Lausunto Lumituuli Oy:n tuulivoimalan rakennuslupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Lumituuli Oy:n tuulivoimalan rakennuslupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Lausunto Lumituuli Oy:n tuulivoimalan rakennuslupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta Teknltk 98 Oikaisuvaatimus tuulivoimalan rakennuslupapäätöksestä Teknltk Lumituuli Oy:n hakemus rakennustöiden aloittamisluvasta Teknltk 59 ( ) Rakennustarkastaja on myöntänyt Lumituuli Oy:lle rakennusluvan uuden tuulivoimalan rakentamiseen ja vanhan tuulivoimalan purkamiseen Hakijan esitystä rakennustöiden aloittamisesta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman rakennustarkastaja on jättänyt rakennusvalvontaviranomaisen eli teknisen lautakunnan päätettäväksi. Pohjois-Pohjanmaan Aluehallintovirasto on myöntänyt Lumituuli Oy:lle luvan keinosaaren laajentamiseen, vesialueen ruoppaamiseen ja töiden aloittamiseen uuden tuulivoimalan rakentamista varten. Aluehallintovirasto on määrännyt euron vakuuden aloittamislupapäätöksen johdosta. Rakennustöiden tulee tehdä neljän vuoden kuluessa. Pohjois-Pohjanmmaan ELY-keskus on myöntänyt Lumituuli Oy:lle poikeamisluvan uuden tuulivoimalan rakentamiseen ja tästä päätöksestä valitettiin, jonka Oulun hallinto-oikeus hylkäsi Poikkeamislupapäätös on lainvoimainen ja päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa hakijan tulee hakea rakennuslupa. Ehdotus: Lautakunta myöntää Lumituuli oy:lle luvan uuden tuulivoimalan rakentamisen aloittamiseen ennen kuin rakennustarkastajan myöntämä lupa on saanut lainvoiman. Lautakunta päättää, että Lumituuli Oy:n on asetettava euron vakuus Lumijoen kunnalle niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka pääätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää tämän päätöksen täytäntöönpanon. Päätös: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

2 Tekn.ltk Jaakko Kemola, Anne Kujanpää ja Arja Rosenholm ovat jättäneet liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä ja vaativat,että myönnetty rakennuslupapäätös perutaan. Oikausuvaatimuksen laatijat epäilevät voimalan aiheuttavan terveydellisiä haittavaikutuksia asutukseen, loma-autukseen ja jäällä liikkujille. Lumituuli Oy on antanut liitteenä olevan vastineen oikaisuvaatimukseen. Ehdotus: Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen seuraavin perustein: - hanke on oikeusvaikuttesen Liminganlahden rantaosayleis-kaavan mukainen - hankkeella on voimassa oleva lainvoimainen poikkeamislupapäätös - hankkeen terveydelliset ym. vaikutukset on tutkittu osayleiskaavan laatimisen, poikkamislupakäsittelyn ja hallinto-oikeuden käsittelyn yhteydessä. Päätös: Lautakunta hylkäsi yksimielisesti tuulivoimalan rakennusluvasta tehdyn oikaisuvaatimuksen seuraavin perustein: - hanke on oikeusvaikutteisen Liminganlahden rantaosayleiskaavan mukainen - hankkeella on voimassa oleva lainvoimainen poikkeamislupapäätös - hankkeen terveydelliset ym vaikutukset on tutkittu osayleiskaavan laatimisen, poikkeamislupakäsittelyn ja hallinto-oikeuden käsittelyn yhteydessä Tekn.ltk Jaakko Kemola, Anne Kujanpää ja Arja Rosenholm ovat valittaneet lautakunnan päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ja hallinto-oikeus pyytää lautakunnan lausunnon valituksen johdosta mennessä. Valituksessaan Jaakko Kemola, Anne Kujanpää ja Arja Rosenholm pyytävät kunnioittavasti, että Oulun hallinto-oikeus 1. kumoaa Lumijoen kunnan teknisen lautakunnan päätöksen ja 2. hylkää Lumituuli Oy:n rakennuslupahakemuksen ja rakennustöiden aloittamisluvan sekä 3. määrää, että uuden tuulivoimalan rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on tullut lainvoimaiseksi sekä 4. velvoittaa Lumijoen kunnan korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut tässä asiassa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen

3 kuukausi asian ratkaisemisesta lähtien. Perusteluina valittajat esittävät seuraavaa: Lumituuli Oy:llä on Oulun hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan lupa rakentaa vuokrasopimuksella hallitsemalleen tekosaarelle Sähkäleelle noin 100 m korkea tuulivoimala, jonka roottorin halkaisija on 93 m. Voimalan teho olisi 1,65 MW. Tätä ennen nykyinen 60 m korkea 660 kw tehoinen voimala purettaisiin. Rakennuslupahakemuksessaan ja vastineessaan valittajien oikaisuvaatimukseen yhtiö on ilmoittanut, että sillä on tilaisuus ostaa Espanjasta Vesta V90-2,0 MW voimala. Yhtiö ilmoittaa asentavansa voimalan niin, että sen teho olisi korkeintaan 1,65 MW. Valittajat toteavat, että Lumituuli Oy:llä ei ole lupaa rakentaa yli 1,65 MW tuulivoimalaa. Teknisen lautakunnan päätös on tästä syystä poikkeamislupapäätöksen vastainen. Teknisessä lautakunnassa asian esittelijänä toimi rakennustarkastaja Eino Jakkula. Hän on Lumituuli Oy:lle tekosaari Sähkäleen vuokranneen on Lumijoen-Lapinniemen yhteisen alueen osakaskunnan sihteeri/yhdyshenkilö. Lumijoen-Lapinniemen yhteisen alueen osakaskunnalle saattaa olla uuden isomman voimalan rakentamisesta taloudellista hyötyä mm. mahdollisesti suuremman vuokran muodossa. Tästä syystä rakennustarkastaja Eino Jakkula on ollut esteellinen toimimaan esittelijänä ja päätös on syntynyt muodollisesti väärin ja pitää siitä syystä kumota. Lumituuli Oy ei ole esittänyt, miten voimala asennettaisiin niin, että sen teho olisi korkeintaan 1,65 MW. Hakemus on siten puutteellinen eikä teknisellä lautakunnalla ole ollut käytettävissään asianmukaisia selvityksiä päätöstä tehdessään. Lautakunnan tulisi myös pystyä valvomaan, että voimalaa todella käytetään vain poikkeamisluvan mukaisella teholla. Teknisen lautakunnan olisi tullut myös pyytää ennen kuin ratkaisi asian hakijalta maankäyttö- ja rakennuslain 134a :n mukainen erityissuunnitelma siitä, miten tuulivoimalan aiheuttamat meluhaitat ehkäistään. Lisäksi hakijan olisi tullut esittää luotettava melunmittaustutkimus suunnitelman perustaksi. Teknisen lautakunnan päätöksenteko on perustunut olettamukseen, että Lumituuli Oy:n toiminta olisi kunnan edun mukaista eikä olisi tarpeellista lainkaan tarkistaa, onko se rakentamassa sellaista voimalaa, johon sillä on asianmukaiset luvat. Näin menetellessään lautakunta on toiminut paitsi laillisuusperiaatteen vastaisesti myös asettanut kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Varjakanniemen vakituisten ja kesäasukkaiden etua ja oikeutta ei ole lainkaan otettu huomioon eikä heille aiheutuvia merkittäviä melu- ja maisemallisia hait-

4 toja ole millään lailla punnittu päätöstä tehtäessä. Tuulivoimala, jonka teho on 2 MW, luetaan jo teollisuuslaitokseksi. Melutasot ja muut haittatekijät ovat eri luokkaa kuin 1,65 megan koneilla. Tästä syystä rakennuslupahakemuksen olisi tullut sisältää ympäristöministeriön antaman Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014 perusteella melumallinnoksen, melupäästön takuuarvon ja turvallisuusselvityksen jäävaaran vuoksi. Näisen tietojen perusteena tulee olla juuri sen voimalan, jota ollaan rakentamassa, tässä tapauksessa siis Vestas V90-2,0 MW voimalan, ympäristölle aiheuttama kuormitus. Poikkeamisluvalla hallinto-oikeus on siis sallinut poikkeamisen kaavasta, mutta rakennuslupamenettelyn tarkoitus olisi siis yksityiskohtaisesti arvioida, onko juuri tietylle, yksilöidylle tuulivoimalalle maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset edellytykset. Miten lautakunta voisi tehdä lupaharkintansa, ellei sen käytössä ole edellä mainittuja tietoja? Valittajien mielestä teknisen lautakunnan päätös on virheellisesti perusteltu viittaamalla rantaosayleiskaavaan ja poikkeamislupapäätökseen, jotka ovat vain yleisellä tasolla mahdollistavat tuulivoimaloiden rakentamisen alueelle. Tekninen lautakunta ei voi myöskään ulkoistaa omaa toimivaltaansa hallinto-oikeudelle toteamalla, että hankkeen terveydelliset vaikutukset on tutkittu osayleiskaavan laatimisen, poikkeamislupakäsittelyn ja hallinto-oikeuskäsittelyn yhteydessä. Miten tämä olisi edes nahdollista kun ennen rakennusluvan hakemista ei ole edes ollut tiedossa, että Lumituuli Oy:n tarkoitus on pystyttää 2 MW:n Vestas-merkkinen tuotantolaitos Sähkäle-tekosaarelle. Tietomääärä tuulivoimaloiden haittavaikutuksista on lisääntynyt Oulun hallinto-oikeuden antaman poikkeamislupapäätöksen jälkeen. Kaavoituksessa ollaan pidentämässä voimaloiden suojaetäisyyttä asutukseen. Tämä on sekä ympäristö- että sosiaalija terveysministeriön linjaus. Tästäkin syystä teknisen lautakunnan olisi tullut edellyttää tarkkojen melumittausten tekemistä ennen lupaharkintaansa. Lumituuli Oy:n poikkeamislupahakemuksessaan käyttämä konsultti on perustanut arvionsa tuulivoimalan melu- ja muista haitoista van. hentuneeseen tietoon. Rakennuslupaharkinnassa tulisi kuitenkin harkinnan perusteena olla uusimmat tutkimukset ja ministeriöiden ohjeet. Tämän vuoksi lautakunnan olisi pitänyt pyytää hakijalta tarkennettu melumittaus ja maankäyttö- ja rakennuslain 134a :n mukainen erityissuunnitelma meluhaitan vähentämisestä. Lupaharkinnassa olisi pitänyt kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että

5 uuden voimalan maisemallinen vaikutus verrattuna nykyiseen voimalaan on valtava: tornin korkeus kaksinkertaistuu ja siipien pyyhkäisypinta nelinkertaistuu. Maisemallinen haitta on siis merkittävä ja vaikuttaa patsi viihtyvyyteen mm. valittajien kiinteistöillä myös niiden taloudelliseen arvoon. Valittajat viittaavat lisäksi kaikkeen siihen, mitä ovat esittäneet muistutuksessaan tekniselle lautakunnalle sekä esittävät kirjallisena todisteena lautakunnalle toimitetut liitteet. Ehdotus: Lautakunta antaa valituksesta seuraavan lausunnon: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Lumituuli Oy:lle poikkeamisluvan uuden tuulivoimalan rakentamiseen ja tästä päätöksestä valitettiin, jonka Oulun hallinto-oikeus hylkäsi Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta alkaen, jonka kuluessa hakijan tulee hakea rakennuslupa. Rakennustarkastaja myönsi poikeamislupapäätökseen nojautuen rakennusluvan Lumituuli Oy:lle ja tekninen lautakunta myönsi siihen perustuvan aloitusluvan Lautakunta edellytti euron vakuuden asettamista aloitusluvan edellytyksenä. Rakennustarkastajan myöntämästä rakennusluvasta Kemola, Kujanpää ja Rosenholm tekivät oikaisuvaatimuksen, jonka tekninen lautakunta hylkäsi Valituskirjelmässä mainittu maisemahaitta on lopullisessa suunnitelmassa pienempi kuin poikkeamisluvassa päätetty, sillä tuulivoimalan korkeus on 80 metriä kun lupa on 100 metrin korkuiselle voimalalle. Melulaskelma on poikkeamisluvassa laskettu 107 db lähtömelulla, kun Vestas V90-2,0 MW voimalalla se on 103,4 db. Meluvaikutus on siten pienempi kuin poikkeamisluvassa mainittu. Tuulivoimalasta aiheutuva maisema- tai meluvaikutus eivät liene valittajillekaan kohtuuttomia, koska Kemola & Kujanpää ovat rakentamassa omakotitaloa entisen loma-asunnon paikalle. Mikäli vaikutus olisi kohtuuton, he tuskin olisvat hakeneet rakennuslupaa omakotitalon rakentamiseen , jolloin uuden tuulivoimalan poikkeamislupa oli jo myönnetty. Tuulivoimalan rakennusluslupahakemus on jätetty , joten silloin ei ole ollut voimassa voimaan tullut ympäristöministeriön ohje tuulivoimaloiden melun mallintamisesta. Päätöstä tehtäessä rakennustarkastaja ja tekninen lautakunta eivät ole katsoneet, että rakennushanke olisi kunnan edun mukaista, vaan päätös perustuu nimenomaan lainsäädäntöön. Poikkeamis- luvan jälkeen pitäisi olla erittäin painavat syyt, jos rakennuslupaa ei

6 myönnetä maiseman tai terveyden perusteella, jos hanke on tältä osin poikkeamisluvan mukainen. Edellä olevan perusteella hanke on näiden osalta naapurien osalta parempi poikkeamislupaan verrattuna. Hankkeen aloituskokouksessa käydään läpi hankkeen toteuttaminen ja mm. se, että voimalan teho ei ylitä 1,65 MW. Lumituuli Oy:llä on Lumijoen-Lapinniemen yhteisen alueen osakaskunnan kanssa 50 vuoden vuokrasopimus kyseisestä alueesta2048 saakka, joten tällä rakennushankkeella ei ole taloudellista merkitystä osakaskunnalle. Rakennustarkastaja Eino Jakkula on antanut selvityksen valituksessa esitetyn esteellisyysväitteen osalta. Lautakunta esittää hallinto-oikeudelle, että edellä olevan selvityksen perusteella Jakkula ei ole ollut esteellinen käsittelemään ja esittelemään kyseistä asiaa ja muutoinkin valituksessa esitetyt väitteet ovat perusteettomia ja valitus tulee hylätä. Päätös: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen

8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan siirto Maarakennus Vanonen Ky:lle. 10 Suunnittelutarveratkaisulupahakemus / KOY Puutaival, Heikki Tamminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 30.06.2015, klo 16:30 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 UPM-Kymmene Oy:n maa-ainesluvan

Lisätiedot

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD HT, OTL, VT, dosentti (UNNL0HQQROD 10.10.2007 Valtioneuvoston päätös 28.6.2007 kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä +XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot