Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma"

Transkriptio

1 Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma) Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan ja sitoutuu toteuttamaan tässä asiakirjassa liitteenä olevaa toimenpideohjelmaa. Toimija liitetään Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen, kun RAKLI on todennut Toimijan toimittaman allekirjoitetun liittymisasiakirjan ja sen liitteenä olevat liittymistiedot asianmukaisiksi ja on toimittanut niistä jäljennöksen Motiva Oy:lle merkittäväksi liittymisrekisteriin. Sopimuksen toteuttaminen Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi Toimija liittää toimenpideohjelmaan pääsääntöisesti koko energiankäyttönsä siten, kun se on määritelty liitteenä olevan toimenpideohjelman kohdassa 1.3 asettaa liittyessään toimenpideohjelman kohdassa määritellyllä tavalla ohjeellisen energiansäästötavoitteen vuosille 2020 ja 2025, jonka toteutumista seurataan toimenpideohjelmassa kuvatulla tavalla sitoutuu omalta osaltaan toteuttamaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta liitteenä olevan toimenpideohjelman kohdassa 3.5 Toimijan velvoitteet ja toimenpiteet kuvatulla tavalla. Toimijan irtisanoutuminen, erottaminen sekä irtautuminen Toimijan liittyminen on voimassa saakka, ellei toimijan irtisanoutumista (kohta 5.1), erottamista (kohta 5.2) tai irtautumista (kohta 5.3) koskevista syistä muuta seuraa. Lisäksi Toimijan liittyminen raukeaa, mikäli toimintaympäristön tai toimintaolosuhteiden olennaisista muutoksista johtuen Kiinteistöalan energiatenhokkuussopimus tai sen liitteenä oleva toimenpideohjelma irtisanotaan. Muut ehdot Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelman vuosille 2020 ja 2025 asetettujen ohjeellisten energiansäästötavoitteiden saavuttamista seurataan toimenpideohjelman ohjausryhmässä. Tarvittaessa ohjausryhmä valmistelee ehdotukset tarvittavista muutoksista, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus on oikeudelliselta luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä toimenpideohjelman velvoitteiden laiminlyönti aiheuta mahdollisen toimijan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta erottamisen lisäksi muita oikeudellisia seuraamuksia kuin mitä toimenpideohjelman kohdissa 5.1 ja 5.2 on valtion tuista mainittu. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sopimusosapuolet ja tähän toimenpideohjelmaan liittyneet toimijat pyrkivät toimimaan siten, että sopimuksen mukaiset tavoitteet toteutuvat. Allekirjoitus Paikka ja aika Toimijan allekirjoitus Nimen selvennys Täytetty allekirjoitettu liittymisasiakirja ja liittymistiedot toimitetaan kahtena kappaleena 1 osoitteella: RAKLI/Energiatehokkuussopimus, Annankatu 24, HELSINKI RAKLI täyttää: Liittyminen hyväksytty (pvm) Hyväksyjän allekirjoitus Liittymisnumero Nimen selvennys 1 Liittymisasiakirjan toinen kappale palautetaan toimijalle hyväksynnän jälkeen

2

3 Liittymistiedot 1 Toimija Yhteisö Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka www-sivut Y-tunnus 2 Energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilö 1 Nimi Tehtävänimike Toimipaikka 2 Postiosoite 2 Postinumero 2 Postitoimipaikka 2 Puhelin Matkapuhelin Sähköposti 3 Sopimukseen liitettävä kiinteistökanta Toimija sisällyttää Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen pääsääntöisesti koko määräysvallassaan olevan energiankäytön 3. Tarvittaessa Toimija liittyy tämän toimitilakiinteistöjä koskevan toimenpideohjelman lisäksi Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan. 4 Liittymistietojen kohdassa 4 esitettävä kiinteistökanta edustaa yhteisön koko määräysvallassa olevaa tämän toimenpideohjelman piiriin kuuluvaa toimitilakiinteistökantaa 5 : Kyllä lähtökohta Ei rajaus ja sen perusteet 5 on perusteltava erillisessä liittymisasiakirjan liitteessä 6 1 Sopimuksen vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä tämän toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa sekä kaikkien toimipaikkojen/toimipaikkaryhmien vastuuhenkilönä ellei niitä ole erikseen määritetty. 2 Mikäli Toimijan energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilön toimipaikan tiedot ovat samat kuin edellä olevan yhteisön vastaava tieto, ei tätä kohtaa tarvitse täyttää. 3 Sähkö, lämpö ja polttoaineet 4 Toimija voi tarvittaessa liittyä myös Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimialakohtaisiin toimenpideohjelmiin silloin, kun niihin mahdollisesti liitettävä energiankäyttö ei ole päällekkäistä Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liitettävän energiankäytön kanssa. 5 Toimija liittyy Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen pääsääntöisesti koko määräysvallassaan olevalla toimitilakiinteistökannalla. Toimija voi kuitenkin halutessaan rajata Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta pois ne rakennukset, jotka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla, valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella, rakennusperinnön suojelusta annetulla lailla taikka jotka sijaitsevat maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen mukaisessa maailmanperintöluetteloon hyväksytyssä kohteessa tai ovat kohteena viranomaisten välisessä rakennuksen suojelua koskevassa sopimuksessa. 6 Liitteeksi tuleva selvitys sisältää kohdassa 4 esitettyä toimitilakiinteistökantaa koskevia tietoja vastaavat laajuustiedot myös sopimuksen piiristä poisrajattavien kohteiden osalta (5)

4 Liittymistiedot 4 Kiinteistökanta liittymisvaiheessa vuonna 7 Sopimukseen liitettävä Toimijan määräysvallassa oleva tämän toimitilayhteisöjä koskevan toimenpideohjelman kohderyhmään kuuluva kiinteistökanta yhteensä esitetään seuraavassa taulukossa 8. Kiinteistökanta yhteensä: Rakennuksen pääkäyttötarkoitus Toimistorakennukset Liikerakennukset Varasto- ja logistiikkarakennukset Muut rakennukset 9 Yhteensä Toimipaikat ja/tai toimipaikkaryhmät 10 Kohteiden lukumäärä Pinta-ala yhteensä m 2 Toimenpideohjelman kohdan mukaisesti Toimijan velvoitteet ja toimenpiteet tapahtuvat toimipaikka- ja/tai toimipaikkaryhmätasolla. Lähtökohtaisesti Toimijan kaikkien niin energia- kuin toimenpidetietojen vuosiraportointi tapahtuu toimipaikka-/toimipaikkaryhmäkohtaisesti tässä liittymisasiakirjassa määriteltävällä tavalla. 11 Erillisinä toimipaikkoina raportoitavien toimipaikkojen ja toimipaikkaryhminä raportoitavien lukumäärä tässä toimenpideohjelmassa: Erillisinä toimipaikkoina raportoitavat kiinteistöt (kiinteistökohteet eivät sisälly toimipaikkaryhmiin) Toimipaikkaryhminä raportoitavat kiinteistöt (kiinteistösalkku) (toimipaikkaryhmät eivät sisällä edellä olevia kiinteistökohteita) toimipaikkojen lkm yhteensä toimipaikkaryhmien lkm yhteensä Toimijan toimipaikat (kiinteistökohde) ja toimipaikkaryhmät (kiinteistösalkku) sekä niiden vastuuhenkilöt eritellään tämän liitteen lopussa olevassa taulukossa. 7 Kohdan 4 taulukossa esitetettävien kiinteistökantaa koskevien tietojen vuosi. 8 Mikäli Toimija on merkinnyt edellä kohdassa 3 rajaavansa sopimustoiminnan piiristä pois osan tämän toimenpideohjelman kohderyhmään kuuluvasta kiinteistökannastaan, esitetään tämän kohdan mukaiset tiedot erillisellä liitteellä myös ko. poisrajatusta kiinteistökannasta ja perusteet poisrajaukselle. 9 Esim. monikäyttökohteet, joissa mikään rakennuksen käyttötarkoituksista ei ylitä 50 % rakennuksen pinta-alasta 10 Jos Toimijalla on suuri määrä pienehköjä ja samankaltaisia samaan rakennustyyppiluokkaan kuuluvia toimipaikkoja, voidaan osa toimenpideohjelman toimenpiteistä kohdistaa useista toimipaikoista muodostuvaan toimipaikkaryhmään, joka määritellään liittymisvaiheessa. 11 Muihin sopimusvelvoitteisiin liittyvien ns. jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttamiseen liittyviä toimia on mahdollista raportoida myös joko liittyjätasolla tai ns. raportointiryhmätasolla, joka muodostetaan haluttaessa yhteistyössä järjestelmän ylläpitäjän ja Toimijan kanssa liittymisasiakirjassa mainituista toimipaikoista tai toimipaikkaryhmistä ennen ensimmäistä vuosiraportointia (5)

5 Liittymistiedot 5 Energiankäyttö ja vedenkulutus vuonna 12 Taulukossa alla esitetään Toimijan energiankäyttö, joka vastaa edellä kohdassa 4 esitettyä kiinteistökantaa yhteensä. Tiedot ovat Toimijan viimeisimmän liittymishetkellä käytettävissä olevan normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden tietoja. Energiankäyttö sisältää kiinteistösähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutuksen yhteismäärän, jossa lämmityksen osuus on normeerattu kohteen sijainnin mukaisesti ko. vertailupaikkakuntaan. Sähkö 13 MWh Lämpö MWh Polttoaineet 14 MWh Yhteensä MWh Vedenkulutus m 3 Lämmityssähkö MWh Arvioitu osuus edellä olevasta sähkönkulutuksesta 6 Ohjeelliset energiansäästötavoitteet vuosille 2020 ja 2025 Toimija asettaa ohjeellisen määrällisen energiansäästötavoitteen (MWh) kaudelle Jos Toimija on ollut mukana energiatehokkuussopimuksessa kaudella , ja haluaa hyödyntää vuosina toteuttamiaan energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoitujen toimenpiteiden säästöjä, Toimija voi vaihtoehtoisesti asettaa ohjeellisen energiansäästötavoitteen (MWh) kaudelle Toimija asettaa alla ohjeellisen energiansäästötavoitteen (MWh) sopimuskaudelle : Toimija asettaa alla ohjeellisen energiansäästötavoitteen (MWh) sopimuskaudelle : Toimijan sopimuksen mukainen 15, 16 ohjeellinen määrällinen energiansäästötavoite (MWh) vuosille 2020 ja 2025 lasketaan alla olevaan taulukkoon kohdassa 5 esitetystä liittymistilanteen energiankäytöstä yhteensä. Sopimuskaudelle asetettavat energiansäästötavoitteet: Välitavoite vuodelle 2020 MWh 17 % Tavoite vähintään 4 % 18 Kokonaistavoite vuodelle 2025 MWh 19 % Tavoite vähintään 7,5 % Kohdan 5 taulukossa esitettävien tietojen vuosi. 13 Sisältää vain ns. kiinteistösähkön ei vuokralaisten sähkönkulutusta. Sisältää myös lämmitykseen käytetyn kiinteistösähkön. 14 Esimerkiksi öljy, maakaasu, hake (Huom! polttoaineilla tuotettu lämpö ei sisälly kohtaan Lämpö ). Polttoaineiden muuntokertoimina käytetään Tilastokeskuksen julkaisemia tehollisia lämpöarvoja (vuoden 2014 julkaisu: ). 15 Toimija asettaa vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle ja välitavoitteen 4 prosenttia vuodelle Toimijan energiankäytön ei edellytetä tavoitevuosina 2020 ja 2025 olevan sopimukseen lähtötilannetta alhaisempi. 16 Toimija asettaa vähintään 10,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle ja välitavoitteen 7 prosenttia vuodelle Toimijan energiankäytön ei edellytetä tavoitevuosina 2020 ja 2025 olevan sopimukseen liitettyä lähtötilannetta alhaisempi. 17 Esimerkiksi, jos energiankäyttö yhteensä (kohta 5) on MWh ja tavoite asetetaan sopimuskaudelle , on Toimijan välitavoite vuodelle 2020 vähintään 4 % eli 40 MWh vastaavasti kaudelle vähintään 7 % eli 70 MWh. 18 Huom! Välitavoite vuodelle 2020 on vähintään 7 prosenttia ja vastaavasti tavoite vuodelle ,5 prosenttia kohdassa 5 esitetystä energiankäytöstä, mikäli Toimija asettaa tavoitteen kaudelle Esimerkiksi, jos energiankäyttö yhteensä (kohta 4) on MWh ja tavoite asetetaan sopimuskaudelle , on Toimijan kokonaistavoite vuodelle 2025 vähintään 7,5 % eli 75 MWh vastaavasti kaudelle vähintään 10,5 % eli 105 MWh (5)

6 Liittymistiedot 7 Energiatehokkuussopimusten vuosiraportointi energiatiedot Pyydämme Motiva Oy:lle valtuutusta luovuttaa vuosittain Tilastokeskukselle Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointiin kerätyt energiatiedot (sähkö, lämpö ja polttoaineet) käytettäväksi tilastointitarkoituksiin. Valtuutus mahdollistaa kerättyjen energiatietojen hyödyntämisen Tilastokeskuksen palvelualan energiatilastoinnissa ja sen kehittämisessä. Tilastokeskuksen tietojen käsittelyä ja salassapitoa koskevat periaatteet löytyvät tilastolaista. Valtuutus Myönnämme Motiva Oy:lle luvan luovuttaa Tilastokeskukselle vuosittain energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointiin kerätyt energiatiedot (sähkö, lämpö ja polttoaineet) käytettäväksi Tilastokeskuksen tilastojen tuotannossa. Valtuutus on voimassa vuoden 2026 loppuun, ellei sen irtisanomisesta erikseen kirjallisesti ilmoiteta Motiva Oy:lle 20 ja Energiavirastolle 21. Kyllä, annamme valtuutuksen Emme myönnä Motiva Oy:lle lupaa luovuttaa energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointiin kerättyjä energiatietoja (sähkö, lämpö ja polttoaineet) Tilastokeskukselle. Emme anna valtuutusta Allekirjoitus Paikka ja aika Toimija Allekirjoitus Nimen selvennys (5)

7 Liittymistiedot Toimipaikan (kiinteistökohde) / Toimipaikkaryhmän (kiinteistösalkku) nimi Lukumäärä 22 Pinta-ala m 2 Toimipaikan/Toimipaikkaryhmän vastuuhenkilön nimi ja sähköpostiosoite Mikäli toimipaikkojen/toimipaikkaryhmien lukumäärä ylittää 14, tätä sivua voi kopioida tarpeen mukaan. 22 Toimipaikkojen lukumäärä ko. toimipaikkaryhmässä. Mikäli on kyse erillisestä raportoitavasta toimipaikasta, sarakkeeseen täytetään Mikäli toimipaikka-/toimipaikkaryhmäkohtaista vastuuhenkilöä ei nimetä, toimii kohdassa 2 ilmoitettu sopimuksen vastuuhenkilö myös ko. toimipaikan/toimipaikkaryhmän vastuuhenkilönä (5)

8

9 Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta, joka on ympäristöministeriön (jäljempänä YM), työ- ja elinkeinoministeriön (jäljempänä TEM), Energiaviraston ja RAKLIn allekirjoittama sopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta vuosina Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti toimitilakiinteistöjä koskevan toimenpideohjelman ohjausryhmä seuraa ja ohjaa toimenpideohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista sekä tekee tarvittaessa ehdotuksia sen kehittämisestä. Tässä toimenpideohjelmassa on esitetty ne tavoitteet ja velvoitteet, joihin Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyvä toimija (jäljempänä Toimija) sitoutuu sekä sopimuksen irtisanomiseen, erottamiseen ja irtautumiseen liittyvät menettelyt ja mahdolliset seuraamukset. Lisäksi tässä toimenpideohjelmassa on esitetty Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaiset YM:n, TEM:n, Energiaviraston ja RAKLIn toimenpiteet ja energiatehokkuussopimustoiminnan liittymä energiatehokkuuslain toimeenpanoon suuressa yrityksessä. Toimitilakiinteistöjä koskevan toimenpideohjelman vastuuministeriönä toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). 1 Sopimuskausi, kohderyhmä ja toimijan liittyminen 1.1 Sopimuskausi ja sopimusjaksot Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sopimuskausi kattaa kaksi sopimusjaksoa: sopimusjakso (4 vuotta) ja sopimusjakso (5 vuotta), yhteensä 9 vuotta. 1.2 Kohderyhmä Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen voivat liittyä toimitilakiinteistöjä koskevan toimenpideohjelman kautta pääsääntöisesti RAKLIn jäsenyhteisöt, joilla on toimitilakiinteistöjä, jotka eivät kuulu Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimialakohtaisten toimenpideohjelmien 1 piiriin. Toimijat voivat olla yrityksiä, rahastoja tai muita yhteisöjä. 1.3 Toimijan liittyminen Toimijan liittymisellä Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen tarkoitetaan sen liittymistä erillisellä liittymisasiakirjalla Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjä ja /tai asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan. Toimija sisällyttää Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen pääsääntöisesti koko määräysvallassaan olevan energiankäytön 2. Tarvittaessa Toimija liittyy tämän toimitilakiinteistöjä koskevan toimenpideohjelman lisäksi Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan. 3 Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittymiseksi Toimija lähettää asianmukaisesti täytetyn allekirjoitetun liittymisasiakirjan ja sen liitteenä olevat liittymistiedot RAKLIlle. Toimija liitetään Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen, kun RAKLI on todennut tätä toimenpideohjelmaa koskevan Toimijan allekirjoittaman 1 Tätä sopimusta allekirjoitettaessa on kolme Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimialakohtaista toimenpideohjelmaa: Autoala, Kaupan ala ja Matkailu- ja ravintolapalvelut 2 Sähkö, lämpö ja polttoaineet 3 Toimija voi tarvittaessa liittyä myös Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimialakohtaisiin toimenpideohjelmiin silloin, kun niihin mahdollisesti liitettävä energiankäyttö ei ole päällekkäistä Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liitettävän energiankäytön kanssa (9)

10 liittymisasiakirjan ja liittymistiedot asianmukaiseksi ja on toimittanut niistä jäljennöksen Motiva Oy:lle merkittäväksi liittymisrekisteriin. RAKLI ilmoittaa Toimijalle, mikäli liittymistä Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen ei hyväksytä. Toimijan irtisanoutumiseen ja erottamiseen liittyvät menettelyt ja mahdolliset seuraamukset on kuvattu kohdassa 5. 2 Toimenpideohjelman tavoitteet 2.1 RAKLIn tavoite RAKLIn tavoitteena on saada toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman piiriin vähintään 60 prosenttia jäsenyhteisöjen toimenpideohjelman piiriin kuuluvan kiinteistökannan yhteenlasketusta huoneistoalasta mennessä ja vähintään 80 prosenttia mennessä. Toimenpideohjelman yhteinen ohjeellinen energiansäästötavoite (GWh) kaudelle on 7,5 prosenttia vuonna 2025 ja välitavoite 4 prosenttia vuonna 2020 laskettuna toimenpideohjelman kohderyhmään kuuluvien jäsenyhteisöjen energiankäytöstä. 2.2 Toimijan tavoitteet Toimijan tavoite oman toiminnan energiankäytön tehostamiseksi Tavoitteen asettaminen Toimenpideohjelman ohjeellisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kukin tähän toimenpideohjelmaan liittyvä Toimija asettaa lähtökohtaisesti energiatehokkuussopimukseen ( ) liittyessään vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle ja välitavoitteen 4 prosenttia vuodelle Toimija, joka on ollut mukana tätä sopimusta edeltävällä sopimuskaudella ja haluaa hyödyntää vuosina toteutettujen toimenpiteiden energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoituja säästöjä, asettaa vähintään 10,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle ja välitavoitteen 7 prosenttia vuodelle Kohdan 1.3 mukaisesti Toimija sisällyttää Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen koko energiankäyttönsä. Toimija esittää ohjeellisen energiansäästötavoitteen liittymisasiakirjassaan energia määränä (MWh) vuosina 2020 ja Nämä tavoitteet lasketaan tähän toimenpideohjelmana liitettävästä Toimijan viimeisimmästä liittymishetkellä käytettävissä olevasta normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden energiamäärästä. Mikäli sopimuksen voimassaolon aikana tapahtuneista merkittävistä rakenteellisista tai omistuksellista muutoksista johtuen Toimijan asettama suhteellinen (%) tehostamistavoite muuttuisi oleellisesti alkuperäisestä, voi Toimija tarkistaa säästötavoitteen (MWh) uutta tilannetta vastaavaksi sopimalla siitä RAKLIn kanssa ja raportoimalla muutoksesta ja sen perusteista energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään muutosta seuraavan vuosiraportoinnin yhteydessä. Toimijan asettaman energiansäästötavoitteen saavuttamisen seuranta Ohjeellisen energiansäästötavoitteen saavuttamisen seurantaan hyväksytään Toimijan valitsemalla edellä kuvatulla liittymisasiakirjassa määritetyllä säästötavoitteen asettamiskaudella ( tai ) toteutetut energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoidut toimenpiteet, joiden energiansäästövaikutus on edelleen voimassa tarkasteluvuonna ja jotka koskevat Toimijan tavoitteenlaskennassa mukana olevaa energiankäyttöä. Tässä toimenpideohjelmassa energiansäästöllä tarkoitetaan aktiivisin toimenpitein aikaan saatua toimenpiteen kohteena olevan energiankulutuksen vähentämistä nykytasosta verrattuna siihen energiamäärään, joka toteutuisi ilman aktiivisia toimenpiteitä. Vastaavalla tavalla energiansäästöksi voidaan laskea aktiivisin toi (9)

11 menpitein saavutettua tulevan energiankulutuksen vähentämistä. 4 Säästetty energia (kwh/a) määritetään mittaamalla ja/tai laskennallisesti arvioimalla energiansäästötoimen kohteena oleva kulutus ennen toimenpiteen toteuttamista ja sen jälkeen siten, että energiankulutukseen vaikuttavat ulkoiset olosuhteet vakioidaan. Toimijan sopimukseen liitetyn energiankäytön 2 ei edellytetä tavoitevuosina 2020 ja 2025 olevan sopimukseen liitettyä lähtötilannetta alhaisempi. Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään raportoitavien ja Toimijan tavoitteen saavuttamisen seurantaan käytettävien energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutus arvioidaan useimmiten laskennallisesti. Yleisiä ohjeita energiansäästötoimenpiteiden säästöjenlaskentaan ja niiden dokumentointiin löytyy energiatehokkuussopimustoiminnan verkkosivuilta löytyvästä dokumentista Energiansäästötoimenpiteet energiansäästösopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä Toimijan tavoitteet vuokralaisten energiankäytön tehostamisessa Toimija toteuttaa sellaisia toimia, joilla pyritään lisäämään vuokralaisten tietoisuutta energiankäytön tehostamisen mahdollisuuksista ja merkityksestä Toimijan tavoitteet kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon liittyen Toimija huolehtii, että tämän toimenpideohjelman edellyttämät energiankäytön tehostamiseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon toimenpideohjelman piirissä olevaan rakennuskantaan kohdistuvia kiinteistönhoitopalveluita tarjoavien yritysten tehtävämäärittelyissä, kilpailuttamisessa ja kiinteistönhoitosopimuksissa. 3 Toimenpideohjelman toteuttaminen 3.1 RAKLI RAKLIn velvoitteet liittyvät Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen asuinkiinteistöalan vuokraasuntoyhteisöjä sekä toimitilakiinteistöjä koskevien toimenpideohjelmien toimeenpanoon. Toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi RAKLI kannustaa ja opastaa jäsenyrityksiään ja/tai -yhteisöjään tai vastaavia tahoja liittymään Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen sekä osallistuu sopimustoiminnan toimeenpanon tukemiseen ottaa vastaan ja tarkistaa Toimijan allekirjoittaman liittymisasiakirjan asianmukaisuuden ja toimittaa sen allekirjoitettuna Motiva Oy:lle merkittäväksi liittymisrekisteriin seuraa tähän toimenpideohjelmaan liittyneiden Toimijoiden säästötavoitteiden toteutumista yhdessä Motiva Oy:n kanssa opastaa toimenpideohjelmaan liittyneitä Toimijoita toimijakohtaisen raportoinnin toimeenpanossa ja osallistuu toimenpideohjelmaa koskevan vuosittaisen seurantaraportin 5 laatimiseen osallistuu toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvien kehittämis- ja kokeiluhankkeiden toteuttamiseen yhdessä muiden sopimusosapuolten kanssa osallistuu kiinteistöalan sopimustoiminnan kehittämiseen yhdessä ministeriöiden, Energiaviraston sekä muiden kiinteistöalan sopimustoiminnan toimeenpanoon osallistuvien tahojen kanssa hyväksyy harkintansa mukaan jäsenistön ulkopuolisia Toimijoita toimitilakiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan ja määrittelee näille tarkoituksenmukaisen vuosimaksun toimeenpanee mahdollisen ohjausryhmän tekemän päätöksen Toimijan erottamisesta. 4 Esimerkiksi määräystasoa parempi uudisrakentaminen tai ecodesign-tasoa parempien laitteiden hankinta. 5 Toimenpideohjelmien vuosittaiset seurantaraportit sisältävät yhteenvetotietoa toimijoiden vuosittain raportoimista tiedoista (9)

12 3.2 Ympäristöministeriö Tavoitteiden saavuttamiseksi, ottaen huomioon käytettävissä olevat määrärahat, ympäristöministeriö osallistuu kiinteistöalan energiatehokkuussopimustoiminnan kehittämiseen yhdessä RAKLIn, työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston sekä muiden kiinteistöalan sopimustoiminnan toimeenpanoon osallistuvien tahojen kanssa. 3.3 Työ- ja elinkeinoministeriö (toimenpideohjelman vastuuministeriö) Tavoitteiden saavuttamiseksi, ottaen huomioon käytettävissä olevat määrärahat, työ- ja elinkeinoministeriö tukee työ- ja elinkeinoministeriön energiatuen myöntämiseen liittyvien ehtojen mukaisesti toimitilakiinteistöjen toimenpideohjemaan liittyneiden Toimijoiden energiansäästöä koskevia energiakatselmuksia ja -analyysejä 6. Tuen suuruutta määrättäessä otetaan myönteisenä tekijänä huomioon Toimijan sitoutuminen pitkäjänteiseen energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen tukee toimitilakiinteistöjen toimenpideohjemaan liittyneiden Toimijoiden energiakatselmuksissa ja -analyyseissä tai vastaavissa selvityksissä todettuja, energiatuen yleiset ehdot täyttäviä, energiansäästöön liittyviä investointeja. Etusijalla ovat uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa edistävät hankkeet. Tuen suuruutta määrättäessä otetaan myönteisenä tekijänä huomioon Toimijan sitoutuminen pitkäjänteiseen energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen osallistuu kiinteistöalan energiatehokkuussopimustoiminnan kehittämiseen yhdessä RAKLIn, ympäristöministeriön, Energiaviraston sekä muiden sopimustoiminnan toimeenpanoon osallistuvien tahojen kanssa niiltä osin, kun tehtäviä ei ole työ- ja elinkeinoministeriöltä osoitettu Energiavirastolle. 3.4 Energiavirasto Tavoitteiden saavuttamiseksi ottaen huomioon vuosittain käytettävissä olevat määrärahat Energiavirasto TEM:n ohjauksessa osallistuu energiatehokkuussopimustoiminnan toimeenpanoon riittävin resurssein osallistuu kiinteistöalan energiatehokkuussopimustoiminnan kehittämiseen yhdessä RAKLIn, ministeriöiden sekä muiden kiinteistöalan sopimustoiminnan toimeenpanoon osallistuvien tahojen kanssa niiltä osin, kun tehtävät on osoitettu työ- ja elinkeinoministeriöltä Energiavirastolle seuraa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden toteutumista osallistuu toimitilakiinteistöjä koskevan toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvien kehittämisja kokeiluhankkeiden toteuttamiseen yhdessä muiden sopimusosapuolten kanssa osoittaa Motiva Oy:lle resursseja, jotta Motiva voi pitää yllä toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman liittymisrekisteriä, tuottaa sopimuksen tavoitteiden ja vaikutusten toteutumisen seurantaan tarvittavaa tietoa, seurata toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman toteutumista, tukea sopimustoiminnan viestintää ja ylläpitää verkkosivuja, osallistua kiinteistöalan energiatehokkuussopimustoiminnan kehittämiseen, ylläpitää ja kehittää sopimusten seurantajärjestelmää, koota toimitilakiinteistöjä koskevan toimenpideohjelman vuosiraportin ja osallistua sen tietojen tuottamiseen 5 sekä tukea toimijoiden sopimuksen toimeenpanoa esimerkiksi tuottamalla tiedotus- ja koulutusmateriaalia hyvistä käytännöistä ja osallistua mahdollisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden koordinointiin tai toteuttamiseen seuraa toimijoiden sopimusvelvoitteiden toteuttamista, lähettää Toimijalle huomautuksen sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä ja esittelee tarvittaessa sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä johtuvan asian toimenpideohjelman ohjausryhmälle. 6 Energiatehokkuuslain (1429/2014) 6 pykälän mukaisia suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia ei tueta (9)

13 3.5 Toimijan velvoitteet ja toimenpiteet Toimijan velvoitteet oman toiminnan energiankäytön tehostamiseksi Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen osaksi Toimijan käytössä olevia tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä. Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen edellyttää johdon sitoutumista, pitkän aikavälin päämäärien ja tavoitteiden asettamista sekä niiden systemaattista toteuttamista ja seurantaa. Toimija sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä muihin tämän toimenpideohjelman Toimijalle kohdistamiin velvoitteisiin ja toimenpiteisiin, kun se on teknisesti, taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat sekä kulttuuriperinnön suojelu huomioon ottaen perusteltua. Toiminnan organisointi ja suunnittelu Toimija nimeää liittyessään toimijakohtaisen ja halutessaan toimipaikka-/toimipaikkaryhmäkohtaiset 7 vastuuhenkilöt. Toimijakohtainen sopimuksen vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä tämän toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa sekä kaikkien toimipaikkojen/toimipaikkaryhmien vastuuhenkilönä ellei niitä ole erikseen määritetty. Toimija laatii alla olevan aikataulun mukaan toimijakohtaisen energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman, jossa eritellään liittymisvaiheessa määritellyille toimipaikoille ja toimipaikkaryhmille toimenpiteet ja tavoitteet kohdassa asetetuille velvoitteille. Tehostamissuunnitelma sisältää myös vuokralaisiin sekä kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon kohdistuvat toimenpiteet ja niiden tavoitteet (kohta ja 3.5.3). Toimija, joka ei ole ollut mukana Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjä koskevassa toimenpideohjelmassa kaudella : Vuoden kuluessa tähän toimenpideohjelmaan liittymisestä o määrittelee energiatehokkuustoiminnan vastuut ja o tunnistaa energiankäyttönsä 2 toimipaikka-/toimipaikkaryhmäkohtaisesti energialajeittain (kiinteistösähkö, lämpö ja polttoaineet) sekä veden kulutus. Kahden vuoden kuluessa tähän toimenpideohjelmaan liittymisestä o selvittää mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi suorittamalla energiakatselmuksia tai muita vastaavia selvityksiä 8, o asettaa energiankäytön tehostamisen tavoitteet toimipaikka-/toimipaikkaryhmäkohtaisesti silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. o laatii aikataulun kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tarkistaa tehostamissuunnitelman vuosittain ja päivittää sen tarvittaessa. Toimija, joka on ollut mukana Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen asuinkiinteistöjä koskevassa toimenpideohjelmassa kaudella ja on tehnyt tehostamissuunnitelman edellä mainitulla tavalla: Tarkistaa tehostamissuunnitelman vuosittain ja päivittää sen tarvittaessa. 7 Jos Toimijalla on suuri määrä pienehköjä ja samankaltaisia samaan rakennustyyppiluokkaan kuuluvia toimipaikkoja, voidaan osa toimenpideohjelman toimenpiteistä kohdistaa myös useista toimipaikoista muodostuvaan toimipaikkaryhmään, joka määritellään liittymisvaiheessa. Toimijan sopimusvelvoitteena oleva vuosiraportointi tapahtuu em. nimetyille toimipaikoille/toimipaikkaryhmille sekä joissain raportointiosioissa mahdollisille näistä muodostettaville ns. raportointiryhmille. 8 Toimenpideohjelmaan liitettyyn rakennuskantaan kohdistuneet energiakatselmukset ja/tai muut vastaavat selvitykset voivat olla tehtyjä myös lähivuosina ennen Toimijan sopimukseen liittymistä (9)

14 Energiatehokkuuden parantaminen Toimija toteuttaa energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä laaditun tehostamissuunnitelman mukaisesti ja seuraa energiankäyttöä sekä toimenpideohjelman mukaisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista. Energiansäätötoimenpiteet toimenpideohjelman kohderyhmään kuuluvassa rakennuskannassa toteutetaan aina siten, ettei sisäilman laatua vaaranneta. Vuosittainen raportointi Toimija raportoi vuosittain 9 maaliskuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä 10 ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä niiden ja muiden toimenpideohjelmaan liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään sen edellyttämässä laajuudessa. Lähtökohtaisesti Toimijan kaikkien niin energia- kuin toimenpidetietojen raportointi tapahtuu toimipaikka- /toimipaikkaryhmäkohtaisesti liittymisasiakirjassa määriteltävällä tavalla 7. Muihin sopimusvelvoitteisiin liittyvien ns. jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttamiseen liittyviä toimia on mahdollista raportoida myös joko liittyjätasolla tai ns. raportointiryhmätasolla, joka muodostetaan haluttaessa yhteistyössä järjestelmän ylläpitäjän ja Toimijan kanssa liittymisasiakirjassa mainituista toimipaikoista tai toimipaikkaryhmistä ennen ensimmäistä vuosiraportointia. Vuosittain raportoitavat tiedot sisältävät Toimijan: energiankäyttötiedot toimipaikoittain/toimipaikkaryhmittäin Toimijan seurantavuonna toteuttamat energiakatselmuksissa tai muissa selvityksissä havaitut seurantavuonna toteutetut energiankäytön tehostamiseen liittyvät toimenpiteet sekä niiden arvioidut energiansäästövaikutukset ja investointikustannukset toimipaikoittain/toimipaikkaryhmittäin muiden tämän toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden etenemisen seurannan seurantajärjestelmän edellyttämässä laajuudessa liittyjä- tai toimipaikka- /toimipaikkaryhmätasolla tai ennen ensimmäistä seurantaa sovittavalla raportointiryhmätasolla seurantajärjestelmän mahdollistamalla jaottelulla. Koulutus ja sisäinen viestintä Toimija järjestää henkilökunnalleen koulutusta siten, että henkilökunnalla on omiin tehtäviinsä ja toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön. Toimija pitää henkilökunnan tietoisena asetetuista tavoitteista ja toimenpiteistä energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteutumiseksi sekä saavutetuista tuloksista. Energiatehokkuus suunnittelussa ja hankinnoissa Toimija sisällyttää hankintojen energiatehokkuuden osaksi hankintamenettelyjään siten, että osto-, vuokraussekä suunnittelu- ja investointitoiminnoissa otetaan huomioon hankintakustannusten lisäksi käytönaikaiset kustannukset ja käyttöikä. Uusi energiatehokas teknologia ja toimintatavat Toimija pyrkii uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon, kun se on teknisesti, taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen perusteltua. 9 Toimija sitoutuu Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyessään raportoimaan vuonna 2026 vuoden 2025 vastaavat tiedot. Mikäli toimija irtautuu sopimuksesta , se sitoutuu raportoimaan vuonna 2021 vuoden 2020 tiedot. 10 Mikäli Toimija antaa liittyessään valtuutuksen energiatehokkuussopimustoiminnan seurantajärjestelmän ylläpitäjälle (Motiva Oy), voidaan raportoidut energiankäyttötiedot siirtää seurantajärjestelmästä luottamuksellisina tietoina Tilastokeskukselle energiatilastotarkoituksiin (9)

15 Uusiutuva energia Toimija pyrkii lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä silloin, kun se on teknisesti, taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen perusteltua Toimijan vuokralaisten energiankäytön tehostamiseen kohdistuvat toimenpiteet Vuokralaisten energiankäytön tehostamiseksi Toimija vastaa, että vuokralaiset saavat suunnitelmallista energiatehokkuutta edistävää tietoa ja käytön opastusta. Toimija pyrkii tukemaan vuokraustoimintaa ja vuokralaisyhteistyötä, jossa energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on mukana. Toimija pyrkii edistämään huoneisto (vuokra-ala) -kohtaiseen mittaukseen perustuvaa seurantaa sekä siirtymään todelliseen energiankulutukseen perustuvan laskutuksen käyttöön silloin, kun se on teknisesti ja oikeudenmukaisesti toteutettavissa ja johtaa kiinteistökohtaisesti sen aiheuttamia kustannuksia suurempaan säästöön. Toimija pyrkii lisäksi toteuttamaan esimerkiksi energiatehokkuutta edistäviä vuokra- ja palvelusopimuskäytäntöjä sekä toimitilojen käytön tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Luvussa mainittu energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma sisältää myös vuokralaisiin kohdistuvat toimenpiteet ja niiden tavoitteet Toimijan kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon kohdistuvat toimenpiteet Toimija asettaa kiinteistöpalveluiden tehtävämäärittelyissä, kilpailuttamisissa ja kiinteistönhoitosopimuksia tehdessään ko. yrityksille velvoitteen osaltaan huolehtia siitä, että energiatehokkuussopimuksessa olevalle rakennuskannalle on järjestetty kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja vastuutettu kiinteistönhoito, joka luo edellytykset tässä toimenpideohjelmassa asetettujen energiatehokkuuden tavoitteiden toteutumiselle. Toimija seuraa kiinteistönhoitosopimuksissa määriteltyjen energiatehokkuuteen liittyvien velvoitteiden toteutumista suunnitellulla tavalla. Toimija edistää kohdekohtaisen kuukausitason kulutusseurannan käyttöönottoa koko toimenpideohjelman kohteena olevassa toimitilarakennuskannassa ja asettaa sen kattavuudelle tavoitteet. Kulutusseuranta käsittää Toimijan tavoitteeseen liittyvän lämmön, sähkön ja polttoaineiden sekä veden kulutuksen seurannan. Kulutusseurannan lisäksi voidaan seurata energian ja veden ominaiskulutuksia (mittareita voivat olla esimerkiksi kwh/m 2, kwh/m 3, kwh/henkilötyövuosi, kwh/työpiste, kwh/asiakasmäärä, kwh/liikevaihto sekä vedenkulutuksen osalta l/m 3 /vuosi ja l/hlö/vrk). Luvussa mainittu energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma sisältää myös kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon kohdistuvat toimenpiteet ja niiden tavoitteet. 3.6 Sopimusvelvoitteiden toimeenpano energiahallintajärjestelmällä Mikäli Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittynyt Toimija haluaa, se voi kohdassa kuvattujen velvoitteiden sijasta sitoutua energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ottamalla 12 kuukauden kuluessa energiantehokkuussopimukseen liittymisestä käyttöön Energiatehokkuusjärjestelmän ETJ 11. Johdon katselmuksella varmistetaan, että valittu energiatehokkuus- tai energiahallintajärjestelmä on käytössä sen edellyttämällä tavalla. Toimija sitoutuu tällöin käyttämään järjestelmää 12 koko sopimuskauden ajan. Toimija sisällyttää energiahallintajärjestelmään myös vuokralaisiin ja kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon kohdistuvat toimenpiteet ja niiden tavoitteet (kohdat ja 3.5.3). Toimija nimeää liittyessään toimijakohtaisen ja halutessaan toimipaikka-/toimipaikkaryhmäkohtaiset vastuuhenkilöt. Toimijakohtainen sopimuksen vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä tämän toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä asioissa sekä kaikkien toimipaikkojen/toimipaikkaryhmien vastuuhenkilönä ellei niitä ole erikseen määritetty. 11 Toimija voi ETJ energiatehokkuusjärjestelmän sijasta vaihtoehtoisesti ottaa käyttöön ETJ + tai ISO energianhallintajärjestelmän. 12 ETJ, ETJ+ tai ISO (9)

16 Toimija sitoutuu raportoimaan vuosittain 9 maaliskuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä niiden ja muiden toimenpideohjelmaan liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään sen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi Toimija pyrkii uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon, kun se on teknisesti, taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen perusteltua. Toimija pyrkii myös lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä silloin, kun se on teknisesti, taloudellisesti sekä terveys, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen perusteltua. 4 Ohjausryhmä Tämän toimenpideohjelman mukaista toimintaa ohjaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa määritelty ohjausryhmä. RAKLI nimeää ohjausryhmän puheenjohtajan ja Energiavirasto nimeää ohjausryhmän varapuheenjohtajan. Ohjausryhmä päättää siihen kutsuttavista muista jäsenistä ja asiantuntijoista sekä ohjausryhmän sihteeristä. Ohjausryhmän tehtävänä on antaa tarvittaessa toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyviä yleisiä ohjeita ja tulkintoja. seurata toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumista valmistella ehdotukset tarvittavista muutoksista, mikäli toimenpideohjelmalle asetettujen ohjeellisten energiansäästötavoitteiden saavuttaminen vuosina 2020 ja 2025 vaikuttaa toimenpideohjelman seurannan perusteella epätodennäköiseltä. Samalla sovitaan siitä, miten muutokset toteutetaan yhdessä sopimukseen liittyneiden toimijoiden kanssa osallistua sopimuksen toimeenpanoon liittyvien kehittämis- ja kokeiluhankkeiden ideointiin ja valmisteluun toimijoiden ja muiden sopimusjärjestelmän toimeenpanoon osallistuvien tahojen kanssa päättää vuoden 2019 loppuun mennessä vain toiselle sopimusjaksolle liittyville asetettavista tavoitteista päättää Toimijan kohdan 5.2 mukaisesta erottamisesta päättää keskeneräisten projektien loppuunsaattamisesta, jos joku/jotkut Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen allekirjoittajaosapuolista irtisanoutuu sopimuksesta tai Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus puretaan. 5 Sopimuksen irtisanominen, sopimuksesta erottaminen, mahdolliset seuraamukset sekä sopimuksesta irtautuminen 5.1 Toimijan irtisanoutuminen ja sen mahdolliset seuraamukset Toimija voi irtisanoutua Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Energiavirastolle 13 ja RAKLIlle. Irtisanoutumisilmoituksessaan Toimija sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset sopimuskauden aikana energiatehokkuussopimuksen perusteella saamansa energiatuet. Energiatehokkuussopimuksesta irtisanoutuvan Toimijan tämän sopimuksen perusteella saamat energiatuet voidaan periä takaisin siten, kuin takaisinperintään liittyvät ehdot on kirjattu kyseiseen tuen myöntöpäätökseen. Tuen myöntänyt viranomainen päättää tuen takaisinperinnästä tapauskohtaisesti. 5.2 Toimijan erottaminen Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta ja sen mahdolliset seuraamukset Toimija voidaan erottaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta, mikäli Toimija ei toteuta niitä velvoitteita, joihin se on siihen liittyessään sitoutunut. Erottamisperusteena voivat olla toistuvat laiminlyönnit sopi (9)

17 muksen mukaisissa Toimijan velvoitteiden toimeenpanossa tai niiden raportoinnissa energiatehokkuussopimustoiminnan seurantajärjestelmään. Havaittuaan sopimusvelvoitteen laiminlyönnin, Energiavirasto lähettää Toimijalle huomautuksen. Jos Toimija ei sille annetussa määräajassa korjaa toimintaansa hyväksyttävästi, Energiavirasto esittelee asian sen toimenpideohjelman ohjausryhmälle, johon Toimija on liittynyt. Ohjausryhmä käsittelee asian ja päättää jatkotoimenpiteistä liittyen Toimijan laiminlyöntiin. Päätös Toimijan mahdollisesta erottamisesta tehdään ohjausryhmässä. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta erotetun Toimijan tämän sopimuksen perusteella saamat energiatuet voidaan periä takaisin siten, kuin takaisinperintään liittyvät ehdot on kirjattu kyseiseen tuen myöntöpäätökseen. Tuen myöntänyt viranomainen päättää tuen takaisinperinnästä tapauskohtaisesti. 5.3 Toimijan irtautuminen Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta Mikäli Toimija toimittaa asianmukaisesti täytetyn liittymisasiakirjan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen mennessä, se voi ilman seuraamuksia irtautua sopimuksesta ensimmäisen sopimusjakson päättyessä Toimijan on ilmoitettava sopimuksesta irtautumisestaan kirjallisesti Energiavirastolle 13 ja RAKLIlle vuoden 2020 loppuun mennessä. Tässä kohdassa mainittu irtautuminen ei koske Toimijoita, joiden liittymisasiakirja toimitetaan RAKLIlle alkaen. 6 Liittymä energiatehokkuuslain toimeenpanoon suuressa yrityksessä 14 Energiatehokkuuslaki (1429/2014) velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Yrityksen katsotaan täyttäneen vaatimukset pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta, mikäli yritys on liittynyt energiatehokkuussopimukseen ja yrityksellä on käytössä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ + 15, jonka ei tarvitse olla sertifioitu. Energiavirasto valvoo tällöin erikseen ETJ + :n toimeenpanoa yrityksessä. 14 Suureksi yritykseksi määritellään (Komission suositus 2003/361/EY), yritys tai konserni, jonka työntekijämäärä on yli 250 tai liikevaihto on yli 50 M ja tase yli 43 M. Tarkasteltaessa edellä mainittujen raja-arvojen täyttymistä on otettava huomioon myös yksittäisen yrityksen omistussuhteet, vaikka raja-arvot eivät toteutuisi kyseisen yksittäisen yrityksen osalta 15 Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ (9)

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Autoalan Keskusliitto ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta, joka

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus 1 (jäljempänä Teollisuus) toteuttaa Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Palvelualan yleinen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan 1(4) Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen

Lisätiedot

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 18/804/2007 Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta kauppa- ja teollisuusministeriö (jäljempänä

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille 1

Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille 1 1 (7) Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilakiinteistöt Toimenpideohjelma toimitilayhteisöille 1 Tällä toimenpideohjelmalla Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (jäljempänä Toimialaliitto)

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä

Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä SOPIMUS YM26/612/2014 1 (6) Kutteri-ohjelma Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä 1 Sopimuksen osapuolet Suomen valtion puolesta ympäristöministeriö sekä bioenergia-alan

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma VUOSIRAPORTOINTI Uuden kauden ensimmäinen raportointi Ensimmäinen raportointi tapahtuu vuoden 2018 alussa vuoden 2017 tietoja koskien

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET Juha Toivanen, Energiavirasto

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET Juha Toivanen, Energiavirasto ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 Juha Toivanen, Energiavirasto. 3.5.2017 Energiatehokkuussopimukset Suomen ensisijainen valinta EED toimeenpanossa Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen

Lisätiedot

Lämmityspolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ IV

Lämmityspolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ IV xx/2016 Lämmityspolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ IV 1 Sopimusosapuolet Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), ympäristöministeriö (YM) ja Energiavirasto sekä Öljy- ja biopolttoaineala

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus (jäljempänä Teollisuus) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille 1

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille 1 1 (7) Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille 1 Tällä toimenpideohjelmalla Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (jäljempänä Toimialaliitto)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän keskusliitto ry Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Elinkeinoelämän keskusliitto ry Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus 1 (jäljempänä Teollisuus)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus TEM/1772/05.05.01/2016 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 1 Sopimusosapuolet Tämän Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Kuntayhdyshenkilöpäivät 2017 8.-9.2017 Saara Elväs Esityksen sisältö Miksi raportoidaan Raportointiaikataulu Vastuuhenkilöt ja käyttöoikeudet Raportoinnin toteutus ja sisältö Palautetieto

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet jäsenyhteisöt ja kattavuus 4 1.2 Energiankäytön

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 2 Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 VAETS vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Energiatehokkuustavoitteet

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta ympäristöministeriö (jäljempänä YM) ja työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ III

Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ III Dnro 22/804/2007 KTM Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden jakelutoiminnan energiatehokkuussopimus HÖYLÄ III 1 Osapuolet Suomen valtion puolesta kauppa- ja teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö sekä

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja 1. Maatilojen energiaohjelmaan liittyminen Maatilojen energiaohjelmaan (energiaohjelma) voivat liittyä kaikki maa- ja puutarhatilat (tila). Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS 2017 2025 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kalevi Luoma Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja TEM/7/05.05.01/2010 Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö), Suomen Kuntaliitto (jäljempänä Kuntaliitto) ja Motiva Oy (jäljempänä Motiva)

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä EK-päivä 31.3.2009 Jyväskylä Asiantuntija Kati Ruohomäki Energia ja ilmasto Sisältö 1. Taustaa 2. Yleistä energiatehokkuussopimuksista 3. Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Taustat Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy

Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut. Risto Larmio, Motiva Oy Energiatehokkuus ja pk-yrityksen työkalut Risto Larmio, Motiva Oy Sisältö Motiva Energiatehokkuuslaki (isot yritykset) Energiatehokkuussopimus 2016 ja 2017- Energiatehokkuusneuvonta Energiakatselmus pk-yrityksille

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET 1997 2007 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 7 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Taustat Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja

Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja Maatilojen energiaohjelman liittymisasiakirja 1. Maatilojen energiaohjelmaan liittyminen Maatilojen energiaohjelmaan (energiaohjelma) voivat liittyä kaikki maa- ja puutarhatilat (tila). Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena EP-TOPO, webinaari 5.4.2017 Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä

Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä Energiatehokkuus on yrityksen kilpailutekijä Hille Hyytiä Aitoja tekoja joka päivä ? Onko yrityksellesi energiatehokkuuden parantamiselle/säästöille määritetty tavoite? Tiedätkö, mikä tavoite on? Tiedätkö,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot