TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008"

Transkriptio

1 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista. Kunnat käyttävät hankinnan kilpailuttamisessa Tampereen Logistiikan palvelua. Hankintamenettely Avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa Tarjouspyyntö on ollut sähköisenä saatavilla kaupungin internetsivuilla /hankinnat/tarjouspyynnot. Tausta/ Nykytilanne Kaakkois-Pirkanmaan kunnat (Kuhmalahti, Luopioinen, Pälkäne ja Sahalahti) ovat seutukunnan puitteissa toteuttaneet KaPiNetti seutuverkon, jonka käyttäjistä kuntien yhdistymisten jälkeen ovat jäljellä Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat. KaPiNetti yhteistyön puitteissa seutukunta on hankkinut ostopalveluina dataliikenne- ja Internetpalvelut sekä sähköposti- ja www-palvelimet. Käytettävät atksovellukset ovat kuntakohtaisia, samoin puhelinjärjestelmät. Kuntien lisäksi KaPiNetti -yhteistyössä on mukana Aitoossa toimiva säätiön ylläpitämä Anna Tapion koulu. Liitteessä 0 on selvitetty data- ja puhelinverkkojen nykytilanne niin, että nykyiseen Pälkäneen kuntaan v alusta kuuluva entinen Luopioinen on esitetty omana kokonaisuutenaan. Hankinnan kohde Hankinta jakaantuu kahteen kokonaisuuteen: A: Puhelinjärjestelmä ja puhelinliittymät B: Datayhteydet Tarjoaja voi tarjota vain toista tai molempia kokonaisuuksia. Molempia kokonaisuuksia on kuitenkin tarjottava pyydetyssä laajuudessa. Tarjousten vertailu tehdään siten että molemmat kokonaisuudet ver-

2 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 2 (8) taillaan erikseen ja molemmista kokonaisuuksista tehdään omat sopimukset. Molempiin kokonaisuuksiin kuuluu myös erilliset käyttöönottoprojektit joiden vetovastuu on tarjoajalla. Liitteenä 1 olevan vaatimusmäärittelyn mukaisesti A: Puhelinjärjestelmä ja puhelinliittymät B: Datayhteydet Tämä jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin joista viimeinen (A4) on optio. A1. Hankinnan kohteena on Kuhmalahden ja Pälkäneen kuntien puhelinjärjestelmä ja puheliikenne. Kuntayhtymän omistama vanhainkoti Pentorinne ei ole mukana puhelinkilpailutuksessa. Lisäksi Pälkäneen kuntaa koskevana pyydetään selvitys työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmän liitettävyydestä puhelinjärjestelmään. Liitteessä 1 on kohteen vaatimusmäärittely. A2. Käyttöönottoprojekti, joka pitää sisällään kohdan A1 palveluiden siirron uudelle toimijalle. Käyttöönottoprojektin on pidettävä sisällään myös käyttöönottoprojektin projektipäällikkyys. A3. Tarjouksessa on ilmoitettava myös uusien liittymien perustamiskustannukset ja jatkuvat kustannukset. A4. Optiona pyydetään tarjous Pälkäneen kunnan työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmästä. Datayhteydet jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin joista tarjoajan on tarjottava kaikkia. Kohtien vaatimusmäärittelyt on kuvattu liitteessä 1. B1. Pälkäneen kunnanviraston, Luopioisten palvelupisteen ja Anna Tapion koulun sekä niihin kunnan omilla verkkorakenteilla liittyvien laitosten liittäminen samaan 100 Mbps paikallisverkkoon ja liityntäpisteiden kytkimet. B2. 10 Mbps internet-yhteys em. paikallisverkosta. Lisäksi optiona pyydetään erikseen hinnoiteltuna palvelu joka sisältää palomuurin, NAT-palvelun sekä VPNyhteydet internetverkosta.

3 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 3 (8) B3. Yhteydet em. paikallisverkosta kolmeen Logican Tampereen palvelimeen (Hatanpäänkatu 3 F, TAMPERE). Hinta on ilmoitettava kahdelle nopeudelle: 10 Mbps ja 100 Mbps. B4. ADSL-yhteydet tarvittaessa kiinteällä IP-osoitteella liitteestä 1 ilmeneviin muihin Pälkäneen kunnan laitoksiin sekä kuntayhtymän vanhainkoti Pentorinteeseen. Liitteessä on ilmoitettu vaaditut nopeudet. Tarjoajan on ilmoitettava mikä on nopeus, jos tarjoaja ei pysty vaadittuihin nopeuksiin. B5. 10 Mbps internet-yhteys Kuhmalahden kunnanvirastosta ja sen ympärillä olevasta paikallisverkosta. Lisäksi optiona pyydetään palvelu joka sisältää palomuurin, NAT-palvelun sekä VPN-yhteydet internetverkosta. B6. Käyttöönottoprojekti, jonka on pidettävä sisällään kohtien B1-B5 palveluiden siirron uudelle toimijalle. Käyttöönottoprojektin on pidettävä sisällään myös käyttöönottoprojektin projektipäällikkyys. B7. Tarjouksessa on ilmoitettava myös uusien liittymien perustamiskustannukset ja jatkuvat kustannukset eri vaihtoehdoin. Volyymi Tämänhetkiset volyymitiedot on kuvattu liitteessä 2, Volyymit. Hankintamäärät on ilmoitettu sitoumuksetta. Sopimuskausi Osatarjous Sopimuskausi on kolme vuotta + yhden vuoden optio. Optiolla tarkoitetaan tässä mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin ja sen käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on Otetaan huomioon kohdassa Hankinnan kohde mainittuina kokonaisuuksina. Tarjoajan on tarjottava A ja/tai B kokonaisuuksia kokonaisina. Vaihtoehtoiset tarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Toimitusaika Hankinnan suunniteltu aikataulu on seuraava: sopimuskausi alkaa käyttöönottoprojektit (ehdoton takaraja on ) Jatkuva palvelu alkaa (ehdoton takaraja )

4 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 4 (8) Laatujärjestelmä Takuuaika Hinnat Toimittajan on esitettävä lyhyt kuvaus siitä, miten palvelun laatu on varmistettu ja miten sitä tarkkaillaan, esim. laatusertifikaatti. Tarjoajan on esitettävä selvitys siitä, kauanko toimitettuja järjestelmiä vähintään tuetaan ja niiden osien mahdolliset erillistakuut. Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäverottomat, kiinteät hinnat hankinnan kohde -kohdassa eritellyistä osakokonaisuuksista. Muulla tavoin ilmoitettua hintaa ei oteta huomioon. Hinnat tulee ilmoittaa oheisella lomakkeella (liite 3 Hinnat ). Hinnan varaumia ei hyväksytä. Kiinteät hinnat ovat voimassa 2 vuotta sopimuksen alkamisesta. Ennen kolmannen vuoden sekä optiovuoden alkua pidetään hintaneuvottelu. Hintoja voi tällöin korottaa ainoastaan perustelluista syistä ja toimittajan pitää osoittaa nämä perustelut. Jos hintaneuvotteluissa ei päästä yhteiseen sopimukseen hinnoista on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskutus Maksuehto Laskutus tulee olla mahdollista sekä paperi- että verkkolaskutuksena. Kuhmalahden ja Pälkäneen kuntia sekä vanhainkoti Pentorinteen kuntayhtymää laskutetaan kutakin erikseen. Kummankin kunnan laskutuksen tulee noudattaa kunnan ilmoittamaa ja laskujen käsittelyä kunnassa helpottavaa jaottelua. Pälkäneen kunta laskuttaa Anna Tapion säätiötä verkkokustannuksista kunnan ja säätiön keskenään sopimalla tavalla. Tavara tai palvelu voidaan laskuttaa, kun se on hyväksytysti vastaanotettu. Jatkuvat palvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on vähintään 21 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain 4 1 mom. mukainen. Alihankkijat Tarjoajan kelpoisuus Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan käyttämät alihankkijat. Toimittajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Tarjoajan ja alihankkijoiden on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

5 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 5 (8) Tarjoajalta edellytetään tätä tarjouspyyntöä vastaavan laajuinen referenssi. Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyynnön ja sen liitteenä 4 olevan sisällysluettelon mukaisesti ja toimitettava kokonaisuus myös virustarkistetulla CD/DVD-levyllä tai USB-muistitikulla Excel-taulukot Microsoft Excel 2000-formaatissa. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksen ja siinä olevien liitteiden laatimiskielen tulee olla suomi. Kaikessa yhteydenpidossa on voitava käyttää suomen kieltä. Tarjoajien kelpoisuuden arvioimiseksi tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus ja tarjoukseen on liitettävä: - Kaupparekisteriote - Verovelkatodistus - Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta - Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta - Tarjoajan on esitettävä tätä tarjouspyyntöä vastaavan laajuinen referenssi - Tarjoajan on esitettävä viimeistään sopimuksen laatimisen yhteydessä tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Vastaavat tiedot ja todistukset on toimitettava myös alihankkijoiden osalta. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Tarjousten arvioimiseksi tarjoukseen on liitettävä: - Hintaliite täytettynä, liite 3 - Referenssiluettelo (erikseen hanke A ja B) - Käyttöönottoprojektin suunnitelma (erikseen hanke A ja B) - Matkapuhelinverkon kuuluvuusalueet Mikäli paperimuodossa toimitettu tarjous ja CD-ROM versiona toimitettu tarjous poikkeavat toisistaan, paperimuotoista versiota sovelletaan ensisijaisesti. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. Valintaperuste Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kustannuksiin ei lasketa mukaan optioita. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita ovat: Kokonaisuus A, puhelinjärjestelmä o Hinta, painoarvo 80 %, (hinnat ilmoitetaan liitteellä 3)

6 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 6 (8) o Palvelun laatu ja tarjotut lisäpalvelut, painoarvo 20 % Referenssit vastaavista toimituksista, referenssiluettelo liitettävä mukaan Käyttöönottoprojekti ja projektisuunnitelma Tarjotun matkapuhelinverkon kuuluvuus, liitettävä mukaan selvitys ja miten kuuluvuus todennettu Kokonaisuus B, Datayhteydet o Hinta, painoarvo 80 %, (hinnat ilmoitetaan liitteellä 3) o Palvelun laatu ja tarjotut lisäpalvelut, painoarvo 20 % Referenssit vastaavista toimituksista, referenssiluettelo liitettävä mukaan Käyttöönottoprojekti ja projektisuunnitelma Toimittajan oman alan ehdot Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. Hylkäämisperusteet Sopimusehdot Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Valitun toimittajan kanssa Pälkäneen kunta toimii muiden valtuuttamana ja tekee sopimuksen kaikkien osapuolten puolesta. Sopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) 4. Tarjous Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiiriin Pälkäneen kunta kuuluu.

7 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 7 (8) Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjouksen voimassaolo Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tuotteen hinta ja alennusprosentti eivät ole liikesalaisuuksia. Tarjouksen saajalla on kuitenkin oikeus itse harkita, onko joku tieto liikesalaisuuden piiriin kuuluva. Tarjous tulee olla voimassa viisi kuukautta tarjousajan päättymispäivästä. Tarjousten palautus Tarjous kokonaisuudessaan paperilla ja sähköinen versio CD:llä on toimitettava viimeistään klo mennessä suljetussa kirjekuoressa kirjaamoon osoitteeseen: Tampereen kaupunki Tampereen Logistiikka (Käyntiosoite: Jokipohjantie 24) Tampere Kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä Tarjous: Puhe- ja data / Pälkäne. Lisätiedot Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä klo mennessä sähköpostitse osoitteella hankinnat.toimisto(at)tampere.fi. Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla Lisätietopyyntö: Puhe- ja data / Pälkäne. Vastaukset ovat luettavissa viimeistään verkko-osoitteessa: /hankinnat/tarjouspyynnot/ Hankinnan valmistelijana toimii tuoteryhmävastaava Markku Vaarankorpi, puh TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen Logistiikka

8 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 8 (8) Markku Vaarankorpi Tuoteryhmävastaava LIITTEET Liite 0: Nykytilanteen kuvaus Liite 1: Vaatimusmäärittely Liite 2: Volyymit Liite 3: Hintaliite Liite 4: Tarjouksen sisällysluettelo

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot