Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje"

Transkriptio

1 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2512 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SE DK NO FI

2 SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Använd alltid: Godkänd skyddshjälm Godkända hörselskydd Skyddsglasögon eller visir Andningsmask Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv. Förklaring av varningsnivåer Varningarna är graderade i tre nivåer. VARNING VIKTIGT OBS VARNING Används om risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner. VIKTIGT Används om risk för personskada föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner. OBS Används om risk för material- eller maskinskada föreligger om man inte följer givna instruktioner. Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader. 2 Svenska

3 INNEHÅLL Innehåll SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen:... 2 Förklaring av varningsnivåer... 2 INNEHÅLL Innehåll... 3 PRESENTATION Bäste kund... 4 Egenskaper... 4 CS VAD ÄR VAD? Vad är vad på wiresågen?... 6 HANDHAVANDE Skyddsutrustning... 7 Allmänna säkerhetsinstruktioner... 7 MONTERING Montera/Installera utrustning... 9 Att trä wiren Placering av kylvatten Anslut hydraulaggregatet START OCH STOPP Innan start Start Stopp Rengöring UNDERHÅLL Underhåll Smörjning Reparationer TEKNISKA DATA CS EG-försäkran om överensstämmelse Svenska 3

4 PRESENTATION Bäste kund Tack för att Du har valt en Husqvarnaprodukt Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid framöver. Ett köp av någon av våra produkter ger dig tillgång till professionell hjälp med reparationer och service. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare, fråga dem efter närmaste serviceverkstad. Denna bruksanvisning är en värdehandling. Se till att den alltid finns tillhands på arbetsplatsen. Genom att följa dess innehåll (användning, service, underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde. Om Du säljer Din maskin, se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren. Egenskaper Värden som hög prestanda, pålitlighet, innovativ teknologi, avancerade tekniska lösningar och miljöhänsyn utmärker Husqvarnas produkter. Nedan följer några av de unika egenskaper som din produkt är utrustad med. CS 2512 Över 300 års innovation Husqvarna AB är ett svenskt företag med anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik för tillverkning av musköter. Redan då lades grunden till den ingenjörskunskap som står bakom utvecklingen av några av världens främsta produkter inom områden som jaktvapen, cyklar, motorcyklar, hushållsmaskiner, symaskiner och utomhusprodukter. Idag är Husqvarna världens största tillverkare av motordrivna utomhusprodukter för skog, park och trädgårdsskötsel. Husqvarna är dessutom ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnadsindustrin. Användaransvar Ägaren/arbetsgivaren ansvarar för att operatören har tillräckliga kunskaper om hur maskinen används på ett säkert sätt. Arbetsledare och operatörer ska ha läst och förstått bruksanvisningen. De ska ha kunskap om: Maskinens säkerhetsföreskrifter. Maskinens tillämpningsområden och begränsningar. Hur maskinen ska användas och underhållas. Nationell lagstiftning kan reglera maskinens användning. Ta reda på vad som gäller på din arbetsort innan maskinen tas i bruk. Tillverkarens förbehåll All information och alla data i denna bruksanvisning gällde det datum denna bruksanvisning lämnades till tryck. Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande. Husqvarna CS 2512 är avsedd att användas tillsammans med hydraulaggregatet PP 455 E eller Husqvarna RC 455. Husqvarna CS 2512 är en kraftfull och lättarbetad wiresåg med kapacitet för riktigt stora jobb, men är samtidigt tillräckligt kompakt och mobil för att klara mindre jobb. Den kan användas på många olika sätt, både på marken och monterad på vägg. Den genomtänkta designen hos CS 2512 där drivhjulet är placerat på maskinens utgångssida innebär att wiren alltid är spänd även om matningskraften är låg. Detta i kombination med den justerbara tryckventilen ger en precis kontroll av sågningen och en överlägsen prestanda. Maskinen kan riggas såväl stående som liggande och många snitt kan sågas direkt utan externa brythjul. En komplett sågutrustning består av: En sågenhet 1 st tillbehörslåda 1 st 18 mm nyckel 1 st tryckreduceringsblock 1 st extra slitgummi till magasinshjul 1 st rengöringsborste 4 Svenska

5 PRESENTATION Tillbehör Vattenspjut Kopplas till vatten anslutningar på sågen och används för att leda in kylvatten i snittet för att kyla wiren samt binda betongdammet. Brythjul Husqvarna brythjul är gjorda för att på ett smidigt sätt styra wiren på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att använda brythjulen kan antalet skarpa hörn att såga runt minskas vilket gör att mer av sågkraften går till att avverka material. Rengöringsborste Kan kopplas till vattenslang och används med fördel för att rengöra maskinen efter användning. Svenska 5

6 VAD ÄR VAD? Vad är vad på wiresågen? 1 Hydraulmotor 2 Hydraulslangsanslutningar 3 Drivhjul 4 Wiremagasin 5 Magasincylinder 6 Skydd 7 Bärhandtag 8 Ställskruvar 9 Vattenanslutning 10 Gummihjul 11 Wirebom 12 Ankarbalk 13 Tryckreduceringsblock 14 Länkhjul 15 Styrhjul 16 Bruksanvisning 6 Svenska

7 HANDHAVANDE Skyddsutrustning Allmänt Använd aldrig maskinen utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka. Personlig skyddsutrustning Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning. Använd alltid: Godkänd skyddshjälm Hörselskydd Skyddsglasögon eller visir Andningsmask Kraftiga greppsäkra handskar. Åtsittande, kraftig och bekväm klädsel som tillåter full rörelsefrihet. Stövlar med stålhätta och halkfri sula. Övrig skyddsutrustning Brandsläckare VARNING Användning av produkter som skär, slipar, borrar, finslipar eller formar material kan generera damm och ångor som kan innehålla skadliga kemikalier. Ta reda på hur det material som du arbetar med är beskaffat och bär lämplig andningsmask. Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända hörselskydd. Var alltid uppmärksam på varningssignaler eller tillrop när hörselskydd används. Tag alltid av hörselskydden så snart motorn stoppats. Det finns alltid en klämrisk vid arbete med produkter med rörliga delar. Använd skyddshandskar för att undvika kroppsskador. Var uppmärksam på att kläder, långt hår och smycken kan fastna i rörliga delar. VIKTIGT Gnistor kan uppkomma vid arbete med maskinen och orsaka brand. Ha alltid utrustning för brandsläckning tillgänglig. Första förband ska alltid finnas till hands. Allmänna säkerhetsinstruktioner Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med maskinen. Given information kan aldrig ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av utbildning och praktisk erfarenhet. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Tänk på att det är du, som användare som är ansvarig för att inte utsätta människor eller deras egendom för olycka eller fara. Maskinen ska hållas ren. Skyltar och dekaler ska vara fullt läsbara. Använd alltid sunt förnuft Det är omöjligt att täcka alla tänkbara situationer du kan ställas inför. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning skall du rådfråga en expert. Vänd dig till din återförsäljare, din serviceverkstad eller en erfaren användare. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Låt aldrig barn eller andra personer som inte utbildats i handhavande av maskinen, använda eller underhålla den. Låt aldrig någon annan använda maskinen utan att försäkra dig om att de har förstått innehållet i bruksanvisningen. Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll. VARNING Icke auktoriserade ändringar och/ eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Under inga förhållanden får maskinens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Modifiera aldrig denna maskin så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet, och använd den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra. Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. Se anvisningar under rubrik Underhåll. Använd alltid originaltillbehör. Svenska 7

8 HANDHAVANDE Säkerhet i arbetsområdet VARNING Säkerhetsavståndet till alla rörliga delar är minst 1,5 m. Du är ansvarig för att djur och åskådare inte befinner sig inom arbetsområdet. Iaktta omgivningen för att säkerställa att ingen/inget kan påverka din kontroll över maskinen. Försäkra dig om att ingen/inget kan komma i kontakt med skärutrustningen eller träffas av delar vid ett eventuellt wirebrott. Säkra arbetsområdet med lämpliga skydd om det finns risk för slungande delar från arbetsstycket. Säkra och spärra av området och se till att inga människor eller material kommer till skada. Kontrollera att inga rörledningar eller elektriska kablar är dragna i arbetsområdet eller i materialet som ska sågas. Kontrollera att elkablar inom arbetsområdet ej är strömförande. Försäkra dig om att arbetsområdet är tillräckligt upplyst för att skapa en säker arbetsmiljö. Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla, osv. Att arbeta i dåligt väder är tröttsamt och kan skapa farliga omständigheter, exempelvis halt underlag. Grundläggande arbetsteknik Denna maskin är konstruerad för och avsedd för sågning i betong, tegel, asfalt och olika stenmaterial. All annan användning är felaktig. Denna maskin är endast avsedd att användas tillsammans med Husqvarna PP 455E eller ett aggregat anslutet till Husqvarna RC 455. All annan användning är otillåten. Maskinen är avsedd att användas i industriella applikationer av erfarna operatörer. Ändra aldrig på säkerhetsanordningar. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska. Maskinen får ej köras med defekta eller ej monterade skyddsanordningar. Kontrollera alltid att skyddet är korrekt monterat innan maskinen startas. Såga aldrig utan att använda skydden. Använd aldrig sliten eller skadad wire. Använd endast wire som är rekommenderad av tillverkaren. Se anvisningar i avsnitt Tekniska data. Såga aldrig utan att använda kylvatten. En dåligt kyld wire kan medföra att segmenten överhettas vilket leder till snabbare slitage. I värsta fall kan segmenten lossna från wiren och skada personer i sågens närhet. Kontrollera att alla kopplingar, anslutningar samt hydraulslangar är hela. Håll hydraulslangarna och kopplingarna rena från smuts. Vanvårda inte slangarna. Använd inte slangar som är felaktiga, slitna eller skadade. Kontrollera att slangarna är anslutna på rätt sätt till maskinen och att hydraulkopplingarna låser som avsett innan hydraulsystemet sätts under tryck. Kopplingarna låses genom att ytterhylsan på honkopplingen vrids så att spåret kommer bort från kulan. Kontrollera maskin, kopplingar och hydraulslangar dagligen beträffande läckage. En läcka eller sprängning kan orsaka 'oljeinjektion i kroppen eller annan allvarlig kroppsskada. Koppla aldrig loss hydraulslangar utan att du först kopplat ifrån hydraulaggregatet och motorn stannat helt. Överskrid inte specificerat oljeflöde eller tryck för det verktyg som används. För högt tryck eller flöde kan orsaka sprängning. Vid användning av hydrauliska verktyg på eller i närheten av elektriska ledningar skall slangar märkta och godkända som elektriskt ej ledande användas. Användning av annan slang kan medföra allvarlig kroppsskada eller tom dödsfall. Vid byte av slangar skall slangar märkta 'ej elektriskt ledande användas. Slangarna skall regelbundet kontrolleras avseesnde elektrisk ledningsisolation enligt särskilda instruktioner. Varmkör hydraulsystemet till ca 30 C innan sågningen påbörjas för att minska returtryck och övrigt slitage. Se alltid till att du har en säker och stadig arbetsposition. Före sågning skall alla de snitt som skall göras markeras tydligt och planeras så att de kan utföras utan fara för person eller maskin. Lämna aldrig maskinen utan uppsikt med motorn igång. Såga aldrig på ett sådant sätt att Du inte på ett enkelt sätt kan komma åt nödstoppet på hydraulaggregatet eller stoppknappen på fjärrkontrollen. Se hydraulaggregatets bruksanvisning. Se till att det alltid finns någon mer person till hands när Du använder maskinerna så att Du kan kalla på hjälp om en olycka skulle inträffa. Var försiktig vid lyft. Du handskas med tunga delar vilket innebär klämrisk och risk för annan skada. Transport och förvaring Säkra utrustningen vid transport för att undvika transportskador och olycksfall. Stäng alltid av hydraulaggregatet och koppla ur slangarna från sågenheten innan förflyttning av utrustningen sker. Förvara utrustningen i ett låsbart utrymme så att den är oåtkomlig för barn och obehöriga. 8 Svenska

9 MONTERING Montera/Installera utrustning VARNING Koppla loss hydraulslangarna. Placera sågen på lämpligt sätt framför det planerade snittet. När sågen är på plats, säkra sågen genom att skruva fast den med en ankarbult. När sågen är fastskruvad i golvet, skruva ner justerfötter så att sågen står stadigt. VARNING Placera alltid sågen på ett sådant sätt att du kan placera dig utan risk att träffas av en avsliten wire. Försäkra dig också om att inte obehöriga kan beträda arbetsområdet under sågning. Att träffas av en avsliten wire kan medföra dödsfall eller allvarlig kroppsskada. Innan sågen monteras ska sågningen planeras noga för att sågningen ska fortlöpa på ett så enkelt sätt som möjligt. Husqvarna CS 2512 kan monteras för att såga antingen horisontella eller vertikala snitt. Sågen monteras stående då man skall såga vertikala snitt. Tänk på att maskinens tyngdpunkt (den grå cirkeln) ligger mellan det första och andra justerfotsparet (justerfotsparen är markerade 1-3) vid liggande snitt (a). Vid snitt under maskinen är det viktigt att förankra sågen väl med ankarbult (b) eftersom justerfotspar 2 och 3 måste användas. (Justerfotspar 1 kommer ev att stödja på den bortsågade delen.) Om inte sågen är väl förankrad kommer den att välta när marerialet som håller upp justerfotspar 1 lossnar. Sågen monteras liggande vid snitt som ska ligga i golvhöjd samt när snittet ligger i golvet. Om nödvändigt, montera brythjul för att underlätta sågningen. Genom att använda brythjul kan antalet skarpa hörn att dra wiren runt minskas, vilket gör att wiren slits mindre samtidigt som det går lättare att starta sågen. Genom att använda brythjul kan man även styra wiren i olika riktningar utan att behöva flytta sågenheten. Använd även brythjul för att fånga upp wiren vid avslutning av sågning. Om det är nödvändigt, borra hål för att trä wiren genom materialet som ska sågas. Svenska 9

10 MONTERING Att trä wiren OBS En använd wire ska alltid köras åt det håll som den körts tidigare för att inte skapa onödigt slitage. 5 Trä wiren runt drivhjulet och ut genom hålet vid det andra länkhjulet. Länkhjulen kan roteras och låsas i önskat läge genom att vrida åt de markerade (a) vreden. För att underlätta monteringen av wiren kan skyddet enkelt lyftas av. Trä sedan wiren på följande sätt: 1 Se till att magasinet är i minläge. 2 Lägg wiren runt arbetsstycket, ev genom förborrade hål och tillbaka till sågen. 3 Trä wiren genom hålet vid länkhjulet och runt lämpligt antal hjulpar i magasinet. a 4 Justera in drivhjulsenheten efter det antal hjulpar som används i magasinet: Lossa armen genom att skruva vredet moturs. Vrid sedan drivhjulsenheten så att armen står i linje med markeringerna på sågen. Lås sedan drivhjulsenheten genom att vrida tillbaka vredet. Oftast används endast ett hjulpar vid sågningens början. 6 Innan wirens skarvar monteras ihop skall wiren tvinnas 1 till 2 varv per meter wire som används. Det är viktigt att tvinna wiren åt samma håll som den är spunnen. Detta för att få ett så jämnt slitage som möjligt på wirens diamantsegment. 7 Lås ihop wiren med en sprint. Om wiren saknar ändhylsor måste sådana skarvas på wiren. Till detta skall en speciell wiretång användas. Om du är osäker på vilken modell du skall använda, kontakta din Husqvarna återförsäljare. 8 Om wiren är korrekt dragen skall den nu löpa genom maskinen som på nedanstående bild: 10 Svenska

11 MONTERING Placering av kylvatten OBS För att vattnet skall kyla wiren som avsett under sågningen är det nödvändigt att justera kylvattnets position allt eftersom material sågas bort. Tänk på att alltid stoppa maskinen när du gör detta. Husqvarna CS 2512 är försedd med två uttag för kylvatten. Till dessa kan lämpligen Husqvarna vattenspjut kopplas. Vattenspjuten placeras sedan där wiren går in i betongen. På så sätt tar wiren med sig vattnet in i snittet vilket medför att betongdammet binds samt att wiren kyls effektivt. Anslut hydraulaggregatet När sågen är monterad på lämpligt sätt skall den anslutas till ett hydraulaggregat. Husqvarna CS 2512 är utvecklad för att användas tillsammans med Husqvarna PP 455 eller Husqvarna RC Kontrollera att hydraulaggregatet är anslutet till ström. 2 Anslut kylvattnet till motorn på hydraulaggergatet. 3 Kontrollera att displayen på fjärrkontrollen visar 'ANSLUT SLANGPAKET. Om inte följ anvisningarna i bruksanvisningarna för PP 455E eller RC Montera tryckreduceringsblocket på hydraulaggregatet enligt anvisningarna på blocket. 5 Koppla två av de tunnare hydraulslangarna till tryckreduceringsblocket. Den av slangarna i slangpaketet märkt med röd bricka vid kopplingen skall anslutas till den slang på tryckrecuceringsblocket som också är försedd med bricka. Förutom av kylvattnet från vattenspjuten så spolas wiren vid de två länkhjulenhjulen på maskinen. Detta för att hålla wiren så ren som möjligt vilket medför att sågen kan arbeta med lägre friktionsförluser och högre effektivitet eftersom wiren blir renare. 6 Lås kopplingarna genom att vrida hylsan på kopplingen så att spåret kommer bort från kulan. 7 Montera de två slangar som anslutits på tryckreduceringsblocket till slangarna till matningscylindern på sågen. Den av slangarna i slangpaketet märkt med en röd bricka vid kopplingen skall anslutas till den slang på på sågen som också är försedd med bricka. 8 Anslut vattenslangen till inkommande vatten på sågen. 9 Montera de två tjockare hydraulslangarna först på aggregatet och sedan på sågmotorns anslutningar. Lås kopplingarna genom att vrida hylsan på kopplingen så att spåret kommer bort från kulan. NOTERA Om kopplingarna kärvar vid monteringen skall de tas loss helt innan de monteras på nytt. Se till att kopplingarna på de slangar som inte används inte ligger direkt på marken. Håll alltid kopplingarna så rena som möjligt. En ren koppling håller längre. Svenska 11

12 START OCH STOPP Innan start Inhägna området som skall sågas så att obehöriga inte kan komma till skada eller störa operatören. Kontrollera att alla hydraulslangar och kopplingar är hela och korrekt anslutna och att vattenkylningen är korrekt ansluten och påslagen. 5 Starta drivningen av wiren genom att virda reglaget för motorrotation på fjärrdosan medurs. Start OBS För att vattnet skall kyla wiren som avsett under sågningen är det nödvändigt att justera kylvattnets position allt eftersom material sågas bort. Tänk på att alltid stoppa maskinen när du gör detta. När all utrustning är uppmonterad kan sågningen börja. För att få sågen att såga så effektivt som möjligt bör den startas på följande sätt: 1 Stäng ventilen på tryckreduceringsblocket genom att vrida ratten moturs tills det tar stopp och sedan två varv tillbaka. 2 Starta elmotorn genom att trycka en gång på fjärrkontrollens gröna knapp. 6 Vrid försiktigt upp motorns varvtal genom att vrida reglaget för motorrotation. Lämpligt arbetstryck vid sågning brukar ligga mellan 100 och 130 bar men varierar beroende på tex. hur många hjulpar som används i magasinet, hur mycket wire som är i ingrepp samt hårdheten på materialet som sågas. 7 Allt eftersom material sågas bort sjunker arbetstrycket, vilket visas displayen, och magasinet måste spännas. Gör detta genom att vrida ratten på tryckreduceringsblocket medurs. 8 Magasinets utspänning indikeras av en visare på maskinen (på bilden i minläge). När magasinscylindern är fullt utspänd måste maskinen stoppas och wiren måste läggas runt ett nytt hjulpar. Fortsätt sedan att såga enligt ovan. Stopp Vrid ner hastigheten på wiren och låt motorn stanna helt. 3 Ställ flödet för matningen på aggregatet på max genom att vrida reglaget på fjärrdosan medurs. Stäng av elmotorn genom att trycka på fjärrkontrollens gröna knapp. Demontering av såg Koppla loss inkommande elkabel från hydraulaggregatet. Koppla loss hydraulslangar samt vattenslangen från sågenheten. Fäll ihop magasinsarmen. Övriga moment genomföres omvänt monteringen. Rengöring 4 Spänn wiren genom att försiktigt vrida ratten på tryckreduceringsblocket medurs tills dess att wiren är lagom spänd. Var hela tiden noga att kontrollera att wiren ligger rätt i alla hjul genom sågen. OBS Använd inte högtryckstvätt för rengöring av sågen. Efter avslutad sågnig skall sågen göras ren. Det är viktigt att hela sågutrustningen rengörs. Sågen tvättas med fördel genom att koppla loss vattenslangen från svängarmen och använda denna för att spola av sågenheten. Vid behov kan det även vara bra att använda den medföljande rengöringsborsten eller liknande för att rengöra utrustningen. Undvik att använda högtryckstvätt vid rengörning av sågenenheten. 12 Svenska

13 UNDERHÅLL Underhåll VIKTIGT Kontroll och/eller underhåll skall utföras med hydraulslangarna frånkopplade. Användaren får endast utföra sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Förutom den dagliga skötseln som rengöring och smörjning måste maskinen servas. Efter 50 timmars sågning skall maskinen på service hos en auktoriserad Husqvarnaverkstad. Därefter skall sågen servas var 100:e driftstimme. Servicen är viktig för att du som användare skall ha en maskin som fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt under en lång tid. Smörjning För att wiren ska löpa så friktionsfritt som möjligt måste magasinsaxlarna vara fyllda med fett. Fyll därför på dem med fett efter var 5:e till 10:e driftstimme. Använd Canadian Petrolium OG2 eller motsvarande fett. Reparationer VIKTIGT Alla typer av reparationer får endast utföras av auktoriserade reparatörer. Detta för att inte operatörerna ska utsättas för stora risker. Svenska 13

14 TEKNISKA DATA CS 2512 Effekt på drivhjulet (med PP 455), kw 20 Hydrauloljeflöde, l/min / gpm 65/17 Max. hydraultryck, bar/psi 230/3400 Max rekommenderat hydraultryck vid sågning, bar/psi 130/1900 Maximal wirelängd i magasinet (2,4 m/hjulpar), m 12 Dimensioner, handtaget infällt och skyddet nedfällt (LxBxH), mm 1150x750x980 Vikt, kg/lbs 150/330 Wirehastighet växel 1, m/s / ft/s 20/66 Wirehastighet växel 2, m/s / ft/s 25/82 Bulleremissioner (se anm. 1) Ljudeffektnivå, uppmätt db(a) 94 Ljudeffektnivå, garanterad L WA db(a) 95 Ljudnivåer (se anm. 2) Ljudtrycksnivå vid användarens öra, db(a) 83 Anm. 1: Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L WA ) enligt EN 15027/A1. Anm. 2: Ljudtrycksnivå enligt EN 15027/A1. Redovisade data för ljudtrycksnivå har ett typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1,0 db(a). Magasinkapacitet Tensioning in wire CS 2512 Antal magasinhjulpar MIN längd i maskin, m 3,4 4,4 5,5 6,5 7,5 Absorberande längd, m 2,4 4,8 7,2 9,6 12 MAX längd i maskin, m 5,8 9,2 12,7 16,1 19,5 Starta upp. Normal drift, optimerad för wirens livslängd. Snabbkapning, risk för kortare livslängd på wiren och skarvbrott Skall ej användas Hydraultryck Antal hjul som används på wiremagasinarmen. cylinder (bar) Rekommenderade wirar För ytterligare information om olika diamantverktyg (wirar) kontakta din Husqvarna återförsäljare, eller besök Husqvarnas hemsida 14 Svenska

15 EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa) TEKNISKA DATA Husqvarna AB, SE Göteborg, Sverige, tel: , försäkrar härmed att Husqvarna CS 2512 från 2010 års serienummer och framåt (året anges i klartext på typskylten plus ett efterföljande serienummer) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: av den 17 maj 2006 angående maskiner 2006/42/EG Följande standarder har tillämpats: EN ISO 12100:2010, EN 15027/A1:2009, EN 982/A1:2008. Göteborg 26 januari 2012 Anders Ströby Vice President, chef för Power Cutters och Construction Equipment Husqvarna AB (Bemyndigad representant för Husqvarna AB samt ansvarig för tekniskt underlag.) Svenska 15

16 SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug altid: Godkendt beskyttelseshjelm Godkendt høreværn Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn Åndedrætsværn Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. Forklaring til advarselsniveauer Advarslerne er inddelt i tre niveauer. ADVARSEL FORSIGTIG BEMÆRK ADVARSEL Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, og der er stor risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. FORSIGTIG Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for personskade, eller der er risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. BEMÆRK Bruges, hvis der er risiko for skader på materialer eller maskinen ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. 16 Danish

17 INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: Forklaring til advarselsniveauer INDHOLD Indhold PRÆSENTATION Til vore kunder Egenskaber CS HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på wiresaven? BETJENING Beskyttelsesudstyr Generelle sikkerhedsinstruktioner MONTERING Montering/installation af udstyr Trækning af wiren Placering af kølevand Tilslut den hydrauliske enhed START OG STOP Før start Start Stop Rengøring VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse Smøring Reparationer TEKNISKE DATA CS EF-overensstemmelseserklæring Danish 17

18 PRÆSENTATION Til vore kunder Tak, fordi du har valgt et produkt fra Husqvarna Vi håber, at du vil blive tilfreds med din maskine, og at den bliver din ledsager i lang tid fremover. Når du køber vores produkter, får du samtidig adgang til professionel hjælp med reparationer og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er autoriseret forhandler af vores produkter, skal du spørge dem efter nærmeste serviceværksted. Denne brugsanvisning har stor værdi. Sørg for, at den altid er ved hånden på arbejdsstedet. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Egenskaber Værdier som høj ydeevne, driftssikkerhed, innovativ teknologi, avancerede tekniske løsninger og hensyntagen til miljøet kendetegner Husqvarnas produkter. En række af dit produkts unikke egenskaber er beskrevet nedenfor. CS 2512 Mere end 300 års innovation Husqvarna AB er en svensk virksomhed med en tradition, der går tilbage til 1689, da den svenske kong Karl XI lod opføre en fabrik til fremstilling af musketter. Allerede dengang blev fundamentet lagt for den ingeniørkunst, der ligger bag udviklingen af en række af verdens førende produkter på områder som jagtvåben, cykler, motorcykler, hvidevarer, symaskiner og produkter til udendørs brug. Husqvarna er førende på verdensplan inden for motoriserede udendørsprodukter til skovbrug, parkvedligeholdelse og plæne- og havepleje samt skæreudstyr og diamantværktøj til byggeri og stenindustrien. Brugerens ansvar Det er ejerens/arbejdsgiverens ansvar, at operatøren er i besiddelse af tilstrækkelig viden om sikker brug af maskinen. Værkførere og operatører skal have læst og forstået brugermanualen. De skal være opmærksomme på: Maskinens sikkerhedsinstruktioner. Maskinens anvendelsesområder og begrænsninger. Hvordan maskinen skal bruges og vedligeholdes. National lovgivning kan indeholde bestemmelser for brugen af denne maskine. Undersøg, hvilke love der er gældende for arbejdsstedet, inden du bruger maskinen. Producentens forbehold Al information og alle data i denne brugsanvisning gælder fra den dato, brugsanvisningen blev indleveret til tryk. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. Husqvarna CS 2512 er beregnet til brug sammen med hydraulikaggregatet PP 455 E eller Husqvarna RC 455. Husqvarna CS 2512 er en kraftig og brugervenlig wiresav med kapacitet til rigtigt store job, men er samtidig tilstrækkelig kompakt og mobil til at klare mindre job. Den kan anvendes på mange forskellige måder, både fritstående og monteret på væg. Det gennemtænkte design hos CS 2512, hvor drivhjulet er placeret på maskinens udgangsside, betyder, at wiren altid er spændt, selv om fremføringskraften er lav. Dette i kombination med den justerbare trykventil giver en præcis kontrol over savningen og en overlegen ydelse. Maskinen kan monteres i både stående og liggende position, og mange snit kan saves direkte uden eksterne ombrydningshjul. Et komplet savudstyr består af: En savenhed 1 stk. tilbehørskasse 1 stk. 18 mm nøgle 1 stk. trykreduceringsblok 1 stk. ekstra slidgummi til magasinhjul 1 stk. rengøringsbørste 18 Danish

19 PRÆSENTATION Tilbehør Dyse Kobles til vandtilslutningerne på saven og anvendes til at lede kølevand ind i snittet, så wiren afkøles og betonstøvet bindes. Brydningshjul Husqvarna brydningshjul er konstrueret, så de på en smidig måde styrer wiren så effektivt som muligt. Ved brug af brydningshjulene er det muligt at reducere antallet af skarpe hjørner, der skal saves ud, med det resultat, at en større del af savkraften bruges til afsavning af materiale. Rengøringsbørste Kan kobles til vandslangen og er nyttig til rengøring af maskinen efter brug. Danish 19

20 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på wiresaven? 1 Hydraulikmotor 2 Hydraulikslangetilslutninger 3 Drivhjul 4 Wiremagasin 5 Magasinscylinder 6 Beskyttelse 7 Bærehåndtag 8 Indstillingsskruer 9 Vandtilslutning 10 Gummihjul 11 Wirebom 12 Forankringsstiver 13 Trykreduceringsblok 14 Drejelige hjul 15 Styrehjul 16 Brugsanvisning 20 Danish

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DCR300 DCR100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Lisätiedot

PP 455 E Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

PP 455 E Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PP 455 E Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer.

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer. SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

Svenska. Innehåll. Symbolförklaring... 5. Säkerhetsinstruktioner... 6. Inledning... 7. Vad är vad... 8. Tekniska data... 10

Svenska. Innehåll. Symbolförklaring... 5. Säkerhetsinstruktioner... 6. Inledning... 7. Vad är vad... 8. Tekniska data... 10 SE NO DK FI Bruksanvisning p. 3 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning p. 19 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer.

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PP 48 HF Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

AD 10. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

AD 10. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen: VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer.

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen: VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WS 440 HF Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen: VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer.

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen: VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WS 482 HF Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje PP490 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. PP 44 HF Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WB53S e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler i bruksanvisningen: Symboler på maskinen: 2 Svenska

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler i bruksanvisningen: Symboler på maskinen: 2 Svenska SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

PP 480 HF. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje

PP 480 HF. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SE DK FI NO Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje Bruksanvisning SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Maskinen kan vara farlig. Slarvigt eller

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje PP220 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

DC Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kyättöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

DC Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kyättöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje PP65 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PG450 Läs igenom bruksan visningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 136 LiC Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

PP 440 HF. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje

PP 440 HF. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje PP65 äs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje PG 400 PG 280 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Avsedd endast för icke-metallisk flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Avsedd endast för icke-metallisk flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 535R, 535RT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du hjælpe mig, tak? Avun pyytäminen Snakker du engelsk? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? snakker du _[language]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 536LiHD60 536LiHD70 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

TRIUMPH CHAMPION PRO 17 H EXCELLENT EXCELLENT H PRO 19 H

TRIUMPH CHAMPION PRO 17 H EXCELLENT EXCELLENT H PRO 19 H SE - Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. DK - Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning PP65 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

PG 530. NO Bruksanvisning. DK Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI

PG 530. NO Bruksanvisning. DK Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI SE Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. DK Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT/VARMTVANDSRENSER/HETVAT- TENTVÄTTAR/VARMTVANNSSPYLER KUUMAVESIPESURI/ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot