Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio."

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y Annettu julkipanon jälkeen Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. Jätekukko Oy PL KUOPIO

2 1 ASIA HAKIJA LUPAHAKEMUS JA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN ASIAN VIREILLETULO VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTOPÄÄTÖS VOIMASSA OLEVAT LUPAMÄÄRÄYKSET HAKEMUS TOIMINTA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Alueen maaperäolosuhteet Pintavedet Pohjavedet JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet Jätteiden vastaanotto Hyödynnettävien jätteiden ja ongelmajätteiden esikäsittely, käsittely, välivarastointi ja siirtokuormaaminen Jätteiden hyödyntäminen omassa toiminnassa Jätteiden sijoitus kaatopaikalle Täyttöalueet, -tilavuus ja -aika Kaatopaikan rakenteet Pohjarakenteet Kaasunkeräysjärjestelmä Pintarakenteet Lietteiden kuivausaltaat LIIKENNÖINTI JA LIIKENNEJÄRJESTELYT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET JA ENERGIAN KÄYTTÖ VESIEN KERÄILY JA JOHTAMINEN VESIEN KÄSITTELY YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Viemäriin johdettavat jätevedet Kuormitus pintavesiin ja kalastoon Vaikutus pohjaveteen ja maaperään Vaikutus ilman laatuun Roskaantuminen Melu ja tärinä Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset luonnonsuojeluarvoihin, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Eläinhaitat Jätteen määrän tai haitallisuuden vähentäminen TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toimintojen ja jätetäytön tarkkailu Pölyn ja kaasun tarkkailu Jätevesien tarkkailu Pintavesitarkkailu...32

3 Pohjavesitarkkailu Jätetäytön sisäisen veden tarkkailu Muut tarkkailut Raportointi TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA POIKKEUSTILANTEISIIN VARAUTUMINEN PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMINEN VAKUUS TOIMINNAN ALOITTAMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ASIAN KÄSITTELY ASIAN VIREILLÄOLOSTA TIEDOTTAMINEN TARKASTUKSET JA NEUVOTTELUT LAUSUNNOT MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET SEKÄ ESITETYT VAATIMUKSET HAKIJAN VASTINE RATKAISU VASTAUS YKSILÖITYIHIN LAUSUNTOIHIN LUPAMÄÄRÄYKSET Kaatopaikan luokitus ja kaatopaikalla käsiteltävät jätteet Täyttöalueiden III, IV ja V sekä uuden jätevesien tasausaltaan pohjarakenteet Asbestijäte Kaatopaikan jälkihoito Vastuu kaatopaikan jälkihoidosta Eläinten määrän rajoittaminen Öljyisten maa-ainesten käsittely Hyödynnettävien jätteiden varastointi ja siirtokuormaus Ongelmajätteiden käsittely ja merkintä Jätteiden toimittaminen Louheen, betoni- ja tiilijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely Jäteaseman alueen vesien johtaminen ja käsittely Melu Haju Häiriötilanteiden hoitaminen ja niistä ilmoittaminen Käyttö- ja hoitosuunnitelma Jätteiden, päästöjen ja ympäristövaikutusten seuranta ja tarkkailu Toiminnan lopettaminen VAKUUDEN ASETTAMINEN RATKAISUN PERUSTELUT LUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET LAAJENNETULLE TOIMINNALLE LUVAN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTELUT YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA SEN HUOMIOON OTTAMINEN LUPAPÄÄTÖKSESSÄ LUVAN VOIMASSAOLO LUVAN VOIMASSAOLO ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN...67

4 17 MUUTOKSENHAKU LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN...68

5 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus. 2 HAKIJA Jätekukko Oy PL KUOPIO 3 LUPAHAKEMUS JA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätekukko Oy hakee ympäristölupaa jätekeskuksen uusille toiminnoille. Lisäksi hakija pyytää toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Hakemus sisältää myös nykyisen toiminnan lupamääräysten tarkistamisen. Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin mukaan kaatopaikalla on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Kyseessä on myös ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukainen lupamääräysten tarkistaminen. Lisäksi hakija pyytää toiminnalle ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. 4 TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristönsuojeluasetuksen 6 :n 1 momentin kohdan 12 a) perusteella kaatopaikan lupahakemus käsitellään alueellisessa ympäristökeskuksessa. 5 ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on kirjattu saapuneeksi Pohjois-Savon ympäristökeskukseen Hakemusta on täydennetty ja sekä päivätyillä täydennyksillä.

6 6 VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA 2/ Ympäristölupapäätös Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut Kuopion kaupungille Heinälamminrinteen jäteaseman toiminnalle ympäristöluvan. Lupa sisältää seuraavat toiminnat: hyödynnettävien jätteiden lajittelu, esikäsittely, varastointi lietteiden kompostointi öljyisten maa-ainesten käsittely tavanomaisen jätteen kaatopaikka asbestijätteiden kaatopaikka kloorifenoleilla ja PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneen maa-aineksen välivarastointi louheen, purkutyöstä syntyvien tiilien ja betonin sekä pala-asfaltin varastointi ja murskaus. Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 01/0247/2 muuttanut ympäristöluvan lupamääräystä 7 "kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely" ja lupamääräystä 8 "kaatopaikan jälkihoito". Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään taltio 2264 pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen. Ympäristöluvassa on määrätty, että lupamääräyksiä tarkistetaan tarpeellisilta osin kaatopaikan täyttöalueen laajennuksen lupakäsittelyn ja öljyisen maa-aineksen käsittelyn tehostamissuunnitelman tai muiden muutosten hyväksymisen yhteydessä. Päätöksen mukaan täyttöalueen laajentamista koskeva ympäristölupahakemus tuli tehdä mennessä, mutta ympäristökeskus on kirjeellä hyväksynyt Jätekukko Oy:n esityksen, että ympäristölupa haetaan jäteasemalle sen jälkeen, kun alueelle on laadittu yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma on valmistunut keväällä 2004 ja se on ollut pohjana YVA-prosessissa. 6.2 Ympäristöluvan siirtopäätös Pohjois-Savon ympäristökeskus on siirtänyt Heinälammin jätekeskuksen ympäristöluvan sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden antaman päätöksen jälkeen Kuopion kaupungilta Jätekukko Oy:lle. Lupa siirtyy Kuopion kaupungilta Jätekukko Oy:lle päätöksessä tarkemmin määritellyn euron vakuuden asettamisen jälkeen. Päätöksellä on muutettu ympäristölupapäätöksen määräystä 22 "selvitys vakuudesta tai muusta järjestelystä". Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään nro 05/0098/2 muuttanut edellä mainitun vakuuden perusteita. 6.3 Voimassa olevat lupamääräykset Täyttöalueista lupaan sisältyvät täyttöalueet I ja II. Ympäristöluvassa, sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden antamien päätösten jälkeen, on seuraavat lupamääräykset: Hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja varastointi 1. Hyödynnettävät jätteet on varastoitava niin, että ne eivät laadultaan muutu hyötykäyttöön kelpaamattomiksi varastoinnin aikana. Jätteet on varastoitava päällystetyllä alueella, jolta valumavedet johdetaan kaatopaikkavesien käsittelyyn. Varastoalueen on oltava tämän päätöksen mukainen mennessä.

7 3/68 Lietteiden kompostointi 2. Kompostointialueen suotovedet on käsiteltävä kaatopaikkavesien käsittelyssä. Jos vesiä halutaan johtaa jäteaseman ulkopuolelle, niiden laatu ja määrä on selvitettävä. Ympäristökeskus voi hyväksyä vesien johtamisen selvityksen perusteella. Öljyisten maa-ainesten käsittely 3. Öljyisten maa-ainesten käsittelyssä on käytettävä sellaista käsittelymenetelmää, jolla maa-aineksen öljypitoisuus saadaan tehokkaasti alenemaan sekä päästöt ilmaan ja ympäristöön käsittelyn aikana voidaan estää. Tehostettu käsittelymenetelmä tulee olla käytössä viimeistään Suunnitelma käsittelymenetelmän tehostamisesta ja sen toteutuksesta on esitettävä mennessä Pohjois-Savon ympäristökeskukseen. Suunnitelman tulee sisältää kuvaus käsittelymenetelmästä ja sen tehokkuudesta, käsittelykapasiteetti ja toteutusaikataulu. Öljyisten maa-ainesten käsittely- ja varastoalueelle saa välivarastoida tilapäisesti ennen hyödynnettäväksi tai käsittelyyn toimittamista muita kuin öljyllä pilaantuneita maaaineksia. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka 4 Kaatopaikan luokitus ja käsiteltävät jätteet Kaatopaikka luokitellaan tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Kaatopaikan nykyisen täyttöalueen tilavuus on m 3 ja täyttöalueen laajennuksen tilavuus m 3. Kaatopaikalle saa sijoittaa - kiinteää yhdyskuntajätettä (asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä), - eläinkudosjätettä, - terveydenhuollon jätettä sekä - muuta tavanomaista jätettä. Muuta kuin yhdyskuntajätettä saa sijoittaa kaatopaikalle vain, jos jätteen kaatopaikkakelpoisuus on arvioitu valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen liitteen 2 mukaisesti ja siten osoitettu jätteen soveltuvan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Kaatopaikan jätetäyttöön ei saa sijoittaa - erilliskerättyä hyödyntämiskelpoista jätettä kuten paperia, pahvia, lasia ja metalleja; - käytöstä poistettuja auton tai työkoneen renkaita tai niiden silppua; - hyödyntämiskelpoista rakennusjätettä; - lietteitä ja nestemäisiä jätteitä; - tartuntavaarallisia jätteitä; - öljyisiä jätteitä, joiden öljyhiilivetypitoisuus ylittää seuraavat pitoisuudet: bensiinijakeet 500 mg/kg kuiva-ainetta, keskitisleet 1000 mg/kg kuiva-ainetta, raskaat öljytuotteet 2000 mg/kg kuiva-ainetta; alkaen yhdyskuntajätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole erilliskerätty hyödyntämistä varten.

8 5 Kaatopaikan pohjan rakentaminen 4/68 Täyttöalueen laajennuksen pohjalle tulee tehdä vähintään 0,5 metrin tiivistekerros, keinotekoinen eriste ja 0,5 metrin kuivatuskerros. Tiivistekerroksella on saavutettava vastaava vaikutus kuin 1 m paksulla kerroksella, jonka vedenläpäisevyyskerroin k 1,0 x 10-9 m/s. Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastoalueen pohja tulee rakentaa vastaavalla tavalla. Täyttöalueen laajennuksen pohjan tiivistys voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisesti yhteensä 0,5 metrin paksuisesta tiivistekerroksesta. Tiivisteen alempi kerros (410 mm) muodostuu tiivistettävästä moreenista, jonka vedenläpäisevyyskerroin k 1,0 x 10-8 m/s ja ylempi kerros (90 mm) bentoniitin, polymeerin ja hiekan seoksesta (Trisoplast), jonka vedenläpäisevyyskerroin k 5 x m/s. Tiivistekerroksen päälle asennetaan HDPEkalvo (2 mm), suojakerros (200 mm), suodatinkangas (kl3), kuivatuskerros (500 mm, k 1 x 10-3 m/s) ja suodatinkangas (kl3). Ennen jätteiden sijoitusta suodatinkangas on suojattava esim. suojakerroksella tai uutoin varmistuttava siitä, että jätteet eivät riko suodatinkangasta. Pohjarakenteiden toteutuksesta ja siitä, että ne täyttävät hakemussuunnitelmassa ja tässä päätöksessä määrätyn vaatimustason, on esitettävä selvitys ennen jätteiden sijoittamisen aloittamista kuitenkin viimeistään Selvitykseen tulee sisältyä työn toteutuksen lisäksi työnaikaiseen laadunvalvontaan perustuva ulkopuolisen laadunvalvojan raportti rakenteiden toteutumisesta suunnitelman mukaisesti. Nykyiselle pilaantuneiden maa-ainesten välivarastoalueelle rakennettavan tavanomaiselle jätteelle tarkoitetun kaatopaikan täyttöalueen pohjarakenteista ja niiden liittymisestä olemassa oleviin pohjarakenteisiin on esitettävä suunnitelma Pohjois-Savon ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi kuusi kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. 6 Eläinkudosjätteiden ja terveydenhuollon jätteiden käsittely Eläinkudosjätteet ja terveydenhuollon jätteen on sijoitettava kaatopaikalla suunnitelmallisesti niille varattuihin sijoituspaikkoihin. Suunnitellut sijoituspaikkatiedot on täydennettävä jäteaseman käyttö- ja hoitosuunnitelmaan mennessä. Ennen jätteiden vastaanottamista on varmistuttava, että jätteet eivät ole tartuntavaarallisia. Jätteen on peitettävä välittömästi maa-aineksella. 7 Kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely Kaatopaikkakaasu on kerättävä ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä. Jos kaasua ei voida hyödyntää, se on käsiteltävä muulla tavoin. Kaasun keräysjärjestelmän on oltava valmiina mennessä. Selvitys toteutetusta kaasunkeräysjärjestelmästä ja kaasun hyödyntämisestä on esitettävä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle määräyksen 8 mukaisen kaatopaikan jälkihoitotöiden toteutuksesta annettavan selvityksen yhteydessä. Ellei kaasua voida hyödyntää, selvitys hyödyntämisen esteistä sekä suunnitelma kaasun käsittelystä muulla tavoin on esitettävä ympäristökeskukselle määräyksen 8 mukaisen kaatopaikan pintarakenteita koskevan rakentamissuunnitelman yhteydessä. 8 Kaatopaikan jälkihoito Kaatopaikka tai sen osa on jälkihoidettava käytön loputtua. Vuoden 2000 aikana käytöstä poistettava jätetäyttöalue (ilmoitettu pinta-ala 7,65 ha) on jälkihoidettava vuoden 2003

9 5/68 loppuun mennessä. Jälkihoitotöihin kuuluu täyttöalueen pinnan muotoilu, pintakerroksen rakentaminen, suotovesien kerääminen ja johtaminen kaatopaikkavesien tasausaltaaseen, pintavalumavesien kerääminen ja johtaminen niskaojiin sekä jätetäytön kaasun keräysja poistojärjestelmän toteutus. Pintarakenteista on tehtävä rakentamissuunnitelma, johon sisältyy laadunvarmennussuunnitelma sekä selvitys jätepenkan painumisesta. Suunnitelmat on toimitettava ympäristökeskukseen kuusi kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. Pintakerroksen eri rakennekerrosten rakentamisen aloittamisesta on ilmoitettava ennalta ympäristökeskukselle. Jälkihoitotöiden toteutuksesta on lähetettävä selvitys ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa töiden valmistumisesta. Käytöstä poistettu jätteenkäsittelyalue rakenteineen on pidettävä kunnossa. Alueen tilaa ja rakenteiden kuntoa on seurattava säännöllisin tarkastuksin määräyksessä 20 mainitun tarkkailuohjelman mukaisesti. Havaitut rakennevauriot on korjattava viipymättä. 9 Vastuu kaatopaikan jälkihoidosta Kaatopaikan pitäjän on vastattava kaatopaikan jälkihoidosta niin kauan kuin kaatopaikasta todetaan aiheutuvan vaikutuksia ympäristöön, kuitenkin enintään 30 vuotta kaatopaikan käytön lopettamisen jälkeen. Mikäli kaatopaikasta arvioidaan aiheutuvan vaikutuksia ympäristöön vielä edellä mainitun 30 vuoden kuluttua, lupaviranomainen päättää ennen edellä tarkoitetun vastuuajan päättymistä kaatopaikan pitäjän jälkihoitovastuun jatkamisesta. 10 Kaatopaikan hoito ja eläinten ravinnonsaannin rajoittaminen Eläinten, erityisesti lokkien ja varislintujen, määriä kaatopaikalla on vähennettävä riittävällä kaatopaikan hoidolla ja soveltuvilla rakenteellisilla ratkaisuilla. Lintujen torjuntakeinoja kaatopaikalla on edelleen aktiivisesti kehitettävä. Vuoden 2001 aikana lintujen torjumiseksi toteutettavasta verkkokokeilusta tai muun rakenteellisen ratkaisun toteutuksesta on esitettävä suunnitelma hyväksyttäväksi Pohjois-Savon ympäristökeskukselle mennessä. Suunnitelman, joka on tehtävä yhteistyössä lintuasiantuntijoiden kanssa, tulee sisältää selvitys verkon tai muun ratkaisun rakenteesta ja käytöstä, kustannuksista sekä toteutuksen tarkemmasta aikataulusta. Ympäristökeskus tekee suunnitelman toteutuksesta päätöksen. Määräyksen 20 mukaiseen vuosiraporttiin on liitettävä vuosittain selvitys toteutetuista ja suunnitelluista torjuntatoimista ja toteutettujen torjuntatoimien vaikutuksista. Asbestijätteen kaatopaikka 11 Kaatopaikan luokitus ja käsiteltävät jätteet Asbestijätteen kaatopaikka luokitellaan ongelmajätteen kaatopaikaksi. Asbestijätteen kaatopaikalle saa sijoittaa asbestia sisältäviä jätteitä. 12 Asbestijätteen käsittely Asbestijätteen kaatopaikka on rakennettava erilleen yhdyskuntajätteen kaatopaikasta. Kaatopaikan maaperän on täytettävä sellaiset veden kyllästämän maan vedenläpäisevyys- ja paksuusvaatimukset, että niiden yhdistetty vaikutus vastaa vähintään seuraavia vaatimuksia: vedenläpäisevyyden K-arvo enintään 1,0 x 10-7 m/s ja paksuus vähintään 1 metri. Jos maaperän tiiveys ei vastaa luonnostaan tätä vaatimusta, on sitä parannettava rakennetulla tiivistyskerroksella vastaavan suojatason saavuttamiseksi, jolloin

10 6/68 rakennetun tiivistyskerroksen on oltava vähintään 0,5 metrin paksuinen. Pohja on rakennettava niin, että siihen ei muodostu vettä kerääviä painanteita. Asbestijätteen sijoituspaikan rakenteista ja sijoituspaikasta on esitettävä selvitys Pohjois- Savon ympäristökeskukselle ennen jätteiden sijoittamista kaatopaikalle kuitenkin viimeistään kolme kuukautta toteutuksen jälkeen. Asbestijätteiden pölyäminen kuljetuksen, käsittelyn ja sijoittamisen aikana tulee estää. Asbestipöly on kuljetettava ja sijoitettava tiiviissä pakkauksissa. Jätteet on peitettävä heti sijoituksen jälkeen. Kloorifenoleilla sekä PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneet maa-ainekset 13 Kloorifenoleilla ja PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneen maa-aineksen välivarasto Pilaantuneet maa-ainekset on varastoitava niin, että niitä ei pääse leviämään ympäristöön pölyn tai vesien välityksellä. Varastoalueen valumavesirakenteet, kuten kaivot, on kunnostettava ja rikkoontuneet peitemuovit korvattava ehjillä pikaisesti. Rakenteet on pidettävä kunnossa. 14 Pilaantuneiden maa-ainesten siirto Pilaantuneet maa-ainekset on siirrettävä nykyiseltä välivarastopaikalta luvalliseen käsittelypaikkaan viimeistään Suunnitelma maa-ainesten siirtämisestä on esitettävä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi viimeistään Louheen, tiili- ja betonijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely 15 Louheen, betoni- ja tiilijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely Louheen, betoni- ja tiilijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely- ja varastointialueiden valumavedet saadaan toistaiseksi johtaa jätteenkäsittelyaluetta ympäröiviin niskaojiin. Valumavedet on johdettava kaatopaikkavesien joukkoon, jos se osoittautuu vesien laadun perusteella myöhemmin tarpeelliseksi. Haitallinen pölyäminen tulee estää käsittelyalueella. Murskattavia jätteitä on tarvittaessa kasteltava pölyämisen estämiseksi. Ympäristölle vaaralliset ja haitalliset kemikaalit ja jätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Nestemäisten polttoaineiden ja öljyjätteiden varastointialueilla ja työkoneiden tankkauspaikoilla maaperä tulee suojata öljynkestävällä muovilla tai muulla rakenteella, joka estää öljyn pääsyn maaperään. Maaperän suojarakenne on muotoiltava niin, että mahdolliset öljyvuodot eivät pääse ympäristöön suojauksen reunojen kautta. Koko jäteasemaa koskevat määräykset 16 Jäteaseman alueen vesien johtaminen ja käsittely Kaatopaikan suoto- ja valumavedet sekä jätteenkäsittely- ja hyödyntämisalueiden, joille sijoittuu valumavesiä likaavia toimintoja, valumavedet on kerättävä ja johdettava kaatopaikkavesialtaaseen. Jätevedet on esikäsiteltävä ilmastamalla ennen viemäriin laskemista. Tasaus- ja ilmastusaltaan ilmastusjärjestelmä on pidettävä kunnossa.

11 17 Melu 7/68 Jäteaseman toiminnasta aiheutuva melutaso (L Aeq ) ei saa ylittää ympäristön asuntojen piha-alueilla päiväaikana klo mitattuna 55 db ja yöaikana klo mitattuna 50 db. 18 Käyttö- ja hoitosuunnitelma Käyttö ja hoitosuunnitelma on laajennettava koskemaan kaikkia jäteaseman toimintoja. Täydennetty suunnitelma, johon on liitetty kaatopaikan laajennusalueen yksityiskohtainen täyttösuunnitelma sekä määräyksen 6 mukainen selvitys, on toimitettava ympäristökeskukseen mennessä. 19 Häiriötilanteiden hoitaminen ja niistä ilmoittaminen Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava sekä ympäristöhaittojen torjuntaan on ryhdyttävä heti vahingon tapahtuessa. Vahinkotilanteista, poikkeuksellisista ympäristöpäästöistä ja niihin vaikuttavista tapahtumista on ilmoitettava viipymättä ympäristökeskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalle. Suunnitelmaan on lisättävä toimenpiteet kaatopaikkavesialtaan ylivuototilanteen hoitamiseksi. Täydennetty suunnitelma on toimitettava Pohjois-Savon ympäristökeskukseen mennessä. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 20 Jätteiden, päästöjen ja ympäristövaikutusten seuranta ja tarkkailu Jäteasemalla harjoitettavista toiminnoista, jätteistä, niiden hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden valvonnasta on pidettävä kirjaa. Jäteaseman päästöjä ja ympäristövaikutuksia sekä kaatopaikan jätetäytön tilaa on tarkkailtava. Tarkkailuohjelmaan tulee sisältyä jäteasemalla harjoitettavien toimintojen käyttötarkkailu sekä päästöjen ympäristövaikutusten tarkkailu. Tarkkailuohjelmaa tulee täydentää tai tarkentaa seuraavasti: Käyttötarkkailu ja kirjanpito - käyttötarkkailu kaikista jäteaseman toiminnoista - jälkihoidetun alueen rakenteiden tarkkailu - kirjanpito jäteasemalle vastaanotettavista, käsiteltävistä, hyödynnettävistä ja hyötykäyttöön toimitettavista jätteistä - haittaeläinten torjunta - kaatopaikkakelpoisuuden seuranta Päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu - pelastusopiston harjoitusalueelta kaatopaikkavesialtaaseen johdettavien valumavesien määrän seuranta - kalliopohjaveden tarkkailu kaatopaikan itä- ja länsipuolisista ruhjeista - pohjavesien pinnankorkeuksien mittaus ja korkeuksien sitominen samaan korkeusjärjestelmään, jota on käytetty kaatopaikkasuunnitelmissa. Seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta on esitettävä korjattu ohjelma, joka on toimitettava ympäristökeskukseen mennessä. Seurantatulokset on toimitettava ohjelman mukaisesti. Vuosittain on esitettävä kirjanpidon, tarkkailun ja seurannan tulokset

12 8/68 vuosiraportissa, joka toimitetaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. 22 Selvitys vakuudesta tai muusta järjestelystä Kaatopaikan ja ongelmajätteiden käsittelypaikkojen käytön ja jälkihoidon varmistamiseksi tehdyistä järjestelyistä on vuosittain esitettävä selvitys määräyksen 20 mukaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Selvityksessä on oltava - arvio riskeistä ja jälkihoitokustannuksista - maksetut jälkihoitokustannukset. 23 Muut määräykset Suunnitelmat, selvitykset, ilmoitukset, tarkkailuohjelma- ja tulokset, jotka edellä olevien määräysten mukaan tulee esittää Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, on lähetettävä samanaikaisesti tiedoksi Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalle. Vakuus Ympäristöluvan siirtopäätöksessä on määrätty vakuus, joka Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kuuluu seuraavasti: Jätekukko Oy:n on asetettava mennessä nykyisen täyttöalueen (I-vaiheen laajennuksen) jälkihoitoa varten euron suuruinen vakuus, joka on varattu nimenomaisesti ja ainoastaan tähän tarkoitukseen, ja joka on nostettavissa vakuutta tarvittaessa. Vakuus voi olla pankkitalletus, pankkitakaus tai Jätekukko Oy:n osakkeita omistavan kunnan antama omavelkainen takaus. Jätekukko Oy:n jätemaksujen keräämistä ja jälkihoitoa varten tapahtuvaa kirjanpidollisen varauksen tekemistä ei voida pitää ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentin tarkoittamana muuna järjestelynä. 7 HAKEMUS 7.1 Toiminta Heinälamminrinteen jätekeskus on aloittanut toimintansa vuonna Jätekeskus siirtyi kuntien omistaman yhtiön, Jätekukko Oy:n, hallintaan Jätekeskuksessa on henkilökuntaa 8 henkilötyövuoden verran. Jätekeskuksen konetyöt hoitaa urakoitsija. Jätekeskus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7 19 sekä muutamia lauantaita vuodessa. Jätekeskuksen portit pidetään muuna aikana lukittuna. Jätekeskuksessa aukioloajan ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa ovat murskaustoiminta, järjestetyn jätteenkuljetuksen kuormien saapuminen ja kaatopaikkajyrän toiminta. Ympäristölupahakemus sisältää hakemuksen jätekeskuksen nykyisen toiminnan lupamääräysten tarkistamiseksi ja uusia luvitettavia toimintoja. Tällä hetkellä voimassa olevan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Pohjois-Savon ympäristökeskukselle kirjeillä ilmoitetut toiminnan kehittämistoimenpiteet on myös esitetty tässä lupahakemuksessa. Jätekeskuksen toimintoja, joille ympäristölupaa haetaan, ovat:

13 9/68 hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja välivarastointi (mm. lasi, metalli, paperi, pahvi, muovi, posliini, käsittelemätön ja käsitelty puu, haravointijäte, risut, biojäte, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, maa- ja kiviainekset, betoni, tiili, pala-asfaltti, romuajoneuvot) loppusijoitettavien jätteiden vastaanotto (yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuusjätteet, mukaan lukien välitöntä peittämistä vaativien jätteiden vastaanotto) ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi (mm. akut, maalit, loisteputket, öljyt, öljyiset maat, öljyiset lietteet, kyllästetty puu) jätteiden esikäsittely ja käsittely (mm. käsittelemättömän ja käsitellyn puun sekä risujen haketus; louheen, betonin, tiilen ja pala-asfaltin murskaus, hyödynnettävien jätteiden lajittelu kuormista; lietteiden kuivatus; karjanlannan ja rasvanerotuskaivojen lietteiden kompostointi, jätteiden loppusijoitus) jätteiden siirtokuormaus (mm. hyödynnettävät jätteet, ongelmajätteet sekä energiajäte). Uusia toimintoja edellä mainituista ovat uudet jätevesien ja pintavesien tasausaltaat, lietteiden valutusaltaat, ongelmajätteiden vastaanottorakennus sekä hyötyjätekentän ja loppusijoitusalueiden laajennukset (täyttöalueet III V). Jätekeskuksen alueella on jätteiden vastaanotto-, välivarastointi- ja käsittelyalueiden lisäksi toimistorakennus ja konehalli. Toimistorakennuksessa on työ- ja sosiaalitilat sekä neuvottelutilat. Konehallissa on koneiden huolto- ja säilytystilat sekä pesupaikka. Hakija pyytää Pohjois-Savon ympäristökeskusta tarkistamaan lupapäätöksessä jätetäyttöön sijoitettavan jätteen öljyhiilivetypitoisuuden rajan. Perusteluna hakija viittaa Ympäristöministeriön Tullihallitukselle antamaan lausuntoon autonpesulaitteiden hiekanerotusjätteen jäteveroa koskevasta ennakkoratkaisuasiasta, jossa todetaan hiekanerotusjätteen öljyhiilivetyjen ongelmajätteen raja-arvon olevan mg/kg ja, että jäte, joka alittaa edellä mainitun pitoisuuden, voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Hakijan mukaan öljyhiilivetyjen ympäristöön joutumisen vaaraa ei ole, koska loppusijoitusalueiden pohjat ovat tiiviit sekä nykyisellä että uusilla alueilla ja jätevedet kerätään hallitusti talteen. 7.2 Alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäyttörajoitukset Seutukaavassa (seutukaava 3,vahvistettu 1989) Heinälamminrinteen jätekeskus on esitetty kohdemerkinnällä yhdyskuntateknisen huollon alueeksi, kaatopaikaksi (ET). Kuopion seudun maakuntakaavaluonnos on valmisteilla. Heinälamminrinteen jätekeskus aiotaan osoittaa maakuntakaavassa jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (Kuopion kaupunginhallituksen päätös ja Kuopion hallinto-oikeuden päätös ) Heinälamminrinteen jätekeskus on merkitty jätteiden kaatopaikka-alueeksi (EK). Osaa kaatopaikka-alueesta ympäröi suojametsävyöhyke (m-1), joka tulee säilyttää rakentamattomana ja alueen metsänhoitotoimenpiteissä tulee ottaa huomioon puuston suojametsämerkitys. Suojametsävyöhykkeen ulkopuolella on 300 metriä leveä maa- ja metsätalousalueen suojavyöhyke (MS-1), jossa maakäyttö- ja rakennuslain nojalla määrätään, että alue tulee säilyttää rakentamattomana. Yleiskaavan mukaan sisemmällä suojavyöhykkeellä (m-1) suojametsän hakkuut tulee suorittaa suojametsävyöhykkeen suuntaisina kaistoina siten, että kaatopaikan ympärillä säilyy kaikissa tilanteissa yhtenäinen, vähintään 100 metriä leveä puustovyöhyke. Ulommalla suojavyöhykkeelle (MS-1) hakkuut suoritetaan siten, että harvennus- ja kasvatus-

14 10/68 hakkuita lukuun ottamatta käsiteltävät kuviot muodostetaan suojavyöhykkeen suuntaisina ja noin 100 metrin levyisinä kaistaleina. Hakkuut ajoitetaan niin, että kaatopaikan ympärillä koko suojavyöhykkeen sisällä säilyy vähintään 300 metrin puustovyöhyke kaikissa tilanteissa. Suojametsävyöhykkeen ulkopuolelle on varattu alueita teollisuutta ja varastointia varten (T). Alueet sijoittuvat jätekeskuksen etelä- ja pohjoispuolelle. Jätekeskuksen länsipuolelle on yleiskaavassa osoitettu alue erityistoiminnoille (E). Tälle alueelle sijoittuu pelastusopiston harjoitusalue. Osa nykyisistä Heinälamminrinteen jätekeskuksen toiminnoista (vastaanottorakennus, pientuojien vastaanottoalue sekä osa I-vaiheen maisemoidusta jätepenkasta) sijoittuvat suojametsävyöhykkeelle (m-1). Kuopion kaupungin kaavoitusosasto on todennut vastauksessaan Jätekukko Oy:n tiedusteluun, että suunniteltu sijoitus mahdollistaa m-1 määräykseen liittyvän 100 metrin suovyöhykkeen säilyttämisen ja tämän myötä myös yhteenlaskettu 300 metrin suojavyöhyke säilyy. Heinälamminrinteen jätekeskuksen alueella ei ole asemakaavaa. 7.3 Sijaintipaikka ja sen ympäristö Jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungin omistamalla kiinteistöllä Kukkola ( ), jonka pinta-ala on 138,866 ha. Jätekukko Oy vuokraa maa-aluetta Kuopion kaupungilta. Vuokrasopimus on voimassa asti. Lähin asutus sijaitsee noin 0,8 kilometrin päässä jätekeskuksesta luoteeseen. Karttulantien varressa, noin 2 kilometrin päässä jätekeskuksesta pohjoiseen sijaitsee Haminalahden leirikeskus. Jätekeskus sijaitsee metsävaltaisessa, osittain rakennetussa ympäristössä. Jätekeskuksen välittömässä läheisyydessä, länsipuolella sijaitsee Pelastusopiston harjoitusalue. Noin kilometrin etäisyydellä koilliseen jätekeskuksesta sijaitsee vuosina käytössä ollut Silmäsuon kaatopaikka. Kaatopaikantien varressa sijaitsevat Kuopion kaupungin varastoalue, Lohja Rudus Oy Ab:n kiviainesten ottoalue, Skanska asfaltti Oy sekä Maanrakennusliike Maamerkki Oy:n maa- ja kiviainesten ja energiajätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminnot Alueen maaperäolosuhteet Jätekeskus sijoittuu kallioisten, moreenipeitteisten mäkien väliseen painanteeseen. Alueen kallioperä on graniittigneissiä sekä amfibolista liusketta. Kalliolaatu on seosrakenteista. Kallioperä on valtaosin irtomaakerroksen peittämä. Alueella ja sen lähiympäristön kallioperässä on todettu ruhjevyöhykkeitä. Toinen näistä kulkee keskialueelta koilliseen ja toisen kulku on jätekeskuksen länsireunalla suoraan pohjoiseen. Ruhjevyöhykkeissä kallioperä on rakoillutta. Nykyisin käytössä olevalla täyttöalueella ollut kalliopaljastuma on louhittu täyttöalueen laajennuksen yhteydessä. Alueen reunoilla olevien mäkien alueella kalliota peittää ohut, enintään 2 metrin maakerros, joka on pääosin moreenia. Alueen eteläosassa mäkien välisessä painanteessa tulevien laajennusosien IV ja V sekä tasausaltaan sijoitusvaihtoehto 1 kohdalla on pintaosassa turvetta, jota on paksuimmillaan 4 metriä. Turvekerroksen alla

15 7.3.2 Pintavedet Pohjavedet 11/68 on savi-/silttikerroksia. Kokoonpuristuvien turve- ja silttikerrosten paksuus on suurimmillaan metriä alueen eteläosan itäreunalla. Pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat ovat jätekeskuksen ympäristössä pääpiirteissään yhteneviä. Jätekeskuksen alueen kaakkoisreunalla kulkee Lapinjärven laskuoja, joka on ohjattu nykyisen täyttöalueen ohi Heinälamminojaan. Heinälamminoja laskee Myllyjokeen ja siitä edelleen Kyläkeskusjoen kautta Kallaveden Haminalahteen. Alueen länsipuolelle sijoittuvat Korvalammet, joista vedet virtaavat myös laskuojaa myöten Myllyjokeen. Jätekeskusta lähin isompi vesistö on Kallaveden Haminalahti, joka sijaitsee jätekeskuksesta noin 1,6 kilometriä koilliseen. Haminalahden tarkkailu kuuluu Silmäsuon suljetun kaatopaikan ympäristövaikutusten tarkkailuohjelmaan. Suotovesivaikutukset Haminalahdessa ovat olleet vähäisiä. Vesialue luokittui lievästi reheväksi. Haminalahden tarkkailuun kuuluu myös biologinen tarkkailu, jossa Jätekukko Oy on mukana kalojen loistutkimuksen osalta. Pohjaeläintutkimusten mukaan Haminalahden tila on kohentunut 1990-luvun lopulla. Sedimenttien metallipitoisuudet olivat Haminalahdella alhaisia ja alhaisempia kuin vertailualueena toimineella Pilpanlahdella. Biologisen tarkkailun osana tehtiin talvella 2003 kalojen loistutkimus. Loistutkimuksia on haluttu tehdä, koska jätekeskuksen lähialueen asukkaat ovat esittäneet lokkien levittämien loisten uhkaavan kalakantoja. Tutkimuksen mukaan sekä Haminalahdella että vertailualueella Pohjois-Kallavedellä tavattiin Diplostomum-loista tutkittujen mateiden silmistä erittäin yleisesti. Diplostum-loinen on imumato, joka täyskasvuisena elää kalaa syövän linnun suolessa. Eroja loisen esiintymisessä Haminalahdessa ja vertailualueella Pohjois- Kallavedellä ei todettu. Jätekeskuksen läheisyydessä ei ole tärkeitä pohjavesialueita. Jätekeskuksen aluetta ympäröi noin 350 hehtaarin laajuinen valuma-alue, joka koostuu maastopainanteesta ja sitä reunustavien moreenimäkien rinnealueista. Alueella muodostuu keskimääräisellä sadannalla (700 mm/a) ja imeytymiskertoimella 0,2 pohjavettä m 3 /d. Alueen pohjavesi virtaa kohti keskellä sijaitsevaa maastopainannetta. Pohjaveden esiintyminen kallion ruhjeissa on todennäköistä. Kalliopohjavesi virtaa ruhjevyöhykkeissä kohti alueen pohjoisreunaa. Pohjavedellä on virtausyhteys valuma-alueen pohjoispuolelle Myllyjoen maastopainanteen kautta, muissa suunnissa virtausyhteyden katkaisevat kallioiset moreenimäet. Tulevien laajennusosien eteläpuolella savi-silttialueella pohjaveden muodostuminen on erittäin vähäistä, eikä suotautumista juuri tapahdu. Kallioperässä, hienojakoisten silttikerrosten peittämällä painannealueella pohjavesi on paineellista. Jätekeskuksen jätevesien tasausaltaan lounais-länsireunalle on sijoitettu kallioporakaivoja, joiden avulla on pyritty purkamaan pohjaveden painetta ja estämään pohjaveden purkautumista pohjan kautta altaaseen. Pohjavedenpinta porakaivoissa on ylimmillään noin 1 metrin altaan vesipintaa ylempänä.

16 7.4 Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 12/ Käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet Jätekeskukseen otetaan vastaan yhdyskuntajätteitä, teollisuusjätteitä, rakennusjätteitä, maa- ja kiviaineksia sekä terveydenhuollossa syntyviä tms. peitettäviä jätteitä. Jatkossa otetaan vastaan myös ongelmajätteitä. Jätteitä vastaanotetaan Jätekukko Oy:n toimintaalueelta sekä yhteistyökumppaneilta. Jätekeskukseen otetaan vastaan noin tonnia jätettä, josta noin tonnia on ongelmajäterakennukseen vastaanotettavia ongelmajätteitä. Vastaanotettavista jätteistä on nykyisillä käytännöillä hyödynnettävissä noin tonnia jätettä ja tonnia on loppusijoitettavaa jätettä (määrässä on huomioitu lajittelu sekä veden poistuminen lietteistä ennen loppusijoitusta). Arvio jätekeskukseen vuosittain vastaanotettavien jätteiden määristä on seuraava: JÄTELAJI JÄTTEEN TUNNUS KOK. PAINO (t) KUIVA -AINE % JÄTTEEN ALKU- PERÄ JÄT- TEEN TYYPPI JÄTTEEN KÄSITTELY R/D KOODI Yhdyskuntajätteet tavanomainen yhdyskuntajäte jätepenkkaan D01 biojäte välivarastointi R13 puutarhajätteet oksat ja risut haketus, kompostointi R03 muovi välivarastointi R13 lasi oma käyttö, välivarastointi pienmetalli välivarastointi R13 renkaat välivarastointi R13 metalliromu välivarastointi R välivarastointi o.j. luokiteltu se-romu ja pakkaus R13 muu se-romu välivarastointi R13 romuajoneuvot (sis. vaarallisia aineita) välivarastointi R13 R05 likainen lumi tartuntavaaraton sairaalajäte kuolleet eläimet Yhteensä haihdutus kompostointikentällä peitto erilliselle alueelle peitto erilliselle alueelle D09 D05 D05 Teollisuusjätteet tavanomainen teollisuusjäte lajittelu, penkkaan D01 kuivat maali- ja liimajätteet (kaatopaikkakelpoiset) peitto erilliselle alueelle D05 lentotuhka jätepenkkaan D01 arinatuhka Jätepenkkaan D01 turvekaivojen lietteet ,.3 1 Kuivatus lietealtaissa R03

17 kipsijäte puhdistamon välppäjätteet metallinkiillotusjäte Jätepenkkaan Jätepenkkaan peitto erilliselle alueelle 13/68 rasvanerotuskaivon lietteet Kompostointi R03 kompostoitava karjanlanta Kompostointi R03 puun kuorijäte oma käyttö D01 Jätepenkkaan siistauskelvoton paperi D01 D01 D01 D05 muu peitettävä jäte Yhteensä peitto erilliselle alueelle D05 Rakennusjätteet tavanomainen rakennusjäte (sisältää maamassoja, joita ei voida hyödyntää) puhallushiekat asbesti betonijäte tiilijäte käsittelemätön puu käsitelty puu kyllästetty puu Yhteensä lajittelu, penkkaan peitto erilliselle alueelle peitto erilliselle alueelle välivarastointi, murskaus välivarastointi, murskaus välivarastointi, haketus välivarastointi, haketus Välivarastointi D01 D05 D05 R05 R05 R03 R03 R03 Maa- ja kiviainekset sadevesikaivon liete Kuivatus lietealtaissa hiekanerotuskaivon liete Kuivatus lietealtaissa D04 hyödynnettävät maamassat (sisältää lievästi pilaantuneita maamassoja, myös öljyllä lievästi pilaantuneet massat) oma käyttö R11 öljyiset maat välivarastointi, oma käyttö R13 öljyiset lietteet vesitys, laskeutus, välivarastointi D09 asfalttijäte louhe Yhteensä välivarastointi, murskaus välivarastointi, murskaus D04 R05 R05

18 14/68 Ongelmajätteet hapot emäkset liuottimet jäähdytinneste voiteluöljy kiinteät öljyjätteet öljy-ja pesuaineerottimien pinta vesiöljyseos maalit, lakat, liimat paristot loisteputket lyijyakut torjunta-aineet lääkejäte laboratoriojäte kondensaattorit ja muuntajat freoni halonisammuttimet valokuvauskemikaalit sairaalajäte aerosolipakkaukset muut ongelmajätteet Yhteensä Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus vesitys ja välivarastointi vesitys ja välivarastointi Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus D14 D14 R13 D14 R13 D14 D09 D09 D14 D14 D14 R13 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D15 D14 D14 KAIKKI YHTEENSÄ Vuoden 2010 jälkeen vastaanotettaviin jätemääriin vaikuttaa mm. se, missä ja miten energiakäyttöön kelpaava jäte käsitellään. Suurin osa tavanomaisesta loppusijoitettavasta jätteestä on kierrätyspolttoaineen valmistukseen soveltuvaa kuivajätettä (mm. kierrätyskelvotonta paperia, pahvia, muovia, puuta ja tekstiilejä). Jätteen energiahyötykäytön lisääntyessä tavanomaisen loppusijoitettavan jätteen määrä vähenee, joskin tavanomaisen jätteen loppusijoitukseen päätyvän tuhkan määrä voi lisääntyä, koska energiantuotantolaitoksessa käsitellään myös Jätekukko Oy:n toiminta-alueen ulkopuolelta tulevia jätteitä. Tuhkan ja kuonan määrä ja laatu riippuu lähinnä jäte-energiaa hyödyntävän laitoksen sijainnista ja tyypistä. Jos osa nykyisin loppusijoitukseen päätyvästä jätteestä siirtokuormataan tulevaisuudessa jätekeskuksessa energiahyödyntämistä varten, pienenee loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä.

19 15/ Jätteiden vastaanotto Henkilö- ja pakettiautokuormat otetaan vastaan pientuojien alueelle Pikkukukkoon, missä on jätteiden vastaanottoa varten lavat yleisimmille hyötyjätteille ja loppusijoitettavalle jätteelle. Lavojen täytyttyä ne punnitaan ja tyhjennetään jätelajin mukaiselle alueelle. Jätekeskukseen tulevat kuorma-autokuormat punnitaan. Tämän jälkeen kuormat tarkastetaan oikean purkupaikan selvittämiseksi Hyödynnettävien jätteiden ja ongelmajätteiden esikäsittely, käsittely, välivarastointi ja siirtokuormaaminen Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet välivarastoidaan ja tarvittaessa esikäsitellään tai käsitellään ennen hyötykäyttöön toimittamista. Ne jätteet, joita ei hyödynnetä omassa toiminnassa, siirtokuormataan käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi muualla. Suurin osa risuhakkeesta ja haravointijäte hyödynnetään omassa toiminnassa karjanlannan kompostoinnin tukiaineena. Karjanlanta ja kuivatettu rasvanerotuskaivojen liete kompostoidaan alueella omissa aumoissaan. Jätekeskuksessa kompostoitava karjanlanta on sivutuoteasetuksen (EY 1774/2002) luokkaan 2 kuuluvaa jätettä. Jätekeskuksen kompostointitoiminta on sivutuoteasetuksen mukaista toimintaa ja kompostoinnin toimivaltainen viranomainen on kasvituotannon tarkastuskeskus (KTTK). KTTK on hyväksynyt Heinälamminrinteen jätekeskuksessa sijaitsevan aumakompostointialueen päätöksellään nro 24/762/2004. Jätekeskuksessa karjanlanta käsitellään KTTK:n antamien ohjeiden mukaisesti. Valmis komposti on tuotteistettu ja KTTK:n päätöksen mukaan sitä voidaan toimittaa laitoksen ulkopuolelle maanparannuskompostina. Louhe-, betoni-, tiili- ja asfalttijäte varastoidaan erillisissä kasoissa ja murskataan siirrettävällä murskaimella varaston kasvaessa riittävän suureksi. Osa em. murskatusta materiaaleista hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa, loput toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Murskatuista materiaaleista tehdään tarvittavat liukoisuus- ym. laadunvalvontatestit. Maa-aines varastoidaan ja hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa. Erilliskerätty biojäte kuormataan siihen tarkoitukseen varatulla ja rakennetulla alueella kannellisiin kontteihin ja toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Tällä hetkellä jätekeskuksessa siirtokuormataan Kuopiosta ja Pieksämäeltä kerätty biojäte. Romuajoneuvot varastoidaan öljynerotuskaivolla varustetulla betonipintaisella alueella, josta ne ohjautuvat säännöllisesti tuottajavastuun mukaiseen keräysjärjestelmään. Jätekeskuksessa murskataan energiana hyödynnettävää jätettä (esim. käsittelemätön ja käsitelty puu) hyötyjätekentällä, jolle rakennetaan laajennusosa. Laajennusosan valmistuttua murskaustoiminta siirtyy laajennusosalle. Jos murskattavan jätteen määrä kasvaa, siirretään murskaustoiminta hyötykentän laajennusosalle (puujätekenttä) sijoitettavaan halliin. Hallia varten on tehty tilavaraus hyötyjätekentälle. Hyötyjätekentän pohjarakenteissa hyödynnetään betonimursketta. Lievästi pilaantuneet öljyiset maat, joiden pitoisuus on < mg/kg, hyödynnetään jätetäytön peittomaana. Tällä hetkellä yli mg/kg öljyä sisältävät maat välivarastoidaan ja kuljetetaan alalla toimiville laitoksille käsiteltäväksi tai asianmukaisesti lop-

20 16/68 pusijoitettavaksi. Öljyisiä maita on aikaisemmin kompostoitu jätekeskuksessa nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Mahdollisuus käsitellä öljyisiä maita (esim. kompostoimalla) jätekeskuksessa myös jatkossa säilytetään. SE-romun vastanotosta jätekeskukseen on sopimus tuottajayhteisöjen kanssa. Sähkö- ja elektroniikkaromujen vastaanotto siirtyy rakennettavaan ongelmajätteiden vastaanottorakennukseen. Kyllästetty puu kerätään erilliseen kasaan, josta Demolite Oy noutaa sen tuottajavastuun mukaisesti. Ongelmajätteiden vastaanottoa varten rakennetaan uusi rakennus, johon sijoitetaan tavanomaisten ongelmajätteiden vastaanotto- ja välivarastointitilat sekä öljyisten vesien ja öljyjen vastaanottosäiliöt. Ko. rakennukseen sijoittuvat toiminnot ovat pääasiassa ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi. Rakennuksessa tapahtuvaa ongelmajätteiden käsittelyä on lähinnä öljyisten vesien vesitys (veden erottaminen öljystä). Ongelmajäterakennus rakennetaan kahteen tasoon siten, että pihatasossa ovat varsinaiset vastaanottotilat ja kellaritasossa ovat mm. jäteöljysäiliö, öljynerotin ja tekninen tila. Myös sähkö- ja elektroniikkaromujen vastaanotto siirtyy ongelmajätteiden vastaanottorakennukseen. Jätekeskukseen vastaanotetut ongelmajätteet, asbestia lukuun ottamatta, välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi ongelmajätteen käsittelyluvan omaaviin laitoksiin. Nykyisten siirtokuormaustoimintojen lisäksi osa nykyisin loppusijoitukseen päätyvästä jätteestä voidaan tulevaisuudessa siirtokuormata jätekeskuksessa energiahyödyntämistä varten. Siirtokuormausasema sijoittuu nykyisen biojätteen siirtokuormauspaikan yhteyteen. Tällä hetkellä hiekanerotus- ja sadevesikaivojen lietteet kuivatetaan maavalleilla eristetyssä altaassa hyötyjätekentällä. Kuivattamisen jälkeen kiintoaines viedään jätetäyttöön loppusijoitusalueelle peittomaana käytettäväksi. Myös rasvanerotus- ja turvekaivojen lietteet kuivatetaan maavalleilla eristetyssä altaassa hyötyjätekentällä ja kuivatettu liete kompostoidaan aumoissa. Nykyisen öljyisten maiden käsittelyalueen läheisyyteen rakennetaan uudet rasvanerotuskaivojen, öljynerotuskaivojen, sadevesikaivojen ja hiekanerotuskaivojen sekä turvekaivojen lietteiden kuivatusaltaat. Kuivatut lietteet kompostoidaan (lähinnä rasvanerotuskaivojen liete), hyödynnetään omassa toiminnassa esim. jätetäytön peittomaana (lähinnä turve, sadevesikaivojen sekä hiekanerotuskaivojen lietteet) tai siirretään välivarastoon (lähinnä öljyiset lietteet), josta ne kuljetetaan alalla toimiville laitoksille käsiteltäväksi tai asianmukaisesti loppusijoitettavaksi. Kompostoitu rasvanerotuskaivon liete hyödynnetään omassa toiminnassa, mutta sitä voidaan toimittaa myös muualle hyödynnettäväksi. Jätteiden varaston maksimimäärä on tonnia, josta ongelmajätteiden vastaanottorakennuksessa voidaan varastoida noin 132 tonnia. Jätekeskuksen maksimivarastomäärät jätejakeittain ovat seuraavat: JÄTELAJI Yhdyskuntajätteet JÄTTEEN TUNNUS KOK. PAINO (t) KIINTOAINE (%) JÄTTEEN TYYPPI Puutarhajätteet kompostoitavat jätteet (aumassa) Lasi

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot