KULUTUSSEURANTARAPORTTI 2014 KESKO OYJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTUSSEURANTARAPORTTI 2014 KESKO OYJ"

Transkriptio

1 KULUTUSSEURANTARAPORTTI 2014 KESKO OYJ Kari Iltola

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto taustaa kulutustietojen mittaus- ja laskentamenetelmistä Kulutusseurantamenetelmät Seurannan kattavuus Kokonaiskulutuksen laskentamenetelmä ja tietojen vertailukelpoisuus Sähkön kulutuksen kehittyminen kiinteistötyypeittäin Lämmön kulutuksen kehittyminen kiinteistötyypeittäin Veden kulutuksen kehittyminen kiinteistötyypeittäin Yhteenveto kulutuksista... 18

3 JOHDANTO Tähän raporttiin on koottu tiedot Keskon kiinteistökannan energiankulutuksesta ja kulutusseurannasta. Tavoitteena on antaa selkeä kuva Keskon laajassa kiinteistökannassa tapahtuneesta kehityksestä. Raportin tietoja tarvitaan Keskon yhteiskuntavastuuraporttiin sekä energiahallinnan onnistumisen arviointiin. Raportin on koonnut Energiakolmio Oy.

4 TAUSTAA Keskon hallinnoima kiinteistökanta käsittää Suomessa ja ulkomailla olevat kiinteistöt. Tähän raporttiin on huomioitu vuoden 2014 osalta vain kotimainen kiinteistökanta. Ulkomaisten kohteiden kulutustiedot käsitellään päästölaskennan yhteydessä. Ominaiskulutukset on laskettu vuonna 2006 aloitetun käytännön mukaisesti bruttoalojen perusteella. Bruttoaloina on käytetty kohteille asiakkaan kiinteistöjärjestelmään kirjattuja bruttoaloja. Niille kohteille, joiden todellinen bruttoala ei ole tiedossa on se arvioitu huoneistoalan perusteella. Arvioinnissa on käytetty alla olevia kertoimia. Taulukko 1. Bruttoalojen määrittelyssä käytetyt kertoimet. Kiinteistöty y ppi Kerroin ( Huoneistoala * Kerroin = B ruttoala) K-citymarket 1,06 K-supermarket 1,06 K-market 1,06 K-extra 1,06 KM Neste Oil 1,06 Anttila 1,07 K-Rauta 1,19 Rautia 1,19 Kodin 1 1,11 Asko and Sotka 1,11 Noutotukku 1,03 Kauppakeskukset 1 K-mako 1,39 Toimistot 1 Toimisto- ja varastorakennukset 1 Varastorakennukset 1 Muut 1 Energiankulutuksen kannalta merkittävimpiä kiinteistöryhmiä ovat K-citymarketit, K- supermarketit, Anttilat sekä suuret tukku- ja varastorakennukset. Erityisesti näissä ryhmissä on energian kulutusseurannassa pyritty mahdollisimman laajaan kattavuuteen. Toinen periaate kulutusseurannassa on ollut, että seurannan piiriin kuuluu kohteita kaikista kiinteistöryhmistä. Joissakin kiinteistöryhmissä seurannassa on suhteellisen vähän kohteita. Vaikka kokoluokaltaan pienimmillä kohteilla ei ole suurta merkitystä kokonaiskulutuksen kannalta, tietoa niiden kulutustasosta tarvitaan Keskon kiinteistökannan kokonaiskulutuksen laskentaan.

5 Kiinteistökannan laajuus ja kehittyminen on esitetty taulukossa 2. Keskon kiinteistökanta on kasvanut hieman (0,9 %) vuodesta Taulukko 2. Keskon kiinteistökannan kehittyminen Kiinteistötyypit bruttoala bruttoala bruttoala Anttila K-citymarket K-supermarket K-market Neste Oil K-market K-extra K-Rauta, Rautia Mako, Mara Noutotukku Toimisto- ja varastorakennukset Varastot Toimistorakennukset Teollisuusrakennukset Kauppakeskukset * VV-autotalot Muut edellisiin kuulumattomat Kodin Ykkönen, Sotka, Asko YHTEENSÄ MUUTOS -0,1 % 0,9 % * Ryhmä sisältää kauppakeskukset ja sekalaiset vähittäismyymälät 3. KULUTUSTIETOJEN MITTAUS- JA LASKENTAMENETELMISTÄ 3.1. Kulutusseurantamenetelmät EnerKey.comin raportointi mahdollistaa kiinteistöjen keskitetyn kulutusseurannan. Energiakolmio joko kaukolukee kohteissa olevia mittauspäätteitä omalla ohjelmistollaan tai vastaanottaa mittausten kulutustiedot energiayhtiöiltä tiedonsiirrolla. Tiedonkeruu mittauspäätteistä tehdään tyypillisesti kerran vuorokaudessa tai kerran viikossa lähdejärjestelmästä riippuen. Tiedot tallennetaan mittaustietotietokantaan, josta ne ovat rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä mistä tahansa internetyhteydellä varustetulta koneelta. Suurimmissa kiinteistöissä on myös kaukolämpö- ja vesimittaukset kytketty kaukoluettaviin järjestelmiin. Esimerkiksi K-citymarketteihin on mittausten kaukoluentaa varten asennettu Alerta verkon kautta luettavia mittausjärjestelmiä. Samaan mittausjärjestelmään voidaan liittää tarvittaessa myös alamittausten seurannat.

6 Ruoka- ja päivittäistavarakaupan suuryksikössä alamittaukset ovat tärkeitä, niiden avulla kyetään seuraamaan kulutusten jakautumista eri käyttökohteisiin. Ne auttavat myös havaitsemaan ja paikantamaan mahdollisia energiankulutukseen vaikuttavia ongelma- ja vikatilanteita. Esimerkiksi kylmälaitteiden osuus sähkön kokonaiskulutuksesta on merkittävä. Kylmäsähkön kulutukseen on voitu vaikuttaa merkittävistä siirtymällä käyttämään kannellisilla pakastealtailla. Kuva 1. Sähkönkäytön jakautuminen K-citymarketissa. Kuva 2. Sähkönkäytön jakautuminen K-supermarketissa. Etäluettavien mittausten lisäksi kohteissa on myös manuaalisesti seurattavia mittauksia. Manuaalisesti seurattavien kohteiden tai mittareiden lukemia keräävät huoltoyhtiöt. Tietojen tallennuksen EnerKey:hin tekevät syksyllä 2009 aloitetun käytännön mukaan aina huoltoyhtiöt itse. Vuoden 2014 aikana mittarilukemien toimittaminen jatkui edellisvuoden tapaan hyvin.

7 Lämmön kulutuksen normeerauksessa käytetään 2007 aloitettua tapaa, jossa on määritelty kullekin kohteella kuukausittainen lämmitysenergian määrä, joka tarvitaan lämpimän käyttöveden tekemiseen. Lämmityskaudella tämän raja-arvon ylittävä osa kulutuksesta on kiinteistön lämmitystä ja sitä korjataan astepäiväluvuilla. Raja-arvot on laskettu uudelleen tuoreimpien kulutustietojen mukaan syyskuussa 2014 ja normitettujen kulutusten laskennassa on jälleen käytetty uusi arvoja lokakuusta alkaen. Lämmitysenergian normituksessa käytettävä normaalivuosi vaihtui vuosien keskiarvoksi. Vuoden 2014 tietojen laskennassa on käytetty uutta normaalivuotta Seurannan kattavuus Kulutusseurannan kattavuutta on arvioitu vertaamalla seurannassa olevien kohteiden bruttoaloja Keskon koko kiinteistökannan laajuuteen. Seurannassa on kahta tasoa: Monienergiaseurannassa olevissa kohteissa seurataan sähkön, lämmitysenergian ja veden kulutusta. Edellä mainittujen lisäksi on huomattava joukko kohteita, joissa seurataan ainoastaan sähkön kulutusta. Kulutusseurannan kattavuus on esitetty kiinteistötyypeittäin taulukossa 3. Seurannan kattavuusprosentit on laskettu vertaamalla seurannassa olevien kohteiden bruttoalaa kiinteistötyypin yhteenlaskettuun kokonaisbruttoalaan. Monienergiaseurannan kattavuus on kasvanut hieman (71 % -> 72 %) vuoteen 2013 verrattuna. Taulukko 3. Kulutusseurannan laajuus. Monienergia seurannassa Sähkön seurannassa Seurannassa mukana yhteensä Kiinteistöty ypit kpl br-m2 kattavuus kpl br-m2 kattavuus kattavuus Anttila % % 66 % K-citymarket % % 97 % K-supermarket % % 86 % K-market % % 84 % Neste Oil K-market % % 84 % K-extra % % 93 % K-Rauta, Rautia % % 96 % Mako, Mara % % 85 % Noutotukku % % 77 % Toimisto- ja varastorakennukset % % 96 % Varastot % % 54 % Toimistorakennukset % 0 % 74 % Kauppakeskukset % % 74 % VV-autotalot % 0 % 83 % Muut edellisiin kuulumattomat 0 % % 10 % Kodin Ykkönen, Sotka, Asko % % 65 % % % 85 %

8 Kuva 3. Seurannan kattavuus. Kuva 4. Seurannan kattavuuden kehittyminen Kokonaiskulutuksen laskentamenetelmä ja tietojen vertailukelpoisuus Kokonaiskulutus on laskettu laventamalla kulutusseurannassa olevien kohteiden kulutuksien perusteella kunkin kiinteistöryhmän kokonaiskulutus. Toisin sanoen, kulutusseurannassa oleville kohteille on laskettu kiinteistötyypeittäin ominaiskulutukset (sähkölle ja kaukolämmölle kwh/br-m2 ja vedelle l/br-m2). Näin saadun ominaiskulutuksen on oletettu vastaavan kiinteistötyypin keskimääräistä kulutustasoa ja tällä ominaiskulutuksella on laskettu kiinteistötyypeittäin kokonaiskulutukset. Laskennan perusteena olevat ominaiskulutukset on esitetty energiamuodoittain kappaleissa 4-6.

9 SÄHKÖN KULUTUKSEN KEHITTYMINEN KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN Keskon kiinteistökannan sähkön kokonaiskulutus on laskennallisesti määritelty seurannassa olevien kiinteistöjen perusteella. Taulukossa 4 on esitetty kiinteistötyyppikohtaiset ominaiskulutukset ja koko kiinteistömassalle lavennettu kulutus on esitetty taulukossa 5. Ominaiskulutusten laskentaan on otettu kiinteistötyypeittäin ne kohteet, joista on ollut tiedossa bruttoala ja kulutus. Energialajikohtaisissa laskennoissa ei ole huomioitu sellaisia kohteita, joiden kulutustiedoissa on ollut puutteita Koko kiinteistökannalle laskettu sähkön kokonaiskulutus vuonna 2014 oli 754 GWh, kun vuoden 2013 kulutus oli 764 GWh. Kiinteistökannan hienoisesta kasvusta (0,9 %) huolimatta sähkön kokonaiskulutus laski hieman -1,3 %. Ominaiskulutukset laskivat vuodentaikaisesta kaikissa merkittävissä kiinteistöryhmissä. Ominaiskulutukset nousivat ainoastaan K-extrojen, noutotukkujen, VV-autojen ja muiden edellisiin kuulumattomien kiinteistöjen ryhmissä. K-extrojen kiinteistökannan pieni otos ja muiden edellisiin kuulumattomien kiinteistöjen ryhmässä tapahtuneet muutokset selittävät osaltaan näiden ryhmien ominaiskulutusten muutoksia. Ryhmässä tapahtuneista muutoksista johtuen muiden edellisiin kuulumattomien ryhmän kokonaiskulutusten laskennassa on käytetty ominaiskulutusarviota. VV-autojen ryhmään tuli uutena vertailukelpoisena kohteena VV-auto Espoo. Kohteen ominaiskulutus oli koko ryhmän korkein ja tämä nosti koko ryhmän ominaiskulutusta. Keskon koko kiinteistökannan ominaiskulutus laski -2,4 % ja laskennallinen kokonaiskulutus laski -1,3 %. Tiedot löytyvät taulukoituna raportin lopussa olevasta yhteenvedosta (kappale 7).

10 Taulukko 4. Sähkön kulutukset niissä kohteissa, joissa ominaiskulutuksen laskemiseen tarvittava bruttopinta-ala on tiedossa ja kulutustiedot kunnossa. Tämän taulukon pohjalta on laskettu seuraavassa taulukossa esitetyt koko kiinteistökannan kulutukset. Pinta-ala [br-m 2 ] Kulutus, [kwh] [kwh/br-m2] Ominaiskulutuksen muutos Kiinteistötyypit Anttila ,7 % -1,5 % K-citymarket ,4 % -1,1 % K-supermarket ,3 % -1,9 % K-market ,8 % -0,2 % Neste Oil K-market ,3 % -6,1 % K-extra ,8 % 3,0 % K-Rauta, Rautia ,2 % -7,2 % Mako, Mara ,1 % -4,7 % Noutotukku ,5 % 1,1 % Toimisto- ja varastorakennukset ,5 % -1,1 % Toimistorakennukset ,6 % -19,4 % Teollisuusrakennukset Kauppakeskukset ,0 % -0,3 % Muut edellisiin kuulumattomat ,3 % 647,9 % VV-autotalot ,3 % 7,9 % Kodin Ykkönen, Sotka, Asko ,2 % -3,0 % YHTEENSÄ ,8 % -2,4 % Taulukko 5. Sähkön kulutus laskettuna koko kiinteistökannalle. Kiinteistötyypin sähkön ominaiskulutus kulutusseurannan perusteella Pinta-ala, johon ominaiskulutuksen laskenta perustuu [br-m2] Kiinteistötyypin kokonaispinta-ala [br-m2] Sähkön laskennallinen kokonaiskulutus [MWh] Kiinteistötyypit Muutos 2014 Muutos Anttila ,4 % ,0 % K-citymarket ,3 % ,5 % K-supermarket ,5 % ,7 % K-market ,6 % ,0 % Neste Oil K-market ,3 % ,1 % K-extra ,8 % ,0 % K-Rauta, Rautia ,4 % ,4 % Mako, Mara ,4 % ,1 % Noutotukku ,5 % ,3 % Toimisto- ja varastorakennukset ,2 % ,3 % Toimistorakennukset ,0 % ,2 % Teollisuusrakennukset ,1 % ,6 % Kauppakeskukset ,8 % ,8 % Muut edellisiin kuulumattomat ,8 % ,0 % VV-autotalot ,0 % ,4 % Kodin Ykkönen, Sotka, Asko ,3 % ,8 % YHTEENSÄ ,9 % ,3 %

11 Kuva 5. Sähkön laskennallisen kokonaiskulutuksen ja ominaiskulutuksen kehittyminen Kuva 6. Sähkön kokonaiskulutuksen jakautuminen tärkeimpiin kiinteistöryhmiin

12 LÄMMÖN KULUTUKSEN KEHITTYMINEN KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN Lämmön ominaiskulutukset on laskettu sähkön tapaan kiinteistötyypeittäin kaikille niille kohteille, joille se on ollut mahdollista laskea (Taulukko 6). Näiden ominaiskulutusten perusteella on laskettu kulutus koko kiinteistömassalle (Taulukko 8). Näissä taulukoissa esitetyt kulutukset ovat mitattuja, normittamattomia kulutuksia. K-extrojen sekä ryhmässä muut edelliseen kuulumattomat lämmön kulutusten seurannassa on pieni otos kohteita. Siksi laskennassa on käytetty arviota, joka perustuu lämmön kulutuksen kehittymiseen muissa ruokakaupan liiketyypeissä. Taulukko 6. Lämmön kulutukset niissä kohteissa, joissa ominaiskulutuksen laskemiseen tarvittava bruttoala on tiedossa ja kulutustiedot ovat kattavat. Tämän taulukon pohjalta on laskettu seuraavassa taulukossa esitetyt koko kiinteistökannan kulutukset. Pinta-ala [br-m 2 ] Kulutus, [kwh] [kwh/br-m2] Ominaiskulutuksen muutos Kiinteistötyypit Anttila ,7 % 6,1 % K-citymarket ,6 % -3,3 % K-supermarket ,5 % -4,1 % K-market ,8 % -5,3 % Neste Oil K-market ,1 % -7,8 % K-extra ,0 % 0,0 % K-Rauta, Rautia ,0 % -4,5 % Mako, Mara ,6 % -0,5 % Noutotukku ,0 % -8,7 % Toimisto- ja varastorakennukset ,0 % -8,1 % Toimistorakennukset ,1 % 1,3 % Teollisuusrakennukset Kauppakeskukset ,8 % -0,7 % Muut edellisiin kuulumattomat ,5 % -0,5 % VV-autotalot ,8 % -1,7 % Kodin Ykkönen, Sotka, Asko ,4 % -22,1 % ,8 % -3,8 % Mitatun lämmön ominaiskulutuksen laskua vuodesta 2013 selittää se, että vuosi 2014 ja erityisesti loppuvuosi oli edellisvuotta lämpimämpi. Esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen Kaisaniemen mittausaseman joulukuun keskilämpötila oli yli kaksi astetta edellisvuotta korkeampi.

13 Ominaiskulutusten muutokset vaihtelivat tärkeimmissä kiinteistötyypeissä -1,0 % ja -8,0 % välillä. Keskon koko kiinteistökannan laskennallinen kokonaiskulutus laski -3,8 %. Laskennan mukaan koko kiinteistökannan normitettu kokonaiskulutus laski -3,2 % (taulukko 8). Taulukko 7. Lämmön kulutukset ja ominaiskulutukset Keskon koko kiinteistökannalle laskettuna. Kiinteistötyypin lämmön ominaiskulutus kulutusseurannan Pinta-ala, johon ominaiskulutuksen laskenta perustuu [br-m2] Kiinteistötyypin kokonaispinta-ala [br-m2] Lämmön laskennallinen kokonaiskulutus [MWh] Kiinteistötyypit Muutos 2014 Muutos Anttila ,8 % ,8 % K-citymarket ,4 % ,7 % K-supermarket ,7 % ,0 % K-market ,6 % ,0 % Neste Oil K-market ,9 % ,8 % K-extra ,3 % ,2 % K-Rauta, Rautia ,9 % ,7 % Mako, Mara ,0 % ,0 % Noutotukku ,0 % ,6 % Toimisto- ja varastorakennukset ,7 % ,1 % Toimistorakennukset ,6 % ,3 % Teollisuusrakennukset ,1 % ,6 % Kauppakeskukset ,8 % ,2 % Muut edellisiin kuulumattomat ,7 % ,0 % VV-autotalot ,3 % ,5 % Kodin Ykkönen, Sotka, Asko ,6 % ,8 % YHTEENSÄ ,5 % ,8 %

14 Kuva 7. Lämmön laskennallisen kokonaiskulutuksen ja ominaiskulutuksen kehittyminen Kuva 8. Lämmön kokonaiskulutuksen jakautuminen tärkeimpiin kiinteistöryhmiin

15 Taulukko 8. Normitetut lämmön kulutukset ja ominaiskulutukset Keskon koko kiinteistökannalle laskettuna. Kiinteistötyypin normitettu lämmön Pinta-ala, johon ominaiskulutuksen laskenta perustuu Kiinteistötyypin kokonaispinta-ala Normitetun lämmön laskennallinen kokonaiskulutus ominaiskulutus [br-m2] [br-m2] [MWh] Kiinteistötyypit Muutos 2014 Muutos Anttila ,2 % ,7 % K-citymarket ,1 % ,3 % K-supermarket ,9 % ,3 % K-market ,2 % ,3 % Neste Oil K-market ,3 % ,7 % K-extra ,3 % ,2 % K-Rauta, Rautia ,0 % ,8 % Mako, Mara ,7 % ,3 % Noutotukku ,6 % ,6 % Toimisto- ja varastorakennukset ,6 % ,3 % Toimistorakennukset ,4 % ,6 % Teollisuusrakennukset ,1 % ,6 % Kauppakeskukset ,1 % ,9 % Muut edellisiin kuulumattomat ,4 % ,0 % VV-autotalot ,9 % ,4 % Kodin Ykkönen, Sotka, Asko ,6 % ,3 % YHTEENSÄ ,8 % ,2 %

16 VEDEN KULUTUKSEN KEHITTYMINEN KIINTEISTÖTYYPEITTÄIN Veden kulutusta ja ominaiskulutusta on tarkasteltu edellisistä kappeleista tutun mallin mukaisesti. Seuraavaan taulukkoon on koottu ominaiskulutukset niistä kohteista, joista ominaiskulutusten laskentaan tarvittavat vertailukelpoiset tiedot ovat olemassa. Taulukko 9. Veden kulutukset niissä kohteissa, joissa ominaiskulutuksen laskemiseen tarvittava bruttoala on tiedossa. Tämän taulukon pohjalta on laskettu seuraavassa taulukossa esitetyt koko kiinteistökannan kulutukset. Pinta-ala [br-m 2 ] Kulutus, [m3] Ominaiskulutus [l/br-m2] Ominaiskulutuksen muutos Kiinteistötyypit Anttila ,7 % -3,5 % K-citymarket ,2 % 2,8 % K-supermarket ,1 % 4,2 % K-market ,6 % -8,1 % Neste Oil K-market ,0 % 2,7 % K-extra ,8 % 0,0 % K-Rauta, Rautia ,9 % 6,7 % Mako, Mara ,1 % -12,2 % Noutotukku ,6 % -5,8 % Toimisto- ja varastorakennukset ,1 % 5,7 % Toimistorakennukset ,8 % -48,9 % Teollisuusrakennukset Kauppakeskukset ,4 % 47,9 % Muut edellisiin kuulumattomat ,0 % 0,0 % VV-autotalot ,3 % 19,2 % Kodin Ykkönen, Sotka, Asko ,6 % -34,9 % ,4 % -0,7 % Merkittävimmistä veden käyttäjistä K-citymarkettien, K-supermarkettien kulutukset ovat nousseet +3-4 %, myös Neste Oil K-markettien veden ominaiskulutus on jatkanut nousuaan, nyt noin 3,0 %. Kokonaisuudessaan veden ominaiskulutus on kuitenkin laskenut -0,7 %. Taulukossa 10 esitetty laskelma veden kokonaiskulutuksista osoittaa kulutuksen kasvaneen +1,6 %. Merkittävin tekijä kokonaiskulutuksen kasvuun oli K-citymarkettien ja K-supermarkettien kasvanut kulutus.

17 Taulukko 10. Veden kulutukset ja ominaiskulutukset laskettuna Keskon koko kiinteistökannalle. Kiinteistötyypin veden ominaiskulutus Pinta-ala, johon ominaiskulutuksen laskenta perustuu Kiinteistötyypin kokonaispinta-ala Veden laskennallinen kokonaiskulutus kulutusseurannan [br-m2] [br-m2] [m3] Kiinteistötyypit Muutos 2014 Muutos Anttila ,6 % ,1 % K-citymarket ,4 % ,5 % K-supermarket ,9 % ,4 % K-market ,4 % ,8 % Neste Oil K-market ,4 % ,5 % K-extra ,8 % ,2 % K-Rauta, Rautia ,7 % ,5 % Mako, Mara ,5 % ,4 % Noutotukku ,6 % ,1 % Toimisto- ja varastorakennukset ,9 % ,3 % Toimistorakennukset ,1 % ,9 % Teollisuusrakennukset ,1 % ,6 % Kauppakeskukset ,2 % ,1 % Muut edellisiin kuulumattomat ,7 % ,0 % VV-autotalot ,4 % ,1 % Kodin Ykkönen, Sotka, Asko ,7 % ,6 % YHTEENSÄ ,4 % ,6 %

18 Kuva 9. Veden laskennallisen kokonaiskulutuksen kehittyminen Kuva 10. Veden kokonaiskulutuksen jakautuminen tärkeimpiin kiinteistöryhmiin.

19 YHTEENVETO KULUTUKSISTA Keskon kokonaiskulutukset ja ominaiskulutukset on koottu taulukkoon 11. Taulukko 11. Kulutusten ja ominaiskulutusten kehittyminen Kulutukset Sähkö [MWh] Lämpö [MWh] Lämpö, normitettu [MWh] Vesi [m3] Ominaiskulutukset Sähkö [kwh/brm2] Lämpö [kwh/brm2] Lämpö, normitettu [kwh/brm2] Vesi [l/brm2] Kiinteistökanta [brm2] Muutokset kulutuksissa Sähkö -1,9 % -1,3 % Lämpö -12,5 % -3,8 % Lämpö, normitettu -6,8 % -3,2 % Vesi 2,4 % 1,6 % Muutokset ominaiskulut Sähkö -1,7 % -2,2 % Lämpö -12,4 % -4,7 % Lämpö, normitettu -6,7 % -4,0 % Vesi 2,6 % 0,8 % Muutokset kiinteistökannassa ,1 % 0,9 % Sähkön ja lämmön ominaiskulutukset laskivat edellisestä vuodesta, sähkön osalta -1,3 % mitatun lämmön osalta -3,8 % ja normitetun lämmön osalta -3,2 %. Vedenkulutus kasvoi hieman, nyt kasvua edeltävästä vuodesta oli +1,6 %.

20 Kuva 11. Keskon energian ja veden kokonaiskulutus vuosina

Yksikkö 2011 2012 2013

Yksikkö 2011 2012 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 22.4.2014 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 1.1. Energiankulutus 2013...

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 3.3.2015 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Energiankulutus

Lisätiedot

Kulutusseuranta - Taloyhtiöt ja kiinteistöt

Kulutusseuranta - Taloyhtiöt ja kiinteistöt Kulutusseuranta - Taloyhtiöt ja kiinteistöt Taloyhtiön tunnus ja nimi Sijaintikunt Kiinteistön numero ja nimi Vertailupaikkakunta Muuntokertoimet k1 ja k2 Rakennustilavuus Huoneistojen pinta-ala Nykyinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA. Energiankulutuksen tunnuslukuja. Energiakolmio Oy / 2.4.2014 /

NASTOLAN KUNTA. Energiankulutuksen tunnuslukuja. Energiakolmio Oy / 2.4.2014 / NASTOLAN KUNTA Energiankulutuksen tunnuslukuja / lukumäärä KIINTEISTÖKANTA Esityksessä mukana olevien kiinteistöjen lukumäärä 2011-2013. 30 25 20 Kiinteistökanta 15 10 5 0 Opetusrakennuk set Hoitoalan

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015 Kaupungin rakennusten energiankulutusdata Katri Kuusinen 26.2.2015 Nykyisiä tietokantoja kaupungin omista rakennuksista Vuosikulutukset Noin 3500 kohteen tiedot (palvelu- ja asuinrakennuksia) Kaukolämmönkulutus

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Osoite: TAPIONKATU 2 JOENSUU Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 1996 167-005-0597-0012-M Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Askel kohti energiatehokkaampaa Helsinkiä. Kulutustiedot ja teemakartat

Askel kohti energiatehokkaampaa Helsinkiä. Kulutustiedot ja teemakartat Kulutustiedot ja teemakartat Kulutustiedot ja teemakartat 2 Sisältö Johdanto... 2 Kaukolämpö... 3 Sähkö... 5 Vesi... 9 Jätetiedot... 10 Teemakartat... 14 Sanna Viilo, Sito Tietotekniikka Oy Anna Johansson,

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010 Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUSTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN KIINTEISTÖNPIDOSSA

ENERGIANKULUTUSTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN KIINTEISTÖNPIDOSSA ENERGIANKULUTUSTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN KIINTEISTÖNPIDOSSA PALVELUT YRITYKSILLE JA JULKISYHTEISÖILLE Sähkönhankinnan palvelut Sähkösalkkupalvelu Meklaripalvelu Sähkötaseenhallinta Suojauslaskenta Hinnankiinnityspalvelu

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ. Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä. www.jyvaskylanenergia.fi

KAUKOLÄMPÖ. Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä. www.jyvaskylanenergia.fi KAUKOLÄMPÖ Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä 2015 www.jyvaskylanenergia.fi Neljä esimerkkiä hinnoittelun muutoksesta Esimerkki 1 : Teollisuuskiinteistö Esimerkki 2: Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Kaukolämmön käyttöraportit OULUN ENERGIA

Kaukolämmön käyttöraportit OULUN ENERGIA Kaukolämmön käyttöraportit Kaukolämmön käyttöraportit Kaikille Oulun Energian kaukolämpöasiakkaille lähetetään vuosittain raportti kaukolämpöenergian kulutuksesta Raportti lähetetään asiakkaan laskutusosoitteeseen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2001 Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 21 1 Juha Tiuraniemi Suomen toimitila- ja rakennuttaja liitto RAKLI ry Jukka Haajanen Suomen Talokeskus Oy Ilari Aho Motiva Oy Copyright

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä:

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä: ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN Lohja Asuntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU www.hedtec.fi Mittarit Teollisuuden ja kiinteistöjen energianmittauksiin ja sähköverkon analysointiin. Täydellinen etäkäyttö.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? LAKI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laki rakennuksen energiatodistuksesta 13.4.2007. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007. Koskee vuoden

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Isännöintitodistuksen osana annettavan energiatodistuksen lähtötietolomake.

Isännöintitodistuksen osana annettavan energiatodistuksen lähtötietolomake. 1) Laskentakohteen perustiedot: Kohde (esim. asunto-osakeyhtiön nimi): Lähiosoite: Postitoimipaikka: Paikkakunta: Valmistumisvuosi: Rakennustunnus/tunnukset: Bruttopinta-ala (ks. ohjeet kohdasta 7): Rakennustyyppi

Lisätiedot

Kaupan yhteiskuntavastuu Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 20.11.2008. Ulla Rehell, Kesko Oyj

Kaupan yhteiskuntavastuu Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 20.11.2008. Ulla Rehell, Kesko Oyj Kaupan yhteiskuntavastuu Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 20.11.2008 Ulla Rehell, Kesko Oyj Sivu 2 Lähde: BIO IS Sivu 3 Lähde: BIO IS Sivu 4 Kauppa on paikallista palvelutoimintaa 45,5

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2013 4.2.2014 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tulos parani edellisestä vuodesta Keskon liikevaihto 9,3 mrd., kehitys -3,8 % Tulos parani selvästi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva Sisältö Elvarista yleensä Toiminta 2012 Tuloksia Elvari -ohjelman tavoitteet Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia, joilla

Lisätiedot

Vihti Hill Side Golf ja Country Club Oy Luolaistentie 24, 03430 Jokikunta

Vihti Hill Side Golf ja Country Club Oy Luolaistentie 24, 03430 Jokikunta Vihti Hill Side Golf ja Country Club Oy Luolaistentie 24, 03430 Jokikunta Kesäkuu 2011 Lähtötietoja Klubirakennus huoltotiloineen on rakennettu 2005. Klubirakennuksen bruttopinta-ala ja tilavuus 930 m

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon kannattavuus parani alkuvuonna Keskon liikevaihto 4,6 mrd. euroa, kehitys -4,2 % Kulutuskysyntä heikentynyt kaikilla toimialoilla,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2005. Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2005. Pääjohtaja Matti Halmesmäki Varsinainen yhtiökokous 30.3.2005 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon osakasarvo Sivu 2 Kesko sijoituskohteena Vahva tase ja hyvä kannattavuus investointi- ja kilpailukykyinen Hyvä markkina-asema Suomessa

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

As Oy Taavinmaja. Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen

As Oy Taavinmaja. Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen As Oy Taavinmaja Tilinpäätös- ja kulutustiedot Markus Liimatainen Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoitovastike /os/kk.42.42.46.55.58.58.58.58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1.84 1.84 1.977

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ Helsingin erilainen Display Miksi tämä lähestymistapa? 28.5.2010 Ulla Soitinaho HKR-Rakennuttaja Miksi ihmeessä Display? Miksi ihmeessä

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus 2008-2016 Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen?

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy!"#$%&'%(')*+,-.)/0)$1)%$1'&2134)5$%")."25$"")"'3"1.(1,5"6"#7&#(3.")5")$+5&#83'.$5")

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03. Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014 Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.02/2014 Tekla 25.02.2014 23 Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2009 24.7.2009. Q2 2009 Media- ja analyytikkoinfo 24.7.2009 MHa Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 29 24.7.29 Sivu 1 Keskon osavuosikatsaus 1-6/29 Ruokakeskon kasvu yli markkinakehityksen ja kannattavuus edellisvuotta parempi Rautakeskon kustannuksia ja varastoja onnistuttiin

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2010 27.4.2010 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2010 27.4.2010 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 21 27.4.21 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon osavuosikatsaus 1-3/21 Keskon tulos parani edelleen. K-ruokakauppojen terveen markkinaosuuden kasvu vahvistui. Ruokakeskon

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asokodit Taubenkuja 4 A Taubenkuja 4 00870, HELSINKI Rakennustunnus: 9-49-75-0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat.

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Referenssit Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Hanke toteutettiin projektijohtourakkana. Valmis 04/2015 Hotelli Kämpin 2-vaiheen viemärilinjojen saneeraus. Työt

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Leinelän Paletti A Leinelänkaari A 060, VANTAA Rakennustunnus: 066945Y Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

E-luvun laskentaan tarvittava

E-luvun laskentaan tarvittava Sähkölämmitteisen omakotitalon ostoenergian, korjatut luvut Seuraavat 3 taulukkoa on rakennettu niin, että kulutuksesta on poistettu siinä mukana oleva ylimääräinen 1000. Näin laskettu ostoenergia ja mitattu

Lisätiedot