ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleistä Vaikuttavuus 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3"

Transkriptio

1 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010

2 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleistä Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tehtävät Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna Toimintamenot 8 5 ULOSOTTOVIRASTOT Vaikuttavuus Tuotokset ja laadunhallinta vuonna Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Numeeriset tavoitteet Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi Laatutavoitteet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna Ulosottovirastojen toimintamenot ja maksutulot Tarmo, työajan seuranta ja kustannuslaskenta Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuman muodostaminen 21 LIITTEET 1 Kartta ulosottovirastojen toimialueista 2 Ulosottovalituksia käsittelevät käräjäoikeudet ja niiden toimialueet 3 Luonnolliset henkilöt velallisina vuoden 2010 lopussa 4 Ulosottoon saapuneet asiat ja saamiset vuodesta Ulosottoon saapuneiden asioiden ja rahasaamisten jakauma vuonna Käsittelyaikoja, velalliset ja asiat ulosotossa yhtäjaksoisesti Onnistunut perintä, vaihtoehtoiset laskentatavat 8 Ulosottolaitoksen henkilöstötilinpäätös vuonna Sairauspoissaolot 10 Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin vuonna Saapuneet asiat suhteutettuna henkilöstöön 12 Ulosottovirastojen menot ja kustannukset vuonna Ulosottovirastojen tulostavoitteet vuonna 2010 ja niiden toteutuminen

3 ULOSOTTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ESIPUHE Ulosottolaitos on vuoden 2010 alusta lukien koostunut Valtakunnanvoudinvirastosta ja sen alaisista 22 paikallisesta ulosottovirastosta. Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Tämä toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen toimintaympäristöä, suoritteita, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sen tilastotiedot perustuvat suurimmaksi osaksi aiemmin oikeusministeriön ja nykyisin Valtakunnanvoudinviraston julkaisemaan ulosottotoimen tilastojulkaisuun. 2 JOHDON KATSAUS Ulosottotoimessa on toteutettu suuria uudistuksia 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Lainsäädäntö, organisaatio, tietojärjestelmät ja palkkausjärjestelmät on uusittu. Työnkulkuja ja henkilöstön tietotaidon tasoa on parannettu. Samaan aikaan ulosottolaitoksen työntekijöiden määrä on vähentynyt tuntuvasti. Ulosoton kenttätyötä koskevat suuret uudistukset valmistuivat vuoden 2008 alusta, jolloin uusittu ulosottokaari tuli voimaan ja paikallisorganisaatio sai nykyiset 22 ulosottovirastoaan (liite 1). Organisaation viimeinen suurempi uudistus koettiin vuoden 2010 alusta; ulosoton väliportaana toimineista lääninhallituksista ja oikeusministeriön ulosottoyksiköstä luovuttiin, ja perustettiin uusi keskushallintoviranomainen, Valtakunnanvoudinvirasto. Alueellistamisratkaisu toi viraston päätoimipaikan Turkuun. Viraston käynnistäminen ja toiminnan suunnittelu työllisti ulosoton hallintoa paljon myös vuonna Voidaan sanoa, että kaikkien näiden uudistusten myötä ulosotto astui vuonna 2010 uuteen aikakauteen.

4 2 OIKEUSMINISTERIÖ VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Hallintoyksikkö Kehittämis- ja ohjausyksikkö Oikeudellinen yksikkö Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsinki Itä- ja Keski-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ULOSOTTOVIRASTOT Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi-Pohja Länsi-Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Päijät-Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais-Suomi Ahvenanmaan mkv Valtakunnanvoudinvirasto on hallintovirasto, eikä sillä ole lainkäyttövaltaa. Ulosoton organisaatio voidaan siten nähdä yhtäältä hallinnollisena organisaationa, joka kaksiportaisena koostuu Valtakunnanvoudinvirastosta ja sen alaisista ulosottovirastoista. Toisaalta ulosotto on lainkäyttöorganisaatio, jossa ulosoton muutoksenhakutie kulkee käräjäoikeuksiin (14), hovioikeuksiin ja korkeimpaan oikeuteen. Yleiset tuomioistuimet toimivat ulosotossa muutoksenhakuviranomaisina (liite 2). Yhteiskunnallisessa ohjauksessa maan ylimpien elimien harjoittama yhteiskuntapolitiikka täsmentyy oikeusministeriön alueella oikeuspolitiikaksi ja oikeuslaitoksessa oikeusturvapolitiikaksi. Laajassa mielessä se käsittää myös maksuhäiriöpolitiikan, joka pyrkii tehokkaaseen perintään ja sisältää myös talousrikostorjunnan tehtäviä, ylivelkaantuneitten uuteen alkuun auttamisen ja perinnän kulutason pitämisen kohtuullisena. Vuosi 2010 merkitsi alhaisen korkotason ja kotitalouksien korkean velkaantumisasteen yhdistelmää tilanteessa, jossa taloudellinen laskusuhdanne finanssikriisin seurauksena alkoi kääntyä taas nousuun. Riskitekijänä tilanteessa on korkotason nousu korkean velkaantumisasteen vallitessa. Ulosottotoimen tilastoissa näkyi voimakas euromääräisen tuloksen kasvu, mikä selittynee monen eri tekijän avulla. Useat uudistukset ovat tehostaneet toimintaa niin ulosmittauksissa kuin realisoinnissakin. Uudistusten tulokset näkyvät näin käytännön toiminnassa. Tavoitteiden ja käytäntöjen viemisessä ulosottopiireihin on koulutuksella ja tarkastustoiminnalla keskeinen rooli. Ulosottomenettelyn onnistumista oikeuden toteuttajana ja asianmukaisena menettelynä on vaikeampi mitata. Ulosottovalitusten ja kantelujen määrät ovat pysyneet jotakuinkin ennallaan. Ulosoton muutoksenhakufrekvenssi on alhainen asiamääriin ja toimitusten määriin verrattuna. Muutoksenhaku johtaa harvoin toimenpiteen kumoamiseen. Kantelut eivät useimmiten anna aihetta toimenpiteisiin. Näin tarkastellen oikeusturvassa ei näyttäisi olevan huolestuttavia puutteita. Muutoksenhakuportaiden määrä on ulosotos-

5 sa varsin riittävä: itseoikaisumahdollisuuden jälkeen käytettävissä on vielä kolme muutoksenhakuastetta. 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3. 1 Yleistä Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ylittää edellisen laman tason. Kotitalouksien velkaantumisasteen mittarina käytetään maksamatta olevan velkamäärän eli luottokannan osuutta kotitalouksien kaikista käytettävissä olevista tuloista vuodessa. Kuluttajien suuret velat ovat useimmiten asuntovelkoja. Ongelmiksi ne muodostuvat silloin, jos velallisen olosuhteet muuttuvat esimerkiksi sairauden tai työttömyyden vuoksi. Usein ongelmat syntyvät myös pikavipeistä ja useista eri lähteistä otetuista lainoista. Käräjäoikeuksiin saapuneiden velkomuskanteiden määrä on laskenut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen huomattavasti aikaisempia vuosia korkeampi. Myös konkurssihakemusten määrä on laskenut. Sen sijaan yksityishenkilöiden velkajärjestely- ja yrityssaneeraushakemusten määrä on lisääntynyt. Suomen Asiakastiedon keräämien tietojen mukaan vuonna 2010 niiden yksityisten henkilöiden määrä, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, oli ja yritysten määrä Määrät lisääntyivät edellisestä vuodesta. Vuonna 2010 annettiin runsaat uutta velkomustuomiota, joista yksityisille henkilöille. Yksityishenkilöiden tuomioista lähes 60 % annettiin tili- ja kertaluotoista ja rahoitussaatavista yleensä ja 18 % luokittelemattomista saatavista. Näiden saatavalajien määrät nousivat edellisestä vuodesta. Myös varattomaksi todettujen velallisten ja asioiden määrä ulosotossa lisääntyi. Vaikka bruttokansantuote on kääntynyt lievään nousuun, työttömyys on pysynyt edelleen korkeana. Tilastokeskuksen tietojen mukaan työttömyysaste oli vuonna 2010 keskimäärin 8,4 % (v ,2 %). Taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy pienellä viiveellä. Ulosotossa taantuma näkyy rekisteröityjen velallisten, asioiden ja saatavamäärien lisääntymisenä. Ulosottovirastojen hyvän toimintakyvyn seurauksena vuoden lopussa ulosotossa olevien velallisten lukumäärä on hiukan laskenut. 3.2 Vaikuttavuus Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelmaan on koottu ne oikeuspoliittiset keinot, joiden tavoitteena on maksuvelvoitteiden tehokas täytäntöönpano ja velkaantumisesta aiheutuvien ongelmien ja kustannusten hallinta. Keskeisimpiä vaikuttamiskeinoja ovat lainsäädäntö, organisaatioiden ja työnkulkujen kehittäminen sekä ennalta estävä työ. Maksuhäiriöpolitiikan pitkän aikavälin tärkeimmät yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat: - rekisteröitävien maksuhäiriöiden ennalta ehkäiseminen - luottotappioiden torjuminen - velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviämisen edistäminen - harmaan talouden ja väärinkäytösten torjuminen - perintäkustannusten pitäminen kohtuullisina.

6 4 Velkaongelmista selviämistä on viime vuosina pyritty edistämään monin lainsäädäntöuudistuksin. Ulosotto- ja luottotietolainsäädäntö on uudistettu ja yksityishenkilön velkajärjestelylakia ja yrityssaneerauslakia on muutettu. Velallisen uuteen alkuun auttamisen edistämiseksi on alennettu palkan ja eläkkeen ulosmittauksen yhteydessä valtiolle tulevia ulosottomaksuja, nostettu velallisen suojaosuutta, lisätty vapaakuukausia sekä säädetty luonnollisia henkilöitä koskeva saatavien määräaikaisuus. Tiedot vanhentuneista veloista poistetaan välittömästi luottotietorekisteristä. Yksityishenkilön velkajärjestelyn maksusuunnitelman kestoaikaa on lyhennetty, siten että sen kesto on yleensä kolme vuotta. Yrityssaneeraukseen hakeutumista on pyritty nopeuttamaan yritysten toiminnan turvaamiseksi. Myös pikaluottojen markkinointia ja myöntämisiä on pyritty rajoittamaan. 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO 4.1 Tehtävät Valtakunnanvoudinvirasto aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta päätoimipaikkanaan Turku. Viraston henkilöstöä on myös Helsingissä, Mikkelissä ja Hämeenlinnassa. Viraston tehtävänä on muun muassa huolehtia ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä, kehittää ulosottotoimea oikeusministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti sekä avustaa oikeusministeriötä strategisessa suunnittelussa, talousarvion valmistelussa ja lainvalmistelussa. Virasto ylläpitää ja kehittää ulosottolaitoksen käytössä olevia tietojärjestelmiä, ratkaisee sille kuuluvat ulosottoviranomaisten toimintaa koskevat kantelut ja korvausvaatimukset ja kehittää ulosottotoimen hallinnon kansainvälistä yhteistyötä. 4.2 Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2010 Viraston tulostavoitteena oli toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen. Viraston työjärjestys vahvistettiin tammikuussa Toiminta neljällä eri paikkakunnalla vaikeuttaa jossain määrin tehtävien tehokasta hoitamista ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Valtakunnanvoudinviraston tehtävänä oli selvittää ulosottolaitoksen toimipaikkaverkoston kehittämisen tarve ottamalla huomioon palvelujen alueellinen ja kielellinen saatavuus sekä oikeushallinnon toimitilakonsepti. Valtakunnanvoudinviraston asettaman työryhmän mietintö valmistui joulukuussa Työryhmä esitti, että nykyisten 179 toimipaikan asemesta tulevaisuudessa olisi 54 toimipaikkaa, joissa kaikissa olisi henkilökuntaa. Lakkautettavaksi esitetyistä 125 sivutoimipaikasta 70:ssä työskentelee 210 henkilöä. Ulosottovirastoissa on kaikkiaan virkaa. Muut lakkautettavaksi esitetyt 55 toimipaikkaa ovat niin sanottuja päivystystoimipaikkoja. Toimipaikkojen korvaamista yhteispalvelupisteillä ei esitetty. Mietinnöstä on pyydetty lausuntoja. Tämän jälkeen Valtakunnanvoudinvirasto tekee esityksen oikeusministeriölle, joka päättää toimipaikoista asetuksellaan. Valtakunnanvoudinviraston tehtävänä oli valmistella erikoisperinnän laajentaminen koko maahan yhteistyössä oikeusministeriön kanssa (Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina , ). Harmaan talouden torjumiseksi pyritään entisestään edistämään sidosryhmäyhteistyötä eri viranomaisten kesken (veroviranomaiset, poliisi, tulli, konkurssiasiamies, syyttäjä). Tehtävää valmistelleen Valtakunnanvoudinviraston asettaman työryhmän mietintö valmistui lokakuussa Mietinnöstä anne-

7 tuista lausunnoista on valmistunut myös yhteenveto. Ehdotuksen mukaan 22 ulosottovirastosta muodostetaan kuusi erikoisperintäaluetta, joille kullekin määrätään keskuspaikka. Erikoisperintätehtävään valitut henkilöt kuuluvat keskuspaikan viranhaltijoihin. Valtakunnanvoudinvirasto vahvistaa erikoisperintäalueet sekä niiden henkilöstön määrän ja rakenteen. Valtakunnanvoudinviraston tavoitteena oli tarkistaa ulosottohenkilöstön mitoitusperusteet osana tuottavuutta ja selvittää, millaista tietotuotantoa virastoilta edellytetään. Tässä tarkoituksessa Valtakunnanvoudinvirasto asetti työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ulosottolaitoksen nykyinen tietotuotannon, raportoinnin ja tilastoinnin tarve sekä tehdä ehdotus niiden kehittämiseksi. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus tuottaa nykyään runsaat 60 ja Valtakunnanvoudinvirastossa käytettävissä olevat raportit kuvaavat tilannetta koko maassa tai ne ovat virastokohtaisia. Ulosottovirastot saavat käyttöönsä raportteja, joissa tilastot ovat kihlakunnanulosottomieskohtaisia. Työryhmän määräaika päättyy Julkisten saatavien sähköinen hakeminen on valmistella. Järjestelmä on ollut koekäytössä oikeusrekisterikeskuksen (ORK) ja Valtion henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kanssa. Saadut kokemukset ovat myönteisiä. Toiminta on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2011 alkupuolella. Riidattomien yksityisoikeudellisten saatavien sähköisen asioinnin valmistelu jatkuu. Ulosoton toimintaa ja työmenetelmiä kehitetään erityisesti toiminnan yhdenmukaistamiseksi. Keinoina ovat koulutus, tulosohjaus ja vuotuiset kehityskeskustelut, tarkastustoiminta, viestintä sekä sidosryhmäyhteistyö. Sidosryhmäyhteistyö on jatkunut talousrikollisuuden torjuntaan liittyen eri viranomaisten kesken ja verottajan kanssa laajemminkin. Yhteisistä hankkeista ja menettelytavoista on neuvoteltu Kelan, perimistoimistojen, Finanssialan keskusliiton, pankkien, vakuutusyhtiöiden, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Luottokunnan kanssa. Johtamiskoulutus ja yhtenäistävä koulutus olivat vuonna 2010 järjestettyjen koulutusten painopistealueita. Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava vuonna 2009 alkanut Ulosoton JETkoulutusohjelma jatkui. Kihlakunnanvoudeille ja toimiston esimiehille järjestettiin kaksipäiväinen johtamiskoulutus. Kihlakunnanvoutien vuosittaiset neuvottelupäivät pidettiin Turussa. Ulosoton henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ilmoittautua myös oikeusministeriön järjestämään lähiesimieskoulutukseen. Yhtenäistävänä koulutuksena kihlakunnanulosottomiehille ja toimistohenkilöstölle järjestettiin ulosottokurssit, joiden tavoitteena on luoda henkilöstölle valmiudet toimia muuttuneessa ja monimuotoisessa toimintaympäristössä. Kihlakunnanulosottomiehille annettiin lisäksi tietojärjestelmäkoulutusta. Ulosottohenkilöstön erikoistumista ja vaativan perinnän osaamista edistettiin kirjanpidon ja liiketalouden koulutusohjelmilla sekä tiedonhankinnan ja prosessinhallinnan koulutuksella. Lisäksi toteutettiin teemakoulutukset arkistovastuuhenkilöille ja perinnän tuen toimistohenkilöstölle. Ruotsinkieliselle henkilöstölle annettiin koulutusta ajankohtaisista asioista heidän omalla äidinkielellään kaksipäiväisessä seminaarissa. 5

8 6 Myös kihlakunnanulosottomiesten tietojärjestelmäkoulutusta järjestettiin ruotsin kielellä. Kihlakunnanvoutien rekrytointia tukevan, ensisijaisesti ulosotto-organisaation ulkopuolisille ja ylemmän oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneille juristeille suunnatun ulosoton koulutus- ja harjoittelujärjestelmän (Voutiakatemian) toinen vuosikurssi saatiin päätökseen. Harjoittelun suorittaneista 20 henkilöstä 16 on sijoittunut ulosottolaitoksen palvelukseen. Valtakunnanvoudinviraston järjestämä ulosottohenkilöstön koulutus vuonna 2010 : Kihlakunnanvoudit 547 koulutuspäivää Kihlakunnanulosottomiehet 682 koulutuspäivää Toimistohenkilöstö 506 koulutuspäivää Apulaisvoutiharjoittelijat 20 koulutuspäivää Yhteensä 1755 koulutuspäivää Myös Valtakunnanvoudinviraston oma henkilöstö on osallistunut em. koulutustilaisuuksiin siinä määrin kuin on ollut tarkoituksenmukaista. Valtakunnanvoudinvirasto asetti koulutuksen yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on ulosottovirastojen henkilöstön koulutuksen suunnittelu ja koulutusjärjestelmän kehittäminen. Valtakunnanvoudinvirasto laatii virastolle henkilöstösuunnitelmaa. Työryhmän tulee myös selvittää mahdollisuudet laajentaa henkilöstösuunnitelma vastaisuudessa koko ulosottolaitosta koskevaksi. Työryhmän määräaika päättyy Valtakunnanvoudinvirasto käynnisti vuonna 2010 ulosottolaitosta koskevan sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. Viestintäsuunnitelmassa kartoitettiin ulosoton organisaatioiden tehtävät sekä niihin liittyvät viestintävastuut. Suunnitelmaan kirjattiin oikeusministeriön, Valtakunnanvoudinviraston ja ulosottovirastojen roolit ulosoton viestijöinä. Uuden viraston toiminnan käynnistämiseen liittyen Valtakunnanvoudinviraston sisäisen viestinnän toimivuuden edistäminen oli eräs vuoden 2010 tärkeimmistä painopistealuista, sillä viraston virkamiehet tekevät työtä hajautetussa organisaatiossa neljällä paikkakunnalla. Sisäinen viestintä käsittää myös hallinnonalan sisäisen viestinnän ulosottovirastojen suuntaan. Tässä työssä on hyödynnetty mm. hallinnonalan intranetia. Ulkoiseen viestintään liittyen Valtakunnanvoudinvirasto perusti mm. omat verkkosivut sekä aloitti ulosottolaitosta kuvaavan ulkoisen tiedotustoiminnan. Ulkoisen viestinnän kohderyhmänä viestintäsuunnitelmaan kirjattiin myös ulosoton sidosryhmät, mikä liitetään osana laajempaan sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen. Valtakunnanvoudinvirasto toimitti vuositarkastuksen kaikissa 22 ulosottovirastossa vuonna Tarkastukset perustuivat yhtenäiseen tarkastussuunnitelmaan, joka jakautui perus- ja teemaosuuteen. Perusosa käsitti kirjanpidon ja rahaliikenteen sekä tuloksellisuuden tarkastelua. Teemaosuudessa käytiin läpi viraston toimintaa ja tulostavoitteiden toteutumista viraston

9 7 käytännön toiminnassa, koska käytettävissä oli edellisvuosia laajemmin virasto- ja rootelikohtaisia tietoja. Perusosan tarkastushavainnoista voidaan todeta, että lähes kaikki virastot olivat laatineet vähimmäisvaatimukset täyttävät sisäisen valvonnan ohjeet. Ulosoton asiakasvarojen kirjanpitoa koskevien asioiden hoito on asianmukaista, ja sen taso on parantunut viime vuosina. Asiakirjahallinnossa ja kirjaamisessa oli sekä virastojen välillä että virastojen sisällä huomattavia eroja. Erot johtuvat osittain hajautetusta organisaatiosta sekä siitä johtuvasta töiden järjestämisestä ja resurssien kohdentamisesta. Kirjaaminen sinänsä oli useimmissa virastoissa joutuisaa. Ruuhkahuippuina, kuten syksyllä ennen veronpalautusten maksamista, perinnän tuesta ja muista toiminnoista on jouduttu ohjaamaan lisähenkilöstöä kirjaamiseen. Tulossopimukset oli virastoissa käsitelty henkilöstön kanssa riittävän laajasti ja toiminnan tuloksellisuuden seuranta oli järjestetty. Virastojen yleinen tuloksellisuus ja perintätulokset olivat hyvät, vaikka sekä virastojen välillä että virastojen sisällä oli suuria eroja. Tuloksellisuustarkastelun painopisteenä oli asioiden käsittelyn joutuisuus ja etupainotteisuus. Teema-alueen osalta voidaan todeta, että virastot pyrkivät yhtenäistämään käytäntöjä ja toteuttamaan tulostavoitteiden mukaista toimintaa, vaikka se ei vielä ole onnistunut kaikkialla käytännössä. Vanha toimipaikka-ajattelu heijastuu edelleen erilaisina toimintamalleina eri tehtävien hoitamisessa ja organisoinnissa sekä koko maassa että virastojen sisällä. Kihlakunnanulosottomiesten osalta suurimmat puutteet löytyvät dokumentoinnissa ja suhtautumisessa vaativaan perintään. Rootelien hoito oli yleisesti tyydyttävää, vaikkakin yksittäisissä rooteleissa on edelleen työnhallintaongelmia. Useassa ulosottovirastossa oli aloitettu kihlakunnanulosottomiesten perintäryhmäkokeiluja. Ensikokemukset olivat positiivisia erityisesti työssä viihtymisen kannalta. Valtakunnanvoudinviraston tehtäviin kuuluvat muun muassa yleinen neuvonta ja asiakaspalvelu, kantelujen tutkiminen, kansalaiskirjeisiin vastaaminen, vahingonkorvausasiat sekä hallinnollisessa menettelyssä että tuomioistuimissa, valtion puhevallan käyttö ulosottovalitusten oikeudenkäyntikuluasioissa ja lupien myöntäminen tietojärjestelmähakijoille. Ensimmäisen toimintavuoden aikana virasto: - käsitteli 51 kantelua - käsitteli 42 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta - hoiti 12 vahingonkorvausvaatimusta tuomioistuimessa - antoi 61 lausumaa oikeudenkäyntiasioihin - antoi yhteensä 11 lausuntoa eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille. - antoi 4 lausuntoa muille tahoille - vastasi 94 kansalaiskirjeeseen ja - käsitteli 40 tietojärjestelmähakijoiden lupa-asiaa. Viraston tulostavoitteena vuonna 2010 oli määritellä valitusten ja kantelujen käsittelyaikatavoite. Tämän tavoitteen määrittämiseksi laskettiin syyskuun 2010 loppuun mennessä käsiteltyjen kantelu- ja vahingonkorvausasioiden käsittelyaika, mikä osoitti käsittelyn kestävän useimmiten 1-3 kk. Vuoden 2011 tavoitteena on käsitellä kaikki kantelu- ja vahingonkorvausasiat kuudessa kuukaudessa. Valtakunnanvoudinviraston runsaan vuoden kestäneen toiminnan jälkeen on jo nyt nähtävissä, että käsittelyn aiemmasta hajauttamisesta aiheutuneet ongelmat ovat vähentyneet tai poistuneet. Kantelujen ja korvausten käsittelyt sekä korvauskäytännöt ovat

10 8 yhtenäistyneet. Kantelijoiden ja vahingonkorvausvaatimusten esittäjien kannalta on johdonmukaista ja selkeää, että kaikissa ulosoton epäillyissä virhetilanteissa voi kääntyä ulosoton keskushallintoviranomaisen puoleen. 4.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna 2010 Valtakunnanvoudinvirastossa on kaikkiaan 21 virkaa. Henkilöstötilinpäätöksen mukaan: - vuoden 2010 lopussa oli täytettynä 20 virkaa - henkilötyövuosien toteuma oli 20,5 - henkilöstön keski-ikä oli 48,1 - viranhaltijoista kolme oli saavuttanut 62 vuoden iän - henkilöstön koulutustaso oli korkea (koulutustasoindeksi 6,2) - sairauspäiviä oli keskimäärin 5,3/ henkilötyövuosi 4.4 Toimintamenot Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan Valtakunnanvoudinviraston menot olivat yhteensä , josta - henkilöstön palkkausmenot euroa ( 77 %) - toimitilojen vuokrat euroa ( 11 %) - muut toimintamenot euroa (16 %). Muita toimintamenoja lisäsivät uuden viraston toiminnan käynnistämisestä aiheutuneet perusinvestoinnit sekä kaluste- kone- ja laitehankinnat. Toiminta neljällä eri paikkakunnalla lisää muun muassa matkakuluja, vaikka virasto on pyrkinyt hyödyntämään nykytekniikkaa muun muassa käymällä videoneuvotteluja. Tulosneuvotteluissa sovittujen toimintamäärärahojen käyttö jäi suunniteltua alhaisemmaksi henkilöstö-, toimitilavuokrien ja säästeliäiden investointien seurauksena. 5 ULOSOTTOVIRASTOT 5. 1 Vaikuttavuus Ulosottovelalliset, velkaongelmista selviämisen edistäminen Maaliskuussa 2008 voimaan tullut velkojen määräaikaisuus on helpottanut monien velallisten asemaa asteittain. Sen sijaan talouslama on lisännyt jonkin verran velallisten määrää. Nuorten luvulla ja sen jälkeen syntyneiden osuus on lisääntymässä. Eri velalliset ulosotossa vuosina Vuosi Muutos edellisestä vuodesta Keskimäärin/ lkm lkm lkm % kihl. uom v v ,9 810 v ,3 821 Vuonna 2010 ulosotossa oli käsiteltävänä :n eri velallisen saatavia, lisäystä edellisestä vuodesta oli Oikeushenkilöiden määrä vuoden aikana ulosotossa olleista velallisista oli keskimäärin 11 %. Määrä vaihteli 8 prosentista 14 prosenttiin. Oikeushenkilöiden suhteelliset osuudet olivat suurimmat pääkaupunkiseudulla ja muis-

11 9 sa suurissa virastoissa. Velallisten määrä kihlakunnanulosottomiestä kohti oli keskimäärin 821. Vuoden 2010 aikana sama velallinen rekisteröitiin ulosottoon toistuvasti, keskimäärin 1,6 kertaa. Ensikertalaisia eli velallisia, joilla ei ulosoton uuden tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen ole ollut ulosotossa yhtään asiaa, oli vuonna 2010 yhteensä Vanhentumissäännösten nojalla on maaliskuusta 2008 alkaen poistunut ulosotosta velallisen saatavia, keskimäärin 1,4 velkaa velallista kohti. Vanhentuneiden saatavien kokonaismäärä kohoaa 2,34 miljardiin euroon, josta muiden yksityisoikeudellisten saatavien kuin elatusapujen osuus on 2,25 miljardia euroa. Tietoa siitä, kuinka moni näistä velallisista on selviytynyt veloistaan kokonaan, ei ole käytettävissä. Ulosottovelallisten määrä vuoden lopussa Vuosi Luonnolliset henkilöt, Oikeushenkilöt, Yhteensä, lkm lkm lkm (arvio) Ulosottovelalliset, tilanne vuoden lopussa vuodesta 1990, lkm Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Vuoden 2010 lopussa ulosotossa hoidettiin velallisen asioita, vähennystä edellisestä vuodesta oli Näistä pitkäkestoisessa, eli yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ulosotossa oli ollut 17 % ja yli kaksi vuotta neljännes (24,6 %) (liite 6).

12 10 Eläkeikäisten eli vuonna 1947 tai aikaisemmin syntyneiden osuus velallisista oli 8 %. Alaikäisiä eli vuonna 1994 tai myöhemmin syntyneitä oli ulosotossa 993. Alaikäisistä ulosottovelallisista ulosottoviranomaisten pitää tehdä ilmoitus maistraattiin. Vuonna 1970 tai myöhemmin syntyneitä oli vuoden vaihteessa (46 %). Heidän osuutensa on lisääntymässä (liite3). Ulosotossa vuoden 2010 lopussa olleiden velallisten ikäjakauma 23 % 0 % 8 % 21 % 22 % 26 % 1947 tai aikaisemmin tai myöhemmin. Ulosoton kehittämishankkeissa on edetty hyvin: - ulosottolainsäädäntö on uusittu - organisaatio on selkeytymässä - työnkulut ovat kehittymässä - sähköinen asiointi on kattavaa (lähes. 90 % vireille tulevista asioista) - perimistulos, asianosaisten oikeussuoja ja tuottavuus ovat parantuneet 5.2 Tuotokset ja laadunhallinta vuonna 2010 Vuoden 2010 saapuneiden asioiden määrä kohosi koko maassa noin 2,7 miljoonaan, mikä on suurempi kuin edeltäneiden viiden vuoden keskiarvo. Kasvua edellisestä vuodesta oli viisi prosenttia. Lukuun ottamatta julkisia maksuja kasvua oli kaikissa muissa asiaryhmissä. Keskimääräinen asioiden käsittelyaika, 6,4 kuukautta, on hiukan pidempi kuin asetettu tavoite, mutta vielä hyväksyttävissä. Virastojen väliset erot käsittelyajoissa ovat tasoittumassa. Perityksi saatu rahamäärä kohosi ennätykselliseen 836 miljoonaan euroon (tavoite 690 milj. euroa). Tulosta nostivat muun muassa lisääntyneet kiinteistöjen ja asuntoosakkeiden myynnit ja saatavien ulosmittaukset. Heikentynyt taloudellinen tilanne ei näy vielä kovin vahvana ulosoton tuloksissa.

13 11 Ulosottovirastoissa käsiteltävänä olleet asiat vuodesta 1990, kpl Saapuneet Käsitellyt Avoinna Ulosottoasiat (arvio) 2010 (toteuma) Saapuneet asiat Käsitellyt asiat Vireillä Käsitellyt tiedoksiantoasiat Vuonna 2010 ulosottoon saapui perittäväksi 2,8 miljardia euroa. Vuoden lopussa perittävänä olevien rahasaatavien euromäärä oli 2,6 miljardia euroa, juoksevat korot mukaan lukien 3,8 miljardia euroa. Vuoden 2010 lopussa passiiviperinnässä oli asiaa (v asiaa) ja 560 miljoonaa euroa (v milj. euroa). Passiiviperinnässä olleille saataville kertyi vuonna 2010 lähes 14 miljoonaa euroa (v milj. euroa). Useimmin passiiviperinnän hakijoina ovat yritykset, valtio tai valtion laitokset. Saapuneiden asioiden määrä vuosina oli keskimäärin vuodessa kihlakunnanvoutia kohti , kihlakunnanulosottomiestä kohti ja toimistohenkilöä kohti (liite 12).

14 12 Ulosottovirastoissa perittävänä olleet rahasaamiset, Saapuneet Käsitellyt Avoinna Perittäväksi saapuneiden rahasaatavien määrä nousi lähes seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta (liitteet 4-5). Ulosottoon saapuneiden asioiden ja rahasaatavien jakauma vuonna 2010 kpl % milj. % Verot , ,0 Julkiset maksut , ,8 Sakot ja korvaukset , ,5 Elatusavut ,0 17 0,6 Muut yksityisoikeudelliset asiat / saatavat , ,1 Yksityisoikeudelliset täytäntöönpanoasiat ,2 Yhteensä , ,0 Väärinkäytöstapauksien tunnistaminen Ulosottomenettelyssä pyritään tunnistamaan tapaukset, joissa yritetään välttää maksuvelvoitteen täytäntöönpano keinotekoisin järjestelyin. Virastojen ilmoitusten mukaan tällaisia tapauksia käsiteltiin kaikkiaan 640, ja näistä niin sanotuista vaativan perinnän tapauksista saatiin perityksi 6,5 miljoonaa euroa. Erikoisperintä on osa talousrikostorjuntaa. Erikoisperinnässä toiminnot keskittyvät vaikeasti selvitettäviin velallisiin, joihin henkilöstö on myös erikoistunut. Vuonna 2010 erikoisperintä tuotti 13,0 miljoonaa euroa (v ,2 milj. euroa ja v ,9 milj. euroa). Ilman erikoisperintää rahoja tuskin olisi saatu muutoin perityiksi.

15 13 Tällä hetkellä erikoisperintä on erikseen organisoituna toiminnassa vain entisissä Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. Erikoisperinnän laajentaminen valtakunnalliseksi on vireillä. Luottotappioiden torjuminen Onnistunutta luottotappioiden torjuntaa on kuvattu perityksi saadulla euromäärällä, mikä oli poikkeuksellisen korkea, 836 miljoonaa euroa; sitä käytetään sekä vaikuttavuuden että toiminnan tehokkuuden mittarina. Mitä parempia tuloksia ulosotto pystyy osoittamaan, sitä todennäköisemmin se pitää yllä maksumoraalia ja ehkäisee ennalta velkaantumista. Konkreettisten hyötyjen mittaaminen ja osoittaminen numeerisesti on vaikeaa. Velallisen taloudellisen tilanteen nopea selvittäminen, käsittelyajat Asioiden nopealla selvittämisellä pyritään ehkäisemään lisävelkaantumista ja sellaisia velallisten omaisuusjärjestelyjä, joilla yritetään siirtää omaisuutta ulosoton ulottumattomiin. Kohderyhmänä ovat nimenomaan uudet velalliset. Velallisen ulosottoon rekisteröimisestä kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli tavoitteena: - saada perityksi ensimmäinen kertymä 85 %:ssa tapauksista, toteuma 78,4 % - käsitellä suppean perinnän esteistä 90 % velallisen / asian vireille tulosta, toteuma 78,8 % - käsitellä normaaliperinnän esteistä 60 % kolmen kuukauden sisällä velallisen / asian vireille tulosta, toteuma 77,0 % Vuoden aikana ulosotosta poistui kaikkiaan velallista. Osa heistä oli vuoden kuluessa rekisteröity järjestelmään toistamiseen; velallinen on maksanut kaikki velkansa, mutta joutuu ulosottoon uuden velan takia, tai velallinen on todettu vuoden mittaan toistuvasti varattomaksi. Velallisen taloudellinen tilanne selvitetään 80 %:ssa tapauksista alle puolessa vuodessa. Yhtäjaksoisessa ulosotossa oli vuoden 2010 lopussa ollut velallisesta alle puoli vuotta 46 %, yli vuoden 39 % ja yli kaksi vuotta 25 %. Yli viisi vuotta ulosotossa oli ollut 10 % velallisista. Ulosottoasiat käsiteltiin vuonna 2010 ulosotossa 72 %:ssa tapauksista kuuden kuukauden kuluessa ja 85 %:ssa vuoden kuluessa. Vain viidessä prosentissa tapauksista asian käsittely kesti yli kaksi vuotta. Asian hoitamisen vaatimat toimenpiteet, velan määrä ja laatu vaikuttavat perintäajan pituuteen. Vuoden lopussa perittävänä olleista asioista 49 % oli ollut vireillä alle puoli vuotta ja kaksi kolmasosaa alle vuoden. Asioista 16 % oli ollut ulosotossa yli kaksi vuotta ja kolme % yli viisi vuotta. Tulosneuvotteluissa keskimääräiseksi käsittelyaikatavoitteeksi asetettiin 6,2 kuukautta, joka osoittautui hiukan liian kireäksi. Käsittelyaika oli vuonna 2010 keskimäärin 6,4 kuukautta, mikä on vielä hyväksyttävissä. Virastojen väliset erot ovat tasoittuneet. Käsittelyaika vaihteli 5,4 kuukaudesta 7,2 kuukauteen.

16 5.3 Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Numeeriset tavoitteet Tulosmittarit ovat valtion talousarvioon sisältyviä valtakunnallisia tavoitearvoja. Näiden ja ulosottopiirin omien historiatietojen pohjalta sovitaan tulosneuvotteluissa kullekin piirille omat numeeriset tavoitteet. Numeeriset tavoitteet (tavoite) 2010 (toteuma) Taloudellisuus (menot/käs.as) Tuottavuus (käs.as/htv) Käsittelyaika keskim. 7,2 6,1 6,4 6,5 6,2 6,4 kk Peritty milj Onnistunut perintä % asiamääristä euromääristä Perittyjen ja varattomaksi todettujen suhde % - asiamääristä - euromääristä * Taloudellisuus (toimintamenot / käsitellyt asiat) sisältää vain virastojen omista toimintamäärärahoista maksetut menot. Keskitetysti maksetut menot (atk, Palkeet, koulutus) olivat vuonna 2010 keskimäärin 3,47 euroa käsiteltyä asiaa kohti. Vuonna 2010 ulosottovirastot perivät yhteensä 898,6 miljoonaa euroa. Summasta tilitettiin hakijoille 836,3 miljoonaa euroa ja ulosottomaksutuloja oli 62,3 miljoonaa. euroa (7,4%). Tulosneuvotteluissa asetettu tavoite 689 miljoonaa euroa ylitettiin selvästi. Taulukko virastokohtaisista tulostavoitteista ja niiden toteutumisesta on liitteenä (liite 13) Peritystä euromäärästä kertyi - palkan tai eläkkeen ulosmittauksella 29 % - maksukehotuksella 24 % - elinkeinotulon, saatavan ulosmittauksella tai muun ulosmittauksen kautta 10 % - maksusuunnitelmien kautta 9 % - veronpalautusten ulosmittauksella 6 % - muilla maksuilla, kuten muun muassa omaisuuden myyneillä 22 %. Käteismaksujen osuus oli pieni.

17 15 Ulosottovirastoissa peritty euromäärä vuodesta 1990, Peritty, 1000 Onnistunutta perintää kuvaavat suhteelliset osuudet lasketaan kaikista käsitellyistä asioista ja saamisista. Niihin sisältyvät myös ulosoton pantinhaltijoille huutokaupan yhteydessä tilittämät varat. Mittari on valittu aikanaan historiallisista syistä. Sen heikkoutena on, että siihen sisältyy osioita, joihin ulosottotoimin ei voida vaikuttaa, kuten peruutukset ja konkurssiin, yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen hyväksytyt asiat ja saamiset sekä vanhentuneina ulosotosta poistuneet tai siirrot toiseen ulosottopiiriin velallisen asuinpaikan muuttumisen vuoksi. Mittarista on tarkoitus luopua. Käyttöön otettava uusi toiminnan tehokkuutta kuvaava mittari vertaa ulosoton perimiä tai ohimaksuina kertyneitä saatavia varattomiksi todettuihin velallisiin. Suure ilmoittaa, kuinka monta prosenttia perityksi saatu asia- tai vastaavasti euromäärä (ohimaksut mukaan lukien) on perittyjen ohimaksujen ja varattomien yhteismäärästä (liite 7) Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi Ulosottovirastojen hyvää tulosta selittää viranhaltijoiden aktiivinen ote toiminnassaan. Ulosmittausten, realisointien ja maksusuunnitelmien määrät ovat lisääntyneet edellisistä vuosista.

18 16 Ulosmittaukset vuosina v v Muutos kpl kpl % Palkan ulosmittaukset % Eläkkeen ulosmittaukset % Elinkeinotulon ulosmittaukset % Veronpalautusten ulosmittaukset % Kiinteistön ulosmittaukset % Asunto-osakkeiden ulosmittaukset* Muut ulosmittaukset % Yhteensä % Asunto-osakkeiden ulosmittaukset v sisältyvät muihin ulosmittauksiin Vuoden lopussa voimassa olevat maksukiellot ja laaditut maksusuunnitelmat vuosina v v Muutos kpl kpl % Maksukielto palkan ulosmittauksen yhteydessä Maksukielto eläkkeen ulosmittauksen yhteydessä Maksukielto elinkeinotulon ulosmittauksen yhteydessä Yhteensä Laaditut maksusuunnitelmat Ulosoton suorittamista toimenpiteistä omaisuuden myynnit ovat yksi merkittävä osa. Niiden määrä lisääntyi edellisestä vuodesta huomattavasti, mikä osaltaan selittää hyvää perimistulosta. Ulosmitatun omaisuuden myynnit v v Muutos kpl kpl kpl Asunto-osakkeiden myynnit Muun irtaimen myynnit Kiinteistöjen myynnit, toteutuneet Kiinteistöjen myynnit, rauenneet Rauenneilla myynneillä tarkoitetaan tilanteita, joissa velkoja peruuttaa myyntipyynnön tai tehtyä kauppahintatarjousta ei ole hyväksytty. Häätöhakemuksia saapui ulosottoon kaikkiaan 7 370, 140 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Käytännössä ulosotto joutui panemaan toimeen häätöä, kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Häädöt keskittyvät suuriin asutuskeskuksiin. Osamaksukauppalain mukaisia takaisinottoja oli vuonna 2010 kaikkiaan eli 713 vähemmän kuin edellisenä vuonna

19 5.3.3 Laatutavoitteet 17 Ulosoton laatutavoitteista ja niiden toteutumista on tehty tässä toimintakertomuksessa selkoa Valtakunnanvoudinviraston tarkastustoiminnan yhteydessä. Virastot ovat sopineet kihlakunnanulosottomiesten kanssa henkilökohtaisista tavoitteista. Huomiota tuli kiinnittää ulosottoselvitysten määrään, laatuun ja dokumentointiin. Nämä ovat edellytyksenä rootelin menestyksekkäälle hoitamiselle. Toiminnassa on havaittu jonkin verran puutteita. Toimistotyön tarkoituksenmukaista organisointia vaikeuttaa edelleen organisaation hajanaisuus, vaikka kehitys on ollut myönteistä. Toimistohenkilöstön voimavaroja on ohjattu perinnän tukemiseen, mikä osaltaan on parantanut ulosoton tuloksia. Vaikka kaikkia ulosottovirastoille asetettuja tulostavoitteita ei saavutettu, vuoden 2010 toimintaa voidaan pitää onnistuneena. 5.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna 2010 Vuonna 2008 ulosottovirastot laativat henkilöstösuunnitelmiansa, joissa tarkastelujakso päättyi vuoden 2013 alkuun. Näitä suunnitelmia pyrittiin toteuttamaan vuonna Henkilöstökoulutuksesta on tehty selkoa Valtakunnanvoudinvirastoa käsittelevässä osiossa. Henkilöstön määrän ja rakenteen arvioinnissa lähtökohtana ovat olleet valtion tuottavuusohjelman mukaiset säästövelvoitteet ja ulosottovirastojen henkilöstösuunnitelmat. Yleisenä perusteena henkilöstömitoituksessa on ulosottopiiriin saapuvien asioiden määrä (vähintään 3800 asiaa / kihlakunnanulosottomies ja asiaa / toimistohenkilö). Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon virastokohtaiset henkilöstövajeen täydentämistarpeet (mm. osa-aikaisten viranhaltijoiden vuoksi), henkilöstön ikärakenne sekä alueen kieliolot ja maantieteelliset etäisyydet. Tulosneuvotteluissa ulosottovirastojen henkilöstön määräksi arvioitiin 1 317, johon sisältyvät apulaisvoudit ja oikeustradenomiharjoittelijat (yht. 10 htv). Ulosottovirastojen tuottavuustavoitteet (henkilöstövähennykset vuodesta 2005 yhteensä 144 htv) on toteutettu. Vuonna 2010 henkilöstön keski-ikä oli 49,7 vuotta eli puoli vuotta alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön vaihtuvuus lisääntynee tulevina vuosina, sillä 62 - vuotiaita ja sitä vanhempia oli vuoden 2010 lopussa 108. Henkilöstön ikääntymisen seurauksena sairastavuus on lisääntynyt. Vuonna 2010 sairauspäiviä oli keskimäärin 10,8 eli runsaat kaksi viikkoa henkilötyövuotta kohti. Määrä on lisääntynyt edellisistä vuosista.. Kaikkiin ulosottovirastoissa avoimeksi tuleviin virkoihin vaadittiin Valtakunnanvoudinviraston täyttölupa. Ennen virkaan nimittämistä hakijat antoivat kirjallisen suostumuksensa viran toimituspaikan muuttamiseen ulosottopiirin sisällä, mikäli organisaatio- ja työtilanne niin vaatii. Henkilöstökehitys Htv

20 18 Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelua ulosottolaitoksessa tuettiin edelleen. Kolmen kuukauden harjoittelupaikka on varattu 18 opiskelijalle. Apulaisvoutien harjoittelu- ja koulutusohjelman toinen vuosikurssi päättyi 31. elokuuta 2010, eikä uutta kurssia käynnistetty enää samana vuonna. Ulosottovirastojen henkilöstö ja tuottavuus vuodesta v v v v v v v v v v v v htv* käs.uo as/htv Syynä tuottavuuden notkahdukseen vuonna 2007 oli suuren hakijan tietojärjestelmäongelmat. Henkilöstötilinpäätösliite sisältää myös tiedot Valtakunnanvoudinvirastosta (liitteet 8-9) Ulosottovirastojen toimintamenot ja maksutulot Vuonna 2010 ulosottovirastoilla oli käytettävissä euroa toimintansa rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa ei otettu huomioon mahdollisia virkaehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia ja mahdolliset sairausvakuutuslain ja työterveydenhuollon palautukset työnantajalle vain rajoitetusti. Työnantajasuoritusten alentaminen vähensi palkkausmenoja. Toisaalta palkkausmenoja nostivat kihlakunnanvoutien ja kihlakunnanulosottomiesten tulokseen sidotut palkkausmenot (perimis- ja toimenpidepalkkiot). Osa ulosottovirastojen vakansseista oli myös täyttökiellossa. Näin pyrittiin varautumaan erikoisperinnän laajentamiseen henkilötyövuosia lisäämättä. Ulosottolaitoksen tulot vuonna 2010 olivat yhteensä euroa. Ulosottomaksutulojen osuus summasta oli euroa, tiedoksianto- ja kaupanvahvistusmaksujen osuus euroa ja muiden tulojen osuus Ulosottomaksutulot nousivat edellisestä vuodesta 11,4 miljoonaa euroa (19 %, suhteellisesti eniten elinkeinoelämältä perittyjä maksuja).

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2013:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012 Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet I SISÄLLYSLUETTELO SIVU

Lisätiedot

Ulosottotoimi tänään

Ulosottotoimi tänään Ulosottotoimi tänään Ulosotto valtion toimintona Lainkäyttöä, oikeussuojan antamista asianosaissuhteessa Ulosottoviranomaiset itsenäisiä ja riippumattomia, ratkaisevat asiat ja käyttävät pakkokeinojaan

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2010:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 201 :1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2013. Julkaisu 2014:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2013. Julkaisu 2014:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 213 Julkaisu 214:1 JULKAISU 214:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 213 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Ulosoton pääpiirteet Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Aiheet Ulosotosta yleisesti Ulosoton organisaatio Ulosottomenettelystä Tilastoja Yleisesti Ikäryhmittäin Velkaantumisen syyt Mahdollisuudet vaikuttaa

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 Julkaisu 215:1 JULKAISU 215:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2011

ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2011 VVV 333/031/2010 OM 37/013/2010 ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2011 1 Ulosottolaitos Ulosottolaitos muodostuu keskushallinnosta ja sen alaisista 22 paikallsesta u1osottovirastosta. Keskushallinnosta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Oikeus 2012 Ulosottoasiat 2011 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 242 996 vuoden 2011 lopussa. Edellisvuoteen verrattuna ulosottovelallisten määrä oli noussut

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa Oikeus 2010 Ulosottoasiat 2009 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2009 lopussa Vuoden 2009 lopussa ulosottovelallisia oli 243 470. Ulosottovelallisia oli lähes 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa Oikeus 2011 Ulosottoasiat 2010 Ulosottovelallisia 240 000 vuoden 2010 lopussa Vuoden 2010 lopussa ulosottovelallisia oli 240 132. Ulosottovelallisia oli noin 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus

KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 Julkaisu 216:1 JULKAISU 216:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen. Timo Heikkinen 24.3.2015

Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen. Timo Heikkinen 24.3.2015 Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen Timo Heikkinen 24.3.2015 1 Vaihtoehtoinen suunnitelma ulosottolaitoksen talouden tasapainottamiseksi 16.1.2015 Säilytetään oikeusturvan ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Oikeus 2015 Velkajärjestelyt 2015, 1. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa

Lisätiedot

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Olipa kerran velka 13.10.2016 Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Aiheet Ulosotosta yleisesti Tilastoja Ulosottomenettelystä ja täytäntöönpanotoimista

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta Julkaisu 2017:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta Julkaisu 2017:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 216 Julkaisu 217:1 JULKAISU 217:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 216 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys Suopolku 6 B 01800 Klaukkala EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Asia: VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Lausunto

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa

Ulosottoasiat. Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa Oikeus 2009 Ulosottoasiat 2008 Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa Vuoden 2008 lopussa lähes 233 000 ulosottovelallisella oli vireillä olevia ulosottoasioita. Heidän ulosotossa olevien

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Oikeus 2015 Ulosottoasiat 2014 Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden

Lisätiedot

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes Oikeus 2011 Velkajärjestelyt 2011, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa 2011 käräjäoikeuksiin jätettiin

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SELVITYS KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHEN TYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TYÖAJAN KÄYTÖSTÄ ULOSOTTOASIOIDEN VELALLISKOHTAISESSA KÄSITTELYSSÄ

SELVITYS KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHEN TYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TYÖAJAN KÄYTÖSTÄ ULOSOTTOASIOIDEN VELALLISKOHTAISESSA KÄSITTELYSSÄ Helsingin ulosottovirasto 2016-1-14 SELVITYS KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHEN TYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TYÖAJAN KÄYTÖSTÄ ULOSOTTOASIOIDEN VELALLISKOHTAISESSA KÄSITTELYSSÄ 1. TAVOITE Selvityksen tarkoituksena on antaa

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:17. Ulosottolaitoksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2005

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:17. Ulosottolaitoksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2005 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:17 Ulosottolaitoksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:17 Ulosottolaitoksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2005 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 31.3.2016. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 31.3.2016. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2015 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 31.3.2016 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa 2013 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Oikeus 2009 Velkajärjestelyt 2009, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Tammi syyskuussa 2009 jätettiin käräjäoikeuksiin 2 121 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Erikoisperinnän laajentamista valmistelleen työryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:2

Erikoisperinnän laajentamista valmistelleen työryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:2 Erikoisperinnän laajentamista valmistelleen työryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:2 Erikoisperinnän laajentamista valmistelleen työryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:2 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä edellisvuoden tasolla tammi syyskuussa 2012

Yrityssaneerauksien määrä edellisvuoden tasolla tammi syyskuussa 2012 Oikeus 1 Yrityssaneeraukset 1, 3. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä edellisvuoden tasolla tammi syyskuussa 1 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 1 pantiin vireille 391 yrityssaneerausta,

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1321 1325. Valtioneuvoston asetus. N:o 1321. ulosottotoimen hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1321 1325. Valtioneuvoston asetus. N:o 1321. ulosottotoimen hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1321 1325 SISÄLLYS N:o Sivu 1321 Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta... 5139 1322 Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä...

Lisätiedot

Syyttäjälaitos Puolivuosiraportti 1/4

Syyttäjälaitos Puolivuosiraportti 1/4 Syyttäjälaitos Puolivuosiraportti 1/4 9.8.2017 Dnro 36/13/16 Vuoden 2017 puolivuosiraportti 1 Johdon keskeiset havainnot Tarkasteluajankohtaan 30.6.2017 mennessä saapuneiden asioiden kokonaismäärä on noussut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

VES-koodi : 251055 OM 47/102/2015. Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin.

VES-koodi : 251055 OM 47/102/2015. Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin. VES-koodi : 251055 OM 47/102/2015 Pöytäkirja on laadittu 18 päivänä toukokuuta 2015 oikeusministeriön sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ Satakunnan ulosottovirasto Johtava kihlakunnanvouti Kari Filpus Kihlakunnanulosottomies Evita Nupponen Pori 22.8.2017 (Yhteistyössä apua maatiloille koulutus) ULOSOTON

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Oikeus 2014 Ulosottoasiat 2013 Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulosottovelallisia oli kaikkiaan 239 000 vuoden 2013 lopussa. Edellisvuodesta velallisten

Lisätiedot

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin.

Pöytäkirjamenettely perustuu valtiovarainministeriön 22.12.2011 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin. Pöytäkirja on laadittu 15 päivänä maaliskuuta 2013 oikeusministeriön sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä käydystä, valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1 1B Mukana harjoittelijat ja työllistetyt Syyttäjät 342,5 349,4 351,8 Muu henkilökunta 186,9 186,4 176,8 HENKILÖKUNTAA YHTEENSÄ 529,3 535,8 528,6 VKSV Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2013

Velkajärjestelyt 2013 Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013 Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 6,0 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Yrityssaneeraukset 2012

Yrityssaneeraukset 2012 Oikeus 2013 Yrityssaneeraukset 2012 Vuonna 2012 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä edellisvuoden tasolla Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2012 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 10,9 prosenttia vuonna 2013

Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 10,9 prosenttia vuonna 2013 Oikeus 2014, 4. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä kasvoi 10,9 prosenttia vuonna Otsikko korjattu 29.1.2014 klo 10.15. Oli aiemmin 13,2 prosenttia. Tilastokeskuksen tietojen mukaan pantiin vireille

Lisätiedot