VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi"

Transkriptio

1 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle

2 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 2 (11) 1. Viestintä Menestyksekäs kunta viestii kaikilla osillaan. Viestintä on informaatiota, neuvomista, palvelua, kuuntelemista, keskustelemista ja yhteydenpitoa, jonka tehtävänä on tukea kuntaa sen perustehtävän suorittamisessa. Viestinnän avulla vahvistetaan kunnan mainetta, edistetään henkilöstön ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia, lujitetaan organisaation sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistetaan henkilöstön sitoutumista työhön ja työyhteisöön. Menestyksekäs viestintä edellyttää suunnittelua, tehokasta toteuttamista ja jatkuvaa arviointia. Kuntalaki ja julkisuuslaki korostavat aktiivista tiedottamista suunnitelmista, päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Julkisuuden keskeisimmät tavoitteet ovat viranomaisten toiminnan avoimuuden varmistaminen, yleisen tiedonvälityksen ja vapaan mielipiteenmuodostuksen edistäminen sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Yhtenäinen viestintäohje luo pohjan kunnan viestinnän kehittämiselle ja tehostamiselle. Tämä onnistuu vain, kun jokainen työntekijä ymmärtää, että viestintä kuuluu osaksi hänen tehtäväänsä. Nämä ohjeet keskittyvät lähinnä ulkoiseen ja markkinointilähtöiseen viestintään. Lakisääteinen, sisäinen ja kriisiviestintä jäävät näiden ohjeiden ulkopuolelle ja käsitellään tarpeen mukaan Toivakan tarinan muissa osissa Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Kunnan viestinnän tehtävät ovat: Toivakan tarinan toteuttamisen työkaluna toimiminen palveluiden tuottamisen ja toimittamisen työkaluna toimiminen tiedon välittäminen kuntalaisille, henkilöstölle, muille sidosryhmille kaksisuuntaisen vaikuttamisen työkalu kuntakuvan luominen henkilöstön sitouttaminen ja yhteisöllisyyden synnyttäminen kuntalaisten identitieetin vahvistaminen kesäasukkaiden tavoittaminen/palveleminen/sitouttaminen Viestinnän perustehtävä on tiedon jakaminen. Tiedon on kuljettava varmasti ja tehokkaasti, muuten toiminnallisia tavoitteita ei voida saavuttaa. Ulkoista ja sisäistä viestintää on pidettävä yhtä tärkeinä ja molempia tulee kehittää.

3 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 3 (11) Kunnan hallinnossa käsiteltävät asiat ovat kuntalaisten yhteisiä asioita. Toivakan tarinassa erääksi tavoitteeksi asetettu läpinäkyvä, eteenpäin pyrkivä ja luottamusta herättävä poliittinen toiminta voidaan saavuttaa toimivalla viestinnällä Kunnan tavoitekuva Toivakan tarinassa määritellään Toivakan kunnan arvot. Nämä ovat: asukas ja asiakaslähtöinen yrittäjyyttä synnyttävä lämmin ja luotettava Toivakka rakentaa realistista ja uskottavaa kuntaimagoa aktiivisella tiedottamisella ja paikan markkinoinnilla kasvattaen kunnan vetovoimaa mahdollisten uusien asukkaiden ja yritysten keskuudessa. Nykyisten toivakkalaisten identiteettiä halutaan vahvistaa ja ottaa kesäasukkaat entistä paremmin huomioon Kunnan sidosryhmät Kunnan vaikutuspiiriin liittyvät toimintaympäristöt ylittävät kunnan maantieteelliset rajat ja asukkaiden elinpiirin. Kunnan sidosryhmiä ovat seuraavat: asukkaat, nykyiset ja tulevat kesäasukkaat, nykyiset ja tulevat yritykset, nykyiset ja tulevat alueella toimivat yhteisöt kuntahallinnon ja elinkeinoelämän päättäjät viranomaiset paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti kunnan henkilöstö muut kunnat yhteisöt ja kuntayhtymät joissa kunta jäsenenä tiedotusvälineet 1.4. Viestinnän tavoitteet Kunnan viestinnän tavoitteet ovat: Toivakan kunnalla on hyvän asuinpaikan maine Toivakan kunta nähdään yrittäjäystävällisenä Vahvistaa kuntalaisten yhteisöllisyyden tunnetta Kuntakuva välitetään selkeänä, positiivisena, totuudenmukaisena ja Toivakan tarinassa määriteltyjä visioita tavoittelevana.

4 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 4 (11) 1.4. Tiedotusvastuu Joka tietää, hän tiedottaa -periaatteen lisäksi on hyvä luoda toimialoittain sisäiset pelisäännöt tiedottamiseen. Kunnanhallitus ohjaa ja johtaa kunnan viestinnän kokonaisuutta ja vastaa linjauksista. Omien toimialojensa johtajat vastaavat tiedottamisesta omalta osaltaan. Vastuu hyvästä asiakaspalvelusta myös tiedottamisen osalta kuuluu kaikille. Luottamushenkilöillä on julkinen rooli ja laajat sidosryhmäsuhteet, jotka kannattaa hyödyntää tiedottamisessa. Kunnallisen demokratian toteutumisessa luottamushenkilöt ovat tärkeä silta viranhaltijoiden ja kuntalaisten välillä. Avoimesti viestintää toteuttava hallinto pystyy perustelemaan päätöksenteon tulokset. Tiedotusvälineet tarkkailevat kunnan toimintaa asiakkaiden silmin ja suurin mielenkiinto saatetaan saada jo asioiden valmisteluvaiheessa. Tiedottaminen on tärkeää hoitaa huolellisesti alusta saakka Kunnan viestintäperiaatteet Kunnan viestintäperiaatteet kertovat, minkälaista viestintää kunta arvostaa. Jokainen työyksikkö toteuttaa periaatteita käytännön viestinnällään. Toivakan tarinassa korostettavia asioita ovat muun muassa yhteisöllisyyden luominen ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen sekä kuntalaispalautteen kerääminen. Viestintäperiaatteet: aktiivisuus, avoimuus, nopeus Sidosryhmien edun mukaista on olla selvillä kunnan toiminnasta. luotettavuus, tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus Sidosryhmille tulee viestiä oikeudenmukaisesti ja viesti on saatava niiden ryhmien tietoon, jota asia koskee. jatkuvuus ja säännöllisyys Sidosryhmien luottamus kunnan viestintään syntyy jatkuvuudesta ja säännöllisyydestä. selkeys ja ymmärrettävyys Perusedellytys kaikessa viestinnässä. tunnistettavuus ja johdonmukaisuus Graafista ohjeistusta noudattava viestintä auttaa sekä viestin luojaa että sen vastaanottajaa. Tunnettuus lisääntyy ja viesti säilyy uskottavana, kun viestinnän ulkoasu pysyy vakiona.

5 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 5 (11) taloudellisuus Resursseja on käytettävä järkevästi. Kohderyhmät ja viestintävälineet valitaan huolellisesti ja käytetään kekseliäisyyttä viestin perille saamiseksi Ulkoinen viestintä Sidosryhmillä on oikeus tietää keinoista, joilla yhteisiä asioita hoidetaan, mitä palveluja kunta niille tarjoaa ja miten kuntaa ollaan kehittämässä. Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että sen sidosryhmät saavat viipymättä ja ymmärrettävässä muodossa niitä koskettavat ja kiinnostavat tiedot. Tietoa tarjotaan kunnan päätöksenteosta, palveluista ja toiminnasta. Ulkoisen viestinnän välineet Tiedotuksen välineitä ovat verkkosivut, sähköposti, esitteet, näyttelyt, tutustumiskäynnit, lehti-ilmoitukset, ilmoitustaulut, esitykset, asukaskokoukset ja tiedotustilaisuudet ja suora neuvonta. Joukkoviestimet, puolueet, yhdistykset ja muut järjestöt voivat toimia tiedonvälittäjinä. Kunnan henkilöstö on merkittävä viestinnän osapuoli. Tietoa on tarjottava useampaa kanavaa käyttäen jotta se tavoittaa kuntalaiset mahdollisimman laajasti Tiedotusvälineiden palvelu Media on tärkeä kunnan yhteistyökumppani, sillä tiedotusvälineiden avulla kunta tavoittaa sidosryhmänsä nopeasti ja tehokkaasti, rakentamalla samalla kunnan mainetta. Kunnan maksullisella medianäkyvyydellä täydennetään kunnan näkyvyyttä ja tehostetaan viestinnän sanomaa. Yhteisymmärryksen luominen toimittajien kanssa on erittäin tärkeää kunnan viestinnälle. Toimittajia tulee palvella heidän pyytäessä tietoa ja heille on tarjottava uutisaiheita. Toimittajien hyväksi tehty työ palvelee toimittajan asiakkaita eli kuntalaisia. Kunnan tulee olla toimittajien käytettävissä ja tavoitettavissa. Jokainen haastattelu on mahdollisuus joka kannattaa hyödyntää. Tiedon jakaminen toimittajille on oltava täsmällistä ja oikeaa, käyttäytyminen toimittajia kohtaan tulee olla ystävällistä ja heidät on otettava vakavasti. Mahdollista kunnan toiminnan arvostelua tulee sietää, sillä sananvapaus on tärkeä arvo rakennettaessa kuvaa demokratian toteutumista. Asioiden kriittinen tarkastelu kuuluu tiedotusvälineille vallankäytön vartijoina. Tarvittaessa myös kuntakuvalle negatiivisia asioita sisältäviä tiedotteita on syytä luoda, jotta tiedon oikeellisuus ja avoimuus saavutetaan. Kielteiset asiat on järkevä ilmoittaa asiallisesti ja kiertelemättä itse heti kun siihen on aihetta. On järkevää saattaa asioita tiedoksi medialle runsaasti, tiedotusvälineet kykenevät ratkaisemaan itse mitkä asiat ylittävät uutiskynnyksen. Aiemmin tiedotetut mutta

6 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 6 (11) huomiota saamattomat asiat saattavat osoittautua toimittajille tärkeiksi tiedonlähteiksi myöhemmin isompaa artikkelia luodessa. Tiedotetta laatiessa tärkeimmät asiat kerrotaan heti mahdollisimman yksinkertaisesti ja selväsanaisesti. Suullisen viestinnän, esimerkiksi radiohaastattelun ollessa kyseessä, avainviesti kannattaa toistaa. Virka- ja luottamushenkilöiden omat henkilökohtaiset mielipiteet tulee esittää selvästi erillään kunnan virallisesta tiedotustoiminnasta. Tiedottajan henkilökohtaiset näkemykset eivät saa vaikuttaa tiedottamiseen Täydentävä ulkoinen viestintä Kunnan ulkoista viestintää täydennetään markkinointiviestinnän keinoin. Näitä voivat olla mm. lehti-ilmoittelu, sponsorointi, markkinointiyhteistyösopimukset, messuille osallistuminen ja tapahtumien järjestäminen. Näitä käsitellään tarkemmin markkinointiosuudessa. Kunnassa tieto leviää usein tehokkaimmin suusta suuhun ns. puskaradion kautta. Tämä voi parhaimmillaan luoda kunnasta positiivista kuvaa tai pahimmillaan mitätöidä kunnan maineen hyväksi tehtyä työtä. Nykypäivänä sosiaalinen media on yksi tämän viestintämuodon näkyvimmistä muodoista. Sen aktiivinen hyödyntäminen vaatii sitoutumista ja resursseja. Valitulle foorumille on tarjottava mielenkiintoista ja ajankohtaista sisältöä usein ja säännöllisesti ja kaksisuuntaiseen keskusteluun on oltava aikaa. Ellei tähän ole mahdollisuutta sitoutua, ei kunnan kannata perustaa omia tilejä tai profiileja. Kunta tulee kehittämään osallistumistaan sosiaalisen median kanavissa ja ottamaan sen tuomat mahdollisuudet huomioon osana viestintää käytettävissä olevien resurssien puitteissa Kunnan toimielinten tiedotusvastaavat Kunnanvaltuusto - kunnanjohtaja Kunnanhallitus - kunnanjohtaja Keskusvaalilautakunta - kunnanjohtaja Perusturvalautakunta - perusturvajohtaja Sivistyslautakunta - sivistystoimenjohtaja Tekninen lautakunta tekninen johtaja Sisäinen viestintä hallintojohtaja Ulkoinen viestintä kunnanjohtaja Avainhenkilöille tullaan järjestämään viestintäkoulutusta. Viestinnän ja markkinoinnin ohjeet tullaan tiedottamaan koko henkilöstölle osana Toivakka tarinan läpivientiä

7 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 7 (11) kunnan organisaatiossa. Tiedotteiden laatimisessa voidaan käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita tarpeen mukaan Kunnan säännöllisesti käyttämät mediat Toivakan kunta käyttää tiedotuksessaan säännöllisesti ja tasapuolisesti seuraavia tiedostusvälineitä: Keskisuomalainen Paikallisuutiset Yle Uutiset Keski-Suomi Yle Radio Keski-Suomi Suur Jyväskylän lehti Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tiedotusvälineitä: STT Hankasalmen Sanomat Joutsan Seutu Kangasniemen Kunnallislehti Kuntalehti.fi Valtakunnalliset mediat tarvittaessa 2. Markkinointiviestintä 2.1. Markkinoinnin tavoitteet Markkinointiviestinnän tehtävänä on tukea kuntaa saavuttamaan kunnan visio ja toteuttaa kunnan strategiaa. Toivakan kunnan visioksi on kirjattu vuonna 2013: Maaseutumainen ja luonnonkaunis Toivakka on rohkeasti eteenpäin pyrkivä kasvukunta, jossa kaikkien on hyvä asua, yrittää ja tehdä työtä vastuullisen kuntatalouden turvatessa peruspalvelut. Markkinoinnin päätavoitteet: 1. asukas- ja yrityshankinnan vuosittaisten tavoitteiden tukeminen markkinoinnin keinoin 2. lisätä Toivakan kunnan tunnettuutta 3. luoda positiivista mielikuvaa kunnasta 4. vahvistaa kuntalaisten identiteettiä ja yhteisöllisyyttä 5. positiivisen mielikuvan vahvistaminen kesäasukkaiden keskuudessa 2.2. Avainviestit Toivakassa on paljon hyvää ja asioita joista halutaan kertoa muulle maailmalle. Markkinoinnin keinoin on kuitenkin mahdollista välittää vain rajallinen määrä vieste-

8 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 8 (11) jä. Vastaanottajan pitää nähdä, kuulla ja tuntea välitetty viesti monta kertaa ennen kuin se saa aikaan pysyvän jäljen. Markkinointi on kestävyyslaji joka vaatii pitkäjänteisyyttä, johdonmukaisuutta ja toistoa, toistoa, toistoa. Toivakan avainviestit: Asukkaalle Turvallinen ja sujuva arki. Keskellä Suomea. Elinvoimaiset kylät joissa pidetään huolta. Toisistaan ja Toivakasta. Luonnosta voimaa arjen askareisiin. Metsällä. Järvillä. Yrittäjälle Tarvittaessa kokoaan suurempi. Aina sanansa mittainen. Turvallinen ja sujuva arki. Keskellä Suomea. Kestävälle pohjalle rakennettu kuntatalous takaa hyvät peruslähipalvelut kaikille kuntalaisille. Arjen palvelut ovat saatavilla eläväisestä kuntakeskuksesta. Toivakan hyvät yhteydet niin maantietä kuin kuituverkkoa pitkin antavat hyvät puitteet etätyölle. Elinvoimaiset kylät joissa pidetään huolta. Toisistaan ja Toivakasta. Toivakan kuudessa kylässä ollaan aktiivisia oman kylän ja Toivakan puolesta toimijoita. Kyläläiset tuntevat toisensa ja pitävät huolta toisistaan. Yhteisöllisyys ei ole vain muotisana vaan osa turvallista arkea. Luonnosta voimaa arjen askareisiin. Metsällä. Järvillä. Toivakassa kaunis luonto ympäröi asukasta ja kävijää kaikkialla. Metsä ja järvet tarjoavat loistavat mahdollisuudet reippailuun, kalastukseen, metsästykseen tai vain rauhassa samoiluun maisemia ihaillen. Tarvittaessa kokoaan suurempi. Aina sanansa mittainen. Toivakassa yrittäjää tuetaan oman menestyksensä tiellä. Neuvotaan, opastetaan ja tarvittaessa tehdään ripeitä päätöksiä. Näitä viestejä tulee toistaa aina kun mahdollista Kohderyhmät Uudet asukkaat; lapsiperheet Keski-Suomessa (Jyväskylän suunnalla) ja eläkeläiset jotka haluavat muuttaa lähemmäs lapsenlapsiaan Uudet yritykset lähinnä oman maakunnan alueella.

9 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 9 (11) Nykyiset asukkaat sekä vakituiset että kesäasukkaat Välineet ja sävy Markkinoinnin välineet ja keinot ovat moninaiset. Tiukan talouden aikana rajalliset taloudelliset resurssit on korvattava nokkeluudella, luovuudella ja yhdessä tekemisellä. Maksettua mediatilaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Aina kun mahdollista, pyritään ansaitsemaan maksutonta näkyvyyttä palvelemalla aktiivisesti paikallista mediaa. Uskottavimman viestin kunnasta välittävät aina itse asukkaat puhuessaan hyvää asuinpaikastaan. Markkinoinnin työkalupakkiin pakataan seuraavat työkalut: 1. Messut 1-2 kertaa vuodessa osallistutaan omalla osastolla asumiseen liittyville messuille joko maakunnassa tai pääkaupunkiseudulla. Tällä lisätään tunnettuutta, tuetaan tonttimyyntiä, luodaan ja vahvistetaan positiivista mielikuvaa kunnasta. 2. Lehti-ilmoitukset alueen lehdissä ja tarvittaessa kohdennetuissa medioissa (esim. ammatti- ja harrastuslehdet) lisäävät tunnettuutta ja välittävät viestiä aktiivisesta kunnasta 3. Ulkomainonta läpikulkuväylillä lisää tunnettuutta vilkkaasti liikennenöityjen teiden varsilla. 4. Paikallismedian palvelu tiedotteiden, tiedotustilaisuuksien ja tarvittaessa tutustumiskäyntien muodossa. Kuntalaisten positiivinen identiteetti vahvistuu kun he lukevat kunnan suunnitelmista, tekemisistä, tapahtumista ym. paikallisista lehdistä. Jyväskylän suunnalla lehtijutuilla lisätään Toivakan tunnettuutta ja herätetään mielenkiintoa Toivakan tarjoamista mahdollisuuksista asuinympäristönä, yrityksen kotipaikkana ja vierailukohteena ajankohtaiset nostot etusivulla luovat kiinnostavaa sisältöä sivuille ja antavat syyn tulla sivuille uudestaan. Nostojen avulla kuntalaiset tietävät paremmin mitä kunnassa tapahtuu ja he osaavat kertoa paremmin muillekin aktiivisesta kunnastaan. 6. Paikallisissa tapahtumissa näkyminen vahvistaa kuntalaisten positiivista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Näkyvyys voi olla henkilökohtaista tai logonäkyvyyttä tapahtumassa ja/tai ennakkomarkkinoinnissa, osasto/teltta/pöytä tapahtumassa jne. Tavoitteena on yhteistyössä koko kunnan voimin luoda ainakin yksi vuosittain toistuva tapahtuma tai tapahtumasarja joka tunnetaan koko maakunnassa.

10 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 10 (11) 7. Suorapostitukset tarpeen mukaan, joko paperilla tai sähköisesti yksittäistä kampanjaa tukemassa lisäävät tunnettuutta ja auttavat luomaan positiivista mielikuvaa. 8. Foorumi kuntalaisille luodaan mahdollisimman kustannustehokas foorumi jossa kyläläiset voivat jakaa ja kuulla mitä kunnassa tapahtuu. Näin kuntalaisista itsestään tulee parhaita oman kylän lähettiläitä, he tuntevat ylpeyttä asuinpaikasataan ja samalla yhteisöllisyys vahvistuu. Foorumi voi olla fyysinen tai virtuaalinen kohtaamispaikka. 9. Paikallisten yrittäjien markkinointiosaamisen kehittämisen tukeminen koulutus, luennot tms. edistää paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä ja välillisesti Toivakan kunnan tunnettuutta. 10. Johdonmukaisuus kaikessa näkyvässä; ilmeen ja avainviestien systemaattinen hyödyntäminen. Sävy: puhutaan ihmiselle selkokielellä, rehellisesti, avoimesti, kuunnellen. Inhimillisesti. Ilme: raikas, moderni, lämmin. Kuvien käytössä kiinnitetään huomiota maalaismaisuuteen, luonnon läheisyyteen, yhteisöllisyyteen Resurssit Kunnanjohtajalla on päävastuu kunnan markkinoinnista. Muutoin kunnan omat resurssit tekijäpuolella ovat rajalliset. Kunnan talousarviossa varataan vuosittain summa markkinointitoimenpiteiden toteuttamiselle hyödyntäen yhteistyökumppaneita (esim. mainostoimisto, viestintätoimisto, muut alan toimijat). Kunnanjohtaja laatii yhdessä valitun toimiston kanssa vuosisuunnitelman markkinointitoimenpiteille sekä antaa varsinaiset toimeksiannot yksittäisten toimenpiteiden suunnittelulle ja toteuttamiselle. Toimenpiteestä riippuen, kunnanjohtaja osallistaa muita kunnan työntekijöitä työn eri vaiheisiin. Yrittäjien markkinointiosaamisen kartuttamisessa hyödynnetään yritysneuvontapalvelutoiminnan resursseja ja osaamista. Vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä, seuroja ja seurakuntia kannustetaan ottamaan omassa viestinnässään huomioon Toivakan avainviestit ja sopivan paikan tullen liputtaa Toivakan kunnan puolesta esim. käyttämällä kunnan logoa omissa materiaaleissaan. Maineenhallinnan kannalta on tärkeää että kunnan edustaja saa ennakkoon tiedon näkyvyydestä ja asiayhteydestä.

11 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 11 (11) 2.6. Vuosisuunnitelma 3. Seuranta Kunnan vuosittaista talousarvioita suunniteltaessa rakennetaan saman aikaisesti runko tulevan vuoden viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteille. Suunnitellut toimenpiteet listataan aikatauluineen ja kustannusarvioineen. Suunnitelman rungon muodostavat viestinnän julkaisukalenteri, messuosallistumiset, tonttimarkkinoinnin toimenpiteet, paikalliset tapahtumat ja yrittäjien koulutustilaisuudet. Kullekkin viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteelle asetetaan tavoite jota pystytään mittaamaan. Tavoite voi olla esim. saatujen vastausten, kyselyjen tai kommenttien määrä, osallistujamäärä tapahtumassa, kävijämäärä verkkosivulla tms. Kuntalaisten identiteetin ja yhteisöllisyyden tunteen vahvistumista seurataan muutamalla kysymyksellä vuosittain tehtävässä palvelukyselyssä. Kunnan tunnettuuden ja mielikuvan kehittymistä seuraavien mittareiden rakentaminen vaatii merkittäviä taloudellisia panostuksia joihin ei nykytilanteessa ole mahdollista panostaa.

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI

PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI PÖYTYÄN KUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 24.10.2017 25.10.2017 Pöytyä tulevaisuusmatkalla Pöytyän strategian rakentaminen: missä haluamme tulevaisuudessa olla ja miten sinne pääsemme? Valtakunnalliset faktat:

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN VISIO VUODEKSI 2016 Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista Arenen viestinnässä

Ajankohtaista Arenen viestinnässä Ajankohtaista Arenen viestinnässä Ammattikorkeakoulujen viestintäpäivät 2013, Tampere Rehtori Anneli Pirttilä Arenen viestintävaliokunnan puheenjohtaja Vastaajat Rehtori Muuhun johtoon tai esimieskuntaan

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5. Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.2017 Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppani Raportti sisältää viestintäryhmän

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Rakkaudesta Vantaaseen työntekijä- ja asukaslähettiläät digiajan airueina

Rakkaudesta Vantaaseen työntekijä- ja asukaslähettiläät digiajan airueina Rakkaudesta Vantaaseen työntekijä- ja asukaslähettiläät digiajan airueina Ulla Ruuskanen Kuntien verkkoviestijöiden tapaaminen 22.9.2017 25.9.2017 1 Agenda Tausta Tasavertainen dialogi Mitä lähettilyys

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot