Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio."

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y Annettu julkipanon jälkeen Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. Jätekukko Oy PL KUOPIO

2 1 ASIA HAKIJA LUPAHAKEMUS JA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN ASIAN VIREILLETULO VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTOPÄÄTÖS VOIMASSA OLEVAT LUPAMÄÄRÄYKSET HAKEMUS TOIMINTA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Alueen maaperäolosuhteet Pintavedet Pohjavedet JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet Jätteiden vastaanotto Hyödynnettävien jätteiden ja ongelmajätteiden esikäsittely, käsittely, välivarastointi ja siirtokuormaaminen Jätteiden hyödyntäminen omassa toiminnassa Jätteiden sijoitus kaatopaikalle Täyttöalueet, -tilavuus ja -aika Kaatopaikan rakenteet Pohjarakenteet Kaasunkeräysjärjestelmä Pintarakenteet Lietteiden kuivausaltaat LIIKENNÖINTI JA LIIKENNEJÄRJESTELYT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET JA ENERGIAN KÄYTTÖ VESIEN KERÄILY JA JOHTAMINEN VESIEN KÄSITTELY YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Viemäriin johdettavat jätevedet Kuormitus pintavesiin ja kalastoon Vaikutus pohjaveteen ja maaperään Vaikutus ilman laatuun Roskaantuminen Melu ja tärinä Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset luonnonsuojeluarvoihin, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Eläinhaitat Jätteen määrän tai haitallisuuden vähentäminen TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toimintojen ja jätetäytön tarkkailu Pölyn ja kaasun tarkkailu Jätevesien tarkkailu Pintavesitarkkailu...32

3 Pohjavesitarkkailu Jätetäytön sisäisen veden tarkkailu Muut tarkkailut Raportointi TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA POIKKEUSTILANTEISIIN VARAUTUMINEN PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMINEN VAKUUS TOIMINNAN ALOITTAMINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ASIAN KÄSITTELY ASIAN VIREILLÄOLOSTA TIEDOTTAMINEN TARKASTUKSET JA NEUVOTTELUT LAUSUNNOT MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET SEKÄ ESITETYT VAATIMUKSET HAKIJAN VASTINE RATKAISU VASTAUS YKSILÖITYIHIN LAUSUNTOIHIN LUPAMÄÄRÄYKSET Kaatopaikan luokitus ja kaatopaikalla käsiteltävät jätteet Täyttöalueiden III, IV ja V sekä uuden jätevesien tasausaltaan pohjarakenteet Asbestijäte Kaatopaikan jälkihoito Vastuu kaatopaikan jälkihoidosta Eläinten määrän rajoittaminen Öljyisten maa-ainesten käsittely Hyödynnettävien jätteiden varastointi ja siirtokuormaus Ongelmajätteiden käsittely ja merkintä Jätteiden toimittaminen Louheen, betoni- ja tiilijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely Jäteaseman alueen vesien johtaminen ja käsittely Melu Haju Häiriötilanteiden hoitaminen ja niistä ilmoittaminen Käyttö- ja hoitosuunnitelma Jätteiden, päästöjen ja ympäristövaikutusten seuranta ja tarkkailu Toiminnan lopettaminen VAKUUDEN ASETTAMINEN RATKAISUN PERUSTELUT LUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET LAAJENNETULLE TOIMINNALLE LUVAN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTELUT YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA SEN HUOMIOON OTTAMINEN LUPAPÄÄTÖKSESSÄ LUVAN VOIMASSAOLO LUVAN VOIMASSAOLO ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN...67

4 17 MUUTOKSENHAKU LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN...68

5 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus. 2 HAKIJA Jätekukko Oy PL KUOPIO 3 LUPAHAKEMUS JA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätekukko Oy hakee ympäristölupaa jätekeskuksen uusille toiminnoille. Lisäksi hakija pyytää toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Hakemus sisältää myös nykyisen toiminnan lupamääräysten tarkistamisen. Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin mukaan kaatopaikalla on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Kyseessä on myös ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukainen lupamääräysten tarkistaminen. Lisäksi hakija pyytää toiminnalle ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. 4 TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristönsuojeluasetuksen 6 :n 1 momentin kohdan 12 a) perusteella kaatopaikan lupahakemus käsitellään alueellisessa ympäristökeskuksessa. 5 ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on kirjattu saapuneeksi Pohjois-Savon ympäristökeskukseen Hakemusta on täydennetty ja sekä päivätyillä täydennyksillä.

6 6 VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA 2/ Ympäristölupapäätös Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut Kuopion kaupungille Heinälamminrinteen jäteaseman toiminnalle ympäristöluvan. Lupa sisältää seuraavat toiminnat: hyödynnettävien jätteiden lajittelu, esikäsittely, varastointi lietteiden kompostointi öljyisten maa-ainesten käsittely tavanomaisen jätteen kaatopaikka asbestijätteiden kaatopaikka kloorifenoleilla ja PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneen maa-aineksen välivarastointi louheen, purkutyöstä syntyvien tiilien ja betonin sekä pala-asfaltin varastointi ja murskaus. Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 01/0247/2 muuttanut ympäristöluvan lupamääräystä 7 "kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely" ja lupamääräystä 8 "kaatopaikan jälkihoito". Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään taltio 2264 pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen. Ympäristöluvassa on määrätty, että lupamääräyksiä tarkistetaan tarpeellisilta osin kaatopaikan täyttöalueen laajennuksen lupakäsittelyn ja öljyisen maa-aineksen käsittelyn tehostamissuunnitelman tai muiden muutosten hyväksymisen yhteydessä. Päätöksen mukaan täyttöalueen laajentamista koskeva ympäristölupahakemus tuli tehdä mennessä, mutta ympäristökeskus on kirjeellä hyväksynyt Jätekukko Oy:n esityksen, että ympäristölupa haetaan jäteasemalle sen jälkeen, kun alueelle on laadittu yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma on valmistunut keväällä 2004 ja se on ollut pohjana YVA-prosessissa. 6.2 Ympäristöluvan siirtopäätös Pohjois-Savon ympäristökeskus on siirtänyt Heinälammin jätekeskuksen ympäristöluvan sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden antaman päätöksen jälkeen Kuopion kaupungilta Jätekukko Oy:lle. Lupa siirtyy Kuopion kaupungilta Jätekukko Oy:lle päätöksessä tarkemmin määritellyn euron vakuuden asettamisen jälkeen. Päätöksellä on muutettu ympäristölupapäätöksen määräystä 22 "selvitys vakuudesta tai muusta järjestelystä". Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään nro 05/0098/2 muuttanut edellä mainitun vakuuden perusteita. 6.3 Voimassa olevat lupamääräykset Täyttöalueista lupaan sisältyvät täyttöalueet I ja II. Ympäristöluvassa, sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden antamien päätösten jälkeen, on seuraavat lupamääräykset: Hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja varastointi 1. Hyödynnettävät jätteet on varastoitava niin, että ne eivät laadultaan muutu hyötykäyttöön kelpaamattomiksi varastoinnin aikana. Jätteet on varastoitava päällystetyllä alueella, jolta valumavedet johdetaan kaatopaikkavesien käsittelyyn. Varastoalueen on oltava tämän päätöksen mukainen mennessä.

7 3/68 Lietteiden kompostointi 2. Kompostointialueen suotovedet on käsiteltävä kaatopaikkavesien käsittelyssä. Jos vesiä halutaan johtaa jäteaseman ulkopuolelle, niiden laatu ja määrä on selvitettävä. Ympäristökeskus voi hyväksyä vesien johtamisen selvityksen perusteella. Öljyisten maa-ainesten käsittely 3. Öljyisten maa-ainesten käsittelyssä on käytettävä sellaista käsittelymenetelmää, jolla maa-aineksen öljypitoisuus saadaan tehokkaasti alenemaan sekä päästöt ilmaan ja ympäristöön käsittelyn aikana voidaan estää. Tehostettu käsittelymenetelmä tulee olla käytössä viimeistään Suunnitelma käsittelymenetelmän tehostamisesta ja sen toteutuksesta on esitettävä mennessä Pohjois-Savon ympäristökeskukseen. Suunnitelman tulee sisältää kuvaus käsittelymenetelmästä ja sen tehokkuudesta, käsittelykapasiteetti ja toteutusaikataulu. Öljyisten maa-ainesten käsittely- ja varastoalueelle saa välivarastoida tilapäisesti ennen hyödynnettäväksi tai käsittelyyn toimittamista muita kuin öljyllä pilaantuneita maaaineksia. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka 4 Kaatopaikan luokitus ja käsiteltävät jätteet Kaatopaikka luokitellaan tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Kaatopaikan nykyisen täyttöalueen tilavuus on m 3 ja täyttöalueen laajennuksen tilavuus m 3. Kaatopaikalle saa sijoittaa - kiinteää yhdyskuntajätettä (asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä), - eläinkudosjätettä, - terveydenhuollon jätettä sekä - muuta tavanomaista jätettä. Muuta kuin yhdyskuntajätettä saa sijoittaa kaatopaikalle vain, jos jätteen kaatopaikkakelpoisuus on arvioitu valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen liitteen 2 mukaisesti ja siten osoitettu jätteen soveltuvan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Kaatopaikan jätetäyttöön ei saa sijoittaa - erilliskerättyä hyödyntämiskelpoista jätettä kuten paperia, pahvia, lasia ja metalleja; - käytöstä poistettuja auton tai työkoneen renkaita tai niiden silppua; - hyödyntämiskelpoista rakennusjätettä; - lietteitä ja nestemäisiä jätteitä; - tartuntavaarallisia jätteitä; - öljyisiä jätteitä, joiden öljyhiilivetypitoisuus ylittää seuraavat pitoisuudet: bensiinijakeet 500 mg/kg kuiva-ainetta, keskitisleet 1000 mg/kg kuiva-ainetta, raskaat öljytuotteet 2000 mg/kg kuiva-ainetta; alkaen yhdyskuntajätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole erilliskerätty hyödyntämistä varten.

8 5 Kaatopaikan pohjan rakentaminen 4/68 Täyttöalueen laajennuksen pohjalle tulee tehdä vähintään 0,5 metrin tiivistekerros, keinotekoinen eriste ja 0,5 metrin kuivatuskerros. Tiivistekerroksella on saavutettava vastaava vaikutus kuin 1 m paksulla kerroksella, jonka vedenläpäisevyyskerroin k 1,0 x 10-9 m/s. Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastoalueen pohja tulee rakentaa vastaavalla tavalla. Täyttöalueen laajennuksen pohjan tiivistys voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisesti yhteensä 0,5 metrin paksuisesta tiivistekerroksesta. Tiivisteen alempi kerros (410 mm) muodostuu tiivistettävästä moreenista, jonka vedenläpäisevyyskerroin k 1,0 x 10-8 m/s ja ylempi kerros (90 mm) bentoniitin, polymeerin ja hiekan seoksesta (Trisoplast), jonka vedenläpäisevyyskerroin k 5 x m/s. Tiivistekerroksen päälle asennetaan HDPEkalvo (2 mm), suojakerros (200 mm), suodatinkangas (kl3), kuivatuskerros (500 mm, k 1 x 10-3 m/s) ja suodatinkangas (kl3). Ennen jätteiden sijoitusta suodatinkangas on suojattava esim. suojakerroksella tai uutoin varmistuttava siitä, että jätteet eivät riko suodatinkangasta. Pohjarakenteiden toteutuksesta ja siitä, että ne täyttävät hakemussuunnitelmassa ja tässä päätöksessä määrätyn vaatimustason, on esitettävä selvitys ennen jätteiden sijoittamisen aloittamista kuitenkin viimeistään Selvitykseen tulee sisältyä työn toteutuksen lisäksi työnaikaiseen laadunvalvontaan perustuva ulkopuolisen laadunvalvojan raportti rakenteiden toteutumisesta suunnitelman mukaisesti. Nykyiselle pilaantuneiden maa-ainesten välivarastoalueelle rakennettavan tavanomaiselle jätteelle tarkoitetun kaatopaikan täyttöalueen pohjarakenteista ja niiden liittymisestä olemassa oleviin pohjarakenteisiin on esitettävä suunnitelma Pohjois-Savon ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi kuusi kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. 6 Eläinkudosjätteiden ja terveydenhuollon jätteiden käsittely Eläinkudosjätteet ja terveydenhuollon jätteen on sijoitettava kaatopaikalla suunnitelmallisesti niille varattuihin sijoituspaikkoihin. Suunnitellut sijoituspaikkatiedot on täydennettävä jäteaseman käyttö- ja hoitosuunnitelmaan mennessä. Ennen jätteiden vastaanottamista on varmistuttava, että jätteet eivät ole tartuntavaarallisia. Jätteen on peitettävä välittömästi maa-aineksella. 7 Kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely Kaatopaikkakaasu on kerättävä ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä. Jos kaasua ei voida hyödyntää, se on käsiteltävä muulla tavoin. Kaasun keräysjärjestelmän on oltava valmiina mennessä. Selvitys toteutetusta kaasunkeräysjärjestelmästä ja kaasun hyödyntämisestä on esitettävä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle määräyksen 8 mukaisen kaatopaikan jälkihoitotöiden toteutuksesta annettavan selvityksen yhteydessä. Ellei kaasua voida hyödyntää, selvitys hyödyntämisen esteistä sekä suunnitelma kaasun käsittelystä muulla tavoin on esitettävä ympäristökeskukselle määräyksen 8 mukaisen kaatopaikan pintarakenteita koskevan rakentamissuunnitelman yhteydessä. 8 Kaatopaikan jälkihoito Kaatopaikka tai sen osa on jälkihoidettava käytön loputtua. Vuoden 2000 aikana käytöstä poistettava jätetäyttöalue (ilmoitettu pinta-ala 7,65 ha) on jälkihoidettava vuoden 2003

9 5/68 loppuun mennessä. Jälkihoitotöihin kuuluu täyttöalueen pinnan muotoilu, pintakerroksen rakentaminen, suotovesien kerääminen ja johtaminen kaatopaikkavesien tasausaltaaseen, pintavalumavesien kerääminen ja johtaminen niskaojiin sekä jätetäytön kaasun keräysja poistojärjestelmän toteutus. Pintarakenteista on tehtävä rakentamissuunnitelma, johon sisältyy laadunvarmennussuunnitelma sekä selvitys jätepenkan painumisesta. Suunnitelmat on toimitettava ympäristökeskukseen kuusi kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. Pintakerroksen eri rakennekerrosten rakentamisen aloittamisesta on ilmoitettava ennalta ympäristökeskukselle. Jälkihoitotöiden toteutuksesta on lähetettävä selvitys ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa töiden valmistumisesta. Käytöstä poistettu jätteenkäsittelyalue rakenteineen on pidettävä kunnossa. Alueen tilaa ja rakenteiden kuntoa on seurattava säännöllisin tarkastuksin määräyksessä 20 mainitun tarkkailuohjelman mukaisesti. Havaitut rakennevauriot on korjattava viipymättä. 9 Vastuu kaatopaikan jälkihoidosta Kaatopaikan pitäjän on vastattava kaatopaikan jälkihoidosta niin kauan kuin kaatopaikasta todetaan aiheutuvan vaikutuksia ympäristöön, kuitenkin enintään 30 vuotta kaatopaikan käytön lopettamisen jälkeen. Mikäli kaatopaikasta arvioidaan aiheutuvan vaikutuksia ympäristöön vielä edellä mainitun 30 vuoden kuluttua, lupaviranomainen päättää ennen edellä tarkoitetun vastuuajan päättymistä kaatopaikan pitäjän jälkihoitovastuun jatkamisesta. 10 Kaatopaikan hoito ja eläinten ravinnonsaannin rajoittaminen Eläinten, erityisesti lokkien ja varislintujen, määriä kaatopaikalla on vähennettävä riittävällä kaatopaikan hoidolla ja soveltuvilla rakenteellisilla ratkaisuilla. Lintujen torjuntakeinoja kaatopaikalla on edelleen aktiivisesti kehitettävä. Vuoden 2001 aikana lintujen torjumiseksi toteutettavasta verkkokokeilusta tai muun rakenteellisen ratkaisun toteutuksesta on esitettävä suunnitelma hyväksyttäväksi Pohjois-Savon ympäristökeskukselle mennessä. Suunnitelman, joka on tehtävä yhteistyössä lintuasiantuntijoiden kanssa, tulee sisältää selvitys verkon tai muun ratkaisun rakenteesta ja käytöstä, kustannuksista sekä toteutuksen tarkemmasta aikataulusta. Ympäristökeskus tekee suunnitelman toteutuksesta päätöksen. Määräyksen 20 mukaiseen vuosiraporttiin on liitettävä vuosittain selvitys toteutetuista ja suunnitelluista torjuntatoimista ja toteutettujen torjuntatoimien vaikutuksista. Asbestijätteen kaatopaikka 11 Kaatopaikan luokitus ja käsiteltävät jätteet Asbestijätteen kaatopaikka luokitellaan ongelmajätteen kaatopaikaksi. Asbestijätteen kaatopaikalle saa sijoittaa asbestia sisältäviä jätteitä. 12 Asbestijätteen käsittely Asbestijätteen kaatopaikka on rakennettava erilleen yhdyskuntajätteen kaatopaikasta. Kaatopaikan maaperän on täytettävä sellaiset veden kyllästämän maan vedenläpäisevyys- ja paksuusvaatimukset, että niiden yhdistetty vaikutus vastaa vähintään seuraavia vaatimuksia: vedenläpäisevyyden K-arvo enintään 1,0 x 10-7 m/s ja paksuus vähintään 1 metri. Jos maaperän tiiveys ei vastaa luonnostaan tätä vaatimusta, on sitä parannettava rakennetulla tiivistyskerroksella vastaavan suojatason saavuttamiseksi, jolloin

10 6/68 rakennetun tiivistyskerroksen on oltava vähintään 0,5 metrin paksuinen. Pohja on rakennettava niin, että siihen ei muodostu vettä kerääviä painanteita. Asbestijätteen sijoituspaikan rakenteista ja sijoituspaikasta on esitettävä selvitys Pohjois- Savon ympäristökeskukselle ennen jätteiden sijoittamista kaatopaikalle kuitenkin viimeistään kolme kuukautta toteutuksen jälkeen. Asbestijätteiden pölyäminen kuljetuksen, käsittelyn ja sijoittamisen aikana tulee estää. Asbestipöly on kuljetettava ja sijoitettava tiiviissä pakkauksissa. Jätteet on peitettävä heti sijoituksen jälkeen. Kloorifenoleilla sekä PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneet maa-ainekset 13 Kloorifenoleilla ja PCDD/F-yhdisteillä pilaantuneen maa-aineksen välivarasto Pilaantuneet maa-ainekset on varastoitava niin, että niitä ei pääse leviämään ympäristöön pölyn tai vesien välityksellä. Varastoalueen valumavesirakenteet, kuten kaivot, on kunnostettava ja rikkoontuneet peitemuovit korvattava ehjillä pikaisesti. Rakenteet on pidettävä kunnossa. 14 Pilaantuneiden maa-ainesten siirto Pilaantuneet maa-ainekset on siirrettävä nykyiseltä välivarastopaikalta luvalliseen käsittelypaikkaan viimeistään Suunnitelma maa-ainesten siirtämisestä on esitettävä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi viimeistään Louheen, tiili- ja betonijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely 15 Louheen, betoni- ja tiilijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely Louheen, betoni- ja tiilijätteen sekä asfalttipäällysteen käsittely- ja varastointialueiden valumavedet saadaan toistaiseksi johtaa jätteenkäsittelyaluetta ympäröiviin niskaojiin. Valumavedet on johdettava kaatopaikkavesien joukkoon, jos se osoittautuu vesien laadun perusteella myöhemmin tarpeelliseksi. Haitallinen pölyäminen tulee estää käsittelyalueella. Murskattavia jätteitä on tarvittaessa kasteltava pölyämisen estämiseksi. Ympäristölle vaaralliset ja haitalliset kemikaalit ja jätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Nestemäisten polttoaineiden ja öljyjätteiden varastointialueilla ja työkoneiden tankkauspaikoilla maaperä tulee suojata öljynkestävällä muovilla tai muulla rakenteella, joka estää öljyn pääsyn maaperään. Maaperän suojarakenne on muotoiltava niin, että mahdolliset öljyvuodot eivät pääse ympäristöön suojauksen reunojen kautta. Koko jäteasemaa koskevat määräykset 16 Jäteaseman alueen vesien johtaminen ja käsittely Kaatopaikan suoto- ja valumavedet sekä jätteenkäsittely- ja hyödyntämisalueiden, joille sijoittuu valumavesiä likaavia toimintoja, valumavedet on kerättävä ja johdettava kaatopaikkavesialtaaseen. Jätevedet on esikäsiteltävä ilmastamalla ennen viemäriin laskemista. Tasaus- ja ilmastusaltaan ilmastusjärjestelmä on pidettävä kunnossa.

11 17 Melu 7/68 Jäteaseman toiminnasta aiheutuva melutaso (L Aeq ) ei saa ylittää ympäristön asuntojen piha-alueilla päiväaikana klo mitattuna 55 db ja yöaikana klo mitattuna 50 db. 18 Käyttö- ja hoitosuunnitelma Käyttö ja hoitosuunnitelma on laajennettava koskemaan kaikkia jäteaseman toimintoja. Täydennetty suunnitelma, johon on liitetty kaatopaikan laajennusalueen yksityiskohtainen täyttösuunnitelma sekä määräyksen 6 mukainen selvitys, on toimitettava ympäristökeskukseen mennessä. 19 Häiriötilanteiden hoitaminen ja niistä ilmoittaminen Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava sekä ympäristöhaittojen torjuntaan on ryhdyttävä heti vahingon tapahtuessa. Vahinkotilanteista, poikkeuksellisista ympäristöpäästöistä ja niihin vaikuttavista tapahtumista on ilmoitettava viipymättä ympäristökeskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalle. Suunnitelmaan on lisättävä toimenpiteet kaatopaikkavesialtaan ylivuototilanteen hoitamiseksi. Täydennetty suunnitelma on toimitettava Pohjois-Savon ympäristökeskukseen mennessä. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 20 Jätteiden, päästöjen ja ympäristövaikutusten seuranta ja tarkkailu Jäteasemalla harjoitettavista toiminnoista, jätteistä, niiden hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden valvonnasta on pidettävä kirjaa. Jäteaseman päästöjä ja ympäristövaikutuksia sekä kaatopaikan jätetäytön tilaa on tarkkailtava. Tarkkailuohjelmaan tulee sisältyä jäteasemalla harjoitettavien toimintojen käyttötarkkailu sekä päästöjen ympäristövaikutusten tarkkailu. Tarkkailuohjelmaa tulee täydentää tai tarkentaa seuraavasti: Käyttötarkkailu ja kirjanpito - käyttötarkkailu kaikista jäteaseman toiminnoista - jälkihoidetun alueen rakenteiden tarkkailu - kirjanpito jäteasemalle vastaanotettavista, käsiteltävistä, hyödynnettävistä ja hyötykäyttöön toimitettavista jätteistä - haittaeläinten torjunta - kaatopaikkakelpoisuuden seuranta Päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu - pelastusopiston harjoitusalueelta kaatopaikkavesialtaaseen johdettavien valumavesien määrän seuranta - kalliopohjaveden tarkkailu kaatopaikan itä- ja länsipuolisista ruhjeista - pohjavesien pinnankorkeuksien mittaus ja korkeuksien sitominen samaan korkeusjärjestelmään, jota on käytetty kaatopaikkasuunnitelmissa. Seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta on esitettävä korjattu ohjelma, joka on toimitettava ympäristökeskukseen mennessä. Seurantatulokset on toimitettava ohjelman mukaisesti. Vuosittain on esitettävä kirjanpidon, tarkkailun ja seurannan tulokset

12 8/68 vuosiraportissa, joka toimitetaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. 22 Selvitys vakuudesta tai muusta järjestelystä Kaatopaikan ja ongelmajätteiden käsittelypaikkojen käytön ja jälkihoidon varmistamiseksi tehdyistä järjestelyistä on vuosittain esitettävä selvitys määräyksen 20 mukaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Selvityksessä on oltava - arvio riskeistä ja jälkihoitokustannuksista - maksetut jälkihoitokustannukset. 23 Muut määräykset Suunnitelmat, selvitykset, ilmoitukset, tarkkailuohjelma- ja tulokset, jotka edellä olevien määräysten mukaan tulee esittää Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, on lähetettävä samanaikaisesti tiedoksi Kuopion kaupungin ympäristölautakunnalle. Vakuus Ympäristöluvan siirtopäätöksessä on määrätty vakuus, joka Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kuuluu seuraavasti: Jätekukko Oy:n on asetettava mennessä nykyisen täyttöalueen (I-vaiheen laajennuksen) jälkihoitoa varten euron suuruinen vakuus, joka on varattu nimenomaisesti ja ainoastaan tähän tarkoitukseen, ja joka on nostettavissa vakuutta tarvittaessa. Vakuus voi olla pankkitalletus, pankkitakaus tai Jätekukko Oy:n osakkeita omistavan kunnan antama omavelkainen takaus. Jätekukko Oy:n jätemaksujen keräämistä ja jälkihoitoa varten tapahtuvaa kirjanpidollisen varauksen tekemistä ei voida pitää ympäristönsuojelulain 42 :n 3 momentin tarkoittamana muuna järjestelynä. 7 HAKEMUS 7.1 Toiminta Heinälamminrinteen jätekeskus on aloittanut toimintansa vuonna Jätekeskus siirtyi kuntien omistaman yhtiön, Jätekukko Oy:n, hallintaan Jätekeskuksessa on henkilökuntaa 8 henkilötyövuoden verran. Jätekeskuksen konetyöt hoitaa urakoitsija. Jätekeskus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7 19 sekä muutamia lauantaita vuodessa. Jätekeskuksen portit pidetään muuna aikana lukittuna. Jätekeskuksessa aukioloajan ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa ovat murskaustoiminta, järjestetyn jätteenkuljetuksen kuormien saapuminen ja kaatopaikkajyrän toiminta. Ympäristölupahakemus sisältää hakemuksen jätekeskuksen nykyisen toiminnan lupamääräysten tarkistamiseksi ja uusia luvitettavia toimintoja. Tällä hetkellä voimassa olevan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Pohjois-Savon ympäristökeskukselle kirjeillä ilmoitetut toiminnan kehittämistoimenpiteet on myös esitetty tässä lupahakemuksessa. Jätekeskuksen toimintoja, joille ympäristölupaa haetaan, ovat:

13 9/68 hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja välivarastointi (mm. lasi, metalli, paperi, pahvi, muovi, posliini, käsittelemätön ja käsitelty puu, haravointijäte, risut, biojäte, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, maa- ja kiviainekset, betoni, tiili, pala-asfaltti, romuajoneuvot) loppusijoitettavien jätteiden vastaanotto (yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuusjätteet, mukaan lukien välitöntä peittämistä vaativien jätteiden vastaanotto) ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi (mm. akut, maalit, loisteputket, öljyt, öljyiset maat, öljyiset lietteet, kyllästetty puu) jätteiden esikäsittely ja käsittely (mm. käsittelemättömän ja käsitellyn puun sekä risujen haketus; louheen, betonin, tiilen ja pala-asfaltin murskaus, hyödynnettävien jätteiden lajittelu kuormista; lietteiden kuivatus; karjanlannan ja rasvanerotuskaivojen lietteiden kompostointi, jätteiden loppusijoitus) jätteiden siirtokuormaus (mm. hyödynnettävät jätteet, ongelmajätteet sekä energiajäte). Uusia toimintoja edellä mainituista ovat uudet jätevesien ja pintavesien tasausaltaat, lietteiden valutusaltaat, ongelmajätteiden vastaanottorakennus sekä hyötyjätekentän ja loppusijoitusalueiden laajennukset (täyttöalueet III V). Jätekeskuksen alueella on jätteiden vastaanotto-, välivarastointi- ja käsittelyalueiden lisäksi toimistorakennus ja konehalli. Toimistorakennuksessa on työ- ja sosiaalitilat sekä neuvottelutilat. Konehallissa on koneiden huolto- ja säilytystilat sekä pesupaikka. Hakija pyytää Pohjois-Savon ympäristökeskusta tarkistamaan lupapäätöksessä jätetäyttöön sijoitettavan jätteen öljyhiilivetypitoisuuden rajan. Perusteluna hakija viittaa Ympäristöministeriön Tullihallitukselle antamaan lausuntoon autonpesulaitteiden hiekanerotusjätteen jäteveroa koskevasta ennakkoratkaisuasiasta, jossa todetaan hiekanerotusjätteen öljyhiilivetyjen ongelmajätteen raja-arvon olevan mg/kg ja, että jäte, joka alittaa edellä mainitun pitoisuuden, voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Hakijan mukaan öljyhiilivetyjen ympäristöön joutumisen vaaraa ei ole, koska loppusijoitusalueiden pohjat ovat tiiviit sekä nykyisellä että uusilla alueilla ja jätevedet kerätään hallitusti talteen. 7.2 Alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäyttörajoitukset Seutukaavassa (seutukaava 3,vahvistettu 1989) Heinälamminrinteen jätekeskus on esitetty kohdemerkinnällä yhdyskuntateknisen huollon alueeksi, kaatopaikaksi (ET). Kuopion seudun maakuntakaavaluonnos on valmisteilla. Heinälamminrinteen jätekeskus aiotaan osoittaa maakuntakaavassa jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (Kuopion kaupunginhallituksen päätös ja Kuopion hallinto-oikeuden päätös ) Heinälamminrinteen jätekeskus on merkitty jätteiden kaatopaikka-alueeksi (EK). Osaa kaatopaikka-alueesta ympäröi suojametsävyöhyke (m-1), joka tulee säilyttää rakentamattomana ja alueen metsänhoitotoimenpiteissä tulee ottaa huomioon puuston suojametsämerkitys. Suojametsävyöhykkeen ulkopuolella on 300 metriä leveä maa- ja metsätalousalueen suojavyöhyke (MS-1), jossa maakäyttö- ja rakennuslain nojalla määrätään, että alue tulee säilyttää rakentamattomana. Yleiskaavan mukaan sisemmällä suojavyöhykkeellä (m-1) suojametsän hakkuut tulee suorittaa suojametsävyöhykkeen suuntaisina kaistoina siten, että kaatopaikan ympärillä säilyy kaikissa tilanteissa yhtenäinen, vähintään 100 metriä leveä puustovyöhyke. Ulommalla suojavyöhykkeelle (MS-1) hakkuut suoritetaan siten, että harvennus- ja kasvatus-

14 10/68 hakkuita lukuun ottamatta käsiteltävät kuviot muodostetaan suojavyöhykkeen suuntaisina ja noin 100 metrin levyisinä kaistaleina. Hakkuut ajoitetaan niin, että kaatopaikan ympärillä koko suojavyöhykkeen sisällä säilyy vähintään 300 metrin puustovyöhyke kaikissa tilanteissa. Suojametsävyöhykkeen ulkopuolelle on varattu alueita teollisuutta ja varastointia varten (T). Alueet sijoittuvat jätekeskuksen etelä- ja pohjoispuolelle. Jätekeskuksen länsipuolelle on yleiskaavassa osoitettu alue erityistoiminnoille (E). Tälle alueelle sijoittuu pelastusopiston harjoitusalue. Osa nykyisistä Heinälamminrinteen jätekeskuksen toiminnoista (vastaanottorakennus, pientuojien vastaanottoalue sekä osa I-vaiheen maisemoidusta jätepenkasta) sijoittuvat suojametsävyöhykkeelle (m-1). Kuopion kaupungin kaavoitusosasto on todennut vastauksessaan Jätekukko Oy:n tiedusteluun, että suunniteltu sijoitus mahdollistaa m-1 määräykseen liittyvän 100 metrin suovyöhykkeen säilyttämisen ja tämän myötä myös yhteenlaskettu 300 metrin suojavyöhyke säilyy. Heinälamminrinteen jätekeskuksen alueella ei ole asemakaavaa. 7.3 Sijaintipaikka ja sen ympäristö Jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungin omistamalla kiinteistöllä Kukkola ( ), jonka pinta-ala on 138,866 ha. Jätekukko Oy vuokraa maa-aluetta Kuopion kaupungilta. Vuokrasopimus on voimassa asti. Lähin asutus sijaitsee noin 0,8 kilometrin päässä jätekeskuksesta luoteeseen. Karttulantien varressa, noin 2 kilometrin päässä jätekeskuksesta pohjoiseen sijaitsee Haminalahden leirikeskus. Jätekeskus sijaitsee metsävaltaisessa, osittain rakennetussa ympäristössä. Jätekeskuksen välittömässä läheisyydessä, länsipuolella sijaitsee Pelastusopiston harjoitusalue. Noin kilometrin etäisyydellä koilliseen jätekeskuksesta sijaitsee vuosina käytössä ollut Silmäsuon kaatopaikka. Kaatopaikantien varressa sijaitsevat Kuopion kaupungin varastoalue, Lohja Rudus Oy Ab:n kiviainesten ottoalue, Skanska asfaltti Oy sekä Maanrakennusliike Maamerkki Oy:n maa- ja kiviainesten ja energiajätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminnot Alueen maaperäolosuhteet Jätekeskus sijoittuu kallioisten, moreenipeitteisten mäkien väliseen painanteeseen. Alueen kallioperä on graniittigneissiä sekä amfibolista liusketta. Kalliolaatu on seosrakenteista. Kallioperä on valtaosin irtomaakerroksen peittämä. Alueella ja sen lähiympäristön kallioperässä on todettu ruhjevyöhykkeitä. Toinen näistä kulkee keskialueelta koilliseen ja toisen kulku on jätekeskuksen länsireunalla suoraan pohjoiseen. Ruhjevyöhykkeissä kallioperä on rakoillutta. Nykyisin käytössä olevalla täyttöalueella ollut kalliopaljastuma on louhittu täyttöalueen laajennuksen yhteydessä. Alueen reunoilla olevien mäkien alueella kalliota peittää ohut, enintään 2 metrin maakerros, joka on pääosin moreenia. Alueen eteläosassa mäkien välisessä painanteessa tulevien laajennusosien IV ja V sekä tasausaltaan sijoitusvaihtoehto 1 kohdalla on pintaosassa turvetta, jota on paksuimmillaan 4 metriä. Turvekerroksen alla

15 7.3.2 Pintavedet Pohjavedet 11/68 on savi-/silttikerroksia. Kokoonpuristuvien turve- ja silttikerrosten paksuus on suurimmillaan metriä alueen eteläosan itäreunalla. Pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat ovat jätekeskuksen ympäristössä pääpiirteissään yhteneviä. Jätekeskuksen alueen kaakkoisreunalla kulkee Lapinjärven laskuoja, joka on ohjattu nykyisen täyttöalueen ohi Heinälamminojaan. Heinälamminoja laskee Myllyjokeen ja siitä edelleen Kyläkeskusjoen kautta Kallaveden Haminalahteen. Alueen länsipuolelle sijoittuvat Korvalammet, joista vedet virtaavat myös laskuojaa myöten Myllyjokeen. Jätekeskusta lähin isompi vesistö on Kallaveden Haminalahti, joka sijaitsee jätekeskuksesta noin 1,6 kilometriä koilliseen. Haminalahden tarkkailu kuuluu Silmäsuon suljetun kaatopaikan ympäristövaikutusten tarkkailuohjelmaan. Suotovesivaikutukset Haminalahdessa ovat olleet vähäisiä. Vesialue luokittui lievästi reheväksi. Haminalahden tarkkailuun kuuluu myös biologinen tarkkailu, jossa Jätekukko Oy on mukana kalojen loistutkimuksen osalta. Pohjaeläintutkimusten mukaan Haminalahden tila on kohentunut 1990-luvun lopulla. Sedimenttien metallipitoisuudet olivat Haminalahdella alhaisia ja alhaisempia kuin vertailualueena toimineella Pilpanlahdella. Biologisen tarkkailun osana tehtiin talvella 2003 kalojen loistutkimus. Loistutkimuksia on haluttu tehdä, koska jätekeskuksen lähialueen asukkaat ovat esittäneet lokkien levittämien loisten uhkaavan kalakantoja. Tutkimuksen mukaan sekä Haminalahdella että vertailualueella Pohjois-Kallavedellä tavattiin Diplostomum-loista tutkittujen mateiden silmistä erittäin yleisesti. Diplostum-loinen on imumato, joka täyskasvuisena elää kalaa syövän linnun suolessa. Eroja loisen esiintymisessä Haminalahdessa ja vertailualueella Pohjois- Kallavedellä ei todettu. Jätekeskuksen läheisyydessä ei ole tärkeitä pohjavesialueita. Jätekeskuksen aluetta ympäröi noin 350 hehtaarin laajuinen valuma-alue, joka koostuu maastopainanteesta ja sitä reunustavien moreenimäkien rinnealueista. Alueella muodostuu keskimääräisellä sadannalla (700 mm/a) ja imeytymiskertoimella 0,2 pohjavettä m 3 /d. Alueen pohjavesi virtaa kohti keskellä sijaitsevaa maastopainannetta. Pohjaveden esiintyminen kallion ruhjeissa on todennäköistä. Kalliopohjavesi virtaa ruhjevyöhykkeissä kohti alueen pohjoisreunaa. Pohjavedellä on virtausyhteys valuma-alueen pohjoispuolelle Myllyjoen maastopainanteen kautta, muissa suunnissa virtausyhteyden katkaisevat kallioiset moreenimäet. Tulevien laajennusosien eteläpuolella savi-silttialueella pohjaveden muodostuminen on erittäin vähäistä, eikä suotautumista juuri tapahdu. Kallioperässä, hienojakoisten silttikerrosten peittämällä painannealueella pohjavesi on paineellista. Jätekeskuksen jätevesien tasausaltaan lounais-länsireunalle on sijoitettu kallioporakaivoja, joiden avulla on pyritty purkamaan pohjaveden painetta ja estämään pohjaveden purkautumista pohjan kautta altaaseen. Pohjavedenpinta porakaivoissa on ylimmillään noin 1 metrin altaan vesipintaa ylempänä.

16 7.4 Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 12/ Käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet Jätekeskukseen otetaan vastaan yhdyskuntajätteitä, teollisuusjätteitä, rakennusjätteitä, maa- ja kiviaineksia sekä terveydenhuollossa syntyviä tms. peitettäviä jätteitä. Jatkossa otetaan vastaan myös ongelmajätteitä. Jätteitä vastaanotetaan Jätekukko Oy:n toimintaalueelta sekä yhteistyökumppaneilta. Jätekeskukseen otetaan vastaan noin tonnia jätettä, josta noin tonnia on ongelmajäterakennukseen vastaanotettavia ongelmajätteitä. Vastaanotettavista jätteistä on nykyisillä käytännöillä hyödynnettävissä noin tonnia jätettä ja tonnia on loppusijoitettavaa jätettä (määrässä on huomioitu lajittelu sekä veden poistuminen lietteistä ennen loppusijoitusta). Arvio jätekeskukseen vuosittain vastaanotettavien jätteiden määristä on seuraava: JÄTELAJI JÄTTEEN TUNNUS KOK. PAINO (t) KUIVA -AINE % JÄTTEEN ALKU- PERÄ JÄT- TEEN TYYPPI JÄTTEEN KÄSITTELY R/D KOODI Yhdyskuntajätteet tavanomainen yhdyskuntajäte jätepenkkaan D01 biojäte välivarastointi R13 puutarhajätteet oksat ja risut haketus, kompostointi R03 muovi välivarastointi R13 lasi oma käyttö, välivarastointi pienmetalli välivarastointi R13 renkaat välivarastointi R13 metalliromu välivarastointi R välivarastointi o.j. luokiteltu se-romu ja pakkaus R13 muu se-romu välivarastointi R13 romuajoneuvot (sis. vaarallisia aineita) välivarastointi R13 R05 likainen lumi tartuntavaaraton sairaalajäte kuolleet eläimet Yhteensä haihdutus kompostointikentällä peitto erilliselle alueelle peitto erilliselle alueelle D09 D05 D05 Teollisuusjätteet tavanomainen teollisuusjäte lajittelu, penkkaan D01 kuivat maali- ja liimajätteet (kaatopaikkakelpoiset) peitto erilliselle alueelle D05 lentotuhka jätepenkkaan D01 arinatuhka Jätepenkkaan D01 turvekaivojen lietteet ,.3 1 Kuivatus lietealtaissa R03

17 kipsijäte puhdistamon välppäjätteet metallinkiillotusjäte Jätepenkkaan Jätepenkkaan peitto erilliselle alueelle 13/68 rasvanerotuskaivon lietteet Kompostointi R03 kompostoitava karjanlanta Kompostointi R03 puun kuorijäte oma käyttö D01 Jätepenkkaan siistauskelvoton paperi D01 D01 D01 D05 muu peitettävä jäte Yhteensä peitto erilliselle alueelle D05 Rakennusjätteet tavanomainen rakennusjäte (sisältää maamassoja, joita ei voida hyödyntää) puhallushiekat asbesti betonijäte tiilijäte käsittelemätön puu käsitelty puu kyllästetty puu Yhteensä lajittelu, penkkaan peitto erilliselle alueelle peitto erilliselle alueelle välivarastointi, murskaus välivarastointi, murskaus välivarastointi, haketus välivarastointi, haketus Välivarastointi D01 D05 D05 R05 R05 R03 R03 R03 Maa- ja kiviainekset sadevesikaivon liete Kuivatus lietealtaissa hiekanerotuskaivon liete Kuivatus lietealtaissa D04 hyödynnettävät maamassat (sisältää lievästi pilaantuneita maamassoja, myös öljyllä lievästi pilaantuneet massat) oma käyttö R11 öljyiset maat välivarastointi, oma käyttö R13 öljyiset lietteet vesitys, laskeutus, välivarastointi D09 asfalttijäte louhe Yhteensä välivarastointi, murskaus välivarastointi, murskaus D04 R05 R05

18 14/68 Ongelmajätteet hapot emäkset liuottimet jäähdytinneste voiteluöljy kiinteät öljyjätteet öljy-ja pesuaineerottimien pinta vesiöljyseos maalit, lakat, liimat paristot loisteputket lyijyakut torjunta-aineet lääkejäte laboratoriojäte kondensaattorit ja muuntajat freoni halonisammuttimet valokuvauskemikaalit sairaalajäte aerosolipakkaukset muut ongelmajätteet Yhteensä Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus vesitys ja välivarastointi vesitys ja välivarastointi Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi Välivarastointi ja pakkaus Välivarastointi ja pakkaus D14 D14 R13 D14 R13 D14 D09 D09 D14 D14 D14 R13 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D15 D14 D14 KAIKKI YHTEENSÄ Vuoden 2010 jälkeen vastaanotettaviin jätemääriin vaikuttaa mm. se, missä ja miten energiakäyttöön kelpaava jäte käsitellään. Suurin osa tavanomaisesta loppusijoitettavasta jätteestä on kierrätyspolttoaineen valmistukseen soveltuvaa kuivajätettä (mm. kierrätyskelvotonta paperia, pahvia, muovia, puuta ja tekstiilejä). Jätteen energiahyötykäytön lisääntyessä tavanomaisen loppusijoitettavan jätteen määrä vähenee, joskin tavanomaisen jätteen loppusijoitukseen päätyvän tuhkan määrä voi lisääntyä, koska energiantuotantolaitoksessa käsitellään myös Jätekukko Oy:n toiminta-alueen ulkopuolelta tulevia jätteitä. Tuhkan ja kuonan määrä ja laatu riippuu lähinnä jäte-energiaa hyödyntävän laitoksen sijainnista ja tyypistä. Jos osa nykyisin loppusijoitukseen päätyvästä jätteestä siirtokuormataan tulevaisuudessa jätekeskuksessa energiahyödyntämistä varten, pienenee loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä.

19 15/ Jätteiden vastaanotto Henkilö- ja pakettiautokuormat otetaan vastaan pientuojien alueelle Pikkukukkoon, missä on jätteiden vastaanottoa varten lavat yleisimmille hyötyjätteille ja loppusijoitettavalle jätteelle. Lavojen täytyttyä ne punnitaan ja tyhjennetään jätelajin mukaiselle alueelle. Jätekeskukseen tulevat kuorma-autokuormat punnitaan. Tämän jälkeen kuormat tarkastetaan oikean purkupaikan selvittämiseksi Hyödynnettävien jätteiden ja ongelmajätteiden esikäsittely, käsittely, välivarastointi ja siirtokuormaaminen Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet välivarastoidaan ja tarvittaessa esikäsitellään tai käsitellään ennen hyötykäyttöön toimittamista. Ne jätteet, joita ei hyödynnetä omassa toiminnassa, siirtokuormataan käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi muualla. Suurin osa risuhakkeesta ja haravointijäte hyödynnetään omassa toiminnassa karjanlannan kompostoinnin tukiaineena. Karjanlanta ja kuivatettu rasvanerotuskaivojen liete kompostoidaan alueella omissa aumoissaan. Jätekeskuksessa kompostoitava karjanlanta on sivutuoteasetuksen (EY 1774/2002) luokkaan 2 kuuluvaa jätettä. Jätekeskuksen kompostointitoiminta on sivutuoteasetuksen mukaista toimintaa ja kompostoinnin toimivaltainen viranomainen on kasvituotannon tarkastuskeskus (KTTK). KTTK on hyväksynyt Heinälamminrinteen jätekeskuksessa sijaitsevan aumakompostointialueen päätöksellään nro 24/762/2004. Jätekeskuksessa karjanlanta käsitellään KTTK:n antamien ohjeiden mukaisesti. Valmis komposti on tuotteistettu ja KTTK:n päätöksen mukaan sitä voidaan toimittaa laitoksen ulkopuolelle maanparannuskompostina. Louhe-, betoni-, tiili- ja asfalttijäte varastoidaan erillisissä kasoissa ja murskataan siirrettävällä murskaimella varaston kasvaessa riittävän suureksi. Osa em. murskatusta materiaaleista hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa, loput toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Murskatuista materiaaleista tehdään tarvittavat liukoisuus- ym. laadunvalvontatestit. Maa-aines varastoidaan ja hyödynnetään jätekeskuksen omassa toiminnassa. Erilliskerätty biojäte kuormataan siihen tarkoitukseen varatulla ja rakennetulla alueella kannellisiin kontteihin ja toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Tällä hetkellä jätekeskuksessa siirtokuormataan Kuopiosta ja Pieksämäeltä kerätty biojäte. Romuajoneuvot varastoidaan öljynerotuskaivolla varustetulla betonipintaisella alueella, josta ne ohjautuvat säännöllisesti tuottajavastuun mukaiseen keräysjärjestelmään. Jätekeskuksessa murskataan energiana hyödynnettävää jätettä (esim. käsittelemätön ja käsitelty puu) hyötyjätekentällä, jolle rakennetaan laajennusosa. Laajennusosan valmistuttua murskaustoiminta siirtyy laajennusosalle. Jos murskattavan jätteen määrä kasvaa, siirretään murskaustoiminta hyötykentän laajennusosalle (puujätekenttä) sijoitettavaan halliin. Hallia varten on tehty tilavaraus hyötyjätekentälle. Hyötyjätekentän pohjarakenteissa hyödynnetään betonimursketta. Lievästi pilaantuneet öljyiset maat, joiden pitoisuus on < mg/kg, hyödynnetään jätetäytön peittomaana. Tällä hetkellä yli mg/kg öljyä sisältävät maat välivarastoidaan ja kuljetetaan alalla toimiville laitoksille käsiteltäväksi tai asianmukaisesti lop-

20 16/68 pusijoitettavaksi. Öljyisiä maita on aikaisemmin kompostoitu jätekeskuksessa nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Mahdollisuus käsitellä öljyisiä maita (esim. kompostoimalla) jätekeskuksessa myös jatkossa säilytetään. SE-romun vastanotosta jätekeskukseen on sopimus tuottajayhteisöjen kanssa. Sähkö- ja elektroniikkaromujen vastaanotto siirtyy rakennettavaan ongelmajätteiden vastaanottorakennukseen. Kyllästetty puu kerätään erilliseen kasaan, josta Demolite Oy noutaa sen tuottajavastuun mukaisesti. Ongelmajätteiden vastaanottoa varten rakennetaan uusi rakennus, johon sijoitetaan tavanomaisten ongelmajätteiden vastaanotto- ja välivarastointitilat sekä öljyisten vesien ja öljyjen vastaanottosäiliöt. Ko. rakennukseen sijoittuvat toiminnot ovat pääasiassa ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi. Rakennuksessa tapahtuvaa ongelmajätteiden käsittelyä on lähinnä öljyisten vesien vesitys (veden erottaminen öljystä). Ongelmajäterakennus rakennetaan kahteen tasoon siten, että pihatasossa ovat varsinaiset vastaanottotilat ja kellaritasossa ovat mm. jäteöljysäiliö, öljynerotin ja tekninen tila. Myös sähkö- ja elektroniikkaromujen vastaanotto siirtyy ongelmajätteiden vastaanottorakennukseen. Jätekeskukseen vastaanotetut ongelmajätteet, asbestia lukuun ottamatta, välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi ongelmajätteen käsittelyluvan omaaviin laitoksiin. Nykyisten siirtokuormaustoimintojen lisäksi osa nykyisin loppusijoitukseen päätyvästä jätteestä voidaan tulevaisuudessa siirtokuormata jätekeskuksessa energiahyödyntämistä varten. Siirtokuormausasema sijoittuu nykyisen biojätteen siirtokuormauspaikan yhteyteen. Tällä hetkellä hiekanerotus- ja sadevesikaivojen lietteet kuivatetaan maavalleilla eristetyssä altaassa hyötyjätekentällä. Kuivattamisen jälkeen kiintoaines viedään jätetäyttöön loppusijoitusalueelle peittomaana käytettäväksi. Myös rasvanerotus- ja turvekaivojen lietteet kuivatetaan maavalleilla eristetyssä altaassa hyötyjätekentällä ja kuivatettu liete kompostoidaan aumoissa. Nykyisen öljyisten maiden käsittelyalueen läheisyyteen rakennetaan uudet rasvanerotuskaivojen, öljynerotuskaivojen, sadevesikaivojen ja hiekanerotuskaivojen sekä turvekaivojen lietteiden kuivatusaltaat. Kuivatut lietteet kompostoidaan (lähinnä rasvanerotuskaivojen liete), hyödynnetään omassa toiminnassa esim. jätetäytön peittomaana (lähinnä turve, sadevesikaivojen sekä hiekanerotuskaivojen lietteet) tai siirretään välivarastoon (lähinnä öljyiset lietteet), josta ne kuljetetaan alalla toimiville laitoksille käsiteltäväksi tai asianmukaisesti loppusijoitettavaksi. Kompostoitu rasvanerotuskaivon liete hyödynnetään omassa toiminnassa, mutta sitä voidaan toimittaa myös muualle hyödynnettäväksi. Jätteiden varaston maksimimäärä on tonnia, josta ongelmajätteiden vastaanottorakennuksessa voidaan varastoida noin 132 tonnia. Jätekeskuksen maksimivarastomäärät jätejakeittain ovat seuraavat: JÄTELAJI Yhdyskuntajätteet JÄTTEEN TUNNUS KOK. PAINO (t) KIINTOAINE (%) JÄTTEEN TYYPPI Puutarhajätteet kompostoitavat jätteet (aumassa) Lasi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 11.10.2016 Dnro D/1208/11.01.00.02/2016 Lupanro 2016-4 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Laadittu: 22.12.2014 Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet... 2 3 Vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastaminen...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski.

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 60/2012/1 Dnro ISAVI/114/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Eka-Palvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 18.2.2011 Dnro: KARP 316/2011 ASIA Päätös Purku & Piikkaus Oy:n ympäristöluvan mukaisen toiminnan raukeamisesta.

Lisätiedot

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan hyötykäyttö MUTKU 12.3.2009 Jukka Tengvall MELUMÄKI MELUMÄEN SIJAINTI 2 Vuosaaren sataman melumäki J. Tengvall 12.3.2009 3 Taustaa Vuosaaren satama-alueen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot