KUVAILULEHTI Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)"

Transkriptio

1 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011

2 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 Julkaisun osat Tiivistelmä Ulosottolaitoksen muodostavat Valtakunnanvoudinvirasto ja sen alaiset 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen toimintaympäristöä, suoritteita, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sen tilastotiedot perustuvat suurimmaksi osaksi Valtakunnanvoudinviraston julkaisemaan ulosottotoimen tilastojulkaisuun. Ulosoton asiamäärät kohosivat kuluneella kaudella lähes kolmeen miljoonaan saapuneeseen asiaan. Asiamääriä lisäsivät mm. ajoneuvoverojen kasvaneet määrät, pikaluottojen voimakas kasvu ja perimiskulujen suuresti lisääntynyt ulosottoperintä. Euromääräinen perimistulos jatkoi selkeää kasvuaan, ja ensimmäistä kertaa ulosottomaksutulojen kanssa ylitettiin miljardin perityn euron raja. Ulosottolaitoksen tulos ja palvelukyky ovat olleet kaikkiaan varsin hyvällä tasolla. Maksuhäiriöpolitiikan alueella perinnän tehokkuus ja ylivelkaantuneitten ongelmien helpottaminen ovat saavuttaneet kohtalaisen hyvän tasapainon. Perinnän kulut ovat kuitenkin olleet varsin korkealla tasolla. Valtakunnanvoudinvirasto on oikeuspoliittisissa kannanotoissaan puuttunut tähän ongelmaan. Lainvalmistelussa on havaittavissa pyrkimys tämän seikan korjaamiseen. Ulosottolaitoksessa toteutettiin kertomusvuonna 2011 useita uudistuksia. Ulosottolaitos toteutti tulostavoitteidensa mukaisesti erikoisperinnän laajentamisen koko maahan vuoden 2011 aikana. Tarkoituksena on tehostaa vaikeasti selvitettävien ulosottotapausten tutkintaa. Vuonna 2011 annettiin oikeusministeriölle jatkovalmistelua varten myös esitys ulosottovirastojen toimipaikoista. Lisäksi ulosoton sähköinen asiointi internetissä otettiin käyttöön kesäkuussa Avainsanat: (asiasanat) ulosotto Muut tiedot (Diaari) VVV 236/031/2012 Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN 34 Kokonaissivumäärä suomi Kieli Hinta Luottamuksellisuus julkinen Jakaja Valtakunnanvoudinvirasto Kustantaja

3 PRESENTATIONSBLAD RIKSFOGDEÄMBETET Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Riksfogdeämbetet, förvaltningsenheten Utgivningsdatum Typ av publikation Verksamhetsberättelse Uppdragsgivare Riksfogdeämbetet Datum då organet tillsattes Publikation Utsökningsväsendets verksamhetsberättelse 2011 Publikationens delar Referat Utsökningsväsendet består av Riksfogdeämbetet och 22 lokala utsökningsverk som är underställda det. Utsökningsväsendet ingår i justitieministeriets förvaltningsområde. Verksamhetsberättelsen beskriver utsökningsväsendets verksamhetsmiljö, prestationer, resultat och inflytande. De statistiska uppgifterna i den baserar sig till största delen på utsökningsväsendets statistiska publikation som utges av Riksfogdeämbetet. Antalet ärenden inom utsökningen ökade till närmare tre miljoner inkomna ärenden under perioden. Till det ökade antalet ärenden bidrog bland annat en större mängd fordonsskatter, en kraftig uppgång av snabbkrediter och en stor ökning i utsökningen av indrivningsavgifter. Indrivningsresultatet i euro fortsatte att öka och för första gången överskred intäkterna från utsökningsavgifterna gränsen på en miljon euro. Utsökningsväsendets resultat och serviceförmåga har som helhet betraktat varit på en mycket god nivå. Inom betalningsstörningspolitiken har effektiviteten i indrivningen och underlättandet av problemen för överskuldsatta uppnått en relativt god balans. Kostnaderna för indrivningen har dock legat på en hög nivå. Riksfogdeämbetet har i sina rättspolitiska ställningstaganden befattat sig med problemet. En strävan efter att rätta till saken kan noteras i lagberedningen. Flera förnyelser genomfördes vid utsökningsväsendet under Utsökningsväsendet verkställde i enlighet med sina resultatmål under 2011 en utvidgning av specialindrivningen till att omfatta hela landet. Syftet är att göra undersökningen av svårutredda utsökningsfall mer effektiv. År 2011 lämnades till justitieministeriet för vidare beredning också ett förslag om utsökningsverkens verksamhetsställen. Vidare togs utsökningens elektroniska ärendehantering på internet i användning i juni Nyckelord: (ämnesord) utsökning Övriga uppgifter (Diarie) VVV 236/031/2012 Seriens namn och nummer ISSN ISBN 34 Sidoantal finska Språk Pris Sekretessgrad offentlig Distribution Riksfogdeämbetet Förlag

4 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2011 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 1 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleistä Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tehtävät Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna Toimintamenot 7 5 ULOSOTTOVIRASTOT Vaikuttavuus Tuotokset ja laadunhallinta vuonna Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Numeeriset tavoitteet Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi Laadulliset tavoitteet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna Ulosottovirastojen maksutulot ja toimintamenot Tarmo, työajan seuranta ja kustannuslaskenta Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuman muodostaminen 21 LIITTEET 1 Kartat ulosottovirastojen toimialueista ja erikoisperintäalueista 2 Ulosottoon saapuneet asiat ja saamiset vuodesta Ulosottoon saapuneiden asioiden ja rahasaamisten jakauma vuonna Käsittelyajat; velalliset ja asiat ulosotossa yhtäjaksoisesti Onnistunut perintä; maksettujen ja varattomaksi todettujen asioiden ja saamisten suhde 6 Ulosottolaitoksen henkilöstötilinpäätös vuonna Ulosottovirastojen kustannukset vuonna Ulosottovirastojen tulostavoitteet vuonna 2011 ja niiden toteutuminen 9 Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuma

5 VVV 236/031/12 ULOSOTTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ESIPUHE Ulosottolaitoksen muodostavat Valtakunnanvoudinvirasto ja sen alaiset 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen toimintaympäristöä, suoritteita, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sen tilastotiedot perustuvat suurimmaksi osaksi Valtakunnanvoudinviraston julkaisemaan ulosottotoimen tilastojulkaisuun. 2 JOHDON KATSAUS Ulosottotoimen lainsäädäntö, organisaatio, tietojärjestelmät ja palkkausjärjestelmät on uusittu viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Työnkulkuja ja henkilöstön tietotaidon tasoa on parannettu. Tällä on pyritty myös entistä yhtenäisempään käytäntöön koko maan alueella. Tietotekniikan ja organisaation kehittymisen myötä ulosottolaitoksen työntekijöiden määrä on vähentynyt tuntuvasti. Viidessätoista vuodessa henkilöstömäärä on vähentynyt noin 20 prosenttia. Kun ulosottoasioiden määrä on kasvanut, merkitsee tämä tuottavuuden (käsitellyt asiat/henkilötyövuosi) noin 65 prosentin nousua. Myös perimistulos on parantunut. Valtakunnanvoudinvirasto perustettiin vuoden 2010 alussa, eli kulunut kausi oli toinen toimintavuosi. Toiminnan käynnistämisen yhteydessä turvattiin ensin välttämättömien toimintojen häiriöttömyys; toiminnan alkaessa vakiintua on erilaisia uusia hankkeita käynnistetty runsaasti. Niukasti resursoitu keskusviranomainen onkin ollut varsin työllistetty. Tähän ovat osaltaan myötävaikuttaneet suuret meneillään olleet hankkeet, kuten erikoisperinnän laajentaminen koko maahan ja toimipaikkaverkoston uudelleen arviointi. Myös itse hallinto mm. talouden jatkuva sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin, toimitiloissa tapahtuneet lukuisat muutokset ja kihlakunnanvoutien suuri vaihtuvuus eläkkeelle siirtymisen seurauksena ovat työllistäneet keskusvirastoa. Oikeudellisen yksikön toiminta on niin ikään ollut vilkasta. Toimintaa haittaavina tekijöinä on koettu alueellistamisen tuoma viraston hajaannus ja matkustamisen tarve sekä rekrytoinnin vaikeus. Myös Valtakunnanvoudinviraston ja oikeusministeriön välistä työnjakoa olisi vielä tarkasteltava. Maan talous on ollut vuonna 2011 jälleen epävarmassa tilanteessa ja orastava kasvu on tyrehtynyt. Työllisyysluvut ovat kuitenkin pysyneet kohtuullisina. Ulosoton asiamäärät kohosivat kuluneella kaudella lähes kolmeen miljoonaan saapuneeseen asiaan. Asiamääriä lisäsivät mm. ajoneuvoverojen kasvaneet määrät, pikaluot-

6 2 tojen voimakas kasvu ja perimiskulujen suuresti lisääntynyt ulosottoperintä. Euromääräinen perimistulos jatkoi selkeää kasvuaan, ja ensimmäistä kertaa ulosottomaksutulojen kanssa ylitettiin miljardin perityn euron raja. Ulosottolaitoksen tulos ja palvelukyky ovat olleet kaikkiaan varsin hyvällä tasolla. Maksuhäiriöpolitiikan alueella perinnän tehokkuus ja ylivelkaantuneitten ongelmien helpottaminen ovat saavuttaneet kohtalaisen hyvän tasapainon. Perinnän kulut ovat kuitenkin olleet varsin korkealla tasolla. Valtakunnanvoudinvirasto on oikeuspoliittisissa kannanotoissaan puuttunut tähän ongelmaan. Lainvalmistelussa on havaittavissa pyrkimys tämän seikan korjaamiseen. Ulosottolaitoksen henkilöstöpolitiikka on pitkälti oikeusministeriön viitoittamien periaatteiden mukaista. Työtyytyväisyystutkimusten mukaan ulosoton henkilökunta on varsin tyytyväinen työoloihinsa. Samoin tyytyväisyys tietotekniikan toimivuuteen on ollut hyvä. Henkilöstömme antaa näistä korkeampia arvosanoja kuin valtiolla tai oikeushallinnossa yleensä. Monien uudistusten rasittamaa henkilökuntaa on kuitenkin jatkuvasti tuettava ja sen jaksamisesta kannettava huolta. Ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunta eli YT-elin toimii aktiivisesti ja nostaa henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä tarkempaan tarkasteluun. Ulosottolaitos ja sen käsittelemät asiat ovat olleet julkisuudessa aikaisempaa enemmän. Osittain asia johtuu tehostuneesta viestinnästä, osittain yksittäisistä yleisöä puhuttaneista tapahtumista ja lainsäädäntöuudistuksista. Kansainvälistä vuorovaikutusta on ollut varsin paljon. Kiinteät suhteet Pohjoismaihin on hoidettu kauden aikana vierailulla Ruotsiin ja osallistumalla pohjoismaisille voutipäiville Bergenissä, Norjassa. Vierailulla oltiin myös Tallinnassa. Seminaareihin osallistuttiin Venäjällä Pietarissa ja Armeniassa. Ulosotto-organisaatio OIKEUSMINISTERIÖ VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Hallintoyksikkö Kehittämis- ja ohjausyksikkö Oikeudellinen yksikkö Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsinki Itä- ja Keski-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ULOSOTTOVIRASTOT Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi-Pohja Länsi-Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Päijät-Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais-Suomi Ahvenanmaan mkv

7 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3. 1 Yleistä Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ylittää edellisen laman tason. Velkaantumisasteen mittarina käytetään maksamatta olevan velkamäärän eli luottokannan osuutta kotitalouksien kaikista käytettävissä olevista tuloista vuodessa. Kuluttajien suuret velat ovat useimmiten asuntovelkoja. Ongelmiksi ne muodostuvat silloin, jos velallisen olosuhteet muuttuvat esimerkiksi sairauden tai työttömyyden vuoksi. Yhä useamman velallisen ongelmat aiheutuvat kulutuksen rahoittamisesta pikaluotoilla ja muilla eri lähteistä otetuilla lainoila. Työttömyysaste oli vuonna 2011 keskimäärin 7,8 prosenttia (v ,4 %). Vuonna 2011 käräjäoikeuksiin saapui velkomusasiaa, mikä on 12 prosenttia ( asiaa) enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös konkurssiasioiden ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioiden määrä on noussut. Yrityssaneerausten määrä sen sijaan on hieman laskenut. Suomen Asiakastiedon keräämien tietojen mukaan vuonna 2011 niiden yksityisten henkilöiden määrä, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, oli ja yritysten määrä Maksuhäiriöisten määrät lisääntyivät edellisestä vuodesta. Vuonna 2011 annettiin runsaat uutta velkomustuomiota, joista yksityisille henkilöille. Yksityishenkilöiden tuomioista lähes 63 prosenttia annettiin tili- ja kertaluotoista ja rahoitussaatavista yleensä (lisäystä 28 % edellisestä vuodesta), 11 prosenttia luokittelemattomista saatavista ja 10 prosenttia televeloista. Ulosotossa taantuma näkyy pienellä viiveellä velallisten, asioiden ja saatavamäärien lisääntymisenä. Vuoden 2011 aikana ulosotossa olevien velallisten lukumäärä oli noussut edellisen vuoden tasosta. Ulosottoon saapuneet verot, julkiset maksut ja yksityisoikeudelliset asiat lisääntyivät. Elatusapu- ja sakkoasiat sen sijaan vähenivät. 3.2 Vaikuttavuus Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelmaan on koottu ne oikeuspoliittiset keinot, joiden tavoitteena on maksuvelvoitteiden tehokas täytäntöönpano ja velkaantumisesta aiheutuvien ongelmien ja kustannusten hallinta. Keskeisimpiä vaikuttamiskeinoja ovat lainsäädäntö, organisaatioiden ja työnkulkujen kehittäminen sekä ennalta estävä työ. Maksuhäiriöpolitiikan pitkän aikavälin tärkeimmät yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat: - rekisteröitävien maksuhäiriöiden ennalta ehkäiseminen - luottotappioiden torjuminen - velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviämisen edistäminen - harmaan talouden ja väärinkäytösten torjuminen - perintäkustannusten pitäminen kohtuullisina.

8 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tehtävät Valtakunnanvoudinviraston tehtävänä on muun muassa huolehtia ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä, kehittää ulosottotoimea oikeusministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti sekä avustaa oikeusministeriötä strategisessa suunnittelussa, talousarvion valmistelussa ja lainvalmistelussa. Virasto ylläpitää ja kehittää ulosottolaitoksen käytössä olevia tietojärjestelmiä, ratkaisee sille kuuluvat ulosottoviranomaisten toimintaa koskevat kantelut ja korvausvaatimukset ja kehittää ulosottotoimen hallinnon kansainvälistä yhteistyötä. 4.2 Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2011 Valtakunnanvoudinvirasto teki oikeusministeriölle esityksen oikeusministeriön asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista. Esityksen tavoitteena on ulosoton nykyaikaista palveluntarvetta vastaava toimipaikkaverkosto, joka luo edellytykset toiminnan yhtenäisyydelle, tehokkuudelle ja turvalliselle työympäristölle. Esityksen mukaan ulosotto toimisi jatkossa nykyisten 178 toimipaikan sijaan 65 toimipaikassa, joista 22 on päätoimipaikkaa ja 41 sivutoimipaikkaa. Toimipaikkauudistus koskisi noin 120 viranhaltijaa, joille kaikille varattaisiin tilaisuus siirtyä työskentelemään saman ulosottoviraston jossakin muussa toimipaikassa. Ulosoton erikoisperintä toimii osana talousrikostorjuntaa, jossa toiminnot keskittyvät vaikeasti selvitettäviin velallisiin ja rikoshyödyn pois ottamiseen. Valtakunnanvoudinviraston tehtävänä oli laajentaa erikoisperintä koko maahan (Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina , ). Maanlaajuinen toiminta käynnistyi kuudella erikoisperintäalueella alkusyksystä Kullakin alueella yhden ulosottoviraston yhteyteen perustettiin erikoisperintätehtävien hoitamiseen erikoistuneet yksiköt. Henkilöstö, jonka määrä erikoisperintätehtävissä on yhteensä noin 45 htv, on saatu rekrytoitua ulosottosektorin sisältä. Harmaan talouden torjunnassa yhteistyö muiden viranomaisten (veroviranomaiset, poliisi, tulli, konkurssiasiamies, syyttäjä) kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Sidosryhmäyhteistyö on ollut aktiivista. Myös muu sidosryhmäyhteistyö on ollut toimivaa. Yhteisistä hankkeista ja menettelytavoista on neuvoteltu Kelan, perimistoimistojen, Finanssialan keskusliiton, pankkien, vakuutusyhtiöiden, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Luottokunnan kanssa. Valtakunnanvoudinvirasto asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ulosottolaitoksen nykyinen tietotuotannon, raportoinnin ja tilastoinnin tarve sekä tehdä ehdotus niiden kehittämiseksi. Lisäksi työryhmän tuli tehdä esityksensä ulosoton henkilöstön mitoitusperusteista. Työryhmän ehdotus valmistui Riidattomien yksityisoikeudellisten saatavien sähköinen asiointi, WebUljas, otettiin käyttöön kesäkuussa 2011 koko maassa. Myös julkisten saatavien sähköinen hakeminen on mahdollista WebUljaksen kautta. Ulosoton toimintaa ja työmenetelmiä kehitettiin erityisesti toiminnan yhdenmukaistamiseksi kouluttamalla henkilöstöä, tulosohjauksella, vuotuisilla virastopäälli-

9 köiden tulos- ja kehityskeskusteluilla, tarkastustoiminnalla, sekä sidosryhmäyhteistyöllä. 5 Johtamiskoulutus ja yhtenäistävä koulutus olivat vuonna 2011 järjestettyjen koulutusten painopistealueita. Kihlakunnanvoudeille ja toimiston esimiehille järjestettiin kaksipäiväinen johtamiskoulutus. Kihlakunnanvoutien vuosittaiset neuvottelupäivät pidettiin Helsingissä. Ulosoton henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua myös oikeusministeriön järjestämään lähiesimieskoulutukseen. Yhtenäistävänä koulutuksena kihlakunnanulosottomiehille ja toimistohenkilöstölle järjestettiin ulosottokurssit, joiden tavoitteena on luoda henkilöstölle valmiudet toimia muuttuneessa ja monimuotoisessa toimintaympäristössä. Ulosottohenkilöstön erikoistumista ja vaativan perinnän osaamista edistettiin yritysperinnän, tiedonhankinnan ja prosessinhallinnan koulutuksella sekä toimistohenkilöstön teemapäivillä. Lisäksi ulosottolaitoksen uusille virkamiehille järjestettiin Tervetuloa ulosottoon -päivä, jonka tarkoituksena oli mm. tutustuttaa uudet työntekijät ulosottolaitoksen arvoihin ja periaatteisiin. Ruotsinkieliselle henkilöstölle annettiin koulutusta ajankohtaisista asioista heidän omalla äidinkielellään kaksipäiväisessä seminaarissa. Kihlakunnanvoutien rekrytointia tukevan, ensisijaisesti ulosotto-organisaation ulkopuolisille ja ylemmän oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneille juristeille suunnatun ulosoton koulutus- ja harjoitteluohjelman (Voutiakatemian) kolmas vuosikurssi käynnistettiin syyskuussa Harjoittelun aiemmin suorittaneista 20 henkilöstä 16 on sijoittunut ulosottolaitoksen palvelukseen. Valtakunnanvoudinviraston asettama koulutuksen yhteistyöryhmä jatkoi toimintaansa ulosottovirastojen henkilöstön koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Paikallista ja sisäistä viestintää kehitettiin. Valtakunnanvoudinvirasto paransi ulosottovirastojen tehostetun viestinnän valmiuksia laatimalla ulosottovirastoille tarkennetun ohjeen. Lisäksi ulosottovirastoille on laadittu verkkoviestinnän ohjeistuksia. Valtakunnanvoudinvirasto vastaa omalta osaltaan ulosottolaitoksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Sisäiseen viestintään liittyen merkittävimmistä asioista, kuten ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnan asioista sekä toimipaikkaverkoston kehittämisestä, on viestitty suunnitelmallisesti. Valtakunnanvoudinvirasto osallistui myös oikeusministeriön asettamaan koko hallinnonalan verkkosivujen kehittämistyöhön, jolla sisäistä ja ulkoista verkkoviestintää pyritään edelleen tehostamaan. Valtakunnanvoudinvirasto toimitti vuositarkastuksen 21 ulosottovirastossa vuonna Tarkastukset perustuivat yhtenäiseen tarkastussuunnitelmaan, joka jakautui perus- ja teema-aiheisiin. Perusosa käsitti kirjanpidon ja rahaliikenteen sekä tuloksellisuuden tarkastelua. Teemaosuudessa käytiin läpi viraston toimintaa ja tulostavoitteiden toteutumista viraston käytännön toiminnassa. Tarkastajilla oli käytettävissään verrattain laajat rootelikohtaiset tiedot.

10 6 Tuloksellisuustarkastelun painopisteenä oli edelleen asioiden käsittelyn joutuisuus ja etupainotteisuus. Lähes kaikki virastot olivat laatineet vähimmäisvaatimukset täyttävät sisäisen valvonnan ohjeet. Tulossopimukset oli virastoissa käsitelty henkilöstön kanssa riittävän laajasti. Virastojen yleinen tuloksellisuus ja perintätulokset olivat hyvät. Perinnän euromääräinen tavoite saavutettiin kaikissa virastoissa. Ulosoton asiakasvarojen kirjanpitoa koskevien asioiden hoito on asianmukaista, ja sen taso on parantunut viime vuosina. Kirjaaminen oli useimmissa virastoissa joutuisaa. Asiakirjahallinnossa ja kirjaamisessa oli kuitenkin sekä virastojen välillä että virastojen sisällä huomattavia eroja. Erot johtuvat osittain hajautetusta organisaatiosta, mikä vaikeuttaa töiden järjestämistä ja resurssien kohdentamista. Ulosottovirastot ovat enenevässä määrin ottaneet käyttöön virastokohtaisen lähestymistavan toimistotyön organisoinnissa. Toimipaikkoihin ja osastoihin sidoksissa ollut toimintatapa on vähenemässä. Toimiston tiimityömalleja on joissakin virastoissa käytössä. Virastot ovat pyrkineet yhtenäistämään käytäntöjä ja toteuttamaan tulostavoitteiden mukaista toimintaa. Rootelien hoito oli yleisesti tyydyttävää. Puutteita havaittiin maksusuunnitelmien dokumentoinnissa, toimivuudessa ja mitoituksessa. Useassa ulosottovirastossa oli aloitettu kihlakunnanulosottomiesten perintäryhmäkokeiluja. Kokemukset olivat myönteisiä. Ulosoton vuositarkastuksista on laadittu erillinen yhteenvetokertomus vuodelta Valtakunnanvoudinviraston oikeudellisen yksikön tehtäviin kuuluvat ulosoton yleinen neuvonta ja asiakaspalvelu, kantelujen tutkiminen, kansalaiskirjeisiin vastaaminen, vahingonkorvausasiat niin hallinnollisessa menettelyssä kuin tuomioistuimissa, valtion puhevallan käyttö ulosottovalitusten oikeudenkäyntikuluasioissa, lupien myöntäminen tietojärjestelmähakijoille. Toisen toimintavuoden aikana oikeudellinen yksikkö - käsitteli 21 kantelua - käsitteli 11 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta - antoi oikeudenkäyntikuluasioihin 57 lausumaa - antoi eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille yhteensä 13 lausuntoa - antoi muille tahoille 10 lausuntoa - vastasi 106 kansalaiskirjeeseen - antoi eri yhteisölle 22 vastausta - käsitteli 10 tietojärjestelmähakijoiden lupa-asiaa Lisäksi tuomioistuinkäsittelyssä oli 14 vahingonkorvausvaatimusta, joissa oikeudellinen yksikkö käytti valtion puhevaltaa. Oikeudellisen yksikön tulostavoitteena oli käsitellä kaikki kantelut kuudessa kuukaudessa. Ratkaistujen kanteluiden käsittelyaika oli keskimäärin 4,5 kuukautta. Kahden kantelun käsittelyaika oli yli kuusi kuukautta. Myös vahingonkorvausasioiden käsittelyaikaa seurattiin ja se oli 5 kuukautta. 4.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna 2011 Valtakunnanvoudinvirastossa on kaikkiaan 21 vakinaista virkaa sekä yksi ylimääräinen määräaikainen virka. Henkilöstötilinpäätöksen mukaan:

11 - vuoden 2011 lopussa virastossa oli 22 viranhaltijaa - henkilötyövuosien toteuma oli 21,4 - henkilöstön keski-ikä oli 46,4 - viranhaltijoista kolme oli saavuttanut 62 vuoden iän - henkilöstön koulutustaso oli korkea (koulutustasoindeksi 6,0) - sairauspäiviä oli keskimäärin 7,1/ henkilötyövuosi. 7 Valtakunnanvoudinvirastolle laadittiin henkilöstösuunnitelmaluonnos, jonka käsittely on kesken. Ulosottovirastojen henkilöstösuunnitelmien päivittäminen oikeusministeriössä laaditun mallin mukaisiksi siirrettiin toteutettavaksi toimipaikkaverkoston kehittämishankkeen täytäntöönpanon yhteyteen. Ulosottohenkilöstön rekrytointipohjaa ja nykyhenkilöstön ammatillisia valmiuksia on pyritty vahvistamaan koulutuksella. Valtakunnanvoudinviraston ulosottohenkilöstölle järjestämiin 41 koulutustilaisuuteen osallistui henkilöä. 4.4 Toimintamenot Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan Valtakunnanvoudinviraston menot olivat yhteensä , josta palkkausmenojen osuus oli 85 prosenttia. Valtakunnanvoudinviraston toimintamenot vuosina v Muutos % edellisestä vuodesta Palkkaus Toimitilojen vuokrat Muut menot Yhteensä Henkilöstön sijoittuminen neljälle eri paikkakunnalle lisää muun muassa matkakuluja, vaikka virasto on hyödyntänyt kokouksissaan laajasti videoneuvottelutekniikkaa. Tulosneuvotteluissa sovittujen toimintamäärärahojen käyttö jäi suunniteltua alhaisemmaksi, koska henkilöstömenoja vähennettiin tietoisesti pitämällä virkoja täyttämättä, toimitilavuokrien kasvu jäi odotettua pienemmäksi ja välttämättömiä investointeja lykättiin. 5 ULOSOTTOVIRASTOT 5. 1 Vaikuttavuus Ulosottovelalliset, velkaongelmista selviämisen edistäminen Maaliskuussa 2008 voimaan tullut velkojen määräaikaisuus on helpottanut monien velallisten asemaa asteittain. Sen sijaan talouslama on lisännyt jonkin verran velallisten

12 määrää. Nuorten, luvulla ja sen jälkeen syntyneiden, osuus ulosottovelallisista on lisääntymässä. 8 Eri velalliset ulosotossa vuosina Vuosi Muutos edellisestä vuodesta Keskimäärin/ lkm lkm lkm % kihl. uom v v ,9 810 v ,3 821 v ,8 897* * sis. myös erp:ssä toimivat kihlakunnanulosottomiehet Vuonna 2011 ulosotossa oli käsiteltävänä :n eri velallisen saatavia, lisäystä edellisestä vuodesta oli Oikeushenkilöiden määrä vuoden aikana ulosotossa olleista velallisista oli keskimäärin 11 prosenttia. Määrä vaihteli 8 prosentista 14 prosenttiin. Oikeushenkilöiden suhteelliset osuudet olivat suurimmat pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa virastoissa. Velallisten määrä kihlakunnanulosottomiestä kohti oli keskimäärin 897. Vuoden 2011 aikana sama velallinen rekisteröitiin ulosottoon toistuvasti, keskimäärin 2,4 (v ,6) kertaa. Ensikertalaisia, eli velallisia, joita ei vuoteen ollut rekisteröity ulosottoon, oli Vanhentumissäännösten nojalla on maaliskuusta 2008 alkaen poistunut ulosotosta velallisen saatavia, keskimäärin 1,4 velkaa velallista kohti. Vanhentuneiden saatavien kokonaismäärä kohoaa 2,34 miljardiin euroon, josta muiden yksityisoikeudellisten saatavien kuin elatusapujen osuus on 2,25 miljardia euroa. Tietoa siitä, kuinka moni näistä velallisista on selviytynyt veloistaan kokonaan, ei ole käytettävissä. Ulosottovelallisten määrä vuoden lopussa Vuosi Luonnolliset henkilöt, Oikeushenkilöt, Yhteensä, lkm lkm lkm

13 9 Ulosottovelalliset vuodesta 1990, tilannne vuoden lopussa Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Vuoden 2011 lopussa ulosotossa hoidettiin velallisen asioita, lisäystä edellisestä vuodesta oli Näistä pitkäkestoisessa, eli yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ulosotossa oli ollut 17 prosenttia ja yli kaksi vuotta neljännes (24,6 %) (liite 4). Eläkeiän saavuttaneiden eli vuonna 1948 tai aikaisemmin syntyneiden keskimääräinen velka oli euroa. Heidän osuutensa vuoden lopussa ulosotossa olleista velallisista oli 9 prosenttia. Vuonna 1980 tai myöhemmin syntyneitä oli vuoden vaihteessa eli 26 prosenttia kaikista ulosottovelallisista. Alaikäisiä velallisia eli vuonna 1993 tai myöhemmin syntyneitä oli ulosotossa Hyvin nuoria henkilöitä eli vuosina syntyneitä ulosottovelallisia oli enää vain 45 ja heidän ulosottovelkansa kokonaismäärä oli euroa. Alaikäisistä ulosottovelallisista ulosottoviranomaisten pitää tehdä ilmoitus maistraattiin. Alle 30 -vuotiaiden velallisten määrä oli lisääntynyt edellisestä vuodesta henkilöä. Vuoden 2011 lopussa ulosotossa olevat velalliset, asiat ja rahasaamiset Syntymävuosi 1948 tai aikais. Velalliset, lkm Asiat, kpl Perittävä velka 1000 euroa Perittävä velka keskimäärin/ velallinen euroa Perittävä velka keskimää-rin/ asia euroa

14 2000 tai myöhemmin Yhteensä Tuotokset ja laadunhallinta vuonna 2011 Vuoden 2011 saapuneiden asioiden määrä kohosi koko maassa noin kolmeen miljoonaan. Kasvua edellisestä vuodesta oli 10 prosenttia ( asiaa). Lukuun ottamatta elatusapuja ja sakkoja, kaikissa muissa asiaryhmissä oli nousua. Perittäväksi saapuneet julkiset maksut lisääntyivät :lla, josta noususta suuren osan muodostavat erilliset suoraan ulosottokelpoiset perimiskulut. Myös verojen ja yksityisoikeudellisten asioiden määrä on lisääntynyt. Keskimääräinen asioiden käsittelyaika, 6,9 kuukautta, oli asetettua 6,3 kuukauden tavoitetta korkeampi, mutta sitä voidaan pitää asiamäärien kasvu huomioon ottaen tyydyttävänä. Virastojen väliset erot käsittelyajoissa ovat kasvaneet. Perityksi saatu rahamäärä kohosi ennätykselliseen 941 miljoonaan euroon (tavoite 738 milj. euroa). Tulosta nostivat muun muassa lisääntyneet kiinteistöjen ja asuntoosakkeiden myynnit, saatavien ja toistuvaistulon ulosmittaukset sekä tehostunut yritysperintä. Heikentynyt taloudellinen tilanne ei näy vielä ulosoton tuloksissa. Ulosotossa käsiteltävänä olleet asiat vuodesta 1990, kpl Saapuneet Käsitellyt Avoinna

15 Ulosottovirastoissa käsiteltävänä olleet asiat (arvio) 2011 (toteuma) Saapuneet asiat Käsitellyt asiat Vireillä Käsitellyt tiedoksiantoasiat Vuonna 2011 ulosottoon saapui perittäväksi 3 miljardia euroa, mikä on 203 miljoonaan euroa enemmän kuin vuonna Vuoden lopussa perittävänä olevien rahasaatavien euromäärä oli 2,7 miljardia euroa, juoksevat korot mukaan lukien 3,8 miljardia euroa. Vuoden 2011 lopussa passiiviperinnässä oli asiaa (v asiaa) ja 532 miljoonaa euroa (v milj. euroa). Passiiviperinnässä olleille saataville kertyi vuonna 2011 lähes 19 miljoonaa euroa eli 5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Useimmin passiiviperinnän hakijoina ovat yritykset, valtio tai valtion laitokset. Saapuneiden asioiden määrä vuosina oli keskimäärin vuodessa kihlakunnanvoutia kohti , kihlakunnanulosottomiestä kohti ja toimistohenkilöä kohti Keskiarvot on laskettu henkilötyövuosien perusteella (liite 8). Ulosotossa perittävänä olleet rahasaamiset, 1000 euroa Saapuneet Käsitellyt Avoinna

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 Julkaisu 215:1 JULKAISU 215:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän ulosotto

Suomen ja Venäjän ulosotto JULKAISU 2004:07 Suomen ja Venäjän ulosotto Näkemyksiä tilanteesta JULKAISU 2004:07 Suomen ja Venäjän ulosotto Näkemyksiä tilanteesta OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2004 ISSN 1458-6444 ISBN 952-466-031-8 Oikeusministeriö

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 KUVAILULEHTI Tekijät VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Helsinki

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17. Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17. Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17 Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17 Oikeusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014 Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 214 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 8/215 Hallinto Sisäministeriö Helsinki 215 ISSN 2341-8524 ISBN 978-952-324-23- (nid.) ISBN 978-952-324-24-7 (PDF) SISÄMINISTERIÖ

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 8/2009 KIRSTI RISSANEN Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 Helsinki 2009 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2009 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot