KESÄLAHDEN KUNTA KITEEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄLAHDEN KUNTA KITEEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KUNTALIITOS KESÄLAHTI-KITEE: VIESTINTÄ- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA TOIMEENPANOVAIHEEN AIKANA [ käsittelyyn ] 1. Lähtökohdat Kesälahden kunta ja Kiteen kaupunki yhdistyvät uudeksi Kiteen kaupungiksi. Kaupunki ottaa käyttöönsä Kiteen ruorivaakunan, joka symboloi molemmille kunnille leimallisia vesistöjä sekä yhteisen tulevaisuuden uutta suuntaa. Kesälahti ja Aurinkokunta säilyvät uuden kaupungin nimistössä, matkailussa ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kuntaliitos on kuntien henkilöstöön, kuntalaisiin ja sidosryhmiin laajasti vaikuttava muutosprosessi, jonka johtamisessa ja onnistumisessa oikeaaikainen ja -sisältöinen tiedotus ja viestintä ovat avainasemassa. Avoin, vuorovaikutteinen ja osallisuutta edistävä viestintä vähentää epävarmuutta ja tukee eri sidosryhmien sitoutumista. Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin kuntaliitosprosessi jakaantuu kolmeen vaiheeseen, joissa jokaisessa tiedotuksella ja viestinnällä on erilainen tavoite ja fokus. Kuntaliitoksen valmistelun (tammi-huhtikuu 2012) aikana korostui liitoksen valmistelun ja päätöksenteon etenemiseen ja muutosten arvioituihin vaikutuksiin liittyvä viestintä. Viestinnän vuorovaikutteisuus toi valmisteluun ja päätöksentekoprosesseihin arvokasta tietoa. Sekä kuntalaisilta, henkilöstöltä että luottamushenkilöiltä saadun palautteen perusteella valmisteluvaiheen aikaisen viestinnän voidaan katsoa onnistuneen. Laaja, vuorovaikutteinen, aktiivinen ja ennakoiva viestintä edesauttoi luottamuksellisen ilmapiirin rakentumista ja siten varmisti osaltaan lopullisen kuntaliitospäätöksen syntymistä. Kuntaliitoksen toimeenpanovaiheessa loppuvuoden 2012 aikana viestinnän kautta rakennetaan uuden kunnan yhteistä identiteettiä (Kiteen kaupungin kuntayhteisöä) ja tuetaan uuden kuntayhteisön ja organisaation muodostumista. Vähitellen ulkoisen viestinnän fokus siirtyy uuden kunnan palveluiden ja toiminnan käytännönjärjestelyihin ja niissä (mahdollisesti) tapahtuviin muutoksiin. Tämä painotus jatkuu myös uuden kunnan aloitettua virallisesti toimintansa eli lähtien. Samalla viestinnästä otetaan enemmän vastuuta toimialoilla, palvelualueilla sekä yksiköissä ja työpisteissä.

2 Tässä viestintä- ja tiedotussuunnitelmassa keskitytään pääsääntöisesti toiseen eli toimeenpanovaiheeseen (touko-joulukuu 2012). Siinä hahmotellaan sekä tiedotuksen että viestinnän roolia valmisteluprosessissa: Yksisuuntaisemman tiedotuksen avulla välitetään faktaa valmisteluprosessin vaiheista, päätöksenteon tuloksista, aikatauluista jne. Vuorovaikutteisemmalla viestinnällä luodaan vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja osallistetaan niitä prosessiin, tavoitteena sitoutuminen ja luottamus. Kuntaliitoksen asetelma synnyttää helposti mielikuvan, jossa suuri kaupunki nielaisee pienen kunnan ja sanelee sille ehdot. Siksi viestinnän punaisena lankana on oltava koko ajan yksi yhteinen, uusi kunta, jonka kuntalaiset ja henkilöstö ovat tasa-arvoisessa asemassa, ja jossa kunnan toimintaa tarkastellaan, suunnitellaan ja kehitetään yhtenä yhteisenä kokonaisuutena. Toisaalta sopuisa ja harmoninen kuntaliitoksen valmisteluvaihe luo helposti harhakäsityksen siitä, että kuntaliitos hyväksytään ehdoitta ja varauksetta. Toimeenpanovaiheen viestinnän lähtökohtana on kuitenkin se perusolettamus, että kuntaliitokseen liittyy edelleen pelkoja, huolia ja muita kielteisiä tunteita. Kun viestinnän painopiste siirtyy yleisestä päätöksenteosta palveluihin, niiden tuottamisen tapoihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin eli lähemmäs ihmisten arkea, inhimillinen levottomuus kasvaa. Kuntaliitosprosessissa viestinnällä on eräänlainen itseisarvo: Viestinnän tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa, vaikkei mitään viestittävää tai tiedotettavaa varsinaisesti tietyllä hetkellä olisikaan. Viesti siitä, ettei mitään tiedotettavaa ole juuri nyt, on arvokas ja odotettu. Myös siitä, että asiat eivät kuntaliitoksen myötä muutu, tulee viestiä. Viestinnän tulee olla tasapuolisen aktiivista molemmissa kunnissa. Vaikka liitos näytettäisiin hyväksyttävän helpommin Kiteellä, molempien kuntien asukkaat on huomioitava yhdenveroisesti. Kuntaliitosprosessin rinnalla, sen kanssa limittäin ja lomittain, Kiteen kaupungilla on käynnissä myös muita muutosprosesseja. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitos lakkautetaan, sosiaali ja terveyspalvelut liitetään osaksi uuden Kiteen kaupungin organisaatiota ja palvelutuotantoa ja tämänhetkisen tiedon mukaan Tohmajärven kunta irtautuu Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueesta. Nämä kaikki muutosprosessit sisältävät vaativuudeltaan jopa kuntaliitosta merkittävämpiä viestintähaasteita. Ne tulee aktiivisesti huomioida sekä ulkoisen että sisäisen kuntaliitosviestinnän rinnalla siten, että muutosten kokonaisuus eli käytännön vaikutukset ovat ymmärrettäviä niin kuntalaisten, henkilöstön kuin muidenkin sidosryhmien näkökulmasta. Toimeenpanovaiheen viestinnässä hyödynnetään yhä vahvemmin sähköistä ja sosiaalista mediaa. Vuorovaikutteisuuden edistämiseksi kuntaliitoksen verkkosivustolla jatketaan sähköisen kyselyn ylläpitoa. Kysely kohdistuu kuitenkin yhä selkeämmin uuden kunnan palveluihin ja konkreettiseen toimintaan. Myös viestinnän kumppanuusyhteistyötä paikka- ja seutukunnan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa vahvistetaan, tavoitteena koordinoitu kaupunkiyhteisön viestintä. Samalla myös kaupunkiorganisaation viestinnässä tullaan korostamaan asiakas- ja kuntalaislähtöisyyttä.

3 Erityisesti uuden kunnan aloitettua toimintansa vuoden 2013 alusta, mutta myös loppuvuodesta 2012 toimeenpanovaiheen aikana yksi viestinnällinen tavoite on uuden kunnan työnantajamaineen rakentaminen ja ylläpito. Viestintätoimenpiteiden kohderyhmiä ovat sekä uuden kunnan palveluksessa olevat työntekijät että potentiaaliset uudet työntekijät. Rekrytointia tukeva viestintä on siten osa sekä ulkoista että sisäistä markkinointia ja se linkittyy vahvasti sekä henkilöstöpalveluihin että Ketin seutumarkkinointiin ja maakunnallisen vetovoimaohjelman toteutukseen. Viestinnän tulee tähdätä sekä lyhyen että keskipitkän aikavälin rekrytointeihin mutta myös nuorten, jopa lasten, innostamiseen töihin kunta-alalle tulevaisuudessa. 2. Viestinnän työn- ja vastuunjako Poliittisella ja operatiivisella johdolla on prosessissa erilaiset roolit. Poliittinen johto toimii kuntaliitosta koskevan viestinnän kasvoina. Johtavien poliittisten luottamushenkilöiden, erityisesti yhdistymishallituksen puheenjohtajien, näkyvyyttä viestinnässä korostetaan edelleen. Operatiivinen johto huolehtii viestinnän toimeenpanosta ja käytännön toimenpiteistä. Kuntaliitoksen toimeenpanovaiheessa tiedotus- ja viestintätoimenpiteet linjaa yhdistymishallitus yhdistyvien kuntien yhteisen johtoryhmän esityksestä. ja johtoryhmän na toimii kehitysjohtaja Nina Holopainen. Viestintävastaava huolehtii valmistelu- ja päätöksentekoprosessiin liittyvän viestinnän koordinaatiosta ja välityksestä edelleen muille viestinnästä vastaaville henkilöille sekä viestintä- ja tiedotusmateriaalin arkistoinnista yhdessä toimistohenkilöstön kanssa. Kuntaliitoksen toimeenpanovaiheessa viestinnän yhtenä keskeisenä painopisteenä ovat palvelut ja niissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Samalla operatiivinen vastuu viestinnästä siirtyy toimialoille, palvelualueille sekä yksiköihin ja toimipisteisiin, mikä edellyttää viestinnän vastuuhenkilöiden vastuuttamista toimimaan toimialajohdon alaisuudessa. Kuntaorganisaatioissa, sen alaisissa organisaatioissa (liikelaitokset Helli ja Tilike, tytäryhteisöt) ja toimialoilla selkiytetään tiedotukseen ja viestintään liittyvät vastuut ja tehtävänkuvat. Viestinnän suunnittelun ja toimeenpanon tulee kulkea käsi kädessä palveluita ja niiden järjestämistä koskevan suunnittelun kanssa. Toimialojen viestintävastaavien koulutus aloitetaan syksyllä Myös johdolle, esimiehille ja luottamushenkilöille järjestetään koulutusta esim. työskentelystä median kanssa.

4 3. Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin esimiehet, henkilöstö, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja luottamushenkilöt. Henkilöstö on kuntaliitosprosessin onnistumisen kannalta avainasemassa. Heidän sitoutumisensa ja panoksensa ratkaisee liitoksen onnistumisen. Henkilöstölle kerrotaan muutoksesta, sen vaikutuksista, aikatauluista ym. aina ensin eli ennen kuin siitä viestitään medialle, kuntalaisille ja muille organisaation ulkopuolisille tahoille. Toimeenpanovaiheen viestinnän ja tiedotuksen tavoitteena on mahdollisimman esteetön tiedonsaanti työntekijöiden henkilökohtaisesta tulevaisuudesta eli kuntaliitoksen vaikutuksesta tehtäviin, palvelussuhde-ehtoihin jne. Henkilöstöä tulee aidosti kuulla ja kuunnella. Työntekijöille tulee antaa myös mahdollisuus osallistua kuntaliitoksen valmisteluun ja suunnitteluun oman työtehtävänsä ja pisteensä osalta. Henkilöstöön kohdistuva viestintä ja tiedotus takaavat myös ulkoisen, erityisesti kuntalaisille ja asiakkaille suunnatun viestinnän onnistumisen: hyvin informoitu ja muutokseen myönteisesti suhtautuva työntekijä on myös paras ja tehokkain viestinviejä. Sisäinen viestintä liittyy kiinteästi syksyllä 2012 käynnistettävään, koko henkilöstöön sekä luottamushenkilöihin kohdentuvaan muutosvalmennukseen, jonka tavoitteena on mielekäs, inhimillisistä lähtökohdista arvioiden onnistunut muutos. Sujuva tiedonkulku ja vuorovaikutteiden viestintä rakennetaan prosessiin sisään. Loppuvuoden 2012 aikana erityisesti sisäisten viestintäprosessien hallintaan tuo lisähaastetta Hellin purkautuminen ja sosiaali- ja terveystoimen liittyminen Kiteen organisaatioon sekä Tohmajärven irtautuminen sote-yhteistyöstä. Henkilöstölle kohdennettavat viestit tulee olla kokonaisvaltaisia, muutosprosessien kaikki ulottuvuudet huomioivaa ja integroivaa siten, että prosessien keskinäiset vaikuttavuudet työntekijän henkilökohtaiseen tilanteeseen tulevat ymmärretyksi. Henkilöstöön kohdentuva viestintä kanavoidaan ensisijaisesti esimiesten kautta. Esimiesten säännöllinen tiedonsaanti sekä mahdollisuus keskusteluun yhdistymisen lähtökohdista, vaikutuksista ja käytännön toteutuksesta on varmistettava. Tiivis yhteistyö myös luottamusmiesten kanssa on onnistumisen kannalta avainasemassa. Tiedotuksen ja viestinnän pelisäännöistä on sovittava myös heidän kanssaan. Muodollisen yhteistoimintaprosessin rinnalla tulee mahdollistaa aito vuoropuhelu. Poliittisia luottamushenkilöitä tiedotetaan säännöllisesti prosessin vaiheista päätöksenteon tahdissa. Valtuustoryhmät organisoivat kuntaliitoksen valmisteluun liittyvän tiedotuksen ja viestinnän osaksi normaaleja käytänteitään.

5 Sisäisen viestinnän keskeisinä sähköisinä työkaluina toimivat kuntaliitoksen verkkosivuston intra sekä myös Kesälahden kunnan työntekijöille avattava Kiteen kaupungin sisäinen intra. Uuden kunnan intra rakennetaan uudelle alustalle (Sharepoint). Sisäisen viestinnän käytänteistä tiedotetaan yhdistymishallituksen hyväksyttyä viestintä- ja tiedotussuunnitelman. SISÄINEN VIESTINTÄ KENELLE? = viestinnän kohderyhmät Esimiehet MITÄ? = viestin sisältö ja sanoma Yhdistymisen lähtökohdat, tarve ja tavoitteet Vaikutukset palveluiden organisointiin ja sitä kautta henkilöstön tehtäviin, asemaan jne. Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt MITEN? = keinot ja välineet, mediat Sähköpostit /kuntaliitoksen intra Kiteen kaupungin intra/ esimiesten työtila (?) Toimialojen esimiespalaverit Esimiesten aamu/iltapäiväkahvit (Kesälahden ja Kiteen yhteiset alkaen) MILLOIN? = aikataulu Säännöllisesti Säännöllisesti Säännöllisesti Aikataulun mukaisesti KUKA? = työn- ja vastuunjako Hallintojohtaja KES/ kehitysjohtaja KIT (henkilöstöpäällikkö) Henkilöstö Tieto viestinnän ja tiedottamisen käytänteistä Muutokset työn organisoitumisessa: työpisteet, yksiköt, esimiehet Vaikutukset omaan tulevaisuuteen: tehtävät, palvelussuhde-edut, asema organisaatiossa, työpiste jne. Käytännön toimenpiteet ja niiden aikataulutus ja Tiedote Työpaikkapalaverit Intra/Kuntaliitos sivu (mm. yhdistymishallituksen kokoustiedotteet) Yhteiset henkilöstötiedotteet ym. erillistiedotteet kokouksen jälkeen Säännöllisesti Säännöllisesti Säännöllisesti (vähintään aina yhdistymishallituksen kokouksen jälkeen, ennen ulkoista tiedotusta) Hallintojohtaja KES/ kehitysjohtaja KIT (henkilöstöpäällikkö) Esimiehet Hallintojohtaja KES/ kehitysjohtaja KIT/ henkilöstöpalvelut KIT Hallintojohtaja KES/ kehitysjohtaja KIT/ henkilöstöpalvelut KIT

6 Ay-luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut juoksutus (esim. kuulemiset, yt-menettely) Yhdistymisen lähtökohdat, tarve ja tavoitteet Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Muutokset ulkoisissa ja sisäisissä palveluissa ja käytännön toiminnassa Vaikutus henkilöstön tulevaisuuteen: tehtävät, palvelussuhde-edut, asema organisaatiossa, työpisteet jne. Ay-luottamusmiesten /työsuojeluvaltuutettujen kautta Tiedotus-, info- ja perehdytystilaisuudet henkilöstölle (kaikille yhteiset, toimialakohtaiset) ja johtoryhmän kokoukset (henkilöstön edustukset) Yt-toimikunnan kokoukset Järjestöjen oman tiedotussuunnitelman mukaan Yhteiset kerran kuukaudessa alkaen Toimialojen omien suunnitelmien mukaan (esim. sivistyskeskuksen oma ) Kokousaikataulun mukaan Kokousaikataulun mukaan Pääluottamusmiehet Työsuojeluvaltuutetut Kehitysjohtaja (henkilöstöpäällikkö) + HRtiimi Toimialajohtajat Hallintojohtaja KES/ Kehitysjohtaja KIT Työsuojelupäälliköt Käytännön toimenpiteet ja niiden aikataulutus ja juoksutus(esim. kuulemiset, yt-menettely) Yhdistymisen lähtökohdat, tarve ja tavoitteet Pääluottamusmiesten yhteiset työkokoukset (teemakokoukset) Sähköposti ja/tai intra/kuntaliitossivu (mm. yhdistymishallituksen tiedotteet) Kokousaikataulun mukaan tarvittaessa Säännöllisesti Vaikutukset palveluiden organisointiin ja sitä kautta henkilöstön tehtäviin, asemaan, työpisteeseen jne. Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Palaverit esimiesten/johdon kanssa (palvelujen uudelleenjärjestelyt ja niiden henkilöstövaikutukset toimialoilla/palvelualueilla) Elo-lokakuu 2012

7 Poliittiset luottamushenkilöt Vaikutus palveluihin Vaikutus henkilöstöön Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Yhdistymisen lähtökohdat, tarve ja tavoitteet Valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien kokoukset Sähköposti ja intra/kuntaliitossivu (mm. yhdistymishallituksen kokoustiedotteet) Kokousaikataulun mukaan Säännöllisesti (vähintään kokousten jälkeen) Hallintojohtajat KES/KIT Toimialajohtajat 4. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä ovat kuntalaiset eli kesälahtelaiset ja kiteeläiset, muut asiakkaat ja lukuisat sidosryhmät, mm. vapaa-ajan asukkaat, seurakunnat, yritykset, järjestöt ja yhdistykset, kylät, ympäröivät kunnat ja maakuntaliitto, seudulliset kehittämisorganisaatiot (Keti Oy ja Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry) sekä paikalliset ja alueelliset koulutusorganisaatiot (mm. PKKY ja PKAMK). Kuntalaiset tai asiakkaat ovat heterogeeninen joukko erilaisia viiteryhmiä, joihin kuntaliitos vaikuttaa eri tavoin, ja joita askarruttavat siinä eri asiat. Lapsilla, lapsiperheillä, nuorilla, vanhuksilla, sosiaali- ja terveystoimen ym. erityisryhmillä, työttömillä, maahanmuuttajilla jne. on omat mielenkiinnon kohteensa, joiden mukaan tiedotusta ja viestintää tulee pyrkiä eriyttämään sekä sen sisällön että keinojen osalta. Ulkoisen viestinnän keskeinen yhteistyökumppani ovat tiedotusvälineet eli alueella ilmestyvät sanomalehdet (Itä-Savo, Karjalainen, Maaseudun Tulevaisuus), paikallislehdet (Puruvesi ja Koti-Karjala) sekä radiot (YLE Pohjois-Karjala ja Iskelmä-Rex). Tiedotusvälineisiin pidetään yhteyttä säännöllisesti ja niitä palvellaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Tiedotusvälineet kutsutaan mahdollisimman moniin tilaisuuksiin tai niistä tiedotetaan välittömästi jälkeenpäin. Kuntaliitoksen toimeenpanossa hakeudutaan tiiviiseen ja tavoitteelliseen viestintäyhteistyöhön Ketin seutumarkkinoinnin ja maakunnallisen vetovoimaohjelman kanssa. Lisäksi tiivistetään viestinnällistä kumppanuusyhteistyötä koulutusorganisaatioiden, Ketin, Jetina ry :n,

8 kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten, yritysten seurakuntien ym. paikallisten ja alueellisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyön muotoja ja kampanjoita täsmennetään alkusyksystä pidettävissä yhteisissä tapaamisissa. Ne voivat käsittää mm. yhteisiä verkko- ja/tai printtimateriaaleja, tapahtumia ja tilaisuuksia jne. Ulkoisen viestinnän lähtökohtana on entistä suunnitelmallisempi ja tietoisempi kuntalais- ja asiakaslähtöisyys. Palveluista ja palvelumuutoksista ja niihin liittyvän päätöksenteon tuloksista kertovan viestinnän kieltä kehitetään siten, että viestit ovat ymmärrettävämpiä ja konkreettisempia asiakkaiden omista lähtökohdista. Viestinnästä tehdään myös inhimillisempää ja ihmiskasvoisempaa: ihmiset puhuvat ihmisille, luottamushenkilöt avaavat päätöksiä kuntalaisille, viranhaltijat ja työntekijät kertovat palveluista asiakkaille. Toimeenpanovaiheen viestinnässä haetaan myönteistä julkisuutta uudelle kunnalle myös seutu- ja maakunnan ulkopuolelta onnistuneen, sekä kuntalaisia että henkilöstöä tyydyttävän kuntaliitosprosessin ja kuntarakenneuudistuksen paikallisen toteutuksen teeman viitekehyksessä. Yhteistyötä haetaan mm. YLEn Itä-Suomen Uutisten, Kuntalehden, Kunta-TV :n, Kuntatyönantaja lehden ja KT :n muiden erillisjulkaisujen sekä KEVAn julkaisujen kautta. Kuntaliitoksen yhteydessä Kiteen kaupungin graafinen ilme päivitetään. Kuntaliitoksen verkkosivuja kehitetään yhä vuorovaikutteisemmiksi ja reaaliaikaisemmiksi. Samalla rakennetaan uuden kunnan verkkosivustoa uudelle Liferay -alustalle. Verkkoviestinnän kehittämistyössä tehdään yhteistyötä Joensuun kaupungin kanssa. Myös Facebookia hyödynnetään tehokkaammin, eri kohderyhmien mielenkiinnon kohteet huomioiden. Ulkoisen viestinnän käytänteistä tiedotetaan tiedotusvälineille yhdistymishallituksen hyväksyttyä viestintä- ja tiedotussuunnitelman. ULKOINEN VIESTINTÄ KENELLE? = viestinnän kohderyhmät Tiedotusvälineet MITÄ? = viestin sisältö ja sanoma Tiedote viestinnän ja tiedottamisen käytänteistä MITEN? = keinot ja välineet, mediat Tiedote MILLOIN? = aikataulu kokouksen jälkeen KUKA? = työn- ja vastuunjako Yleinen informaatio kuntaliitosprosessin toimeenpanosta ja päätöksenteosta (yhdistymishallituksen päätökset) Tiedotteet Juttuvinkit + tiedotus- ym. infotilaisuudet Välittömästi yhdistymishallituksen kokouksien/ tilaisuuksien jälkeen Säännöllisesti - tarvittaessa pj :t/ yhdistymishallituksen Toimialajohtajat/ t

9 Palvelut ja niissä tapahtuvat muutokset Kuntaliitossivusto Jatkuvaa Toimistohenkilöstö Kuntalaiset Lapset ja lapsiperheet Nuoret Opiskelijat Vanhukset Sosiaali- ja terveystoimen ym. erityisryhmät Yrittäjät Työttömät Maahanmuuttajat... Yhteinen uusi kiteeläinen identiteetti Kaupungin sisäinen imago (yhteisöllisyys...) Kiteen kaupunkiyhteisö Kuntaliitoksen verkkosivusto Uuden kunnan nettisivusto (Liferay alustalla) Syksyllä Kiteellä asukastiedotuslehti 2/2012 Facebook Kumppanuusyhteistyö sidosryhmien kanssa: printti- ja verkkomateriaali, tapahtumat... Päivitys säännöllisesti Projekti käyntiin 8/2012 Ilmestyy 10/2012 Päivitys säännöllisesti Ideointi- ja projektinkäynnistyspalaveri syksyllä 2012 Toimistohenkilöstö Aurinkokunnan kevätmessut Superpesiksen kaupunkiottelu Pienten kuntalaisten (ja vapaaajan asukkaiden) oma kuntaliitostapahtuma Keski-Karjalan opiskelija- yritys - kunta senssit (yhteistyö KUOKKA-hankkeen ym. kanssa) Mahdollisuuksien Keski-Karjala klo klo 13 8/ /2012

10 Asiakkaat (palveluiden käyttäjät) Lapset ja lapsiperheet Nuoret Opiskelijat Vanhukset Sosiaali- ja terveystoimen ym. erityisryhmät Yrittäjät Työttömät Maahanmuuttajat... Konkreettiset vaikutukset palveluihin, muutokset yhteyshenkilöissä/tiedoissa, palvelupisteissä, mahdolliset uudet toimintamallit Yhdistymisen tavoitteet sekä hyödyt mm. talouden, palveluiden, kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ym. kannalta Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt tapahtuma (yhteistyö Ketin Akseli hankkeen kanssa) Kuntalaisten seinäkalenteri 2013? Kuntalaisten liitosjuhla Kuntaliitoksen verkkosivusto Syksyllä Kiteellä asukastiedotuslehti 2/2012 Tiedotusvälineet tiedotteet tai tiedotustilaisuudet Kaupungin yhteiset ja/tai palvelualueiden omat infotilaisuudet jakelu joulun alla (ajankohta auki) Jatkuvaa (verkkosivu valmiina 6.2 alkavalla viikolla) Ilmestyy 10/2012 Jokaisen yhdistymishallituksen kokouksen jälkeen Loka-joulukuussa 2012 visetintävastaava Toimialojen t Esimiehet ja yksiköiden t Facebook sivusto Jatkuvaa Palvelualueiden omat tiedotteet Tarvittaessa Yrittäjät/yritykset Uuden kunnan verkostoyhteistyön kannustaminen Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Yhdistymisen tavoitteet sekä Yhteiset lehti-ilmoitukset Kuntaliitoksen verkkosivu Yhteiset infot Ketin/MTK :n kanssa Kriittiset vaiheet Jatkuvaa (Sovitaan syksyllä) Kunnanjohtajat ym. Keti/ yritysyhteyshenkilöt Kuntien tiedotusvastaavat

11 Järjestöt, yhdistykset ja kylät (kumppanit) hyödyt mm. talouden, palveluiden, kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ym. kannalta Uuden kunnan verkostoyhteistyön kannustaminen Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Kuntaliitoksen verkkosivu Yhteiset infot Jetinan/Pohjois- Karjalan Kylä ry :n/msl :n kanssa Jatkuvaa (Sovitaan syksyllä) Kuntien kumppanuus-, kyläym. vastaava (maaseutupäällikkö...?) Yhdistymisen tavoitteet sekä hyödyt mm. talouden, palveluiden, kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ym. kannalta Vapaa-ajan asukkaat Konkreettiset vaikutukset palveluihin, muutokset yhteyshenkilöissä/tiedoissa, mahdolliset uudet toimintamallit Koti-Karjalan kesälehti & saatekirje Vapaa-ajan asukkaiden kesätapaaminen Kesälahdella Ilmestyy/postitus klo Toimistohenkilöstö Yhdistymisen tavoitteet sekä hyödyt mm. talouden, palveluiden, kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ym. kannalta Pienten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden kesätapaaminen Koivikolla Puhoksessa klo Muut sidosryhmät Maakuntaliitto Kuntaliitoksen vaikutukset Kiteen kaupungin palveluihin ja organisaatioon (esim. Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana

12 uudet vastuualueet, yhdyshenkilöt) Itä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI), Joensuu Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Keski-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto Uuden Kiteen kaupungin imago Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Toimialajohtajat ja työsuojelupäällikkö Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Toimialajohtajat Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Muut Keski-Karjalan ja lähialueen (Kerimäki, Punkaharju, Parikkala) kunnat Seurakunnat (erityisesti luterilaiset, myös ortodoksinen) Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Keti (hallitus ja henkilöstö) Ks. edellä Tiedotteet Yhteiset palaverit Elinkeino-ohjelman seurantakokous 1-2 elo-joulukuun aikana kokousaikataulun mukaan Kunnanjohtajat ym. Ketiyhteyshenkilöt Ketin hallituksen kokoukset MTK Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana

13 Maaseutupalveluiden päällikkö Maaseudun kehittämisyhdistys Jetina ry. Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Yhteiset palaverit 9/2012 > Jetina yhteyshenkilö (maaseutupalveluiden päällikkö?) Koulutusorganisaatiot (PKKY, PKAMK, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ev. kansanopisto...) ja neuvontaorganisaatiot (esim. ProAgria) Ks. edellä Tiedotteet Yhteiset palaverit 1-2 elo-joulukuun aikana 9/2012 > Kuntien maakuntakorkeakoulu yhteyshenkilöt Maaseutupalveluiden päällikkö

14 5. Viestinnän raportointi ja seuranta Tiedotus ja viestintä ovat säännöllisesti johtoryhmän ja yhdistymishallituksen kokouksen asialistalla. Kokouksissa paitsi suunnitellaan ja tarkennetaan tulevia toimenpiteitä, myös arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Johtoryhmän kokouksissa käydään läpi myös eri kanavien kautta kuntalaisilta ym. sidosryhmiltä saatuja kuntaliitosta koskevia kysymyksiä, jotka muodostavat osaltaan tulevien viestintä- ja tiedotustoimenpiteiden sisältöä. Johtoryhmä valmistelee yhdessä n kanssa palautteet, jotka käsitellään yhdistymishallituksen kokouksissa.. LÄHDE: Muutosviestinnän avaimet kuntaliitoksissa (Kuntaliitto 2008)

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Tausta ja sitovuus Tämä viestintäsuunnitelma liittyy kuntaliitostilanteen muutosviestinnän hallintaan. Suunnitelma on voimassa siihen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Rooli ja tausta asiantuntijana Kehittäjä: työtehtävät maaseudun

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä?

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Maija Valta Lapin Sote-Savotta hanke Lapin Liito Lapin liiton Sote-Savotta -hanke

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kuntajohtamisen suunta 2017

Kuntajohtamisen suunta 2017 Kuntajohtamisen suunta 2017 Teemasessio nro 3 Puheenjohtajana Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Teemana kuntajohtamisen tila ja tulevaisuus Kuntajohtajien johtamisen liikkumavaraan vaikuttavat

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016

SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SoTen ja Saarikan viestintästrategia ja -suunnitelma vuodelle 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3 KOHDERYHMÄT 3 4 VIESTINTÄTAVAT JA -VÄLINEET 3 5 PALAUTEJÄRJESTELMÄ 4 6 VIESTINNÄN

Lisätiedot

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Sähköinen hyvinvointikertomus hyvinvoinnin edistämisessä Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari 1.11.2012 Oulu Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Tuula Kokkonen Inkerelli

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Hyvän tahdon Viitasaari. Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa

Hyvän tahdon Viitasaari. Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa Hyvän tahdon Viitasaari Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa Taustaa Kunnan, seurakunnan ja paikallislehden johdon havahtuivat keväällä 2015 keskusteluun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 314 Asianro 7127/00.01.00/2013 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteuttamistapa Kehittämisjohtaja Heikki

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 1 Edunvalvonta Kehittäminen Palvelut Oma esittelyni Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Tampereen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 16. - 27.3.2012 1 (5) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=219 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 80 38,10% 2.

Lisätiedot

Työohjelman suunnittelu

Työohjelman suunnittelu Työohjelman suunnittelu Sote-muutoksen viestintäryhmä 29.9.2016 5.10.2016 1 Sote-viestinnän organisointi Projektiryhmä pj. Tuomas Pöysti, STM/VM Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Virtaviivaista turvallisuus- ja hyvinvointityötä Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Kotka 26.11.2013 Arjen turvaa kunnissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 315 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteutamistapa Kehittämisjohtaja Heikki Helve

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta 19.4. Muurla Puheenvuoron keskeiset asiat Isoja muutoksia, hurjia haasteita Tulevaisuuden kunta perustuu

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot