Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004"

Transkriptio

1 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti

2 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004 Aija Tasa Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry Petri Jaarto Motiva Oy Copyright Motiva Oy,

3 Alkusanat Ympäristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry allekirjoittivat energiansäästösopimuksen marraskuussa Sopimus on voimassa vuoden 2012 loppuun. Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on energiansäästön edistäminen asuinkiinteistöissä. Toimintatapana vapaaehtoiset energiansäästösopimukset käynnistyivät vuonna 1997, kun kauppa- ja teollisuusministeriö teki sopimukset teollisuutta, energian tuotanto- ja jakelualaa sekä kuntia edustavien järjestöjen kanssa. Myöhemmin vastaavat sopimukset tehtiin kiinteistö- ja rakennusalalle, kuorma- ja pakettiautokuljetus- sekä linja-autoalalle. Sopimuksilla toimeenpantiin osaltaan kansallista ilmastostrategiaa. Suurin osa muista energiansäästösopimuksista päättyy vuoden 2005 lopussa, mutta vapaaehtoisille energiansäästösopimuksille lienee tarvetta tulevaisuudessakin. Syksyllä 2005 hallituksen eduskunnalle antamassa selonteossa "Lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi" todetaan, että uusien energiansäästösopimusten jatkon valmistelussa edetään ripeästi. Nyt julkaistavaan asuntosektorin energiansäästösopimuksen ensimmäiseen vuosiraporttiin on koottu tietoja yhteisöjen ilmoittamista energiankulutuksista ja toimista energiatehokkuuden parantamiseksi. Raportin tavoitteena on tuottaa sopimukseen liittyneille yhteisöille hyödyllistä palautetietoa energiatehokkuudesta ja säästötoimenpiteiden vaikutuksista. Vuosiraporttien avulla ministeriöt voivat jatkossa, yhteisöjen antamien tietojen täydentyessä, arvioida sopimusmenettelyn toimivuutta, vaikutuksia ja tuloksellisuutta. Ensimmäinen vuosiraportti sisältää perustietoa sopimusmenettelystä ja sopimusosapuolien velvoitteista. Toivottavasti raportti toimii näin virikkeenä sopimukseen liittymiseksi myös uusille yhteisöille. Helsingissä maaliskuussa 2006 kehittämisjohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö 3

4 4

5 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 7 1 Johdanto Sopimuksen sisältö Sopimuksen tavoitteet Yhteisön liittyminen sopimukseen Sopimusvelvoitteet ASRAn toimet Yhteisön velvoitteet Valtionhallinnon rooli Sopimuksen solmineet yhteisöt 12 2 Asuinkiinteistöalan energiankäyttö Sopimusalan kiinteistökanta Sopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen energiankäyttö Raportointitilanne vuoden 2004 lopussa 15 3 Energiakatselmukset ja kulutusseuranta Yleistä energiakatselmuksista Energiakatselmusten kattavuus Kulutusseuranta 27 4 Muut toimenpiteet Muut sopimuksen mukaiset toimenpiteet yhteisöissä Muu kestävän kehityksen mukainen toiminta 29 Liite 1 AESS-sopimukseen liittyneet yhteisöt 30 5

6 6

7 Tiivistelmä Tämä vuosiraportti liittyy ympäristöministeriön (YM), kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) sekä Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry:n väliseen sopimukseen energiansäästön edistämisestä asuinkiinteistöissä. Vapaaehtoisilla energiansäästösopimuksilla toteutetaan osaltaan vuonna 2001 hyväksyttyä kansallista ilmastostrategiaa sekä siihen sisältyvää energiansäästöohjelmaa ja uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmaa. YM:n, KTM:n ja ASRAn välinen sopimus energiansäästön edistämisestä allekirjoitettiin Keskeisenä tavoitteena sopimuksessa on lisätä energiatehokkuutta asuinkiinteistössä energian ominaiskulutusta pienentämällä ja edistämällä energiakatselmustoimintaa ja kulutusseurantaa. Tavoitteena on lisäksi sellaisten toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto, että energiatehokkuutta edistävästä toiminnasta tulee vakiintunut osa yhteisöjen toimintaa. Sopimuksessa mainittua ominaiskulutusten pienentämistavoitetta verrataan vuoden 1998 asuinkiinteistöjen ominaiskulutusten keskiarvoon. Vertailulukuna käytetään Suomen Talokeskuksen kulutusseurannasta saatavia lukuja, koska sopimusyhteisöillä ei ole kattavasti tilastoituna tietoja kyseiseltä vuodelta. Suomen Talokeskuksen tiedot perustuvat asuinkerrostalokiinteistön kulutusseurantatietoihin. Tiedot ovat saatavilla ainoastaan kerrostaloista, sillä vuonna 1998 kulutusseurantaan liitetty rivitalokanta oli vielä liian pieni vertailuluvun muodostamista varten. Vertailuominaiskulutukset ovat lämmössä 51,8 kwh/m 3 ja veden kulutus 170 l/as, vrk. Vuoden 2004 lopussa energiansäästösopimukseen oli liittynyt 27 yhteisöä. Näiden sopimukseen liittämä asuinkiinteistöjen asuntoala on noin 9,6 milj. m 2, joka vastaa noin 54 % ASRAn jäsenyhteisöjen omistamasta asuinkiinteistökannasta. Tämä vuosiraportti julkaistaan vuonna 2006 ensimmäistä kertaa. Raportti koskee sopimuksen vuosina solmineita yhteisöjä ja näiden ilmoittamia tilanneselvitys- ja vuosiraportointitietoja. Vuoden 2004 vuosiraportointitiedot toimitti 21 yhteisöä kattaen yhteensä noin 6 milj. m 2. Kuukausittaisen kulutusseurannan kattavuus sopimukseen liitetyssä kannassa oli lähes 60 %. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksessa vuodelle 2006 asetettu 50 %:n kattavuustavoite on saavutettu jo etuajassa. Yhteisöjen energiansäästösopimukseen liittämissä kiinteistöissä käytettiin vuonna 2004 kiinteistöjen lämmitykseen energiaa yhteensä noin GWh. Kiinteistösähköä käytettiin näissä rakennuksissa 183 GWh. Vettä rakennuksissa kului 11,7 milj. m³. Kerrostalokannassa lämmön ominaiskulutus oli keskimäärin 50 kwh/m³ (212 kwh/m²), kiinteistösähkön ominaiskulutus 6 kwh/m³ (25 kwh/m²) ja veden ominaiskulutus 151 l/as, vrk. Rivi- ja pientalojen osalta vastaavat ominaiskulutukset olivat seuraavat: lämpö 57 kwh/m³ (216 kwh/m²), kiinteistösähkö 5 kwh/m³ (18 kwh/m²) ja vesi 139 l/as, vrk. Ominaiskulutusten muutoksista ei tässä vaiheessa voi tehdä kovin kattavia päätelmiä, koska eri vuosina raportoitu kanta vaihtelee. Vuosiraportoinnin tarkentuessa tulevaisuudessa saadaan sopimukseen liittyneiden yhteisöjen kulutuskehityksestä parempi kuva. Asuinkiinteistöjen energiakatselmustoiminta aloitettiin vuonna 2002 samanaikaisesti asuinrakennuksille (kerros- ja rivitalot) suunnatun energia-avustuksen kanssa. Sopimusyhteisöt 7

8 ovat teettäneet energiakatselmuksia noin 1 milj. m² osalta, mikä vastaa noin 10 % sopimukseen liitetystä asuntoalasta. Vuosiraportin rakenne on pyritty tekemään sellaiseksi, että sitä voidaan laajentaa ja siihen voidaan liittää vertailukelpoisesti uusia yhteisöjä. Vastaavantyyppiset säästösopimusten vuosiraportit vuodelta 2004 on tuotettu myös kiinteistö- ja rakennusalalta, teollisuudesta, energia-alalta (voimalaitosala, kaukolämpöala ja sähkön siirto- ja jakeluala), kunnista ja kuntayhtymistä sekä linja-autoalalta. 8

9 1 Johdanto Energiansäästösopimusten vuosiraportoinnin tavoitteena on kerätä ja analysoida tietoa energiatehokkuuden kehittymisestä energiansäästösopimuksen solmineissa yhteisöissä. Vuosiraportointi palvelee julkishallintoa, erityisesti ympäristöministeriötä sekä kauppa- ja teollisuusministeriötä, energiansäästösopimustoiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa ja jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. Tavoitteena on myös tuottaa yhteisöille uudentyyppistä palautetietoa toimialan energiatehokkuudesta ja säästötoimenpiteiden vaikutuksista. Muun muassa vertailutiedon avulla yhteisöt voivat arvioida omaa energiatehokkuuttaan muiden yhteisöjen vastaaviin tietojen kanssa. Vuosiraportti julkaistaan vuonna 2006 ensimmäistä kertaa. Tässä raportissa esitetyt tiedot pohjautuvat pääosin energiansäästösopimuksen solmineiden yhteisöjen raportoimiin tietoihin vuosilta Sopimuksen sisältö Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksessa ympäristöministeriö (YM), kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ja Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry (ASRA) sopivat yhteistoiminnasta niiden toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita vuonna 2001 hyväksytyn kansallisen ilmastostrategian sekä siihen sisältyvän energiansäästöohjelman ja uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman tavoitteet ja toteutus edellyttävät. Sopimuksen piiriin kuuluvat ASRAn kunnalliset ja yleishyödylliset jäsenyhteisöt. Nämä liittyvät sopimukseen ASRAn ja yhteisön välisellä erillisellä liittymisasiakirjalla. Energiankäytön tehostamisella ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisellä parannetaan yhteisöjen toimintojen taloudellisuutta ja edistetään kestävää kehitystä. Energiansäästön edistämisessä otetaan huomioon turvallisuus ja terveellisyys esimerkiksi rakennusten sisäilmassa. Oikein toteutetut energiankäytön tehostamistoimet parantavat asumis- ja työskentelyolosuhteita sekä ehkäisevät osaltaan myös rakennusten kosteusvaurioita ja homeongelmia. 1.2 Sopimuksen tavoitteet Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osuus ASRAn jäsenistön omistamasta asuntokannasta (m 2 ) sopimuskäytännön piiriin. Sopimukseen liittyneiden yhteisöjen asuinkiinteistökannan lämmön ominaiskulutusta (kwh/m², kwh/m³) sekä veden ominaiskulutusta (l/m², l/asukas/vrk) pyritään alentamaan siten, että se on vuonna % alempi ja vuonna % alempi kuin vuonna Vuoden 1998 vertailuarvo on laskettu Suomen Talokeskus Oy:n kulutustilastoinnin pohjalta. Kiinteistösähkön osalta tavoitteena on ominaiskulutusten (kwh/m², kwh/m³) kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun ennen vuotta Kiinteistösähköllä tarkoitetaan tässä ra- 9

10 portissa LVI-laitteiden, ulko- ja yleistentilojen valaistuksen, talosaunojen ja -pesuloiden, hissien, autolämmityspaikkojen sekä esim. mahdollisten kylmäkellareiden laitteistojen kuluttamaa sähköä. Energiakatselmustoiminnan ja säännöllisen kulutusseurannan kehittämisen tavoitteena on saada 80 % sopimukseen liittyneiden yhteisöjen asuinkiinteistökannasta katselmoiduksi ja jatkuvan kulutusseurannan piiriin vuoden 2010 loppuun mennessä. Välitavoitteena on saavuttaa 50 % taso vuoden 2006 loppuun mennessä. 1.3 Yhteisön liittyminen sopimukseen Yksittäinen yhteisö hakee pääsyä sopimukseen toimittamalla ASRAlle liittymisasiakirjan, jossa on yhteisön nimi ja tiedot sopimukseen liitettävästä asuntokannasta sekä kulutuksista. ASRA hyväksyy yhteisön liittymisen, jos sen liittymisasiakirja on asianmukainen ja yhteisö sitoutuu toteuttamaan sopimuksen edellyttämät toimenpiteet. 1.4 Sopimusvelvoitteet Sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi osapuolet ovat sitoutuneet erilaisiin toimenpiteisiin toimialueidensa mukaisesti. Sopimusvelvoitteiden seurantaa ja raportointia varten on kehitetty www-pohjainen työkalu. Työkalu on ainoastaan sopimusosapuolten käytössä. Sen avulla sopimusyhteisöt voivat vuosittain raportoida omat tietonsa ja suorittaa erilaisia vertailuja muiden yhteisöjen anonyymeihin tietoihin. Ministeriöt, ASRA sekä yhteisöt voivat myös tulostaa järjestelmän kautta eri tavoin ryhmiteltyjä vertailutietoja raportoidun asuinkiinteistökannan energiankäytöstä. Yhteisöjen vuosittain seurantajärjestelmään ilmoittamat toimenpiteet kootaan vuosiraportiksi. Johtoryhmän käsittelyn jälkeen vuosiraportti julkaistaan ASRAn toimet ASRA kannustaa ja opastaa jäsenistöään liittymään tähän sopimukseen sekä ylläpitää sopimukseen liittyviä rekistereitä. Lisäksi ASRA järjestää, yhteistyössä muiden sopimusosapuolten ja muiden järjestöjen kanssa, energiatehokkuuteen liittyviä tiedotus- ja koulutustapahtumia sekä välittää energiankäytön tehostamista koskevaa materiaalia ja muuta informaatiota jäsenistölleen. ASRA on edistämässä energiatehokkaan ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista uudisrakentamista, korjausrakentamista ja kiinteistönpitoa erityisesti koulutus- ja tiedotustoiminnalla yhteistyössä YM:n, KTM:n, Tekesin, Motivan ja muiden keskeisten organisaatioiden kanssa. Tiedotuksen avulla ASRA pyrkii myös edistämään energiatehokkuutta koskevien KTM:n suositusten käyttöönottoa yhteisöjensä hankintoja koskevassa toiminnassa. Edellä mainittujen lisäksi ASRA osallistuu energiakatselmustoiminnan markkinoinnin tehostamiseen ja tuloksista tiedottamiseen sekä suosittelee jäsenistölleen, että nämä pyrkisivät kehittämään yhteistyökumppaniensa kanssa näiden prosesseja ja toimintatapoja energia- ja ympäristöasioita paremmin huomioonottavaan suuntaan. 10

11 1.4.2 Yhteisön velvoitteet Tavoitteiden saavuttamiseksi sopimukseen liittynyt yhteisö esittää vuoden kuluessa liittymisestään energiankäytön tilanneselvityksen, jossa kuvataan polttoaineiden, lämmön, sähkön ja veden kulutusta ja toteutettuja energiansäästötoimia 3 vuoden ajalta. Sopimusyhteisöjä pyritään ohjaamaan tavoitteelliseen ja jatkuvaan kiinteistönpitoon. Osana näitä toimia yhteisöjä ohjataan laatimaan vuoden kuluessa liittymisestä energiankäytön tehostamissuunnitelma, joka sisältää yhteisön itselleen asettamat määrälliset tavoitteet energiankäytön tehostamiselle, suunnitelman energiakatselmusohjelman toteuttamisesta, kulutusseurannan kattavuuden lisäämisestä ja muista toimenpiteistä sekä arvioidut kustannukset ja aikataulun. Tehostamissuunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa ja täydentää vähintään parin vuoden välein. Samalla edellytetään, että yhteisö nimeää yhteisökohtaisen ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energia-asioista vastaavat henkilöt. Ainoastaan teknisiin ominaisuuksiin vaikuttaminen asuinkiinteistökannassa jättää tärkeän osan energiankäytön tehostamismahdollisuuksista hyödyntämättä. Tämän vuoksi sopimukseen liittyvältä yhteisöltä edellytetään, että se pyrkii edistämään asukkaidensa energiatehokkaita toimintatapoja. Yhteisöä ohjataan tarjoamaan energiankulutusta, energiansäästöä ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä koskevaa informaatiota kiinteistöjen ylläpitohenkilöstölle. Vuosittaisesta toiminnastaan yhteisö raportoi www-pohjaisen seurantajärjestelmän kautta. Yhteisö raportoi vuosittain antamassaan katsauksessa sopimukseen liittämänsä kannan kulutustiedot vuositasolla, toteuttamistaan energiakatselmuksista ja energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. Seurantajärjestelmä on vain sopimusyhteisöjen käytössä ja sieltä on mahdollista myös saada erilaisia vertailu- ja tilastotietoja Valtionhallinnon rooli Ministeriöiden rooli sopimuksessa liittyy pääosin lainsäädännöllisiin asioihin sekä yleiseen energiatehokkuuden edistämiseen. Rakentamisesta ja asumisesta vastuullisena ministeriönä ympäristöministeriö, vuosittaisten resurssiensa puitteissa, muun muassa valmistelee säännökset ja menettelytavat asuinkiinteistöjen energiakatselmusten ja energia-avustusjärjestelmän tukitoimenpiteistä. Vuoden 2003 alussa tuli voimaan ympäristöministeriön laatima energia-avustuksia koskeva asetus. Energiaavustuksen suuruutta määrättäessä otetaan myönteisenä tekijänä huomioon yhteisöjen sitoutuminen pitkäjänteiseen energiansäästötoimintaan ja seurantaan. Asetuksen mukaan vapaaehtoiseen energiansäästösopimukseen liittyminen vastaa tätä pitkäjänteistä toimintaa. Vapaaehtoiseen sopimukseen liittyneille yhteisöille on ollut mahdollista myöntää korotettuja energiaavustuksia. 11

12 1.5 Sopimuksen solmineet yhteisöt Vuoden 2004 loppuun mennessä 27 yhteisöä oli liittynyt asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry:n, ympäristöministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön väliseen asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen (AESS). Sopimukseen liittyneet yhteisöt liittymisjärjestyksessä esitetään liitteessä 1. Sopimukseen liittyneiden 27 yhteisön hallinnassa oleva asuinkiinteistöjen asuntoala on noin 9,6 milj. m 2, joka vastaa noin 54 % ASRAn jäsenyhteisöjen omistamasta asuinkiinteistökannasta. Vuoden 2004 vuosiraportoinnin yhteydessä sopimukseen liittyneet yhteisöt (yhteensä 19/27 sopimukseen liittyneestä yhteisöstä) raportoivat noin 6 milj. m²:n kiinteistökannan energiankulutustiedot. Kuvassa 1 esitetään sopimukseen liittyneiden yhteisöjen tilanneselvityksessä antamat tilatiedot sekä kattavuuden tavoitetasona ASRAn jäsenten omistaman asuntokiinteistökannan ala. Kuvassa 2 esitetään vuosina liittyneiden yhteisöjen lukumäärät Kyseisen vuoden aikana liittyneiden yhteisöjen omistama/hallinnoima asuntoala Aiempina vuosina sopimukseen liittyneiden yhteisöjenen omistama/hallinnoima asuntoala Sopimusalan asuntoala yhteensä 17,8 milj.m² milj. m² Vuosi Kuva 1. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen kattavuuden kehitys

13 30 25 Kyseisen vuoden aikana liittyneiden yhteisöjen lukumäärä Aiempina vuosina sopimukseen liittyneiden yhteisöjen lukumäärä yhteensä Vuosi Kuva 2. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen lukumäärä vuosina

14 2 Asuinkiinteistöalan energiankäyttö 2.1 Sopimusalan kiinteistökanta Suomen koko asuinkiinteistökannan laajuus tilastokeskuksen tilaston perusteella oli vuoden 2004 lopulla noin 202 milj. m². Asuinkerrostalojen osuus oli 65 milj. m 2, rivi- ja ketjutaloja 25 milj. m 2 sekä erillisiä pientaloja noin 109 milj. m 2. ASRAn jäsenten omistuksessa oleva asuinkiinteistökanta oli vuoden 2004 lopussa 17,8 milj. m². Sopimukseen liitetystä asuinkiinteistökannasta (9,6 milj. m 2 ) raportoitiin vuonna milj. m²:n (27,3 milj. m³:n) energiankäyttö. Vuosiraportointia ja seurantaa varten tehdyssä järjestelmässä asuinrakennukset luokiteltiin seuraaviin kiinteistötyyppi- ja ikäluokkiin: a) Asuinkerrostalot huoneistokohtaisella vedenkulutuksen mittauksella ja laskutuksella (>1959 rak, , , 2000>) b) Asuinkerrostalot ilman huoneistokohtaista vedenkulutuksen mittausta ja laskutusta (>1959 rak, , , 2000>) c) Rivi- ja erilliset pientalot huoneistokohtaisella vedenkulutuksen mittauksella ja laskutuksella (>1959 rak, , , 2000>) d) Rivi- ja erilliset pientalot ilman huoneistokohtaista vedenkulutuksen mittausta ja laskutusta (>1959 rak, , , 2000>) Energiakulutukset on raportoitu asuinkiinteistökannan yhteenlaskettuina vuosikulutuksina eikä yksittäisiä kiinteistöjä voi tunnistaa. Tässä ensimmäisessä vuosiraportissa yhteisöjen tiedot on esitetty ilman ikäluokkiin jakoa, sillä useilla yhteisöillä ei tilastoida kulutuksia ikäluokkaperusteisesti. Yhteisöt raportoivat, jos eriteltyä tietoa on saatavilla, yllä olevien luokkien mukaisesti asuinkiinteistökantansa tilatietoina asuntojen lukumäärän, rakennustilavuuden, asuntoalan sekä vuotuisen asukkaiden keskiluvun. 2.2 Sopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen energiankäyttö Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liitetyn raportoidun asuinkiinteistökannan (lähes 6 milj. m 2 ) lämmitysenergiankulutus oli vuonna GWh (asuinkerrostaloissa GWh, rivi- ja erillisissä pientaloissa 375 GWh). Kiinteistösähköä käytettiin 183 GWh (asuinkerrostaloissa 142 GWh, rivi- ja erillisissä pientaloissa 41 GWh). Vettä rakennuksissa kulutettiin 11,7 milj. m³ (asuinkerrostaloissa 8,5 milj. m³, rivi- ja erillisissä pientaloissa 3,2 milj. m³). Sopimukseen liittyneet yhteisöt raportoivat kiinteistökantansa lämmitysenergian kulutukset normeeraamattomina kulutuksina. 14

15 Sähkönkulutuksen osalta tarkoituksena on seurata kiinteistösähkön kulutusta. Osa raportoidusta sähkönkäytöstä sisältää myös huoneistosähkön osuuden. Tällaisia yhteismittauskohteita on kokonaisuudesta murto-osa eivätkä ne näin ollen vääristä tuloksia. Seuraavissa kuvaajissa esitetään sopimusyhteisöjen raportoimien energiankulutustietojen perusteella lasketut ominaiskulutukset Raportointitilanne vuoden 2004 lopussa Kuvissa 3 14 esitetään sopimukseen vuosina 2002, 2003 ja 2004 liittyneiden yhteisöjen raportoimat asuinkiinteistökannan ominaiskulutukset vuosittain (1 27). Koko raportoidun kannan vuosittaisten ominaiskulutusten keskiarvo esitetään kuvassa ensimmäisenä (Yht). Kuvissa yhteisöt on numeroitu satunnaisessa järjestyksessä. Ominaiskulutusten muutoksista ei tässä vaiheessa voi tehdä kovin kattavia päätelmiä, koska sopimuskausi on vasta alussa ja kulutuksiin vaikuttavien toimenpiteiden vaikutus näkyy viiveellä. Joidenkin yhteisöjen kohdalla voidaan havaita jo ennen sopimusta aloitettujen energiankäytön tehostamistoimien vaikutukset vuosivertailussa. Lämmitysenergian ominaiskulutuksen kehitys kwh/m Yht Kuva 3. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen kerrostalojen lämmitysenergian ominaiskulutukset asuntoalan mukaan vuosina Asuinkerrostalojen lämmitysenergian ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 205,8 kwh/m 2, ,5 kwh/m 2, ,7 kwh/m 2 ja ,9 kwh/m 2. 15

16 65 Vuoden 2012 tavoitetaso: 44 kwh/m Vuoden 2008 tavoitetaso: 46,6 kwh/m 3 Vertailuominais-kulutus 51,8 kwh/m 3 kwh/m Yht Kuva 4. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen kerrostalojen lämmitysenergian ominaiskulutukset rakennustilavuuden mukaan vuosina Asuinkerrostalojen lämmitysenergian ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 50,2 kwh/m 3, ,7 kwh/m 3, ,3 kwh/m 3 ja ,6 kwh/m 3. 16

17 kwh/m Yht Kuva 5. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen rivitalojen ja erillisten pientalojen lämmitysenergian ominaiskulutukset asuntoneliöiden mukaan vuosina Rivitalojen ja erillisten pientalojen lämmitysenergian ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 228,8 kwh/m 2, ,6 kwh/m 2, ,3 kwh/m 2 ja ,1 kwh/m kwh/m Yht Kuva 6. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen rivitalojen ja erillisten pientalojen lämmitysenergian ominaiskulutukset rakennustilavuuden mukaan vuosina Rivitalojen ja erillisten pientalojen lämmitysenergian ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 63,2 kwh/m 3, ,0 kwh/m 3, ,5 kwh/m 3 ja ,8 kwh/m 3. 17

18 Kiinteistösähkön ominaiskulutuksen kehitys Sopimukseen liittyneiden yhteisöjen keskimääräinen kiinteistösähkön ominaiskulutuksen kehitys (kuvat 7 10) sisältää suuria vaihteluita, koska joissakin yhtiöissä ei ole ollut mahdollista seurata kiinteistösähkön kulutusta erikseen johtuen sähkön yhteismittauksesta kwh/m Yht Kuva 7. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen kerrostalojen kiinteistösähkön ominaiskulutukset asuntoneliöiden mukaan vuosina Asuinkerrostalojen kiinteistösähkön ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 22,8 kwh/m 2, ,6 kwh/m 2, ,0 kwh/m 2 ja ,4 kwh/m 2. 18

19 kwh/m Yht Kuva 8. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen kerrostalojen kiinteistösähkön ominaiskulutukset rakennustilavuuden mukaan vuosina Asuinkerrostalojen kiinteistösähkön ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 5,6 kwh/m 3, ,0 kwh/m 3, ,7 kwh/m 3 ja ,8 kwh/m 3. 19

20 kwh/m Yht Kuva 9. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen rivitalojen ja erillisten pientalojen kiinteistösähkön ominaiskulutukset asuntoneliöiden mukaan vuosina Rivitalojen ja erillisten pientalojen kiinteistösähkön ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 19,1 kwh/m 2, ,2 kwh/m 2, ,2 kwh/m 2 ja ,7 kwh/m ,5 8 7,5 7 6,5 kwh/m3 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 Yht Kuva 10. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen rivitalojen ja erillisten pientalojen kiinteistösähkön ominaiskulutukset rakennustilavuuden mukaan vuosina Rivitalojen ja erillisten pientalojen kiinteistösähkön ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 5,1 kwh/m 3, ,4 kwh/m 3, ,8 kwh/m 3 ja ,7 kwh/m 3. 20

21 Veden ominaiskulutuksen kehitys Vedenkulutuksen ominaiskulutukset ovat selvästi alhaisemmat rakennuksissa, jotka on varustettu huoneistokohtaisella veden mittauksella ja laskutuksella, (kuvat 11 14). Veden kulutustiedot on laskettu l/asukas/vrk l/asukas/vrk Yht Kuva 11. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen huoneistokohtaisella vedenkulutuksen mittauksella ja laskutuksella varustettujen kerrostalojen veden ominaiskulutukset vuosina Huoneistokohtaisella vedenmittauksella ja laskutuksella varustettujen kerrostalojen veden ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 137 l/asukas/vrk, l/asukas/vrk, l/asukas/vrk ja l/asukas/vrk. 21

22 Tavoitekulutus vuonna 2012: 145 l/asukas/vrk Tavoitekulutus vuonna 2008: 153 l/asukas/vrk Vertailuominaiskulutus 170 l/asukas/vrk 180 l/asukas/vrk Yht Kuva 12. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen kerrostalojen veden ominaiskulutukset rakennuksissa, joita ei ole varustettu huoneistokohtaisella vedenkulutuksen mittauksella ja laskutuksella. Vuodet Asuinkerrostalojen, joita ei ole varustettu huoneistokohtaisella vedenmittauksella ja laskutuksella, veden ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 176 l/asukas/vrk, l/asukas/vrk, l/asukas/vrk ja l/asukas/vrk. 22

23 l/asukas/vrk Yht Kuva 13. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen huoneistokohtaisella vedenkulutuksen mittauksella ja laskutuksella varustettujen rivitalojen ja erillisten pientalojen veden ominaiskulutukset vuosina Huoneistokohtaisella vedenmittauksella ja laskutuksella varustettujen rivitalojen ja erillisten pientalojentalojen veden ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 117 l/asukas/vrk, l/asukas/vrk, l/asukas/vrk ja l/asukas/vrk. 23

24 l/asukas/vrk Yht Kuva 14. Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen rivitalojen ja erillisten pientalojen veden ominaiskulutukset rakennuksissa joita ei ole varustettu huoneistokohtaisella vedenkulutuksen mittauksella ja laskutuksella. Vuodet Rivitalojen ja erillisten pientalojen, joita ei ole varustettu huoneistokohtaisella vedenmittauksella ja laskutuksella, veden ominaiskulutusten keskiarvo vuonna 2001 oli 159 l/asukas/vrk, l/asukas/vrk, l/asukas/vrk ja l/asukas/vrk. AESS sopimukseen liitettyjen raportoitujen asuinkiinteistöjen lämmitysenergiankulutus oli vuonna 2004 yhteensä GWh. Kaukolämmön osuus oli hallitseva; 96 % raportoiduista asuinkiinteistöistä käytti sitä pääasiallisena lämmitysenergianlähteenä. Kevyt polttoöljy 2.9 % Sähkö 1.0 % Maakaasu 0.1 % Kaukolämpö 96 % Kuva 15. AESS-sopimukseen liitettyjen kiinteistöjen lämmitysenergialähteiden jakauma vuonna

25 3 Energiakatselmukset ja kulutusseuranta 3.1 Yleistä energiakatselmuksista Asuinkerrostaloille tarkoitettu energiakatselmusmalli saatiin valmiiksi vuoden 2002 aikana. Malli rakennettiin siten, että sovellettuna se sopii käytettäväksi myös rivitalojen katselmointiin. Asuinkiinteistöjen katselmointiin ei ole koulutettu erikseen tekijöitä vaan teettäjiä ohjeistettiin hyödyntämään toimitilakatselmointiin auktorisoituja henkilöitä. Järjestelmässä varattiin myös mahdollisuus suorittaa katselmointi asuinkiinteistöyhtiön oman henkilökunnan toimesta. Asuinkiinteistöjen energiakatselmuksille on mahdollista hakea tukea osana asuinkiinteistöjen energia-avustuksia. Asuinkiinteistöjen katselmoinnin laatua arvioivat kunnissa energiaavustuksista vastaavat viranhaltijat ja kuntien asuinkiinteistöjen osalta Valtion asuntorahasto (ARA). Katselmusavustusta hakeneet yhteisöt toimittavat näille katselmusraportin avustuksen maksatuksen yhteydessä. ARAn tilaston mukaan vuosina 2003 ja 2004 energiakatselmuksille on myönnetty tukea kohteelle noin 1,2 milj.. Vapaaehtoiseen energiansäästösopimukseen liittyneille yhteisöille on ollut mahdollista myöntää tukea enintään 50 % energiakatselmuksen kustannuksista. Muille asuinkiinteistöille korkein myönnettävä tukiprosentti on ollut 40 % Energiakatselmusten kattavuus Vuoden 2004 vuosiraportointiin osallistuneet yhteisöt ovat vuosien aikana katselmoineet kiinteistöistään yhteensä noin 1 milj. m 2, joka vastaa noin 10 % yhteisöjen sopimukseen liittämästä kannasta; 9,6 milj. m 2. Katselmustoiminnan kattavuuden suhteen yhteisöjen välillä on huomattavia eroja: osa yhteisöistä ei ole vielä aloittanut sopimusvelvoitteiden mukaista katselmustoimintaa. Osittain tätä liikkeelle lähdön hitautta voi selittää se, että moniin kiinteistöihin on tehty peruskuntokartoitus, jonka osana on laajennettu energiataloudellinen tarkastelu. Näitä ei ole raportoitu energiakatselmuksiksi. 25

26 100 % 90 % 80 % Tavoite % 60 % 50 % Välitavoite % 30 % 20 % 10 % 0 % Yht Kuva 16. Katselmustoiminnan kattavuus AESS-yhteisöissä vuoden 2004 lopussa. Pylväs Yht kuvaa vuoden 2004 loppuun mennessä katselmoidun kannan suhdetta sopimukseen liitettyyn kantaan. 26

27 3.2 Kulutusseuranta Jatkuva vähintään kuukausitason kulutusseuranta luo hyvän perustan reagoida nopeasti kulutuspoikkeamiin. Tämä mahdollistaa myös eri vuosien välisen kulutusvertailun. Asuinkiinteistöissä osa on varustettu kaukoluettavilla mittareilla ja osassa kiinteistöjä tiedot kerätään vielä käsikirjauksina. Kuukausittaisen kulutusseurannan kattavuus oli vuoden 2004 lopussa 60 % energiansäästösopimukseen liitetystä kannasta; 9,6 milj. m 2. Kulutusseurannan osalta AESS sopimuksen välitavoite on saavutettu jo etuajassa. 100 % 90 % 80 % Tavoite % 60 % 50 % Välitavoite % 30 % 20 % 10 % 0 % Yht Kuva 17. Kulutusseurannan kattavuus AESS-yhteisöissä vuoden 2004 lopussa. Pylväs Yht kuvaa kulutusseurantaan liitettyä kantaa verrattuna sopimukseen liitettyyn kantaan. 27

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta ympäristöministeriö (jäljempänä YM) ja työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE)

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE) LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO Rakennukset (RA) RA 01 YM Energiatehokkuusmääräykset uudisrakentamiselle 2003, 2008, 2010 ja 2012 3 RA 02 YM Energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamiselle

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2000

Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2000 Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2000 1 2 Alkusanat Kauppa- ja teollisuusministeriö ja teollisuutta, energian tuotanto- ja jakelualaa sekä kuntia edustavat järjestöt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2012 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2 2012 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 Johdanto 4 1 Ohjelman tavoitteet ja liittymistilanne 5 1.1 Ohjelman

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot