TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014"

Transkriptio

1 1/6 TARJOUSPYYNTÖ Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA hankinta palvelussa sekä oppilaitoksen omilla internet -sivuilla osoitteessa: 2. Hankinnan kohteen kuvaus Pyörä-alustainen kaivinkone tulee oppilaitoksen maarakennustekniikan opetuksen käyttöön. Koneen tarkemmat tekniset ja muut vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tavarahankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja hankintaasetusta. Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden keskeyttää hankintamenettely mikäli jätetyistä tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että tarjouskilpailun tuloksia ei voi hyödyntää. Tarjouksen tekemisestä, koneiden esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä. Tarjoajan halutessa tarjouspyyntöasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina. 4. Tarjousten käsittely Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjousten vastaanottaminen ja niiden avaaminen. - Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen. - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. - Tarjousten vertailu. - Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen. - Hankintasopimuksen solmiminen.

2 2/6 5. Tarjouksen laatiminen Tarjous tulee sisältää vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus. Saman tarjoajan tarjotessa useampaa eri konetta, on jokaisesta koneesta tehtävä omat tarjouksensa. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankittavaa tavaraa ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteissä 1. Tarjouksessa tulee ilmoittaa liitteen 1 perusvarustetun kaivinkoneen kiinteä arvolisäveroton hinta. Tarjouksessa on ilmoitettava toimitusaika tilauksesta. Toimitusaika saa olla enintään kaksi viikkoa kirjallisesta tilauksesta. Tarjouksessa tulee esittää takuuaika- ja takuuehdot. Takuuaika edellytetään olevan vähintään 12 kk. Tarjoaja voi tarjota koneeseen kuuluvia lisälaitteita mm. kauhat sekä vastaavat laitteet optiona. Optiona tarjottavat laitteet on ehdottomasti hinnoiteltava erikseen vähimmäisvaatimukset täyttävästä kaivinkoneesta. Optiona tarjottavia lisälaitteita ei huomioida tarjousten vertailussa. Hankintayksikkö päättää otetaanko optio osaksi kauppasopimusta. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja siten vertailukelvoton. Tarjous ja sen liitteet tulee antaa kirjallisina suomen kielellä. Tarjoajan muut liitteet (esim. esitteet) voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Tarjouksessa tulee ilmoittaa ajotuntimäärä sekä kyseisen koneen huoltokirja. 6. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoukseen on liitettävä: -todistus verojen maksamisesta (verotoimistosta saatava todistus veronmaksuvelvollisuuden täyttymisestä). - todistus työnantajan lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta (so. työeläke, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksu, yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta YEL). Todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia ja ne on toimitettava tarjouksen yhteydessä. Myyjän on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin. Kotimaisen toimittajan tulee olla rekisteröity myös kotimaiseen ennakkoperintärekisteriin. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan riittäviä taloudellisia, teknisiä tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.

3 3/6 Valitun toimittajan tulee esittää seuraavat todistukset ennen hankintasopimuksen solmimista: - todistus verojen maksamisesta (verotoimistosta saatava todistus veronmaksuvelvollisuuden täyttymisestä). 7. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee olla sisällöltään tarjouspyynnön ehtojen mukainen ja vastata vaadittuja teknisiä sekä muita vaatimuksia. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot ja selvitykset tullakseen huomioiduksi tarjouskilpailussa. Tarjoajan omien vakioehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen esim. hintavaraumien tai poikkeavien maksuehtojen vuoksi. Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. 8. Tarjousten vertailu Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavilla valintaperusteilla ja painoarvoilla. Hinta: Enimmäispisteet 70, halvin tarjous saa maksimipisteet loput suhteutettuna halvimpaan hintaan (halvin hinta/ vertailtava hinta) x 70 Tekniset ominaisuudet: Enimmäispisteet 30. Suurin kaivusyvyys, perän kääntösäde,, hydrauliikan tuotto, kaivuvoima, ohjaamon ergonomia, (näkyvyys ulos, hydrauliikan- ja ohjauslaitteiden hallinta), koneen ikä ja sen kunto. Ajotuntimäärä ja vuosimalla: Ikävuosivähennys 5 % / v. Käytetyssä koneessa käyttötuntien enimmäismäärä saa olla enintään 3000 h ja vuosimalli 2008 tai uudempi. Koekäyttö ja yleiskunto arviointivaiheeseen valitaan kolme (3) yllämainitussa vertailussa eniten pisteitä saanutta tarjousta. Koekäytön ja yleiskunnon määrittelyn ajankohdat sovitaan tarjoajien kanssa erikseen. Valituista koneesta tehdään pisteytys hinnan, koekäytön ja sen yhteydessä tehdyn yleiskunnon kartoituksen perusteella. Koekäyttö ja yleiskunto: Koekäyttötilaisuudessa todetaan, että tuote on tarjouspyynnön ehdot täyttävä. Ostajan edustaja /edustajat suorittavat koekäytön ja yleiskunnon määrittelyn myyjän edustajan läsnä ollessa erikseen sovittavana ajankohtana. Koekäytössä parhaan arvioinnin saanut saa enimmäispisteet 30, loput sijalukunsa mukaan, toinen saa 20, kolmas 10 pistettä. Kokonaistaloudellisuuden valintakriteerien maksimipisteet ovat yhteensä 100 pistettä.

4 4/6 9. Hinnat Tarjoushintaan tulee sisältyä liitteessä 1 asetetun koneen ominaisuudet ja vaatimukset sekä kaikki tavaran toimituksesta ja käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi koneen tarjoushintaan tulee sisältyä kaikki tuki- ja huoltopalveluista aiheutuvat kustannukset mahdollisen takuun ajalle. Tarjoushintaan on sisällyttävä myös käyttäjäkoulutus 1 päivä joka toteutetaan tilaajan osoittamassa paikassa, oppilaitoksen alueella. Hintavaraumia ei hyväksytä. Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäverottomat, kiinteät hinnat euroina. Hintavaraumia ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Hankinta toteutetaan määrärahojen puitteissa. Takuuaika: Takuuaika vähintään 12 kk. 10. Toimitusehto Toimitusehto Länsirannikon koulutus Oy, Luuta-Kreetantie 1, Pori. Tarjouksessa tulee ilmoittaa toimitusaika tilauksesta, toimitus kuitenkin viimeistään Hankintasopimus ja muut ehdot Sopimukseen sovelletaan Julkisen hallinnon yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 TAVARAT). Tarjoajan omien sopimusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen, kuten hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen vuoksi. Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus tulee voimaan kun päätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjous Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Porin käräjäoikeudessa. Maksuehto: Maksuehto paperilaskulla 21 pv netto ja sähköisellä 14 pv netto, kun tavara on hyväksytysti vastaanotettu ja lasku on saapunut. Viivästyskorko on korkolain 4 1 mom. mukainen.

5 5/6 12. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi seuraavasti: -Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö. - Yleisesti julkiseksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 13. Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Tarjousten palautus Tarjoukset tulee jättää viimeistään klo mennessä joko postitse tai sähköpostilla osoitteeseen: - postitse (suljetussa kirjekuoressa) ositteella: Länsirannikon koulutus Oy Talo- ja maarakennusosasto Pekka Träskelin PL Pori - tai sähköisesti osoitteeseen Kuoressa ja sähköpostin aiheena pitää olla ehdottomasti oltava merkintä kaivinkone. 14. Lisätiedot Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa: Lisäkysymys: kaivinkone. Kysymykset on lähetettävä kello mennessä. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä mahdolliset muutokset tarjouspyyntöasiakirjoihin julkaistaan kello mennessä Länsirannikon Koulutus Oy:n internet-sivuilla osoitteessa:

6 6/6 LIITE 1 Koneen vähimmäisvaatimukset: Pyöräalustainen. Uusi tai käytetty. Työpaino: >8000 kg Varusteena puskulevy. Mono tai kaksiosainen puomi. Hydraulinen pikakiinnike h45. Lisähydrauliikka (kaksisuuntainen) maksimituotto 130 l/min. Valmistusvuosi 2008 tai uudempi. Koneen käyttötunnit enintään 3000 h. Lämmityslaitteellinen ja ilmastoitu turvaohjaamo. Soitin/radio. Majakka. CE hyväksytty. Hankinnan arvo enintään alv 0% Hankintamenettely: Hankintamäärä: Avoin Yksi

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 24.6.2014 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot