Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje"

Transkriptio

1 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2512 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SE DK NO FI

2 SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Använd alltid: Godkänd skyddshjälm Godkända hörselskydd Skyddsglasögon eller visir Andningsmask Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv. Förklaring av varningsnivåer Varningarna är graderade i tre nivåer. VARNING VIKTIGT OBS VARNING Används om risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner. VIKTIGT Används om risk för personskada föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner. OBS Används om risk för material- eller maskinskada föreligger om man inte följer givna instruktioner. Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader. 2 Svenska

3 INNEHÅLL Innehåll SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen:... 2 Förklaring av varningsnivåer... 2 INNEHÅLL Innehåll... 3 PRESENTATION Bäste kund... 4 Egenskaper... 4 CS VAD ÄR VAD? Vad är vad på wiresågen?... 6 HANDHAVANDE Skyddsutrustning... 7 Allmänna säkerhetsinstruktioner... 7 MONTERING Montera/Installera utrustning... 9 Att trä wiren Placering av kylvatten Anslut hydraulaggregatet START OCH STOPP Innan start Start Stopp Rengöring UNDERHÅLL Underhåll Smörjning Reparationer TEKNISKA DATA CS EG-försäkran om överensstämmelse Svenska 3

4 PRESENTATION Bäste kund Tack för att Du har valt en Husqvarnaprodukt Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid framöver. Ett köp av någon av våra produkter ger dig tillgång till professionell hjälp med reparationer och service. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare, fråga dem efter närmaste serviceverkstad. Denna bruksanvisning är en värdehandling. Se till att den alltid finns tillhands på arbetsplatsen. Genom att följa dess innehåll (användning, service, underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde. Om Du säljer Din maskin, se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren. Egenskaper Värden som hög prestanda, pålitlighet, innovativ teknologi, avancerade tekniska lösningar och miljöhänsyn utmärker Husqvarnas produkter. Nedan följer några av de unika egenskaper som din produkt är utrustad med. CS 2512 Över 300 års innovation Husqvarna AB är ett svenskt företag med anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik för tillverkning av musköter. Redan då lades grunden till den ingenjörskunskap som står bakom utvecklingen av några av världens främsta produkter inom områden som jaktvapen, cyklar, motorcyklar, hushållsmaskiner, symaskiner och utomhusprodukter. Idag är Husqvarna världens största tillverkare av motordrivna utomhusprodukter för skog, park och trädgårdsskötsel. Husqvarna är dessutom ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnadsindustrin. Användaransvar Ägaren/arbetsgivaren ansvarar för att operatören har tillräckliga kunskaper om hur maskinen används på ett säkert sätt. Arbetsledare och operatörer ska ha läst och förstått bruksanvisningen. De ska ha kunskap om: Maskinens säkerhetsföreskrifter. Maskinens tillämpningsområden och begränsningar. Hur maskinen ska användas och underhållas. Nationell lagstiftning kan reglera maskinens användning. Ta reda på vad som gäller på din arbetsort innan maskinen tas i bruk. Tillverkarens förbehåll All information och alla data i denna bruksanvisning gällde det datum denna bruksanvisning lämnades till tryck. Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande. Husqvarna CS 2512 är avsedd att användas tillsammans med hydraulaggregatet PP 455 E eller Husqvarna RC 455. Husqvarna CS 2512 är en kraftfull och lättarbetad wiresåg med kapacitet för riktigt stora jobb, men är samtidigt tillräckligt kompakt och mobil för att klara mindre jobb. Den kan användas på många olika sätt, både på marken och monterad på vägg. Den genomtänkta designen hos CS 2512 där drivhjulet är placerat på maskinens utgångssida innebär att wiren alltid är spänd även om matningskraften är låg. Detta i kombination med den justerbara tryckventilen ger en precis kontroll av sågningen och en överlägsen prestanda. Maskinen kan riggas såväl stående som liggande och många snitt kan sågas direkt utan externa brythjul. En komplett sågutrustning består av: En sågenhet 1 st tillbehörslåda 1 st 18 mm nyckel 1 st tryckreduceringsblock 1 st extra slitgummi till magasinshjul 1 st rengöringsborste 4 Svenska

5 PRESENTATION Tillbehör Vattenspjut Kopplas till vatten anslutningar på sågen och används för att leda in kylvatten i snittet för att kyla wiren samt binda betongdammet. Brythjul Husqvarna brythjul är gjorda för att på ett smidigt sätt styra wiren på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att använda brythjulen kan antalet skarpa hörn att såga runt minskas vilket gör att mer av sågkraften går till att avverka material. Rengöringsborste Kan kopplas till vattenslang och används med fördel för att rengöra maskinen efter användning. Svenska 5

6 VAD ÄR VAD? Vad är vad på wiresågen? 1 Hydraulmotor 2 Hydraulslangsanslutningar 3 Drivhjul 4 Wiremagasin 5 Magasincylinder 6 Skydd 7 Bärhandtag 8 Ställskruvar 9 Vattenanslutning 10 Gummihjul 11 Wirebom 12 Ankarbalk 13 Tryckreduceringsblock 14 Länkhjul 15 Styrhjul 16 Bruksanvisning 6 Svenska

7 HANDHAVANDE Skyddsutrustning Allmänt Använd aldrig maskinen utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka. Personlig skyddsutrustning Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning. Använd alltid: Godkänd skyddshjälm Hörselskydd Skyddsglasögon eller visir Andningsmask Kraftiga greppsäkra handskar. Åtsittande, kraftig och bekväm klädsel som tillåter full rörelsefrihet. Stövlar med stålhätta och halkfri sula. Övrig skyddsutrustning Brandsläckare VARNING Användning av produkter som skär, slipar, borrar, finslipar eller formar material kan generera damm och ångor som kan innehålla skadliga kemikalier. Ta reda på hur det material som du arbetar med är beskaffat och bär lämplig andningsmask. Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända hörselskydd. Var alltid uppmärksam på varningssignaler eller tillrop när hörselskydd används. Tag alltid av hörselskydden så snart motorn stoppats. Det finns alltid en klämrisk vid arbete med produkter med rörliga delar. Använd skyddshandskar för att undvika kroppsskador. Var uppmärksam på att kläder, långt hår och smycken kan fastna i rörliga delar. VIKTIGT Gnistor kan uppkomma vid arbete med maskinen och orsaka brand. Ha alltid utrustning för brandsläckning tillgänglig. Första förband ska alltid finnas till hands. Allmänna säkerhetsinstruktioner Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med maskinen. Given information kan aldrig ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av utbildning och praktisk erfarenhet. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Tänk på att det är du, som användare som är ansvarig för att inte utsätta människor eller deras egendom för olycka eller fara. Maskinen ska hållas ren. Skyltar och dekaler ska vara fullt läsbara. Använd alltid sunt förnuft Det är omöjligt att täcka alla tänkbara situationer du kan ställas inför. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning skall du rådfråga en expert. Vänd dig till din återförsäljare, din serviceverkstad eller en erfaren användare. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Låt aldrig barn eller andra personer som inte utbildats i handhavande av maskinen, använda eller underhålla den. Låt aldrig någon annan använda maskinen utan att försäkra dig om att de har förstått innehållet i bruksanvisningen. Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll. VARNING Icke auktoriserade ändringar och/ eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Under inga förhållanden får maskinens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Modifiera aldrig denna maskin så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet, och använd den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra. Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. Se anvisningar under rubrik Underhåll. Använd alltid originaltillbehör. Svenska 7

8 HANDHAVANDE Säkerhet i arbetsområdet VARNING Säkerhetsavståndet till alla rörliga delar är minst 1,5 m. Du är ansvarig för att djur och åskådare inte befinner sig inom arbetsområdet. Iaktta omgivningen för att säkerställa att ingen/inget kan påverka din kontroll över maskinen. Försäkra dig om att ingen/inget kan komma i kontakt med skärutrustningen eller träffas av delar vid ett eventuellt wirebrott. Säkra arbetsområdet med lämpliga skydd om det finns risk för slungande delar från arbetsstycket. Säkra och spärra av området och se till att inga människor eller material kommer till skada. Kontrollera att inga rörledningar eller elektriska kablar är dragna i arbetsområdet eller i materialet som ska sågas. Kontrollera att elkablar inom arbetsområdet ej är strömförande. Försäkra dig om att arbetsområdet är tillräckligt upplyst för att skapa en säker arbetsmiljö. Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla, osv. Att arbeta i dåligt väder är tröttsamt och kan skapa farliga omständigheter, exempelvis halt underlag. Grundläggande arbetsteknik Denna maskin är konstruerad för och avsedd för sågning i betong, tegel, asfalt och olika stenmaterial. All annan användning är felaktig. Denna maskin är endast avsedd att användas tillsammans med Husqvarna PP 455E eller ett aggregat anslutet till Husqvarna RC 455. All annan användning är otillåten. Maskinen är avsedd att användas i industriella applikationer av erfarna operatörer. Ändra aldrig på säkerhetsanordningar. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska. Maskinen får ej köras med defekta eller ej monterade skyddsanordningar. Kontrollera alltid att skyddet är korrekt monterat innan maskinen startas. Såga aldrig utan att använda skydden. Använd aldrig sliten eller skadad wire. Använd endast wire som är rekommenderad av tillverkaren. Se anvisningar i avsnitt Tekniska data. Såga aldrig utan att använda kylvatten. En dåligt kyld wire kan medföra att segmenten överhettas vilket leder till snabbare slitage. I värsta fall kan segmenten lossna från wiren och skada personer i sågens närhet. Kontrollera att alla kopplingar, anslutningar samt hydraulslangar är hela. Håll hydraulslangarna och kopplingarna rena från smuts. Vanvårda inte slangarna. Använd inte slangar som är felaktiga, slitna eller skadade. Kontrollera att slangarna är anslutna på rätt sätt till maskinen och att hydraulkopplingarna låser som avsett innan hydraulsystemet sätts under tryck. Kopplingarna låses genom att ytterhylsan på honkopplingen vrids så att spåret kommer bort från kulan. Kontrollera maskin, kopplingar och hydraulslangar dagligen beträffande läckage. En läcka eller sprängning kan orsaka 'oljeinjektion i kroppen eller annan allvarlig kroppsskada. Koppla aldrig loss hydraulslangar utan att du först kopplat ifrån hydraulaggregatet och motorn stannat helt. Överskrid inte specificerat oljeflöde eller tryck för det verktyg som används. För högt tryck eller flöde kan orsaka sprängning. Vid användning av hydrauliska verktyg på eller i närheten av elektriska ledningar skall slangar märkta och godkända som elektriskt ej ledande användas. Användning av annan slang kan medföra allvarlig kroppsskada eller tom dödsfall. Vid byte av slangar skall slangar märkta 'ej elektriskt ledande användas. Slangarna skall regelbundet kontrolleras avseesnde elektrisk ledningsisolation enligt särskilda instruktioner. Varmkör hydraulsystemet till ca 30 C innan sågningen påbörjas för att minska returtryck och övrigt slitage. Se alltid till att du har en säker och stadig arbetsposition. Före sågning skall alla de snitt som skall göras markeras tydligt och planeras så att de kan utföras utan fara för person eller maskin. Lämna aldrig maskinen utan uppsikt med motorn igång. Såga aldrig på ett sådant sätt att Du inte på ett enkelt sätt kan komma åt nödstoppet på hydraulaggregatet eller stoppknappen på fjärrkontrollen. Se hydraulaggregatets bruksanvisning. Se till att det alltid finns någon mer person till hands när Du använder maskinerna så att Du kan kalla på hjälp om en olycka skulle inträffa. Var försiktig vid lyft. Du handskas med tunga delar vilket innebär klämrisk och risk för annan skada. Transport och förvaring Säkra utrustningen vid transport för att undvika transportskador och olycksfall. Stäng alltid av hydraulaggregatet och koppla ur slangarna från sågenheten innan förflyttning av utrustningen sker. Förvara utrustningen i ett låsbart utrymme så att den är oåtkomlig för barn och obehöriga. 8 Svenska

9 MONTERING Montera/Installera utrustning VARNING Koppla loss hydraulslangarna. Placera sågen på lämpligt sätt framför det planerade snittet. När sågen är på plats, säkra sågen genom att skruva fast den med en ankarbult. När sågen är fastskruvad i golvet, skruva ner justerfötter så att sågen står stadigt. VARNING Placera alltid sågen på ett sådant sätt att du kan placera dig utan risk att träffas av en avsliten wire. Försäkra dig också om att inte obehöriga kan beträda arbetsområdet under sågning. Att träffas av en avsliten wire kan medföra dödsfall eller allvarlig kroppsskada. Innan sågen monteras ska sågningen planeras noga för att sågningen ska fortlöpa på ett så enkelt sätt som möjligt. Husqvarna CS 2512 kan monteras för att såga antingen horisontella eller vertikala snitt. Sågen monteras stående då man skall såga vertikala snitt. Tänk på att maskinens tyngdpunkt (den grå cirkeln) ligger mellan det första och andra justerfotsparet (justerfotsparen är markerade 1-3) vid liggande snitt (a). Vid snitt under maskinen är det viktigt att förankra sågen väl med ankarbult (b) eftersom justerfotspar 2 och 3 måste användas. (Justerfotspar 1 kommer ev att stödja på den bortsågade delen.) Om inte sågen är väl förankrad kommer den att välta när marerialet som håller upp justerfotspar 1 lossnar. Sågen monteras liggande vid snitt som ska ligga i golvhöjd samt när snittet ligger i golvet. Om nödvändigt, montera brythjul för att underlätta sågningen. Genom att använda brythjul kan antalet skarpa hörn att dra wiren runt minskas, vilket gör att wiren slits mindre samtidigt som det går lättare att starta sågen. Genom att använda brythjul kan man även styra wiren i olika riktningar utan att behöva flytta sågenheten. Använd även brythjul för att fånga upp wiren vid avslutning av sågning. Om det är nödvändigt, borra hål för att trä wiren genom materialet som ska sågas. Svenska 9

10 MONTERING Att trä wiren OBS En använd wire ska alltid köras åt det håll som den körts tidigare för att inte skapa onödigt slitage. 5 Trä wiren runt drivhjulet och ut genom hålet vid det andra länkhjulet. Länkhjulen kan roteras och låsas i önskat läge genom att vrida åt de markerade (a) vreden. För att underlätta monteringen av wiren kan skyddet enkelt lyftas av. Trä sedan wiren på följande sätt: 1 Se till att magasinet är i minläge. 2 Lägg wiren runt arbetsstycket, ev genom förborrade hål och tillbaka till sågen. 3 Trä wiren genom hålet vid länkhjulet och runt lämpligt antal hjulpar i magasinet. a 4 Justera in drivhjulsenheten efter det antal hjulpar som används i magasinet: Lossa armen genom att skruva vredet moturs. Vrid sedan drivhjulsenheten så att armen står i linje med markeringerna på sågen. Lås sedan drivhjulsenheten genom att vrida tillbaka vredet. Oftast används endast ett hjulpar vid sågningens början. 6 Innan wirens skarvar monteras ihop skall wiren tvinnas 1 till 2 varv per meter wire som används. Det är viktigt att tvinna wiren åt samma håll som den är spunnen. Detta för att få ett så jämnt slitage som möjligt på wirens diamantsegment. 7 Lås ihop wiren med en sprint. Om wiren saknar ändhylsor måste sådana skarvas på wiren. Till detta skall en speciell wiretång användas. Om du är osäker på vilken modell du skall använda, kontakta din Husqvarna återförsäljare. 8 Om wiren är korrekt dragen skall den nu löpa genom maskinen som på nedanstående bild: 10 Svenska

11 MONTERING Placering av kylvatten OBS För att vattnet skall kyla wiren som avsett under sågningen är det nödvändigt att justera kylvattnets position allt eftersom material sågas bort. Tänk på att alltid stoppa maskinen när du gör detta. Husqvarna CS 2512 är försedd med två uttag för kylvatten. Till dessa kan lämpligen Husqvarna vattenspjut kopplas. Vattenspjuten placeras sedan där wiren går in i betongen. På så sätt tar wiren med sig vattnet in i snittet vilket medför att betongdammet binds samt att wiren kyls effektivt. Anslut hydraulaggregatet När sågen är monterad på lämpligt sätt skall den anslutas till ett hydraulaggregat. Husqvarna CS 2512 är utvecklad för att användas tillsammans med Husqvarna PP 455 eller Husqvarna RC Kontrollera att hydraulaggregatet är anslutet till ström. 2 Anslut kylvattnet till motorn på hydraulaggergatet. 3 Kontrollera att displayen på fjärrkontrollen visar 'ANSLUT SLANGPAKET. Om inte följ anvisningarna i bruksanvisningarna för PP 455E eller RC Montera tryckreduceringsblocket på hydraulaggregatet enligt anvisningarna på blocket. 5 Koppla två av de tunnare hydraulslangarna till tryckreduceringsblocket. Den av slangarna i slangpaketet märkt med röd bricka vid kopplingen skall anslutas till den slang på tryckrecuceringsblocket som också är försedd med bricka. Förutom av kylvattnet från vattenspjuten så spolas wiren vid de två länkhjulenhjulen på maskinen. Detta för att hålla wiren så ren som möjligt vilket medför att sågen kan arbeta med lägre friktionsförluser och högre effektivitet eftersom wiren blir renare. 6 Lås kopplingarna genom att vrida hylsan på kopplingen så att spåret kommer bort från kulan. 7 Montera de två slangar som anslutits på tryckreduceringsblocket till slangarna till matningscylindern på sågen. Den av slangarna i slangpaketet märkt med en röd bricka vid kopplingen skall anslutas till den slang på på sågen som också är försedd med bricka. 8 Anslut vattenslangen till inkommande vatten på sågen. 9 Montera de två tjockare hydraulslangarna först på aggregatet och sedan på sågmotorns anslutningar. Lås kopplingarna genom att vrida hylsan på kopplingen så att spåret kommer bort från kulan. NOTERA Om kopplingarna kärvar vid monteringen skall de tas loss helt innan de monteras på nytt. Se till att kopplingarna på de slangar som inte används inte ligger direkt på marken. Håll alltid kopplingarna så rena som möjligt. En ren koppling håller längre. Svenska 11

12 START OCH STOPP Innan start Inhägna området som skall sågas så att obehöriga inte kan komma till skada eller störa operatören. Kontrollera att alla hydraulslangar och kopplingar är hela och korrekt anslutna och att vattenkylningen är korrekt ansluten och påslagen. 5 Starta drivningen av wiren genom att virda reglaget för motorrotation på fjärrdosan medurs. Start OBS För att vattnet skall kyla wiren som avsett under sågningen är det nödvändigt att justera kylvattnets position allt eftersom material sågas bort. Tänk på att alltid stoppa maskinen när du gör detta. När all utrustning är uppmonterad kan sågningen börja. För att få sågen att såga så effektivt som möjligt bör den startas på följande sätt: 1 Stäng ventilen på tryckreduceringsblocket genom att vrida ratten moturs tills det tar stopp och sedan två varv tillbaka. 2 Starta elmotorn genom att trycka en gång på fjärrkontrollens gröna knapp. 6 Vrid försiktigt upp motorns varvtal genom att vrida reglaget för motorrotation. Lämpligt arbetstryck vid sågning brukar ligga mellan 100 och 130 bar men varierar beroende på tex. hur många hjulpar som används i magasinet, hur mycket wire som är i ingrepp samt hårdheten på materialet som sågas. 7 Allt eftersom material sågas bort sjunker arbetstrycket, vilket visas displayen, och magasinet måste spännas. Gör detta genom att vrida ratten på tryckreduceringsblocket medurs. 8 Magasinets utspänning indikeras av en visare på maskinen (på bilden i minläge). När magasinscylindern är fullt utspänd måste maskinen stoppas och wiren måste läggas runt ett nytt hjulpar. Fortsätt sedan att såga enligt ovan. Stopp Vrid ner hastigheten på wiren och låt motorn stanna helt. 3 Ställ flödet för matningen på aggregatet på max genom att vrida reglaget på fjärrdosan medurs. Stäng av elmotorn genom att trycka på fjärrkontrollens gröna knapp. Demontering av såg Koppla loss inkommande elkabel från hydraulaggregatet. Koppla loss hydraulslangar samt vattenslangen från sågenheten. Fäll ihop magasinsarmen. Övriga moment genomföres omvänt monteringen. Rengöring 4 Spänn wiren genom att försiktigt vrida ratten på tryckreduceringsblocket medurs tills dess att wiren är lagom spänd. Var hela tiden noga att kontrollera att wiren ligger rätt i alla hjul genom sågen. OBS Använd inte högtryckstvätt för rengöring av sågen. Efter avslutad sågnig skall sågen göras ren. Det är viktigt att hela sågutrustningen rengörs. Sågen tvättas med fördel genom att koppla loss vattenslangen från svängarmen och använda denna för att spola av sågenheten. Vid behov kan det även vara bra att använda den medföljande rengöringsborsten eller liknande för att rengöra utrustningen. Undvik att använda högtryckstvätt vid rengörning av sågenenheten. 12 Svenska

13 UNDERHÅLL Underhåll VIKTIGT Kontroll och/eller underhåll skall utföras med hydraulslangarna frånkopplade. Användaren får endast utföra sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Förutom den dagliga skötseln som rengöring och smörjning måste maskinen servas. Efter 50 timmars sågning skall maskinen på service hos en auktoriserad Husqvarnaverkstad. Därefter skall sågen servas var 100:e driftstimme. Servicen är viktig för att du som användare skall ha en maskin som fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt under en lång tid. Smörjning För att wiren ska löpa så friktionsfritt som möjligt måste magasinsaxlarna vara fyllda med fett. Fyll därför på dem med fett efter var 5:e till 10:e driftstimme. Använd Canadian Petrolium OG2 eller motsvarande fett. Reparationer VIKTIGT Alla typer av reparationer får endast utföras av auktoriserade reparatörer. Detta för att inte operatörerna ska utsättas för stora risker. Svenska 13

14 TEKNISKA DATA CS 2512 Effekt på drivhjulet (med PP 455), kw 20 Hydrauloljeflöde, l/min / gpm 65/17 Max. hydraultryck, bar/psi 230/3400 Max rekommenderat hydraultryck vid sågning, bar/psi 130/1900 Maximal wirelängd i magasinet (2,4 m/hjulpar), m 12 Dimensioner, handtaget infällt och skyddet nedfällt (LxBxH), mm 1150x750x980 Vikt, kg/lbs 150/330 Wirehastighet växel 1, m/s / ft/s 20/66 Wirehastighet växel 2, m/s / ft/s 25/82 Bulleremissioner (se anm. 1) Ljudeffektnivå, uppmätt db(a) 94 Ljudeffektnivå, garanterad L WA db(a) 95 Ljudnivåer (se anm. 2) Ljudtrycksnivå vid användarens öra, db(a) 83 Anm. 1: Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L WA ) enligt EN 15027/A1. Anm. 2: Ljudtrycksnivå enligt EN 15027/A1. Redovisade data för ljudtrycksnivå har ett typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1,0 db(a). Magasinkapacitet Tensioning in wire CS 2512 Antal magasinhjulpar MIN längd i maskin, m 3,4 4,4 5,5 6,5 7,5 Absorberande längd, m 2,4 4,8 7,2 9,6 12 MAX längd i maskin, m 5,8 9,2 12,7 16,1 19,5 Starta upp. Normal drift, optimerad för wirens livslängd. Snabbkapning, risk för kortare livslängd på wiren och skarvbrott Skall ej användas Hydraultryck Antal hjul som används på wiremagasinarmen. cylinder (bar) Rekommenderade wirar För ytterligare information om olika diamantverktyg (wirar) kontakta din Husqvarna återförsäljare, eller besök Husqvarnas hemsida 14 Svenska

15 EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa) TEKNISKA DATA Husqvarna AB, SE Göteborg, Sverige, tel: , försäkrar härmed att Husqvarna CS 2512 från 2010 års serienummer och framåt (året anges i klartext på typskylten plus ett efterföljande serienummer) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: av den 17 maj 2006 angående maskiner 2006/42/EG Följande standarder har tillämpats: EN ISO 12100:2010, EN 15027/A1:2009, EN 982/A1:2008. Göteborg 26 januari 2012 Anders Ströby Vice President, chef för Power Cutters och Construction Equipment Husqvarna AB (Bemyndigad representant för Husqvarna AB samt ansvarig för tekniskt underlag.) Svenska 15

16 SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug altid: Godkendt beskyttelseshjelm Godkendt høreværn Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn Åndedrætsværn Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. Forklaring til advarselsniveauer Advarslerne er inddelt i tre niveauer. ADVARSEL FORSIGTIG BEMÆRK ADVARSEL Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, og der er stor risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. FORSIGTIG Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for personskade, eller der er risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. BEMÆRK Bruges, hvis der er risiko for skader på materialer eller maskinen ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. 16 Danish

17 INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: Forklaring til advarselsniveauer INDHOLD Indhold PRÆSENTATION Til vore kunder Egenskaber CS HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på wiresaven? BETJENING Beskyttelsesudstyr Generelle sikkerhedsinstruktioner MONTERING Montering/installation af udstyr Trækning af wiren Placering af kølevand Tilslut den hydrauliske enhed START OG STOP Før start Start Stop Rengøring VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse Smøring Reparationer TEKNISKE DATA CS EF-overensstemmelseserklæring Danish 17

18 PRÆSENTATION Til vore kunder Tak, fordi du har valgt et produkt fra Husqvarna Vi håber, at du vil blive tilfreds med din maskine, og at den bliver din ledsager i lang tid fremover. Når du køber vores produkter, får du samtidig adgang til professionel hjælp med reparationer og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er autoriseret forhandler af vores produkter, skal du spørge dem efter nærmeste serviceværksted. Denne brugsanvisning har stor værdi. Sørg for, at den altid er ved hånden på arbejdsstedet. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Egenskaber Værdier som høj ydeevne, driftssikkerhed, innovativ teknologi, avancerede tekniske løsninger og hensyntagen til miljøet kendetegner Husqvarnas produkter. En række af dit produkts unikke egenskaber er beskrevet nedenfor. CS 2512 Mere end 300 års innovation Husqvarna AB er en svensk virksomhed med en tradition, der går tilbage til 1689, da den svenske kong Karl XI lod opføre en fabrik til fremstilling af musketter. Allerede dengang blev fundamentet lagt for den ingeniørkunst, der ligger bag udviklingen af en række af verdens førende produkter på områder som jagtvåben, cykler, motorcykler, hvidevarer, symaskiner og produkter til udendørs brug. Husqvarna er førende på verdensplan inden for motoriserede udendørsprodukter til skovbrug, parkvedligeholdelse og plæne- og havepleje samt skæreudstyr og diamantværktøj til byggeri og stenindustrien. Brugerens ansvar Det er ejerens/arbejdsgiverens ansvar, at operatøren er i besiddelse af tilstrækkelig viden om sikker brug af maskinen. Værkførere og operatører skal have læst og forstået brugermanualen. De skal være opmærksomme på: Maskinens sikkerhedsinstruktioner. Maskinens anvendelsesområder og begrænsninger. Hvordan maskinen skal bruges og vedligeholdes. National lovgivning kan indeholde bestemmelser for brugen af denne maskine. Undersøg, hvilke love der er gældende for arbejdsstedet, inden du bruger maskinen. Producentens forbehold Al information og alle data i denne brugsanvisning gælder fra den dato, brugsanvisningen blev indleveret til tryk. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. Husqvarna CS 2512 er beregnet til brug sammen med hydraulikaggregatet PP 455 E eller Husqvarna RC 455. Husqvarna CS 2512 er en kraftig og brugervenlig wiresav med kapacitet til rigtigt store job, men er samtidig tilstrækkelig kompakt og mobil til at klare mindre job. Den kan anvendes på mange forskellige måder, både fritstående og monteret på væg. Det gennemtænkte design hos CS 2512, hvor drivhjulet er placeret på maskinens udgangsside, betyder, at wiren altid er spændt, selv om fremføringskraften er lav. Dette i kombination med den justerbare trykventil giver en præcis kontrol over savningen og en overlegen ydelse. Maskinen kan monteres i både stående og liggende position, og mange snit kan saves direkte uden eksterne ombrydningshjul. Et komplet savudstyr består af: En savenhed 1 stk. tilbehørskasse 1 stk. 18 mm nøgle 1 stk. trykreduceringsblok 1 stk. ekstra slidgummi til magasinhjul 1 stk. rengøringsbørste 18 Danish

19 PRÆSENTATION Tilbehør Dyse Kobles til vandtilslutningerne på saven og anvendes til at lede kølevand ind i snittet, så wiren afkøles og betonstøvet bindes. Brydningshjul Husqvarna brydningshjul er konstrueret, så de på en smidig måde styrer wiren så effektivt som muligt. Ved brug af brydningshjulene er det muligt at reducere antallet af skarpe hjørner, der skal saves ud, med det resultat, at en større del af savkraften bruges til afsavning af materiale. Rengøringsbørste Kan kobles til vandslangen og er nyttig til rengøring af maskinen efter brug. Danish 19

20 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på wiresaven? 1 Hydraulikmotor 2 Hydraulikslangetilslutninger 3 Drivhjul 4 Wiremagasin 5 Magasinscylinder 6 Beskyttelse 7 Bærehåndtag 8 Indstillingsskruer 9 Vandtilslutning 10 Gummihjul 11 Wirebom 12 Forankringsstiver 13 Trykreduceringsblok 14 Drejelige hjul 15 Styrehjul 16 Brugsanvisning 20 Danish

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Food Sealer Prestige Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Anti-Crush

Lisätiedot

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw C12LSH C12RSH Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping CG 200 S Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere 11/04 Nr. 543071769 - K - Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping Käyttö- ja huolto-ohje Lattiahiomakone

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning SE NO FI DK Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning Båndsav ARG 200 ARG 200 Plus ARG 220 Plus ARG 250 Standard ARG 250 ARG 250 Plus ARG 300 Standard

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 51222 PTYB3 Dokumentnummer 2820525045_D / 19-08-15.(16:07) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47630 D FI Document Number 2820523526_D/ 24-06-13.(13:07) Finnish 28-56 2 / 56 D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

ACUVUE and SUREVUE Brand Contact Lenses

ACUVUE and SUREVUE Brand Contact Lenses VIKTIGT: Läs den här informationen noga och spara den för framtida bruk VIGTIGT: Læs denne vejledning omhyggeligt, og gem den til senere brug VIKTIG: Les denne veiledningen grundig og ta vare på den for

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3

Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3 Manual-DK Manual-SE Håndbok-NO Käsikirja-FI Manual-UK SANDFILTER BASIC 3 1 Manual DK 1 Generelt Sandfiltersystemet består af en filtertank i h jkvalitets polypropylen, som er produceret ud i ét stykke

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48634 47430 D FI Document Number 2820524130_D/ 13-06-14.(10:45) Finnish 33-64 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 57640 WB D FI Document Number 2820523524_D/ 29-07-13.(14:18) Finnish 37-72 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot