ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleistä Vaikuttavuus 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3"

Transkriptio

1 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010

2 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleistä Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tehtävät Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna Toimintamenot 8 5 ULOSOTTOVIRASTOT Vaikuttavuus Tuotokset ja laadunhallinta vuonna Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Numeeriset tavoitteet Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi Laatutavoitteet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna Ulosottovirastojen toimintamenot ja maksutulot Tarmo, työajan seuranta ja kustannuslaskenta Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuman muodostaminen 21 LIITTEET 1 Kartta ulosottovirastojen toimialueista 2 Ulosottovalituksia käsittelevät käräjäoikeudet ja niiden toimialueet 3 Luonnolliset henkilöt velallisina vuoden 2010 lopussa 4 Ulosottoon saapuneet asiat ja saamiset vuodesta Ulosottoon saapuneiden asioiden ja rahasaamisten jakauma vuonna Käsittelyaikoja, velalliset ja asiat ulosotossa yhtäjaksoisesti Onnistunut perintä, vaihtoehtoiset laskentatavat 8 Ulosottolaitoksen henkilöstötilinpäätös vuonna Sairauspoissaolot 10 Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin vuonna Saapuneet asiat suhteutettuna henkilöstöön 12 Ulosottovirastojen menot ja kustannukset vuonna Ulosottovirastojen tulostavoitteet vuonna 2010 ja niiden toteutuminen

3 ULOSOTTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ESIPUHE Ulosottolaitos on vuoden 2010 alusta lukien koostunut Valtakunnanvoudinvirastosta ja sen alaisista 22 paikallisesta ulosottovirastosta. Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Tämä toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen toimintaympäristöä, suoritteita, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sen tilastotiedot perustuvat suurimmaksi osaksi aiemmin oikeusministeriön ja nykyisin Valtakunnanvoudinviraston julkaisemaan ulosottotoimen tilastojulkaisuun. 2 JOHDON KATSAUS Ulosottotoimessa on toteutettu suuria uudistuksia 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Lainsäädäntö, organisaatio, tietojärjestelmät ja palkkausjärjestelmät on uusittu. Työnkulkuja ja henkilöstön tietotaidon tasoa on parannettu. Samaan aikaan ulosottolaitoksen työntekijöiden määrä on vähentynyt tuntuvasti. Ulosoton kenttätyötä koskevat suuret uudistukset valmistuivat vuoden 2008 alusta, jolloin uusittu ulosottokaari tuli voimaan ja paikallisorganisaatio sai nykyiset 22 ulosottovirastoaan (liite 1). Organisaation viimeinen suurempi uudistus koettiin vuoden 2010 alusta; ulosoton väliportaana toimineista lääninhallituksista ja oikeusministeriön ulosottoyksiköstä luovuttiin, ja perustettiin uusi keskushallintoviranomainen, Valtakunnanvoudinvirasto. Alueellistamisratkaisu toi viraston päätoimipaikan Turkuun. Viraston käynnistäminen ja toiminnan suunnittelu työllisti ulosoton hallintoa paljon myös vuonna Voidaan sanoa, että kaikkien näiden uudistusten myötä ulosotto astui vuonna 2010 uuteen aikakauteen.

4 2 OIKEUSMINISTERIÖ VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Hallintoyksikkö Kehittämis- ja ohjausyksikkö Oikeudellinen yksikkö Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsinki Itä- ja Keski-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ULOSOTTOVIRASTOT Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi-Pohja Länsi-Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Päijät-Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais-Suomi Ahvenanmaan mkv Valtakunnanvoudinvirasto on hallintovirasto, eikä sillä ole lainkäyttövaltaa. Ulosoton organisaatio voidaan siten nähdä yhtäältä hallinnollisena organisaationa, joka kaksiportaisena koostuu Valtakunnanvoudinvirastosta ja sen alaisista ulosottovirastoista. Toisaalta ulosotto on lainkäyttöorganisaatio, jossa ulosoton muutoksenhakutie kulkee käräjäoikeuksiin (14), hovioikeuksiin ja korkeimpaan oikeuteen. Yleiset tuomioistuimet toimivat ulosotossa muutoksenhakuviranomaisina (liite 2). Yhteiskunnallisessa ohjauksessa maan ylimpien elimien harjoittama yhteiskuntapolitiikka täsmentyy oikeusministeriön alueella oikeuspolitiikaksi ja oikeuslaitoksessa oikeusturvapolitiikaksi. Laajassa mielessä se käsittää myös maksuhäiriöpolitiikan, joka pyrkii tehokkaaseen perintään ja sisältää myös talousrikostorjunnan tehtäviä, ylivelkaantuneitten uuteen alkuun auttamisen ja perinnän kulutason pitämisen kohtuullisena. Vuosi 2010 merkitsi alhaisen korkotason ja kotitalouksien korkean velkaantumisasteen yhdistelmää tilanteessa, jossa taloudellinen laskusuhdanne finanssikriisin seurauksena alkoi kääntyä taas nousuun. Riskitekijänä tilanteessa on korkotason nousu korkean velkaantumisasteen vallitessa. Ulosottotoimen tilastoissa näkyi voimakas euromääräisen tuloksen kasvu, mikä selittynee monen eri tekijän avulla. Useat uudistukset ovat tehostaneet toimintaa niin ulosmittauksissa kuin realisoinnissakin. Uudistusten tulokset näkyvät näin käytännön toiminnassa. Tavoitteiden ja käytäntöjen viemisessä ulosottopiireihin on koulutuksella ja tarkastustoiminnalla keskeinen rooli. Ulosottomenettelyn onnistumista oikeuden toteuttajana ja asianmukaisena menettelynä on vaikeampi mitata. Ulosottovalitusten ja kantelujen määrät ovat pysyneet jotakuinkin ennallaan. Ulosoton muutoksenhakufrekvenssi on alhainen asiamääriin ja toimitusten määriin verrattuna. Muutoksenhaku johtaa harvoin toimenpiteen kumoamiseen. Kantelut eivät useimmiten anna aihetta toimenpiteisiin. Näin tarkastellen oikeusturvassa ei näyttäisi olevan huolestuttavia puutteita. Muutoksenhakuportaiden määrä on ulosotos-

5 sa varsin riittävä: itseoikaisumahdollisuuden jälkeen käytettävissä on vielä kolme muutoksenhakuastetta. 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3. 1 Yleistä Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ylittää edellisen laman tason. Kotitalouksien velkaantumisasteen mittarina käytetään maksamatta olevan velkamäärän eli luottokannan osuutta kotitalouksien kaikista käytettävissä olevista tuloista vuodessa. Kuluttajien suuret velat ovat useimmiten asuntovelkoja. Ongelmiksi ne muodostuvat silloin, jos velallisen olosuhteet muuttuvat esimerkiksi sairauden tai työttömyyden vuoksi. Usein ongelmat syntyvät myös pikavipeistä ja useista eri lähteistä otetuista lainoista. Käräjäoikeuksiin saapuneiden velkomuskanteiden määrä on laskenut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen huomattavasti aikaisempia vuosia korkeampi. Myös konkurssihakemusten määrä on laskenut. Sen sijaan yksityishenkilöiden velkajärjestely- ja yrityssaneeraushakemusten määrä on lisääntynyt. Suomen Asiakastiedon keräämien tietojen mukaan vuonna 2010 niiden yksityisten henkilöiden määrä, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, oli ja yritysten määrä Määrät lisääntyivät edellisestä vuodesta. Vuonna 2010 annettiin runsaat uutta velkomustuomiota, joista yksityisille henkilöille. Yksityishenkilöiden tuomioista lähes 60 % annettiin tili- ja kertaluotoista ja rahoitussaatavista yleensä ja 18 % luokittelemattomista saatavista. Näiden saatavalajien määrät nousivat edellisestä vuodesta. Myös varattomaksi todettujen velallisten ja asioiden määrä ulosotossa lisääntyi. Vaikka bruttokansantuote on kääntynyt lievään nousuun, työttömyys on pysynyt edelleen korkeana. Tilastokeskuksen tietojen mukaan työttömyysaste oli vuonna 2010 keskimäärin 8,4 % (v ,2 %). Taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy pienellä viiveellä. Ulosotossa taantuma näkyy rekisteröityjen velallisten, asioiden ja saatavamäärien lisääntymisenä. Ulosottovirastojen hyvän toimintakyvyn seurauksena vuoden lopussa ulosotossa olevien velallisten lukumäärä on hiukan laskenut. 3.2 Vaikuttavuus Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelmaan on koottu ne oikeuspoliittiset keinot, joiden tavoitteena on maksuvelvoitteiden tehokas täytäntöönpano ja velkaantumisesta aiheutuvien ongelmien ja kustannusten hallinta. Keskeisimpiä vaikuttamiskeinoja ovat lainsäädäntö, organisaatioiden ja työnkulkujen kehittäminen sekä ennalta estävä työ. Maksuhäiriöpolitiikan pitkän aikavälin tärkeimmät yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat: - rekisteröitävien maksuhäiriöiden ennalta ehkäiseminen - luottotappioiden torjuminen - velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviämisen edistäminen - harmaan talouden ja väärinkäytösten torjuminen - perintäkustannusten pitäminen kohtuullisina.

6 4 Velkaongelmista selviämistä on viime vuosina pyritty edistämään monin lainsäädäntöuudistuksin. Ulosotto- ja luottotietolainsäädäntö on uudistettu ja yksityishenkilön velkajärjestelylakia ja yrityssaneerauslakia on muutettu. Velallisen uuteen alkuun auttamisen edistämiseksi on alennettu palkan ja eläkkeen ulosmittauksen yhteydessä valtiolle tulevia ulosottomaksuja, nostettu velallisen suojaosuutta, lisätty vapaakuukausia sekä säädetty luonnollisia henkilöitä koskeva saatavien määräaikaisuus. Tiedot vanhentuneista veloista poistetaan välittömästi luottotietorekisteristä. Yksityishenkilön velkajärjestelyn maksusuunnitelman kestoaikaa on lyhennetty, siten että sen kesto on yleensä kolme vuotta. Yrityssaneeraukseen hakeutumista on pyritty nopeuttamaan yritysten toiminnan turvaamiseksi. Myös pikaluottojen markkinointia ja myöntämisiä on pyritty rajoittamaan. 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO 4.1 Tehtävät Valtakunnanvoudinvirasto aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta päätoimipaikkanaan Turku. Viraston henkilöstöä on myös Helsingissä, Mikkelissä ja Hämeenlinnassa. Viraston tehtävänä on muun muassa huolehtia ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä, kehittää ulosottotoimea oikeusministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti sekä avustaa oikeusministeriötä strategisessa suunnittelussa, talousarvion valmistelussa ja lainvalmistelussa. Virasto ylläpitää ja kehittää ulosottolaitoksen käytössä olevia tietojärjestelmiä, ratkaisee sille kuuluvat ulosottoviranomaisten toimintaa koskevat kantelut ja korvausvaatimukset ja kehittää ulosottotoimen hallinnon kansainvälistä yhteistyötä. 4.2 Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2010 Viraston tulostavoitteena oli toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen. Viraston työjärjestys vahvistettiin tammikuussa Toiminta neljällä eri paikkakunnalla vaikeuttaa jossain määrin tehtävien tehokasta hoitamista ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Valtakunnanvoudinviraston tehtävänä oli selvittää ulosottolaitoksen toimipaikkaverkoston kehittämisen tarve ottamalla huomioon palvelujen alueellinen ja kielellinen saatavuus sekä oikeushallinnon toimitilakonsepti. Valtakunnanvoudinviraston asettaman työryhmän mietintö valmistui joulukuussa Työryhmä esitti, että nykyisten 179 toimipaikan asemesta tulevaisuudessa olisi 54 toimipaikkaa, joissa kaikissa olisi henkilökuntaa. Lakkautettavaksi esitetyistä 125 sivutoimipaikasta 70:ssä työskentelee 210 henkilöä. Ulosottovirastoissa on kaikkiaan virkaa. Muut lakkautettavaksi esitetyt 55 toimipaikkaa ovat niin sanottuja päivystystoimipaikkoja. Toimipaikkojen korvaamista yhteispalvelupisteillä ei esitetty. Mietinnöstä on pyydetty lausuntoja. Tämän jälkeen Valtakunnanvoudinvirasto tekee esityksen oikeusministeriölle, joka päättää toimipaikoista asetuksellaan. Valtakunnanvoudinviraston tehtävänä oli valmistella erikoisperinnän laajentaminen koko maahan yhteistyössä oikeusministeriön kanssa (Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina , ). Harmaan talouden torjumiseksi pyritään entisestään edistämään sidosryhmäyhteistyötä eri viranomaisten kesken (veroviranomaiset, poliisi, tulli, konkurssiasiamies, syyttäjä). Tehtävää valmistelleen Valtakunnanvoudinviraston asettaman työryhmän mietintö valmistui lokakuussa Mietinnöstä anne-

7 tuista lausunnoista on valmistunut myös yhteenveto. Ehdotuksen mukaan 22 ulosottovirastosta muodostetaan kuusi erikoisperintäaluetta, joille kullekin määrätään keskuspaikka. Erikoisperintätehtävään valitut henkilöt kuuluvat keskuspaikan viranhaltijoihin. Valtakunnanvoudinvirasto vahvistaa erikoisperintäalueet sekä niiden henkilöstön määrän ja rakenteen. Valtakunnanvoudinviraston tavoitteena oli tarkistaa ulosottohenkilöstön mitoitusperusteet osana tuottavuutta ja selvittää, millaista tietotuotantoa virastoilta edellytetään. Tässä tarkoituksessa Valtakunnanvoudinvirasto asetti työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ulosottolaitoksen nykyinen tietotuotannon, raportoinnin ja tilastoinnin tarve sekä tehdä ehdotus niiden kehittämiseksi. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus tuottaa nykyään runsaat 60 ja Valtakunnanvoudinvirastossa käytettävissä olevat raportit kuvaavat tilannetta koko maassa tai ne ovat virastokohtaisia. Ulosottovirastot saavat käyttöönsä raportteja, joissa tilastot ovat kihlakunnanulosottomieskohtaisia. Työryhmän määräaika päättyy Julkisten saatavien sähköinen hakeminen on valmistella. Järjestelmä on ollut koekäytössä oikeusrekisterikeskuksen (ORK) ja Valtion henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kanssa. Saadut kokemukset ovat myönteisiä. Toiminta on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2011 alkupuolella. Riidattomien yksityisoikeudellisten saatavien sähköisen asioinnin valmistelu jatkuu. Ulosoton toimintaa ja työmenetelmiä kehitetään erityisesti toiminnan yhdenmukaistamiseksi. Keinoina ovat koulutus, tulosohjaus ja vuotuiset kehityskeskustelut, tarkastustoiminta, viestintä sekä sidosryhmäyhteistyö. Sidosryhmäyhteistyö on jatkunut talousrikollisuuden torjuntaan liittyen eri viranomaisten kesken ja verottajan kanssa laajemminkin. Yhteisistä hankkeista ja menettelytavoista on neuvoteltu Kelan, perimistoimistojen, Finanssialan keskusliiton, pankkien, vakuutusyhtiöiden, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Luottokunnan kanssa. Johtamiskoulutus ja yhtenäistävä koulutus olivat vuonna 2010 järjestettyjen koulutusten painopistealueita. Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava vuonna 2009 alkanut Ulosoton JETkoulutusohjelma jatkui. Kihlakunnanvoudeille ja toimiston esimiehille järjestettiin kaksipäiväinen johtamiskoulutus. Kihlakunnanvoutien vuosittaiset neuvottelupäivät pidettiin Turussa. Ulosoton henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ilmoittautua myös oikeusministeriön järjestämään lähiesimieskoulutukseen. Yhtenäistävänä koulutuksena kihlakunnanulosottomiehille ja toimistohenkilöstölle järjestettiin ulosottokurssit, joiden tavoitteena on luoda henkilöstölle valmiudet toimia muuttuneessa ja monimuotoisessa toimintaympäristössä. Kihlakunnanulosottomiehille annettiin lisäksi tietojärjestelmäkoulutusta. Ulosottohenkilöstön erikoistumista ja vaativan perinnän osaamista edistettiin kirjanpidon ja liiketalouden koulutusohjelmilla sekä tiedonhankinnan ja prosessinhallinnan koulutuksella. Lisäksi toteutettiin teemakoulutukset arkistovastuuhenkilöille ja perinnän tuen toimistohenkilöstölle. Ruotsinkieliselle henkilöstölle annettiin koulutusta ajankohtaisista asioista heidän omalla äidinkielellään kaksipäiväisessä seminaarissa. 5

8 6 Myös kihlakunnanulosottomiesten tietojärjestelmäkoulutusta järjestettiin ruotsin kielellä. Kihlakunnanvoutien rekrytointia tukevan, ensisijaisesti ulosotto-organisaation ulkopuolisille ja ylemmän oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneille juristeille suunnatun ulosoton koulutus- ja harjoittelujärjestelmän (Voutiakatemian) toinen vuosikurssi saatiin päätökseen. Harjoittelun suorittaneista 20 henkilöstä 16 on sijoittunut ulosottolaitoksen palvelukseen. Valtakunnanvoudinviraston järjestämä ulosottohenkilöstön koulutus vuonna 2010 : Kihlakunnanvoudit 547 koulutuspäivää Kihlakunnanulosottomiehet 682 koulutuspäivää Toimistohenkilöstö 506 koulutuspäivää Apulaisvoutiharjoittelijat 20 koulutuspäivää Yhteensä 1755 koulutuspäivää Myös Valtakunnanvoudinviraston oma henkilöstö on osallistunut em. koulutustilaisuuksiin siinä määrin kuin on ollut tarkoituksenmukaista. Valtakunnanvoudinvirasto asetti koulutuksen yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on ulosottovirastojen henkilöstön koulutuksen suunnittelu ja koulutusjärjestelmän kehittäminen. Valtakunnanvoudinvirasto laatii virastolle henkilöstösuunnitelmaa. Työryhmän tulee myös selvittää mahdollisuudet laajentaa henkilöstösuunnitelma vastaisuudessa koko ulosottolaitosta koskevaksi. Työryhmän määräaika päättyy Valtakunnanvoudinvirasto käynnisti vuonna 2010 ulosottolaitosta koskevan sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. Viestintäsuunnitelmassa kartoitettiin ulosoton organisaatioiden tehtävät sekä niihin liittyvät viestintävastuut. Suunnitelmaan kirjattiin oikeusministeriön, Valtakunnanvoudinviraston ja ulosottovirastojen roolit ulosoton viestijöinä. Uuden viraston toiminnan käynnistämiseen liittyen Valtakunnanvoudinviraston sisäisen viestinnän toimivuuden edistäminen oli eräs vuoden 2010 tärkeimmistä painopistealuista, sillä viraston virkamiehet tekevät työtä hajautetussa organisaatiossa neljällä paikkakunnalla. Sisäinen viestintä käsittää myös hallinnonalan sisäisen viestinnän ulosottovirastojen suuntaan. Tässä työssä on hyödynnetty mm. hallinnonalan intranetia. Ulkoiseen viestintään liittyen Valtakunnanvoudinvirasto perusti mm. omat verkkosivut sekä aloitti ulosottolaitosta kuvaavan ulkoisen tiedotustoiminnan. Ulkoisen viestinnän kohderyhmänä viestintäsuunnitelmaan kirjattiin myös ulosoton sidosryhmät, mikä liitetään osana laajempaan sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen. Valtakunnanvoudinvirasto toimitti vuositarkastuksen kaikissa 22 ulosottovirastossa vuonna Tarkastukset perustuivat yhtenäiseen tarkastussuunnitelmaan, joka jakautui perus- ja teemaosuuteen. Perusosa käsitti kirjanpidon ja rahaliikenteen sekä tuloksellisuuden tarkastelua. Teemaosuudessa käytiin läpi viraston toimintaa ja tulostavoitteiden toteutumista viraston

9 7 käytännön toiminnassa, koska käytettävissä oli edellisvuosia laajemmin virasto- ja rootelikohtaisia tietoja. Perusosan tarkastushavainnoista voidaan todeta, että lähes kaikki virastot olivat laatineet vähimmäisvaatimukset täyttävät sisäisen valvonnan ohjeet. Ulosoton asiakasvarojen kirjanpitoa koskevien asioiden hoito on asianmukaista, ja sen taso on parantunut viime vuosina. Asiakirjahallinnossa ja kirjaamisessa oli sekä virastojen välillä että virastojen sisällä huomattavia eroja. Erot johtuvat osittain hajautetusta organisaatiosta sekä siitä johtuvasta töiden järjestämisestä ja resurssien kohdentamisesta. Kirjaaminen sinänsä oli useimmissa virastoissa joutuisaa. Ruuhkahuippuina, kuten syksyllä ennen veronpalautusten maksamista, perinnän tuesta ja muista toiminnoista on jouduttu ohjaamaan lisähenkilöstöä kirjaamiseen. Tulossopimukset oli virastoissa käsitelty henkilöstön kanssa riittävän laajasti ja toiminnan tuloksellisuuden seuranta oli järjestetty. Virastojen yleinen tuloksellisuus ja perintätulokset olivat hyvät, vaikka sekä virastojen välillä että virastojen sisällä oli suuria eroja. Tuloksellisuustarkastelun painopisteenä oli asioiden käsittelyn joutuisuus ja etupainotteisuus. Teema-alueen osalta voidaan todeta, että virastot pyrkivät yhtenäistämään käytäntöjä ja toteuttamaan tulostavoitteiden mukaista toimintaa, vaikka se ei vielä ole onnistunut kaikkialla käytännössä. Vanha toimipaikka-ajattelu heijastuu edelleen erilaisina toimintamalleina eri tehtävien hoitamisessa ja organisoinnissa sekä koko maassa että virastojen sisällä. Kihlakunnanulosottomiesten osalta suurimmat puutteet löytyvät dokumentoinnissa ja suhtautumisessa vaativaan perintään. Rootelien hoito oli yleisesti tyydyttävää, vaikkakin yksittäisissä rooteleissa on edelleen työnhallintaongelmia. Useassa ulosottovirastossa oli aloitettu kihlakunnanulosottomiesten perintäryhmäkokeiluja. Ensikokemukset olivat positiivisia erityisesti työssä viihtymisen kannalta. Valtakunnanvoudinviraston tehtäviin kuuluvat muun muassa yleinen neuvonta ja asiakaspalvelu, kantelujen tutkiminen, kansalaiskirjeisiin vastaaminen, vahingonkorvausasiat sekä hallinnollisessa menettelyssä että tuomioistuimissa, valtion puhevallan käyttö ulosottovalitusten oikeudenkäyntikuluasioissa ja lupien myöntäminen tietojärjestelmähakijoille. Ensimmäisen toimintavuoden aikana virasto: - käsitteli 51 kantelua - käsitteli 42 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta - hoiti 12 vahingonkorvausvaatimusta tuomioistuimessa - antoi 61 lausumaa oikeudenkäyntiasioihin - antoi yhteensä 11 lausuntoa eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille. - antoi 4 lausuntoa muille tahoille - vastasi 94 kansalaiskirjeeseen ja - käsitteli 40 tietojärjestelmähakijoiden lupa-asiaa. Viraston tulostavoitteena vuonna 2010 oli määritellä valitusten ja kantelujen käsittelyaikatavoite. Tämän tavoitteen määrittämiseksi laskettiin syyskuun 2010 loppuun mennessä käsiteltyjen kantelu- ja vahingonkorvausasioiden käsittelyaika, mikä osoitti käsittelyn kestävän useimmiten 1-3 kk. Vuoden 2011 tavoitteena on käsitellä kaikki kantelu- ja vahingonkorvausasiat kuudessa kuukaudessa. Valtakunnanvoudinviraston runsaan vuoden kestäneen toiminnan jälkeen on jo nyt nähtävissä, että käsittelyn aiemmasta hajauttamisesta aiheutuneet ongelmat ovat vähentyneet tai poistuneet. Kantelujen ja korvausten käsittelyt sekä korvauskäytännöt ovat

10 8 yhtenäistyneet. Kantelijoiden ja vahingonkorvausvaatimusten esittäjien kannalta on johdonmukaista ja selkeää, että kaikissa ulosoton epäillyissä virhetilanteissa voi kääntyä ulosoton keskushallintoviranomaisen puoleen. 4.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna 2010 Valtakunnanvoudinvirastossa on kaikkiaan 21 virkaa. Henkilöstötilinpäätöksen mukaan: - vuoden 2010 lopussa oli täytettynä 20 virkaa - henkilötyövuosien toteuma oli 20,5 - henkilöstön keski-ikä oli 48,1 - viranhaltijoista kolme oli saavuttanut 62 vuoden iän - henkilöstön koulutustaso oli korkea (koulutustasoindeksi 6,2) - sairauspäiviä oli keskimäärin 5,3/ henkilötyövuosi 4.4 Toimintamenot Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan Valtakunnanvoudinviraston menot olivat yhteensä , josta - henkilöstön palkkausmenot euroa ( 77 %) - toimitilojen vuokrat euroa ( 11 %) - muut toimintamenot euroa (16 %). Muita toimintamenoja lisäsivät uuden viraston toiminnan käynnistämisestä aiheutuneet perusinvestoinnit sekä kaluste- kone- ja laitehankinnat. Toiminta neljällä eri paikkakunnalla lisää muun muassa matkakuluja, vaikka virasto on pyrkinyt hyödyntämään nykytekniikkaa muun muassa käymällä videoneuvotteluja. Tulosneuvotteluissa sovittujen toimintamäärärahojen käyttö jäi suunniteltua alhaisemmaksi henkilöstö-, toimitilavuokrien ja säästeliäiden investointien seurauksena. 5 ULOSOTTOVIRASTOT 5. 1 Vaikuttavuus Ulosottovelalliset, velkaongelmista selviämisen edistäminen Maaliskuussa 2008 voimaan tullut velkojen määräaikaisuus on helpottanut monien velallisten asemaa asteittain. Sen sijaan talouslama on lisännyt jonkin verran velallisten määrää. Nuorten luvulla ja sen jälkeen syntyneiden osuus on lisääntymässä. Eri velalliset ulosotossa vuosina Vuosi Muutos edellisestä vuodesta Keskimäärin/ lkm lkm lkm % kihl. uom v v ,9 810 v ,3 821 Vuonna 2010 ulosotossa oli käsiteltävänä :n eri velallisen saatavia, lisäystä edellisestä vuodesta oli Oikeushenkilöiden määrä vuoden aikana ulosotossa olleista velallisista oli keskimäärin 11 %. Määrä vaihteli 8 prosentista 14 prosenttiin. Oikeushenkilöiden suhteelliset osuudet olivat suurimmat pääkaupunkiseudulla ja muis-

11 9 sa suurissa virastoissa. Velallisten määrä kihlakunnanulosottomiestä kohti oli keskimäärin 821. Vuoden 2010 aikana sama velallinen rekisteröitiin ulosottoon toistuvasti, keskimäärin 1,6 kertaa. Ensikertalaisia eli velallisia, joilla ei ulosoton uuden tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen ole ollut ulosotossa yhtään asiaa, oli vuonna 2010 yhteensä Vanhentumissäännösten nojalla on maaliskuusta 2008 alkaen poistunut ulosotosta velallisen saatavia, keskimäärin 1,4 velkaa velallista kohti. Vanhentuneiden saatavien kokonaismäärä kohoaa 2,34 miljardiin euroon, josta muiden yksityisoikeudellisten saatavien kuin elatusapujen osuus on 2,25 miljardia euroa. Tietoa siitä, kuinka moni näistä velallisista on selviytynyt veloistaan kokonaan, ei ole käytettävissä. Ulosottovelallisten määrä vuoden lopussa Vuosi Luonnolliset henkilöt, Oikeushenkilöt, Yhteensä, lkm lkm lkm (arvio) Ulosottovelalliset, tilanne vuoden lopussa vuodesta 1990, lkm Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Vuoden 2010 lopussa ulosotossa hoidettiin velallisen asioita, vähennystä edellisestä vuodesta oli Näistä pitkäkestoisessa, eli yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ulosotossa oli ollut 17 % ja yli kaksi vuotta neljännes (24,6 %) (liite 6).

12 10 Eläkeikäisten eli vuonna 1947 tai aikaisemmin syntyneiden osuus velallisista oli 8 %. Alaikäisiä eli vuonna 1994 tai myöhemmin syntyneitä oli ulosotossa 993. Alaikäisistä ulosottovelallisista ulosottoviranomaisten pitää tehdä ilmoitus maistraattiin. Vuonna 1970 tai myöhemmin syntyneitä oli vuoden vaihteessa (46 %). Heidän osuutensa on lisääntymässä (liite3). Ulosotossa vuoden 2010 lopussa olleiden velallisten ikäjakauma 23 % 0 % 8 % 21 % 22 % 26 % 1947 tai aikaisemmin tai myöhemmin. Ulosoton kehittämishankkeissa on edetty hyvin: - ulosottolainsäädäntö on uusittu - organisaatio on selkeytymässä - työnkulut ovat kehittymässä - sähköinen asiointi on kattavaa (lähes. 90 % vireille tulevista asioista) - perimistulos, asianosaisten oikeussuoja ja tuottavuus ovat parantuneet 5.2 Tuotokset ja laadunhallinta vuonna 2010 Vuoden 2010 saapuneiden asioiden määrä kohosi koko maassa noin 2,7 miljoonaan, mikä on suurempi kuin edeltäneiden viiden vuoden keskiarvo. Kasvua edellisestä vuodesta oli viisi prosenttia. Lukuun ottamatta julkisia maksuja kasvua oli kaikissa muissa asiaryhmissä. Keskimääräinen asioiden käsittelyaika, 6,4 kuukautta, on hiukan pidempi kuin asetettu tavoite, mutta vielä hyväksyttävissä. Virastojen väliset erot käsittelyajoissa ovat tasoittumassa. Perityksi saatu rahamäärä kohosi ennätykselliseen 836 miljoonaan euroon (tavoite 690 milj. euroa). Tulosta nostivat muun muassa lisääntyneet kiinteistöjen ja asuntoosakkeiden myynnit ja saatavien ulosmittaukset. Heikentynyt taloudellinen tilanne ei näy vielä kovin vahvana ulosoton tuloksissa.

13 11 Ulosottovirastoissa käsiteltävänä olleet asiat vuodesta 1990, kpl Saapuneet Käsitellyt Avoinna Ulosottoasiat (arvio) 2010 (toteuma) Saapuneet asiat Käsitellyt asiat Vireillä Käsitellyt tiedoksiantoasiat Vuonna 2010 ulosottoon saapui perittäväksi 2,8 miljardia euroa. Vuoden lopussa perittävänä olevien rahasaatavien euromäärä oli 2,6 miljardia euroa, juoksevat korot mukaan lukien 3,8 miljardia euroa. Vuoden 2010 lopussa passiiviperinnässä oli asiaa (v asiaa) ja 560 miljoonaa euroa (v milj. euroa). Passiiviperinnässä olleille saataville kertyi vuonna 2010 lähes 14 miljoonaa euroa (v milj. euroa). Useimmin passiiviperinnän hakijoina ovat yritykset, valtio tai valtion laitokset. Saapuneiden asioiden määrä vuosina oli keskimäärin vuodessa kihlakunnanvoutia kohti , kihlakunnanulosottomiestä kohti ja toimistohenkilöä kohti (liite 12).

14 12 Ulosottovirastoissa perittävänä olleet rahasaamiset, Saapuneet Käsitellyt Avoinna Perittäväksi saapuneiden rahasaatavien määrä nousi lähes seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta (liitteet 4-5). Ulosottoon saapuneiden asioiden ja rahasaatavien jakauma vuonna 2010 kpl % milj. % Verot , ,0 Julkiset maksut , ,8 Sakot ja korvaukset , ,5 Elatusavut ,0 17 0,6 Muut yksityisoikeudelliset asiat / saatavat , ,1 Yksityisoikeudelliset täytäntöönpanoasiat ,2 Yhteensä , ,0 Väärinkäytöstapauksien tunnistaminen Ulosottomenettelyssä pyritään tunnistamaan tapaukset, joissa yritetään välttää maksuvelvoitteen täytäntöönpano keinotekoisin järjestelyin. Virastojen ilmoitusten mukaan tällaisia tapauksia käsiteltiin kaikkiaan 640, ja näistä niin sanotuista vaativan perinnän tapauksista saatiin perityksi 6,5 miljoonaa euroa. Erikoisperintä on osa talousrikostorjuntaa. Erikoisperinnässä toiminnot keskittyvät vaikeasti selvitettäviin velallisiin, joihin henkilöstö on myös erikoistunut. Vuonna 2010 erikoisperintä tuotti 13,0 miljoonaa euroa (v ,2 milj. euroa ja v ,9 milj. euroa). Ilman erikoisperintää rahoja tuskin olisi saatu muutoin perityiksi.

15 13 Tällä hetkellä erikoisperintä on erikseen organisoituna toiminnassa vain entisissä Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. Erikoisperinnän laajentaminen valtakunnalliseksi on vireillä. Luottotappioiden torjuminen Onnistunutta luottotappioiden torjuntaa on kuvattu perityksi saadulla euromäärällä, mikä oli poikkeuksellisen korkea, 836 miljoonaa euroa; sitä käytetään sekä vaikuttavuuden että toiminnan tehokkuuden mittarina. Mitä parempia tuloksia ulosotto pystyy osoittamaan, sitä todennäköisemmin se pitää yllä maksumoraalia ja ehkäisee ennalta velkaantumista. Konkreettisten hyötyjen mittaaminen ja osoittaminen numeerisesti on vaikeaa. Velallisen taloudellisen tilanteen nopea selvittäminen, käsittelyajat Asioiden nopealla selvittämisellä pyritään ehkäisemään lisävelkaantumista ja sellaisia velallisten omaisuusjärjestelyjä, joilla yritetään siirtää omaisuutta ulosoton ulottumattomiin. Kohderyhmänä ovat nimenomaan uudet velalliset. Velallisen ulosottoon rekisteröimisestä kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli tavoitteena: - saada perityksi ensimmäinen kertymä 85 %:ssa tapauksista, toteuma 78,4 % - käsitellä suppean perinnän esteistä 90 % velallisen / asian vireille tulosta, toteuma 78,8 % - käsitellä normaaliperinnän esteistä 60 % kolmen kuukauden sisällä velallisen / asian vireille tulosta, toteuma 77,0 % Vuoden aikana ulosotosta poistui kaikkiaan velallista. Osa heistä oli vuoden kuluessa rekisteröity järjestelmään toistamiseen; velallinen on maksanut kaikki velkansa, mutta joutuu ulosottoon uuden velan takia, tai velallinen on todettu vuoden mittaan toistuvasti varattomaksi. Velallisen taloudellinen tilanne selvitetään 80 %:ssa tapauksista alle puolessa vuodessa. Yhtäjaksoisessa ulosotossa oli vuoden 2010 lopussa ollut velallisesta alle puoli vuotta 46 %, yli vuoden 39 % ja yli kaksi vuotta 25 %. Yli viisi vuotta ulosotossa oli ollut 10 % velallisista. Ulosottoasiat käsiteltiin vuonna 2010 ulosotossa 72 %:ssa tapauksista kuuden kuukauden kuluessa ja 85 %:ssa vuoden kuluessa. Vain viidessä prosentissa tapauksista asian käsittely kesti yli kaksi vuotta. Asian hoitamisen vaatimat toimenpiteet, velan määrä ja laatu vaikuttavat perintäajan pituuteen. Vuoden lopussa perittävänä olleista asioista 49 % oli ollut vireillä alle puoli vuotta ja kaksi kolmasosaa alle vuoden. Asioista 16 % oli ollut ulosotossa yli kaksi vuotta ja kolme % yli viisi vuotta. Tulosneuvotteluissa keskimääräiseksi käsittelyaikatavoitteeksi asetettiin 6,2 kuukautta, joka osoittautui hiukan liian kireäksi. Käsittelyaika oli vuonna 2010 keskimäärin 6,4 kuukautta, mikä on vielä hyväksyttävissä. Virastojen väliset erot ovat tasoittuneet. Käsittelyaika vaihteli 5,4 kuukaudesta 7,2 kuukauteen.

16 5.3 Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Numeeriset tavoitteet Tulosmittarit ovat valtion talousarvioon sisältyviä valtakunnallisia tavoitearvoja. Näiden ja ulosottopiirin omien historiatietojen pohjalta sovitaan tulosneuvotteluissa kullekin piirille omat numeeriset tavoitteet. Numeeriset tavoitteet (tavoite) 2010 (toteuma) Taloudellisuus (menot/käs.as) Tuottavuus (käs.as/htv) Käsittelyaika keskim. 7,2 6,1 6,4 6,5 6,2 6,4 kk Peritty milj Onnistunut perintä % asiamääristä euromääristä Perittyjen ja varattomaksi todettujen suhde % - asiamääristä - euromääristä * Taloudellisuus (toimintamenot / käsitellyt asiat) sisältää vain virastojen omista toimintamäärärahoista maksetut menot. Keskitetysti maksetut menot (atk, Palkeet, koulutus) olivat vuonna 2010 keskimäärin 3,47 euroa käsiteltyä asiaa kohti. Vuonna 2010 ulosottovirastot perivät yhteensä 898,6 miljoonaa euroa. Summasta tilitettiin hakijoille 836,3 miljoonaa euroa ja ulosottomaksutuloja oli 62,3 miljoonaa. euroa (7,4%). Tulosneuvotteluissa asetettu tavoite 689 miljoonaa euroa ylitettiin selvästi. Taulukko virastokohtaisista tulostavoitteista ja niiden toteutumisesta on liitteenä (liite 13) Peritystä euromäärästä kertyi - palkan tai eläkkeen ulosmittauksella 29 % - maksukehotuksella 24 % - elinkeinotulon, saatavan ulosmittauksella tai muun ulosmittauksen kautta 10 % - maksusuunnitelmien kautta 9 % - veronpalautusten ulosmittauksella 6 % - muilla maksuilla, kuten muun muassa omaisuuden myyneillä 22 %. Käteismaksujen osuus oli pieni.

17 15 Ulosottovirastoissa peritty euromäärä vuodesta 1990, Peritty, 1000 Onnistunutta perintää kuvaavat suhteelliset osuudet lasketaan kaikista käsitellyistä asioista ja saamisista. Niihin sisältyvät myös ulosoton pantinhaltijoille huutokaupan yhteydessä tilittämät varat. Mittari on valittu aikanaan historiallisista syistä. Sen heikkoutena on, että siihen sisältyy osioita, joihin ulosottotoimin ei voida vaikuttaa, kuten peruutukset ja konkurssiin, yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen hyväksytyt asiat ja saamiset sekä vanhentuneina ulosotosta poistuneet tai siirrot toiseen ulosottopiiriin velallisen asuinpaikan muuttumisen vuoksi. Mittarista on tarkoitus luopua. Käyttöön otettava uusi toiminnan tehokkuutta kuvaava mittari vertaa ulosoton perimiä tai ohimaksuina kertyneitä saatavia varattomiksi todettuihin velallisiin. Suure ilmoittaa, kuinka monta prosenttia perityksi saatu asia- tai vastaavasti euromäärä (ohimaksut mukaan lukien) on perittyjen ohimaksujen ja varattomien yhteismäärästä (liite 7) Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi Ulosottovirastojen hyvää tulosta selittää viranhaltijoiden aktiivinen ote toiminnassaan. Ulosmittausten, realisointien ja maksusuunnitelmien määrät ovat lisääntyneet edellisistä vuosista.

18 16 Ulosmittaukset vuosina v v Muutos kpl kpl % Palkan ulosmittaukset % Eläkkeen ulosmittaukset % Elinkeinotulon ulosmittaukset % Veronpalautusten ulosmittaukset % Kiinteistön ulosmittaukset % Asunto-osakkeiden ulosmittaukset* Muut ulosmittaukset % Yhteensä % Asunto-osakkeiden ulosmittaukset v sisältyvät muihin ulosmittauksiin Vuoden lopussa voimassa olevat maksukiellot ja laaditut maksusuunnitelmat vuosina v v Muutos kpl kpl % Maksukielto palkan ulosmittauksen yhteydessä Maksukielto eläkkeen ulosmittauksen yhteydessä Maksukielto elinkeinotulon ulosmittauksen yhteydessä Yhteensä Laaditut maksusuunnitelmat Ulosoton suorittamista toimenpiteistä omaisuuden myynnit ovat yksi merkittävä osa. Niiden määrä lisääntyi edellisestä vuodesta huomattavasti, mikä osaltaan selittää hyvää perimistulosta. Ulosmitatun omaisuuden myynnit v v Muutos kpl kpl kpl Asunto-osakkeiden myynnit Muun irtaimen myynnit Kiinteistöjen myynnit, toteutuneet Kiinteistöjen myynnit, rauenneet Rauenneilla myynneillä tarkoitetaan tilanteita, joissa velkoja peruuttaa myyntipyynnön tai tehtyä kauppahintatarjousta ei ole hyväksytty. Häätöhakemuksia saapui ulosottoon kaikkiaan 7 370, 140 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Käytännössä ulosotto joutui panemaan toimeen häätöä, kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Häädöt keskittyvät suuriin asutuskeskuksiin. Osamaksukauppalain mukaisia takaisinottoja oli vuonna 2010 kaikkiaan eli 713 vähemmän kuin edellisenä vuonna

19 5.3.3 Laatutavoitteet 17 Ulosoton laatutavoitteista ja niiden toteutumista on tehty tässä toimintakertomuksessa selkoa Valtakunnanvoudinviraston tarkastustoiminnan yhteydessä. Virastot ovat sopineet kihlakunnanulosottomiesten kanssa henkilökohtaisista tavoitteista. Huomiota tuli kiinnittää ulosottoselvitysten määrään, laatuun ja dokumentointiin. Nämä ovat edellytyksenä rootelin menestyksekkäälle hoitamiselle. Toiminnassa on havaittu jonkin verran puutteita. Toimistotyön tarkoituksenmukaista organisointia vaikeuttaa edelleen organisaation hajanaisuus, vaikka kehitys on ollut myönteistä. Toimistohenkilöstön voimavaroja on ohjattu perinnän tukemiseen, mikä osaltaan on parantanut ulosoton tuloksia. Vaikka kaikkia ulosottovirastoille asetettuja tulostavoitteita ei saavutettu, vuoden 2010 toimintaa voidaan pitää onnistuneena. 5.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna 2010 Vuonna 2008 ulosottovirastot laativat henkilöstösuunnitelmiansa, joissa tarkastelujakso päättyi vuoden 2013 alkuun. Näitä suunnitelmia pyrittiin toteuttamaan vuonna Henkilöstökoulutuksesta on tehty selkoa Valtakunnanvoudinvirastoa käsittelevässä osiossa. Henkilöstön määrän ja rakenteen arvioinnissa lähtökohtana ovat olleet valtion tuottavuusohjelman mukaiset säästövelvoitteet ja ulosottovirastojen henkilöstösuunnitelmat. Yleisenä perusteena henkilöstömitoituksessa on ulosottopiiriin saapuvien asioiden määrä (vähintään 3800 asiaa / kihlakunnanulosottomies ja asiaa / toimistohenkilö). Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon virastokohtaiset henkilöstövajeen täydentämistarpeet (mm. osa-aikaisten viranhaltijoiden vuoksi), henkilöstön ikärakenne sekä alueen kieliolot ja maantieteelliset etäisyydet. Tulosneuvotteluissa ulosottovirastojen henkilöstön määräksi arvioitiin 1 317, johon sisältyvät apulaisvoudit ja oikeustradenomiharjoittelijat (yht. 10 htv). Ulosottovirastojen tuottavuustavoitteet (henkilöstövähennykset vuodesta 2005 yhteensä 144 htv) on toteutettu. Vuonna 2010 henkilöstön keski-ikä oli 49,7 vuotta eli puoli vuotta alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön vaihtuvuus lisääntynee tulevina vuosina, sillä 62 - vuotiaita ja sitä vanhempia oli vuoden 2010 lopussa 108. Henkilöstön ikääntymisen seurauksena sairastavuus on lisääntynyt. Vuonna 2010 sairauspäiviä oli keskimäärin 10,8 eli runsaat kaksi viikkoa henkilötyövuotta kohti. Määrä on lisääntynyt edellisistä vuosista.. Kaikkiin ulosottovirastoissa avoimeksi tuleviin virkoihin vaadittiin Valtakunnanvoudinviraston täyttölupa. Ennen virkaan nimittämistä hakijat antoivat kirjallisen suostumuksensa viran toimituspaikan muuttamiseen ulosottopiirin sisällä, mikäli organisaatio- ja työtilanne niin vaatii. Henkilöstökehitys Htv

20 18 Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelua ulosottolaitoksessa tuettiin edelleen. Kolmen kuukauden harjoittelupaikka on varattu 18 opiskelijalle. Apulaisvoutien harjoittelu- ja koulutusohjelman toinen vuosikurssi päättyi 31. elokuuta 2010, eikä uutta kurssia käynnistetty enää samana vuonna. Ulosottovirastojen henkilöstö ja tuottavuus vuodesta v v v v v v v v v v v v htv* käs.uo as/htv Syynä tuottavuuden notkahdukseen vuonna 2007 oli suuren hakijan tietojärjestelmäongelmat. Henkilöstötilinpäätösliite sisältää myös tiedot Valtakunnanvoudinvirastosta (liitteet 8-9) Ulosottovirastojen toimintamenot ja maksutulot Vuonna 2010 ulosottovirastoilla oli käytettävissä euroa toimintansa rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa ei otettu huomioon mahdollisia virkaehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia ja mahdolliset sairausvakuutuslain ja työterveydenhuollon palautukset työnantajalle vain rajoitetusti. Työnantajasuoritusten alentaminen vähensi palkkausmenoja. Toisaalta palkkausmenoja nostivat kihlakunnanvoutien ja kihlakunnanulosottomiesten tulokseen sidotut palkkausmenot (perimis- ja toimenpidepalkkiot). Osa ulosottovirastojen vakansseista oli myös täyttökiellossa. Näin pyrittiin varautumaan erikoisperinnän laajentamiseen henkilötyövuosia lisäämättä. Ulosottolaitoksen tulot vuonna 2010 olivat yhteensä euroa. Ulosottomaksutulojen osuus summasta oli euroa, tiedoksianto- ja kaupanvahvistusmaksujen osuus euroa ja muiden tulojen osuus Ulosottomaksutulot nousivat edellisestä vuodesta 11,4 miljoonaa euroa (19 %, suhteellisesti eniten elinkeinoelämältä perittyjä maksuja).

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2010:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 201 :1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Ulosoton pääpiirteet Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Aiheet Ulosotosta yleisesti Ulosoton organisaatio Ulosottomenettelystä Tilastoja Yleisesti Ikäryhmittäin Velkaantumisen syyt Mahdollisuudet vaikuttaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa Oikeus 2010 Ulosottoasiat 2009 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2009 lopussa Vuoden 2009 lopussa ulosottovelallisia oli 243 470. Ulosottovelallisia oli lähes 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa Oikeus 2011 Ulosottoasiat 2010 Ulosottovelallisia 240 000 vuoden 2010 lopussa Vuoden 2010 lopussa ulosottovelallisia oli 240 132. Ulosottovelallisia oli noin 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 Julkaisu 216:1 JULKAISU 216:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Olipa kerran velka 13.10.2016 Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Aiheet Ulosotosta yleisesti Tilastoja Ulosottomenettelystä ja täytäntöönpanotoimista

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys Suopolku 6 B 01800 Klaukkala EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Asia: VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Lausunto

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Oikeus 2015 Ulosottoasiat 2014 Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 31.3.2016. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 31.3.2016. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2015 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 31.3.2016 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2013

Velkajärjestelyt 2013 Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013 Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 6,0 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3.

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3. kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila nen 1.1.1970 lukien ja 10. pl:n ulosotto-. hoiti opisk. Kari Björklund Häärättiin hoitamaan vir- 1.1.-31.12.1970. Osaston Hugo Lindfors siirtyi 1.9. 10. pl:n Björklund

Lisätiedot

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1 1B Mukana harjoittelijat ja työllistetyt Syyttäjät 342,5 349,4 351,8 Muu henkilökunta 186,9 186,4 176,8 HENKILÖKUNTAA YHTEENSÄ 529,3 535,8 528,6 VKSV Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies Lkm % Lkm % Lkm % Mies Lkm % Mies Lkm % Syyttäjälaitos 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 33/2011 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 26.9.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 33/2011 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 26.9.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 33/2011 1 (5) Päätöshistoria Sosiaalilautakunta 30.08.2011 330 16.8.2011 pöydälle pantu asia HEL 2011-000672 T 01 01 00 Päätös Sosiaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET 1 Outokummun kaupunki Kaupunginhallitus JOHTAJASOPIMUS Tällä Outokummun kaupungin ja kaupunginjohtaja Pekka Hyvösen välisellä johtajasopimuksella selkiytetään poliittisen ja ammatillisen johdon vastuualueita,

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot