KUVAILULEHTI Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto"

Transkriptio

1 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014

2

3 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 Julkaisun osat Tiivistelmä Ulosottolaitoksen muodostavat Valtakunnanvoudinvirasto ja sen alaiset 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Ulosotto toteuttaa oikeusturvapolitiikkaa. Ulosoton yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat velkojen tehokas perintä, velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviytymisen edistäminen ja kohtuulliset perimiskustannukset. Vaikuttavuustavoitteet näkyvät oikeussuojan toteutumisena ja laiminlyöntien ennaltaehkäisynä. Toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen vaikuttavuutta, toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia ja laadunhallintaa sekä henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä. Vuonna 2014 Valtakunnanvoudinvirastossa jatkettiin muiden kehittämishankkeiden lisäksi ulosoton rakenneuudistushankkeen valmistelua. Loppuvuonna annettiin hankkeen toteuttamissuunnitelma oikeusministeriölle. Hankkeessa on selvitetty taloudellisuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi ulosoton lainsäädännön, organisaation, IT-järjestelmien, työnkulkujen, henkilöstörakenteen ja palkkausjärjestelmien muutostarpeita ja -mahdollisuuksia. Hankeorganisaatio koostui johtoryhmästä ja kuudesta työryhmästä, joiden työstä pyydettiin lausuntoja henkilöstöltä. Valtakunnanvoudinvirasto päätyi suosittamaan jatkovalmistelun pohjaksi yhden viraston mallia sekä täytäntöönpanomenettelyn uudistamista ns. suppeatutkintaista perintää kehittämällä. Tavoitteena on lisätä myös sähköistä asiointia ja automaatiota sekä keskittää joitakin tehtäviä valtakunnallisesti tai alueellisesti. Ulosottovirastojen toimipaikoista annetun asetuksen siirtymäaika päättyi vuoden 2014 lopussa. Toimipaikkahanke eteni ulosottovirastoissa suunnitellusti ja ulosottovirastojen toiminta saatiin kolmea toimipaikkaa lukuun ottamatta organisoitua asetuksen mukaisesti siirtymäajan puitteissa. Ulosoton toiminnan yhdenmukaisuutta edesautettiin mm. henkilöstökoulutuksella, tulosohjauksella, tietojärjestelmien kehittämisellä ja tarkastustoiminnalla. Ulosottomenettelyn yhtenäistämistoimikunnan esitysten pohjalta Valtakunnanvoudinvirasto antoi suosituksia mm. salassa pidettävien asianomistaja- ja ratkaisutietojen käsittelystä, valokuvaamisesta ulosottomenettelyn yhteydessä sekä viivästyskoron kirjaamisesta. Ulosoton asiamäärä laski odotetusti, sillä edellisvuosina asiamäärää kasvattaneita perintäkuluja ei enää voinut lakimuutoksen vuoksi periä omana saatavanaan vaan päävelan yhteydessä. Velallismäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Ulosoton tuloksellisuus oli hyvällä tasolla. Euromääräinen tulos oli jälleen kaikkien aikojen korkein ja ulosottomaksutulot nousivat. Ulosoton maanlaajuinen erikoisperintä toimii osana talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa. Myös erikoisperinnän tulokset olivat kertomusvuonna hyvät. Avainsanat: (asiasanat) ulosotto Muut tiedot (Diaari) VVV 46/031/15 Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN Kokonaissivumäärä 40 Jakaja Valtakunnanvoudinvirasto Kieli suomi Hinta Kustantaja Luottamuksellisuus julkinen

4

5 PRESENTATIONSBLAD RIKSFOGDEÄMBETET Sammanställt av: Riksfogdeämbetet Utgivningsdatum Typ av publikation Verksamhetsberättelse Uppdragsgivare Riksfogdeämbetet Datum då organet tillsattes Publikation Utsökningsväsendets verksamhetsberättelse 2014 Publikationens delar Referat Utsökningsväsendet består av Riksfogdeämbetet och 22 lokala utsökningsverk som är underställda det. Utsökningsväsendet ingår i justitieministeriets förvaltningsområde. Utsökningen implementerar rättsskyddspolitiken. Utsökningens samhälleliga effektivitetsmål är en effektiv indrivning av skulder, främjande av åtgärder som löser skuldproblem och överskuldsättning samt skäliga indrivningskostnader. Effektivitetsmålen visar sig genom att rättskyddet förverkligas och genom att förebygga försummelser. I verksamhetsberättelsen beskrivs utsökningsväsendets genomslagskraft, den operativa effektiviteten, produktiviteten och kvalitetskontrollen samt hanteringen och utvecklingen av de mentala resurserna. Under 2014 fortsatte Riksfogdeämbetet utöver andra utvecklingsprojekt även beredningen av utsökningens strukturreformprojekt. I slutet av året överlämnades projektets genomförandeplan till justitieministeriet. Inom projektet har man i syfte att förbättra den ekonomiska lönsamheten och produktiviteten utrett vilka förändringar som behövs och kan genomföras i lagstiftningen, organisationen, IT-systemet, arbetsrutinerna, personalstrukturen och lönesystemen gällande utsökningen. Projektorganisationen bestod av en ledningsgrupp och sex arbetsgrupper. Utlåtanden om arbetsgruppernas arbete begärdes av personalen. Som underlag för den fortsatta beredningen rekommenderar Riksfogdeämbetet en modell med ett ämbetsverk samt en reform av verkställighetsförfarandet genom att utveckla indrivning med begränsad undersökning. Målet är även att öka den elektroniska ärendehanteringen och automationen samt att centralisera vissa uppgifter riksomfattande eller regionalt. Övergångstiden för förordningen om utsökningsverkens verksamhetsställen gick ut i slutet av Projektet med verksamhetsställen framskred enligt plan inom utsökningsverken och utsökningsverkens verksamhet kunde, med undantag för tre verksamhetsställen, organiseras inom ramen för förordningens övergångstid. Utsökningsverksamhetens enhetlighet främjades bland annat genom personalutbildning, resultatstyrning, utveckling av datasystemen och inspektioner. Utifrån förslagen från delegationen för förenhetligande av utsökningsförfarandet gav Riksfogdeämbetet rekommendationer om bland annat behandlingen av sekretessbelagda uppgifter om målsägande och avgöranden, fotografering i samband med utsökningsförfarande samt bokföring av dröjsmålsränta. Antalet ärenden inom utsökningen minskade enligt förväntningarna, eftersom de indrivningskostnader som under tidigare år ökat antalet ärenden inte längre kunde indrivas som separata fordringar, utan ska till följd av en lagändring indrivas i anslutning till huvudfordran. Antalet gäldenärer låg kvar på samma nivå som året innan. Utsökningens resultat låg på en god nivå. Utsökningens resultat i euro var återigen det största genom tiderna och inkomsterna från utsökningsavgifterna ökade. Utsökningens rikstäckande specialindrivning verkar inom bekämpningen av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi. Under rapportåret gav även specialindrivningen goda resultat. Nyckelord: (ämnesord) utsökning Övriga uppgifter (Diarie) VVV 46/031/15 Seriens namn och nummer ISSN ISBN Sidoantal 40 Distribution Riksfogdeämbetet Språk finska Pris Förlag Sekretessgrad offentlig

6

7 Sisällysluettelo 1 ESIPUHE JOHDON KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleistä RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tehtävät ja toimintaedellytykset Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ulosottotoimen rakenneuudistushanke Erikoisperintä Sidosryhmäyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö Toiminnan yhdenmukaistaminen Toimipaikkahanke Toimitilahankkeet ja -strategian toteutuminen Tietotuotannon kehittäminen Viestintä Kantelut Tarkastustoiminta Uusi tulosohjaushanke ULOSOTTOVIRASTOT Velallismäärien kehitys Tuotokset ja laadunhallinta vuonna Väärinkäytöstapaukset Erikoisperintä Toiminnallinen tehokkuus ja taloudellisuus Numeeriset tavoitteet Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi Laadulliset tavoitteet HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottovirastot TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tarmo-työajanseuranta Kustannuslaskenta SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA LIITTEET... 30

8 2 1 ESIPUHE Tämä toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen vaikuttavuutta, toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia ja laadunhallintaa sekä henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä vuonna Kertomukseen kootut tilastot perustuvat ulosoton tietojärjestelmän vakioraportteihin, erillisraportteihin sekä ulosottovirastojen manuaalitilastoihin. Paikalliset ulosottovirastot ovat laatineet omat toimintakertomuksensa, joita on hyödynnetty tämän kertomuksen laadinnassa. Ulosottolaitoksen muodostavat Valtakunnanvoudinvirasto ja sen alaiset 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. OIKEUSMINISTERIÖ VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Hallintoyksikkö Kehittämis- ja ohjausyksikkö Oikeudellinen yksikkö Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsinki Itä- ja Keski-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ULOSOTTOVIRASTOT Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi-Pohja Länsi-Uusimaa Oulun seutu Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Päijät-Häme Raahen seutu Satakunta Varsinais-Suomi Ahvenanmaan mkv 2 JOHDON KATSAUS Ulosoton perustehtävänä on tuomioiden ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien täytäntöönpano. Tavoitteena on korkealaatuinen, tehokas ja taloudellinen ulosottojärjestelmä. Tähän pyritään hyvän johtamisen, toimivien työvälineiden, ammatillisen osaamisen sekä vastuullisen ja hyvinvoivan henkilöstön avulla. Ulosotto toteuttaa oikeusturvapolitiikkaa. Ulosoton yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat velkojen tehokas perintä, velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviytymisen edistäminen ja kohtuulliset perimiskustannukset. Tehokkaaseen perintään kuuluvat hyvä perimistulos ja joutuisa käsittely sekä väärinkäytöstapausten tunnistaminen ja selvittäminen. Ulosoton yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy oikeussuojan toteutumisena, yhteiskuntajärjestyksen ylläpitona ja velvoitteiden laiminlyöntien ennaltaehkäisynä. Ulosoton arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja palvelukyky. Ulosotto on onnistunut työssään vuonna 2014 varsin hyvin. Oikeuskäytäntö osoittaa, että suurempia ongelmia asianosaisten tai sivullisten oikeussuojan suhteen ei ole näkyvissä. Valitusten, kantelujen ja vahingonkorvausasioiden volyymi ja niissä esiintyvät kysymykset eivät osoita oikeussuojaongelmien lisääntymistä. Muutoksenhakumahdollisuudet ovat riittävät ja muitakin oikeussuojakeinoja on käytettävissä. Edelleen kuitenkin pohditaan oikeuden-

9 3 mukaisen oikeudenkäynnin toteutumista tai sen toteutumatta jäämistä tapauksissa, joissa perityt varat on tilitetty velkojalle eikä ulosottovalitusta sen vuoksi enää tutkita. Asiaan odotetaan lainsäädännöllistä ratkaisua. Ulosoton asiamäärä laski odotetusti perimiskulujen perintää ja pikalainoja koskevien lainmuutosten vuoksi. Asioita saapui noin 2,7 miljoonaa. Useimmissa saatavalajeissa oli nähtävissä laskua. Yksittäisten velkojien perintäkäyttäytymisen muutokset saattavat aiheuttaa suuriakin muutoksia tilastolukuihin. Velallisten lukumäärä pysyi kuitenkin lähes samana. Vuoden 2014 aikana oli eri velallisia ulosotossa vireillä , joista luonnollisia henkilöitä ja yhteisöjä Suomen kansalaisista ulosoton velallisasiakkaana on vuoden mittaan lähes yhdeksän prosenttia. Kaikkiaan velallisia tuli vireille , joten monet velallisista ehtivät kahdesti tai useammin ulosoton asiakkaiksi saman vuoden aikana. Kihlakunnanulosottomiestä kohden oli viime vuonna selvitettävänä keskimäärin 1400 velallista, joista eri velallisia oli noin 900. Ulosottomyyntien lukumäärät kasvoivat edelleen. Ulosoton perimistulos on pysynyt hyvänä ja jopa parantunut. Sekä asiamääristä että rahamääräisesti laskien perimistulos ylitti 50 prosentin rajan. Käsittelyajoissa on havaittavissa pientä toiminnan hidastumista. Euromääräinen tilitys velkojille kasvoi tänäkin vuonna tuloksen ollessa 1,058 miljardia euroa. Erikoisperinnän tulos laski odotetusti vuoden 2013 korkeasta tasosta, mutta pysyi kohtuullisen hyvänä. Toiminnan volyymi on kasvanut. Asioiden seulontaa ja mittareita toiminnan kuvaamiseen on parannettu. Vuosi oli Valtakunnanvoudinviraston viides toimintavuosi. Ulosottolaitoksen hallinnon, oikeudellisten asioiden ja lukuisten muiden kehittämishankkeiden lisäksi virastoa työllistää suuresti ulosoton rakenneuudistus, jossa tarkasteltavina ovat koko toiminta ja organisaatio. Budjettirahoituksen säästöpaineet ovat kovat. Rakenneuudistuksella pyritään sopeutumaan tilanteeseen, välttämään irtisanomiset ja muut henkilöstön kannalta rankat ratkaisut. Valtakunnanvoudinvirasto jätti rakenneuudistushankkeen tähänastisen valmistelutyön perusteella laaditun toteuttamissuunnitelman oikeusministeriölle vuodenvaihteessa. Neuvotteluja ministeriön kanssa jatketaan suunnitelman pohjalta. Uudistuksissa oikeusturvaa ei saa vaarantaa. Muutoinkin ulosottolaitoksen varsin hyvä toiminnan taso tulisi säilyttää. Ulosoton tuloksellisuuden heikennys syö nopeasti säästöhyödyt. Viestinnässä rakenneuudistushankkeen tiedottaminen tapahtuu pääasiassa intranet-sivujen kautta. Ulosoton asiakaskirjeiden kieliasua kehitetään, ja ulosoton neuvontaa pyritään siirtämään yhä enemmän verkkosivuille. Virastojen verkkosivujen kehittämistä tuetaan. ICT:n kehittämisessä pyritään työnkulkujen ja tiedonhankinnan automatisointiin ja asianosaisten ja muiden palvelujen käyttäjien omatoimisuuteen verkossa. Kansainvälisissä asioissa on hoidettu suhteita lähinnä Pohjoismaihin, Viroon ja Venäjään. Ulkomaisia tiedusteluja saapuu Valtakunnanvoudinvirastoon yhä enemmän.

10 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.1 Yleistä Ulosottotoimen kannalta keskeisissä yhteiskunnallisissa muuttujissa ei ole tapahtunut kertomusvuonna mainittavaa positiivista kehitystä. Suhdannetilanne on Suomelle epäedullinen. Julkisen sektorin haasteena ovat hiipuvat verotulot ja väestön ikääntymisestä johtuvat kasvavat menot. Työttömyyttä ei ole saatu kääntymään laskuun. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste 1 on jatkanut nousuaan. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen jälkeen velkaantumisaste oli yli 122 prosenttia, kun se vuoden 2013 lopussa oli 119 prosenttia. Nousua on siis yli kolme prosenttiyksikköä. Samaan aikaan kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on noussut, mutta suhteellisesti vähemmän. Velkaantumisaste on korkein vuotiailla. Kotitalouksien suuret velat voivat muodostua ongelmallisiksi korkotason noustessa tai velallisen kohdatessa sosiaalisia vaikeuksia, kuten sairautta tai työttömyyttä. Korkotaso on kuitenkin pysynyt hankalan taloustilanteen vuoksi toistaiseksi matalana. Suomen Pankin mukaan kotitalouksien lainakanta on kasvanut edelleen vuonna Kun euroalueella kotitalouksien lainakanta supistui edellisvuodesta, kasvoi lainakanta Suomessa puolestaan lähes kaksi prosenttia. Kotitalouksien lainakannasta 76 % oli asuntolainoja, 11 % kulutusluottoja ja 13 % muita lainoja. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui 1,7 prosenttiin. Tästä huolimatta asuntolainakannan vuosikasvu oli nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin. Kulutusluottojen määrä kasvoi edellisvuodesta lähes viisi prosenttia. Vuonna 2014 käräjäoikeuksiin saapui summaarista riita-asiaa, mikä on 19 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Käräjäoikeuksissa vireille tulleiden yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioiden määrät ovat nousseet kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna, sen sijaan yrityssaneerausten ja konkurssiasioiden määrät ovat laskeneet (yrityssaneeraukset -10 % ja konkurssiasiat -6 %). Konkurssiin asetettujen yritysten määrä pieneni Suomen Asiakastieto Oy:n tilastojen mukaan edellisvuodesta 2,2 %. Suomen Asiakastieto Oy rekisteröi vuonna 2014 käräjäoikeuksien antamia velkomustuomioita noin kappaletta, mikä on 18 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuluttajille rekisteröitiin noin 1,5 miljoonaa maksuhäiriömerkintää. Vaikka maksuhäiriömerkintöjen määrä onkin kääntynyt laskuun, ei se tarkoita ylivelkaantumisongelman pienenemistä. Maksuhäiriöisten henkilöiden kokonaismäärä on kasvanut vuodesta 2013 ja alkaa jo lähestyä vuoden 1997 ennätyslukemia. Lisäksi kuluttajat ottavat tällä hetkellä euromääräisesti entistä suurempia luottoja. Maksuhäiriöisiä henkilöitä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä noin Kahdella kolmasosalla heistä tuorein maksuhäiriömerkintä on vuodelta Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste 3 oli vuoden 2014 joulukuussa 8,8 prosenttia, kun se samana ajankohtana vuotta aikaisemmin oli 7,9 prosenttia. Työ- ja elinkeinomi- 1 Velkaantumisaste on rahoitustilinpidon mukaisten lainojen suhde vuoden aikana käytettävissä olevaan nettotuloon. 2 Suomen Asiakastieto Oy:n tiedote Työttömien prosenttiosuus samanikäisestä ( vuotiaat) työvoimasta

11 5 nisteriön mukaan vaikein tilanne on yli 55-vuotiailla työttömillä työnhakijoilla, joiden työttömyyden kesto vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä oli keskimäärin 91 viikkoa. Joka kuukausi yli 6000 henkilön työttömyyden kesto ylittää 12 kuukautta. Pitkäaikaistyöttömien määrän ministeriö ennustaa nousevan vuoden 2015 aikana yli henkilöön. Lisäksi vaikeasti työllistyvien sekä nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien työnhakijoiden lukumäärien ennustetaan kasvavan edelleen vuodesta 2014 (ennusteet vuodelle 2015 noin vaikeasti työllistyvää ja nuorta työtöntä työnhakijaa). Vuoden 2014 aikana ulosottoon tuli vireille noin velallista. Vireille tulleiden velallisten määrä pysyi käytännössä vuoden 2013 tasolla (laskua 0,2 %). Vuonna 2014 ulosoton toimenpiteiden kohteena oli kaikkiaan noin eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli yli ja oikeushenkilöitä lähes Myös eri velallisten kokonaismäärä pysyi lähes vuoden 2013 tasolla (laskua 0,4 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä laski edellisvuodesta 0,6 prosenttia, oikeushenkilöiden määrä sen sijaan kasvoi noin prosentin. Uusia velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli vuonna 2014 noin Vuoden 2014 lopussa ulosotossa oli vireillä velallista. Vuoden lopussa vireillä olleiden velallisten määrä pysyi vuoden 2013 tasolla (kasvua 0,2 %). Velallisten lukumäärässä ei ole odotettavissa merkittävää vähenemistä niin kauan, kuin talouskehitys ja siten työllisyystilanne pysyy heikkona. Työttömyysaste ja velallisten määrä (mitattuna vuoden lopussa) korreloivat pidemmällä aikavälillä voimakkaasti (0,81) Työttömyysaste ja vireillä olleet velalliset vuoden lopussa Velalliset vuoden lopussa Työttömyysaste, % (15 64v) Korr = 0,81 Kasvavat työttömyysluvut ovat alkaneet näkyä myös kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen määrässä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kotitalouksien tulot supistuivat jo kolmatta vuotta peräkkäin. Työttömien lisäksi myös eläkeläisten määrä on kasvanut. Työttömyyden tavoin myös kotitalouksien käytettävissä olevat tulot korreloivat pitkällä aikavälillä voimakkaasti ( 0,84) vuoden lopussa vireillä olleiden velallisten kanssa. Korrelaatio voimistuu edelleen ( 0,88), kun tulotason kehitystä verrataan seuraavan vuoden lopussa vireillä olleisiin velallisiin.

12 Kotitalouksien reaalitulot vuonna t ja vireillä olleet velalliset vuoden t + 1 lopussa Velalliset vuoden lopussa t+1 Kotitalouksien reaalitulot Korr = 0,88 Ulosottovirastoihin tuli vireille noin 2,7 miljoonaa asiaa vuonna Asiamäärä pieneni odotetusti, sillä maaliskuussa 2013 voimaan tulleen perintälain muutoksen seurauksena pääsaatavasta irrallaan perityt perintäkulut poistuivat omana asiaryhmänä kokonaan. Pikaluottojen myöntämismahdollisuuksien kiristäminen on vähentänyt yksityisoikeudellisten asioiden määrää. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuja päätyi kuitenkin ulosottoon selvästi vuotta 2013 enemmän. Vuonna 2014 ulosottoon saapui yhteensä lähes sosiaali- ja terveyspalvelujen maksua. Kasvua vuodesta 2013 oli noin 44 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä ulosottoon saapuvat asiat kuten velallisten määrätkin korreloivat vallitsevan taloustilanteen kanssa. Vireille tuleviin asiamääriin liittyy kuitenkin selvästi velallismääriä enemmän satunnaisvaihtelua, mikä johtuu esimerkiksi lainsäädäntömuutoksista tai suurten velkojien toimintatavoissa tapahtuvista muutoksista. Bruttokansantuotteen kehityksen ja ulosottoon saapuneiden asioiden välinen korrelaatio on pitkällä aikavälillä varsin suuri ( 0,52). Riippuvuus voimistuu edelleen ( 0,64), kun tarkastellaan bkt-muutoksen viivästettyä vaikutusta asiamäärien muutokseen seuraavana vuonna BKT muutos vuonna t ja vireille tulleiden asioiden määrä vuonna t Vireille tulleet asiat t+1 BKT Volyymin muutos t, % Korr = 0,64

13 7 4 RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Kertomusvuoden keskeisimpänä riskinä tavoitteiden saavuttamisen kannalta pidettiin resurssien riittävyyttä. Ulosottolaitoksen käytettävissä olevat määrärahat vähenivät edellisvuoden tasosta noin miljoona euroa. Kaikkia avoimeksi tulevia virkoja ei ollut mahdollista täyttää, ja henkilöstön määrä väheni 17 henkilötyövuodella edellisvuoden tasosta. Osassa virastoista henkilöstön kuormittuneisuuden on koettu lisääntyneen. Henkilöstövoimavarojen vähentymisen lisäksi toiminnallista tehokkuutta oli omiaan heikentämään henkilöstön suuri vaihtuvuus. Voimavaroja on jouduttu sitomaan rekrytointeihin ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen. Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen vuoksi avoinna olevia virkoja on täytetty pääosin määräajaksi. Tämä on heikentänyt rekrytointiedellytyksiä jossain määrin. Toisaalta määräaikaisia virkamiehiä on ollut vaikea saada sitoutumaan ulosottolaitoksen tehtäviin. Ammattitaitoiset henkilöt hakeutuvat herkästi vakinaisiin tehtäviin sektorin ulkopuolelle, kun näkymät vakinaisen viran saamiselle ulosottolaitoksessa ovat heikot. Ulosottotoimen rakenneuudistushanke on aiheuttanut henkilöstön keskuudessa huolta tulevaisuudesta. Hankkeen tässä vaiheessa joudutaan elämään epätietoisuudessa mahdollisten uudistusten vaikutuksista omaan työhön, virkasuhteen pysyvyyteen ja sen ehtoihin. Riski työilmapiirin heikkenemisestä on lisääntynyt. Tilanteeseen on vastattu avoimella tiedottamisella, luomalla henkilöstön kuulemiselle kanavia sekä panostamalla muutosjohtamisen ja esimiesosaamisen kehittämiseen. Epävarmuustekijöistä huolimatta kertomusvuoden tuloksellisuus pysyi hyvällä tasolla. 5 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO 5.1 Tehtävät ja toimintaedellytykset Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtävänä on ulosottotoimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta. Valtakunnanvoudinvirasto huolehtii ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä, kehittää ulosottotoimea oikeusministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti sekä avustaa oikeusministeriötä strategisessa suunnittelussa, talousarvion valmistelussa ja lainvalmistelussa. Virasto ylläpitää ja kehittää ulosottolaitoksen käytössä olevia tietojärjestelmiä, ratkaisee sille kuuluvat ulosottoviranomaisten toimintaa koskevat kantelut ja korvausvaatimukset ja kehittää ulosottotoimen hallinnon kansainvälistä yhteistyötä. Valtakunnanvoudinviraston henkilöstövoimavarat vuonna 2014 olivat 25 henkilötyövuotta. Resurssit on koettu työmäärään nähden niukoiksi ja haavoittuvuus suureksi. Henkilöstön vaihtuvuus on omalta osaltaan lisännyt haavoittuvuutta. Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen valmistelutehtävät ovat kertomusvuonna sitoneet runsaasti viraston henkilötyötä osana muuta hankeorganisaatiota. Viraston toimintaedellytyksiä on jossain määrin vaikeuttanut toimiminen kahdessa toimipaikassa Turussa ja Helsingissä. Videoneuvottelutekniikan aktiivisesta käytöstä huolimatta viraston asiantuntijoilla on runsaasti erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvia virkamatkoja.

14 8 5.2 Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ulosotto toteuttaa oikeusturvapolitiikkaa. Ulosoton yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat velkojen tehokas perintä, velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviytymisen edistäminen ja kohtuulliset perimiskustannukset. Tehokkaaseen perintään kuuluvat hyvä perimistulos ja joutuisa käsittely sekä väärinkäytöstapausten tunnistaminen ja selvittäminen. Hyvin toimiva ulosottojärjestelmä ylläpitää yhteiskunnassa hyvää oikeussuojaa, oikeusvarmuutta ja yhteiskuntajärjestystä, ennaltaehkäisee laiminlyöntejä sekä säilyttää hyvän maksumoraalin. Se rakentuu oikeudenmukaisuuden, tehokkuuden ja palveluhenkisyyden arvoille Ulosottotoimen rakenneuudistushanke Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön toimeksiannon mukaisesti valmistellut ulosottotoimen rakenneuudistusta taloudellisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta. Toimeksiannon taustalla ovat hallinnonalan säästövelvoitteet, jotka edellyttävät muutamassa vuodessa toimintamenojen sopeuttamista nykyistä tuntuvasti vähäisempiin määrärahoihin. Toimeksiannossa otetaan huomioon oikeudenhoidon uudistamisohjelman linjaukset vuosille , Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 ja Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma Valtakunnanvoudinviraston käynnistämässä ulosottotoimen rakenneuudistushankkeessa pohditaan keinoja keventää ulosottolaitoksen organisaatiorakennetta, keskittää toimintoja, kehittää sähköisiä asiointipalveluja, lisätä automaatiota ja jakaa ulosottoasioiden käsittelyketjuun sisältyvät tehtävät niiden laadun ja vaativuuden mukaisille henkilöstöryhmille. Kertomusvuonna hankkeen valmistelua varten vuonna 2013 asetettujen menettely-, tietotekniikka ja organisaatiotyöryhmien työskentely jatkui tiiviinä. Työryhmien yhteinen väliraportti valmistui Ulosottovirastoissa väliraporttia käsiteltiin kaikkien henkilöstöryhmien kanssa ja henkilöstölle varattiin mahdollisuus esittää mielipiteitään ja näkemyksiään raportissa esitetyistä asioista. Virastot raportoivat Valtakunnanvoudinvirastolle, miten väliraportin asiat on virastossa käsitelty ja minkälaisia mielipiteitä ja näkökantoja henkilöstö on esittänyt. Hankeorganisaatiota täydennettiin kertomusvuonna asettamalla hankkeen valmistelua varten hallintotyöryhmä ja työhyvinvointiryhmä. Hankkeen projektipäällikkönä aloitti Hannu Töyrylä. Rakenneuudistushankkeessa otettiin käyttöön palautesähköpostilaatikko, johon ulosottolaitoksen henkilöstöllä on mahdollisuus lähettää hankkeeseen liittyvää palautetta, ideoita ja kysymyksiä. Henkilöstöltä tullut palaute on ollut rakentavaa ja kysymykset aiheellisia. Myös kehittämisideoita on esitetty. Kaikkiin viesteihin on pyritty vastaamaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Loppuvuodesta Valtakunnanvoudinvirasto laati rakenneuudistuksen toteuttamissuunnitelman, johon on koottu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kehittämiskohteiden toteuttamiseksi ja toteuttamisen arvioidut aikataulut. Toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa hyödynnettiin hankkeen työryhmien väliraporttia. Toteuttamissuunnitelmassa Valtakunnanvoudinvirasto on esittänyt muun muassa, että hankkeen jatkovalmistelussa tavoitteena olisi ulosottolaitoksen organisoiminen yhden viraston malliin ja rutiiniluonteisten täytäntöönpanotehtävien organisointi uudeksi ns. suppeatutkintaiseksi perintätehtäväksi.

15 Erikoisperintä Ulosoton erikoisperintä on organisoitu valtakunnallisesti kuuteen erikoisperintäalueeseen, jotka kattavat kaikki maamme 22 ulosottovirastoa. Erikoisperintä on vuonna 2011 tapahtuneen laajentumisen myötä vakiinnuttanut toimintansa koko valtakunnassa ja kaikkien ulosottovirastojen alueella. Erikoisperinnän keskeisiä tavoitteita ovat harmaan talouden torjunta ja rikoksella saadun hyödyn palauttaminen sekä ulosoton normaaliperinnän tukeminen erityisen aikaa vievissä täytäntöönpanotoimissa. Näillä tavoitteilla tuetaan myös ulosottomenettelyn uskottavuutta sekä velallisten yhdenvertaista kohtelua niissä tapauksissa, joissa velallinen pyrkii erilaisin järjestelyin kätkemään omaisuuttaan velkojilta. Usein myös ulosottolähtöisissä tapauksissa on kyse harmaan talouden toimijoista ja talousrikoksista tuomituista velallisista. Omaisuusjärjestelyt, joihin erikoisperinnässä törmätään, ovat yleensä pitkän ajan kuluessa rakennettuja, monimutkaisia tai jopa kokonaan näkymättömissä harmaan talouden alueella. Erikoisperinnän toiminta-ajatuksena on kohdentaa ulosoton resursseja entistä enemmän paljon selvittelytyötä ja aikaa vaativiin ulosottoasioihin. Ulosoton erikoisperinnän tärkeä osa-alue on myös toimivan viranomaisyhteistyön ylläpitäminen esimerkiksi poliisin, Verohallinnon, Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Viranomaisyhteistyö ja viranomaisten välinen tietojen vaihto on talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Erikoisperinnän laajentumisen myötä yhteistyö lähimpien yhteistyöviranomaisten kanssa on saatu järjestettyä säännölliseksi ja organisoiduksi koko valtakunnan alueella. Erikoisperintä toimii osaltaan myös eräänlaisena testialustana ulosoton uusille tehtäville. Vuoden 2014 alussa väliaikaisten vakuustakavarikoiden täytäntöönpano siirtyi ulosottomiehelle. Näissä päätöksen täytäntöönpano pitää voida toimittaa nopeasti mihin vuorokaudenaikaan tahansa viikonpäivästä riippumatta. Väliaikaiset vakuustakavarikot ovat työllistäneet erikoisperintää merkittävästi vuoden 2014 aikana. Myös erilaisten Euroopan unionin sääntelyyn liittyvien Suomen valtiota koskevien velvoitteiden täytäntöönpano, kuten terrorismivarojen jäädyttäminen ja myöhemmin ulosoton tehtäväksi tulevat EU-pakotteiden täytäntöönpano, on ohjattu ja ohjattaneen erikoisperinnän tehtäväksi Sidosryhmäyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö Sidosryhmäyhteistyötä toteutettiin mm. Vero-, Tulli- ja poliisihallinnon, oikeusministeriön, Kelan, Maanmittauslaitoksen, Trafin, Finanssialan Keskusliiton, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja perintätoimistojen kanssa. Kesäkuussa järjestettiin ns. perintätoimistopäivä sujuvan asioinnin edistämiseksi suuria asiamääriä ulosottoon lähettävien hakijoiden kanssa. Valtakunnanvoudinvirastolla on ollut edustus muun muassa talousrikostorjunnan johtoryhmässä, useissa Harmaan talouden selvitysyksikön asettamissa työryhmissä sekä Poliisihallituksen asettamassa työryhmässä, joka valmisteli ohjeen rikoshyödyn jäljittämisestä ja väliaikaisen vakuustakavarikon täytäntöönpanosta. Kansainvälinen yhteistyö oli vuonna 2014 vilkasta. Huhtikuussa Valtakunnanvoudinvirastossa Helsingissä vieraili Viron oikeusministeriön ja ulosottomiesten liiton delegaatio. Valtakunnanvoudinviraston edustajat puolestaan osallistuivat toukokuussa Pärnussa kansainväliseen seminaariin, jossa oli Viron ja Suomen lisäksi edustettuna Ruotsi, Latvia ja Liettua. Elokuussa Valtakunnanvoudinvirasto isännöi Turussa Suomen ja Viron oikeusministeriöiden kansliapäällikkötapaamista. Helsingissä järjestettiin lokakuussa Suomen ja Venäjän kahdenvälinen seminaari tuomioiden täytäntöönpanon ajankohtaisista asioista. Vuoden mittaan vastattiin lukuisiin ulkomaisilta ulosoton hakijoilta, järjestöiltä ja viranomaisilta tulleisiin suomalaista täytäntöönpanomenettelyä koskeviin tiedusteluihin.

16 Toiminnan yhdenmukaistaminen Vuonna 2012 toimintansa aloittanut ulosottomenettelyn yhtenäistämistoimikunta antoi vuonna 2014 Valtakunnanvoudinvirastolle useita esityksiä toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Esitysten perusteella Valtakunnanvoudinvirasto antoi suosituksia mm. salassapidettävien asianomistaja- ja ratkaisutietojen käsittelystä, valokuvaamisesta ulosottomenettelyn yhteydessä ja viivästyskoron kirjaamisesta. Koulutuksesta Vuonna 2014 järjestettyjen koulutusten painopistealueita olivat johtamiskoulutus ja toimintaa yhtenäistävä koulutus. Lähiesimieskoulutuksen erityisenä teemana oli muutosjohtaminen, kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit. Ulosottolaitoksen esimiehille suunnattu uusi ulosoton erityisammattitutkintoon johtava näyttötutkinto käynnistyi syksyllä Valtakunnanvoudinvirasto toteutti kihlakunnanulosottomiesten ja toimistohenkilöstön ulosottokurssit. Koulutus on suunnattu noin vuoden ulosoton viroissa toimineille virkamiehille ja sen tarkoituksena on sekä tutustuttaa uudet työntekijät ulosottolaitoksen arvoihin ja periaatteisiin että lisätä ja yhtenäistää ammatillisia valmiuksia. Kolmipäiväinen peruskurssi on yhteinen molemmille henkilöstöryhmille. Sen lisäksi järjestettiin kihlakunnanulosottomiehille ja toimistohenkilöstölle erikseen kuuden päivän mittaiset koulutukset. Toimistohenkilöstön koulutus toteutettiin teemoittain moduulimuotoisena. Osallistujilla oli mahdollisuus valita teemapäivät omien työtehtäviensä mukaisesti. Ulosottohenkilöstön erikoistumista ja vaativan perinnän osaamista edistettiin yritysperinnän nelipäiväisellä koulutuksella, erikoisperinnän henkilöstön koulutuksella sekä toimistohenkilöstön arkistoinnin teemapäivällä. Ruotsinkieliselle henkilöstölle annettiin yhtenäistämiskoulutusta heidän omalla äidinkielellään kaksipäiväisessä seminaarissa, joka järjestettiin Helsingissä. Ulosottohenkilöstön ammatillisia valmiuksia vahvistettiin koulutuksella. Vuoden aikana järjestettiin kymmenen valtakunnallista koulutustilaisuutta (yhteensä 27 koulutuspäivää). Näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 695 osallistujaa. Koulutukseen käytettiin yhteensä 1255 henkilötyöpäivää Toimipaikkahanke Oikeusministeriön asetus ulosottovirastojen toimipaikoista (821/2012) tuli voimaan Sen siirtymäsäännöksen mukaan ulosottovirastojen oli järjestettävä toimipaikkansa asetuksen mukaisiin toimipaikkoihin mennessä. Hankkeen toimeenpano eteni ulosottovirastoissa suunnitelmallisesti ja toiminta saatiin Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen ulosottovirastoja lukuun ottamatta organisoitua asetuksen mukaisesti siirtymäajan kuluessa. Haminan, Kaarinan ja Nurmeksen lakanneet toimipaikat toimivat vielä väistötiloina ja niiden henkilöstö siirtyy asetuksen mukaisiin toimipaikkoihin vuoden 2015 puolella toimitilahankkeiden valmistuttua. Toimipaikka-asetus aiheutti muutoksia 18 ulosottoviraston toimipaikoissa ja ulosottovirastojen toimipaikat vähenevät 178:sta 66:een. Virkapaikan vaihtumista edellyttävä muutos koski 97 ulosottolaitoksen työntekijää. Uuteen toimipaikkaan siirtyi 85 henkilöä. Muutoksen yhteydessä jäi eläkkeel-

17 11 le kymmenen henkilöä. Ainoastaan yhdessä tapauksessa päädyttiin irtisanomiseen. Yksi henkilö on työllistynyt virkajärjestelyn kautta määräaikaisesti toiselle hallinnonalalle. Irtisanottujen ja lakanneiden toimitilojen vuokrissa ja muissa toimitilakustannuksissa arvioidaan saavutettavan yhteensä noin euron bruttosäästö. Suurimmassa osassa toimipaikkoja siirtyvä henkilöstö on saatu sijoitettua nykyisiin tiloihin tilankäyttöä tehostamalla ja toimitilojen muutoskustannukset ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi. Uudelleen sijoittamisesta syntyneet kustannukset maksetaan pääosin määräaikaisina lisävuokrina, jolloin ne jaksottuvat useammalle vuodelle. Säästöä vähentävät myös muutto- ja kalustuskustannukset, työmatkan pidentymisen johdosta maksettavat määräaikaiset haittakorvaukset sekä satunnaiseen asiakaspalvelun tarpeeseen vuokrattavien tilojen kustannukset. Toimipaikka-asetuksen täytäntöönpanosta arvioidaan tällä hetkellä syntyvän noin euron kokonaiskustannukset. Saadun asiakaspalautteen perusteella toimipaikkaverkoston supistaminen ei ole heikentänyt merkittävästi ulosoton asiakaspalvelun saatavuutta. Asiointimatkat ovat jossain määrin pidentyneet lakanneiden toimipaikkojen toimialueella. Toisaalta uudessa toimipaikkarakenteessa asiakaspalvelun haavoittuvuus on vähentynyt, kun toimipaikoissa työskentelee aiempaa enemmän henkilöstöä. Asiakkailta saatu palaute on toistaiseksi ollut vähäistä. Asiakaspalvelun turvaamiseksi on järjestetty tilat satunnaisia asiakastapaamisia varten kuuden lakkautetun toimipaikan toimialueella. Ulosottovirastojen kokemukset uudesta toimipaikkarakenteesta ovat olleet valtaosin positiivisia. Tämä näkyy esimerkiksi johtamisen, töiden organisoinnin ja yhteistyön edellytysten paranemisena. Myös työturvallisuuden on koettu parantuneen. Negatiivisena puolena on tullut esille joidenkin työntekijöiden kohdalla työmatkojen pidentyminen. Työmatkan pitenemisen johdosta maksetaan määräaikaista haittakorvausta 15 muutoksen kohteena olleelle henkilölle. Henkilöstön asemaa muutoksessa on pyritty helpottamaan myös etätyömahdollisuudella Toimitilahankkeet ja -strategian toteutuminen Vuonna 2014 toimitilahankkeet liittyivät pääosin lakanneista toimipaikoista siirtyvän henkilöstön sijoittamiseen toimipaikka-asetuksen mukaisiin toimipaikkoihin sekä toimitilojen turvallisuusparannuksiin. Asetuksen mukaisissa toimipaikoissa tilankäyttö on paikoin tehostunut, kun niihin on sijoitettu lakanneista toimipaikoista siirtynyttä henkilöstöä. Toimitilojen turvallisuutta on parannettu rakentamalla oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaisia asiakasvastaanottotiloja. Varsinais-Suomen ulosottovirasto ja Kymenlaakson ulosottovirasto ovat olleet mukana konseptin pilottihankkeissa. Rakennushankkeet Turussa ja Kotkassa valmistuvat vuoden 2015 puolella. Toimintavuoden aikana on myös käynnistetty useita selvityksiä, joiden tavoitteena on tilatehokkuuden parantaminen ja säästöjen saaminen toimitilakustannuksissa. Oikeusministeriön hallinnonalan toimitilastrategian periaatteet on otettu huomioon kaikissa toimitilahankkeissa Tietotuotannon kehittäminen Ulosottolaitoksen tietotuotannon tason kehittämistä varten perustettiin vuonna 2013 sisäinen tilastotyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut toteuttaa ulosottolaitoksen tietotuotanto, tilastointi ja raportointi -työryhmän esittämiä muutoksia. Tietoteknisten muutosten käsittely on aloitettu ja niiden toteutus kokonaisuudessaan ajoittuu useammalle vuodelle.

18 12 Työryhmä on havainnut raportointisovellusten teknisessä toteutustavassa muutostarpeita, joiden ratkaiseminen mahdollistaa kehittämistyön jatkamisen. Vaihtoehtoisen teknisen toteutustavan selvittelytyö on aloitettu vuonna Tarkoituksena on parantaa sovellusten toiminnallisuutta, jotta ne voivat tukea ulosottolaitoksen rakenneuudistusta ja tuoda riittävää sekä luotettavaa tietoa uudistushankkeen vaikutuksista työn sujuvuudelle ja laadulle. Uudistuksia ryhdytään toteuttamaan vuonna 2015 ja tarkoituksena on säilyttää aikaisemmat tilastot vertailutietona uudistuksen toteuttamisaikana Viestintä Valtakunnanvoudinviraston asiantuntijatyöryhmä jatkoi tietojärjestelmästä lähetettävien ulosoton asiakaskirjeiden kieliasun selkeyttämistä. Uljas-tietojärjestelmästä lähetettävät kirjeet ovat merkittävä osa ulosottolaitoksen viestintää suoraan asiakkaille. Vuosittain niitä lähetetään noin kappaletta. Työryhmän työstettävinä olivat mm. velallisen ulosottoasioita koskevan asiakastulosteen uusi ulkoasu, joka saatiin käyttöön keväällä Lisäksi työryhmä kävi läpi ennakkoilmoitukset ja päätökset ulosmittauksista, työantajille lähetettävän maksukiellon, ilmoituksen maksukiellon keskeyttämisestä, ilmoituksen vapaakuukausista sekä selvityspyynnön maksukiellon noudattamatta jättämisistä. Uudistetuista teksteistä pyydettiin kommentit kielenhuoltajilta ja muutamilta ulosoton sidosryhmiltä. Tekstien käyttöönottoa jouduttiin kuitenkin lykkäämään tietojärjestelmän kehittämisrahojen niukkuuden vuoksi vuoden 2015 puolelle. Ulosottolaitos avasi oman sivustonsa oikeushallinnon uuteen yhteiseen intranetiin. Sivut on otettu Valtakunnanvoudinvirastossa aktiivisesti käyttöön koko ulosoton henkilöstölle tarkoitetun sisäisen viestinnän tärkeimpänä kanavana. Samassa yhteydessä avautuivat myös virastokohtaiset intranetsivut, joita on otettu vuoden 2014 aikana ulosottovirastoissa käyttöön vaihtelevasti. Vuoden 2014 alussa julkaistiin uudistetut ja selkeämmin sisällöllisesti hahmotettavat oikeus.fi - internet-sivut, joissa Valtakunnanvoudinvirasto ylläpitää yleistä ulosotto-osiota ja ulosottovirastot omia kotisivujaan. Sivuilla julkaistavasta sisällöstä uudistuivat merkittävästi mm. ulosoton myyntiilmoituspalvelu. Verkkosivujen sisällön kehittäminen jatkuu edelleen. Vuoden 2014 aikana jatkettiin lisäksi ulosottolaitoksen rakenneuudistushankkeen viestintää aktiivisesti organisaation henkilöstölle. Hankkeelle laadittiin muutosviestintäsuunnitelma ja avattiin oma osio ulosoton uuteen intranetiin Kantelut Valtakunnanvoudinviraston oikeudellisen yksikön tehtäviin kuuluvat ulosoton yleinen neuvonta ja asiakaspalvelu, kantelujen tutkiminen, kansalaiskirjeisiin vastaaminen, vahingonkorvausasiat hallinnollisessa menettelyssä ja tuomioistuimissa sekä valtion puhevallan käyttö ulosottovalitusten oikeudenkäyntikuluasioissa. Kertomusvuoden aikana oikeudellinen yksikkö on: - käsitellyt 69 kantelua - käsitellyt 32 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta - antanut 12 vastausta vahingonkorvauskanteisiin - antanut oikeudenkäyntikuluasioihin 63 lausumaa - antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille yhteensä 17 lausuntoa

19 13 - antanut muille tahoille 27 lausuntoa - vastannut 70 kansalaiskirjeeseen - antanut eri yhteisölle 19 vastausta. Oikeudellisen yksikön tulostavoitteena on ollut käsitellä kaikki kantelut kuudessa kuukaudessa. Ratkaistujen kantelujen käsittelyaika on ollut keskimäärin kuusi kuukautta. Yksittäisten kantelujen käsittelyaika ylitti 21 tapauksessa kuusi kuukautta Tarkastustoiminta Vuositarkastustoiminnassa on noudatettu kahden vuoden tarkastusjaksoa, jossa laajat ja suppeat tarkastukset vuorottelevat vuosittain. Vuonna 2014 Valtakunnanvoudinvirasto toimitti laajan vuositarkastuksen 12 ulosottovirastossa. Kymmenessä ulosottovirastossa toimitettiin suppea vuositarkastus, joka kohdistui vain ulosottoviraston asiakasvarojen ja kirjanpidon hoitoon sekä yleiseen tuloksellisuuskatsaukseen. Tarkastukset on toteutettu yhtenäisen tarkastussuunnitelman mukaisesti ja käsitellyt aihealueet jakautuivat perus- ja teemaosan aiheisiin. Laajoissa tarkastuksissa perusosan keskeinen sisältö muodostui ulosottoviraston tuloksellisuuden sekä asiakasvarojen kirjanpidon ja rahaliikenteen tarkastuksesta. Teemaosuudessa käytiin läpi viraston käytännön toimintaa ja tulostavoitteiden toteutumista mm. erikoisperintätoiminnan, yritysperinnän ja vaativan perinnän sekä henkilöstön työkykyyn ja hyvinvointiin liittyvien aiheiden näkökulmista. Lisäksi järjestettiin henkilöstökuuleminen ja käsiteltiin virastokohtaisten tarpeiden mukaisesti tarvittaessa muitakin aiheita mm. tietoturvallisuuteen liittyen. Tarkastajilla oli käytettävissään tarkastusten valmisteluun verrattain laajat raportti- ja tilastotietoaineistot sekä virastoista pyydetyt ennakkotiedot. Tuloksellisuustarkastuksen painopisteenä oli asioiden käsittelyn joutuisuus, etupainotteisuus, asianmukaisuus ja työpinotyöskentelyn toimivuus sekä tulossopimusten riittävän käsittelyn varmistaminen ja huomiointi virastojen toiminnassa. Virastojen yleinen tuloksellisuus ja perintätulokset olivat kokonaisuutena hyvällä tasolla ja perinnän euromääräinen toteutuma on korkealla tasolla kaikissa ulosottovirastoissa. Virastojen yhtenäisiä käytäntöjä ja tulostavoitteiden mukaista toimintaa on pyritty tarkastushavaintojen avulla edistämään. Ulosottovirastojen toiminnassa on kiinnitetty huomiota virastojen oman seurantamenettelyn riittävyyteen ja sisäisen valvonnan ohjeistukseen ja toimivuuteen. Erityisesti on varmistettu maksukieltoja maksusuunnitelmaseurannan sekä työnantajasuoritusten oikeellisuuden valvonnan toimivuutta. Ulosoton asiakasvarojen kirjanpitoa ja rahaliikennettä oli kokonaisuutena arvioiden hoidettu asianmukaisesti ja kirjanpidot olivat ajan tasalla. Joissakin tapauksissa kiinnitettiin virastoissa huomiota realisointeihin liittyviin ennakkolimiittikäytäntöihin sekä maksujen työpinokäytäntöihin. Saapuneiden asioiden kirjaaminen tietojärjestelmään ja siirto täytäntöönpanoon on tarkastushavaintojen mukaan ollut joutuisaa. Henkilöstön työhyvinvointiin ja ammattitaidon ylläpitoon on tarkastushavaintojen mukaan panostettu virastoissa aktiivisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja erilaisin käytettävissä olevin toimintatavoin. Tarkastusten henkilöstökuulemisissa on kartoitettu henkilöstön käsityksiä vuositarkastusaiheista. Ulosoton vuositarkastuksista on laadittu erillinen kertomus vuodelta 2014.

20 Uusi tulosohjaushanke Valtakunnanvoudinvirasto on osallistunut oikeusministeriön vetämään uuden tulosohjaushankkeen pilotointiin. Tarkoituksena on siirtyä entistä strategisemman tulosohjausmallin käyttöön solmittaessa vuoden 2016 tulossopimuksia. Valtakunnanvoudinvirasto on jatkanut ulosoton strategiakartan työstämistä. Kartan lähtökohtana ovat oikeusministeriön hallinnonalan strategiset painopistealueet. 6 ULOSOTTOVIRASTOT 6.1 Velallismäärien kehitys Ulosottovelallisten lukumäärä vuoden aikana Oikeushenkilöt lkm Luonnolliset henkilöt lkm Eri velalliset ulosotossa vuosina Vuosi Velalliset Muutos ed. vuodesta, lkm Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin/kihlakunnanulosottomies ,3 % ,8 % 897* ,3 % 979** ,8 % 1 006** ,4 % 1 018** * sis. myös erikoisperinnässä toimivat kihlakunnanulosottomiehet ** ilman erikoisperinnässä toimivia kihlakunnanulosottomiehiä Vuoden 2014 aikana oli ulosoton perintätoimien kohteena velallista, mikä on 0,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli (89,8 %) ja oikeushenkilöitä (10,2 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä laski edellisvuodesta velallisella (-0,6 %). Oikeushenkilöiden määrä sen sijaan kasvoi 543 velallisella (1,0 %). Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli vuonna 2014 yhteensä ( vuonna 2013). Yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ulosotossa oli ollut 19,4 prosenttia (19 % vuonna 2013) ja yli kaksi vuotta 27,8 prosenttia (28 %) laskettuna vuoden lopussa vireillä olevista velallisista.

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 KUVAILULEHTI Tekijät VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

Luottotietolain muuttaminen

Luottotietolain muuttaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:9 Luottotietolain muuttaminen Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:9 Luottotietolain muuttaminen Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-873-6

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:11 Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi oikeusministeriö justitieministeriet LAUSUNTOJA

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Tuloksellisuustarkastuskertomus 225/2011 Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot