KESÄLAHDEN KUNTA KITEEN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄLAHDEN KUNTA KITEEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KUNTALIITOS KESÄLAHTI-KITEE: VIESTINTÄ- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA TOIMEENPANOVAIHEEN AIKANA [ käsittelyyn ] 1. Lähtökohdat Kesälahden kunta ja Kiteen kaupunki yhdistyvät uudeksi Kiteen kaupungiksi. Kaupunki ottaa käyttöönsä Kiteen ruorivaakunan, joka symboloi molemmille kunnille leimallisia vesistöjä sekä yhteisen tulevaisuuden uutta suuntaa. Kesälahti ja Aurinkokunta säilyvät uuden kaupungin nimistössä, matkailussa ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kuntaliitos on kuntien henkilöstöön, kuntalaisiin ja sidosryhmiin laajasti vaikuttava muutosprosessi, jonka johtamisessa ja onnistumisessa oikeaaikainen ja -sisältöinen tiedotus ja viestintä ovat avainasemassa. Avoin, vuorovaikutteinen ja osallisuutta edistävä viestintä vähentää epävarmuutta ja tukee eri sidosryhmien sitoutumista. Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin kuntaliitosprosessi jakaantuu kolmeen vaiheeseen, joissa jokaisessa tiedotuksella ja viestinnällä on erilainen tavoite ja fokus. Kuntaliitoksen valmistelun (tammi-huhtikuu 2012) aikana korostui liitoksen valmistelun ja päätöksenteon etenemiseen ja muutosten arvioituihin vaikutuksiin liittyvä viestintä. Viestinnän vuorovaikutteisuus toi valmisteluun ja päätöksentekoprosesseihin arvokasta tietoa. Sekä kuntalaisilta, henkilöstöltä että luottamushenkilöiltä saadun palautteen perusteella valmisteluvaiheen aikaisen viestinnän voidaan katsoa onnistuneen. Laaja, vuorovaikutteinen, aktiivinen ja ennakoiva viestintä edesauttoi luottamuksellisen ilmapiirin rakentumista ja siten varmisti osaltaan lopullisen kuntaliitospäätöksen syntymistä. Kuntaliitoksen toimeenpanovaiheessa loppuvuoden 2012 aikana viestinnän kautta rakennetaan uuden kunnan yhteistä identiteettiä (Kiteen kaupungin kuntayhteisöä) ja tuetaan uuden kuntayhteisön ja organisaation muodostumista. Vähitellen ulkoisen viestinnän fokus siirtyy uuden kunnan palveluiden ja toiminnan käytännönjärjestelyihin ja niissä (mahdollisesti) tapahtuviin muutoksiin. Tämä painotus jatkuu myös uuden kunnan aloitettua virallisesti toimintansa eli lähtien. Samalla viestinnästä otetaan enemmän vastuuta toimialoilla, palvelualueilla sekä yksiköissä ja työpisteissä.

2 Tässä viestintä- ja tiedotussuunnitelmassa keskitytään pääsääntöisesti toiseen eli toimeenpanovaiheeseen (touko-joulukuu 2012). Siinä hahmotellaan sekä tiedotuksen että viestinnän roolia valmisteluprosessissa: Yksisuuntaisemman tiedotuksen avulla välitetään faktaa valmisteluprosessin vaiheista, päätöksenteon tuloksista, aikatauluista jne. Vuorovaikutteisemmalla viestinnällä luodaan vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja osallistetaan niitä prosessiin, tavoitteena sitoutuminen ja luottamus. Kuntaliitoksen asetelma synnyttää helposti mielikuvan, jossa suuri kaupunki nielaisee pienen kunnan ja sanelee sille ehdot. Siksi viestinnän punaisena lankana on oltava koko ajan yksi yhteinen, uusi kunta, jonka kuntalaiset ja henkilöstö ovat tasa-arvoisessa asemassa, ja jossa kunnan toimintaa tarkastellaan, suunnitellaan ja kehitetään yhtenä yhteisenä kokonaisuutena. Toisaalta sopuisa ja harmoninen kuntaliitoksen valmisteluvaihe luo helposti harhakäsityksen siitä, että kuntaliitos hyväksytään ehdoitta ja varauksetta. Toimeenpanovaiheen viestinnän lähtökohtana on kuitenkin se perusolettamus, että kuntaliitokseen liittyy edelleen pelkoja, huolia ja muita kielteisiä tunteita. Kun viestinnän painopiste siirtyy yleisestä päätöksenteosta palveluihin, niiden tuottamisen tapoihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin eli lähemmäs ihmisten arkea, inhimillinen levottomuus kasvaa. Kuntaliitosprosessissa viestinnällä on eräänlainen itseisarvo: Viestinnän tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa, vaikkei mitään viestittävää tai tiedotettavaa varsinaisesti tietyllä hetkellä olisikaan. Viesti siitä, ettei mitään tiedotettavaa ole juuri nyt, on arvokas ja odotettu. Myös siitä, että asiat eivät kuntaliitoksen myötä muutu, tulee viestiä. Viestinnän tulee olla tasapuolisen aktiivista molemmissa kunnissa. Vaikka liitos näytettäisiin hyväksyttävän helpommin Kiteellä, molempien kuntien asukkaat on huomioitava yhdenveroisesti. Kuntaliitosprosessin rinnalla, sen kanssa limittäin ja lomittain, Kiteen kaupungilla on käynnissä myös muita muutosprosesseja. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitos lakkautetaan, sosiaali ja terveyspalvelut liitetään osaksi uuden Kiteen kaupungin organisaatiota ja palvelutuotantoa ja tämänhetkisen tiedon mukaan Tohmajärven kunta irtautuu Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueesta. Nämä kaikki muutosprosessit sisältävät vaativuudeltaan jopa kuntaliitosta merkittävämpiä viestintähaasteita. Ne tulee aktiivisesti huomioida sekä ulkoisen että sisäisen kuntaliitosviestinnän rinnalla siten, että muutosten kokonaisuus eli käytännön vaikutukset ovat ymmärrettäviä niin kuntalaisten, henkilöstön kuin muidenkin sidosryhmien näkökulmasta. Toimeenpanovaiheen viestinnässä hyödynnetään yhä vahvemmin sähköistä ja sosiaalista mediaa. Vuorovaikutteisuuden edistämiseksi kuntaliitoksen verkkosivustolla jatketaan sähköisen kyselyn ylläpitoa. Kysely kohdistuu kuitenkin yhä selkeämmin uuden kunnan palveluihin ja konkreettiseen toimintaan. Myös viestinnän kumppanuusyhteistyötä paikka- ja seutukunnan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa vahvistetaan, tavoitteena koordinoitu kaupunkiyhteisön viestintä. Samalla myös kaupunkiorganisaation viestinnässä tullaan korostamaan asiakas- ja kuntalaislähtöisyyttä.

3 Erityisesti uuden kunnan aloitettua toimintansa vuoden 2013 alusta, mutta myös loppuvuodesta 2012 toimeenpanovaiheen aikana yksi viestinnällinen tavoite on uuden kunnan työnantajamaineen rakentaminen ja ylläpito. Viestintätoimenpiteiden kohderyhmiä ovat sekä uuden kunnan palveluksessa olevat työntekijät että potentiaaliset uudet työntekijät. Rekrytointia tukeva viestintä on siten osa sekä ulkoista että sisäistä markkinointia ja se linkittyy vahvasti sekä henkilöstöpalveluihin että Ketin seutumarkkinointiin ja maakunnallisen vetovoimaohjelman toteutukseen. Viestinnän tulee tähdätä sekä lyhyen että keskipitkän aikavälin rekrytointeihin mutta myös nuorten, jopa lasten, innostamiseen töihin kunta-alalle tulevaisuudessa. 2. Viestinnän työn- ja vastuunjako Poliittisella ja operatiivisella johdolla on prosessissa erilaiset roolit. Poliittinen johto toimii kuntaliitosta koskevan viestinnän kasvoina. Johtavien poliittisten luottamushenkilöiden, erityisesti yhdistymishallituksen puheenjohtajien, näkyvyyttä viestinnässä korostetaan edelleen. Operatiivinen johto huolehtii viestinnän toimeenpanosta ja käytännön toimenpiteistä. Kuntaliitoksen toimeenpanovaiheessa tiedotus- ja viestintätoimenpiteet linjaa yhdistymishallitus yhdistyvien kuntien yhteisen johtoryhmän esityksestä. ja johtoryhmän na toimii kehitysjohtaja Nina Holopainen. Viestintävastaava huolehtii valmistelu- ja päätöksentekoprosessiin liittyvän viestinnän koordinaatiosta ja välityksestä edelleen muille viestinnästä vastaaville henkilöille sekä viestintä- ja tiedotusmateriaalin arkistoinnista yhdessä toimistohenkilöstön kanssa. Kuntaliitoksen toimeenpanovaiheessa viestinnän yhtenä keskeisenä painopisteenä ovat palvelut ja niissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Samalla operatiivinen vastuu viestinnästä siirtyy toimialoille, palvelualueille sekä yksiköihin ja toimipisteisiin, mikä edellyttää viestinnän vastuuhenkilöiden vastuuttamista toimimaan toimialajohdon alaisuudessa. Kuntaorganisaatioissa, sen alaisissa organisaatioissa (liikelaitokset Helli ja Tilike, tytäryhteisöt) ja toimialoilla selkiytetään tiedotukseen ja viestintään liittyvät vastuut ja tehtävänkuvat. Viestinnän suunnittelun ja toimeenpanon tulee kulkea käsi kädessä palveluita ja niiden järjestämistä koskevan suunnittelun kanssa. Toimialojen viestintävastaavien koulutus aloitetaan syksyllä Myös johdolle, esimiehille ja luottamushenkilöille järjestetään koulutusta esim. työskentelystä median kanssa.

4 3. Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin esimiehet, henkilöstö, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja luottamushenkilöt. Henkilöstö on kuntaliitosprosessin onnistumisen kannalta avainasemassa. Heidän sitoutumisensa ja panoksensa ratkaisee liitoksen onnistumisen. Henkilöstölle kerrotaan muutoksesta, sen vaikutuksista, aikatauluista ym. aina ensin eli ennen kuin siitä viestitään medialle, kuntalaisille ja muille organisaation ulkopuolisille tahoille. Toimeenpanovaiheen viestinnän ja tiedotuksen tavoitteena on mahdollisimman esteetön tiedonsaanti työntekijöiden henkilökohtaisesta tulevaisuudesta eli kuntaliitoksen vaikutuksesta tehtäviin, palvelussuhde-ehtoihin jne. Henkilöstöä tulee aidosti kuulla ja kuunnella. Työntekijöille tulee antaa myös mahdollisuus osallistua kuntaliitoksen valmisteluun ja suunnitteluun oman työtehtävänsä ja pisteensä osalta. Henkilöstöön kohdistuva viestintä ja tiedotus takaavat myös ulkoisen, erityisesti kuntalaisille ja asiakkaille suunnatun viestinnän onnistumisen: hyvin informoitu ja muutokseen myönteisesti suhtautuva työntekijä on myös paras ja tehokkain viestinviejä. Sisäinen viestintä liittyy kiinteästi syksyllä 2012 käynnistettävään, koko henkilöstöön sekä luottamushenkilöihin kohdentuvaan muutosvalmennukseen, jonka tavoitteena on mielekäs, inhimillisistä lähtökohdista arvioiden onnistunut muutos. Sujuva tiedonkulku ja vuorovaikutteiden viestintä rakennetaan prosessiin sisään. Loppuvuoden 2012 aikana erityisesti sisäisten viestintäprosessien hallintaan tuo lisähaastetta Hellin purkautuminen ja sosiaali- ja terveystoimen liittyminen Kiteen organisaatioon sekä Tohmajärven irtautuminen sote-yhteistyöstä. Henkilöstölle kohdennettavat viestit tulee olla kokonaisvaltaisia, muutosprosessien kaikki ulottuvuudet huomioivaa ja integroivaa siten, että prosessien keskinäiset vaikuttavuudet työntekijän henkilökohtaiseen tilanteeseen tulevat ymmärretyksi. Henkilöstöön kohdentuva viestintä kanavoidaan ensisijaisesti esimiesten kautta. Esimiesten säännöllinen tiedonsaanti sekä mahdollisuus keskusteluun yhdistymisen lähtökohdista, vaikutuksista ja käytännön toteutuksesta on varmistettava. Tiivis yhteistyö myös luottamusmiesten kanssa on onnistumisen kannalta avainasemassa. Tiedotuksen ja viestinnän pelisäännöistä on sovittava myös heidän kanssaan. Muodollisen yhteistoimintaprosessin rinnalla tulee mahdollistaa aito vuoropuhelu. Poliittisia luottamushenkilöitä tiedotetaan säännöllisesti prosessin vaiheista päätöksenteon tahdissa. Valtuustoryhmät organisoivat kuntaliitoksen valmisteluun liittyvän tiedotuksen ja viestinnän osaksi normaaleja käytänteitään.

5 Sisäisen viestinnän keskeisinä sähköisinä työkaluina toimivat kuntaliitoksen verkkosivuston intra sekä myös Kesälahden kunnan työntekijöille avattava Kiteen kaupungin sisäinen intra. Uuden kunnan intra rakennetaan uudelle alustalle (Sharepoint). Sisäisen viestinnän käytänteistä tiedotetaan yhdistymishallituksen hyväksyttyä viestintä- ja tiedotussuunnitelman. SISÄINEN VIESTINTÄ KENELLE? = viestinnän kohderyhmät Esimiehet MITÄ? = viestin sisältö ja sanoma Yhdistymisen lähtökohdat, tarve ja tavoitteet Vaikutukset palveluiden organisointiin ja sitä kautta henkilöstön tehtäviin, asemaan jne. Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt MITEN? = keinot ja välineet, mediat Sähköpostit /kuntaliitoksen intra Kiteen kaupungin intra/ esimiesten työtila (?) Toimialojen esimiespalaverit Esimiesten aamu/iltapäiväkahvit (Kesälahden ja Kiteen yhteiset alkaen) MILLOIN? = aikataulu Säännöllisesti Säännöllisesti Säännöllisesti Aikataulun mukaisesti KUKA? = työn- ja vastuunjako Hallintojohtaja KES/ kehitysjohtaja KIT (henkilöstöpäällikkö) Henkilöstö Tieto viestinnän ja tiedottamisen käytänteistä Muutokset työn organisoitumisessa: työpisteet, yksiköt, esimiehet Vaikutukset omaan tulevaisuuteen: tehtävät, palvelussuhde-edut, asema organisaatiossa, työpiste jne. Käytännön toimenpiteet ja niiden aikataulutus ja Tiedote Työpaikkapalaverit Intra/Kuntaliitos sivu (mm. yhdistymishallituksen kokoustiedotteet) Yhteiset henkilöstötiedotteet ym. erillistiedotteet kokouksen jälkeen Säännöllisesti Säännöllisesti Säännöllisesti (vähintään aina yhdistymishallituksen kokouksen jälkeen, ennen ulkoista tiedotusta) Hallintojohtaja KES/ kehitysjohtaja KIT (henkilöstöpäällikkö) Esimiehet Hallintojohtaja KES/ kehitysjohtaja KIT/ henkilöstöpalvelut KIT Hallintojohtaja KES/ kehitysjohtaja KIT/ henkilöstöpalvelut KIT

6 Ay-luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut juoksutus (esim. kuulemiset, yt-menettely) Yhdistymisen lähtökohdat, tarve ja tavoitteet Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Muutokset ulkoisissa ja sisäisissä palveluissa ja käytännön toiminnassa Vaikutus henkilöstön tulevaisuuteen: tehtävät, palvelussuhde-edut, asema organisaatiossa, työpisteet jne. Ay-luottamusmiesten /työsuojeluvaltuutettujen kautta Tiedotus-, info- ja perehdytystilaisuudet henkilöstölle (kaikille yhteiset, toimialakohtaiset) ja johtoryhmän kokoukset (henkilöstön edustukset) Yt-toimikunnan kokoukset Järjestöjen oman tiedotussuunnitelman mukaan Yhteiset kerran kuukaudessa alkaen Toimialojen omien suunnitelmien mukaan (esim. sivistyskeskuksen oma ) Kokousaikataulun mukaan Kokousaikataulun mukaan Pääluottamusmiehet Työsuojeluvaltuutetut Kehitysjohtaja (henkilöstöpäällikkö) + HRtiimi Toimialajohtajat Hallintojohtaja KES/ Kehitysjohtaja KIT Työsuojelupäälliköt Käytännön toimenpiteet ja niiden aikataulutus ja juoksutus(esim. kuulemiset, yt-menettely) Yhdistymisen lähtökohdat, tarve ja tavoitteet Pääluottamusmiesten yhteiset työkokoukset (teemakokoukset) Sähköposti ja/tai intra/kuntaliitossivu (mm. yhdistymishallituksen tiedotteet) Kokousaikataulun mukaan tarvittaessa Säännöllisesti Vaikutukset palveluiden organisointiin ja sitä kautta henkilöstön tehtäviin, asemaan, työpisteeseen jne. Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Palaverit esimiesten/johdon kanssa (palvelujen uudelleenjärjestelyt ja niiden henkilöstövaikutukset toimialoilla/palvelualueilla) Elo-lokakuu 2012

7 Poliittiset luottamushenkilöt Vaikutus palveluihin Vaikutus henkilöstöön Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Yhdistymisen lähtökohdat, tarve ja tavoitteet Valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien kokoukset Sähköposti ja intra/kuntaliitossivu (mm. yhdistymishallituksen kokoustiedotteet) Kokousaikataulun mukaan Säännöllisesti (vähintään kokousten jälkeen) Hallintojohtajat KES/KIT Toimialajohtajat 4. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä ovat kuntalaiset eli kesälahtelaiset ja kiteeläiset, muut asiakkaat ja lukuisat sidosryhmät, mm. vapaa-ajan asukkaat, seurakunnat, yritykset, järjestöt ja yhdistykset, kylät, ympäröivät kunnat ja maakuntaliitto, seudulliset kehittämisorganisaatiot (Keti Oy ja Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry) sekä paikalliset ja alueelliset koulutusorganisaatiot (mm. PKKY ja PKAMK). Kuntalaiset tai asiakkaat ovat heterogeeninen joukko erilaisia viiteryhmiä, joihin kuntaliitos vaikuttaa eri tavoin, ja joita askarruttavat siinä eri asiat. Lapsilla, lapsiperheillä, nuorilla, vanhuksilla, sosiaali- ja terveystoimen ym. erityisryhmillä, työttömillä, maahanmuuttajilla jne. on omat mielenkiinnon kohteensa, joiden mukaan tiedotusta ja viestintää tulee pyrkiä eriyttämään sekä sen sisällön että keinojen osalta. Ulkoisen viestinnän keskeinen yhteistyökumppani ovat tiedotusvälineet eli alueella ilmestyvät sanomalehdet (Itä-Savo, Karjalainen, Maaseudun Tulevaisuus), paikallislehdet (Puruvesi ja Koti-Karjala) sekä radiot (YLE Pohjois-Karjala ja Iskelmä-Rex). Tiedotusvälineisiin pidetään yhteyttä säännöllisesti ja niitä palvellaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti. Tiedotusvälineet kutsutaan mahdollisimman moniin tilaisuuksiin tai niistä tiedotetaan välittömästi jälkeenpäin. Kuntaliitoksen toimeenpanossa hakeudutaan tiiviiseen ja tavoitteelliseen viestintäyhteistyöhön Ketin seutumarkkinoinnin ja maakunnallisen vetovoimaohjelman kanssa. Lisäksi tiivistetään viestinnällistä kumppanuusyhteistyötä koulutusorganisaatioiden, Ketin, Jetina ry :n,

8 kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten, yritysten seurakuntien ym. paikallisten ja alueellisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyön muotoja ja kampanjoita täsmennetään alkusyksystä pidettävissä yhteisissä tapaamisissa. Ne voivat käsittää mm. yhteisiä verkko- ja/tai printtimateriaaleja, tapahtumia ja tilaisuuksia jne. Ulkoisen viestinnän lähtökohtana on entistä suunnitelmallisempi ja tietoisempi kuntalais- ja asiakaslähtöisyys. Palveluista ja palvelumuutoksista ja niihin liittyvän päätöksenteon tuloksista kertovan viestinnän kieltä kehitetään siten, että viestit ovat ymmärrettävämpiä ja konkreettisempia asiakkaiden omista lähtökohdista. Viestinnästä tehdään myös inhimillisempää ja ihmiskasvoisempaa: ihmiset puhuvat ihmisille, luottamushenkilöt avaavat päätöksiä kuntalaisille, viranhaltijat ja työntekijät kertovat palveluista asiakkaille. Toimeenpanovaiheen viestinnässä haetaan myönteistä julkisuutta uudelle kunnalle myös seutu- ja maakunnan ulkopuolelta onnistuneen, sekä kuntalaisia että henkilöstöä tyydyttävän kuntaliitosprosessin ja kuntarakenneuudistuksen paikallisen toteutuksen teeman viitekehyksessä. Yhteistyötä haetaan mm. YLEn Itä-Suomen Uutisten, Kuntalehden, Kunta-TV :n, Kuntatyönantaja lehden ja KT :n muiden erillisjulkaisujen sekä KEVAn julkaisujen kautta. Kuntaliitoksen yhteydessä Kiteen kaupungin graafinen ilme päivitetään. Kuntaliitoksen verkkosivuja kehitetään yhä vuorovaikutteisemmiksi ja reaaliaikaisemmiksi. Samalla rakennetaan uuden kunnan verkkosivustoa uudelle Liferay -alustalle. Verkkoviestinnän kehittämistyössä tehdään yhteistyötä Joensuun kaupungin kanssa. Myös Facebookia hyödynnetään tehokkaammin, eri kohderyhmien mielenkiinnon kohteet huomioiden. Ulkoisen viestinnän käytänteistä tiedotetaan tiedotusvälineille yhdistymishallituksen hyväksyttyä viestintä- ja tiedotussuunnitelman. ULKOINEN VIESTINTÄ KENELLE? = viestinnän kohderyhmät Tiedotusvälineet MITÄ? = viestin sisältö ja sanoma Tiedote viestinnän ja tiedottamisen käytänteistä MITEN? = keinot ja välineet, mediat Tiedote MILLOIN? = aikataulu kokouksen jälkeen KUKA? = työn- ja vastuunjako Yleinen informaatio kuntaliitosprosessin toimeenpanosta ja päätöksenteosta (yhdistymishallituksen päätökset) Tiedotteet Juttuvinkit + tiedotus- ym. infotilaisuudet Välittömästi yhdistymishallituksen kokouksien/ tilaisuuksien jälkeen Säännöllisesti - tarvittaessa pj :t/ yhdistymishallituksen Toimialajohtajat/ t

9 Palvelut ja niissä tapahtuvat muutokset Kuntaliitossivusto Jatkuvaa Toimistohenkilöstö Kuntalaiset Lapset ja lapsiperheet Nuoret Opiskelijat Vanhukset Sosiaali- ja terveystoimen ym. erityisryhmät Yrittäjät Työttömät Maahanmuuttajat... Yhteinen uusi kiteeläinen identiteetti Kaupungin sisäinen imago (yhteisöllisyys...) Kiteen kaupunkiyhteisö Kuntaliitoksen verkkosivusto Uuden kunnan nettisivusto (Liferay alustalla) Syksyllä Kiteellä asukastiedotuslehti 2/2012 Facebook Kumppanuusyhteistyö sidosryhmien kanssa: printti- ja verkkomateriaali, tapahtumat... Päivitys säännöllisesti Projekti käyntiin 8/2012 Ilmestyy 10/2012 Päivitys säännöllisesti Ideointi- ja projektinkäynnistyspalaveri syksyllä 2012 Toimistohenkilöstö Aurinkokunnan kevätmessut Superpesiksen kaupunkiottelu Pienten kuntalaisten (ja vapaaajan asukkaiden) oma kuntaliitostapahtuma Keski-Karjalan opiskelija- yritys - kunta senssit (yhteistyö KUOKKA-hankkeen ym. kanssa) Mahdollisuuksien Keski-Karjala klo klo 13 8/ /2012

10 Asiakkaat (palveluiden käyttäjät) Lapset ja lapsiperheet Nuoret Opiskelijat Vanhukset Sosiaali- ja terveystoimen ym. erityisryhmät Yrittäjät Työttömät Maahanmuuttajat... Konkreettiset vaikutukset palveluihin, muutokset yhteyshenkilöissä/tiedoissa, palvelupisteissä, mahdolliset uudet toimintamallit Yhdistymisen tavoitteet sekä hyödyt mm. talouden, palveluiden, kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ym. kannalta Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt tapahtuma (yhteistyö Ketin Akseli hankkeen kanssa) Kuntalaisten seinäkalenteri 2013? Kuntalaisten liitosjuhla Kuntaliitoksen verkkosivusto Syksyllä Kiteellä asukastiedotuslehti 2/2012 Tiedotusvälineet tiedotteet tai tiedotustilaisuudet Kaupungin yhteiset ja/tai palvelualueiden omat infotilaisuudet jakelu joulun alla (ajankohta auki) Jatkuvaa (verkkosivu valmiina 6.2 alkavalla viikolla) Ilmestyy 10/2012 Jokaisen yhdistymishallituksen kokouksen jälkeen Loka-joulukuussa 2012 visetintävastaava Toimialojen t Esimiehet ja yksiköiden t Facebook sivusto Jatkuvaa Palvelualueiden omat tiedotteet Tarvittaessa Yrittäjät/yritykset Uuden kunnan verkostoyhteistyön kannustaminen Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Yhdistymisen tavoitteet sekä Yhteiset lehti-ilmoitukset Kuntaliitoksen verkkosivu Yhteiset infot Ketin/MTK :n kanssa Kriittiset vaiheet Jatkuvaa (Sovitaan syksyllä) Kunnanjohtajat ym. Keti/ yritysyhteyshenkilöt Kuntien tiedotusvastaavat

11 Järjestöt, yhdistykset ja kylät (kumppanit) hyödyt mm. talouden, palveluiden, kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ym. kannalta Uuden kunnan verkostoyhteistyön kannustaminen Päätöksenteko: aikataulu ja vaiheet, päätösten sisällöt Kuntaliitoksen verkkosivu Yhteiset infot Jetinan/Pohjois- Karjalan Kylä ry :n/msl :n kanssa Jatkuvaa (Sovitaan syksyllä) Kuntien kumppanuus-, kyläym. vastaava (maaseutupäällikkö...?) Yhdistymisen tavoitteet sekä hyödyt mm. talouden, palveluiden, kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ym. kannalta Vapaa-ajan asukkaat Konkreettiset vaikutukset palveluihin, muutokset yhteyshenkilöissä/tiedoissa, mahdolliset uudet toimintamallit Koti-Karjalan kesälehti & saatekirje Vapaa-ajan asukkaiden kesätapaaminen Kesälahdella Ilmestyy/postitus klo Toimistohenkilöstö Yhdistymisen tavoitteet sekä hyödyt mm. talouden, palveluiden, kilpailukyvyn, vetovoimaisuuden ym. kannalta Pienten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden kesätapaaminen Koivikolla Puhoksessa klo Muut sidosryhmät Maakuntaliitto Kuntaliitoksen vaikutukset Kiteen kaupungin palveluihin ja organisaatioon (esim. Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana

12 uudet vastuualueet, yhdyshenkilöt) Itä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI), Joensuu Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Keski-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto Uuden Kiteen kaupungin imago Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Toimialajohtajat ja työsuojelupäällikkö Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Toimialajohtajat Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Muut Keski-Karjalan ja lähialueen (Kerimäki, Punkaharju, Parikkala) kunnat Seurakunnat (erityisesti luterilaiset, myös ortodoksinen) Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Keti (hallitus ja henkilöstö) Ks. edellä Tiedotteet Yhteiset palaverit Elinkeino-ohjelman seurantakokous 1-2 elo-joulukuun aikana kokousaikataulun mukaan Kunnanjohtajat ym. Ketiyhteyshenkilöt Ketin hallituksen kokoukset MTK Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana

13 Maaseutupalveluiden päällikkö Maaseudun kehittämisyhdistys Jetina ry. Ks. edellä Tiedotteet 1-2 elo-joulukuun aikana Yhteiset palaverit 9/2012 > Jetina yhteyshenkilö (maaseutupalveluiden päällikkö?) Koulutusorganisaatiot (PKKY, PKAMK, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ev. kansanopisto...) ja neuvontaorganisaatiot (esim. ProAgria) Ks. edellä Tiedotteet Yhteiset palaverit 1-2 elo-joulukuun aikana 9/2012 > Kuntien maakuntakorkeakoulu yhteyshenkilöt Maaseutupalveluiden päällikkö

14 5. Viestinnän raportointi ja seuranta Tiedotus ja viestintä ovat säännöllisesti johtoryhmän ja yhdistymishallituksen kokouksen asialistalla. Kokouksissa paitsi suunnitellaan ja tarkennetaan tulevia toimenpiteitä, myös arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Johtoryhmän kokouksissa käydään läpi myös eri kanavien kautta kuntalaisilta ym. sidosryhmiltä saatuja kuntaliitosta koskevia kysymyksiä, jotka muodostavat osaltaan tulevien viestintä- ja tiedotustoimenpiteiden sisältöä. Johtoryhmä valmistelee yhdessä n kanssa palautteet, jotka käsitellään yhdistymishallituksen kokouksissa.. LÄHDE: Muutosviestinnän avaimet kuntaliitoksissa (Kuntaliitto 2008)

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Tausta ja sitovuus Tämä viestintäsuunnitelma liittyy kuntaliitostilanteen muutosviestinnän hallintaan. Suunnitelma on voimassa siihen

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Valmistelutoimielin 18.10.2017 Päivitys 4.10.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Porin seudun kuntajako-selvitys

Porin seudun kuntajako-selvitys Porin seudun kuntajako-selvitys Pomarkku Alustavan suunnitelma yhdistymissopimusneuvotteluvaiheen prosessista, toteuttamisesta ja aikataulusta Pori Ulvila Luvia Nakkila Lavia 13.10.2014 Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

Kumppanuudella kohti hyvinvointia Kumppanuudella kohti hyvinvointia JAKE Järjestö ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Hankkeen toteutusaika: 2013-2018 (ad.28.2.2018) Kohdealue: Pohjois-Karjala ja Itä-Suomi Rahoitus: STEA TOIMINNAN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Taustaa Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2017 (11.4.-12.5.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Muutosviestintä kuntaliitostilanteessa Case Salo

Muutosviestintä kuntaliitostilanteessa Case Salo Muutosviestintä kuntaliitostilanteessa Case Salo Kuntauudistuksen seututilaisuus Lahden seutu 29.10.2013 Kuntaliitos tie uudeksi kaupungiksi Salon seudulla lähtökohdat liitokselle hyvät Selkeä työssäkäyntialue,

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Rooli ja tausta asiantuntijana Kehittäjä: työtehtävät maaseudun

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyve johtamisen kartta Projektisuunnittelija Taija Rintamäki

VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyve johtamisen kartta Projektisuunnittelija Taija Rintamäki VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyve johtamisen kartta Projektisuunnittelija Taija Rintamäki 28.9.2012 Sivu 2 / 7 Sisältö 1 Projektin perustiedot 3 2 Tavoitteet ja pääviestit 3 3 Kohderyhmät 4 3.1 Sisäiset kohderyhmät

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6)

Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6) Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=241 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 93 40,26% 2. kiteeläinen 94 40,69%

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä?

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Maija Valta Lapin Sote-Savotta hanke Lapin Liito Lapin liiton Sote-Savotta -hanke

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

Kuntien viestintäkysely 2017

Kuntien viestintäkysely 2017 Finlands framgång skapas lokalt Kuntien viestintäkysely 2017 Syyskuu 2017 177 kuntaa = 57 % Yleistä viestintäkyselystä Suomen Kuntaliitto toteutti kuntien viestintäkyselyn edellisen kerran 2013. Kyselyn

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Terveydentilaa määrittävät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot