KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUVAILULEHTI 9.4.2013. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Julkaisun laji Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012

2 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012 Julkaisun osat Tiivistelmä Ulosottolaitoksen muodostavat Valtakunnanvoudinvirasto ja sen alaiset 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen toimintaympäristöä, suoritteita, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sen tilastotiedot perustuvat suurimmaksi osaksi Valtakunnanvoudinviraston julkaisemaan ulosottotoimen tilastojulkaisuun. Vuonna 2010 perustetun Valtakunnanvoudinviraston toiminta on vakiintunut. Virastossa on vireillä useita kehittämishankkeita. Toimipaikkaverkoston supistaminen ja toimitilojen hallinnointi uusien vaatimusten mukaisesti työllistävät tavanomaisten hallintotehtävien ohella. Lisäksi virastossa on valmistauduttu koko ulosottolaitosta koskevan rakenneuudistuksen käynnistämiseen ja osallistuttu oikeusministeriön asettaman, oikeusturvaohjelmaa valmistelevan neuvottelukunnan työhön. Oikeusturvaohjelma ja sopeuttamisohjelma ohjaavat omalta osaltaan ulosoton rakenneuudistusta. Ulosottotoimen yhdenmukaisuutta on pyritty lisäämään mm. perustamalla yhtenäistämistoimikunta. Valtakunnanvoudinvirasto voi virastoja ja yhtenäistämistoimikuntaa kuultuaan antaa ulosottovirastoille tulkintasuosituksia asioissa, joissa yhtenäinen ratkaisukäytäntö olisi tärkeää, lainkäyttäjän ratkaisuvaltaa rajoittamatta. Ulosoton asiamäärät ovat pysyneet korkealla tasolla. Asiamääriä on lisännyt mm. perimiskuluasioiden kasvu. Myös pikaluottoja ja muita yksityisoikeudellisia asioita on saapunut entistä enemmän. Ulosoton euromääräinen tulos on saavuttanut taas uuden ennätyksen. Kertomusvuonna velkojille tilitettiin yli miljardi euroa. Erikoisperinnällä ulosotto torjuu talousrikollisuutta ja harmaata taloutta maanlaajuisesti. Toiminnan tulokset osoittavat, että panostus toimintaan kannattaa myös fiskaalisesti. Toiminnan seuraamiseen on kehitetty mittareita. Ulosottolaitoksen tulos ja palvelukyky ovat olleet varsin hyvällä tasolla. Avainsanat: (asiasanat) ulosotto Muut tiedot (Diaari) VVV 236/031/2012 Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN Kokonaissivumäärä 40 Jakaja Valtakunnanvoudinvirasto Kieli suomi Hinta Kustantaja Luottamuksellisuus julkinen

3 PRESENTATIONSBLAD RIKSFOGDEÄMBETET Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Riksfogdeämbetet, förvaltningsenheten Utgivningsdatum Typ av publikation Verksamhetsberättelse Uppdragsgivare Riksfogdeämbetet Datum då organet tillsattes Publikation Utsökningsväsendets verksamhetsberättelse 2012 Publikationens delar Referat Utsökningsväsendet består av Riksfogdeämbetet och 22 lokala utsökningsverk som är underställda det. Utsökningsväsendet ingår i justitieministeriets förvaltningsområde. Verksamhetsberättelsen beskriver utsökningsväsendets verksamhetsmiljö, prestationer, resultat och inflytande. De statistiska uppgifterna i den baserar sig till största delen på utsökningsväsendets statistiska publikation som utges av Riksfogdeämbetet. Verksamheten i Riksfogdeämbetet, som grundades år 2010, har stabiliserats. Flera utvecklingsprojekt är anhängiga i ämbetsverket. Nedskärningen av kontorsnätverket och förvaltningen av verksamhetslokaler i enlighet med nya krav sysselsätter utöver de normala förvaltningsuppgifterna. Utöver detta har ämbetsverket förberett sig för att starta en strukturreform som berör hela utsökningsväsendet och deltagit i arbetet i en förhandlingsdelegation som justitieministeriet tillsatt och som bereder rättsskyddsprogrammet. Rättsskyddsprogrammet och anpassningsprogrammet styr för sin del strukturreformen inom utsökningen. Man har försökt öka enhetligheten inom utsökningsväsendet genom att bland annat grunda en harmoniseringskommission. Riksfogdeämbetet kan, efter att ha hört utsökningsverken och harmoniseringskommissionen, ge tolkningsrekommendationer till utsökningsverken i frågor där en enhetlig avgörandepraxis är av vikt, utan att begränsa rättskiparens beslutanderätt. Antalet ärenden inom utsökningen har legat kvar på en hög nivå. Antalet ärenden har ökats av bl.a. tillväxten i indrivningskostnadsärenden. Även antalet snabbkrediter och andra privaträttsliga ärenden har ökat. Utsökningens resultat i euro har återigen slagit rekord. Under rapportåret redovisades över en miljard euro till borgenärerna. Med hjälp av specialindrivning motverkar utsökningen ekonomisk brottslighet och grå ekonomi på en riksomfattande nivå. Verksamhetens resultat påvisar att insatserna i verksamheten även är fiskalt lönsamma. Indikatorer har tagits fram för att följa upp verksamheten. Utsökningsväsendets resultat och serviceförmåga har varit på en mycket god nivå. Nyckelord: (ämnesord) utsökning Övriga uppgifter (Diarie) VVV 236/031/2012 Seriens namn och nummer ISSN ISBN Sidoantal 40 Distribution Riksfogdeämbetet Språk finska Pris Förlag Sekretessgrad offentlig

4 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 1 ESIPUHE JOHDON KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleistä Vaikuttavuus VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tehtävät Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna Toimintamenot ULOSOTTOVIRASTOT Vaikuttavuus Tuotokset ja laadunhallinta vuonna Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Numeeriset tavoitteet Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi Laadulliset tavoitteet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna Ulosottovirastojen maksutulot ja toimintamenot Tarmo-työajanseuranta ja kustannuslaskenta Yhteenvetoa ulosottovirastojen toimintakertomuksista Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuman muodostaminen...25 LIITTEET 1 Kartat ulosottovirastojen toimipaikoista sekä erikoisperintäalueista 2 Ulosottoon saapuneet asiat ja saamiset vuodesta Ulosottoon saapuneiden asioiden ja rahasaamisten jakauma vuonna Käsittelyajat; velalliset ja asiat ulosotossa yhtäjaksoisesti Onnistunut perintä; maksettujen ja varattomaksi todettujen asioiden ja saamisten suhde 6 Ulosottolaitoksen henkilöstötilinpäätös vuonna Ulosottovirastojen kustannukset vuonna Ulosottovirastojen tulostavoitteet vuonna 2012 ja niiden toteutuminen 9 Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuma

5 2 ULOSOTTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ESIPUHE Ulosottolaitoksen muodostavat Valtakunnanvoudinvirasto ja sen alaiset 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen toimintaympäristöä, suoritteita, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sen tilastotiedot perustuvat suurimmaksi osaksi Valtakunnanvoudinviraston julkaisemaan ulosottotoimen tilastojulkaisuun. 2 JOHDON KATSAUS Ulosottotoimen lainsäädäntö, organisaatio ja tietojärjestelmät ovat kokonaisuutena tarkastellen hyvässä kunnossa. Työnkulkuja ja henkilöstön tietotaitoa on parannettu kehitys- ja koulutustoiminnalla. Toiminnan yhdenmukaisuutta on pyritty lisäämään mm. yhtenäistämistoimikunnan perustamisella. Valtakunnanvoudinvirasto voi virastoja ja yhtenäistämistoimikuntaa kuultuaan antaa tulkintasuosituksia ulosottovirastoille asioissa, joissa yhtenäinen ratkaisukäytäntö olisi tärkeää, lainkäyttäjän ratkaisuvaltaa rajoittamatta. Ulosottolaitoksen viranhaltijoiden määrä on viime vuosina vähentynyt. Toimintoja kehittämällä vähennyksiä on edelleen mahdollisuus tehdä. Ulosoton tuottavuus on kasvanut ja perimistulos parantunut. Ulosottomenettely antaa oikeussuojaa sekä ylläpitää maksumoraalia ja yhteiskuntajärjestystä. Erikoisperinnässä ulosotto torjuu talousrikollisuutta ja harmaata taloutta maanlaajuisesti. Toiminnan tulokset osoittavat, että panostus toimintaan kannattaa myös fiskaalisesti. Lisäksi sillä on ennalta estävä vaikutuksensa. Toiminnan seuraamiseen on kehitetty mittareita. Ulosottovalitukset, kantelut ja vahingonkorvausasiat osoittavat, että asianosaisten tai sivullisten oikeussuojassa ei ole suurempia ongelmia. Valtakunnanvoudinvirasto toimi kuluneella kaudella kolmatta vuotta ulosottotoimen keskusviranomaisena. Toiminta on vakiintunut ja toisaalta yhä uusia kehittämishankkeita käynnistetään. Toimipaikkaverkoston supistaminen ja toimitilojen hallinnointi uusien vaatimusten mukaisesti työllistävät tavanomaisten hallintotehtävien ohella. Lisäksi virastossa on valmistauduttu koko ulosottolaitosta koskevan rakenneuudistuksen käynnistämiseen ja osallistuttu oikeusministeriön asettaman neuvottelukunnan työhön. Neuvottelukunnassa valmisteltu oikeudenhoidon oikeusturvaohjelma ja sopeuttamisohjelma ohjaavat omalta osaltaan ulosoton rakenneuudistusta. Maan talous on ollut edelleen epävarmassa tilassa ja kasvu on tyrehtynyt. Työllisyysluvut ovat kuitenkin pysyneet kohtuullisina. Ulosoton asiamäärät ovat pysyneet korkealla tasolla. Asiamääriä on lisännyt muun muassa perimiskuluasioiden kasvu. Myös pikaluottoja ja muita yksityisoikeudellisia

6 asioita on saapunut entistä enemmän. Virasto on osallistunut niitä koskevaan oikeuspoliittiseen keskusteluun. Korjaavia liikkeitä on lainsäädännössä tehtykin. Ulosoton euromääräinen taso on saavuttanut taas uuden ennätyksen. Ensimmäistä kertaa velkojille tilitettiin yli miljardi euroa. Ulosottomaksut kattavat ulosottovirastojen kokonaismenoista yli 70 prosenttia. Ulosottolaitoksen tulos ja palvelukyky ovat olleet varsin hyvällä tasolla. Henkilöstöpolitiikassa on noudatettu oikeusministeriön ohjeistusta. Tulevien uudistusten onnistumisen kannalta hyvä henkilöstöpolitiikka onkin keskeisessä asemassa. Ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunta on toiminut aktiivisesti ja nostanut monia henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä tarkemmin selvitettäviksi. Ulosottoasioista on tiedotettu säännöllisesti. Tiedotuksen ja asianosaisten ohjauksen siirtoa verkkosivuille on pyritty edistämään. Kansainvälisiä kontakteja on ollut paljon. Yhteistyö Pohjoismaiden, Viron ja Venäjän kanssa sekä kansainvälisen voutijärjestön kanssa on jatkunut tiiviinä. 3 Ulosotto-organisaatio OIKEUSMINISTERIÖ VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Hallintoyksikkö Kehittämis- ja ohjausyksikkö Oikeudellinen yksikkö Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsinki Itä- ja Keski-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ULOSOTTOVIRASTOT Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi-Pohja Länsi-Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Päijät-Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais-Suomi Ahvenanmaan mkv 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.1 Yleistä Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ylittää edellisen laman tason. Velkaantumisasteen mittarina käytetään maksamatta olevan velkamäärän eli luottokannan osuutta kotitalouksien kaikista käytettävissä olevista tuloista vuodessa. Kuluttajien suuret velat ovat useimmiten asuntovelkoja. Ongelmiksi ne muodostuvat silloin, jos velallisen olosuhteet muuttuvat esi-

7 4 merkiksi sairauden tai työttömyyden vuoksi. Yhä useamman velallisen ongelmat aiheutuvat kulutuksen rahoittamisesta pikaluotoilla ja muilla eri lähteistä otetuilla lainoilla. Työttömyysaste oli vuonna 2012 keskimäärin 7,7 prosenttia (v ,8 %). Vuonna 2012 käräjäoikeuksiin saapui summaarista velkomusasiaa, mikä on 29 prosenttia ( asiaa) enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioiden ja yrityssaneerausten määrät ovat hieman nousseet. Konkurssiasioiden määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla. 1 Suomen Asiakastiedon keräämien tietojen mukaan vuonna 2012 niiden yksityisten henkilöiden määrä, joilla on maksuhäiriömerkintöjä, oli ja yritysten määrä Maksuhäiriöisten määrät lisääntyivät edellisestä vuodesta. Kuluttajien uusista maksuvaikeuksista kertovat parhaiten käräjäoikeuksien antamat velkomustuomiot. Niitä rekisteröitiin viime vuonna lähes eli viidennes enemmän kuin edellisvuonna. Suomen Asiakastiedon mukaan viime vuonna velkomustuomioista kaksi kolmasosaa johtui tili- ja kertaluotoista. Toiseksi yleisin peruste tuomioille oli maksamaton puhelin-, tiedonsiirto- tai polttoainelasku, joiden määrä on vuodesta 2011 kaksinkertaistunut. Postimyynti- ja verkko-ostoksista rekisteröitiin maksuhäiriömerkintöjä 77 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ulosotossa taantuma näkyy pienellä viiveellä velallisten, asioiden ja saatavamäärien lisääntymisenä. Vuoden 2012 aikana ulosotossa olevien velallisten lukumäärä on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Ulosottoon saapuneet yksityisoikeudelliset asiat lisääntyivät. Verot, julkiset maksut ja elatusapuasiat sen sijaan vähenivät. 3.2 Vaikuttavuus Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelmaan on koottu ne oikeuspoliittiset keinot, joiden tavoitteena on maksuvelvoitteiden tehokas täytäntöönpano ja velkaantumisesta aiheutuvien ongelmien ja kustannusten hallinta. Keskeisimpiä vaikuttamiskeinoja ovat lainsäädäntö, organisaatioiden ja työnkulkujen kehittäminen sekä ennalta estävä työ. Maksuhäiriöpolitiikan pitkän aikavälin tärkeimmät yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat: - rekisteröitävien maksuhäiriöiden ennalta ehkäiseminen - luottotappioiden torjuminen - velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviämisen edistäminen - harmaan talouden ja väärinkäytösten torjuminen - perintäkustannusten pitäminen kohtuullisina. 1 Lähde: Oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto

8 5 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO 4.1 Tehtävät Valtakunnanvoudinviraston tehtävänä on muun muassa huolehtia ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä, kehittää ulosottotoimea oikeusministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti sekä avustaa oikeusministeriötä strategisessa suunnittelussa, talousarvion valmistelussa ja lainvalmistelussa. Virasto ylläpitää ja kehittää ulosottolaitoksen käytössä olevia tietojärjestelmiä, ratkaisee sille kuuluvat ulosottoviranomaisten toimintaa koskevat kantelut ja korvausvaatimukset ja kehittää ulosottotoimen hallinnon kansainvälistä yhteistyötä. 4.2 Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2012 Valtakunnanvoudinvirasto käynnisti tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi selvitystyön ulosottolaitoksen tehtävistä ja työmenetelmistä sekä niiden edellyttämästä virkarakenteesta. Hanke (ns. rakenneuudistus) käynnistettiin järjestämällä oikeusministeriön ja Valtakunnanvoudinviraston yhteinen keskustelutilaisuus, kuulemalla ulosottovirastojen näkemyksiä sektorineuvottelussa sekä järjestöjen näkemyksiä ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnassa. Valtakunnanvoudinvirasto antoi oikeusministeriölle ehdotuksen asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista. Vuoden 2012 aikana Valtakunnanvoudinvirasto valmistautui asetuksen toimeenpanoon muun muassa järjestämällä ulosottovirastojen johdolle ja lähiesimiehille muutosjohtamiskoulutusta. Virastojen hanketta varten nimeämille yhdyshenkilöille järjestettiin lisäksi tapaaminen, jossa käsiteltiin henkilöstömuutosten toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä. Oikeusministeriö antoi asetuksen ulosottovirastojen toimipaikoista Valtakunnallinen erikoisperintä toimii kuudella erikoisperintäalueella, jotka ovat Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Sisä-Suomen, Itä-Suomen, Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen erikoisperintäalueet. Vuonna 2012 erikoisperintätehtävissä toimi 7 kihlakunnanvoutia ja 47 kihlakunnanulosottomiestä. Kihlakunnanulosottomiehistä 8 toimi ylitarkastajan nimikkeellä. Toimistopalveluissa erikoisperintä tukeutuu erikoisperintäalueen keskuspaikkana toimivan ulosottoviraston resursseihin. Vuonna 2012 erikoisperintäorganisaatiota vahvistettiin kymmenellä henkilötyövuodella. Erikoisperinnässä toimivien virkamiesten tehtävät ovat määräaikaisia. Valtakunnanvoudinvirasto laati yhteistyössä erikoisperintäalueiden kanssa erikoisperinnälle tulostavoitteet ja niitä kuvaavat mittarit. Tulostavoitteet on jalkautettu erikoisperintäalueille. Erikoisperinnän tulostavoitteet vuodelle 2013 ovat: 1) Tehostaa velkojen maksamisen välttelyyn liittyvien väärinkäytöstapausten käsittelyä ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa. 2) Erikoisperinnän toiminta vakiinnutetaan ja viranomaisyhteistyötä kehitetään. 3) Erikoisperintäalueilla suunnitellaan ja otetaan käyttöön velallisten seulontamenettely. Seulontamenettelyn tavoitteena on tunnistaa velallismassasta ne tapaukset, joiden tutkinta ja käsittely vaatii erikoisperinnän osaamista. Erikoisperinnän tuloksellisuutta kuvataan sivulla 14.

9 Erikoisperinnän toimintaa vakiinnutettiin ja sitä kehitettiin muun muassa organisaation vahvistamisella, viranomaisyhteistyön kehittämisellä, tulostavoitteiden ja mittareiden määrittelyllä sekä koulutus- ja neuvottelupäivän järjestämisellä alkuvuodesta Sidosryhmäyhteistyötä toteutettiin laajalti mm. verohallinnon, Kelan, Finanssialan keskusliiton, Elinkeinoelämän keskusliiton, pankkien, poliisihallinnon ja muiden viranomaisten kanssa. Valtakunnanvoudinvirastolla on edustus muun muassa talousrikostorjunnan johtoryhmässä. Kansainvälinen yhteistyö oli vuonna 2012 vilkasta. Alkuvuodesta Venäjän ulosottolaitoksen edustajat vierailivat Suomessa ja loppukeväästä Valtakunnanvoudinviraston edustajat osallistuivat Venäjällä kansainväliseen konferenssiin ministeriön lähialueyhteistyöohjelman mukaisesti. Viron oikeusministeriön sekä ulosottomiesten ja pesänvalvojien kamarin kanssa on ollut mm. koulutusyhteistyötä. Loppuvuodesta Valtakunnanvoudinviraston edustaja osallistui Virossa järjestettyyn kansainväliseen konferenssiin. Valtakunnanvouti osallistui lisäksi Etelä-Afrikassa järjestettyyn kansainvälisen voutiyhdistyksen (UIHJ) kongressiin. Valtakunnanvoudinvirastolla oli myös lokakuussa 2012 Suomessa pidettyjen pohjoismaisten elatusapupäivien käytännön järjestelyvastuu. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät tehtävät lisääntyivät muutenkin selvästi vuoden 2012 aikana. Ulkomaisilta asianosaisilta, järjestöiltä ja viranomaisilta tuli paljon yhteydenottoja. Ulosottolaitoksen tietotuotannon tason kehittämistä lykättiin resurssien puutteessa. Ulosottolaitoksen tietotuotanto, tilastointi ja raportointi työryhmän esittämät muutokset edellyttäisivät kustannuksiltaan tuntuvia tietoteknisiä muutoksia. Ulosoton toimintaa ja työmenetelmiä kehitettiin erityisesti toiminnan yhdenmukaistamiseksi kouluttamalla henkilöstöä, tulosohjauksella, vuotuisilla virastopäälliköiden tulos- ja kehityskeskusteluilla, tarkastustoiminnalla, sekä sidosryhmäyhteistyöllä. Vuonna 2012 järjestettyjen koulutusten painopistealueita olivat johtamiskoulutus ja yhtenäistävä koulutus. Kihlakunnanvoudeille ja toimiston esimiehille järjestettiin kaksipäiväinen johtamiskoulutus. Kihlakunnanvoutien vuosittaiset neuvottelupäivät pidettiin Tampereella. Ulosoton henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua myös oikeusministeriön järjestämään lähiesimieskoulutukseen. Valtakunnanvoudinvirasto toteutti koulutusalueilla koko ulosottolaitoksen henkilöstölle päivän mittaiset koulutuspäivät. Tähän alueelliseen koulutukseen osallistuivat lähes kaikki ulosottovirastoissa työskentelevät henkilöt. Tavoitteena on yhtenäistää menettelyjä täytäntöönpanoprosesseissa. Uusien ulosottokurssien suunnittelu käynnistettiin vuonna Ulosottohenkilöstön erikoistumista ja vaativan perinnän osaamista edistettiin yritysperinnän, tiedonhankinnan ja prosessinhallinnan koulutuksella sekä toimistohenkilöstön teemapäivillä. Lisäksi ulosottolaitoksen uusille virkamiehille järjestettiin Tervetuloa ulosottoon -päivä, jonka tarkoituksena oli mm. tutustuttaa uudet työntekijät ulosottolaitoksen arvoihin ja periaatteisiin. Ruotsinkieliselle henkilöstölle yhtenäistämiskoulutus annettiin heidän omalla äidinkielellään kaksipäiväisessä seminaarissa. 6

10 Kihlakunnanvoutien rekrytointia tukevan, ensisijaisesti ulosotto-organisaation ulkopuolisille ja ylemmän oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneille juristeille suunnatun ulosoton koulutus- ja harjoitteluohjelman (Voutiakatemian) kolmas vuosikurssi päättyi elokuussa Yhdeksästä harjoittelijasta rekrytoitui ulosottolaitokseen kahdeksan henkilöä. Harjoittelun aiemmin suorittaneista 20 henkilöstä 16 on sijoittunut ulosottolaitoksen palvelukseen. Ulosottohenkilöstön ammatillisia valmiuksia on vahvistettu koulutuksella. Vuoden aikana järjestettiin 14 valtakunnallista koulutustilaisuutta (30 koulutuspäivää). Näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 660 osallistujaa. Koulutukseen käytettiin kokonaisuudessaan noin henkilötyöpäivää. Valtakunnanvoudinvirastossa käynnistettiin tulostavoitteen mukaisesti projekti virkakielen selkeyttämiseksi. Asiantuntijaryhmä otti tarkasteluun ulosoton asiakaskirjeet, joita on alettu työstää ymmärrettävämmäksi. Työ on mittava ja vaatii laajaa asiantuntemusta. Virkakielen selkeyttämistä jatketaan myös vuonna 2013 sekä tulevina vuosina. Muutosviestintä oli vuonna 2012 aktiivista, sillä Valtakunnanvoudinvirasto jatkoi toimipaikkaverkoston kehittämishanketta. Valtakunnanvoudinvirasto jatkoi aktiivista osallistumista verkkosivujen kehittämishankkeisiin. Virasto julkaisi muun muassa uudet internet-sivut, jotka toimivat pilottisivuina koko oikeusministeriön hallinnonalalle hankitulle uudelle julkaisujärjestelmälle. Valtakunnanvoudinvirasto teki päätöksen ulosottovirastojen yhtenäisen viranomaistunnisteen, Suomen vaakunan tunnuskuvan, käyttöönotosta. Ensimmäisenä tunnuskuva otettiin käyttöön ulosoton asiakaskirjeissä. Valtakunnanvoudinvirasto toimitti laajan vuositarkastuksen 12 ulosottovirastossa vuonna Kymmeneen ulosottovirastoon tehtiin suppeampi vuositarkastus, joka kohdistui ulosottoviraston asiakasvarojen ja kirjanpidon hoitoon. Tarkastukset ovat perustuneet yhtenäiseen tarkastussuunnitelmaan, joka jakautuu perus- ja teema-aiheisiin. Perusosassa tarkastellaan ulosottoviraston tuloksellisuutta ja kirjanpidon ja rahaliikennettä. Teemaosuudessa käydään läpi viraston toimintaa ja tulostavoitteiden toteutumista viraston käytännön toiminnassa. Tarkastajilla on ollut käytettävissään verrattain laajat raportti- ja tilastotiedot virastoittain ja rooteleittain. Tuloksellisuustarkastelun painopisteenä on ollut asioiden käsittelyn joutuisuus, etupainotteisuus ja asianmukaisuus. Tulossopimukset on virastoissa käsitelty henkilöstön kanssa riittävän laajasti ja tulossopimuksen mukaiset tavoitteet on viety henkilö- ja rootelitasolle kehityskeskustelujen yhteydessä. Virastojen yleinen tuloksellisuus ja perintätulokset ovat olleet hyvät. Perinnän euromääräinen tavoite on saavutettu kaikissa virastoissa. Jokaisella virastolla on vähimmäisvaatimukset täyttävät sisäisen valvonnan ohjeet ja sisäistä valvontaa on toteutettu ennalta vahvistettujen tarkastussuunnitelmien mukaisesti. Sisäiseen valvontaan käytettävät resurssit vaihtelevat suuresti virastoittain. Ulosoton asiakasvarojen kirjanpitoa ja rahaliikennettä on hoidettu asianmukaisesti ja kirjanpidot ovat ajan tasalla. Kirjaaminen on ollut kaikissa virastoissa joutuisaa. Toimistotyön organisointiin ovat ulosottovirastot kiinnittäneet erityistä huomiota ja useis- 7

11 sa virastoissa on siirrytty toiminto- tai tiimikohtaiseen toimintatapaan. Toimipaikkaan tai osastoon sidoksissa olleesta toimintatavasta on luovuttu lähes kokonaan. Virastot ovat pyrkineet yhtenäistämään käytäntöjään ja toteuttamaan tulostavoitteiden mukaista toimintaa. Rootelien hoito oli pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Maksusuunnitelmien dokumentoinnissa, toimivuudessa ja mitoituksessa havaittiin edelleen jonkin verran puutteita, vaikka edistystä edelliseen vuoteen oli tapahtunut. Maksukieltojen toimivuuden seurantamenettelyyn ja työnantajasuoritusten oikeellisuuteen on useimmissa virastoissa ohjattu resursseja. Kihlakunnanulosottomiesten perintätiimejä on käytössä useassa virastossa. Tiimityöskentely on koettu toimivaksi ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Ulosoton vuositarkastuksista laadittiin erillinen yhteenvetokertomus vuodelta Valtakunnanvoudinviraston oikeudellisen yksikön tehtäviin kuuluvat ulosoton yleinen neuvonta ja asiakaspalvelu, kantelujen tutkiminen, kansalaiskirjeisiin vastaaminen, vahingonkorvausasiat niin hallinnollisessa menettelyssä kuin tuomioistuimissa, valtion puhevallan käyttö ulosottovalitusten oikeudenkäyntikuluasioissa ja lupien myöntäminen tietojärjestelmähakijoille. Kertomusvuoden aikana oikeudellinen yksikkö: - käsitteli 52 kantelua - käsitteli 15 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta - antoi oikeudenkäyntikuluasioihin 46 lausumaa - antoi eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille yhteensä 12 lausuntoa - antoi muille tahoille 26 lausuntoa - vastasi 86 kansalaiskirjeeseen - antoi eri yhteisölle 23 vastausta - käsitteli 24 tietojärjestelmähakijoiden lupa-asiaa - rekisteröi 13 web-hakijaa. Lisäksi tuomioistuinkäsittelyssä oli kahdeksan vahingonkorvausvaatimusta, joissa oikeudellinen yksikkö käytti valtion puhevaltaa. Oikeudellisen yksikön tulostavoitteena oli käsitellä kaikki kantelut kuudessa kuukaudessa. Ratkaistujen kanteluiden käsittelyaika oli keskimäärin viisi kuukautta. Seitsemän kantelun käsittelyaika oli yli kuusi kuukautta. Myös vahingonkorvausasioiden käsittelyaikaa seurattiin ja se oli neljä kuukautta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen vuonna 2012 Valtakunnanvoudinvirastossa on kaikkiaan 22 vakinaista virkaa sekä kolme määräaikaista virkaa. Henkilöstötilinpäätöksen mukaan: - vuoden 2012 lopussa virastossa oli 25 viranhaltijaa - henkilötyövuosien toteuma oli 22,53 - henkilöstön keski-ikä oli 46,6 - viranhaltijoista kaksi oli saavuttanut 63 vuoden iän - henkilöstön koulutustaso oli korkea (koulutustasoindeksi 6,1) - sairauspäiviä oli keskimäärin 4,4 pv / henkilötyövuosi.

12 Valtakunnanvoudinvirasto laati virastolle henkilöstösuunnitelman. Ulosottovirastojen henkilöstösuunnitelmien päivittäminen oikeusministeriössä laaditun mallin mukaisiksi toteutetaan toimipaikkaverkoston kehittämishankkeen täytäntöönpanon yhteydessä Toimintamenot Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan Valtakunnanvoudinviraston menot olivat yhteensä euroa, josta palkkausmenojen osuus oli 85 prosenttia. Valtakunnanvoudinviraston toimintamenot vuosina v v v Muutos % edell. vuodesta Palkkaus ,6 Toimitilojen vuokrat ,9 Muut menot ,0 YHTEENSÄ ,2 Henkilöstön sijoittuminen kolmelle eri paikkakunnalle lisää muun muassa matkakuluja, vaikka virasto on hyödyntänyt kokouksissaan laajasti videoneuvottelutekniikkaa. Tulosneuvotteluissa sovittujen toimintamäärärahojen käyttö jäi suunniteltua alhaisemmaksi. 5 ULOSOTTOVIRASTOT 5.1 Vaikuttavuus Ulosottovelalliset, velkaongelmista selviämisen edistäminen Maaliskuussa 2008 voimaan tullut velkojen määräaikaisuus on helpottanut monien velallisten asemaa asteittain. Sen sijaan talouslama on lisännyt jonkin verran velallisten määrää. Nuorten, luvulla ja sen jälkeen syntyneiden, osuus ulosottovelallisista on lisääntymässä. Eri velalliset ulosotossa vuosina Muutos ed. vuodesta lkm Muutos ed. vuodesta % Keskimäärin/ kihlak.uom Vuosi lkm , , ,8 897*) ,3 979**) *) sis. myös erp:ssä toimivat kihlakunnanulosottomiehet **) ilman erp:ssä toimivia kihlakunnanulosottomiehiä

13 10 Vuonna 2012 ulosotossa oli käsiteltävänä :n eri velallisen saatavia, lisäystä edellisestä vuodesta oli Oikeushenkilöiden määrä vuoden aikana ulosotossa olleista velallisista oli keskimäärin 7,5 prosenttia. Velallisten määrä kihlakunnanulosottomiestä kohti oli keskimäärin 979. Ensikertalaisia, eli velallisia, joita ei vuoteen ollut rekisteröity ulosottoon, oli vuonna 2012 (v ). Ulosottovelallisten määrä vuoden lopussa Vuosi Luonnolliset henkilöt, Oikeushenkilöt, Yhteensä, lkm lkm lkm Ulosottovelalliset vuodesta 1990, tilannne vuoden lopussa Luonnolliset henkilöt Oikeushenkilöt Vuoden 2012 lopussa ulosotossa hoidettiin velallisen asioita, vähennystä edellisestä vuodesta oli 125. Näistä pitkäkestoisessa, eli yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ulosotossa oli ollut 18 prosenttia ja yli kaksi vuotta neljännes (24,6 %) (liite 4). Eläkeiän saavuttaneiden eli vuonna 1949 tai aikaisemmin syntyneiden keskimääräinen velka oli Heidän osuutensa vuoden lopussa ulosotossa olleista velallisista oli yhdeksän prosenttia. Vuonna 1980 tai myöhemmin syntyneistä oli vuoden vaihteessa ulosotossa eli 29 prosenttia kaikista ulosottovelallisista. Alaikäisiä velallisia eli vuonna 1994 tai myöhemmin syntyneitä oli ulosotossa Hyvin nuoria henkilöitä

14 eli vuosina syntyneitä ulosottovelallisia oli enää vain 64 ja heidän ulosottovelkansa kokonaismäärä oli keskimäärin euroa. 11 Vuoden 2012 lopussa ulosotossa olevat velalliset, asiat ja rahasaamiset Syntymävuosi Velallisia, lkm Asioita kpl Perittävä velka euroa Perittävä velka keskimäärin / velallinen, euroa Perittävä velka keskimäärin / asia, euroa 1949 tai aikaisemmin tai myöhemmin Yhteensä Tuotokset ja laadunhallinta vuonna 2012 Vuoden 2012 saapuneiden asioiden määrä oli koko maassa noin kolme miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli asian verran. Ulosottoon saapuneet yksityisoikeudelliset asiat lisääntyivät. Verot, julkiset maksut, elatusapuasiat ja sakkoasiat vähenivät. Keskimääräinen asioiden käsittelyaika, 6,8 kuukautta, oli asetettua 7 kuukauden tavoitetta lyhyempi ja sitä voidaan pitää asiamäärien kasvu huomioon ottaen hyvänä tuloksena. Perityksi saatu rahamäärä kohosi ennätykselliseen miljoonaan euroon. Tavoite vuodelle 2012 oli 866 milj. euroa. Tulosta nostivat muun muassa asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen realisointien sekä saatavien ja toistuvaistulon ulosmittausten määrien lisääntyminen. Myös tehostunut yritysperintä kasvattaa edelleen ulosoton tulosta.

15 12 Ulosotossa käsiteltävänä olleet asiat vuodesta 1990, kpl Saapuneet Käsitellyt Avoinna Ulosottovirastoissa käsiteltävänä olleet asiat Saapuneet asiat Käsitellyt asiat (arvio) (toteuma) Vireillä Käsitellyt tiedoksiantoasiat Vuonna 2012 ulosottoon saapui perittäväksi 2,6 miljardia euroa, mikä on 327 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna Vuoden lopussa perittävänä olevien rahasaatavien euromäärä oli 2,7 miljardia euroa, juoksevat korot mukaan lukien 3,9 miljardia euroa. Vuoden 2012 lopussa passiiviperinnässä oli asiaa (v asiaa) ja 528 miljoonaa euroa (v milj. euroa). Passiiviperinnässä olleille saataville kertyi vuonna 2012 lähes 23,4 miljoonaa euroa eli 4,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Useimmin passiiviperinnän hakijoina ovat yritykset, valtio tai valtion laitokset. Saapuneiden asioiden määrä vuosina oli keskimäärin vuodessa kihlakunnanvoutia kohti , kihlakunnanulosottomiestä kohti ja toimistohenkilöä kohti Keskiarvot on laskettu henkilötyövuosien perusteella, joihin ei sisälly erikoisperinnän henkilökuntaa.

16 13 Ulosotossa perittävänä olleet rahasaamiset, 1000 euroa Saapuneet Käsitellyt Avoinna Perittäväksi saapuneiden rahasaatavien määrä laski kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta (liite 3). Laskua tapahtui kaikkien asiaryhmien osalta lukuun ottamatta sakkoja korvaussaamisia. Ulosottoon saapuneiden asioiden ja rahasaatavien jakauma vuonna 2012 kpl % milj. euroa % Verot , ,4 Julkiset maksut , ,5 Sakot ja korvaukset , ,7 Elatusavut ,6 11 0,4 Muut yksityisoik.asiat/saatavat , ,0 Yksityisoikeudelliset täytäntöönpanoasiat ,2 Yhteensä , ,0 Väärinkäytöstapausten tunnistaminen Ulosottomenettelyssä pyritään tunnistamaan tapaukset, joissa velallinen pyrkii erilaisin järjestelyin välttelemään maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa. Virastojen ilmoitusten mukaan tällaisia vaativan perinnän tapauksia käsiteltiin kaikkiaan 591. Vaativan perinnän perimistulos oli arvion mukaan noin 4,4 miljoonaa euroa. Ulosmitatun tai takavarikoidun omaisuuden arvoksi arvioitiin 6,1 miljoonaa euroa.

17 14 Erikoisperintä ja harmaan talouden torjunta Erikoisperinnässä toiminnot keskittyvät vaikeasti selvitettäviin ja vaativaa perintää laajempaa selvitystyötä vaativiin velallisiin. Usein nämä velalliset ovat myös muiden viranomaisten, kuten esimerkiksi poliisin, verottajan tai tullin toimenpiteiden kohteena. Viranomaisyhteistyö on olennainen osa erikoisperinnän toimintaa. Erikoisperinnässä peritty rahamäärä oli noin 16,5 milj. euroa ja ulosoton kautta kertyneenä hakijoille tilitetty määrä oli n. 12,1 milj. euroa. Peritty rahamäärä oli vuoden 2011 tulosta suurempi. Toimeksiantojen pitkäkestoisuus aiheuttaa kuitenkin sen, ettei erikoisperinnän 2011 tapahtuneen laajentumisen myötä odotettavissa oleva kertymien kasvu ole vielä täysimääräisesti realisoitunut euromääräisessä tuloksessa. Velallismäärissä, selvitettävien eurojen määrissä ja toimenpidemäärissä laajentuminen ja toiminnan tehostuminen ovat jo selvästi tilastoista havaittavissa. Erikoisperinnässä ulosmitatun ja takavarikoidun omaisuuden arvo oli vuoden 2012 lopussa noin 93 miljoonaa euroa. Suuri osa erikoisperinnässä esiin tulleesta omaisuudesta osoitetaan myös muulle ulosotolle, yhteistoimintaviranomaisille taikka konkurssipesille toimenpiteiden kohteeksi. Vuonna 2012 tällaista omaisuutta osoitettiin erikoisperinnästä yhteensä 20 miljoonan euron arvosta. Tämä omaisuus ei kuitenkaan näy erikoisperinnän euromääräisessä tuloksessa. Vuodelle 2013 asetetuissa euromääräisissä tulostavoitteissa kyseinen omaisuus otetaankin tuloksessa huomioon, koska näin toiminnan euromääräinen tulos tulee oikeammin kuvatuksi. Vuosittaiset vaihtelut euromääräisessä tuloksessa ovat kuitenkin erikoisperinnälle tunnusomaisia. Erikoisperinnän tuloksellisuutta ei tule arvioida pelkästään perittyjen eurojen määrällä. Erikoisperinnällä on tärkeä tehtävänsä velkojen maksun välttelyyn liittyvien väärinkäytösten ennaltaehkäisyssä ja väärinkäytöksiin puuttuminen on ulosoton osalta tärkeä keino harmaan talouden torjunnassa. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden tuottama hyöty tulee saada velalliselta pois niissäkin tapauksissa, joissa omaisuus on pyritty järjestelemään velkojien ulottumattomiin. Tämän vuoksi tärkeänä erikoisperinnän tuloksellisuutta osoittavana mittarina on näihin väärinkäytöksiin liittyvien suoritteiden määrä. Kuten edellä todettiin, ovat näiden toimenpiteiden määrät vuonna 2012 kasvaneet. Väärinkäytöstapauksissa tehtyihin toimenpiteisiin liittyvät myös lähes poikkeuksetta ulosoton muutoksenhakuprosessit ja niiden työllistävä vaikutus on erikoisperinnässä huomattava. Erikoisperinnän velallisilla on usein talousrikostaustaa tai he ovat harmaan talouden toimijoita. Erikoisperinnän velalliset ovat usein muidenkin viranomaisen kiinnostuksen tai toimenpiteiden kohteena. Myös ulosoton omat toimenpiteet ja selvitykset voivat johtaa velalliseen kohdistuviin toimenpiteisiin muussa viranomaisessa, esimerkiksi verotarkastusten muodossa verottajalla taikka rikostutkintana poliisilla. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa on viranomaisyhteistyö ja viranomaisten välinen tietojenvaihto ensiarvoisen tärkeää. Erikoisperintä pystyy ulosotossa vastaamaan yhteistyöviranomaisten tarpeisiin asioiden vaatimalla kiireellisyydellä ja asiantuntemuksella. Erikoisperintäalueiden laatimien vuotta 2012 koskevien toimintakertomusten mukaan kaikilla erikoisperintäalueilla yhteydenpito lähimpiin yhteistyöviranomaisiin (poliisi, verottaja, tulli,) on säännöllistä ja organisoitua. Suuri osa velallisista valikoituu erikoisperintään juuri viranomaisyhteistyön kautta. Rikoshyödyn jäljittämisen osalta erikoisperintä on poliisin uudessa ohjeistuksessa ensisijainen yhteystaho ulosotossa.

18 15 Luottotappioiden torjuminen Onnistunutta luottotappioiden torjuntaa on kuvattu perityksi saadulla euromäärällä, joka oli vuonna 2012 ennätyksellisen korkea, miljoonaa euroa. Perittyjä rahamääriä käytetään sekä vaikuttavuuden että toiminnan tehokkuuden mittarina. Ulosoton tuloksellisuus pitää yllä maksumoraalia ja ennaltaehkäisee velkaantumista. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen numeerisesti on vaikeaa. Velallisen taloudellisen tilanteen nopea selvittäminen, käsittelyajat Asioiden nopealla selvittämisellä pyritään ehkäisemään lisävelkaantumista. Asioiden käsittelyaikaa mitataan mm. ensimmäisen kolmen kuukauden aikana vireille tulosta aikaansaadulla tuloksella. Ulosottopiirien tulokset ja tavoitteet olivat seuraavat: - 78 prosentilla (tavoite 85 prosenttia) velallisista ensimmäinen kertymä saatiin perityksi kolmen kuukauden kuluessa ulosottoon rekisteröinnistä - 80 prosentilla (tavoite 90 prosenttia) tapauksista, joissa pyydettiin suppeaa perintää, varattomuus todettiin kolmen kuukauden kuluessa asian tai velallisen ulosottoon rekisteröinnistä - 71 prosentissa (tavoite 70 prosenttia) tapauksista, joissa pyydettiin normaaliperintää, varattomuus todettiin kolmen kuukauden kuluessa velallisen tai asian ulosottoon rekisteröinnistä. Lisääntyneen työmäärän vuoksi asetettuihin tavoitteisiin ei kaikilta osin päästy. Ulosottovelallisista, joiden kohdalla perintätoimet päättyivät vuonna 2012, 82 prosenttia oli ollut ulosotossa yhtäjaksoisesti alle puoli vuotta, 92 prosenttia alle vuoden ja 2 prosenttia yli kolme vuotta. Vuoden lopussa perinnässä olevista velallisesta 44 prosenttia (43 prosenttia v. 2011) oli ollut ulosotossa yhtäjaksoisesti alle puoli vuotta, 59 prosenttia (60 prosenttia v. 2011) alle vuoden ja 41 prosenttia (40 prosenttia v. 2011) yli vuoden. Pitkäkestoisessa ulosotossa eli yli kolme vuotta ulosotossa olleita velallisia oli 18 prosenttia (17 prosenttia v. 2011). Vuoden 2012 aikana käsitellyistä 2,9 miljoonasta asiasta 53 prosenttia oli ollut ulosotossa alle kolme kuukautta, 86 prosenttia alle vuoden ja 3 prosenttia yli kolme vuotta. Vuoden lopussa vireillä olleesta 1,7 miljoonasta asiasta 25 prosenttia oli ollut ulosotossa alle kolme kuukautta ja 61 prosenttia alle vuoden. Yli kolme vuotta ulosotossa olleita asioita oli 10 prosenttia.

19 Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Numeeriset tavoitteet Tulosmittarit ovat valtion talousarvioon sisältyviä valtakunnallisia tavoitearvoja. Näiden ja ulosottoviraston omien historiatietojen pohjalta sovittiin tulosneuvotteluissa kullekin virastolle omat numeeriset tavoitteet (toteuma) (tavoite) Taloudellisuus (menot/käs.as) Tuottavuus (käs.as/htv) Käsittelyaika keskim. 6,4 6,5 6,4 6,9 7,0 6,8 kk Peritty milj Perittyjen ja varattomaksi todettujen suhde % - asiamääristä - euromääristä Taloudellisuus (toimintamenot / käsitellyt asiat) sisältää vain virastojen omista toimintamäärärahoista maksetut menot. Keskitetysti maksetut menot (atk, Palkeet, koulutus) olivat vuonna 2012 keskimäärin 3,4 euroa (v ,25 ) käsiteltyä asiaa kohti. Hakijoille tilitettiin miljoonaa euroa ja ulosottomaksutuloja valtiolle 71,7 miljoonaa euroa. Hakijalle tilitettävän euromäärän tulostavoitteena oli 866 miljoonaa euroa, mikä tavoite ylitettiin selvästi. Taulukko virastokohtaisista tulostavoitteista ja niiden toteutumisesta on liitteenä (liite 8). Perityt euromäärät kertymätavoittain vuosina v v v Palkan tai eläkkeen 29 % 30 % 32 % ulosmittaus Maksukehotus 24 % 24 % 23 % Elinkeinotulon, saatavan tai muu ulosmittaus 10 % 10 % 10 % Maksusuunnitelma 9 % 11 % 10 % Veronpalautus 6 % 5 % 6 % Muu maksu, kuten muun muassa omaisuuden myynti 22 % 20 % 19 % Käteismaksujen osuus oli pieni.

20 17 Velkojille tilitetty euromäärä vuodesta 1990, Onnistunutta perintää kuvaavat suhteelliset osuudet lasketaan kaikista käsitellyistä asioista ja saamisista. Niihin sisältyvät myös ulosoton pantinhaltijoille huutokaupan yhteydessä tilittämät varat. Mittari on valittu aikanaan historiallisista syistä. Sen heikkoutena on, että siihen sisältyy osioita, joihin ulosottotoimin ei voida vaikuttaa, kuten peruutukset ja konkurssiin, yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen hyväksytyt asiat ja saamiset sekä vanhentuneina ulosotosta poistuneet tai siirrot toiseen ulosottopiiriin velallisen asuinpaikan muuttumisen vuoksi. Mittarista on tarkoitus luopua. Käyttöön otettu uusi toiminnan tehokkuutta kuvaava mittari vertaa ulosoton perimiä ja ulosoton aikana suoraan velkojille maksettuja suorituksia (ns. ohimaksut) niihin saataviin, joille kertymiä ei ole saatu, koska velallinen on todettu varattomaksi. Luku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia perityksi saatu asia- tai vastaavasti euromäärä (ohimaksut mukaan lukien) on perittyjen ja varattomien yhteismäärästä (liite 5) Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi Ulosottovirastojen hyvää tulosta selittää viranhaltijoiden aktiivinen ote toiminnassaan. Koulutuksella, yhtenäistämistoimin ja tulosohjauksella on ulosottolaitoksessa luotu varsin yhtenäinen sekä hyvään tutkintaan ja joutuisaan käsittelyyn perustuva työntekotapa. Toistuvaistulon ulosmittausten ja realisointien määrät ovat lisääntyneet edellisistä vuosista.

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2013:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012 Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet I SISÄLLYSLUETTELO SIVU

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2010:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2009 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20

Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. valtakunnanvoudinvirasto et. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 201 :1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 20 valtakunnanvoudinvirasto et Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Ulosottotoimi tänään

Ulosottotoimi tänään Ulosottotoimi tänään Ulosotto valtion toimintona Lainkäyttöä, oikeussuojan antamista asianosaissuhteessa Ulosottoviranomaiset itsenäisiä ja riippumattomia, ratkaisevat asiat ja käyttävät pakkokeinojaan

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

KUVAILULEHTI 14.5.2012. Julkaisun laji Toimintakertomus. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Valtakunnanvoudinvirasto, hallintoyksikkö Julkaisun

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2013. Julkaisu 2014:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2013. Julkaisu 2014:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 213 Julkaisu 214:1 JULKAISU 214:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 213 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 Julkaisu 215:1 JULKAISU 215:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2011

ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2011 VVV 333/031/2010 OM 37/013/2010 ULOSOTTOLAITOKSEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2011 1 Ulosottolaitos Ulosottolaitos muodostuu keskushallinnosta ja sen alaisista 22 paikallsesta u1osottovirastosta. Keskushallinnosta

Lisätiedot

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Ulosoton pääpiirteet Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Aiheet Ulosotosta yleisesti Ulosoton organisaatio Ulosottomenettelystä Tilastoja Yleisesti Ikäryhmittäin Velkaantumisen syyt Mahdollisuudet vaikuttaa

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 Julkaisu 216:1 JULKAISU 216:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 31.3.2016. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 31.3.2016. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2015 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 31.3.2016 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Oikeus 2012 Ulosottoasiat 2011 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 242 996 vuoden 2011 lopussa. Edellisvuoteen verrattuna ulosottovelallisten määrä oli noussut

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen. Timo Heikkinen 24.3.2015

Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen. Timo Heikkinen 24.3.2015 Ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen Timo Heikkinen 24.3.2015 1 Vaihtoehtoinen suunnitelma ulosottolaitoksen talouden tasapainottamiseksi 16.1.2015 Säilytetään oikeusturvan ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta Julkaisu 2017:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta Julkaisu 2017:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 216 Julkaisu 217:1 JULKAISU 217:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 216 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa Oikeus 2010 Ulosottoasiat 2009 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2009 lopussa Vuoden 2009 lopussa ulosottovelallisia oli 243 470. Ulosottovelallisia oli lähes 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa Oikeus 2011 Ulosottoasiat 2010 Ulosottovelallisia 240 000 vuoden 2010 lopussa Vuoden 2010 lopussa ulosottovelallisia oli 240 132. Ulosottovelallisia oli noin 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ Satakunnan ulosottovirasto Johtava kihlakunnanvouti Kari Filpus Kihlakunnanulosottomies Evita Nupponen Pori 22.8.2017 (Yhteistyössä apua maatiloille koulutus) ULOSOTON

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Olipa kerran velka 13.10.2016 Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Aiheet Ulosotosta yleisesti Tilastoja Ulosottomenettelystä ja täytäntöönpanotoimista

Lisätiedot

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys Suopolku 6 B 01800 Klaukkala EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Asia: VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Lausunto

Lisätiedot

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

SELVITYS KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHEN TYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TYÖAJAN KÄYTÖSTÄ ULOSOTTOASIOIDEN VELALLISKOHTAISESSA KÄSITTELYSSÄ

SELVITYS KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHEN TYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TYÖAJAN KÄYTÖSTÄ ULOSOTTOASIOIDEN VELALLISKOHTAISESSA KÄSITTELYSSÄ Helsingin ulosottovirasto 2016-1-14 SELVITYS KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHEN TYÖN SISÄLLÖSTÄ JA TYÖAJAN KÄYTÖSTÄ ULOSOTTOASIOIDEN VELALLISKOHTAISESSA KÄSITTELYSSÄ 1. TAVOITE Selvityksen tarkoituksena on antaa

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Erikoisperinnän laajentamista valmistelleen työryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:2

Erikoisperinnän laajentamista valmistelleen työryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:2 Erikoisperinnän laajentamista valmistelleen työryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:2 Erikoisperinnän laajentamista valmistelleen työryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:2 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

Palkan ulosmittauksen kehittäminen

Palkan ulosmittauksen kehittäminen 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 1.8.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Oikeus 2015 Velkajärjestelyt 2015, 1. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

118 13. Ulosottolaitos

118 13. Ulosottolaitos 13. Ulosottolaitos Kertomusvuoden alusta lähtien toteutetun ulosottotoimen uudelleenjärjestelyn ja siitä voimassa olevien määräysten mukaan täytäntöönpanotoimi kaupungin koko alueella keskitettiin johtavan

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa

Ulosottoasiat. Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa Oikeus 2009 Ulosottoasiat 2008 Ulosottovelallisia lähes 233 000 vuoden 2008 lopussa Vuoden 2008 lopussa lähes 233 000 ulosottovelallisella oli vireillä olevia ulosottoasioita. Heidän ulosotossa olevien

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Oikeus 2015 Ulosottoasiat 2014 Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Elatusapuvelan perintä. Heikki Launiemi 9.10.2014 Lakimies, varatuomari Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto

Elatusapuvelan perintä. Heikki Launiemi 9.10.2014 Lakimies, varatuomari Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto Elatusapuvelan perintä Heikki Launiemi 9.10.2014 Lakimies, varatuomari Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto Elatustuen täytäntöönpano Elatustuen myöntäminen Vakuutuspiirit Elatusapuvelan perintä, elatustuen

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirron toteuttaminen Kelan silmin Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Viraston palveluksessa oli vuoden päättyessä kaikkiaan 217 henkilöä, jotka jakautuivat osastoittain palvelussuhteen mukaan seuraavasti:

Viraston palveluksessa oli vuoden päättyessä kaikkiaan 217 henkilöä, jotka jakautuivat osastoittain palvelussuhteen mukaan seuraavasti: 431 39. Ulosottovirasto Organisaatio ja henkilökunta Virastopäällikkönä toimi v. 1974 johtava kaupunginvouti, varat. Erkki Hara, ja hänellä oli toimis- tossaan yksi vakinainen viranhaltija. Virastossa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1321 1325. Valtioneuvoston asetus. N:o 1321. ulosottotoimen hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1321 1325. Valtioneuvoston asetus. N:o 1321. ulosottotoimen hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1321 1325 SISÄLLYS N:o Sivu 1321 Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta... 5139 1322 Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä...

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

Aika klo 9.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 13.12.2006 klo 9.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine Oikeusministeriö

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes Oikeus 2011 Velkajärjestelyt 2011, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa 2011 käräjäoikeuksiin jätettiin

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2016

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2016 Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2016 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Konkurssiasiamiehen toimisto KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Julkaisun päivämäärä 28.2.2017 Tekijät Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Rootelin oikea koko ja oikeudenmukainen työnjako

Rootelin oikea koko ja oikeudenmukainen työnjako Rootelin oikea koko ja oikeudenmukainen työnjako Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry:n opintopäivä 17.11.2012 Oulussa Reijo Junkkari, johtava kihlakunnanvouti Oulun seudun ulosottovirasto Rootelijaon

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Yrityssaneeraukset 2012

Yrityssaneeraukset 2012 Oikeus 2013 Yrityssaneeraukset 2012 Vuonna 2012 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä edellisvuoden tasolla Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2012 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:17. Ulosottolaitoksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2005

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:17. Ulosottolaitoksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2005 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:17 Ulosottolaitoksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:17 Ulosottolaitoksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2005 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot