydennyksillä.

6 6 VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA 2/ Ympäristölupapäätös Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut Kuopion kaupungille Heinälamminrinteen jäteaseman toiminnalle ympäristöluvan. Lupa sisältää seuraavat toiminnat: hyödynnettävien jätteiden lajittelu, esikäsittely, varastointi lietteiden kompostointi öljyisten maa-ainesten käsittely tavanomaisen jätteen kaatopaikka asbestijätteiden kaatopaikka kloorifenoleilla ja PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneen maa-aineksen välivarastointi louheen, purkutyöstä syntyvien tiilien ja betonin sekä pala-asfaltin varastointi ja murskaus. Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 01/0247/2 muuttanut ympäristöluvan lupamääräystä 7 "kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely" ja lupamääräystä 8 "kaatopaikan jälkihoito". Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään taltio 2264 pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen. Ympäristöluvassa on määrätty, että lupamääräyksiä tarkistetaan tarpeellisilta osin kaatopaikan täyttöalueen laajennuksen lupakäsittelyn ja öljyisen maa-aineksen käsittelyn tehostamissuunnitelman tai muiden muutosten hyväksymisen yhteydessä. Päätöksen mukaan täyttöalueen laajentamista koskeva ympäristölupahakemus tuli tehdä mennessä, mutta ympäristökeskus on kirjeellä hyväksynyt Jätekukko Oy:n esityksen, että ympäristölupa haetaan jäteasemalle sen jälkeen, kun alueelle on laadittu yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma on valmistunut keväällä 2004 ja se on ollut pohjana YVA-prosessissa. 6.2 Ympäristöluvan siirtopäätös Pohjois-Savon ympäristökeskus on siirtänyt Heinälammin jätekeskuksen ympäristöluvan sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden antaman päätöksen jälkeen Kuopion kaupungilta Jätekukko Oy:lle. Lupa siirtyy Kuopion kaupungilta Jätekukko Oy:lle päätöksessä tarkemmin määritellyn euron vakuuden asettamisen jälkeen. Päätöksellä on muutettu ympäristölupapäätöksen määräystä 22 "selvitys vakuudesta tai muusta järjestelystä". Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään nro 05/0098/2 muuttanut edellä mainitun vakuuden perusteita. 6.3 Voimassa olevat lupamääräykset Täyttöalueista lupaan sisältyvät täyttöalueet I ja II. Ympäristöluvassa, sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden antamien päätösten jälkeen, on seuraavat lupamääräykset: Hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja varastointi 1. Hyödynnettävät jätteet on varastoitava niin, että ne eivät laadultaan muutu hyötykäyttöön kelpaamattomiksi varastoinnin aikana. Jätteet on varastoitava päällystetyllä alueella, jolta valumavedet johdetaan kaatopaikkavesien käsittelyyn. Varastoalueen on oltava tämän päätöksen mukainen mennessä.

7 3/68 Lietteiden kompostointi 2. Kompostointialueen suotovedet on käsiteltävä kaatopaikkavesien käsittelyssä. Jos vesiä halutaan johtaa jäteaseman ulkopuolelle, niiden laatu ja määrä on selvitettävä. Ympäristökeskus voi hyväksyä vesien johtamisen selvityksen perusteella. Öljyisten maa-ainesten käsittely 3. Öljyisten maa-ainesten käsittelyssä on käytettävä sellaista käsittelymenetelmää, jolla maa-aineksen öljypitoisuus saadaan tehokkaasti alenemaan sekä päästöt ilmaan ja ympäristöön käsittelyn aikana voidaan estää. Tehostettu käsittelymenetelmä tulee olla käytössä viimeistään Suunnitelma käsittelymenetelmän tehostamisesta ja sen toteutuksesta on esitettävä mennessä Pohjois-Savon ympäristökeskukseen. Suunnitelman tulee sisältää kuvaus käsittelymenetelmästä ja sen tehokkuudesta, käsittelykapasiteetti ja toteutusaikataulu. Öljyisten maa-ainesten käsittely- ja varastoalueelle saa välivarastoida tilapäisesti ennen hyödynnettäväksi tai käsittelyyn toimittamista muita kuin öljyllä pilaantuneita maaaineksia. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka 4 Kaatopaikan luokitus ja käsiteltävät jätteet Kaatopaikka luokitellaan tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Kaatopaikan nykyisen täyttöalueen tilavuus on m 3 ja täyttöalueen laajennuksen tilavuus m 3. Kaatopaikalle saa sijoittaa - kiinteää yhdyskuntajätettä (asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä), - eläinkudosjätettä, - terveydenhuollon jätettä sekä - muuta tavanomaista jätettä. Muuta kuin yhdyskuntajätettä saa sijoittaa kaatopaikalle vain, jos jätteen kaatopaikkakelpoisuus on arvioitu valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen liitteen 2 mukaisesti ja siten osoitettu jätteen soveltuvan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Kaatopaikan jätetäyttöön ei saa sijoittaa - erilliskerättyä hyödyntämiskelpoista jätettä kuten paperia, pahvia, lasia ja metalleja; - käytöstä poistettuja auton tai työkoneen renkaita tai niiden silppua; - hyödyntämiskelpoista rakennusjätettä; - lietteitä ja nestemäisiä jätteitä; - tartuntavaarallisia jätteitä; - öljyisiä jätteitä, joiden öljyhiilivetypitoisuus ylittää seuraavat pitoisuudet: bensiinijakeet 500 mg/kg kuiva-ainetta, keskitisleet 1000 mg/kg kuiva-ainetta, raskaat öljytuotteet 2000 mg/kg kuiva-ainetta; alkaen yhdyskuntajätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole erilliskerätty hyödyntämistä varten.

8 5 Kaatopaikan pohjan rakentaminen 4/68 Täyttöalueen laajennuksen pohjalle tulee tehdä vähintään 0,5 metrin tiivistekerros, keinotekoinen eriste ja 0,5 metrin kuivatuskerros. Tiivistekerroksella on saavutettava vastaava vaikutus kuin 1 m paksulla kerroksella, jonka vedenläpäisevyyskerroin k 1,0 x 10-9 m/s. Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastoalueen pohja tulee rakentaa vastaavalla tavalla. Täyttöalueen laajennuksen pohjan tiivistys voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisesti yhteensä 0,5 metrin paksuisesta tiivistekerroksesta. Tiivisteen alempi kerros (410 mm) muodostuu tiivistettävästä moreenista, jonka vedenläpäisevyyskerroin k 1,0 x 10-8 m/s ja ylempi kerros (90 mm) bentoniitin, polymeerin ja hiekan seoksesta (Trisoplast), jonka vedenläpäisevyyskerroin k 5 x m/s. Tiivistekerroksen päälle asennetaan HDPEkalvo (2 mm), suojakerros (200 mm), suodatinkangas (kl3), kuivatuskerros (500 mm, k 1 x 10-3 m/s) ja suodatinkangas (kl3). Ennen jätteiden sijoitusta suodatinkangas on suojattava esim. suojakerroksella tai uutoin varmistuttava siitä, että jätteet eivät riko suodatinkangasta. Pohjarakenteiden toteutuksesta ja siitä, että ne täyttävät hakemussuunnitelmassa ja tässä päätöksessä määrätyn vaatimustason, on esitettävä selvitys ennen jätteiden sijoittamisen aloittamista kuitenkin viimeistään Selvitykseen tulee sisältyä työn toteutuksen lisäksi työnaikaiseen laadunvalvontaan perustuva ulkopuolisen laadunvalvojan raportti rakenteiden toteutumisesta suunnitelman mukaisesti. Nykyiselle pilaantuneiden maa-ainesten välivarastoalueelle rakennettavan tavanomaiselle jätteelle tarkoitetun kaatopaikan täyttöalueen pohjarakenteista ja niiden liittymisestä olemassa oleviin pohjarakenteisiin on esitettävä suunnitelma Pohjois-Savon ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi kuusi kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. 6 Eläinkudosjätteiden ja terveydenhuollon jätteiden käsittely Eläinkudosjätteet ja terveydenhuollon jätteen on sijoitettava kaatopaikalla suunnitelmallisesti niille varattuihin sijoituspaikkoihin. Suunnitellut sijoituspaikkatiedot on täydennettävä jäteaseman käyttö- ja hoitosuunnitelmaan mennessä. Ennen jätteiden vastaanottamista on varmistuttava, että jätteet eivät ole tartuntavaarallisia. Jätteen on peitettävä välittömästi maa-aineksella. 7 Kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely Kaatopaikkakaasu on kerättävä ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä. Jos kaasua ei voida hyödyntää, se on käsiteltävä muulla tavoin. Kaasun keräysjärjestelmän on oltava valmiina mennessä. Selvitys toteutetusta kaasunkeräysjärjestelmästä ja kaasun hyödyntämisestä on esitettävä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle määräyksen 8 mukaisen kaatopaikan jälkihoitotöiden toteutuksesta annettavan selvityksen yhteydessä. Ellei kaasua voida hyödyntää, selvitys hyödyntämisen esteistä sekä suunnitelma kaasun käsittelystä muulla tavoin on esitettävä ympäristökeskukselle määräyksen 8 mukaisen kaatopaikan pintarakenteita koskevan rakentamissuunnitelman yhteydessä. 8 Kaatopaikan jälkihoito Kaatopaikka tai sen osa on jälkihoidettava käytön loputtua. Vuoden 2000 aikana käytöstä poistettava jätetäyttöalue (ilmoitettu pinta-ala 7,65 ha) on jälkihoidettava vuoden 2003

9 5/68 loppuun mennessä. Jälkihoitotöihin kuuluu täyttöalueen pinnan muotoilu, pintakerroksen rakentaminen, suotovesien kerääminen ja johtaminen kaatopaikkavesien tasausaltaaseen, pintavalumavesien kerääminen ja johtaminen niskaojiin sekä jätetäytön kaasun keräysja poistojärjestelmän toteutus. Pintarakenteista on tehtävä rakentamissuunnitelma, johon sisältyy laadunvarmennussuunnitelma sekä selvitys jätepenkan painumisesta. Suunnitelmat on toimitettava ympäristökeskukseen kuusi kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. Pintakerroksen eri rakennekerrosten rakentamisen aloittamisesta on ilmoitettava ennalta ympäristökeskukselle. Jälkihoitotöiden toteutuksesta on lähetettävä selvitys ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa töiden valmistumisesta. Käytöstä poistettu jätteenkäsittelyalue rakenteineen on pidettävä kunnossa. Alueen tilaa ja rakenteiden kuntoa on seurattava säännöllisin tarkastuksin määräyksessä 20 mainitun tarkkailuohjelman mukaisesti. Havaitut rakennevauriot on korjattava viipymättä. 9 Vastuu kaatopaikan jälkihoidosta Kaatopaikan pitäjän on vastattava kaatopaikan jälkihoidosta niin kauan kuin kaatopaikasta todetaan aiheutuvan vaikutuksia ympäristöön, kuitenkin enintään 30 vuotta kaatopaikan käytön lopettamisen jälkeen. Mikäli kaatopaikasta arvioidaan aiheutuvan vaikutuksia ympäristöön vielä edellä mainitun 30 vuoden kuluttua, lupaviranomainen päättää ennen edellä tarkoitetun vastuuajan päättymistä kaatopaikan pitäjän jälkihoitovastuun jatkamisesta. 10 Kaatopaikan hoito ja eläinten ravinnonsaannin rajoittaminen Eläinten, erityisesti lokkien ja varislintujen, määriä kaatopaikalla on vähennettävä riittävällä kaatopaikan hoidolla ja soveltuvilla rakenteellisilla ratkaisuilla. Lintujen torjuntakeinoja kaatopaikalla on edelleen aktiivisesti kehitettävä. Vuoden 2001 aikana lintujen torjumiseksi toteutettavasta verkkokokeilusta tai muun rakenteellisen ratkaisun toteutuksesta on esitettävä suunnitelma hyväksyttäväksi Pohjois-Savon ympäristökeskukselle mennessä. Suunnitelman, joka on tehtävä yhteistyössä lintuasiantuntijoiden kanssa, tulee sisältää selvitys verkon tai muun ratkaisun rakenteesta ja käytöstä, kustannuksista sekä toteutuksen tarkemmasta aikataulusta. Ympäristökeskus tekee suunnitelman toteutuksesta päätöksen. Määräyksen 20 mukaiseen vuosiraporttiin on liitettävä vuosittain selvitys toteutetuista ja suunnitelluista torjuntatoimista ja toteutettujen torjuntatoimien vaikutuksista. Asbestijätteen kaatopaikka 11 Kaatopaikan luokitus ja käsiteltävät jätteet Asbestijätteen kaatopaikka luokitellaan ongelmajätteen kaatopaikaksi. Asbestijätteen kaatopaikalle saa sijoittaa asbestia sisältäviä jätteitä. 12 Asbestijätteen käsittely Asbestijätteen kaatopaikka on rakennettava erilleen yhdyskuntajätteen kaatopaikasta. Kaatopaikan maaperän on täytettävä sellaiset veden kyllästämän maan vedenläpäisevyys- ja paksuusvaatimukset, että niiden yhdistetty vaikutus vastaa vähintään seuraavia vaatimuksia: vedenläpäisevyyden K-arvo enintään 1,0 x 10-7 m/s ja paksuus vähintään 1 metri. Jos maaperän tiiveys ei vastaa luonnostaan tätä vaatimusta, on sitä parannettava rakennetulla tiivistyskerroksella vastaavan suojatason saavuttamiseksi, jolloin

10 6/68 rakennetun tiivistyskerroksen on oltava vähintään 0,5 metrin paksuinen. Pohja on rakennettava niin, että siihen ei muodostu vettä kerääviä painanteita. Asbestijätteen sijoituspaikan rakenteista ja sijoituspaikasta on esitettävä selvitys Pohjois- Savon ympäristökeskukselle ennen jätteiden sijoittamista kaatopaikalle kuitenkin viimeistään kolme kuukautta toteutuksen jälkeen. Asbestijätteiden pölyäminen kuljetuksen, käsittelyn ja sijoittamisen aikana tulee estää. Asbestipöly on kuljetettava ja sijoitettava tiiviissä pakkauksissa. Jätteet on peitettävä heti sijoituksen jälkeen. Kloorifenoleilla sekä PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneet maa-ainekset 13 Kloorifenoleilla ja PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneen maa-aineksen välivarasto Pilaantuneet maa-ainekset on varastoitava niin, että niitä ei pääse leviämään ympäristöön pölyn tai vesien välityksellä. Varastoalueen valumavesirakenteet, kuten kaivot, on kunnostettava ja rikkoontuneet peitemuovit korvattava ehjillä pikaisesti. Rakenteet on pidettävä kunnossa. 14 Pilaantuneiden maa-ainesten siirto Pilaantuneet maa-ainekset on siirrettävä nykyiseltä välivarastopaikalta luvalliseen käsittelypaikkaan viimeistään Suunnitelma maa-ainesten siirtämisestä on esitettävä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi viimeistään Louheen, tiili- ja betonijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely 15 Louheen, betoni- ja tiilijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely Louheen, betoni- ja tiilijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely- ja varastointialueiden valumavedet saadaan toistaiseksi johtaa jätteenkäsittelyaluetta ympäröiviin niskaojiin. Valumavedet on johdettava kaatopaikkavesien joukkoon, jos se osoittautuu vesien laadun perusteella myöhemmin tarpeelliseksi. Haitallinen pölyäminen tulee estää käsittelyalueella. Murskattavia jätteitä on tarvittaessa kasteltava pölyämisen estämiseksi. Ympäristölle vaaralliset ja haitalliset kemikaalit ja jätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Nestemäisten polttoaineiden ja öljyjätteiden varastointialueilla ja työkoneiden tankkauspaikoilla maaperä tulee suojata öljynkestävällä muovilla tai muulla rakenteella, joka estää öljyn pääsyn maaperään. Maaperän suojarakenne on muotoiltava niin, että mahdolliset öljyvuodot eivät pääse ympäristöön suojauksen reunojen kautta. Koko jäteasemaa koskevat määräykset 16 Jäteaseman alueen vesien johtaminen ja käsittely Kaatopaikan suoto- ja valumavedet sekä jätteenkäsittely- ja hyödyntämisalueiden, joille sijoittuu valumavesiä likaavia toimintoja, valumavedet on kerättävä ja johdettava kaatopaikkavesialtaaseen. Jätevedet on esikäsiteltävä ilmastamalla ennen viemäriin laskemista. Tasaus- ja ilmastusaltaan ilmastusjärjestelmä on pidettävä kunnossa.

11 17 Melu 7/68 Jäteaseman toiminnasta aiheutuva melutaso (L Aeq ) ei saa ylittää ympäristön asuntojen piha-alueilla päiväaikana klo mitattuna 55 db ja yöaikana klo mitattuna 50 db. 18 Käyttö- ja hoitosuunnitelma Käyttö ja hoitosuunnitelma on laajennettava koskemaan kaikkia jäteaseman toimintoja. Täydennetty suunnitelma, johon on liitetty kaatopaikan laajennusalueen yksityiskohtainen täyttösuunnitelma sekä määräyksen 6 mukainen selvitys, on toimitettava ympäristökeskukseen mennessä. 19 Häiriötilanteiden hoitaminen ja niistä ilmoittaminen Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava sekä ympäristöhaittojen torjuntaan on ryhdyttävä heti vahingon tapahtuessa. Vahinkotilanteista, poikkeuksellisista ympäristöpäästöistä ja niihin vaikuttavista tapahtumista on ilmoitettava viipymättä ympäristökeskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalle. Suunnitelmaan on lisättävä toimenpiteet kaatopaikkavesialtaan ylivuototilanteen hoitamiseksi. Täydennetty suunnitelma on toimitettava Pohjois-Savon ympäristökeskukseen mennessä. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 20 Jätteiden, päästöjen ja ympäristövaikutusten seuranta ja tarkkailu Jäteasemalla harjoitettavista toiminnoista, jätteistä, niiden hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden valvonnasta on pidettävä kirjaa. Jäteaseman päästöjä ja ympäristövaikutuksia sekä kaatopaikan jätetäytön tilaa on tarkkailtava. Tarkkailuohjelmaan tulee sisältyä jäteasemalla harjoitettavien toimintojen käyttötarkkailu sekä päästöjen ympäristövaikutusten tarkkailu. Tarkkailuohjelmaa tulee täydentää tai tarkentaa seuraavasti: Käyttötarkkailu ja kirjanpito - käyttötarkkailu kaikista jäteaseman toiminnoista - jälkihoidetun alueen rakenteiden tarkkailu - kirjanpito jäteasemalle vastaanotettavista, käsiteltävistä, hyödynnettävistä ja hyötykäyttöön toimitettavista jätteistä - haittaeläinten torjunta - kaatopaikkakelpoisuuden seuranta Päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu - pelastusopiston harjoitusalueelta kaatopaikkavesialtaaseen johdettavien valumavesien määrän seuranta - kalliopohjaveden tarkkailu kaatopaikan itä- ja länsipuolisista ruhjeista - pohjavesien pinnankorkeuksien mittaus ja korkeuksien sitominen samaan korkeusjärjestelmään, jota on käytetty kaatopaikkasuunnitelmissa. Seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta on esitettävä korjattu ohjelma, joka on toimitettava ympäristökeskukseen mennessä. Seurantatulokset on toimitettava ohjelman mukaisesti. Vuosittain on esitettävä kirjanpidon, tarkkailun ja seurannan tulokset

12 8/68 vuosiraportissa, joka toimitetaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. 22 Selvitys vakuudesta tai muusta järjestelystä Kaatopaikan ja ongelmajätteiden käsittelypaikkojen käytön ja jälkihoidon varmistamiseksi tehdyistä järjestelyistä on vuosittain esitettävä selvitys määräyksen 20 mukaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Selvityksessä on oltava - arvio riskeistä ja jälkihoitokustannuksista - maksetut jälkihoitokustannukset. 23 Muut määräykset Suunnitelmat, selvitykset, ilmoitukset, tarkkailuohjelma- ja tulokset, jotka edellä olevien määräysten mukaan tulee esittää Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, on lähetettävä samanaikaisesti tiedoksi Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalle. Vakuus Ympäristöluvan siirtopäätöksessä on määrätty vakuus, joka Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kuuluu seuraavasti: Jätekukko Oy:n on asetettava mennessä nykyisen täyttöalueen (I-vaiheen laajennuksen) jälkihoitoa varten euron suuruinen vakuus, joka on varattu nimenomaisesti ja ainoastaan tähän tarkoitukseen, ja joka on nostettavissa vakuutta tarvittaessa. Vakuus voi olla pankkitalletus, pankkitakaus tai Jätekukko Oy:n osakkeita omistavan kunnan antama omavelkainen takaus. Jätekukko Oy:n jätemaksujen keräämistä ja jälkihoitoa varten tapahtuvaa kirjanpidollisen varauksen tekemistä ei voida pitää ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentin tarkoittamana muuna järjestelynä. 7 HAKEMUS 7.1 Toiminta Heinälamminrinteen jätekeskus on aloittanut toimintansa vuonna Jätekeskus siirtyi kuntien omistaman yhtiön, Jätekukko Oy:n, hallintaan Jätekeskuksessa on henkilökuntaa 8 henkilötyövuoden verran. Jätekeskuksen konetyöt hoitaa urakoitsija. Jätekeskus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7 19 sekä muutamia lauantaita vuodessa. Jätekeskuksen portit pidetään muuna aikana lukittuna. Jätekeskuksessa aukioloajan ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa ovat murskaustoiminta, järjestetyn jätteenkuljetuksen kuormien saapuminen ja kaatopaikkajyrän toiminta. Ympäristölupahakemus sisältää hakemuksen jätekeskuksen nykyisen toiminnan lupamääräysten tarkistamiseksi ja uusia luvitettavia toimintoja. Tällä hetkellä voimassa olevan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Pohjois-Savon ympäristökeskukselle kirjeillä ilmoitetut toiminnan kehittämistoimenpiteet on myös esitetty tässä lupahakemuksessa. Jätekeskuksen toimintoja, joille ympäristölupaa haetaan, ovat:

13 9/68 hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja välivarastointi (mm. lasi, metalli, paperi, pahvi, muovi, posliini, käsittelemätön ja käsitelty puu, haravointijäte, risut, biojäte, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, maa- ja kiviainekset, betoni, tiili, pala-asfaltti, romuajoneuvot) loppusijoitettavien jätteiden vastaanotto (yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuusjätteet, mukaan lukien välitöntä peittämistä vaativien jätteiden vastaanotto) ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi (mm. akut, maalit, loisteputket, öljyt, öljyiset maat, öljyiset lietteet, kyllästetty puu) jätteiden esikäsittely ja käsittely (mm. käsittelemättömän ja käsitellyn puun sekä risujen haketus; louheen, betonin, tiilen ja pala-asfaltin murskaus, hyödynnettävien jätteiden lajittelu kuormista; lietteiden kuivatus; karjanlannan ja rasvanerotuskaivojen lietteiden kompostointi, jätteiden loppusijoitus) jätteiden siirtokuormaus (mm. hyödynnettävät jätteet, ongelmajätteet sekä energiajäte). Uusia toimintoja edellä mainituista ovat uudet jätevesien ja pintavesien tasausaltaat, lietteiden valutusaltaat, ongelmajätteiden vastaanottorakennus sekä hyötyjätekentän ja loppusijoitusalueiden laajennukset (täyttöalueet III V). Jätekeskuksen alueella on jätteiden vastaanotto-, välivarastointi- ja käsittelyalueiden lisäksi toimistorakennus ja konehalli. Toimistorakennuksessa on työ- ja sosiaalitilat sekä neuvottelutilat. Konehallissa on koneiden huolto- ja säilytystilat sekä pesupaikka. Hakija pyytää Pohjois-Savon ympäristökeskusta tarkistamaan lupapäätöksessä jätetäyttöön sijoitettavan jätteen öljyhiilivetypitoisuuden rajan. Perusteluna hakija viittaa Ympäristöministeriön Tullihallitukselle antamaan lausuntoon autonpesulaitteiden hiekanerotusjätteen jäteveroa koskevasta ennakkoratkaisuasiasta, jossa todetaan hiekanerotusjätteen öljyhiilivetyjen ongelmajätteen raja-arvon olevan mg/kg ja, että jäte, joka alittaa edellä mainitun pitoisuuden, voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Hakijan mukaan öljyhiilivetyjen ympäristöön joutumisen vaaraa ei ole, koska loppusijoitusalueiden pohjat ovat tiiviit sekä nykyisellä että uusilla alueilla ja jätevedet kerätään hallitusti talteen. 7.2 Alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäyttörajoitukset Seutukaavassa (seutukaava 3,vahvistettu 1989) Heinälamminrinteen jätekeskus on esitetty kohdemerkinnällä yhdyskuntateknisen huollon alueeksi, kaatopaikaksi (ET). Kuopion seudun maakuntakaavaluonnos on valmisteilla. Heinälamminrinteen jätekeskus aiotaan osoittaa maakuntakaavassa jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (Kuopion kaupunginhallituksen päätös ja Kuopion hallinto-oikeuden päätös ) Heinälamminrinteen jätekeskus on merkitty jätteiden kaatopaikka-alueeksi (EK). Osaa kaatopaikka-alueesta ympäröi suojametsävyöhyke (m-1), joka tulee säilyttää rakentamattomana ja alueen metsänhoitotoimenpiteissä tulee ottaa huomioon puuston suojametsämerkitys. Suojametsävyöhykkeen ulkopuolella on 300 metriä leveä maa- ja metsätalousalueen suojavyöhyke (MS-1), jossa maakäyttö- ja rakennuslain nojalla määrätään, että alue tulee säilyttää rakentamattomana. Yleiskaavan mukaan sisemmällä suojavyöhykkeellä (m-1) suojametsän hakkuut tulee suorittaa suojametsävyöhykkeen suuntaisina kaistoina siten, että kaatopaikan ympärillä säilyy kaikissa tilanteissa yhtenäinen, vähintään 100 metriä leveä puustovyöhyke. Ulommalla suojavyöhykkeelle (MS-1) hakkuut suoritetaan siten, että harvennus- ja kasvatus-

14 10/68 hakkuita lukuun ottamatta käsiteltävät kuviot muodostetaan suojavyöhykkeen suuntaisina ja noin 100 metrin levyisinä kaistaleina. Hakkuut ajoitetaan niin, että kaatopaikan ympärillä koko suojavyöhykkeen sisällä säilyy vähintään 300 metrin puustovyöhyke kaikissa tilanteissa. Suojametsävyöhykkeen ulkopuolelle on varattu alueita teollisuutta ja varastointia varten (T). Alueet sijoittuvat jätekeskuksen etelä- ja pohjoispuolelle. Jätekeskuksen länsipuolelle on yleiskaavassa osoitettu alue erityistoiminnoille (E). Tälle alueelle sijoittuu pelastusopiston harjoitusalue. Osa nykyisistä Heinälamminrinteen jätekeskuksen toiminnoista (vastaanottorakennus, pientuojien vastaanottoalue sekä osa I-vaiheen maisemoidusta jätepenkasta) sijoittuvat suojametsävyöhykkeelle (m-1). Kuopion kaupungin kaavoitusosasto on todennut vastauksessaan Jätekukko Oy:n tiedusteluun, että suunniteltu sijoitus mahdollistaa m-1 määräykseen liittyvän 100 metrin suovyöhykkeen säilyttämisen ja tämän myötä myös yhteenlaskettu 300 metrin suojavyöhyke säilyy. Heinälamminrinteen jätekeskuksen alueella ei ole asemakaavaa. 7.3 Sijaintipaikka ja sen ympäristö Jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungin omistamalla kiinteistöllä Kukkola ( ), jonka pinta-ala on 138,866 ha. Jätekukko Oy vuokraa maa-aluetta Kuopion kaupungilta. Vuokrasopimus on voimassa asti. Lähin asutus sijaitsee noin 0,8 kilometrin päässä jätekeskuksesta luoteeseen. Karttulantien varressa, noin 2 kilometrin päässä jätekeskuksesta pohjoiseen sijaitsee Haminalahden leirikeskus. Jätekeskus sijaitsee metsävaltaisessa, osittain rakennetussa ympäristössä. Jätekeskuksen välittömässä läheisyydessä, länsipuolella sijaitsee Pelastusopiston harjoitusalue. Noin kilometrin etäisyydellä koilliseen jätekeskuksesta sijaitsee vuosina käytössä ollut Silmäsuon kaatopaikka. Kaatopaikantien varressa sijaitsevat Kuopion kaupungin varastoalue, Lohja Rudus Oy Ab:n kiviainesten ottoalue, Skanska asfaltti Oy sekä Maanrakennusliike Maamerkki Oy:n maa- ja kiviainesten ja energiajätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminnot Alueen maaperäolosuhteet Jätekeskus sijoittuu kallioisten, moreenipeitteisten mäkien väliseen painanteeseen. Alueen kallioperä on graniittigneissiä sekä amfibolista liusketta. Kalliolaatu on seosrakenteista. Kallioperä on valtaosin irtomaakerroksen peittämä. Alueella ja sen lähiympäristön kallioperässä on todettu ruhjevyöhykkeitä. Toinen näistä kulkee keskialueelta koilliseen ja toisen kulku on jätekeskuksen länsireunalla suoraan pohjoiseen. Ruhjevyöhykkeissä kallioperä on rakoillutta. Nykyisin käytössä olevalla täyttöalueella ollut kalliopaljastuma on louhittu täyttöalueen laajennuksen yhteydessä. Alueen reunoilla olevien mäkien alueella kalliota peittää ohut, enintään 2 metrin maakerros, joka on pääosin moreenia. Alueen eteläosassa mäkien välisessä painanteessa tulevien laajennusosien IV ja V sekä tasausaltaan sijoitusvaihtoehto 1 kohdalla on pintaosassa turvetta, jota on paksuimmillaan 4 metriä. Turvekerroksen alla

15 7.3.2 Pintavedet Pohjavedet 11/68 on savi-/silttikerroksia. Kokoonpuristuvien turve- ja silttikerrosten paksuus on suurimmillaan metriä alueen eteläosan itäreunalla. Pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat ovat jätekeskuksen ympäristössä pääpiirteissään yhteneviä. Jätekeskuksen alueen kaakkoisreunalla kulkee Lapinjärven laskuoja, joka on ohjattu nykyisen täyttöalueen ohi Heinälamminojaan. Heinälamminoja laskee Myllyjokeen ja siitä edelleen Kyläkeskusjoen kautta Kallaveden Haminalahteen. Alueen länsipuolelle sijoittuvat Korvalammet, joista vedet virtaavat myös laskuojaa myöten Myllyjokeen. Jätekeskusta lähin isompi vesistö on Kallaveden Haminalahti, joka sijaitsee jätekeskuksesta noin 1,6 kilometriä koilliseen. Haminalahden tarkkailu kuuluu Silmäsuon suljetun kaatopaikan ympäristövaikutusten tarkkailuohjelmaan. Suotovesivaikutukset Haminalahdessa ovat olleet vähäisiä. Vesialue luokittui lievästi reheväksi. Haminalahden tarkkailuun kuuluu myös biologinen tarkkailu, jossa Jätekukko Oy on mukana kalojen loistutkimuksen osalta. Pohjaeläintutkimusten mukaan Haminalahden tila on kohentunut 1990-luvun lopulla. Sedimenttien metallipitoisuudet olivat Haminalahdella alhaisia ja alhaisempia kuin vertailualueena toimineella Pilpanlahdella. Biologisen tarkkailun osana tehtiin talvella 2003 kalojen loistutkimus. Loistutkimuksia on haluttu tehdä, koska jätekeskuksen lähialueen asukkaat ovat esittäneet lokkien levittämien loisten uhkaavan kalakantoja. Tutkimuksen mukaan sekä Haminalahdella että vertailualueella Pohjois-Kallavedellä tavattiin Diplostomum-loista tutkittujen mateiden silmistä erittäin yleisesti. Diplostum-loinen on imumato, joka täyskasvuisena elää kalaa syövän linnun suolessa. Eroja loisen esiintymisessä Haminalahdessa ja vertailualueella Pohjois- Kallavedellä ei todettu. Jätekeskuksen läheisyydessä ei ole tärkeitä pohjavesialueita. Jätekeskuksen aluetta ympäröi noin 350 hehtaarin laajuinen valuma-alue, joka koostuu maastopainanteesta ja sitä reunustavien moreenimäkien rinnealueista. Alueella muodostuu keskimääräisellä sadannalla (700 mm/a) ja imeytymiskertoimella 0,2 pohjavettä m 3 /d. Alueen pohjavesi virtaa kohti keskellä sijaitsevaa maastopainannetta. Pohjaveden esiintyminen kallion ruhjeissa on todennäköistä. Kalliopohjavesi virtaa ruhjevyöhykkeissä kohti alueen pohjoisreunaa. Pohjavedellä on virtausyhteys valuma-alueen pohjoispuolelle Myllyjoen maastopainanteen kautta, muissa suunnissa virtausyhteyden katkaisevat kallioiset moreenimäet. Tulevien laajennusosien eteläpuolella savi-silttialueella pohjaveden muodostuminen on erittäin vähäistä, eikä suotautumista juuri tapahdu. Kallioperässä, hienojakoisten silttikerrosten peittämällä painannealueella pohjavesi on paineellista. Jätekeskuksen jätevesien tasausaltaan lounais-länsireunalle on sijoitettu kallioporakaivoja, joiden avulla on pyritty purkamaan pohjaveden painetta ja estämään pohjaveden purkautumista pohjan kautta altaaseen. Pohjavedenpinta porakaivoissa on ylimmillään noin 1 metrin altaan vesipintaa ylempänä.

16 7.4 Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 12/ Käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet Jätekeskukseen otetaan vastaan yhdyskuntajätteitä, teollisuusjätteitä, rakennusjätteitä, maa- ja kiviaineksia sekä terveydenhuollossa syntyviä tms. peitettäviä jätteitä. Jatkossa otetaan vastaan myös ongelmajätteitä. Jätteitä vastaanotetaan Jätekukko Oy:n toimintaalueelta sekä yhteistyökumppaneilta. Jätekeskukseen otetaan vastaan noin tonnia jätettä, josta noin tonnia on ongelmajäterakennukseen vastaanotettavia ongelmajätteitä. Vastaanotettavista jätteistä on nykyisillä käytännöillä hyödynnettävissä noin tonnia jätettä ja tonnia on loppusijoitettavaa jätettä (määrässä on huomioitu lajittelu sekä veden poistuminen lietteistä ennen loppusijoitusta). Arvio jätekeskukseen vuosittain vastaanotettavien jätteiden määristä on seuraava: JÄTELAJI JÄTTEEN TUNNUS KOK. PAINO (t) KUIVA -AINE % JÄTTEEN ALKU- PERÄ JÄT- TEEN TYYPPI JÄTTEEN KÄSITTELY R/D KOODI Yhdyskuntajätteet tavanomainen yhdyskuntajäte jätepenkkaan D01 biojäte välivarastointi R13 puutarhajätteet oksat ja risut haketus, kompostointi R03 muovi välivarastointi R13 lasi oma käyttö, välivarastointi pienmetalli välivarastointi R13 renkaat välivarastointi R13 metalliromu välivarastointi R välivarastointi o.j. luokiteltu se-romu ja pakkaus R13 muu se-romu välivarastointi R13 romuajoneuvot (sis. vaarallisia aineita) välivarastointi R13 R05 likainen lumi tartuntavaaraton sairaalajäte kuolleet eläimet Yhteensä haihdutus kompostointikentällä peitto erilliselle alueelle peitto erilliselle alueelle D09 D05 D05 Teollisuusjätteet tavanomainen teollisuusjäte lajittelu, penkkaan D01 kuivat maali- ja liimajätteet (kaatopaikkakelpoiset) peitto erilliselle alueelle D05 lentotuhka jätepenkkaan D01 arinatuhka Jätepenkkaan D01 turvekaivojen lietteet ,.3 1 Kuivatus lietealtaissa R03

17 kipsijäte puhdistamon välppäjätteet metallinkiillotusjäte Jätepenkkaan Jätepenkkaan peitto erilliselle alueelle 13/68 rasvanerotuskaivon lietteet Kompostointi R03 kompostoitava karjanlanta Kompostointi R03 puun kuorijäte oma käyttö D01 Jätepenkkaan siistauskelvoton paperi D01 D01 D01 D05 muu peitettävä jäte Yhteensä peitto erilliselle alueelle D05 Rakennusjätteet tavanomainen rakennusjäte (sisältää maamassoja, joita ei voida hyödyntää) puhallushiekat asbesti betonijäte tiilijäte käsittelemätön puu käsitelty puu kyllästetty puu Yhteensä lajittelu, penkkaan peitto erilliselle alueelle peitto erilliselle alueelle välivarastointi, murskaus välivarastointi, murskaus välivarastointi, haketus välivarastointi, haketus Välivarastointi D01 D05 D05 R05 R05 R03 R03 R03 Maa- ja kiviainekset sadevesikaivon liete Kuivatus lietealtaissa hiekanerotuskaivon liete Kuivatus lietealtaissa D04 hyödynnettävät maamassat (sisältää lievästi pilaantuneita maamassoja, myös öljyllä lievästi pilaantuneet massat) oma käyttö R11 öljyiset maat välivarastointi, oma käyttö R13 öljyiset lietteet vesitys, laskeutus, välivarastointi D09 asfalttijäte louhe Yhteensä välivarastointi, murskaus välivarastointi, murskaus D04 R05 R05

18 14/68 Ongelmajätteet hapot emäkset liuottimet jäähdytinneste voiteluöljy kiinteät öljyjätteet öljy-ja pesuaineerottimien pinta vesiöljyseos maalit, lakat, liimat paristot loisteputket lyijyakut torjunta-aineet lääkejäte laboratoriojäte kondensaattorit ja muuntajat freoni halonisammuttimet valokuvauskemikaalit sairaalajäte aerosolipakkaukset muut ongelmajätteet Yhteensä Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus vesitys ja välivarastointi vesitys ja välivarastointi Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus D14 D14 R13 D14 R13 D14 D09 D09 D14 D14 D14 R13 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D15 D14 D14 KAIKKI YHTEENSÄ Vuoden 2010 jälkeen vastaanotettaviin jätemääriin vaikuttaa mm. se, missä ja miten energiakäyttöön kelpaava jäte käsitellään. Suurin osa tavanomaisesta loppusijoitettavasta jätteestä on kierrätyspolttoaineen valmistukseen soveltuvaa kuivajätettä (mm. kierrätyskelvotonta paperia, pahvia, muovia, puuta ja tekstiilejä). Jätteen energiahyötykäytön lisääntyessä tavanomaisen loppusijoitettavan jätteen määrä vähenee, joskin tavanomaisen jätteen loppusijoitukseen päätyvän tuhkan määrä voi lisääntyä, koska energiantuotantolaitoksessa käsitellään myös Jätekukko Oy:n toiminta-alueen ulkopuolelta tulevia jätteitä. Tuhkan ja kuonan määrä ja laatu riippuu lähinnä jäte-energiaa hyödyntävän laitoksen sijainnista ja tyypistä. Jos osa nykyisin loppusijoitukseen päätyvästä jätteestä siirtokuormataan tulevaisuudessa jätekeskuksessa energiahyödyntämistä varten, pienenee loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä.

19 15/ Jätteiden vastaanotto Henkilö- ja pakettiautokuormat otetaan vastaan pientuojien alueelle Pikkukukkoon, missä on jätteiden vastaanottoa varten lavat yleisimmille hyötyjätteille ja loppusijoitettavalle jätteelle. Lavojen täytyttyä ne punnitaan ja tyhjennetään jätelajin mukaiselle alueelle. Jätekeskukseen tulevat kuorma-autokuormat punnitaan. Tämän jälkeen kuormat tarkastetaan oikean purkupaikan selvittämiseksi Hyödynnettävien jätteiden ja ongelmajätteiden esikäsittely, käsittely, välivarastointi ja siirtokuormaaminen Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet välivarastoidaan ja tarvittaessa esikäsitellään tai käsitellään ennen hyötykäyttöön toimittamista. Ne jätteet, joita ei hyödynnetä omassa toiminnassa, siirtokuormataan käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi muualla. Suurin osa risuhakkeesta ja haravointijäte hyödynnetään omassa toiminnassa karjanlannan kompostoinnin tukiaineena. Karjanlanta ja kuivatettu rasvanerotuskaivojen liete kompostoidaan alueella omissa aumoissaan. Jätekeskuksessa kompostoitava karjanlanta on sivutuoteasetuksen (EY 1774/2002) luokkaan 2 kuuluvaa jätettä. Jätekeskuksen kompostointitoiminta on sivutuoteasetuksen mukaista toimintaa ja kompostoinnin toimivaltainen viranomainen on kasvituotannon tarkastuskeskus (KTTK). KTTK on hyväksynyt Heinälamminrinteen jätekeskuksessa sijaitsevan aumakompostointialueen päätöksellään nro 24/762/2004. Jätekeskuksessa karjanlanta käsitellään KTTK:n antamien ohjeiden mukaisesti. Valmis komposti on tuotteistettu ja KTTK:n päätöksen mukaan sitä voidaan toimittaa laitoksen ulkopuolelle maanparannuskompostina. Louhe-, betoni-, tiili- ja asfalttijäte varastoidaan erillisissä kasoissa ja murskataan siirrettävällä murskaimella varaston kasvaessa riittävän suureksi. Osa em. murskatusta materiaaleista hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa, loput toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Murskatuista materiaaleista tehdään tarvittavat liukoisuus- ym. laadunvalvontatestit. Maa-aines varastoidaan ja hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa. Erilliskerätty biojäte kuormataan siihen tarkoitukseen varatulla ja rakennetulla alueella kannellisiin kontteihin ja toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Tällä hetkellä jätekeskuksessa siirtokuormataan Kuopiosta ja Pieksämäeltä kerätty biojäte. Romuajoneuvot varastoidaan öljynerotuskaivolla varustetulla betonipintaisella alueella, josta ne ohjautuvat säännöllisesti tuottajavastuun mukaiseen keräysjärjestelmään. Jätekeskuksessa murskataan energiana hyödynnettävää jätettä (esim. käsittelemätön ja käsitelty puu) hyötyjätekentällä, jolle rakennetaan laajennusosa. Laajennusosan valmistuttua murskaustoiminta siirtyy laajennusosalle. Jos murskattavan jätteen määrä kasvaa, siirretään murskaustoiminta hyötykentän laajennusosalle (puujätekenttä) sijoitettavaan halliin. Hallia varten on tehty tilavaraus hyötyjätekentälle. Hyötyjätekentän pohjarakenteissa hyödynnetään betonimursketta. Lievästi pilaantuneet öljyiset maat, joiden pitoisuus on < mg/kg, hyödynnetään jätetäytön peittomaana. Tällä hetkellä yli mg/kg öljyä sisältävät maat välivarastoidaan ja kuljetetaan alalla toimiville laitoksille käsiteltäväksi tai asianmukaisesti lop-

20 16/68 pusijoitettavaksi. Öljyisiä maita on aikaisemmin kompostoitu jätekeskuksessa nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Mahdollisuus käsitellä öljyisiä maita (esim. kompostoimalla) jätekeskuksessa myös jatkossa säilytetään. SE-romun vastanotosta jätekeskukseen on sopimus tuottajayhteisöjen kanssa. Sähkö- ja elektroniikkaromujen vastaanotto siirtyy rakennettavaan ongelmajätteiden vastaanottorakennukseen. Kyllästetty puu kerätään erilliseen kasaan, josta Demolite Oy noutaa sen tuottajavastuun mukaisesti. Ongelmajätteiden vastaanottoa varten rakennetaan uusi rakennus, johon sijoitetaan tavanomaisten ongelmajätteiden vastaanotto- ja välivarastointitilat sekä öljyisten vesien ja öljyjen vastaanottosäiliöt. Ko. rakennukseen sijoittuvat toiminnot ovat pääasiassa ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi. Rakennuksessa tapahtuvaa ongelmajätteiden käsittelyä on lähinnä öljyisten vesien vesitys (veden erottaminen öljystä). Ongelmajäterakennus rakennetaan kahteen tasoon siten, että pihatasossa ovat varsinaiset vastaanottotilat ja kellaritasossa ovat mm. jäteöljysäiliö, öljynerotin ja tekninen tila. Myös sähkö- ja elektroniikkaromujen vastaanotto siirtyy ongelmajätteiden vastaanottorakennukseen. Jätekeskukseen vastaanotetut ongelmajätteet, asbestia lukuun ottamatta, välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi ongelmajätteen käsittelyluvan omaaviin laitoksiin. Nykyisten siirtokuormaustoimintojen lisäksi osa nykyisin loppusijoitukseen päätyvästä jätteestä voidaan tulevaisuudessa siirtokuormata jätekeskuksessa energiahyödyntämistä varten. Siirtokuormausasema sijoittuu nykyisen biojätteen siirtokuormauspaikan yhteyteen. Tällä hetkellä hiekanerotus- ja sadevesikaivojen lietteet kuivatetaan maavalleilla eristetyssä altaassa hyötyjätekentällä. Kuivattamisen jälkeen kiintoaines viedään jätetäyttöön loppusijoitusalueelle peittomaana käytettäväksi. Myös rasvanerotus- ja turvekaivojen lietteet kuivatetaan maavalleilla eristetyssä altaassa hyötyjätekentällä ja kuivatettu liete kompostoidaan aumoissa. Nykyisen öljyisten maiden käsittelyalueen läheisyyteen rakennetaan uudet rasvanerotuskaivojen, öljynerotuskaivojen, sadevesikaivojen ja hiekanerotuskaivojen sekä turvekaivojen lietteiden kuivatusaltaat. Kuivatut lietteet kompostoidaan (lähinnä rasvanerotuskaivojen liete), hyödynnetään omassa toiminnassa esim. jätetäytön peittomaana (lähinnä turve, sadevesikaivojen sekä hiekanerotuskaivojen lietteet) tai siirretään välivarastoon (lähinnä öljyiset lietteet), josta ne kuljetetaan alalla toimiville laitoksille käsiteltäväksi tai asianmukaisesti loppusijoitettavaksi. Kompostoitu rasvanerotuskaivon liete hyödynnetään omassa toiminnassa, mutta sitä voidaan toimittaa myös muualle hyödynnettäväksi. Jätteiden varaston maksimimäärä on tonnia, josta ongelmajätteiden vastaanottorakennuksessa voidaan varastoida noin 132 tonnia. Jätekeskuksen maksimivarastomäärät jätejakeittain ovat seuraavat: JÄTELAJI Yhdyskuntajätteet JÄTTEEN TUNNUS KOK. PAINO (t) KIINTOAINE (%) JÄTTEEN TYYPPI Puutarhajätteet kompostoitavat jätteet (aumassa) Lasi

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan muutos ja toiminnanaloittamislupa, Kuopio

Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan muutos ja toiminnanaloittamislupa, Kuopio Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 68/2015/1 Dnro ISAVI/3051/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2015 ASIA Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan muutos ja toiminnanaloittamislupa, Kuopio HAKIJA Jätekukko Oy PL 2500

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Lausunto Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta Äänekosken tehdasintegraatin käytössä olevan jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan tarkistamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Raportti 67040159.BK 16.2.2005 HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Taustaa Tamperelainen jätteenkäsittelytoimintaan sekä purku urakointiin erikoistunut Toivonen Yhtiöt Oy suunnittelee jätteenkäsittelykeskusta Ruoveden Vinsanvuoreen

Lisätiedot

6 TOIMINTAA KOSKEVAT YMPÄRISTÖLUPA- JA MUUT PÄÄTÖKSET

6 TOIMINTAA KOSKEVAT YMPÄRISTÖLUPA- JA MUUT PÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2007-Y-268-111 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2008 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. 1 ASIA Ympäristölupa,

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Viurusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa sekä toiminnan- ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 9/09/2 Dnro Psy-2008-y-136 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 9/09/2 Dnro Psy-2008-y-136 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 9/09/2 Dnro Psy-2008-y-136 Annettu julkipanon jälkeen 14.1.2009 1 ASIA LUVAN HAKIJA Majasaarenkankaan jätekeskuksen käytöstä poistetun täyttöalueen sulkemista ja kaasunkeräysjärjestelmän

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com 1.1.2014 alkaen ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2017 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 PÄÄTÖS 1(6) Dnro 0496Y0273-121 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2004 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Ruokolahden kunnan Vaittilan kaatopaikan

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot