VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi"

Transkriptio

1 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle

2 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 2 (11) 1. Viestintä Menestyksekäs kunta viestii kaikilla osillaan. Viestintä on informaatiota, neuvomista, palvelua, kuuntelemista, keskustelemista ja yhteydenpitoa, jonka tehtävänä on tukea kuntaa sen perustehtävän suorittamisessa. Viestinnän avulla vahvistetaan kunnan mainetta, edistetään henkilöstön ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia, lujitetaan organisaation sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistetaan henkilöstön sitoutumista työhön ja työyhteisöön. Menestyksekäs viestintä edellyttää suunnittelua, tehokasta toteuttamista ja jatkuvaa arviointia. Kuntalaki ja julkisuuslaki korostavat aktiivista tiedottamista suunnitelmista, päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Julkisuuden keskeisimmät tavoitteet ovat viranomaisten toiminnan avoimuuden varmistaminen, yleisen tiedonvälityksen ja vapaan mielipiteenmuodostuksen edistäminen sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Yhtenäinen viestintäohje luo pohjan kunnan viestinnän kehittämiselle ja tehostamiselle. Tämä onnistuu vain, kun jokainen työntekijä ymmärtää, että viestintä kuuluu osaksi hänen tehtäväänsä. Nämä ohjeet keskittyvät lähinnä ulkoiseen ja markkinointilähtöiseen viestintään. Lakisääteinen, sisäinen ja kriisiviestintä jäävät näiden ohjeiden ulkopuolelle ja käsitellään tarpeen mukaan Toivakan tarinan muissa osissa Viestinnän tehtävät ja tavoitteet Kunnan viestinnän tehtävät ovat: Toivakan tarinan toteuttamisen työkaluna toimiminen palveluiden tuottamisen ja toimittamisen työkaluna toimiminen tiedon välittäminen kuntalaisille, henkilöstölle, muille sidosryhmille kaksisuuntaisen vaikuttamisen työkalu kuntakuvan luominen henkilöstön sitouttaminen ja yhteisöllisyyden synnyttäminen kuntalaisten identitieetin vahvistaminen kesäasukkaiden tavoittaminen/palveleminen/sitouttaminen Viestinnän perustehtävä on tiedon jakaminen. Tiedon on kuljettava varmasti ja tehokkaasti, muuten toiminnallisia tavoitteita ei voida saavuttaa. Ulkoista ja sisäistä viestintää on pidettävä yhtä tärkeinä ja molempia tulee kehittää.

3 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 3 (11) Kunnan hallinnossa käsiteltävät asiat ovat kuntalaisten yhteisiä asioita. Toivakan tarinassa erääksi tavoitteeksi asetettu läpinäkyvä, eteenpäin pyrkivä ja luottamusta herättävä poliittinen toiminta voidaan saavuttaa toimivalla viestinnällä Kunnan tavoitekuva Toivakan tarinassa määritellään Toivakan kunnan arvot. Nämä ovat: asukas ja asiakaslähtöinen yrittäjyyttä synnyttävä lämmin ja luotettava Toivakka rakentaa realistista ja uskottavaa kuntaimagoa aktiivisella tiedottamisella ja paikan markkinoinnilla kasvattaen kunnan vetovoimaa mahdollisten uusien asukkaiden ja yritysten keskuudessa. Nykyisten toivakkalaisten identiteettiä halutaan vahvistaa ja ottaa kesäasukkaat entistä paremmin huomioon Kunnan sidosryhmät Kunnan vaikutuspiiriin liittyvät toimintaympäristöt ylittävät kunnan maantieteelliset rajat ja asukkaiden elinpiirin. Kunnan sidosryhmiä ovat seuraavat: asukkaat, nykyiset ja tulevat kesäasukkaat, nykyiset ja tulevat yritykset, nykyiset ja tulevat alueella toimivat yhteisöt kuntahallinnon ja elinkeinoelämän päättäjät viranomaiset paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti kunnan henkilöstö muut kunnat yhteisöt ja kuntayhtymät joissa kunta jäsenenä tiedotusvälineet 1.4. Viestinnän tavoitteet Kunnan viestinnän tavoitteet ovat: Toivakan kunnalla on hyvän asuinpaikan maine Toivakan kunta nähdään yrittäjäystävällisenä Vahvistaa kuntalaisten yhteisöllisyyden tunnetta Kuntakuva välitetään selkeänä, positiivisena, totuudenmukaisena ja Toivakan tarinassa määriteltyjä visioita tavoittelevana.

4 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 4 (11) 1.4. Tiedotusvastuu Joka tietää, hän tiedottaa -periaatteen lisäksi on hyvä luoda toimialoittain sisäiset pelisäännöt tiedottamiseen. Kunnanhallitus ohjaa ja johtaa kunnan viestinnän kokonaisuutta ja vastaa linjauksista. Omien toimialojensa johtajat vastaavat tiedottamisesta omalta osaltaan. Vastuu hyvästä asiakaspalvelusta myös tiedottamisen osalta kuuluu kaikille. Luottamushenkilöillä on julkinen rooli ja laajat sidosryhmäsuhteet, jotka kannattaa hyödyntää tiedottamisessa. Kunnallisen demokratian toteutumisessa luottamushenkilöt ovat tärkeä silta viranhaltijoiden ja kuntalaisten välillä. Avoimesti viestintää toteuttava hallinto pystyy perustelemaan päätöksenteon tulokset. Tiedotusvälineet tarkkailevat kunnan toimintaa asiakkaiden silmin ja suurin mielenkiinto saatetaan saada jo asioiden valmisteluvaiheessa. Tiedottaminen on tärkeää hoitaa huolellisesti alusta saakka Kunnan viestintäperiaatteet Kunnan viestintäperiaatteet kertovat, minkälaista viestintää kunta arvostaa. Jokainen työyksikkö toteuttaa periaatteita käytännön viestinnällään. Toivakan tarinassa korostettavia asioita ovat muun muassa yhteisöllisyyden luominen ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen sekä kuntalaispalautteen kerääminen. Viestintäperiaatteet: aktiivisuus, avoimuus, nopeus Sidosryhmien edun mukaista on olla selvillä kunnan toiminnasta. luotettavuus, tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus Sidosryhmille tulee viestiä oikeudenmukaisesti ja viesti on saatava niiden ryhmien tietoon, jota asia koskee. jatkuvuus ja säännöllisyys Sidosryhmien luottamus kunnan viestintään syntyy jatkuvuudesta ja säännöllisyydestä. selkeys ja ymmärrettävyys Perusedellytys kaikessa viestinnässä. tunnistettavuus ja johdonmukaisuus Graafista ohjeistusta noudattava viestintä auttaa sekä viestin luojaa että sen vastaanottajaa. Tunnettuus lisääntyy ja viesti säilyy uskottavana, kun viestinnän ulkoasu pysyy vakiona.

5 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 5 (11) taloudellisuus Resursseja on käytettävä järkevästi. Kohderyhmät ja viestintävälineet valitaan huolellisesti ja käytetään kekseliäisyyttä viestin perille saamiseksi Ulkoinen viestintä Sidosryhmillä on oikeus tietää keinoista, joilla yhteisiä asioita hoidetaan, mitä palveluja kunta niille tarjoaa ja miten kuntaa ollaan kehittämässä. Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että sen sidosryhmät saavat viipymättä ja ymmärrettävässä muodossa niitä koskettavat ja kiinnostavat tiedot. Tietoa tarjotaan kunnan päätöksenteosta, palveluista ja toiminnasta. Ulkoisen viestinnän välineet Tiedotuksen välineitä ovat verkkosivut, sähköposti, esitteet, näyttelyt, tutustumiskäynnit, lehti-ilmoitukset, ilmoitustaulut, esitykset, asukaskokoukset ja tiedotustilaisuudet ja suora neuvonta. Joukkoviestimet, puolueet, yhdistykset ja muut järjestöt voivat toimia tiedonvälittäjinä. Kunnan henkilöstö on merkittävä viestinnän osapuoli. Tietoa on tarjottava useampaa kanavaa käyttäen jotta se tavoittaa kuntalaiset mahdollisimman laajasti Tiedotusvälineiden palvelu Media on tärkeä kunnan yhteistyökumppani, sillä tiedotusvälineiden avulla kunta tavoittaa sidosryhmänsä nopeasti ja tehokkaasti, rakentamalla samalla kunnan mainetta. Kunnan maksullisella medianäkyvyydellä täydennetään kunnan näkyvyyttä ja tehostetaan viestinnän sanomaa. Yhteisymmärryksen luominen toimittajien kanssa on erittäin tärkeää kunnan viestinnälle. Toimittajia tulee palvella heidän pyytäessä tietoa ja heille on tarjottava uutisaiheita. Toimittajien hyväksi tehty työ palvelee toimittajan asiakkaita eli kuntalaisia. Kunnan tulee olla toimittajien käytettävissä ja tavoitettavissa. Jokainen haastattelu on mahdollisuus joka kannattaa hyödyntää. Tiedon jakaminen toimittajille on oltava täsmällistä ja oikeaa, käyttäytyminen toimittajia kohtaan tulee olla ystävällistä ja heidät on otettava vakavasti. Mahdollista kunnan toiminnan arvostelua tulee sietää, sillä sananvapaus on tärkeä arvo rakennettaessa kuvaa demokratian toteutumista. Asioiden kriittinen tarkastelu kuuluu tiedotusvälineille vallankäytön vartijoina. Tarvittaessa myös kuntakuvalle negatiivisia asioita sisältäviä tiedotteita on syytä luoda, jotta tiedon oikeellisuus ja avoimuus saavutetaan. Kielteiset asiat on järkevä ilmoittaa asiallisesti ja kiertelemättä itse heti kun siihen on aihetta. On järkevää saattaa asioita tiedoksi medialle runsaasti, tiedotusvälineet kykenevät ratkaisemaan itse mitkä asiat ylittävät uutiskynnyksen. Aiemmin tiedotetut mutta

6 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 6 (11) huomiota saamattomat asiat saattavat osoittautua toimittajille tärkeiksi tiedonlähteiksi myöhemmin isompaa artikkelia luodessa. Tiedotetta laatiessa tärkeimmät asiat kerrotaan heti mahdollisimman yksinkertaisesti ja selväsanaisesti. Suullisen viestinnän, esimerkiksi radiohaastattelun ollessa kyseessä, avainviesti kannattaa toistaa. Virka- ja luottamushenkilöiden omat henkilökohtaiset mielipiteet tulee esittää selvästi erillään kunnan virallisesta tiedotustoiminnasta. Tiedottajan henkilökohtaiset näkemykset eivät saa vaikuttaa tiedottamiseen Täydentävä ulkoinen viestintä Kunnan ulkoista viestintää täydennetään markkinointiviestinnän keinoin. Näitä voivat olla mm. lehti-ilmoittelu, sponsorointi, markkinointiyhteistyösopimukset, messuille osallistuminen ja tapahtumien järjestäminen. Näitä käsitellään tarkemmin markkinointiosuudessa. Kunnassa tieto leviää usein tehokkaimmin suusta suuhun ns. puskaradion kautta. Tämä voi parhaimmillaan luoda kunnasta positiivista kuvaa tai pahimmillaan mitätöidä kunnan maineen hyväksi tehtyä työtä. Nykypäivänä sosiaalinen media on yksi tämän viestintämuodon näkyvimmistä muodoista. Sen aktiivinen hyödyntäminen vaatii sitoutumista ja resursseja. Valitulle foorumille on tarjottava mielenkiintoista ja ajankohtaista sisältöä usein ja säännöllisesti ja kaksisuuntaiseen keskusteluun on oltava aikaa. Ellei tähän ole mahdollisuutta sitoutua, ei kunnan kannata perustaa omia tilejä tai profiileja. Kunta tulee kehittämään osallistumistaan sosiaalisen median kanavissa ja ottamaan sen tuomat mahdollisuudet huomioon osana viestintää käytettävissä olevien resurssien puitteissa Kunnan toimielinten tiedotusvastaavat Kunnanvaltuusto - kunnanjohtaja Kunnanhallitus - kunnanjohtaja Keskusvaalilautakunta - kunnanjohtaja Perusturvalautakunta - perusturvajohtaja Sivistyslautakunta - sivistystoimenjohtaja Tekninen lautakunta tekninen johtaja Sisäinen viestintä hallintojohtaja Ulkoinen viestintä kunnanjohtaja Avainhenkilöille tullaan järjestämään viestintäkoulutusta. Viestinnän ja markkinoinnin ohjeet tullaan tiedottamaan koko henkilöstölle osana Toivakka tarinan läpivientiä

7 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 7 (11) kunnan organisaatiossa. Tiedotteiden laatimisessa voidaan käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita tarpeen mukaan Kunnan säännöllisesti käyttämät mediat Toivakan kunta käyttää tiedotuksessaan säännöllisesti ja tasapuolisesti seuraavia tiedostusvälineitä: Keskisuomalainen Paikallisuutiset Yle Uutiset Keski-Suomi Yle Radio Keski-Suomi Suur Jyväskylän lehti Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tiedotusvälineitä: STT Hankasalmen Sanomat Joutsan Seutu Kangasniemen Kunnallislehti Kuntalehti.fi Valtakunnalliset mediat tarvittaessa 2. Markkinointiviestintä 2.1. Markkinoinnin tavoitteet Markkinointiviestinnän tehtävänä on tukea kuntaa saavuttamaan kunnan visio ja toteuttaa kunnan strategiaa. Toivakan kunnan visioksi on kirjattu vuonna 2013: Maaseutumainen ja luonnonkaunis Toivakka on rohkeasti eteenpäin pyrkivä kasvukunta, jossa kaikkien on hyvä asua, yrittää ja tehdä työtä vastuullisen kuntatalouden turvatessa peruspalvelut. Markkinoinnin päätavoitteet: 1. asukas- ja yrityshankinnan vuosittaisten tavoitteiden tukeminen markkinoinnin keinoin 2. lisätä Toivakan kunnan tunnettuutta 3. luoda positiivista mielikuvaa kunnasta 4. vahvistaa kuntalaisten identiteettiä ja yhteisöllisyyttä 5. positiivisen mielikuvan vahvistaminen kesäasukkaiden keskuudessa 2.2. Avainviestit Toivakassa on paljon hyvää ja asioita joista halutaan kertoa muulle maailmalle. Markkinoinnin keinoin on kuitenkin mahdollista välittää vain rajallinen määrä vieste-

8 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 8 (11) jä. Vastaanottajan pitää nähdä, kuulla ja tuntea välitetty viesti monta kertaa ennen kuin se saa aikaan pysyvän jäljen. Markkinointi on kestävyyslaji joka vaatii pitkäjänteisyyttä, johdonmukaisuutta ja toistoa, toistoa, toistoa. Toivakan avainviestit: Asukkaalle Turvallinen ja sujuva arki. Keskellä Suomea. Elinvoimaiset kylät joissa pidetään huolta. Toisistaan ja Toivakasta. Luonnosta voimaa arjen askareisiin. Metsällä. Järvillä. Yrittäjälle Tarvittaessa kokoaan suurempi. Aina sanansa mittainen. Turvallinen ja sujuva arki. Keskellä Suomea. Kestävälle pohjalle rakennettu kuntatalous takaa hyvät peruslähipalvelut kaikille kuntalaisille. Arjen palvelut ovat saatavilla eläväisestä kuntakeskuksesta. Toivakan hyvät yhteydet niin maantietä kuin kuituverkkoa pitkin antavat hyvät puitteet etätyölle. Elinvoimaiset kylät joissa pidetään huolta. Toisistaan ja Toivakasta. Toivakan kuudessa kylässä ollaan aktiivisia oman kylän ja Toivakan puolesta toimijoita. Kyläläiset tuntevat toisensa ja pitävät huolta toisistaan. Yhteisöllisyys ei ole vain muotisana vaan osa turvallista arkea. Luonnosta voimaa arjen askareisiin. Metsällä. Järvillä. Toivakassa kaunis luonto ympäröi asukasta ja kävijää kaikkialla. Metsä ja järvet tarjoavat loistavat mahdollisuudet reippailuun, kalastukseen, metsästykseen tai vain rauhassa samoiluun maisemia ihaillen. Tarvittaessa kokoaan suurempi. Aina sanansa mittainen. Toivakassa yrittäjää tuetaan oman menestyksensä tiellä. Neuvotaan, opastetaan ja tarvittaessa tehdään ripeitä päätöksiä. Näitä viestejä tulee toistaa aina kun mahdollista Kohderyhmät Uudet asukkaat; lapsiperheet Keski-Suomessa (Jyväskylän suunnalla) ja eläkeläiset jotka haluavat muuttaa lähemmäs lapsenlapsiaan Uudet yritykset lähinnä oman maakunnan alueella.

9 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 9 (11) Nykyiset asukkaat sekä vakituiset että kesäasukkaat Välineet ja sävy Markkinoinnin välineet ja keinot ovat moninaiset. Tiukan talouden aikana rajalliset taloudelliset resurssit on korvattava nokkeluudella, luovuudella ja yhdessä tekemisellä. Maksettua mediatilaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Aina kun mahdollista, pyritään ansaitsemaan maksutonta näkyvyyttä palvelemalla aktiivisesti paikallista mediaa. Uskottavimman viestin kunnasta välittävät aina itse asukkaat puhuessaan hyvää asuinpaikastaan. Markkinoinnin työkalupakkiin pakataan seuraavat työkalut: 1. Messut 1-2 kertaa vuodessa osallistutaan omalla osastolla asumiseen liittyville messuille joko maakunnassa tai pääkaupunkiseudulla. Tällä lisätään tunnettuutta, tuetaan tonttimyyntiä, luodaan ja vahvistetaan positiivista mielikuvaa kunnasta. 2. Lehti-ilmoitukset alueen lehdissä ja tarvittaessa kohdennetuissa medioissa (esim. ammatti- ja harrastuslehdet) lisäävät tunnettuutta ja välittävät viestiä aktiivisesta kunnasta 3. Ulkomainonta läpikulkuväylillä lisää tunnettuutta vilkkaasti liikennenöityjen teiden varsilla. 4. Paikallismedian palvelu tiedotteiden, tiedotustilaisuuksien ja tarvittaessa tutustumiskäyntien muodossa. Kuntalaisten positiivinen identiteetti vahvistuu kun he lukevat kunnan suunnitelmista, tekemisistä, tapahtumista ym. paikallisista lehdistä. Jyväskylän suunnalla lehtijutuilla lisätään Toivakan tunnettuutta ja herätetään mielenkiintoa Toivakan tarjoamista mahdollisuuksista asuinympäristönä, yrityksen kotipaikkana ja vierailukohteena ajankohtaiset nostot etusivulla luovat kiinnostavaa sisältöä sivuille ja antavat syyn tulla sivuille uudestaan. Nostojen avulla kuntalaiset tietävät paremmin mitä kunnassa tapahtuu ja he osaavat kertoa paremmin muillekin aktiivisesta kunnastaan. 6. Paikallisissa tapahtumissa näkyminen vahvistaa kuntalaisten positiivista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Näkyvyys voi olla henkilökohtaista tai logonäkyvyyttä tapahtumassa ja/tai ennakkomarkkinoinnissa, osasto/teltta/pöytä tapahtumassa jne. Tavoitteena on yhteistyössä koko kunnan voimin luoda ainakin yksi vuosittain toistuva tapahtuma tai tapahtumasarja joka tunnetaan koko maakunnassa.

10 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 10 (11) 7. Suorapostitukset tarpeen mukaan, joko paperilla tai sähköisesti yksittäistä kampanjaa tukemassa lisäävät tunnettuutta ja auttavat luomaan positiivista mielikuvaa. 8. Foorumi kuntalaisille luodaan mahdollisimman kustannustehokas foorumi jossa kyläläiset voivat jakaa ja kuulla mitä kunnassa tapahtuu. Näin kuntalaisista itsestään tulee parhaita oman kylän lähettiläitä, he tuntevat ylpeyttä asuinpaikasataan ja samalla yhteisöllisyys vahvistuu. Foorumi voi olla fyysinen tai virtuaalinen kohtaamispaikka. 9. Paikallisten yrittäjien markkinointiosaamisen kehittämisen tukeminen koulutus, luennot tms. edistää paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä ja välillisesti Toivakan kunnan tunnettuutta. 10. Johdonmukaisuus kaikessa näkyvässä; ilmeen ja avainviestien systemaattinen hyödyntäminen. Sävy: puhutaan ihmiselle selkokielellä, rehellisesti, avoimesti, kuunnellen. Inhimillisesti. Ilme: raikas, moderni, lämmin. Kuvien käytössä kiinnitetään huomiota maalaismaisuuteen, luonnon läheisyyteen, yhteisöllisyyteen Resurssit Kunnanjohtajalla on päävastuu kunnan markkinoinnista. Muutoin kunnan omat resurssit tekijäpuolella ovat rajalliset. Kunnan talousarviossa varataan vuosittain summa markkinointitoimenpiteiden toteuttamiselle hyödyntäen yhteistyökumppaneita (esim. mainostoimisto, viestintätoimisto, muut alan toimijat). Kunnanjohtaja laatii yhdessä valitun toimiston kanssa vuosisuunnitelman markkinointitoimenpiteille sekä antaa varsinaiset toimeksiannot yksittäisten toimenpiteiden suunnittelulle ja toteuttamiselle. Toimenpiteestä riippuen, kunnanjohtaja osallistaa muita kunnan työntekijöitä työn eri vaiheisiin. Yrittäjien markkinointiosaamisen kartuttamisessa hyödynnetään yritysneuvontapalvelutoiminnan resursseja ja osaamista. Vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä, seuroja ja seurakuntia kannustetaan ottamaan omassa viestinnässään huomioon Toivakan avainviestit ja sopivan paikan tullen liputtaa Toivakan kunnan puolesta esim. käyttämällä kunnan logoa omissa materiaaleissaan. Maineenhallinnan kannalta on tärkeää että kunnan edustaja saa ennakkoon tiedon näkyvyydestä ja asiayhteydestä.

11 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 11 (11) 2.6. Vuosisuunnitelma 3. Seuranta Kunnan vuosittaista talousarvioita suunniteltaessa rakennetaan saman aikaisesti runko tulevan vuoden viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteille. Suunnitellut toimenpiteet listataan aikatauluineen ja kustannusarvioineen. Suunnitelman rungon muodostavat viestinnän julkaisukalenteri, messuosallistumiset, tonttimarkkinoinnin toimenpiteet, paikalliset tapahtumat ja yrittäjien koulutustilaisuudet. Kullekkin viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteelle asetetaan tavoite jota pystytään mittaamaan. Tavoite voi olla esim. saatujen vastausten, kyselyjen tai kommenttien määrä, osallistujamäärä tapahtumassa, kävijämäärä verkkosivulla tms. Kuntalaisten identiteetin ja yhteisöllisyyden tunteen vahvistumista seurataan muutamalla kysymyksellä vuosittain tehtävässä palvelukyselyssä. Kunnan tunnettuuden ja mielikuvan kehittymistä seuraavien mittareiden rakentaminen vaatii merkittäviä taloudellisia panostuksia joihin ei nykytilanteessa ole mahdollista panostaa.

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille

Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille PETÄJÄVESI Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille Teppo Sirniö kunnanjohtaja Petäjävesi MIELIKUVAT Kansalaisten mielipiteet perustuvat mielikuviin MISTÄ MIELIKUVAT SYNTYVÄT? MIELIKUVAN

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna,

VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, Savonlinna, ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄSTRATEGIA Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, www.isshp.fi VIESTINTÄ ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Viestintästrategia

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (5) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii 1.3 Kenelle ja kenen kanssa Eksote viestii 1.4 Miten Eksote viestii Etelä

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE Sisällysluettelo HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE... 1 1. Kenelle viestimme... 3 2. Miten viestimme... 4 3. Mikä on viestintämme tavoite... 5 Jaoston sisäisen

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Päivän paja Alustus jäsenhankintaan 15 min. Näkyvyyspaketin esittely 15 min Ideointia yhdessä 30 min Kuinka innostumme ja innostamme? 1 t Klo 10.30

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot