VERSIO 1.2. Capture. Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERSIO 1.2. Capture. Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 VERSIO 1.2 Capture Projektisuunnitelma

2 Sisältö 1. Johdanto Capture-projektin tavoitteet Projektin vaiheistus ja henkilöresurssit Vaikutukset ja arviointi Kustannukset ja rahoitus Viestintä ja markkinointi Seuranta ja raportointi Rahoittajaviranomaisen ohjeistus

3 3 1. Johdanto Yrityksillä ja elinkeinoelämän organisaatioilla on selkeää tarvetta pitkäaikaiseen sähköiseen säilyttämiseen. Myös yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada elinkeinoelämää koskevaa digitaalista tietoa talteen, ennen kuin se lopullisesti katoaa. Sähköisten aineistojen säilyttämisen lisäksi yrityksillä ja muilla yhteisöillä on tarvetta myös muunlaisille asiakirjahallinnon palveluille. Näitä ovat esimerkiksi elinkaaren hallinta, paperisen aineiston säilyttäminen, järjestäminen, luettelointi ja digitointi. Elkan nykyiset tietojärjestelmät on rakennettu päätearkiston näkökulmasta, eivätkä ne sellaisenaan sovellu erilaisten palvelukonseptien tuotantojärjestelmäksi. Elkalla on selkeä tarve uusia järjestelmänsä vastaamaan sekä yritysten että muistiorganisaatioiden yhteisiä palvelutarpeita. Projektin vastuullisena toteuttajana toimii Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, jota osatoteuttajana avustaa Mikkelin ammattikorkeakoulun IT-laitos. Elka hallinnoi projektia ja tarjoaa projektin käyttöön yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden asiakirjahallinnon osaamista. Mikkelin ammattikorkeakoulu taas tuo projektiin ennen kaikkea asiakirjahallinnon sähköisiin palveluihin liittyvää soveltavaa käytännön osaamista. 2. Capture-projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on ensinnäkin luoda palvelunkuvaukset Elkan yrityksille, elinkeinoelämän organisaatioille sekä asiakirjallisen tiedon käyttäjille tarjottavista palveluista. Palvelukuvaukset laaditaan projektin ensimmäisen vaiheen aikana, ja niistä syntyy erillinen dokumentaatio. Palvelunkuvausten perusteella suunnitellaan tietojärjestelmäkokonaisuus, joka parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaisi edellä kuvattujen palveluiden toteuttamisen. Captureprojektissa keskitytään varsinaisen arkistojärjestelmänjärjestelmän suunnitteluun, mutta samalla mietitään myös esimerkiksi asiakkuuksienhallinnan ja kirjanpidon järjestelmien uusimistarvetta ja liityntäkohtia arkistojärjestelmään.

4 4 Arkistojärjestelmän suunnitteluun kuuluvat osiot ovat 1) teknisten ja toiminnallisten vaatimusmäärittelyjen laatiminen, 2) ohjelmiston suunnittelu ja mallintaminen sekä 3) testiympäristön rakentaminen, jossa tietojärjestelmän toiminnallisuuksia voidaan pilotoida. Projektin tavoitteena on laatia dokumentaatio varsinaisen tuotantojärjestelmän hankinnalle. 3. Projektin vaiheistus ja henkilöresurssit Projektiin kuuluu neljä selkeää työvaihetta, jotka kuitenkin ajallisesti ja myös toteutuksellisesti tulevat menemään jonkin verran lomittain. Työvaiheet ovat seuraavat: 1. Palveluiden kuvaukset 2. Tekniset ja toiminnalliset vaatimusmäärittelyt 3. Ohjelmiston suunnittelu ja mallintaminen 4. Testiympäristön rakentaminen ja pilotointi Palveluiden kuvaukset osiossa kartoitetaan kaikki Elkan nykyiset palvelut sekä ideoidaan mahdollisimman laajasti kaikki kuviteltavissa olevat tulevat palvelut. Kartoituksen jälkeen nämä palvelumallit kuvataan prosessikarttana ja toimintamallina. Ensimmäisen vaiheen aikana syntyy palvelunkuvausdokumentaatio. Vaatimusmäärittely vaiheessa kartoitetaan palvelukuvauksia hyödyntäen Elkan tarpeet uuden järjestelmän toiminnallisuuksista ja laaditaan niin sanottu vaatimusanalyysi. Vaihe aloitetaan palvelukuvausten pohjalta laadittavien prosessikuvausten ja käyttötapausesimerkkien luomisella. Projektin toisessa vaiheessa kartoitetaan lisäksi toimintaympäristön ja toteutusteknologian järjestelmälle asettamat rajoitteet. Kakkosvaiheen työskentelyn tuloksena syntyvät prosessikuvaukset, käyttötapausesimerkit sekä määrittelydokumentti järjestelmän toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista. Määrittelydokumentaation jälkeen tapahtuu ohjelmiston suunnittelu, johon kuuluu myös käsitteistä ja niiden suhteista luotavat mallit. Suunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy suunnitteludokumentti, joka toimii tavallaan tulevan ohjelmiston piirustuksina. Suunnitteluvaiheessa määritellään mm. ohjelmiston arkkitehtuuri sekä jakaantuminen komponentteihin.

5 5 Neljännessä vaiheessa suunnitteludokumentin mukaista järjestelmää tai sen osaa pilotoidaan ja testataan. Capture-hankkeen lopputulos ei kuitenkaan ole valmis tuote, joten toteutusvaihe jää keskeneräiseksi. Tavoitteena on kuitenkin testiympäristön rakentaminen ja yksittäisten komponenttien yksikkötestaaminen. Eri komponenttien integrointitestaus ja koko ohjelmiston järjestelmätestaus jäänevät projektin jälkeen tapahtuvaan, lopullisen tuotantojärjestelmän hankintavaiheeseen. Projektin pääpiirteinen vaiheistus tapahtuu alla olevassa taulukossa kuvatulla tavalla. Lisäksi jokaisen uuden vaiheen käynnistyessä pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan kyseisen työvaiheen tarkempi toteutusaikataulu. Taulukko 1. Projektin vaiheistus pääpiirteittäin VAIHE VASTUU TULOS AJANKOHTA Palvelukuvaukset Elka Palvelukuvausdokumentaatio 1 2/2011 Vaatimusmäärittelyt Elka, projektitiimi Tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely 3/2011 2/2012 Suunnittelu Mamk, projektitiimi Suunnitteludokumentaatio 10/2011 2/2012 Testaus Mamk, projektitiimi Testiympäristö, pilottitoteutus 3 6/2012 Keskeisenä työmenetelmänä aiotaan käyttää ydinhenkilöistä koostuvaa neljän henkilön projektitiimiä, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä koko projektin ajan. Projektitiimiin kuuluvat projektipäällikkö, Elkan asiakirjahallinnon asiantuntija sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun IT-asiantuntijat. Projektin henkilöresurssin on kaavailtu käsittävän yhteensä kaksikymmentäneljä henkilötyökuukautta, jotka jakautuvat siten, että Elka toteuttaa niistä kaksitoista ja Mamk toiset kaksitoista kuukautta. Projektissa ei ole palkattuna yhtään päätoimista työntekijää, vaan kaikki osallistuvat projektiin oman päätoimensa ohella. Oheisesta taulukosta käy ilmi alustava suunnitelma henkilöresurssien kohdentamisesta. Taulukko 2. Henkilöresurssien kohdentaminen eri työvaiheiden kesken HENKILÖ\VAIHE PALVELUNKUVAUKSET VAATIMUSMÄÄRITTELY SUUNNITTELU TESTAUS Projektipäällikkö 0,5 2,5 2 1 Asiakirjahallinnon 0,5 1,5 1 1 asiantuntija Taloussihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 IT-asiantuntija IT-asiantuntija Muu (?)

6 6 Projektipäällikön ja taloussihteerin työpanoksen odotetaan projektin hallinnollisista syistä johtuen jakautuvan melko tasaisesti koko projektin keston ajalle. Samoin Elkan asiakirjahallinnon asiantuntijan oletetaan osallistuvan noin yhden henkilötyökuukauden panoksella kaikkiin neljään työvaiheeseen. Mamkin IT-asiantuntijoiden rooli tulee kasvamaan projektin edetessä. Heidän työpanoksensa on keskeisessä asemassa teknisen vaatimusmäärittelyn, mallintamisen ja testauksen aikana. 4. Vaikutukset ja arviointi Projektin ja sitä seuraavan hankintavaiheen seurauksena Elka voi tarjota yrityksille entistä monipuolisempia asiakirjahallinnon palveluita niin paperiseen kuin digitaaliseenkin toimintaympäristöön. Palvelut voidaan toteuttaa myös ajasta ja paikasta riippumattomasti. Suunniteltava tietojärjestelmä tehostaa Elkan toimintaprosesseja, ja toiminta tulee kustannustehokkaammaksi. Suurin yksittäinen vaikutus tulee olemaan kyky sähköisten aineistojen vastaanoton syntymiseen. Tietojärjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon kansalliset ja kansainväliset standardit, jonka ansiosta se on helpommin kytkettävissä muihin tietojärjestelmiin, esimerkiksi Kansallisen Digitaalisen Kirjaston asiakasliittymään sekä pitkäaikaissäilytysjärjestelmään. Suunniteltavan tietojärjestelmän yhteensopivuus sidosryhmien järjestelmiin on toinen merkittävä arvioinnin kohde. Projektin tulee myös EAKR-rahoitusohjelman tavoitteiden mukaisesti lisätä toteuttajien osaamista sekä edesauttaa uusien innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämistä. Toisin sanoen projektin tulee lisätä Elkan ja Mamkin henkilöstön osaamista sähköisen arkistoinnin suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 5. Kustannukset ja rahoitus Projektin kokonaiskustannukset vuosina 2011 ja 2012 ovat yhteensä euroa. Valtaosa kustannuksista syntyy henkilöstömenoista, jotka muodostavat yli 90 % projektin kokonaiskustannuksista. Projektin muut kustannukset syntyvät pääasiassa lisenssikustannuksista, jotka on kirjattu ostopalveluiden kohtaan, ja ne toteutunevat vuoden

7 aikana. Matkakustannuksissa on huomioitu lähinnä ohjausryhmän jäsenten matkakustannukset sekä mahdolliset matkat asiakkaiden ja kumppaneiden luo. Projektin kokous-, tiedotus- ja toimistokulut vievät yhteensä noin parin tuhannen euron verran. Taulukko 3. Projektin kustannukset KUSTANNUS YHTEENSÄ Henkilöstö Ostopalvelut Kotimaan matkat Toimistokulut Muut kustannukset Yhteensä Matkakustannusten osuus projektin kustannusarviossa on arvioitu liian pieneksi, ja osuuden korottamisesta on käyty alustava keskustelu rahoittajaviranomaisen kanssa jo projektin aloituspalaverissa Syksyllä 2011 teemme muutoshakemuksen, jolla matkakustannukset pyritään nostamaan 2400 eurosta 4000 euroon. Vastaavasti muiden kustannusten osuutta pienennetään, jolloin kokonaiskustannukset pysyvät eurossa. Projektin rahoituksesta 70 % tulee Euroopan aluekehitysrahastolta sekä valtion vastinrahoitukselta. Elkan omarahoitusta on 15 % ja Elkan ja Mamkin luontoissuoritteena tehtävää työtä loput 15 %. Luontoissuoritukset tulee kirjata työajanseurantaan ja projektin kirjanpitoon erillisinä kohtina, mutta taulukossa 3 ne on sisällytetty henkilöstökustannuksiin. Luontoissuorituksia voivat tehdä myös projektiryhmän ulkopuoliset työntekijät sekä Elkassa että Mamkissa. Taulukko 4. Projektin rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ EAKR-rahoitus Kuntien rahoitus, oma työ Oma rahoitus Oma työ Rahoittajaviranomaisen mukaan EAKR-hankkeissa on maksatushakemuksille jatkuva haku. Toisin sanoen maksatushakemuksille ei ole määrätty mitään tiettyä kalenterikuukausiin sidottua maksatuskautta. Käytännön syistä olemme kuitenkin päättäneet, että Capturehankkeessa käytämme neljän kuukauden rahoitusjaksoa. Näin vuoden 2011 teemme kolme ja vuoden 2012 aikana kaksi maksatushakemusta. Projektin kustannusten jakaantuminen eri maksatuskausien kesken esitetään alla olevassa taulukossa:

8 8 Kustannus\Jakso 1-4/ / / / /2012 Yhteensä Henkilöstö , Ostopalvelut Kotimaan matkat 2 858, , Toimistokulut Muut 130, kustannukset Yhteensä 7955, , Viestintä ja markkinointi Projektin viestintä toteutetaan Elkan tiedotus- ja viestintästrategiassa linjattujen periaatteiden mukaisesti. Projektin alkamisesta ja loppumisesta lähetetään laajasti tiedotteet Elkan yritysasiakkaille, sidosryhmille sekä paikallisille tiedotusvälineille. Eri työvaiheiden etenemisestä kerrotaan Elkan verkkosivuilla, blogissa, Facebookissa sekä tiedotuslehti Eemelissä. ASIA AJANKOHTA JAKELU Projektin käynnistyminen 1/2011 Tiedotusvälineet, asiakkaat, sidosryhmät Palvelunkuvaukset 3/2011 Elkan sähköiset viestintävälineet Vaatimusmäärittelyt 4/2012 Elkan sähköiset viestintävälineet Projektin loppuraportti 6 7/2012 Tiedotusvälineet, asiakkaat, sidosryhmät 7. Seuranta ja raportointi Projektin toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jolle tuloksia raportoidaan säännöllisesti. Ohjausryhmä seuraa projektisuunnitelmaa, ja tekee siihen tarvittaessa päivityksiä. Ohjausryhmä mm. käsittelee muutoshakemuksia, seuraa projektin laadullisia ja määrällisiä tavoitteita, ottaa kantaa projektin sisällöllisiin asioihin ja osaltaan edesauttaa projektin tunnettavuutta ja hyvien käytänteiden leviämistä. Projektipäällikkö ja taloussihteeri seuraavat projektin taloutta sekä vastaavat projektin raportoinnista sekä viestinnästä ja markkinoinnista. He vastaavat maksatushakemusten 1 Henkilöstökustannukset sisältävät myös luontoissuoritukset. 2 Nykyiset matkakustannukset riittävät ainoastaan vuodelle Matkakustannuksia pyritään lisäämään muutoshakemuksella viiteentuhanteen euroon.

9 laatimisesta ja sen liitteeksi vaadittavien dokumenttien keräämisestä. Hankkeesta tehdään säännösten mukaisten väli- ja loppuraportit rahoittajaviranomaiselle. 9 Projektin laadullisessa seurannassa keskeinen rooli on ohjausryhmällä, joka suorittaa projektin itsearviointia mm. ohjausryhmän kokouksissa käytävällä keskustelulla sekä muulla erikseen määritellyllä itsearviointimenettelyllä. Rahoittajaviranomainen seuraa projektin etenemistä indikaattoriseurantana sekä väliraportoinnin avulla. Seurantatiedot on vuoden alkupuoliskolta ilmoitettava mennessä ja vuoden jälkipuoliskon osalta mennessä. Väliraportti tehdään jokaiselta täydeltä kalenterivuodelta. Hankkeen loppuraportti laaditaan heti hankkeen toiminnan päättymisen jälkeen. Indikaattoriseurannan sekä väli- ja loppuraporttien lisäksi rahoittaja toivoo lyhyttä tiivistelmään tehdystä työstä kunkin maksatushakemuksen yhteydessä. 8. Rahoittajaviranomaisen ohjeistus Seuraavassa on lueteltu rahoittajaviranomaisen Capture-hankkeelle osoittamat kirjalliset ohjeet: o Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille o Tukikelpoiset kustannukset o Aloituspalaveri o Ohjausryhmät o Maksatushakemukset o Ohje rakennerahastojen seurantatietojen raportoinnista o Yhteishankkeet ja tuen siirto TEMin rahoituslain ja asetuksen mukaisissa hankkeissa Ohjeiden sisältö on luettavissa EU-rakennerahastojen kotisivuilta osoitteesta:

Capture-projektin loppuraportti

Capture-projektin loppuraportti Capture-projektin loppuraportti Alm, Olli & Strömberg, Janne Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Mikkeli 2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 1.1. Tausta ja tarve... 3 1.2. Capture-projektin tavoite...

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1. Tausta ja tarve... 2. 1.2. Capture-projektin tavoite... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 3. 2.1. Työryhmä ja resurssit...

1. JOHDANTO... 2. 1.1. Tausta ja tarve... 2. 1.2. Capture-projektin tavoite... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 3. 2.1. Työryhmä ja resurssit... Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 1.1. Tausta ja tarve... 2 1.2. Capture-projektin tavoite... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 3 2.1. Työryhmä ja resurssit... 3 2.2. Ohjausryhmä ja kumppanit... 4 2.3. Projektin

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE Markus Melin Projektipäällikkö, etkk Projektisuunnitelma RAKE Luotu: 23.4.2007 Muokattu: 24.4.2007 Tulostettu: 7.6.2007 Sivu: 1/14 PROJEKTISUUNNITELMA Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta.

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta. PROJEKTIOHJE Hankkeet toteutetaan Hankeprosessin (H4) mukaisesti. Projektiohje sisältää rahoittajakohtaisia ohjeistuksia projektin eri vaiheisiin projektin vetäjälle ja muille projektissa toimijoille.

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Jäälinoja, Sari 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Sari Jäälinoja Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot