Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin , Lauri Paronen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin. 10.6.2014, Lauri Paronen"

Transkriptio

1 Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin, Lauri Paronen

2 Sisältö 1. Muutama sana Boost Brothers Oy:stä 2. Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa 3. Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin perustuen Ladec Oy:n teettämään selvitykseen 2

3 Haluamme olla maailman paras kiinteistö- ja rakennusalan investointitoiminnan asiantuntija ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani Liikkeenjohdon konsultointi Hankekehitys ja rakennuttaminen Intohimomme on Rakennetun Ympäristön ja sen tekemisen jalostaminen. 3

4 Sisältö 1. Muutama sana Boost Brothers Oy:stä 2. Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa 3. Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin perustuen Ladec Oy:n teettämään selvitykseen 4

5 Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa Kilpailukyvyn säilyttäminen on yrityksen elinehto markkinoilla Kilpailukykyä voidaan saavuttaa, esim. hinnalla, markkinoinnilla ja tietotaidolla Mitä käy, jos kilpailukyky menetetään? Kaikki sen tietää, mutta muutama luku ONKO SUOMALAISILLA taustaksi RAKENNUTTAJAORGANISAATIOILLA PETRATTAVAA EROTTAUTUMISESSA JA KILPAILUKYVYSSÄ? Fortune top 100 yritykset (1964 vs. 2014) Jäljellä mennyt konkurssiin 66 % ostettu tai tippunut listalta 5

6 Sisältö 1. Muutama sana Boost Brothers Oy:stä 2. Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa 3. Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin perustuen Ladec Oy:n teettämään selvitykseen 6

7 Tarkoitus kertoa rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöistä Ladec Oy:lle tehdyn selvityksen havaintojen pohjalta Lähtökohta: Suomeen on rakennettu suhteellisen vähän puukerrostalokohteita. Hankkeiden aikaansaaminen on todettu olevan haasteellista johtuen mm. johtuen mm. ennakkoasenteista, koetuista riskeistä puurakentamisessa ja rakennusurakoiden toteutusmuodoista. Tämän takia on päätettiin selvittää tarkemmin puurakentamisen edellytyksiä erityisesti asuntotuotannossa. Tavoite: Tavoitteena oli luoda puukerrostalojen rakennuttajaorganisaation liiketoimintamalli. Tätä tarkoitusta varten selvityksessä analysoidaan rakentamis- ja kiinteistöalan sekä puutuoteteollisuuden liiketoiminta-aluetta erityisesti taloudellisista ja juridisista lähtökohdista käsin. Ehdotetun liiketoimintamallin on tarkoitus herättää keskustelua alan toimijoiden keskuudessa ja rohkaista toimijoita aloittamaan yhteistyötunnustelut uuden rakennuttamisorganisaation perustamiseksi. Lopputulos: Rakentamis- ja kiinteistöalan näkökulmasta tehty selvitys puukerrostalojen rakennuttajaorganisaation perustamisesta, toimintamallista ja kilpailukykytekijöistä Euroopan suurin puukerrostalo valmistuu Vantaan Kivistön asuntomessuille kesällä (Kuva: Mika Ukkonen, Vuorelma Arkkitehdit Oy) Selvitys on rajattu seuraavalla tavalla: koskee asuntorakentamista ja erityisesti puukerrostalokohteita tarkastelee aihepiiriä sekä vapaarahoitteisen että sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta keskittyy puukerrostalorakennuttamisen liiketoiminnan näkökulmasta keskeisiin kokonaisuuksiin kartoittaa markkina-alueena Suomen kasvukeskuksista pääkaupunkiseutu sekä Turun, Tampereen, Lahden, Jyväskylän, Kuopion, Oulun ja Seinäjoen seudut käsittelee puukerrostalojen teknisiä ominaisuuksia ja suunnittelun vaatimuksia yleisellä tasolla 7

8 Highlights 1. Poliittinen suhtautuminen puukerrostalorakentamiseen on suotuisa ja esteitä puretaan kokoajan lisää 2. Puukerrostalorakentamiseen liittyvät ennakkokäsitykset ovat usein vääriä monet haasteista ja riskeistä on mahdollista välttää tai vähintään minimoida hyvällä suunnittelulla ja laadukkaalla rakentamisella 3. Hintataso ja ylläpitokustannukset eivät eroa merkittävästi normaalista tuotannosta 4. Markkinoinnissa on tähän mennessä osittain epäonnistuttu ja siihen pitää kiinnittää lisää huomiota erityisesti ympäristötekijät ja konseptoinnin mahdollisuudet ovat kilpailuetu 5. Liiketoiminnan näkökulmasta mielenkiintoisimmat kasvukeskukset ovat PKS, Oulu, Tampere, Seinäjoki, Kuopio, Turku, Jyväskylä ja Lahti 6. Mahdollisesti perustettavan rakennuttajaorganisaation keihäänkärjet on konseptoitu Viherpuu, Arkipuu ja Elämänpuu konseptien alle 7. Mahdollisesti perustettavan rakennuttajaorganisaation on mahdollista saavuttaa kannattava liiketoiminta 3 vuoden kuluessa 8. Keskeisimmät jatkotoimenpiteet mahdollisesti perustettavalle organisaatiolle ovat perustamiseen liittyvien juridisten kysymysten ja verotuksen erityispiirteiden tarkentaminen potentiaalisten omistajien kesken, konseptien kysynnän ja kustannusrakenteen testaaminen, pätevän henkilöstön palkkaaminen, ensimmäisen kohteen käynnistämisen valmistelut 8

9 Markkinakuva Puukerrostalorakentamisen tavoitteet ja nykytila Puukerrostalojen markkinaosuus tulisi saada nostettua 1%:sta (2010) 10%:iin vuonna EI TOTEUDU Tulevaisuudessa puukerrostalorakentamisen osuus tulisi saada ainakin 20%:iin uusien asuinkerrostalojen määrästä. (TEM 2012) MITÄ TEHTY JA MITÄ TEHDÄÄN? Puurakentamisen edistäminen on tärkeää kestävän kehityksen kannalta, rakentamisen elinkaaren aikaisten päästöjen ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi sekä metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja laajemmin biotalouden edistämisen kannalta. Ympäristöministeriö on uudistanut rakentamismääräyskokoelman määräyksiä siten, että pääasialliset esteet puukerrostalorakentamisen yleistymiselle on poistettu. Kentällä puun käytön esteinä kuitenkin pidetään edelleen eräitä rakennusoikeuden laskentatapaan ja palomääräyksiin liittyviä seikkoja. Siirtyminen seudulliseen rakennusvalvontaan lisäisi valvonnan osaamista ja yhdenmukaistaisi päätöksentekoa. Asuntokauppalaki suojelee ostajaa omaperusteisessa asuntotuotannossa. Tähän liittyen urakoitsijoilla on tietoisuuden puute riskeistä, joka aiheuttaa sen, että kate ja riskit ovat epäsuhtaiset verrattuna, esim. betonirakentamiseen. ARA -tuotantoon toivotaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja (ARA 2014/1). Puukerrostaloja on viimevuosina toteutettu ARA -tuotannossa muutamia. Tässä voisi puukerrostalorakentamisella olla hyvä tilaisuus osoittaa hintakilpailukykynsä kasvattamalla tuotantovolyymiä. Kilpailuttamiseen liittyvää osaamista ja käytännön malleja on kehitettävä. Kilpailuttamisen käytäntöjä tulee kehittää esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen piirissä. 9

10 Markkinakuva - Rakennustuotannon kehitys ja puukerrostalorakentamisen määrät Karjalainen (2014) kertoo, että tähän mennessä yli kaksikerroksisia puisia asuinkerrostaloja on rakennettu Suomeen kaiken kaikkiaan 38 kpl, yhteensä 699 asuntoa. Vuonna 2014 rakentuu n. 700 puukerrostaloasuntoa. Uusia asuinpuukerrostalokohteita on vireillä yli asunnon verran eri puolille Suomea, mikä tarkoittaa, että puukerrostaloja valmistuu lähivuosina Suomeen reilusti yli 200 kpl. Haastattelujen perusteella asumisen ja asuntorakentamisen asiantuntijat uskovat, että puukerrostalorakentamisen määrä kasvaa selkeästi tulevaisuudessa. Nykyinen yleinen taloussuhdanne ja puukerrostalorakentamiseen soveltuvien tonttien rajallinen saatavuus kuitenkin hidastavat kehitystä, joten seuraavan viiden vuoden aikana ei uskota, että puukerrostalorakentaminen vielä ehtisi saavuttaa merkittävää markkina-asemaa asuntotuotannossa. Puuinfon 15 esimerkkikohdetta Kehitystä kohti alan käytäntöjen standardointia on saavutettu avoimen puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi RunkoPES:n avulla. 10

11 Markkinakuva Puu- ja betonirakentamisen edut Keskeisiä talouteen ja kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, joiden osalta puukerrostalorakentaminen eroaa betonirakentamisesta: Rakennesuunnittelun suurempi määrä (Ijäs 2013), kustannuksia lisäävät automaattinen sammutusjärjestelmä puurakenteiset välipohjat ja ulkoseinät ja kustannuksien näkökulmasta edullinen yläpohja ja helppo liitostekniikka (Tolppanen et al. 2013) Alhaisemmat siirto- ja perustamiskustannukset johtuen puun keveydestä. (Mahapatra et al. 2012) Rakentamisen nopeus johtuen esivalmistettujen rakennusosien ja elementtien laajasta hyväksikäytöstä (Tolppanen et al. 2013) Puukohteen pienempi vuokrattava tai myytävä pinta-ala johtuen rakennusoikeuden laskentatavasta ja määräyksistä. Tämä johtaa korkeampaan neliöhintaan. (Karjalainen 2002) Puukohteen paikkaus- ja tasoitustöiden sekä takuukorjausten vähyys (Tolppanen et al 2013) Keskeisiä kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joiden osalta puukerrostalorakentaminen eroaa betonirakentamisesta (Tolppanen et al 2013): Puun käyttöä lisäämällä voidaan vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta Puun hintakehityksen rakennusmateriaalina uskotaan olevan suotuisa Puun hiilijalanjälki on alhaisempi Elinkaaren lopussa puutuotteen kierrättäminen ja energiaksi muuttaminen on helpompaa Sitra (2011) toteutti passiivitasoisen asuinkerrostalon ja vastaavan betonielementtitalon elinkaaren hiilijalanjälkeä koskevan vertailun. %. Rakennusvaiheessa syntyneen eron ansiosta puu- ja betonikerrostalon välinen päästöero on elinkaaren pituudesta ja rakennuksen energiatehokkuudesta riippuen 5 11 % puurakenteen eduksi. Ruuskan ja Häkkisen (2012) mukaan, jos uusista rakennuksista 22% olisi puisia, niin uudistuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät n. 13%. Erään haastatellun asiantuntijan mukaan kohteita pitäisi saada hyville sijainneille ja niille pitäisi pystyä rakentamaan oma brändi, joka nimenomaan korostaisi luontoa, luonnonmukaisuutta, ympäristöystävällisiä materiaaleja sekä asumisen laatua mm. turvallisuuden ja kehitettyjen äänieristysratkaisujen kautta. Eräs haastatelluista asiantuntijoista kokee, että puukerrostalorakentamiseen tarvitaan konseptointia, jossa prossessit sekä kustannus- ja laatutekijät ovat optimoitu. 11

12 Markkinakuva Uudistuotannon hinnat, vuokrat ja tuotot Tilastokeskuksen (2013) mukaan uusien osakeasuntojen keskineliöhinta oli koko maassa euroa, pääkaupunkiseudulla euroa ja muualla maassa euroa. ARA-rahoitteisen uudistuotannon hinnat (ARA 2014) Tuottoasteet kiinteistötyypeittäin vuonna 2013 (KTI 2014) 12

13 Potentiaalisin organisaatiomalli Ehdotetaan, että mahdollisimman laajan kaupallisen toiminnan mahdollistamiseksi liiketoimintasuunnitelma tullaan tekemään osakeyhtiöstä, joka toimii emoyhtiönä ja joka rakennuttaa omistus- ja vuokra-asuntoja. Emoyhtiön alle tulevat alkuvaiheessa erilliset osakeyhtiöt (tytäryhtiöt), joista toinen omistaa vapaarahoitteisen asuntokannan ja toinen hakeutuu yleishyödylliseksi yhtiöksi omistamaan rajoitusten alaisen asuntokannan Toiminnan rahoitus täytyy olla kunnossa ja rahoituksen suunnittelun on oltava pitkäjänteistä. Emoyhtiöllä täytyy olla alkuvaiheessa riittävästi omaa pääomaa, jotta vierasta pääomaa on edes mahdollista saada. Käytännössä mahdollisesti perustettavan uuden rakennuttajaorganisaation kannattaisi alkuvaiheessa todennäköisesti hyödyntää perinteisiä toteutusmuotoja, kuten jaettua urakkaa, sekä suunnittelun ja toteutuksen yhdistäviä toteutusmuotoja, kuten KVR-urakkaa. Haastatteluiden perusteella nykytilanteessa markkinoilla ei kuitenkaan ole juuri kilpailua ja hankkeet menevät eteenpäin neuvottelu-urakoina joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. EMOYHTIÖN JA KONSERNIRAKENTEEN LUOMINEN, ARVIOITU KESTO 7KK VAIHE Perustamissopimus 2. Yhtiöjärjestys 3. Kaupparekisterin liitelomake 1 4. Henkilötietolomake 5. Osakassopimus EMOYHTIÖN PERUSTAMISILMOITUS VAIHE Perustamisilmoitus Y1 TYTÄRYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN VAIHE 2 7. Yhtiö A, jonka alle ARAasuntokanta 8. Yhtiö B, jonka alle vapaarahoitteinen asuntokanta YLEISHYÖDYLLISEKSI HAKEUTUMINEN VAIHE 3 9. Yhtiöstä A yleishyödyllinen 13

14 Liiketoimintasuunnitelma Strategian kiteytys Perustehtävä Tarjoamme asuntomarkkinoille luonnonmukaisia ja elinkaareltaan kestäviä omistus- ja vuokra-asuntoja, joissa yhdistyy tunnelma, turvallisuus ja taloudellisuus Halinnoimme ja ylläpidämme pitkäaikaisesti omistamaamme vuokra-asuntokantaa suunnitelmallisesti Päämäärä Haluamme olla Suomen luotettavin asuntojen tarjoaja Keskeiset tavoitteet Yhtiön markkina-aseman kasvattaminen Puukerrostalorakentamisen edistäminen Arvot Vastuullisuus Ekologisuus Yhdessä tekeminen 14

15 Liiketoimintasuunnitelma - Kilpailuedut Laajin yhteistyöverkosto 1. Asiakkaiden kuuntelu 2. Puuteollisuuden innovaatiot 3. Rakennusliikkeiden kokemus 4. Muu kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö Vastuu ympäristöstä 1. Luonnonmukaiset materiaalit 2. Elinkaareltaan kestävät ratkaisut ja muuntojoustavat tilat 3. Suunnitelmallinen ylläpito Arvostetut asumisratkaisut 1. Viihtyisä tunnelma 2. Koettu turvallisuus 3. Taloudellisuus - arvoa rahalle Markkina-aseman vahvistaminen kannattavasti Puukerrostalorakentamisen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Osaava henkilöstö 1. Paras asiantuntemus 2. Motivoitunut henkilöstö 3. Paras palvelu Kirkas yrityskuva 1. Vahva brändi Rakentamisen nopeus 1. Teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen 2. Tilaelementtien käyttö 3. Työmaalogistiikan kehittäminen yhteistyöllä 4. Rakentamisen aikataulutus ja limittäminen 15

16 Liiketoimintasuunnitelma Lupaukset sidosryhmille Asiakkaat Tarjoamme ekologiset ja kohtuuhintaiset asumisratkaisut omistus- ja vuokra-asunnoiksi elämän muuttuviin tilanteisin Henkilöstö Kilpailemme Suomen parhaan työpaikan tittelistä (by Great Place to Work Institute) Tarjoamme mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti Omistajat Toimintamme kokonaistuotto on Suomen kiinteistö- ja rakennusalan verrokkiryhmän kärkitasoa Yhteiskunta Edistämme kestävää rakentamista ja työhyvinvointia Vastaamme kohtuuhintaisen asumisen kysyntään 16

17 Liiketoimintasuunnitelma Pääasialliset tuotteet Tarjoamme asuntomarkkinoille luonnonmukaisia ja elinkaareltaan kestäviä omistus- ja vuokra-asuntoja, joissa yhdistyy tunnelma, turvallisuus ja taloudellisuus. Asuntotuotannon alustavat vuokra- ja myyntitavoitteet on esitetty alla: Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Asuntotuotanto: 60 kpl/v Keskivuokra: 20 euroa/m2/kk Asunnon keskikoko: 75m2 Käyttöaste: 100% Potentiaalinen bruttovuokra asuntokannassa: Mistä asioista konsepteissa euroa/ 60 asuntoa Rajoitusten alaiset vuokra-asunnot muodostuvat? Asuntotuotanto: 60 kpl/v Keskivuokra, 13 euroa/m2/kk Asunnon Tunnelma keskikoko, 75m2 Käyttöaste: 100% Potentiaalinen Turvallisuus bruttovuokra asuntokannassa euroa/ Taloudellisuus 60 asuntoa Omistusasuntojen myynti Asuntotuotanto: 30 kpl/v Keskihinta, 4000 euroa/m2 Asunnon keskikoko, 75m2 Arvioidut myyntitulot: euroa / 30 asuntoa 17 "VIHERPUU" (vapaarahoitteinen vuokra-asunto) Tunnelma Ystävällinen asiakaspalvelu Hyvä sijainti Puupintojen lämminhenkisyys Ympäristöystävälliset ja korkealaatuiset materiaalit Mahdollisuus hankkia lisäpalveluita yhteistyökumppaneilta Turvallisuus Älykkäät järjestelmät Sprinklaus Esteetön rakennus Esteetön asunto Taloudellisuus Kilpailukykyinen vuokra Hyvä pohjaratkaisu Energiatehokkuus Mahdollisuuksien mukaan uusiutuvan energian hyödyntäminen "ARKIPUU" (rajoitusten alainen vuokra-asunto) Tunnelma Ystävällinen asiakaspalvelu Sijainti lähellä palveluita Puupintojen lämminhenkisyys Laadukkaat ja kustannustehokkaat materiaalit Turvallisuus Sprinklaus Esteetön rakennus Esteetön asunto Taloudellisuus ARA-vuokra Taloudellinen pohjaratkaisu "LAATUPUU" (omistusasunto) Tunnelma Ystävällinen asiakaspalvelu Keskeinen sijainti Puupintojen lämminhenkisyys Ympäristöystävälliset ja ensiluokkaiset materiaalit Mahdollisuus hankkia lisäpalveluita yhteistyökumppaneilta Turvallisuus Älykkäät järjestelmät Sprinklaus Esteetön rakennus Esteetön asunto Taloudellisuus Myyntihinta - arvoa rahalle Hyvä pohjaratkaisu Mahdollisuuksien mukaan tilojen muuntojoustavuus Omistustontti Taloyhtiön strategisen brändin luominen Energiatehokkuus Mahdollisuuksien mukaan uusiutuvan energian hyödyntäminen Mahdollisuuksien mukaan varaukset järjestelmien jälkiasennukselle ja lisärakentamiselle

18 Liiketoimintasuunnitelma - Tuotantosuunnitelma Jaettu urakka omalle tontille KVR-urakka rakennusliikkeen tontille Jaettu urakka omalle tontille, kumulatiivinen KVR-urakka rakennusliikkeen tontille, kumulatiivinen Käytännössä mallinnettu arvioitu tuotantovolyymi 18

19 Liiketoimintasuunnitelma - Markkinointisuunnitelma Q1 Verkkosivut vaihe 1, Sosiaalinen media vaihe 1, Q3 Sosiaalinen media vaihe 3, Q2 Verkkosivut vaihe 2, Sosiaalinen media vaihe 2, Sisältömarkkinointi vaihe 2, Q4 Sosiaalinen media vaihe 4, Sisältömarkkinointi vaihe 4, Kohteiden ennakkomarkkinointi vaihe 1, Käytännössä mallinnettu markkinointibudjetti ja toimenpiteet 19

20 Liiketoimintasuunnitelma - Taloussuunnitelma Käytännössä tehty alustava tulosennuste ja kuvaus pääomarakenteesta keskeistä minimoida kiinteät kustannukset ja optimoida pääomarakenne 20

21 Ennen riskianalyysin esittämistä muutama sana rakentamisen riitatapauksista Ryynänen (2013) mukaan yleisten tuomioistuinten ammattitaitoa ratkaista urakkariitoja on toisinaan kritisoitu rakennusalan toimijoiden taholta. Yleisen tuomioistuimen oikeustapauksia on kuitenkin tieteellisesti hyödyllisempää analysoida kuin välimiesoikeuden. Hovioikeudet antoivat ajanjakson puitteissa 234 urakkariidaksi tilastoitua ratkaisua sellaisissa urakkariidoissa, joiden osapuolina ei ollut kuluttajia. Taulukossa 17 on kuvattu ratkaisujen keskeiset oikeuskysymykset, joita oli yhteensä 420. Näistä asioista rakennusalalla riidellään oikeudessa 21

22 Liiketoimintasuunnitelma Riskianalyysi ulkoisista ja sisäisistä riskeistä Riskit on jaoteltu taloudellisiin riskeihin, poliittisiin ja hallinnollisiin riskeihin, sosiaalisiin riskeihin ja toteutusriskeihin. Taulukoissa esitetään riskeille riskiluokat (1=pienin, 3=suurin), jotka kuvaavat riskin toteutumisen taloudellista merkitystä yrityksen liiketoimintaan. Taulukossa esitetään riskeille myös todennäköisyydet: epätodennäköinen, mahdollinen ja todennäköinen. Jos riskienhallintatoimenpiteissä epäonnistutaan, niin yrityksen toiminta ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa tai aiheuttaa vähintäänkin merkittäviä ongelmia yrityksen liiketoiminnan ylösajossa. 22

23 Puukerrostalorakentamisen erityispiirteet Taloudellinen toiminta ja rahoitus Puukerrostalorakentamisen taloudellisen toiminnan ja rahoituksen ehdot ja edellytykset ovat samankaltaiset kuin normaalissakin tuotannossa Tarveselvitys, hankesuunnittelut, tuotanto Puukerrostalorakentamisessa tarvitaan hyviä tontteja (mieluiten ei merenrannallta).tonttien on mahdollistettava myös tietty runkosyvyys. Tontin varauksen yhteydessä toistaiseksi helpompaa voittaa laatu- kuin hintakilpailuja Kohteiden suunnittelu vie selvästi tavanomaista rakentamista enemmän aikaa ja vaatii korkean ammattitaidon omaavia rakennesuunnittelijoita, jotka kiinnitetään hankkeisiin jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Toisaalta rakentaminen työmaalla on jopa puolet nopeampaa esivalmistuksella ja rakentamisen limittämisellä, kohteista saadaan hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä. Kohteista saadaan energiatehokkaita ja erittäin ympäristöystävällisiä, minkä osoittaa puukerrostalohankkeiden saamat palkinnot. Työvoima Osaavien rakennesuunnittelijoiden määrä on keskeinen ongelma Harvoilta tilaajaorganisaatioilta löytyy puurakentamisen tuntevaa projektinjohto-osaamista. Riskit Laatuvirheet voidaan välttää hyvällä suunnittelulla Vuotovahinkojen laajuus on minimoitavissa lokeroimalla asunnot Markkinoilta löytyy ja markkinat osaavat käyttää ratkaisuja, jotka ovat palokestäviä ja yhdistettynä sprinklaus-järjestelmiin kokonaisuutena jopa turvallisempia kuin tavalliset rakennukset Rakenteista saadaan myös hyvin äänieristäviä tai jopa parempia kuin perusrakentamisessa Käyttö- ja ylläpito Kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokulut eivät merkittävästi eroa peruskohteista, vaan ovat samalla tasolla, vaikka tiettyjä ylläpitoon liittyviä erityispiirteitä puukerrostalokohteissa onkin. 23

24 Kiitos mielenkiinnosta esitystä kohtaan LISÄTIEDOT Toteuttaja Projektipäällikkö Lauri Paronen Tilaaja Projektipäällikkö Mika Vanhanen Selvitys löytyy osoitteesta: Projekti: Rakennuttajaorganisaatio selvitys / Viherpuu Arkipuu - Laatupuu 24