HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston ( A3) hyväksymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä"

Transkriptio

1 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston ( A3) hyväksymä 5, 13 ja 32 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa LUKU 1 Yleisiä säännöksiä Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä ja suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa (645/1997) ja sitä koskevassa muutoksessa (715/2004), yliopistoasetuksessa (115/1998), valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), kanslerin vahvistamassa Helsingin ylipiston hallintojohtosäännössä, kanslerin vahvistamassa opintosuoritusten arvostelua ja kuulustelua sekä opintosuoritusten tutkintolautakuntaa koskevassa johtosäännössä, kanslerin vahvistamassa Helsingin yliopiston filosofian tohtorin tutkinnon johtosäännössä ja näissä pysyväismääräyksissä säädetään. 2. LUKU MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KOULUTUSTEHTÄVÄ JA TIEDEKUNNASSA SUORI- TETTAVAT TUTKINNOT JA OPINNOT 2 Tiedekunnan tehtävä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa ja edistää tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta maataloustieteiden, metsätieteiden, elintarvike- ja ravitsemustieteiden sekä näihin kaikkiin kiinteästi liittyvien talous- ja ympäristötieteiden alalla. 3 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja opinnot Tiedekunnassa voidaan suorittaa 1) alempina korkeakoulututkintoina maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (MMK) ja elintarviketieteiden kandidaatin (ETK) tutkinnot; 2) ylempinä korkeakoulututkintoina maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) ja elintarviketieteiden maisterin (ETM) tutkinnot; 3) tieteellisinä jatkotutkintoina maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin (MML), elintarviketieteiden lisensiaatin (ETL), maatalous- ja metsätieteiden tohtorin (MMT), elintarviketieteiden tohtorin (ETT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinnot. Tiedekunnassa on maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin, maatalous- ja metsätieteiden maisterin, maatalousja metsätieteiden lisensiaatin, maatalous- ja metsätieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoihin johtavaa koulutusta seuraavissa pääaineissa: agroteknologia, biotekniikka, kasvintuotannon biologia, kotieläintiede, kuluttajaekonomia, maaperä- ja ympäristötiede, maatalousekonomia, markkinointi, metsäekologia, metsäekonomia, metsävaratiede ja teknologia, mikrobiologia, puumarkkinatiede ja ympäristöekonomia. Tiedekunnassa on elintarviketieteiden kandidaatin, elintarviketieteiden maisterin, elintarviketieteiden lisensiaatin, elintarviketieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoihin johtavaa koulutusta seuraavissa pääaineissa: biotekniikka, elintarvike-ekonomia, elintarvikekemia, elintarviketeknologia, markkinointi, mikrobiologia ja ravitsemustiede. Tiedekunnassa on elintarviketieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusta Food Science -pääaineessa:

2 2 (7) Biotekniikan, markkinoinnin ja mikrobiologian pääaineissa elintarviketieteiden kandidaatin ja elintarviketieteiden maisterin tutkintonimikkeen edellytyksenä on, että opiskelija on hyväksytysti suorittanut joko elintarviketieteiden perusopinnot (25 opintopistettä) tai 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuden jostakin seuraavista pääaineista: elintarvikekemia, elintarviketeknologia tai ravitsemustiede. Pääaineissa voi olla opintosuuntia siten kuin tiedekuntaneuvosto erikseen päättää. Tiedekunta on mukana Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelmassa, jonka opetus toteutetaan yhteistyössä biotieteellisen tiedekunnan, farmasian tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa. Koulutusohjelman koordinaatiovastuu on biotieteellisellä tiedekunnalla. Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelman tutkintovaatimukset täytyy hyväksyttää sekä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa että niillä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitoksilla, jotka ovat mukana Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelmassa. Tiedekunnassa voi olla erillisiä maisteriohjelmia siten kuin tiedekuntaneuvosto erikseen päättää. Lisäksi tiedekunnassa voidaan suorittaa: 1) erillisiä opintoja, jotka voivat olla osia tutkinnoista tai erityisesti tätä varten suunniteltuja ja järjestettyjä opintoja; sekä 2) täydennyskoulutukseen kuuluvia opintoja, jotka voivat olla osia tutkinnoista tai täydennyskoulutusta varten suunniteltuja ja järjestettyjä opintoja. 3. LUKU ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO 4 Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoja varten opiskelijan on suoritettava vähintään 180 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka on suunniteltava niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa. Opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelijan tulee suorittaa pääaineen perus- ja aineopinnot, sivuaineen opinnot, kieliopinnot, tieto- ja viestintätekniikan opinnot, harjoittelu tai työelämään orientointi sekä muut tutkintovaatimuksissa vaaditut opinnot. Lisäksi opiskelijan tulee laatia kirjallinen kandidaatin tutkielma. Pääaineen perusopintojen laajuus on 25 opintopistettä ja aineopintojen laajuus yhdessä perusopintojen kanssa on opintopistettä ilman tutkielmaa. Huom! Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavan, joka aikoo suorittaa myös ylemmän korkeakoulututkinnon, pyydetään huomioimaan näiden pysyväismääräysten 12 pykälän 2 mom. 5 Sivuaineopinnot Alempaa korkeakoulututkintoa varten on suoritettava sivuaineenopintoina vähintään perusopinnot (25 opintopistettä) vähintään yhdessä sivuaineessa. Alempaan korkeakoulututkintoon voi sivuaineeksi sisällyttää jonkin yliopiston tai tiede- ja taidekorkeakoulun vahvistamien tutkintovaatimusten mukaisen opintokokonaisuuden, jonka laajuus on vähintään 25 opintopistettä ja josta on kokonaisuusmerkintä. Tutkintoon sisällytettävä sivuaine tulee hyväksyttää opiskelijan pääaineessa. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen perusopintojen laajuus on 25 opintopistettä ja aineopintojen laajuus yhdessä perusopintojen kanssa on 60 opintopistettä. Aineopintotasoisen sivuainekokonaisuuden suoritusoikeudesta on sovittava erikseen tutkimus- ja opetusalasta vastaavan professorin kanssa. 6 Kieliopinnot Alempaan korkeakoulututkintoon tulee sisältyä kieliopintoja vähintään 10 opintopistettä. Kieliopintoihin sisältyy äidinkielen suullisen ja kirjallisen viestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vähintään yhden vieraan kielen opinnot. Kieliopinnot voidaan integroida muihin opintoihin. Äidinkieli Äidinkielen opintojen tulee harjaannuttaa opiskelijaa äidinkielellä tapahtuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Toinen kotimainen kieli Toisen kotimaisen kielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa taito, joka vastaa lain 424/2003 ja asetuksen 481/2003 nojalla valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään säädeltynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, vaadittavaa kielitaitoa kaksikieliseltä viranomaiselta. Lisäksi opiskelijan tulee toisen kotimaisen kielen opinnoissa saavuttaa taito, joka opiskelun, oman alan seuraamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

3 3 (7) Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita opiskelijalta, joka on saanut vapautuksen ylioppilastutkinnon toisesta kotimaisesta kielestä eikä opiskelijalta, joka ei ole suorittanut toista kotimaista kieltä International Baccalaureate -, European Baccalaureate - tai Reifeprüfung-tutkinnossa. Tällaisen opiskelijan on kuitenkin suoritettava muita kieliopintoja siten, että tutkinnon vähimmäislaajuus saavutetaan. Vieras kieli Vieraan kielen opinnoissa opiskelijan on saavutettava sellainen taito, että hän ymmärtää kyseisellä kielellä kirjoitettua oman alansa tieteellistä tekstiä, pystyy selviytymään suullisesti kyseisellä kielellä tavanomaisen kanssakäymisen vaatimalla tavalla ja kykenee auttavasti keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä. Vieraana kielenä voidaan opiskella englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kieltä taikka jotain muuta dekaanin hyväksymää kieltä. Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneet Muulla kuin suomen tai ruotsinkielellä koulusivistyksensä saaneet sekä ulkomailla koulusivistyksensä saaneet opiskelijat suorittavat alempaa korkeakoulututkintoa varten kieliopintoja vähintään kymmenen opintopistettä vähintään yhdessä opiskelijalle vieraassa kielessä. Vapautus kielitaitovaatimuksista Dekaani voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. 7 Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Tieto- ja viestintätekniikan opintojen tarkoitus on antaa valmiudet tehokkaaseen opiskeluun yliopistossa. Tieto- ja viestintätekniikan opintojen laajuus on vähintään viisi opintopistettä, joista vähintään kolme opintopistettä tulee suorittaa alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä. Opinnot voidaan integroida muihin opintoihin. 8 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan tavoitteellista opiskelua. Alempaan korkeakoulututkintoon tulee sisältyä henkilökohtaista opintojen suunnittelua 1-3 opintopistettä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta ja siihen liittyvä ohjaus voidaan integroida muihin opintoihin. 9 Harjoittelu tai työelämään orientointi Alempaan korkeakoulututkintoon tulee sisältyä asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua tai opintoja, jotka tukevat työelämään orientoitumista 1-3 opintopistettä. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan ammatillisena perustana olevaan tehtäväalueeseen ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa ja käyttää oppimaansa tietoa ammatillisissa tehtävissä. 10 Kandidaatin tutkielma Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluva kandidaatin tutkielma laaditaan pääaineessa. Kandidaatin tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön. Kandidaatin tutkielman laajuus on kuusi opintopistettä. Ainelaitokset ja pääaineet vastaavat kandidaatin tutkielman tarkemmasta sisällöstä ja arvostelusta. 11 Kypsyysnäyte Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Silloin kun opiskelijalta ei vaadita tutkintoasetuksen mukaista kielitaitoa, opiskelija voi vastuuprofessorin suostumuksella antaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. 4. LUKU YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO 12 Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tai elintarviketieteiden maisterin tutkintoja varten opiskelijan on suoritettava vähintään 120 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka on suunniteltava niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelijan tulee suorittaa pääaineen syventävät opinnot ja maisterin tutkielma, tieto- ja viestintätekniikan opinnot, harjoittelu sekä muut tutkintovaatimuksissa vaaditut opinnot. Pääaineen syventävien opintojen laajuus on vähintään 70 opintopistettä, josta maisterin tutkielma on 40 opintopistettä. Ennen maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista opiskelija saa suorittaa korkeintaan 20 opintopisteen edestä pääaineensa syventäviä opintoja. 13 Sivuaineopinnot Sivuaineopinnot suoritetaan yleensä alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä. Mikäli sivuaineopintoja ei ole suoritettu alemmassa korkeakoulututkinnossa, tulee opiskelijan suorittaa näiden pysyväismääräysten 5 :n mukaiset sivuaineopinnot ylemmässä korkeakoulututkinnossa.

4 4 (7) Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen syventävien opintojen laajuus on 60 opintopistettä, johon sisältyy 30 opintopisteen laajuinen tutkielma. Tutkielman tarkastuksesta ja hyväksymisestä vastaa tutkimus- ja opetusalan vastuuprofessori. Sivuaineen syventävien opintojen suorittaminen edellyttää sivuaineena suoritettavan aineen aineopintojen tai niitä vastaavien opintojen suorittamista. Syventävien opintojen sivuainekokonaisuuden suoritusoikeudesta on sovittava erikseen tutkimus- ja opetusalasta vastaavan professorin kanssa. 14 Kieliopinnot Kieliopinnot suoritetaan yleensä alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä. Mikäli kielitaitoa ei ole osoitettu alemmassa korkeakoulututkinnossa, tulee opiskelijan osoittaa näiden pysyväismääräysten 6 :n mukainen kielitaito ylemmässä korkeakoulututkinnossa. 15 Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Tieto- ja viestintätekniikan opintojen tarkoitus on antaa valmiudet tehokkaaseen opiskeluun yliopistossa. Tieto- ja viestintätekniikan opintojen laajuus on vähintään viisi opintopistettä, joista vähintään kolme opintopistettä tulee suorittaa alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä. Opinnot voidaan integroida muihin opintoihin. Mikäli tietoja viestintätekniikan opintoja ei ole suoritettu alemmassa korkeakoulututkinnossa, opiskelijan tulee ylempää korkeakoulututkintoa varten suorittaa tieto- ja viestintätekniikan opintoja vähintään viisi opintopistettä. 16 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan tavoitteellista opiskelua. Ylempään korkeakoulututkintoon tulee sisältyä henkilökohtaista opintojen suunnittelua 1-2 opintopistettä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta ja siihen liittyvä ohjaus voidaan integroida muihin opintoihin. 17 Harjoittelu tai työelämään orientointi Ylempään korkeakoulututkintoon tulee sisältyä asiantuntijuutta syventävää harjoittelua tai opintoja, jotka tukevat työelämään orientoitumista. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija pääaineensa tehtäväkenttään ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa ja käyttää tieteellistä tietoa ammatillisissa tehtävissä. Harjoittelu voidaan sisällyttää myös muihin opintoihin, esim. tutkimusprojekteihin. 18 Maisterin tutkielma Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva maisterin tutkielma laaditaan pääaineessa. Maisterin tutkielman tulee kohdistua tiedekunnan tehtäväalueen kannalta olennaiseen, tieteellisesti tärkeään ongelmakokonaisuuteen. Tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja valmiutta tieteelliseen viestintään omalla tieteenalalla. Maisterin tutkielman osuus opinnoista on 40 opintopistettä. 19 Kypsyysnäyte Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten, mikäli hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Silloin kun opiskelijalta ei vaadita tutkintoasetuksen mukaista kielitaitoa, opiskelija voi vastuuprofessorin suostumuksella antaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. 5. LUKU OPISKELIJAVALINNAT JA PÄÄAINEEN VAIHTAMINEN 20 Opiskelijavalinta Opiskelijoiden valinnasta on säädetty erikseen yliopistolaissa (645/1997) ja sitä koskevassa muutoksessa (715/2004) sekä konsistorin ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston vuotuisissa päätöksissä. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päättää vuosittain opiskelijoiden valintaa koskevista periaatteista. Valintaperusteiden valmistelusta ja valintojen toteutuksesta vastaa tiedekuntaneuvoston nimeämä valintalautakunta. 21 Pääaineen vaihtaminen Opiskelija voi dekaanin suostumuksella vaihtaa pääainetta. Dekaani ratkaisee vastaanottavan laitoksen johtoryhmän lausunnon perusteella siirtymistä koskevan hakemuksen ottamalla huomioon pääaineen opiskelijamäärät ja opiskelumahdollisuudet. Pääaineen vaihtamisesta saman laitoksen sisällä päättää kyseisen laitoksen johtoryhmä. Pääaineen vaihtamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään perusopinnot (25 opintopistettä) siinä pääaineessa, johon hänet on tiedekuntaan valittu ja vähintään 25 opintopistettä perus- ja/tai aineopintoja siinä pääaineessa, johon hän hakee vaihtoa.

5 5 (7) 22 Muiden tiedekuntien opiskelijat Helsingin yliopiston jonkin muun tiedekunnan opiskelijalla on oikeus suorittaa omassa tiedekunnassaan suoritettavaa tutkintoa varten maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia opintoja tiedekunnan opetusmahdollisuuksien rajoissa ja sen tarkoituksenmukaiseksi katsomassa mitassa. 6. LUKU TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS 23 Jatkotutkinnon pääaine Tiedekunnassa on maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin (MML) ja elintarviketieteiden lisensiaatin (ETL), maatalous- ja metsätieteiden tohtorin (MMT) ja elintarviketieteiden tohtorin (ETT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkintoon johtavaa koulutusta siten kuin pysyväismääräysten 3 :ssä mainitaan. 24 Jatkokoulutuskelpoisuus Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat tieteelliseen jatkotutkintoon, on henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai jolla tiedekunta toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. 25 Jatkotutkinto-oikeus ja jatko-opintosuunnitelma Tieteelliseen jatkokoulutukseen hakeutuvan tulee jättää jatko-opiskeluhakemus tiedekuntaan. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntää dekaani. Jatko-opiskelijaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että opiskelija on ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa ja tutkielmassa osoittanut vähintään hyvää suoritustasoa. Opiskelijalla on oikeus valita jatkotutkintonsa pääaineeksi muukin pääaine kuin se, jossa hän on suorittanut ylemmän korkeakoulututkintonsa, mikäli hänellä katsotaan olevan jatkokoulutusvalmius myös uudessa pääaineessa. Jatkokoulutusvalmius edellyttää vähintään 100 opintopistettä jatkotutkinnon pääaineen opintoja tai vastaavia opintoja. Vuoden kuluessa jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä opiskelijan tulee jättää jatko-opintosuunnitelmansa tutkimusja jatkokoulutustoimikunnan käsiteltäväksi. Jatko-opintosuunnitelman hyväksyy dekaani. 26 Tohtorin tutkinnon suorittaminen Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin, elintarviketieteiden tohtorin samoin kuin filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tieteelliseen jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee: 1) suorittaa tieteelliseen jatkokoulutukseen kuuluvina opintoina opintosuunnitelman mukaisia jatko-opintoja vähintään 60 opintopistettä; 2) laatia väitöskirja, joka osoittaa tutkimusalalla itsenäistä ja kriittistä ajattelua ja jonka tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös useita samaa ongelmakokonaisuutta käsittäviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto (ns. nippuväitöskirja) taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Nippuväitöskirjan osajulkaisuista vähintään puolet tulee olla julkaistuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä. 27 Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen Tieteelliseen jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut pykälän 26 ensimmäisessä momentissa mainituista opinnoista kohdan 1) sekä laatinut lisensiaatintutkimuksen, joka osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös useita samaa ongelmakokonaisuutta käsittäviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Nippumuotoisen lisensiaatintutkimuksen osajulkaisuista vähintään puolet tulee olla julkaistuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä. 28 Muut jatko-opintoja koskevat määräykset Pykälän 26 ensimmäisessä momentissa mainitut jatko-opinnot (60 opintopistettä) tulee olla suoritettuina ennen lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tai väitöskirjatyön esitarkastajien nimeämistä. Mikäli opintoja puuttuu, selvitys puuttuvista opinnoista ja niiden suorittamisajankohdasta on liitettävä ehdotukseen tarkastajista tai esitarkastajista. Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastamisesta, hyväksymisestä ja julkaisemisesta tiedekunta on antanut erilliset ohjeet. Tiedekuntaneuvosto päättää erikseen tarkemmista jatko-opinto-ohjeista.

6 6 (7) 7. LUKU ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 29 Vapaasti valittavat opinnot Opiskelijan vapaasti valittavissa olevat opinnot voivat olla muustakin tiedekunnasta, yliopistosta tai tiede- ja taidekorkeakoulusta. 30 Opintojen hyväksiluku Muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja tutkintoja tai opintoja voidaan hyväksilukea maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaa tutkintoa varten edellyttäen, että tutkinnolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tiedekuntaneuvosto päättää erikseen opintojen hyväksilukemisen periaatteista. 31 Opintosuoritusten arvostelu Opintojaksot, opintokokonaisuudet (perus- aine- ja syventävät opinnot), kandidaatin tutkielmat sekä sivuaineen syventäviin opintoihin kuuluvat tutkielmat arvioidaan käyttämällä numeroasteikkoa 0 5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty. Opintojaksoissa, joita ei ole tarkoituksenmukaista arvostella asteikolla 0-5, voidaan käyttää arviointia hylätty/hyväksytty. Opintokokonaisuutta arvioitaessa merkitään loppuarvosana näkyviin vain, jos vähintään puolet opintokokonaisuuden opintojaksoista on arvosteltu. Tämä koskee pääasiassa sellaisia tapauksia, joissa osa opintojaksoista on esim. korvattu aikaisemmilla opinnoilla, eikä näin ollen jaksoja ole voitu arvioida. Tutkintotodistuksessa pääaineeseen on kuitenkin aina merkittävä loppuarvosana, joka arvioidaan käyttäen saatavilla olevia opintojaksoarviointeja. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopisteillä painotettuina keskiarvoina. Syventävien opintojen arvosanaa määrättäessä ei oteta huomioon maisterin tutkielmasta saatua arvosanaa. Opintokokonaisuudet merkitään sidottuina opiskelijarekisteriin. Hyväksytystä maisterin tutkielmasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Toisen kotimaisen kielen arvioinnissa käytetään asteikkoa tyydyttävät tiedot/hyvät tiedot. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty. Lisensiaatintutkimus ja väitöskirja arvioidaan asteikolla hylätty, hyväksytty, kiittäen hyväksytty. 32 Opintosuoritusten vanheneminen Yli 10 vuotta vanhempien opintosuoritusten voimassaolosta päättää asianomainen ainelaitos. Laitos voi kuitenkin päättää lyhyemmästä opintosuoritusten vanhenemisesta koskevasta määräajasta. Kieliopinnot eivät vanhene. 33 Agronomin ja metsänhoitajan arvot Tiedekunta voi myöntää anomuksesta agronomin arvon opiskelijalle, joka on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon jossakin seuraavista pääaineista: biotekniikka (kasvi- ja kotieläinbiotekniikan opintosuunnat), kasvintuotannon biologia, kotieläintiede, maaperä- ja ympäristötiede, maatalousekonomia, maatalous- ja ympäristöteknologia, markkinointi ja ympäristöekonomia. Agronomin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut maataloustieteiden opintoja vähintään 25 opintopistettä. Vaadittavista opinnoista päättää tiedekuntaneuvosto. Tiedekunta voi myöntää anomuksesta metsänhoitajan arvon opiskelijalle, joka on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon jossakin seuraavista pääaineista: metsäekologia, metsäekonomia, metsävaratiede ja teknologia ja puumarkkinatiede. Tutkintotodistukseen tulee merkintä myönnetystä arvosta.

7 7 (7) 8. LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 34 Pysyväismääräysten voimaantulo Nämä pysyväismääräykset tulevat voimaan Ennen näiden pysyväismääräysten voimaantuloa opintonsa aloittaneella on oikeus siirtyä opiskelemaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti, jolloin opiskelija siirtyy opiskelemaan myös näiden pysyväismääräysten mukaisesti. Opiskelijan tulee kirjallisesti ilmoittaa maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle siirtymisestä opiskelemaan asetuksen 794/2004 mukaisesti. Siirtymisen jälkeen opiskelija ei voi enää palata suorittamaan opintojaan aikaisemman tutkintoasetuksen mukaisesti. Opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan asetuksen (794/2004) sekä näiden pysyväismääräysten mukaisesti, jollei hän ole suorittanut ennen näiden pysyväismääräysten voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaista maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin, elintarviketieteiden kandidaatin, maatalous- ja metsätieteiden maisterin, elintarviketieteiden maisterin, maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin, elintarviketieteiden lisensiaatin, maatalous- ja metsätieteiden tohtorin, elintarviketieteiden tohtorin tai filosofian tohtorin tutkintoa viimeistään 31. päivänä heinäkuuta Ennen vuotta 1995 annettujen tutkintoasetusten mukaiset tutkinnot Maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista ennen vuotta 1995 annettujen tutkintoasetusten mukaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on lähtien oikeus käyttää maatalous- ja metsätieteiden maisterin tai elintarviketieteiden maisterin arvoa.

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 12.6.

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 12.6. Sivu 1 / 11 HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 12.6.2012 hyväksymä SISÄLLYS LUKU 1 LUKU 2 LUKU 3 LUKU 4 SÄÄDÖKSET JA

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

3 ja 42 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa , 3, 41 ja 42 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

3 ja 42 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa , 3, 41 ja 42 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa Sivu 1 / 12 TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 12.6.2012 hyväksymä 3 ja 42 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 11.6.2013. 1, 3, 41 ja 42 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2012. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(15) HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Hyväksytty biotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12. päivänä toukokuuta 2005, muutettu

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 17.6.2013. (Muutokset 4.11.2013 ja 18.5.2015 mukaan lukien) I Yleisiä säännöksiä 1 Tehtävä Aalto-korkeakoulusäätiön

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.5.2016 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Ohjeet ja määräykset

Ohjeet ja määräykset Ohjeet ja määräykset TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Vahvistettu Helsingissä 30. päivänä toukokuuta 2005. Täydennetty Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2007 ja 23. päivänä huhtikuuta 2007 ja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Koulutuksen kehittämistyöryhmän tilaisuus 3.6.2013 Marjo Immonen

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(21) Hyväksytty biotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7. päivänä toukokuuta 2008 HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Näitä pysyväismääräyksiä

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 (10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.6.2015 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004)

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetusyliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty

Lisätiedot

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö I Yleisiä määräyksiä Tämä tutkintosääntö koskee kaikkia tiedekunnan opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista N:o 794/2004 Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 Sisällysluettelo Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset 2008-2010 2 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 1. Tutkintojen yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset 2 2.

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus Hyväksytty käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2016 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 17.1.2012 vahvistama 1 Tiedekunnan koulutustehtävä Helsingin

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Tutkinnot suoritetaan siten kuin yliopistojen tutkinnoista 19. päivänä elokuuta

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Hallintotieteiden tiedekunta vastaa yhteiskuntatieteellisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta Vaasan yliopistossa. Tutkintokoulutusta on annettu vuodesta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Perustieteiden akateemisessa komiteassa 14. päivänä kesäkuuta 2011. 1 luku Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston perustieteiden

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt nämä pysyväismääräykset 31.5.2011. Tiedekuntaneuvoston on tehnyt pysyväismääräyksiin muutoksia seuraavasti:

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista humanistisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja opiskelijoista on voimassa, mitä yliopistolaissa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden akateemisessa komiteassa 6. päivänä kesäkuuta 2011. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 11 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tohtoriohjelman kuvaus http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/programmes/technical_sciences/ Opiskelijavalinta

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1 (7) 14.9.2006 VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1. VÄITÖSKIRJA 1.1 Säädökset Filosofian tohtorin tutkinnosta säädetään

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Informaatiotieteiden tiedekunnan tutkinnot, koulutukset

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa.

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. 1 J AT K O T U T K I N N O T 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen ja ammatillisen jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä. 1 Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuodeksi 2017 2018 (Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.2.2017; täydennetty dekaanin päätöksellä 15.3.2017; korjattu 10.8.2017) TIEDEKUNNAN MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Tämä ohje on hyväksytty filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 21.5.2014. Ohje korvaa muuten kuin arviointikriteerien osalta tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Teol.tdk 2.10.2012 B3, liite1 1(1) AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Yleistä Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET HELSINGIN YLIOPISTON TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Vahvistettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 2011. V luku ja VII luvun 16 vahvistettu Helsingissä 12. päivänä kesäkuuta 2012. I LUKU TEOLOGISEN

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot