Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin , Lauri Paronen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin. 10.6.2014, Lauri Paronen"

Transkriptio

1 Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin, Lauri Paronen

2 Sisältö 1. Muutama sana Boost Brothers Oy:stä 2. Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa 3. Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin perustuen Ladec Oy:n teettämään selvitykseen 2

3 Haluamme olla maailman paras kiinteistö- ja rakennusalan investointitoiminnan asiantuntija ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani Liikkeenjohdon konsultointi Hankekehitys ja rakennuttaminen Intohimomme on Rakennetun Ympäristön ja sen tekemisen jalostaminen. 3

4 Sisältö 1. Muutama sana Boost Brothers Oy:stä 2. Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa 3. Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin perustuen Ladec Oy:n teettämään selvitykseen 4

5 Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa Kilpailukyvyn säilyttäminen on yrityksen elinehto markkinoilla Kilpailukykyä voidaan saavuttaa, esim. hinnalla, markkinoinnilla ja tietotaidolla Mitä käy, jos kilpailukyky menetetään? Kaikki sen tietää, mutta muutama luku ONKO SUOMALAISILLA taustaksi RAKENNUTTAJAORGANISAATIOILLA PETRATTAVAA EROTTAUTUMISESSA JA KILPAILUKYVYSSÄ? Fortune top 100 yritykset (1964 vs. 2014) Jäljellä mennyt konkurssiin 66 % ostettu tai tippunut listalta 5

6 Sisältö 1. Muutama sana Boost Brothers Oy:stä 2. Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa 3. Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin perustuen Ladec Oy:n teettämään selvitykseen 6

7 Tarkoitus kertoa rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöistä Ladec Oy:lle tehdyn selvityksen havaintojen pohjalta Lähtökohta: Suomeen on rakennettu suhteellisen vähän puukerrostalokohteita. Hankkeiden aikaansaaminen on todettu olevan haasteellista johtuen mm. johtuen mm. ennakkoasenteista, koetuista riskeistä puurakentamisessa ja rakennusurakoiden toteutusmuodoista. Tämän takia on päätettiin selvittää tarkemmin puurakentamisen edellytyksiä erityisesti asuntotuotannossa. Tavoite: Tavoitteena oli luoda puukerrostalojen rakennuttajaorganisaation liiketoimintamalli. Tätä tarkoitusta varten selvityksessä analysoidaan rakentamis- ja kiinteistöalan sekä puutuoteteollisuuden liiketoiminta-aluetta erityisesti taloudellisista ja juridisista lähtökohdista käsin. Ehdotetun liiketoimintamallin on tarkoitus herättää keskustelua alan toimijoiden keskuudessa ja rohkaista toimijoita aloittamaan yhteistyötunnustelut uuden rakennuttamisorganisaation perustamiseksi. Lopputulos: Rakentamis- ja kiinteistöalan näkökulmasta tehty selvitys puukerrostalojen rakennuttajaorganisaation perustamisesta, toimintamallista ja kilpailukykytekijöistä Euroopan suurin puukerrostalo valmistuu Vantaan Kivistön asuntomessuille kesällä (Kuva: Mika Ukkonen, Vuorelma Arkkitehdit Oy) Selvitys on rajattu seuraavalla tavalla: koskee asuntorakentamista ja erityisesti puukerrostalokohteita tarkastelee aihepiiriä sekä vapaarahoitteisen että sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta keskittyy puukerrostalorakennuttamisen liiketoiminnan näkökulmasta keskeisiin kokonaisuuksiin kartoittaa markkina-alueena Suomen kasvukeskuksista pääkaupunkiseutu sekä Turun, Tampereen, Lahden, Jyväskylän, Kuopion, Oulun ja Seinäjoen seudut käsittelee puukerrostalojen teknisiä ominaisuuksia ja suunnittelun vaatimuksia yleisellä tasolla 7

8 Highlights 1. Poliittinen suhtautuminen puukerrostalorakentamiseen on suotuisa ja esteitä puretaan kokoajan lisää 2. Puukerrostalorakentamiseen liittyvät ennakkokäsitykset ovat usein vääriä monet haasteista ja riskeistä on mahdollista välttää tai vähintään minimoida hyvällä suunnittelulla ja laadukkaalla rakentamisella 3. Hintataso ja ylläpitokustannukset eivät eroa merkittävästi normaalista tuotannosta 4. Markkinoinnissa on tähän mennessä osittain epäonnistuttu ja siihen pitää kiinnittää lisää huomiota erityisesti ympäristötekijät ja konseptoinnin mahdollisuudet ovat kilpailuetu 5. Liiketoiminnan näkökulmasta mielenkiintoisimmat kasvukeskukset ovat PKS, Oulu, Tampere, Seinäjoki, Kuopio, Turku, Jyväskylä ja Lahti 6. Mahdollisesti perustettavan rakennuttajaorganisaation keihäänkärjet on konseptoitu Viherpuu, Arkipuu ja Elämänpuu konseptien alle 7. Mahdollisesti perustettavan rakennuttajaorganisaation on mahdollista saavuttaa kannattava liiketoiminta 3 vuoden kuluessa 8. Keskeisimmät jatkotoimenpiteet mahdollisesti perustettavalle organisaatiolle ovat perustamiseen liittyvien juridisten kysymysten ja verotuksen erityispiirteiden tarkentaminen potentiaalisten omistajien kesken, konseptien kysynnän ja kustannusrakenteen testaaminen, pätevän henkilöstön palkkaaminen, ensimmäisen kohteen käynnistämisen valmistelut 8

9 Markkinakuva Puukerrostalorakentamisen tavoitteet ja nykytila Puukerrostalojen markkinaosuus tulisi saada nostettua 1%:sta (2010) 10%:iin vuonna EI TOTEUDU Tulevaisuudessa puukerrostalorakentamisen osuus tulisi saada ainakin 20%:iin uusien asuinkerrostalojen määrästä. (TEM 2012) MITÄ TEHTY JA MITÄ TEHDÄÄN? Puurakentamisen edistäminen on tärkeää kestävän kehityksen kannalta, rakentamisen elinkaaren aikaisten päästöjen ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi sekä metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja laajemmin biotalouden edistämisen kannalta. Ympäristöministeriö on uudistanut rakentamismääräyskokoelman määräyksiä siten, että pääasialliset esteet puukerrostalorakentamisen yleistymiselle on poistettu. Kentällä puun käytön esteinä kuitenkin pidetään edelleen eräitä rakennusoikeuden laskentatapaan ja palomääräyksiin liittyviä seikkoja. Siirtyminen seudulliseen rakennusvalvontaan lisäisi valvonnan osaamista ja yhdenmukaistaisi päätöksentekoa. Asuntokauppalaki suojelee ostajaa omaperusteisessa asuntotuotannossa. Tähän liittyen urakoitsijoilla on tietoisuuden puute riskeistä, joka aiheuttaa sen, että kate ja riskit ovat epäsuhtaiset verrattuna, esim. betonirakentamiseen. ARA -tuotantoon toivotaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja (ARA 2014/1). Puukerrostaloja on viimevuosina toteutettu ARA -tuotannossa muutamia. Tässä voisi puukerrostalorakentamisella olla hyvä tilaisuus osoittaa hintakilpailukykynsä kasvattamalla tuotantovolyymiä. Kilpailuttamiseen liittyvää osaamista ja käytännön malleja on kehitettävä. Kilpailuttamisen käytäntöjä tulee kehittää esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen piirissä. 9

10 Markkinakuva - Rakennustuotannon kehitys ja puukerrostalorakentamisen määrät Karjalainen (2014) kertoo, että tähän mennessä yli kaksikerroksisia puisia asuinkerrostaloja on rakennettu Suomeen kaiken kaikkiaan 38 kpl, yhteensä 699 asuntoa. Vuonna 2014 rakentuu n. 700 puukerrostaloasuntoa. Uusia asuinpuukerrostalokohteita on vireillä yli asunnon verran eri puolille Suomea, mikä tarkoittaa, että puukerrostaloja valmistuu lähivuosina Suomeen reilusti yli 200 kpl. Haastattelujen perusteella asumisen ja asuntorakentamisen asiantuntijat uskovat, että puukerrostalorakentamisen määrä kasvaa selkeästi tulevaisuudessa. Nykyinen yleinen taloussuhdanne ja puukerrostalorakentamiseen soveltuvien tonttien rajallinen saatavuus kuitenkin hidastavat kehitystä, joten seuraavan viiden vuoden aikana ei uskota, että puukerrostalorakentaminen vielä ehtisi saavuttaa merkittävää markkina-asemaa asuntotuotannossa. Puuinfon 15 esimerkkikohdetta Kehitystä kohti alan käytäntöjen standardointia on saavutettu avoimen puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi RunkoPES:n avulla. 10

11 Markkinakuva Puu- ja betonirakentamisen edut Keskeisiä talouteen ja kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, joiden osalta puukerrostalorakentaminen eroaa betonirakentamisesta: Rakennesuunnittelun suurempi määrä (Ijäs 2013), kustannuksia lisäävät automaattinen sammutusjärjestelmä puurakenteiset välipohjat ja ulkoseinät ja kustannuksien näkökulmasta edullinen yläpohja ja helppo liitostekniikka (Tolppanen et al. 2013) Alhaisemmat siirto- ja perustamiskustannukset johtuen puun keveydestä. (Mahapatra et al. 2012) Rakentamisen nopeus johtuen esivalmistettujen rakennusosien ja elementtien laajasta hyväksikäytöstä (Tolppanen et al. 2013) Puukohteen pienempi vuokrattava tai myytävä pinta-ala johtuen rakennusoikeuden laskentatavasta ja määräyksistä. Tämä johtaa korkeampaan neliöhintaan. (Karjalainen 2002) Puukohteen paikkaus- ja tasoitustöiden sekä takuukorjausten vähyys (Tolppanen et al 2013) Keskeisiä kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joiden osalta puukerrostalorakentaminen eroaa betonirakentamisesta (Tolppanen et al 2013): Puun käyttöä lisäämällä voidaan vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta Puun hintakehityksen rakennusmateriaalina uskotaan olevan suotuisa Puun hiilijalanjälki on alhaisempi Elinkaaren lopussa puutuotteen kierrättäminen ja energiaksi muuttaminen on helpompaa Sitra (2011) toteutti passiivitasoisen asuinkerrostalon ja vastaavan betonielementtitalon elinkaaren hiilijalanjälkeä koskevan vertailun. %. Rakennusvaiheessa syntyneen eron ansiosta puu- ja betonikerrostalon välinen päästöero on elinkaaren pituudesta ja rakennuksen energiatehokkuudesta riippuen 5 11 % puurakenteen eduksi. Ruuskan ja Häkkisen (2012) mukaan, jos uusista rakennuksista 22% olisi puisia, niin uudistuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät n. 13%. Erään haastatellun asiantuntijan mukaan kohteita pitäisi saada hyville sijainneille ja niille pitäisi pystyä rakentamaan oma brändi, joka nimenomaan korostaisi luontoa, luonnonmukaisuutta, ympäristöystävällisiä materiaaleja sekä asumisen laatua mm. turvallisuuden ja kehitettyjen äänieristysratkaisujen kautta. Eräs haastatelluista asiantuntijoista kokee, että puukerrostalorakentamiseen tarvitaan konseptointia, jossa prossessit sekä kustannus- ja laatutekijät ovat optimoitu. 11

12 Markkinakuva Uudistuotannon hinnat, vuokrat ja tuotot Tilastokeskuksen (2013) mukaan uusien osakeasuntojen keskineliöhinta oli koko maassa euroa, pääkaupunkiseudulla euroa ja muualla maassa euroa. ARA-rahoitteisen uudistuotannon hinnat (ARA 2014) Tuottoasteet kiinteistötyypeittäin vuonna 2013 (KTI 2014) 12

13 Potentiaalisin organisaatiomalli Ehdotetaan, että mahdollisimman laajan kaupallisen toiminnan mahdollistamiseksi liiketoimintasuunnitelma tullaan tekemään osakeyhtiöstä, joka toimii emoyhtiönä ja joka rakennuttaa omistus- ja vuokra-asuntoja. Emoyhtiön alle tulevat alkuvaiheessa erilliset osakeyhtiöt (tytäryhtiöt), joista toinen omistaa vapaarahoitteisen asuntokannan ja toinen hakeutuu yleishyödylliseksi yhtiöksi omistamaan rajoitusten alaisen asuntokannan Toiminnan rahoitus täytyy olla kunnossa ja rahoituksen suunnittelun on oltava pitkäjänteistä. Emoyhtiöllä täytyy olla alkuvaiheessa riittävästi omaa pääomaa, jotta vierasta pääomaa on edes mahdollista saada. Käytännössä mahdollisesti perustettavan uuden rakennuttajaorganisaation kannattaisi alkuvaiheessa todennäköisesti hyödyntää perinteisiä toteutusmuotoja, kuten jaettua urakkaa, sekä suunnittelun ja toteutuksen yhdistäviä toteutusmuotoja, kuten KVR-urakkaa. Haastatteluiden perusteella nykytilanteessa markkinoilla ei kuitenkaan ole juuri kilpailua ja hankkeet menevät eteenpäin neuvottelu-urakoina joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. EMOYHTIÖN JA KONSERNIRAKENTEEN LUOMINEN, ARVIOITU KESTO 7KK VAIHE Perustamissopimus 2. Yhtiöjärjestys 3. Kaupparekisterin liitelomake 1 4. Henkilötietolomake 5. Osakassopimus EMOYHTIÖN PERUSTAMISILMOITUS VAIHE Perustamisilmoitus Y1 TYTÄRYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN VAIHE 2 7. Yhtiö A, jonka alle ARAasuntokanta 8. Yhtiö B, jonka alle vapaarahoitteinen asuntokanta YLEISHYÖDYLLISEKSI HAKEUTUMINEN VAIHE 3 9. Yhtiöstä A yleishyödyllinen 13

14 Liiketoimintasuunnitelma Strategian kiteytys Perustehtävä Tarjoamme asuntomarkkinoille luonnonmukaisia ja elinkaareltaan kestäviä omistus- ja vuokra-asuntoja, joissa yhdistyy tunnelma, turvallisuus ja taloudellisuus Halinnoimme ja ylläpidämme pitkäaikaisesti omistamaamme vuokra-asuntokantaa suunnitelmallisesti Päämäärä Haluamme olla Suomen luotettavin asuntojen tarjoaja Keskeiset tavoitteet Yhtiön markkina-aseman kasvattaminen Puukerrostalorakentamisen edistäminen Arvot Vastuullisuus Ekologisuus Yhdessä tekeminen 14

15 Liiketoimintasuunnitelma - Kilpailuedut Laajin yhteistyöverkosto 1. Asiakkaiden kuuntelu 2. Puuteollisuuden innovaatiot 3. Rakennusliikkeiden kokemus 4. Muu kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö Vastuu ympäristöstä 1. Luonnonmukaiset materiaalit 2. Elinkaareltaan kestävät ratkaisut ja muuntojoustavat tilat 3. Suunnitelmallinen ylläpito Arvostetut asumisratkaisut 1. Viihtyisä tunnelma 2. Koettu turvallisuus 3. Taloudellisuus - arvoa rahalle Markkina-aseman vahvistaminen kannattavasti Puukerrostalorakentamisen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Osaava henkilöstö 1. Paras asiantuntemus 2. Motivoitunut henkilöstö 3. Paras palvelu Kirkas yrityskuva 1. Vahva brändi Rakentamisen nopeus 1. Teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen 2. Tilaelementtien käyttö 3. Työmaalogistiikan kehittäminen yhteistyöllä 4. Rakentamisen aikataulutus ja limittäminen 15

16 Liiketoimintasuunnitelma Lupaukset sidosryhmille Asiakkaat Tarjoamme ekologiset ja kohtuuhintaiset asumisratkaisut omistus- ja vuokra-asunnoiksi elämän muuttuviin tilanteisin Henkilöstö Kilpailemme Suomen parhaan työpaikan tittelistä (by Great Place to Work Institute) Tarjoamme mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti Omistajat Toimintamme kokonaistuotto on Suomen kiinteistö- ja rakennusalan verrokkiryhmän kärkitasoa Yhteiskunta Edistämme kestävää rakentamista ja työhyvinvointia Vastaamme kohtuuhintaisen asumisen kysyntään 16

17 Liiketoimintasuunnitelma Pääasialliset tuotteet Tarjoamme asuntomarkkinoille luonnonmukaisia ja elinkaareltaan kestäviä omistus- ja vuokra-asuntoja, joissa yhdistyy tunnelma, turvallisuus ja taloudellisuus. Asuntotuotannon alustavat vuokra- ja myyntitavoitteet on esitetty alla: Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Asuntotuotanto: 60 kpl/v Keskivuokra: 20 euroa/m2/kk Asunnon keskikoko: 75m2 Käyttöaste: 100% Potentiaalinen bruttovuokra asuntokannassa: Mistä asioista konsepteissa euroa/ 60 asuntoa Rajoitusten alaiset vuokra-asunnot muodostuvat? Asuntotuotanto: 60 kpl/v Keskivuokra, 13 euroa/m2/kk Asunnon Tunnelma keskikoko, 75m2 Käyttöaste: 100% Potentiaalinen Turvallisuus bruttovuokra asuntokannassa euroa/ Taloudellisuus 60 asuntoa Omistusasuntojen myynti Asuntotuotanto: 30 kpl/v Keskihinta, 4000 euroa/m2 Asunnon keskikoko, 75m2 Arvioidut myyntitulot: euroa / 30 asuntoa 17 "VIHERPUU" (vapaarahoitteinen vuokra-asunto) Tunnelma Ystävällinen asiakaspalvelu Hyvä sijainti Puupintojen lämminhenkisyys Ympäristöystävälliset ja korkealaatuiset materiaalit Mahdollisuus hankkia lisäpalveluita yhteistyökumppaneilta Turvallisuus Älykkäät järjestelmät Sprinklaus Esteetön rakennus Esteetön asunto Taloudellisuus Kilpailukykyinen vuokra Hyvä pohjaratkaisu Energiatehokkuus Mahdollisuuksien mukaan uusiutuvan energian hyödyntäminen "ARKIPUU" (rajoitusten alainen vuokra-asunto) Tunnelma Ystävällinen asiakaspalvelu Sijainti lähellä palveluita Puupintojen lämminhenkisyys Laadukkaat ja kustannustehokkaat materiaalit Turvallisuus Sprinklaus Esteetön rakennus Esteetön asunto Taloudellisuus ARA-vuokra Taloudellinen pohjaratkaisu "LAATUPUU" (omistusasunto) Tunnelma Ystävällinen asiakaspalvelu Keskeinen sijainti Puupintojen lämminhenkisyys Ympäristöystävälliset ja ensiluokkaiset materiaalit Mahdollisuus hankkia lisäpalveluita yhteistyökumppaneilta Turvallisuus Älykkäät järjestelmät Sprinklaus Esteetön rakennus Esteetön asunto Taloudellisuus Myyntihinta - arvoa rahalle Hyvä pohjaratkaisu Mahdollisuuksien mukaan tilojen muuntojoustavuus Omistustontti Taloyhtiön strategisen brändin luominen Energiatehokkuus Mahdollisuuksien mukaan uusiutuvan energian hyödyntäminen Mahdollisuuksien mukaan varaukset järjestelmien jälkiasennukselle ja lisärakentamiselle

18 Liiketoimintasuunnitelma - Tuotantosuunnitelma Jaettu urakka omalle tontille KVR-urakka rakennusliikkeen tontille Jaettu urakka omalle tontille, kumulatiivinen KVR-urakka rakennusliikkeen tontille, kumulatiivinen Käytännössä mallinnettu arvioitu tuotantovolyymi 18

19 Liiketoimintasuunnitelma - Markkinointisuunnitelma Q1 Verkkosivut vaihe 1, Sosiaalinen media vaihe 1, Q3 Sosiaalinen media vaihe 3, Q2 Verkkosivut vaihe 2, Sosiaalinen media vaihe 2, Sisältömarkkinointi vaihe 2, Q4 Sosiaalinen media vaihe 4, Sisältömarkkinointi vaihe 4, Kohteiden ennakkomarkkinointi vaihe 1, Käytännössä mallinnettu markkinointibudjetti ja toimenpiteet 19

20 Liiketoimintasuunnitelma - Taloussuunnitelma Käytännössä tehty alustava tulosennuste ja kuvaus pääomarakenteesta keskeistä minimoida kiinteät kustannukset ja optimoida pääomarakenne 20

21 Ennen riskianalyysin esittämistä muutama sana rakentamisen riitatapauksista Ryynänen (2013) mukaan yleisten tuomioistuinten ammattitaitoa ratkaista urakkariitoja on toisinaan kritisoitu rakennusalan toimijoiden taholta. Yleisen tuomioistuimen oikeustapauksia on kuitenkin tieteellisesti hyödyllisempää analysoida kuin välimiesoikeuden. Hovioikeudet antoivat ajanjakson puitteissa 234 urakkariidaksi tilastoitua ratkaisua sellaisissa urakkariidoissa, joiden osapuolina ei ollut kuluttajia. Taulukossa 17 on kuvattu ratkaisujen keskeiset oikeuskysymykset, joita oli yhteensä 420. Näistä asioista rakennusalalla riidellään oikeudessa 21

22 Liiketoimintasuunnitelma Riskianalyysi ulkoisista ja sisäisistä riskeistä Riskit on jaoteltu taloudellisiin riskeihin, poliittisiin ja hallinnollisiin riskeihin, sosiaalisiin riskeihin ja toteutusriskeihin. Taulukoissa esitetään riskeille riskiluokat (1=pienin, 3=suurin), jotka kuvaavat riskin toteutumisen taloudellista merkitystä yrityksen liiketoimintaan. Taulukossa esitetään riskeille myös todennäköisyydet: epätodennäköinen, mahdollinen ja todennäköinen. Jos riskienhallintatoimenpiteissä epäonnistutaan, niin yrityksen toiminta ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa tai aiheuttaa vähintäänkin merkittäviä ongelmia yrityksen liiketoiminnan ylösajossa. 22

23 Puukerrostalorakentamisen erityispiirteet Taloudellinen toiminta ja rahoitus Puukerrostalorakentamisen taloudellisen toiminnan ja rahoituksen ehdot ja edellytykset ovat samankaltaiset kuin normaalissakin tuotannossa Tarveselvitys, hankesuunnittelut, tuotanto Puukerrostalorakentamisessa tarvitaan hyviä tontteja (mieluiten ei merenrannallta).tonttien on mahdollistettava myös tietty runkosyvyys. Tontin varauksen yhteydessä toistaiseksi helpompaa voittaa laatu- kuin hintakilpailuja Kohteiden suunnittelu vie selvästi tavanomaista rakentamista enemmän aikaa ja vaatii korkean ammattitaidon omaavia rakennesuunnittelijoita, jotka kiinnitetään hankkeisiin jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Toisaalta rakentaminen työmaalla on jopa puolet nopeampaa esivalmistuksella ja rakentamisen limittämisellä, kohteista saadaan hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä. Kohteista saadaan energiatehokkaita ja erittäin ympäristöystävällisiä, minkä osoittaa puukerrostalohankkeiden saamat palkinnot. Työvoima Osaavien rakennesuunnittelijoiden määrä on keskeinen ongelma Harvoilta tilaajaorganisaatioilta löytyy puurakentamisen tuntevaa projektinjohto-osaamista. Riskit Laatuvirheet voidaan välttää hyvällä suunnittelulla Vuotovahinkojen laajuus on minimoitavissa lokeroimalla asunnot Markkinoilta löytyy ja markkinat osaavat käyttää ratkaisuja, jotka ovat palokestäviä ja yhdistettynä sprinklaus-järjestelmiin kokonaisuutena jopa turvallisempia kuin tavalliset rakennukset Rakenteista saadaan myös hyvin äänieristäviä tai jopa parempia kuin perusrakentamisessa Käyttö- ja ylläpito Kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokulut eivät merkittävästi eroa peruskohteista, vaan ovat samalla tasolla, vaikka tiettyjä ylläpitoon liittyviä erityispiirteitä puukerrostalokohteissa onkin. 23

24 Kiitos mielenkiinnosta esitystä kohtaan LISÄTIEDOT Toteuttaja Projektipäällikkö Lauri Paronen Tilaaja Projektipäällikkö Mika Vanhanen Selvitys löytyy osoitteesta: Projekti: Rakennuttajaorganisaatio selvitys / Viherpuu Arkipuu - Laatupuu 24

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT Puupäivä..6 Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT..6..6 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen..6 Mikko Viljakainen Suuri puukerrostalokysely Suomessa on mahdollisuus

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Case Kivistö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä. Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT. Puupäivä 26.11.2015

Case Kivistö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä. Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT. Puupäivä 26.11.2015 Case Kivistö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT Puupäivä 26.11.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Kivistö

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Kiertotaloustalo. VAETS-seminaari 20.1.2016. Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kiertotaloustalo. VAETS-seminaari 20.1.2016. Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kiertotaloustalo VAETS-seminaari 20.1.2016 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Rakentamisen ylikulutukseen pitää puuttua Maailman ylikulutuspäivä = ajankohta, jolloin globaali kulutus ylittää vuotuisen uusiutuvien

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kuusikymmentä vuotta tulevaisuuden rakentajana

Kuusikymmentä vuotta tulevaisuuden rakentajana Kuusikymmentä vuotta tulevaisuuden rakentajana Kokemuksia puukerrostalorakentamisesta Mika Airaksela 23.3.2016 www.rklreponen.com www.merainfo.fi Reposen Historia Rakennusliike Reposen perusti Rakennusneuvos

Lisätiedot

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti SATO StudioKoti Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti SATO StudioKoti pähkinänkuoressa ison asunnon toiminnallisuus hyvin varustellut yhteiset tilat 500 /kk räätälöidyt sisustusratkaisut SATO StudioKoti

Lisätiedot

POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN

POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli Lisa Voigtländer POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN Ketterä kaupunki -hanke www.agilecities.fi Markus Laine markus.laine@uta.fi Helena Leino helena.leino@uta.fi

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää

Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma. Veli-Pekka Tanhuanpää Pysäköintiratkaisut kiinteistösijoittajan näkökulma Veli-Pekka Tanhuanpää 08.10.2015 Spondan pysäköintitilat 16 pysäköintiyksikköä/laitosta, joista 9 kpl yli 200 ap Pysäköintiä 98 eri kohteessa Hallinnoituja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kivistön koulun alueen Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Kilpailun aikataulu ja kilpailua koskevat kysymykset

Kivistön koulun alueen Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Kilpailun aikataulu ja kilpailua koskevat kysymykset Kivistön koulun alueen Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Kilpailun aikataulu ja kilpailua koskevat kysymykset Gilbert Koskela projektijohtaja 30.11.2016 Aikataulu 30.11.2016 kilpailun esittelytilaisuus

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI SVP Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Finnforest 1 September 2011 M. Kallio Puukerrostalot osa puurakentamista Puukerrostalot (vain) osa puurakentamisen

Lisätiedot

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet. Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Energiatehokkuus rakennustyömaalla nykytila ja haasteet Build up Skills Workshop 6.6.2012 Helsinki Minna Kuusela TTS Analysis of the Status Quo Raportin sisältö Rakennusalan luonnehdinta Kansallinen politiikka

Lisätiedot

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 NYKYINEN RAKENNE Porvoon kaupunki Noin 370 vapaarahoitteista ja arava-asuntoa Porvoon A-asunnot Oy 1.281 arava- ja vapaarahoitteista asuntoa

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4890/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4890/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 105 Asianro 4890/10.00.02.01/2016 Saaristokaupungin Rautaniemessä sijaitsevien omakotitonttien luovutusehtojen muuttaminen Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun. suurhankkeet. Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys. 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä

Pääkaupunkiseudun. suurhankkeet. Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys. 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä Pääkaupunkiseudun suurhankkeet Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä Aiheet Megatrendit hankkeiden ajureina Pääkaupunkiseudun hankkeet Raideliikenteen varsi

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta 27.1.2015 Lähtökohtia biotalous-hankkeelle Biotalous-hankkeen hallinto Hankeaika: 6.5.2013-31.3.2015 Vastuullinen viranhaltija elinkeinojohtaja Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Markku Elg, Green Building Advisor Kestävän kehityksen mukainen Suunniteltu, rakennettu, kunnostettu Toimii tai käyttää ekologisesti resursseja tehokkaasti

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot