ÖRÖN VÄYLÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÖRÖN VÄYLÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS"

Transkriptio

1 ÖRÖN VÄYLÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite ympäristölupahakemukseen Sandskär. Kuva: Tuula Kohonen Turku 2002

2

3 ÖRÖN VÄYLÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite ympäristölupahakemukseen Turku 2002

4 Kartat: Maanmittauslaitos, lupa nro 208/MYY/01 Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.

5 ÖRÖN VÄYLÄ ESIPUHE Örön väylän avaaminen uudelleen kauppamerenkulun käyttöön on ollut esillä jo 1960-luvulta alkaen. Taustalla on ollut tarve parantaa Saaristomeren alueen satamien meriliikenneyhteyksiä etenkin itään päin. Käytössä oleva Hangon väylä on merenkulullisesti vaativa ja riskialtis, eikä vastaa enää nykyaikaisen merenkulun tarpeita. Saaristomeren merenkulkupiirin teettämissä esiselvityksissä Örön väylä on todettu optimaaliseksi ratkaisuksi nykyisten väylien korvaajana, koska se on niitä huomattavasti helppokulkuisempi ja turvallisempi ja vähentäisi siten onnettomuusriskejä Saaristomerellä. Saaristomeren merenkulkupiiri lähetti ympäristöministeriölle lausuntopyynnön koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista Örön väylän avaamiseen kauppamerenkulun käyttöön. Ympäristöministeriö totesi lausunnossaan , että hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on tehty lainmukaista YVA-menettelyä noudattaen. Arvioinnissa esitetään keskeiset tiedot hankkeesta ja sen toteuttamisvaihtoehdoista sekä oleellisena osana arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Selostuksessa esitetään myös arvio hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta sekä ehdotus haitallisten vaikutusten torjuntatoimista. YVA-selvitysten (arviointiohjelma ja -selostus) laatijoina ovat toimineet Turun yliopiston erillislaitokset Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä Saaristomeren tutkimuslaitos. Hankkeesta vastaava on Saaristomeren merenkulkupiiri ja hankkeen yhteysviranomaisena toimii Lounais-Suomen ympäristökeskus. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus kiittää kaikkia tahoja ja henkilöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet arviointiselostuksen valmistumiseen. Turussa Juhani Vainio, dos. projektin johtaja Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Turun yliopisto

6 ÖRÖN VÄYLÄ HANKKEESTA VASTAAVA: Merenkulkulaitos Saaristomeren merenkulkupiiri Uudenmaankatu 14 PL Turku puhelin: Insinööri Frank Eriksson puhelin: , s-posti: HANKKEEN YHTEYSVIRANOMAINEN: Lounais-Suomen ympäristökeskus Itsenäisyydenaukio 2 PL Turku puhelin Ylitarkastaja Seija Savo puhelin s-posti: YVA:N LAATIJAT: Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Veistämönaukio Turku puhelin Tutkija Tapio Karvonen puhelin: s-posti: Erikoistutkija Tiina Mäkynen Tutkimusavustaja Johanna Niinistö Tutkimusavustaja Hanna Perälä Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Turun yliopisto Tutkija Tuula Kohonen puhelin: s-posti: Tutkija Petri Vahteri Tutkija Joonas Virtasalo puhelin: puhelin: s-posti: s-posti:

7 ÖRÖN VÄYLÄ SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN MERILIIKENTEEN NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Ympäristöministeriön päätös Arviointimenettelyprosessin eteneminen ja osallistumisen järjestäminen Arvioinnin osapuolet ja sidosryhmät HANKKEEN VALMISTELU JA AIKATAULU Aiheesta tehdyt selvitykset Hankkeen eteneminen ja aikataulu PERUSTIEDOT HANKKEESTA Väylän kuvaus Hankkeen perustelut Meriturvallisuuteen liittyvät syyt Taloudelliset ja ympäristöön liittyvät syyt HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Nykyisen väylästön perusparantamismahdollisuudet (vaihtoehto 0+) Vaihtoehto 0: hankkeen toteuttamatta jättäminen Vaihtoehto 1: väylien A ja C avaaminen ARVIO LIIKENTEESTÄ ÖRÖN VÄYLÄLLÄ Arvio liikennemääristä Muutokset liikennemäärissä muilla väylillä Alustyypit Örön väylällä Onnettomuusriskit Väylähanke ja luotsaustoiminta Nykytilanne Örön väylän tuomat muutokset PÄÄSTÖT ILMAAN JA VETEEN Päästöt ilmaan Päästöt veteen VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN Uuden väylän avaamisen vaikutukset yleisellä tasolla Asuminen Melu Väylän rakentamisesta aiheutuva melu Alusliikenteen aiheuttama melu Rantojen virkistyskäyttö Jäätiet VAIKUTUS KALASTUKSEEN Kalalajit ja kalastus uuden väylän alueella Vaikutukset kalastukseen VAIKUTUS PUOLUSTUSVOIMIEN TOIMINTAAN Toiminta Örön merialueella Örön linnakkeen toiminta Suoja-alue...53

8 ÖRÖN VÄYLÄ 11. VAIKUTUS LUONTOON Vaikutukset rantoihin ja merenpohjaan Yleistä Menetelmät vaihtoehdon tutkimukset vaihtoehdon tutkimukset Yhteenveto Vaikutukset eliöstöön Yleistä Menetelmät Tulokset Yhteenveto VAIKUTUS SUUNNITELTUUN MAANKÄYTTÖÖN Seutukaava Yleiskaavat VAIKUTUS MAISEMAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN Maisema Kulttuuriperintö Hylyt Muut kulttuuriperintökohteet YHTEENVETO HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA VAIKUTUSALUE LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN Parainen-Nauvo kiinteä yhteys Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma HANKKEEN TOTEUTTAMISKELPOISUUS HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN TORJUNTA VAIKUTUSTEN SEURANTA...98 LÄHTEET...99 LIITELUETTELO Liite 1. Lausunto Örön väylähankkeen vaikutuksista luontodirektiivin luontotyyppeihin ja kasvilajeihin hankkeen vaikutuksen alaisilla Natura alueilla (SCI). Liite 2. Lausunto Örön väylähankkeen vaikutuksista maaselkärankaisiin Saaristomeren Natura alueilla. Liite 3. Lausunto Örön väylähankkeen vaikutuksista luontodirektiivin selkärangatonlajeihin hankkeen vaikutuksen alaisilla Natura alueilla (SCI). Liite 4. Lausunto Örön väylähankkeen vaikutuksista luontodirektiivin vedenalaisiin luontotyyppeihin ja kasvilajeihin hankkeen vaikutuksen alaisilla Natura alueilla (SCI). Liite 5. YVA:n yhteydessä tehtyjen kasvillisuuslinjojen tulokset.

9 ÖRÖN VÄYLÄ 7 TIIVISTELMÄ Perustiedot hankkeesta Suunniteltu Örön väylä sijaitsee Saaristomerellä suurelta osin Dragsfjärdin kunnan alueella. Väylä koostuu kolmesta osasta (A - C). Eteläisin osa (A) on pohjois-eteläsuuntainen väylä, joka sijaitsee Örön ja Snåldönin saarten länsipuolella. Väyläosa B on otettu käyttöön vuonna 2000 ja se sijaitsee Högsåran länsipuolella. Suunnitellun väylän pohjoisin osa (C) olisi jatke väyläosalle B. Väylä suuntautuu Norstön kohdalta luoteeseen, kääntyy Helsingholmenin kohdalla pohjoiseen Gullkronan selälle ja yhtyy Airisto Järngrynnan-väylään. Väyläosalla C korvataan Långsidanin ja Purunpään länsipuolella sijaitseva vanha vaikeakulkuinen kauppamerenkulun väylä. Väyläosan A kulkusyvyydeksi tulee 9,0 metriä. Käytössä olevan osan B kulkusyvyys on 7,5 metriä, ja osan C kulkusyvyydeksi tulee myöskin 7,5 metriä. Millään osalla ei tarvitse tehdä ruoppauksia, vaan väylän avaamista edeltävä toimenpide olisi vain viitoituksen ja syvyyskartoituksen tekeminen kauppamerenkulun edellyttämällä tavalla. Tärkeimmät perustelut väylän avaamiseen ovat meriturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät syyt sekä taloudelliset tekijät. Meriturvallisuus paranee, koska Örön väylä on huomattavasti turvallisempi ja helppokulkuisempi kuin nyt käytössä oleva ns. Hangon väylä ja uuden väylän avaamisen myötä käytöstä poistettava Långsidanin länsipuolinen väylä. Väylä toisi myös kaivatun vaihtoehtoisen reitin Turun, Naantalin, Paraisten ja pieniin Kemiön saaren satamiin. Liikennemäärät tasoittuisivat ja kohtaamiset vähenisivät. Turvallisuus paranee myös siksi, että kauppa-alus- ja veneilyliikenne eriytyvät omille väylilleen. Örön väylä lyhentäisi saariston sisäväylillä kuljettavaa matkaa kaikista em. satamista. Taloudellista säästöä uusi väylä toisi varustamoille luotsausmaksujen pienenemisenä luotsausmatkan lyhentyessä ja alusten polttoaineenkulutuksen vähenemisen myötä. Myös päästöt vähenisivät samalla, mikä on huomattava ympäristönsuojelullinen tekijä. Lisäksi niiden väylien perusparannus, joita korvaamaan Örön väylä tulisi, olisi huomattavasti kalliimpi vaihtoehto kuin Örön väylän avaaminen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely Hankkeesta on laadittu arviointiohjelma, joka valmistui huhtikuussa Arviointiohjelmasta järjestettiin tiedotustilaisuus Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta heinäkuussa Arviointiselostus asetetaan nähtäville huhtikuussa 2002, minkä jälkeen on kansalaisilla ja sidosryhmillä noin kaksi kuukautta aikaa antaa lausuntonsa ja esittää mielipiteensä selostuksesta. Tuloksia esitellään myös huhtikuussa 2002 pidettävässä yleisötilaisuudessa. Yhteysviranomaisen lausunto selostuksesta saadaan kesäkuussa 2002, minkä jälkeen alkaa noin vuoden kestävä ympäristöluvan hankkimisprosessi. Mikäli myönteinen lupapäätös saadaan tässä ajassa, voidaan hanke toteuttaa vuoden 2003 aikana. Hankkeesta vastaava on Saaristomeren merenkulkupiiri. YVA-selvitykset ovat laatineet Turun yliopiston erillislaitokset Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä Saaristomeren tutkimuslaitos.

10 8 ÖRÖN VÄYLÄ Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot Arviointimenettelyyn sisällytettiin kaksi toteuttamisvaihtoehtoa: hanketta ei toteuteta (vaihtoehto 0) ja hanke toteutetaan avaamalla väyläosat A ja C (vaihtoehto 1). Nykyisen väylästön perusparantaminen todettiin vaihtoehdoksi, jota ei koskaan voitaisi toteuttaa. Toteutettunakaan vaihtoehto ei olisi samantasoinen kuin Örön väylä. Tämän vuoksi ns. 0+ -vaihtoehtoa ei katsottu aiheelliseksi sisällyttää YVA-menettelyyn. Muitakaan vaihtoehtoja, joilla päästäisiin samantasoiseen ratkaisuun selvityksen kohteena olevan hankkeen kanssa, ei löytynyt. Vaihtoehdossa 0 laivaliikenne käyttää jatkossakin nykyistä väylästöä. Vaihtoehto ei sisällä mitään uudistus- tai perusparannustoimenpiteitä. Vaihtoehdossa 1 toteutetaan väyläosien A ja C merkitseminen. Väyläosat A, B ja C muodostaisivat yhdessä uuden väylän avomereltä Paraisten eteläosiin saakka. Yhteys Turkuun ja Naantaliin jatkuisi Paraisten ja Nauvon välissä sijaitsevaa väylää pitkin. Väyläosan C toteuttamisen myötä Purunpään ja Hamnholmenin välistä kulkeva nykyinen väyläosa madallettaisiin 3,2 metriseksi ja samoin meneteltäisiin Gullkronan selän kaakosta luoteeseen ylittävän väylän kanssa. Liikenne näiltä väyläosilta siirtyisi uudelle väylälle. Arvio liikennemääristä Örön väylällä Eri satamien liikennetilastoista ja luotsaustiedoista tehtyjen päätelmien mukaan Örön väylän käytön voidaan ennustaa olevan vähintään noin 2000 kulkukertaa vuodessa. Luku sisältää sekä alueen satamiin suuntautuvan liikenteen että mahdollisen läpikulkuliikenteen. Laskelmat perustuvat taloudellisiin tekijöihin, joihin saattaa tulevaisuudessa tulla muutoksia esimerkiksi luotsausmaksujen määräytymisen perusteiden muuttuessa. Turvallisuustekijöiden vaikutusta on vaikea arvioida. Tärkein väylää käyttävien alusten kokoa rajoittava tekijä on väylän 7,5 metrin kulkusyvyys. Täydessä lastissa väylää voisivat käyttää kantavuudeltaan enintään noin dwt:n alukset. Örön väylän avaaminen vähentäisi liikennettä muilta väyliltä. Purunpään ja Långsidanin länsipuoliselta väylältä siirtyisi kaikki kauppa-alusliikenne pois (noin 900 alusta vuodessa). Hanko Utöväylän osuudella Hangosta Örön väylän risteykseen liikenne vähenisi noin 900 kulkukerralla. Utön ja Ahvenanmaan väyliltä liikenne vähenisi noin kulkukerralla. Väylähanke ja luotsaustoiminta Örön väylän avaaminen edellyttää yhden uuden luotsinantopaikan käyttöönottoa. Paikka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Örön eteläkärjestä etelälounaaseen. Kyseisellä merialueella on tehty aallokkoanalyysi, jonka mukaan alueen aallokko ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Uuden paikan käyttöönotto ei heikennä luotsien työturvallisuutta. Vaikutusten arviointi Päästöt ilmaan ja veteen Uuden väylän avaamisen myötä päästömäärät ilmaan tulisivat alueella kasvamaan lisääntyvän liikennemäärän takia. Päästöjen kokonaismäärä sen sijaan ei lisääntyisi Saaristomeren alueella, vaan Örön väylä Utön väylää lyhyempänä reittinä ulkomerelle vähentäisi sitä. Lisäksi Saaristomeren itäosiin sijoittuva liikenne vähentäisi päästöjen vaikutusta merialueella, koska vallitsevat lounaistuulet siirtävät vaikutusta mantereelle.

11 ÖRÖN VÄYLÄ 9 Kansalliset lait ja kansainväliset säädökset asettavat tiukkoja rajoja aluksista mereen tuleville päästöille Suomen merialueilla. Kiinteiden jätteiden samoin kuin öljyn ja kaiken öljypitoisten seoksien ja -vesien sekä käsittelemättömien käymäläjätevesien laskeminen mereen on kiellettyä. Ainoastaan ns. harmaata vettä (alusten suihku-, pesuallas- ja keittiövedet) saa laskea mereen käsittelemättömänä. Harmaavesi sekoittuu nopeasti ympäröivään vesimassaan ja sen vaikutus rehevöitymiseen on hyvin pieni verrattuna muihin päästölähteisiin. Monet alukset tyhjentävät harmaavesitankit vasta avomerellä. Vaikutus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Hankkeen toteuttaminen ei vaikuttaisi merkittävästi asumisviihtyvyyteen alueella. Tämä johtuu joko siitä, että asutusta on ylipäätään (etenkin vakituista asutusta) vähän tai että sen etäisyys väylästä on melko suuri. Eniten häiriötä hankkeen toteuttaminen aiheuttaisi uuden väylän pohjoispuolella sijaitsevan Airistolle johtavan väylän varrella, jossa liikennemäärät tulisivat lisääntymään ja jossa vapaaajan asutusta on paljon. Mataloituvien väylien varrella asumisviihtyvyys paranisi kauppaalusliikenteen poistumisen johdosta. Hankkeella ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Väylän rakentamisesta ei aiheutuisi käytännössä lainkaan melua, koska mitään ruoppauksia tai räjäytyksiä ei tarvitse tehdä. Alusliikenteen aiheuttama melu on lyhytaikaista ja paikallista. Väylän varrella oleva vähäinen asutus on niin etäällä väylästä ja arvioitu liikenne frekvenssiltään niin harvaa, ettei melu vaikuta alueen asumisviihtyvyyteen. Airistolle menevän väylän varrella voi melulla olla jonkin verran häiritsevää vaikutusta. Mataloituvien väylien varrella melu puolestaan vähenee. Rantojen virkistyskäytölle hankkeella ei ole häiritsevää vaikutusta. Mataloituvien väylien varrella vaikutus on myönteinen. Örön alueella ei ole Tiehallinnon ylläpitämiä jääteitä, joten väylän avaamisella ei ole vaikutusta näihin. Mataloituvien väylien varrella vaikutus on myönteinen, koska jääteitä voidaan avata ilman railolossien käyttöä. Vaikutus kalastukseen Hankkeella ei tule olemaan merkittäviä vaikutuksia kalakantoihin. Ammattikalastukselle väylän avaamisesta koituu jonkin verran vaikutusta, mutta suurimmaksi osaksi kalastus voi jatkua nykyisenlaisena. Troolikalastajien täytyy ottaa muu liikenne aikaisempaa paremmin huomioon. Silakka- ja lohirysiä alueella ei pidetä. Verkko- ja siimakalastus väyläalueella ei hankeen toteutuessa ole mahdollista. Vaikutus puolustusvoimien toimintaan Merivoimilla on Örön länsipuolisella alueella runsaasti harjoittelu- ja koetoimintaa, jota on tarkoitus edelleen lisätä. Väylähankkeen toteuttamisesta aiheutuu tälle toiminnalle oleellisia haittoja. Toimintaa olisi pakko siirtää muualle, mutta vastaavia alueita ei Saaristomereltä löydy. Ratkaisuksi on ehdotettu kauppamerenkulun keskeyttämistä harjoittelun ajaksi, mutta merivoimissa tämän toimivuuteen suhtaudutaan epäillen. Örön linnakkeen toiminnan tulevaisuutta suunnitellaan parhaillaan. Toiminta tulee joka tapauksessa oleellisesti supistumaan. Örön länsi- ja eteläpuolella on puolustusvoimien suoja-alue. Väylähankkeella ei ole oleellista merkitystä linnakkeen toiminnalle eikä se ole myöskään ristiriidassa suojaalueita koskevien sääntöjen kanssa.

12 10 ÖRÖN VÄYLÄ Vaikutus luontoon Suunnitellun väylän pohjalla vallitsevat suhteellisen voimakkaat veden virtaukset ja kaikuluotausten mukaan myös luontainen pohjan eroosio on Örön selän alueella melko voimakasta. Laivojen liikennöinnin ei arvioida muuttavan tilannetta. Lisääntyvän laivaliikenteen aiheuttamat haitat olisivat suurimmat jo olemassa olevalla väyläosuudella, Nauvon Sandön ja muiden läheisten harjusaarten rannoilla. Eroosiota voidaan estää paikallisilla nopeusrajoituksilla. Hankkeen toteuttaminen vaikuttaisi positiivisesti mataloituvan väylän varrella, erityisesti Sandskärin ja Långsidanin hiekkarannoilla ja -pohjilla, koska eroosiovaikutukset vähenisivät. Eliöstöön kohdistuvat haitat olisivat merkittäviä ainoastaan uuden väylän ulkopuolella väyläosuudella Gullkronan selältä Airistolle, joka on jo käytössä, mutta jonka liikenne tulisi lisääntymään hankkeen toteuttamisen myötä. Väyläosuus kulkee harjumuodostelmaa pitkin, jolla sijaitsee myös Natura alue, Paraisten harjusaaret. Mahdolliset haitat eliöstölle syntyvät pohjaeroosion kautta ja heijastuvat pohjanlaadun muutosten kautta alueen vedenalaisten hiekkasärkkien luontotyyppiin. Näitä ei kuitenkaan ole kartoitettu, ja merkittävimmät tiedossa olevat luonnonarvot omaavat luontotyypit ovat terrestrisiä. Näille luontotyypeille haitat syntyvät vasta mahdollisten pitkäaikaisten eroosiohaittojen kautta. Kokonaisuutena vaihtoehdon 1 toteutuessa laivaliikenteen eliöstölle aiheuttamat haitat vähenevät verrattuna 0-vaihtoehtoon. Vaikutus suunniteltuun maankäyttöön Alueelle on vahvistettu seutukaava vuonna Väylän avaaminen ei vaikuta suunnitelmien toteuttamiseen. Suurin osa väylän ympäristön ranta-alueista kuuluu Dragsfjärdin kunnan yleiskaavoituksen piiriin, osa Nauvon. Väylän pohjoisosassa tulee linjamerkkejä myös Paraisten alueelle. Väylän avaamisen ja lisääntyvän liikenteen ei voida katsoa estävän rantojen käyttöä vapaa-ajan rakentamiseen kaavojen mukaisesti, etenkin kun uusi väylä sijoittuu nykyistä väylää kauemmaksi ranta-alueista. Vaikutus maisemaan ja kulttuuriperintöön Ainoat pysyvät maisemaan tapahtuvat muutokset johtuvat väylän turvalaitteiden asennuksesta. Myös laivojen liikennöintiä voi pitää maisemallisena tekijänä, mutta sen vaikutusten arviointi on täysin subjektiivista. Hankkeen toteuttaminen ei kokonaisuutena arvioiden oleellisesti heikennä maisemaa. Väyläalueelta on löytynyt yksi hylky. Ladoga-aluksen hylky sijaitsee noin 250 metrin päässä väylän keskiviivasta, mutta se makaa 50 metrin syvyydessä, joten laivaliikenteestä aiheutuvat virtaukset eivät merkittävästi vaikuta siihen. Toiseksi lähinnä väylää oleva Metskärin hylky on 500 metrin päässä väylästä, mutta alueen avoimuuden takia virtaukset eivät vaikuta merkittävästi siihenkään. Väylän merkitsemiseen käytettävistä linjatauluista yksikään ei sijoitu suojeltujen muinaismuistojen kanssa samalle paikalle, joten hankkeella ei ole vaikutusta niihin. Vaikutusalue Hankkeen vaikutusalueen tarkka määrittäminen on vaikeaa, sillä erityyppiset vaikutukset kohdistuvat erisuuruisille alueille. Vaikutusalue ei todellisuudessa ole tasalevyinen vyöhyke väylän ympä-

13 ÖRÖN VÄYLÄ 11 rillä, mutta tässä yhteydessä on arvioitu, että keskimääräisesti vaikutusalue ulottuu väylän keskiviivasta mitattuna noin 1,5 kilometrin päähän väylän molemmille puolille. Tästä poikkeuksen muodostavat maa-alueet, joissa vaikutukset loppuvat yleensä rannan välittömässä läheisyydessä, ja ilmaan tapahtuvat päästöt, jotka leviävät huomattavasti laajemmalle, mutta ovat riippuvaisia vallitsevista tuuli- ja sääolosuhteista. Hankkeen vaikutusalue on jaettu kolmeen luokkaan. Suurimmat vaikutukset tapahtuvat luokassa 1, joka käsittää uudet väyläosuudet A ja C. Luokkaan 2 kuuluvat ne jo käytössä olevat väyläosuudet, joiden liikenne tulee lisääntymään hankkeen toteuttamisen vuoksi. Luokkaan 3 kuuluvat ne alueet, joissa liikenne vähenee Örön väylän avaamisen jälkeen. Luokkaan 3 kuuluvilla alueilla vaikutukset ovat positiivisia. Hankkeen toteuttamiskelpoisuus YVA-selvityksen mukaan hanke on toteuttamiskelpoinen. Väylän avaaminen lisää alueen laivaliikenteen turvallisuutta ja on myös ympäristönäkökohtien kannalta suotavaa. Hankkeen toteuttamisella ei ole merkittäviä haittavaikutuksia ihmisten viihtyvyyteen, elinkeinojen harjoittamiseen, alueen virkistyskäyttöön, suunniteltuun maankäyttöön, maisemaan tai kulttuuriperintöön. Myös vaikutukset luontoon jäävät vähäisiksi. Hankkeen positiiviset vaikutukset ovat selvästi negatiivisia suuremmat. Hankkeen toteuttaminen on myös taloudellisesti kannattavaa: väylän avaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat vähäisiä, kauppamerenkululle syntyy huomattavia säästöjä alentuvien luotsausmaksujen sekä polttoaineenkulutuksen vähenemisen vuoksi ja alueen satamien kilpailukyky paranee, millä on positiivisia kerrannaisvaikutuksia alueen talouteen. Haittavaikutusten torjunta Hankkeen haittavaikutukset jäävät enimmäkseen niin vähäisiksi, ettei niiden torjunta edellytä mitään toimenpiteitä. Väylä sijaitsee suurimmaksi osaksi etäällä rannoista ja asutuista alueista. Paikoissa, joissa laivojen aallonmuodostuksen rantoja kuluttava tai ranta-asutusta haittaava vaikutus on merkittävä, haittavaikutuksia torjutaan parhaiten alueellisilla nopeusrajoituksilla. Merivoimien toiminnalle aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää meriliikenteen ohjausjärjestelmän (VTS) avulla. Väylän liikenne on mahdollista keskeyttää tilapäisesti. Vaikutusten seuranta Mikäli ympäristölupaviranomainen määrittelee hankkeelle seurantavelvoitteen, tullaan hankkeen vaikutuksia seuraamaan siinä esitetyllä tavalla.

14 12 ÖRÖN VÄYLÄ 1. LOUNAIS-SUOMEN MERILIIKENTEEN NYKYTILANNE JA KEHITYS- NÄKYMÄT Euroopan unionissa pyritään tietoisesti parantamaan meriliikenteen asemaa ja lisäämään merikuljetusten määrää EU:n alueella, koska se on todettu kestävän kehityksen kannalta hyväksi kuljetusmuodoksi. Satamien ja meriliikennereittien on useissa yhteyksissä todettu olevan elintärkeitä Euroopan liikenne- ja kuljetusjärjestelmien parantamiselle (Green Paper on Ports, European Transport Policy for 2010 ym.). EU pyrkii mm. edistämään lähimerenkulkua, jotta maantieliikenteen kasvua voitaisiin hillitä. Meriliikenneväylät ovat merkittävä osa liikenneverkkoa Lounais-Suomessa. Meriväylät palvelevat koko maan sekä tavarankuljetusta että matkustaja- ja vapaa-ajan liikennettä. Meriliikenteeseen kytköksissä olevien liikenne- ja teollisuusyritysten taloudellinen ja työllistävä merkitys on Lounais- Suomessa suuri. Varsinais-Suomen liitto onkin maakuntaohjelmassaan vuosille tuonut esille yhteysverkkojen tärkeyden ja korostanut mm. satamien toimintaedellytysten ja meriväylien parantamisen merkitystä. Örön väylän käyttöönoton tutkiminen on sisällytetty maakuntaohjelmaan. Saaristomerellä tapahtuva kauppamerenkulun liikenne suuntautuu pääosin Turun, Naantalin, Uudenkaupungin ja Paraisten satamiin. Tonnimääräisesti mitattuna eniten kuljetuksia on Naantalin satamaan. Laivakäyntejä ja matkustajaliikennettä on eniten Turun satamassa. Taulukko 1. Lounais-Suomen satamien meriliikennetietoja vuodelta Ulkomaan tavaraliikenne (tonnia) Matkustajaliikenne (matkustajaa) Aluskäyntejä Uusikaupunki Turku Naantali Parainen yhteensä (Lähde: Merenkulkulaitoksen tilastot) Saaristomeren merenkulkupiirin alueella kauppamerenkulun väyliä oli vuonna 1999 yhteensä kilometriä (=1 292 mpk) ja muita vesiväyliä kilometriä (=1 116 mpk). Nämä kattavat kaikista Suomen kauppamerenkulun väylistä 44,2 % ja muista väylistä noin 20 %. Vuonna 1999 Saaristomeren merenkulkupiirin alueella keskimääräinen luotsattu matka oli n. 26 kilometriä (=n. 14 mpk), mikä on pidempi kuin muilla Suomen merialueilla. Lounais-Suomen satamiin suuntautuvalla kauppamerenkulun liikenteellä on käytettävissään kolme väylää, joiden kautta liikenne ulkomereltä ohjataan saariston sisäväylille. Nämä ovat Isokarin, Ahvenanmaan, Utön ja Hangon väylät (kartta 1). Nämä väylät haarautuvat edelleen Uudenkaupungin, Naantalin, Turun ja Paraisten satamiin. Eniten kauppamerenkulun liikennettä alusmäärillä mitattuna on Ahvenanmaan ja Utön väylillä. Kartassa 2 on esitettynä vuoden 1998 alusliikenteen jakautuminen Saaristomeren väylille. Kauppamerenkulun lisäksi Saaristomeren alueella liikkuu kesäaikana suuri määrä huviveneilijöitä. Kasvavalla vapaa-ajan veneilyllä on omat vaikutuksensa väylien liikenteen sujuvuuteen ja meriturvallisuuteen. Veneilijät käyttävät yleensä mieluummin muita kuin kauppamerenkulun väyliä mm. turvallisuussyistä. Kauppamerenkulun väylät eivät ole useinkaan matkailumielessä houkuttelevia.

15 Maarianhamina Mariehamn #!0 Luotsi Lots P Långnäs #! km ÖRÖN VÄYLÄ 10,0 Uusikaupunki Nystad 9,0 Luotsi Lots Kumlinge 6,4 8,0 KIHTI SKIFTET 9,0 Isokari Kökar 10,0 5,2 10,0 5,8 13,0 5,5 5,8 13,0 #!0 Kustavi Houtskari Houtskär 13,0 10,0 5,0 13,0 Utö 10,0 6,0 VIDSKÄRIN SELKÄ VIDSKÄRS FJÄRD Luotsi Lots Velkua Korppoo Korpo 10,0 13,0 10,0 5,5 10,0 10,0 10,0 Nauvo Nagu Rymättylä 5,0 13,0 9,0 HAMNSKÄRIN SELKÄ HAMNSKÄRS FJÄRD 5,5 Naantali Nådendal #!0 13,0 AIRISTO 7,5 Luotsi Lots 7,5 5,0 #!0 #!0 7,5 Turku Åbo #!0 GULLKRONAN SELKÄ GULLKRONA FJÄRD 9,0 Parainen Pargas 7,5 Luotsi Lots Merkittävimmät satamat Kauppamerenkulun väylät Suunniteltu Örön väylä 7,5 Örö 6,7 #!0 Mjösund #!0 #!0 Kemiö Kimito Norrlångvik Taalintehdas Dalsbruk 6,1 Hiittinen Hitis 9,0 8,0 9,0 HANGON LÄNTINEN SELKÄ HANGÖ VÄSTRA FJÄRD #!0 #!0 #!0 Förby Salo Hanko Hangö Luotsi Lots 13,0 13 ÖRÖN VÄYLÄ 13 Kartta 1. Kauppamerenkulun väylät Saaristomerellä.

16 14 ÖRÖN VÄYLÄ P Uusikaupunki Liikenteen kokonaismäärät väylittäin Alusten lukumäärät 7,500-10, to to to to to Isokari Naantali Turku Parainen Ahvenanmaa Taalintehdas Utö km Hanko Kartta 2. Liikenteen jakautuminen Saaristomeren väylille vuonna (Lähde: Rintala 2001.) Suomen ulkomaanliikenteen merikuljetukset ovat kasvaneet jatkuvasti, ja kasvun odotetaan jatkuvan. Myös Lounais-Suomen suurimpien satamien merikuljetukset ovat olleet jatkuvasti kasvussa. Sekä suomalaiset että ruotsalaiset liikenne-ennusteet povaavat merikuljetusten vahvaa kehitystä tulevaisuudessa (Kaupunkijärjestelmää yhdistävä infrastruktuuri 2001). Vuonna 1999 tehdyn ennusteen mukaan Suomen ulkomaan merikuljetukset vuonna 2020 olisivat noin 120 milj. tonnia. Vuonna 2000 ulkomaan merikuljetuksia oli noin 81 milj. tonnia. Tämä ennuste pohjaa olettamukselle, että BKT kasvaa keskimäärin 2,5 % vuodessa ja kivihiilen sekä öljyn kysyntä pysyisi samalla tasolla. Transitoliikennettä oletetaan olevan 10 miljoonaa tonnia. (Lehto 1999.)

17 ÖRÖN VÄYLÄ 15 Taulukko 2. Suomen ja ulkomaiden väliset merikuljetukset vuosina Vuosi Ulkomaan merikuljetukset milj. tonnia milj. tonnia milj. tonnia milj. tonnia milj. tonnia (Lähde: Merenkulkulaitoksen tilastot) Itämeren meriliikenteen ennustaminen on erityisen vaativaa siksi, että uusia liikenteellisiä malleja syntyy ja muotoutuu jatkuvasti. Venäjän taloudellinen tilanne ja liikennepolitiikka vaikuttavat kehitykseen vahvasti, mutta niiden ennustaminen on mahdotonta. Näin ollen on myös erittäin vaikeaa arvioida, mitkä meriliikennereitit tulevat menestymään ja mitkä taantumaan. Toisaalta vakaat ja korkealuokkaiset merikuljetuspalvelut kuten muukin liikenneinfrastruktuuri tukevat liiketoiminnan ja kaupan kehitystä. (Kaupunkijärjestelmää yhdistävä infrastruktuuri 2001.) Valtakunnallisten ennusteiden soveltamista paikallistasolle ei voida tehdä suoraviivaisesti. Muutokset paikallisessa talouselämässä vaikuttavat myös liikennemäärien kehitykseen, eivätkä muutokset ole aina yhteydessä valtakunnantason muutoksiin. Myös EU:n pyrkimysten vaikutusta merikuljetusten lisäämiseksi on vaikea ennakoida konkreettisina liikennemäärien muutoksina. Mitä paremmat toimintaedellytykset meriliikenteellä on sitä varmemmin liikennemäärät tulevat kasvamaan.

18 16 ÖRÖN VÄYLÄ 2. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Ympäristöministeriö päättää mihin hankkeisiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan Ympäristöministeriön päätös Saaristomeren merenkulkupiiri lähetti ympäristöministeriölle lausuntopyynnön koskien YVA-menettelyn soveltamista Örön väylän avaamiseen kauppamerenkulun käyttöön. Ympäristöministeriö totesi lausunnossaan seuraavaa: "Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen (268/1999) 6 :n hankeluettelon kohdan 9f mukaan ympäristövaikutusten arviointia sovelletaan YVAL 4 1 momentin perusteella pääosin kauppamerenkulun käyttöön rakennettaviin meriväyliin yli 1350 tonnin aluksille. Kauppamerenkulun käyttöön tarkoitetun meriväylän merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät yleensä väylän liikennöinnistä aiheutuviin pysyviin ympäristövaikutuksiin. Mahdolliset väylän rakentamistoimintaan liittyvät ruoppausten ja louhintojen vaikutukset ovat yleensä pääosin rakentamisaikaisia, lyhytkestoisia vaikutuksia. Siten myöskin uuden väylän merkitseminen, vaikka siihen ei liittyisikään muita rakentamistoimenpiteitä, on tulkittava asetuksessa mainituksi rakentamiseksi. Historiallisen Örön väylän käyttöönotto merkitsee uuden, merkittävän meriväylän avaamista kauppamerenkululle. Hanke on tulkittava kauppamerenkulun käyttöön rakennettavaksi meriväyläksi ja tällöin siihen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä suoraan YVA-asetuksen 6 :n hankeluettelon perusteella." 2.2. Arviointimenettelyprosessin eteneminen ja osallistumisen järjestäminen Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn prosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arviointiohjelma. Arviointiohjelmassa esitetään mm. perustiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta ja toteuttamisvaihtoehdoista. Arviointiohjelmassa esitetään myös tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta. Arviointiselostuksessa esitetään mm. arviointiohjelman tiedot tarkistettuina, hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhde maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Lisäksi esitetään mm. hankkeen keskeiset ominaisuudet sekä selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Selostuksessa esitetään myös selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta, ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia sekä ehdotus seurantaohjelmaksi.

19 ÖRÖN VÄYLÄ 17 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn prosessissa kaikilla halukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipide tulee esittää kirjallisesti yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa ja käsittelee esitetyt mielipiteet. Yhteysviranomainen pyytää lisäksi eri viranomaisilta lausunnot sekä ympäristöohjelmasta että ympäristöselostuksesta. Arviointiohjelmasta järjestettiin tiedotustilaisuus Luontokeskus Sinisimpukassa, Dragsfjärdin Kasnäsissä. Myös arviointiselostuksesta järjestetään tiedotustilaisuus. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa on erikseen säädetty arviointiohjelman ja arviointiselostuksen julkisesta nähtävillä olosta. Arviointiohjelma oli ja arviointiselostus tulee olemaan julkisesti nähtävillä Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa, Dragsfjärdin kunnan kirjastoissa ja Nauvon kirjastossa. Tiedotustilaisuuteen osallistujia ja muita kiinnostuneita varten arviointiohjelmasta tehtiin erillinen esite, missä kerrottiin hankkeen perustiedot ja ohjeet mielipiteiden esittämistä varten. Arviointiselostuksesta tehtyä tiivistelmää on saatavilla tiedotustilaisuudesta ja paikoista, missä selostus on julkisesti nähtävillä. Taulukko 3. YVA-prosessin eteneminen ja aikataulu. Aikataulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä Arviointiohjelman laatiminen ja perusselvitykset Arviointiohjelma nähtävillä Lausunnot yhteysviranomaiselle Yhteysviranomaisen lausunto * Ympäristövaikutusten arviointityö Arviointiselostuksen laatiminen Arviointiselostuksen luovuttaminen yhteysviranomaiselle L Arviointiselostus nähtävillä Lausunnot ja mielipiteet yhteysviranomaiselle Yhteysviranomaisen lausunto * Osallistuminen: Tiedote t t Yleisötilaisuus y y Lausunnot ja mielipiteet yhteysviranomaiselle 2.3. Arvioinnin osapuolet ja sidosryhmät Hankkeesta vastaava on Saaristomeren merenkulkupiiri ja yhteysviranomainen Lounais-Suomen ympäristökeskus. YVA-selvitykset ovat laatineet Turun yliopiston erillislaitokset Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä Saaristomeren tutkimuslaitos. Ympäristövaikutusten arvioinnin laatijat tiedottavat prosessin etenemisestä erikseen tiedotusvälineitä sekä asiaan liittyviä sidosryhmiä. Sidosryhmiä on myös tarpeen mukaan haastateltu arviointiselostusta tehtäessä. Keskusteluja on käyty mm. Puolustusvoimien, Saaristomeren Meripuolustus-

20 18 ÖRÖN VÄYLÄ alueen, Museoviraston, Turun sataman ja Fortumin edustajien kanssa. Dragsfjärdin, Nauvon ja Paraisten kuntien edustajien kanssa on keskusteltu kaavoitusasioiden yhteydessä sekä saarten asutusta selvitettäessä. Sidosryhmiä ovat seuraavat: Mjösundin satama (Keramia Oy), Kemiö Naantalin satama Norrlångvikin satama (SP Minerals Oy Ab), Kemiö Paraisten kaupunki Paraisten satama (Partek) Rahtialusyhdistys ry Saaristomeren biosfäärialue Saaristomeren kansallispuisto Sucros Oy, Salo Suomen luonnonsuojeluliitto ry / Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Suomen Purjehtijaliitto ry Suomen Varustamoyhdistys ry Suomen Veneilyliitto - Finlands Båtförbund ry TE-keskus / kalatalousyksikkö Turun satama Varsinais-Suomen kalastajaliitto WWF Åbolands Fiskarförbund rf Ålands Redarförening rf Sidosryhmille lähetettiin arviointiohjelma kehottaen heitä antamaan lausuntonsa asiasta. Lausuntoja jätettiinkin kiitettävästi. Lausuntoja arviointiohjelmasta annettiin 10 kpl ja mielipiteitä 15 kpl.

ÖRÖN VÄYLÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

ÖRÖN VÄYLÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Turun yliopisto Saaristomeren tutkimuslaitos Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Turku 2001 Kartat: Maanmittauslaitos, lupa nro 208/MYY/01 Aineiston kopiointi

Lisätiedot

Örön väylän tarve ja liikennemääräarvio 2008

Örön väylän tarve ja liikennemääräarvio 2008 Örön väylän tarve ja liikennemääräarvio 2008 Tapio Karvonen SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 4 1 Meriväylät Lounais-Suomessa... 5 2 Örön väylä... 6 2.1 Örön väylän kuvaus... 6 2.2 Väylägeometria... 7 3 Örön

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö

Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö Merenkulkulaitoksen julkaisuja 9/2007 Merenkulkulaitoksen kulkuväylien perustamiskäytäntö Helsinki 2007 ISBN 978-951-49-2132-2 ISSN 1456-7814 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 1.9.2007 Tekijät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 1/2009 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Helsinki 2009 ISSN 1456-9442 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Örön länsipuolisen 4,5 metrin syvyisen julkisen kulkuväylän lakkauttaminen

Örön länsipuolisen 4,5 metrin syvyisen julkisen kulkuväylän lakkauttaminen Etelä-Suomi Päätös Nro 154/2011/4 Dnro ESAVI/530/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Örön länsipuolisen 4,5 metrin syvyisen julkisen kulkuväylän lakkauttaminen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri. Kalajoki 15.11.2013

Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri. Kalajoki 15.11.2013 Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri Kalajoki 15.11.2013 Toteutuksessa olevat väylien kehittämishankkeet Perämerellä Pietarsaaren 11 metrin väylähanke Pietarsaaren

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä

Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Päiväys Numero 28.2.2002 1100R0017-53 Merenkulkulaitos PL 171 00181 HELSINKI Viite Asia Yhteysviranomaisen lausunto Raahe - Oulu - Kemi -laivaväylän ympäristövaikutusten

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET:

POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: POHJOIS-POHJANMAAN POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: 1. Valtatie 4 Iin kohdalla 2. Valtatiet 4 ja 8, Kempele-Liminka Liminka- Temmes 3. 400 kv:n voimajohto, Oulu-Muhos 4. 400 kv:n voimajohto, Muhos - Ruotsin

Lisätiedot

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot

Lisätiedot

Esimerkkejä Suomenlahden öljyvahinkolaskelmista

Esimerkkejä Suomenlahden öljyvahinkolaskelmista 20.08.2014 KJ Esimerkkejä Suomenlahden öljyvahinkolaskelmista 1. Perusteet 1.1. Yleistä Suomenlahdelle on vuosina 2011-2014 tehty Suomen ympäristökeskuksessa SpillModlaskentaohjelmistolla laskelmia erilaisten

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Kimolan vesiväylähanke

Kimolan vesiväylähanke Kimolan vesiväylähanke 1 Hankkeen kuvaus Kimolan vesiväylähanke on elinkeinojen kehittämishanke, jossa laaditaan suunnitelmat kanavan muuttamiseksi veneille ja aluksille soveltuvaksi sulkukanavaksi. Kimolan

Lisätiedot

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI Tampere 13.10.2011 Markku Mylly Toimitusjohtaja Suomen Satamaliitto ry. Esityksen sisältö. Suomen Satamaliitto ry. Satamaverkko Suomessa Merikuljetukset Suomen

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Markus Dernjatin/ WWF Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Öljyntorjunnan peruskurssi, Helsinki Öljykuljetusten määrä Suomelahdella Lähde: ymparisto.fi Onnettomuuden riski ei kuitenkaan synny vain öljykulkjetuksista,

Lisätiedot

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 20.08.2014 KJ Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 1. Perusteet 1.1. Yleistä Pohjanlahdelle on vuosina 2010-2014 tehty Suomen ympäristökeskuksessa SpillModlaskentaohjelmistolla laskelmia ensiksi

Lisätiedot

1. Esimerkkejä Saaristomeren ja Ahvenanmeren öljyvahinkolaskelmista

1. Esimerkkejä Saaristomeren ja Ahvenanmeren öljyvahinkolaskelmista 1/30 8.1.2014/KJ 1. Esimerkkejä Saaristomeren ja Ahvenanmeren öljyvahinkolaskelmista 1.1. Yleistä Saaristomerelle ja Ahvenanmerelle on vuosina 2012 ja 2013 tehty Suomen ympäristökeskuksessa SpillMod-laskentaohjelmistolla

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Yleisötilaisuus 10.9.2014 POP ELY Oulunsalo Hailuoto Oulun seutu Metsähallitus Lumituuli Oulun Seudun Sähk Lähtökohdat kaava-alue

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Hiljaiset alueet, puskurivyöhyketarkastelu 67050263.

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Hiljaiset alueet, puskurivyöhyketarkastelu 67050263. Raportti 67050263.SU 13.3.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Hiljaiset alueet, puskurivyöhyketarkastelu 1 TAUSTAA Liikenteen lisääntyminen ja muiden melua

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla Yleisellä tasolla uhka-arviota on käsitelty Monialaisiin Merionnettomuuksiin Varautumisen yhteistoimintasuunnitelmassa. Suomenlahden meripelastuslohkolla

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje / 29/12/2003 / 1 Yleisohjeen tarkoitus Yhteiset periaatteet tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden arviointiin Lisäksi tarvitaan tarkempaa ohjeistusta ja menetelmiä

Lisätiedot

24.2.2012. Kausi: 1.1.2012-31.1.2012 TAVARALIIKENNE Tammi 2012 Tammi 2011 Muutos 12/11

24.2.2012. Kausi: 1.1.2012-31.1.2012 TAVARALIIKENNE Tammi 2012 Tammi 2011 Muutos 12/11 24.2.2012 Kausi: 1.1.2012-31.1.2012 TAVARALIIKENNE Tammi 2012 Tammi 2011 1-1/2012 1-1/2011 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 214 487 238 178-9,95% 214 487 238 178-9,95% Tuonti 105 968 114 385-7,36% 105 968 114 385-7,36%

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeen luvitus Suomessa. STY / Hankekehittäjävaliokunta

Tuulivoimahankkeen luvitus Suomessa. STY / Hankekehittäjävaliokunta Tuulivoimahankkeen luvitus Suomessa STY / Hankekehittäjävaliokunta Tuulipuiston luvittaminen PROSESSI 1: + YLEISKAAVA Tuulivoimaloita 10 tai yli PROSESSI 2: YLEISKAAVA Tuulivoimaloita 9 tai alle Suunnittelutarveratkaisu:

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Saaristomeren biosfäärialue

Saaristomeren biosfäärialue Suojelu- ja kehittämistoiminta yhteensovitettuna! Saaristomeren biosfäärialue 25.5.2012 Korpoström Katja Bonnevier, koordinaattori www.saaristomerenbiosfaarialue.fi Mitä tarkoittaa biosfäärialue? Mikael

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö. Destination Örö 1

Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö. Destination Örö 1 Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö Destination Örö 1 Laidunsaari linnake luontomatkailukohde Autio Örön saari toimi Rosalan tilojen laidunalueena 1800 -luvulla Saaren rakentaminen alkoi osana

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Päätös PIRELY/8/07.04/2012 Pirkanmaa 18.6.2012 Julkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PL 2000, 33521 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Pirkanmaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Meriturvallisuuden yhteiskunnalliset ohjauskeinot ja niiden vaikuttavuus

Meriturvallisuuden yhteiskunnalliset ohjauskeinot ja niiden vaikuttavuus Meriturvallisuuden yhteiskunnalliset ohjauskeinot ja niiden vaikuttavuus 0 Esityksen sisältö Meriturvallisuuden yhteiskunnalliset ohjauskeinot - nykytila Suomalaisille merenkulun asiantuntijoille tehdyn

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Liikennesektorin alueellinen suunnittelu

Liikennesektorin alueellinen suunnittelu Liikennesektorin alueellinen suunnittelu Merialuesuunnittelun sidosryhmätilaisuus 16.3.2015 Meriliikenne Asiakkaina pääasiassa teollisuus ja rahtausyritykset Koko maan viennistä 90 % ja tuonnista 70 %

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Ohjeita veneilijöille

Ohjeita veneilijöille Ohjeita veneilijöille Nord Stream Itämeren kaasuputken rakentaminen > Nord Stream on 220 kilometriä pitkä maakaasuputki, joka kulkee Viipurin lähistöltä Venäjällä Itämeren halki Saksan pohjoisrannikolle.

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark.

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Matti Kautto Mitä ovat sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sosiaalisella

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014. 214/2014 Valtioneuvoston asetus. Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014. 214/2014 Valtioneuvoston asetus. Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014 214/2014 Valtioneuvoston asetus Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Lisätiedot

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen?

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskus 25.3.2015 Kalliolan koulu 26.3.2015 Paimelan koulu Vesialueen omistajan oikeudet Oikeus päättää omaisuutensa käytöstä Voi

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3.

Kuvassa 1 on esitetty hankealueen rajaukset vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3. MRa/JHu 10413 25.11.2010 VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO LISÄYS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN JOHDANTO Voimavapriikki Oy:n Forssan ja Tammelan kuntien alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä?

Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä? Miten uusi kalastuslaki parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä? Ammattikalastajien koulutusristeily 5.2. 2015 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho ELY-keskus/ Kalatalouspalvelut 10.2.2015 1 WWF Lähtötilanne

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun @Finnlines @Bore Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun Kirsi-Maria Viljanen, MKK 0 Ilmastonmuutoksen vaikutukset merenkulkuun Globaali ilmiö Vaikutukset: Suorat vaikutukset

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot