PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta."

Transkriptio

1 PROJEKTIOHJE Hankkeet toteutetaan Hankeprosessin (H4) mukaisesti. Projektiohje sisältää rahoittajakohtaisia ohjeistuksia projektin eri vaiheisiin projektin vetäjälle ja muille projektissa toimijoille. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta. Ohjeistus on voimassa alkaen. Ohjeistus koskee myös aiemmin alkaneita hankkeita taloudenpidon ja raportoinnin osalta. Hyväksytty xxx Yhtymähallitus

2 PROJEKTIOHJE 2 (23) Sisällys 1 EU -PROJEKTIT Projektiorganisaatio Hakuvaiheen toimet Rahoitushakemus Kustannusarvio Aiesopimukset Muiden hallinnoimat projektit (SASKY osatoteuttajana) Rahoituspäätös Hankkeen toteutus Kirjanpito Sopimukset Aloituskokous Ohjausryhmä Hankerekisteri Työajanseuranta ja palkanmaksu Matkat Kilpailuttaminen ja hankinnat Ostolaskujen käsittely Kustannusten seuranta Tiedottaminen Maksatushakemusten tekeminen Muutokset projektin aikataulussa Päättäminen Raportointi rahoittajalle Sisäinen raportointi Maksatushakemusten tekeminen Itsearviointi tai muu palautteen kerääminen Asiakirjat ja säilytysvastuut Organisaation purku... 18

3 PROJEKTIOHJE 3 (23) 2 VIRANOMAISTEN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET Projektiorganisaatio Hakuvaiheen toimet Rahoituksen hakeminen Hankkeen toteutus Sopimukset Hankkeen aloittaminen Talous Työajan seuranta Matkat Hankkeen seuranta Hankkeen päättäminen... 23

4 PROJEKTIOHJE 4 (23) 1 EU -PROJEKTIT Ohje koskee EU:n (esim. ESR (Euroopan sosiaalirahasto) ja EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto)) rahoittamia hankkeita. 1.1 Projektiorganisaatio Kehittämisjohtaja vastaa hankkeen organisoinnista. Kehittämisjohtaja käy neuvottelut yksiköiden kanssa resursoinnista ja aloittaa tarvittaessa rekrytointiprosessin. Hän nimeää projektille projektinvetäjän tai projektipäällikön ja tarvittaessa projektin sihteerin. Sastamalan koulutuskuntayhtymä hallinnoijana vastaa projektin toteutuksesta rahoittajan hyväksymän projektisuunnitelman ja kustannus- ja rahoitusosion mukaisesti osatoteuttajien toiminnasta sopimusten mukaisesti esittää hyväksyttäväksi projektin aloittamisen, mahdolliset projektisuunnitelman muutokset, keskeyttämisen ja päättämisen että projektilla on käytettävissä tarvittavat resurssit, kuten henkilöstö ja tilat oman projektihenkilöstönsä rekrytoinnista nimeää ohjausryhmän, ohjausryhmän nimeämisestä tehdään viranhaltijapäätös Kehittämisjohtaja vastaa talousarviomäärärahojen ja lisämäärärahojen varaamisesta projektille vastaa projektin organisoinnista ja toteuttamisesta suunnitelmien mukaisesti hyväksyy laskut toimii projektinvetäjän/projektipäällikön esimiehenä ja tukena arvioi tavoitteiden toteutumista yhdessä projektinvetäjän/projektipäällikön kanssa Projektinvetäjä/projektipäällikkö (tässä tekstissä ja prosessikuvauksessa käytetään myöhemmin vain nimitystä projektipäällikkö) vastaa sopimusten laatimisesta yhdessä kehittämisjohtajan kanssa johtaa toimeenpanoa ja tehtävien antoa vastaa hankinnoista hankintalain ja kuntayhtymän hankintaohjeiden mukaisesti vastaa hankintojen kilpailutuksesta rahoittajan ohjeiden mukaisesti vastaa talouden hoidosta informoi rahoittajaa projektin etenemisestä ja mahdollisista muutoksista vastaa dokumentoinnista vastaa projektiasiakirjojen säilytyksestä ja arkistoinnista ohjeiden mukaisesti valmistelee ohjausryhmän kokoukset ja vastaa pöytäkirjojen laadinnasta vastaa projektin tiedottamisesta tiedotussuunnitelman mukaisesti laatii raportit suunnitelman mukaisesti vastaa seurantatietojen jättämisestä rahoittajalle

5 PROJEKTIOHJE 5 (23) kerää laskennallisten kustannusten palkkatiedot vastaa laskutuksista on aktiivisesti mukana maksatushakemusten teossa huolehtii yhteistyössä taloushallinnon kanssa, että kirjanpito ja talouden hallinta on toteutettu sääntöjen mukaan hyväksyy osa-aikaisen projektihenkilöstön työajanseurannan projektin osalta ja toimittaa tiedot taloushallintoon Projektin sihteeri kerää hankkeen kirjanpidon tositteet säilyttää alkuperäiset matkalaskujen liitteet, työajanseurannan lomakkeet ym. tositteet täyttää maksatushakemuksen yhdessä /projektipäällikön kanssa ja lähettää sen päivittää kuntayhtymän hankkeiden seurantarekisteriä huolehtii, että /projektipäällikön toimittamat aineistot ovat järjestyksessä ja toimittaa ne hankkeen loputtua arkistoon Projektityöntekijä vastaa omasta tehtävästään hankkeessa ja raportoi tuloksista projektipäällikölle kirjaa työtunnit ja hyväksyttää ne esimiehellään ja toimittaa seurannat projektipäällikölle tekee matkalaskut ja toimittaa ne yksikkönsä matkalaskujen tarkastajalle Projektipäällikkö tekee projektityöntekijän ja tämän esimiehen kanssa projektissa toimijan sitoumuksen (lomake H4) hankkeeseen käytettävästä työajasta. Sitoumusta ei ole välttämätöntä tehdä, jos projektityö on vähäistä tai satunnaista. Mikäli opettaja siirtyy kokoaikaisena määräaikaiseen projektitehtävään, ovat siihen liittyvät työehdot ja palkkaus myös määräaikaisia. Määräaikaisen projektitehtävän päätyttyä opettajan palatessa opetustehtäviin noudatetaan palkkauksen ja muiden työsuhteen ehtojen osalta OVTES:a. 1.2 Hakuvaiheen toimet Rahoitushakemus Hanke-esitys tehdään johtoryhmän antaman päätöksen mukaisesti, jonka jälkeen johtoryhmä tai hallitus tekee päätöksen rahoituksen hakemisesta. Hallitus päättää hankkeista, joiden kokonaisbudjetti (sis. alv) ylittää e.

6 PROJEKTIOHJE 6 (23) Kehittämisjohtaja tekee yhdessä asiantuntijoiden kanssa hakemuksen ja tarvittavat sopimukset. Hankkeen hakijana toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hakemuksen ja sopimukset allekirjoittavat nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt, jotka kuntayhtymän puolesta tehtävien sopimusten osalta ovat yhtymähallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kuntayhtymäjohtaja sekä varmentaa hallintojohtaja tai talouspäällikkö tai ao. tulosalueen johtaja (hallintosääntö). Hankkeelle annetaan lyhyt, suomenkielinen, yleistajuinen nimi. Projektin sihteeri tilaa projektille rahoittajan projektikoodin Eura2014 järjestelmästä (https://www.eura2014.fi/hakija/). Eura2014 järjestelmästä on erillinen ohje (https://www.eura2014.fi/hakija/ohje?3). Koodin tilaamista varten tarvitaan salasana. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan rahoittajalle määräaikaan mennessä. Projektipäällikkö säilyttää alkuperäisen allekirjoitetun hakemuksen ja lähettää kopiot sähköisesti projektisihteerille ja talouspäällikölle Kustannusarvio Yleisenä periaatteena on, että projektille hyväksyttäviä kustannuksia ei voi syntyä ennen rahoitushakemuksen jättöpäivää ja kuitenkin aikaisintaan rahoitushakemukseen merkitystä projektin aloittamispäivämäärästä lähtien. Lisäksi on tärkeää muistaa, että projektin aloittaminen ennen kirjallista rahoituspäätöstä tapahtuu projektin toteuttajien omalla riskillä. Huom! Pirkanmaan liitossa hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vasta siitä päivästä lukien, kun allekirjoitettu hakemus on merkitty diariin. Hakemusta tehtäessä tulee tehdä päätös haetaanko hanke flat rate järjestelmän mukaisesti vai ei. Kustannusarviossa noudatetaan kuntayhtymän tilijakoa niin pitkälle kuin se suinkin on mahdollista, jotta seuranta on yhteneväinen eri projekteissa huomioidaan arvonlisävero palautettava arvonlisävero hyväksytään tukikelpoiseksi menoksi huomioidaan kaikki kustannukset, esim. tukipalvelujen palkkakustannukset, sisäiset tilavuokrat (tarkista, mitä kustannuksia kulloinkin huomioidaan) katsotaan mallia edellisistä hakemuksista

7 PROJEKTIOHJE 7 (23) Aiesopimukset Aiesopimuksella osatoteuttaja/yhteistyökumppani sitoutuu osallistumaan hankkeen toteuttamiseen tai rahoitukseen sekä rahoittajan ehtoihin. Sopimuslomakkeella valitaan rahoitusosuuden tyyppi (kunta- tai yksityinen rahoitusosuus). Malli aiesopimuksesta löytyy intrasta. Aiesopimuksen allekirjoittavat kuntayhtymän viralliset nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt. Projektipäällikkö säilyttää alkuperäisen aiesopimuksen ja lähettää sähköisen kopion projektisihteerille ja talouspäällikölle Muiden hallinnoimat projektit (SASKY osatoteuttajana) Osallistuttaessa yhteistyötahojen hallinnoimaan projektiin kumppanina tai partnerina osallistuminen projektiin hyväksytään kuten omat hankkeet tai projektit (hankeprosessi H4). Projektin toteutuksessa noudatetaan samoja ohjeita ja periaatteita kuin itse hallinnoiduissa projekteissa Rahoituspäätös Hallintosihteeri kirjaa rahoituspäätöksen saapuneeksi ja toimittaa alkuperäisen päätöksen projektipäällikölle, joka toimittaa sähköisen kopion kehittämisjohtajalle, kuntayhtymäjohtajalle, projektin sihteerille, projektisihteerille ja talouspäällikölle. 1.3 Hankkeen toteutus Kirjanpito Projektipäällikkö selvittää kirjanpidon erityisvaatimukset kehittämisyksikön projektisihteerin kanssa. Sihteeri huolehtii kustannuspaikan ja tunnisteiden avaamisesta kirjanpitoon taloushallinnon kanssa.

8 PROJEKTIOHJE 8 (23) Sopimukset Sopimuksilla varmistetaan kuntayhtymän ja osatoteuttajien tai muiden ulkopuolisten toimijoiden yhteneväiset käsitykset projektin toteuttamisesta, tavoitteista ja tulosten jakautumisesta. Huolellisesti laadituilla sopimuksilla voidaan vähentää riskejä ja tulkintaerimielisyyksiä. Sopimuksissa käytetään kuntayhtymän sopimuspohjia aina, kun se on mahdollista. Kaikki merkittävät asiat ja ratkaisut on syytä dokumentoida kirjallisesti sopimustekstiin tai sen liitteeksi. Sopimustekstin tulee olla selkeää ja yksiselitteistä ja jo sopimusta laadittaessa varmistetaan, että sopijaosapuolet ymmärtävät kirjatut asiat samalla tavalla. Sopimus vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, miten ja entä ellei. Huolellisesti laadittu hankesopimus sisältää ainakin seuraavat asiat: kaikki tuensaajat, jotka ovat sopimusosapuolina allekirjoituksillaan tai valtuutuksen kautta sitoutuneet hankesuunnitelman lopulliseen version toteuttamiseen ja tuensaajan velvoitteisiin sopimusosapuolten vastuut ja velvoitteet kunkin sopimusosapuolen osuus hankkeen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista (omarahoitusosuus) keskinäinen yhteistyö hankkeen toteuttamisessa hallinnoija ja sen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet (yksilöity valtuutus muilta), erityisesti maksatushakemusmenettelyssä hankkeen sisäinen maksuliikenne hallinnoijan mahdollinen toimivalta edustaa oikeudellisesti kaikkia tuensaajia julkisia hankintoja koskevat menettelyt kirjanpitovelvollisuus tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet tiedonantomenettelyt hankkeen toteuttamiseen liittyvät muut ehdot voimassaoloaika, päiväys ja allekirjoitukset muita määräyksiä (esim. salassapito, irtisanominen ja purkaminen, sovellettava laki, riitojen ratkaisu, force majeure, sopimuksen muuttaminen tai lisäysten tekeminen). Sopimukset laatii projektipäällikkö yhdessä kehittämisjohtajan kanssa. Sopimukset allekirjoittavat kuntayhtymän virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt. Sopimus on osapuolia sitova. Mikäli joku osapuoli ei noudata sopimusta, voidaan ryhtyä sopimuksessa kirjattuihin toimenpiteisiin. Valittajalla on näyttövelvollisuus. Projektipäällikkö säilyttää alkuperäiset sopimukset ja toimittaa sähköiset kopiot projektisihteerille ja talouspäällikölle.

9 PROJEKTIOHJE 9 (23) Aloituskokous Projektipäällikkö kutsuu koolle aloituskokouksen, jossa käydään läpi suunnitelmat, budjetti, tehtävät, projektiohjeistus ja muut projektiin liittyvät käytännön asiat. Palaveriin kutsutaan projektityöntekijät, -sihteeri, kehittämisjohtaja ja talouspäällikkö Ohjausryhmä Ohjausryhmä ei ole virallinen päätöksentekoelin eikä se kanna juridista vastuuta projektista eivätkä sen tekemät päätökset sido vastuullista toteuttajaa. Ohjausryhmän rooli on kuitenkin keskeinen ja sen tehtävänä on tukea projektin toteuttajaa suunnittelussa ja projektin strategisessa johtamisessa. Hyvä ohjausryhmä on projektipäällikön paras apu. Se voi edistää ratkaisevasti projektin tavoitteiden toteutumista ja verkostoitumista. Hyvä ohjausryhmä koostuu sellaisista organisaatioiden ja sidosryhmien edustajista, joille projektin toteutuminen on tärkeä ja mielenkiintoinen haaste. Ohjausryhmässä on hyvä olla myös kohderyhmän edustus. Kehittämisjohtaja tai kuntayhtymäjohtaja tekee ohjausryhmän asettamisesta viranomaispäätöksen. Päätöksessä nimetään jäsenet, tarvittaessa varajäsenet, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii yleensä projektipäällikkö. Rahoittajan edustaja nimetään ohjausryhmään asiantuntijaksi, mutta häntä ei voi nimetä puheenjohtajaksi. Puheenjohtajaa ei suositella valittavaksi vastuuorganisaatioista. Myöskään projektipäällikkö ei voi esteellisyyssyistä olla ohjausryhmän puheenjohtaja. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmässä käsiteltäviä asioita ovat: hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen hankkeen toiminnan itsearviointi hankkeen etenemisen kokonaisarviointi, mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden esittäminen hankkeen tuensaajaorganisaatiolle tarvittaessa tehtävät ehdotukset hankesuunnitelman muuttamiseksi (tuensaaja tekee varsinaisen muutosesityksen välittävälle toimielimelle) seurantatiedot, osallistujapalautteet (esim. OPAL) jne. vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä tulosten hyödyntäminen hyvien käytäntöjen levittäminen (valtavirtaistamisen suunnitelma ja sen toteutuminen) tiedottaminen (tiedotussuunnitelma ja sen toteutuminen) väli- ja loppuraportit.

10 PROJEKTIOHJE 10 (23) Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään ohjausryhmän jäsenille, kuntayhtymän hankkeen vastuuhenkilölle ja rahoittajan edustajalle. Pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti ja allekirjoitetaan. Jokaiselle projektille on rahoittajan puolelta määrätty valvoja, joka on ensisijainen yhteyshenkilö rahoittajan suuntaan projektin toimintaan ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. Valvoja osallistuu ohjausryhmän kokouksiin valvojan ominaisuudessa Hankerekisteri Projektin sihteeri päivittää hankerekisteriä intrassa. On tärkeää, että hankerekisterin tiedot ovat ajan tasalla, koska tietoa käytetään esim. tilinpäätöstietojen keräämiseen ja muihin hanketoimintaa koskeviin kyselyihin Työajanseuranta ja palkanmaksu Projektissa toimijat pitävät työajanseurantaa hankkeelle tekemästään työstä.. Työajanseurantalomakkeet löytyvät intrasta. Projektityöstä kirjataan yleensä suunnittelu- ja opetustunnit. Työajanseurantalomakkeisiin kirjataan työn sisältö ja merkitään työtunnit. Kirjaukset tulee olla selkeitä, jotta ulkopuolinenkin ymmärtää miten työ liittyy projektiin. Mikäli rahoittaja edellyttää ja projektipäällikkö erikseen ohjeistaa, lomakkeelle kirjataan myös muut kuin projektille tehdyt tunnit ilman sisältöä. Projektityöntekijä täyttää lomakkeen kuukausittain ja toimittaa esimiehensä hyväksymät lomakkeet sähköisesti (toistaiseksi scannattuina sähköpostiviestillä) seuraavan kuukauden 7. pv mennessä projektipäällikölle. Projektipäällikkö tarkastaa oikeellisuuden ja toimittaa allekirjoittamansa työajanseurantalomakkeet palkanmaksua tai palkkasiirtoja varten kuluvan kuun 10. pv mennessä projektisihteerille. Projektisihteeri tekee palkkasiirrot ja toimittaa lomakkeet kirjanpitoon tai palkkahallintoon. Projektitunnit ovat OVTES:n mukaan työskenteleville erikseen korvattavia ja ne kohdennetaan suoraan projektin kustannuspaikalle. Opettajille (opetusvelvollisuustyöajassa oleville) maksetaan pääasiassa suunnittelutunteja, mikä tarkoittaa, että opettajan

11 PROJEKTIOHJE 11 (23) projektille ilmoittamat tunnit jaetaan 1,5:llä. Projektituntipalkkana käytetään kunkin henkilön omaa ylituntipalkkiota, ellei toisin sovita. Mikäli projektityön osuus on merkittävä tai opettajan päätoimisuuden edellyttämät tunnit eivät ole täynnä, voidaan tunnit sisällyttää vuosiviikkotunteihin. Opettajan esimies harkitsee tällöin menettelytavan. Muiden kuin opettajien kohdalla käytetään projektituntihintaa ja palkka kohdennetaan omalta kustannuspaikalta hankkeen kustannuspaikalle palkkasiirtolomakkeella. Jos kyseessä on kokoaikaisesti projektille työskentelevä henkilö, palkka kohdennetaan suoraan projektin kustannuspaikalle Matkat Matkat tehdään kuntayhtymän matkustussääntöä ja muuta ohjeistusta noudattaen. Oman auton käyttö on perusteltava. Osa-aikaisen projektihenkilöstön osalta matkakulut korvataan projektista vain, jos myös työtunnit on matkan ajalta kirjattu työajanseurantalomakkeeseen Kilpailuttaminen ja hankinnat Hankintaoikeudet määräytyvät yhtymähallituksen mukaan ja ne löytyvät myös vuosittaisesta talousarvion täytäntöönpano-ohjeista. Projektipäällikkö voi kehittämisjohtajan delegointipäätöksellä tehdä alle euron hankinnat. Yli euron hankinnoista euroon asti hankintapäätöksen tekee kehittämisjohtaja. Yli euron hankinnoista viranhaltijapäätöksen tekee kuntayhtymäjohtaja, hallintojohtaja tai aikuiskoulutusjohtaja. Yli euron hankinnat käsitellään kuntayhtymän hallituksen kokouksessa. Hankinnat on oltava hyväksyttyjä ja perusteltuja projektin toiminnalle, ts. tukikelpoisia kustannuksia ja siten rahoitettavaksi hyväksyttyjä. Suurempia hankintoja tehdessä on hyvä olla yhteydessä rahoittajaan. Tietotekniikkaan ja puhelimiin liittyvät hankinnat kilpailutetaan keskitetysti Sastamalan Tukipalvelu Oy:n kautta. Liikelahjoja ja muita erikoishankintoja tehdessä on aina varmistettava, että ne ovat tukikelpoisia. Dokumentoitu hintavertailu tehdään euron arvoisten hankintojen osalta (arvonlisäveroton hinta). Pienten hankintojen osalta riittää, että kilpailutetaan pyytämällä

12 PROJEKTIOHJE 12 (23) esimerkiksi suullisesti tarjoukset muutamalta toimittajalta. Tarjoukset ja tehty päätös dokumentoidaan eli laaditaan tarjousvertailu, josta ilmenee: kuka tarjosi, mitä tarjosi, mihin hintaan, mitä valittiin ja miksi. Suuremmista yli euron hankinnoista tulee tehdä kirjalliset tarjouspyynnöt (3-5 tarjousta) sekä kehittämisjohtajan viranhaltijapäätös, johon kirjataan hankintapäätöksen perustelut. Projektipäällikkö säilyttää viranhaltijapäätöksen projektin mapissa kilpailutusasiakirjojen kanssa. ESR -hankkeissa yli euron kone-, kalusto- ja laitehankinnoista, jotka on hyväksytty projektisuunnitelmassa, tulee tehdä poistosuunnitelma. Poistosuunnitelma tehdään kuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisesti, apua poistosuunnitelman tekemiseen voi kysyä talouspäälliköltä. Hankinta on tehtävä mahdollisimman edullisesti. Tarjouksista tulee siksi hyväksyä se, joka on joko halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita voivat olla mm. hinta, toimitusaika, käyttökustannukset, laatu ja toimintavarmuus. Tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista tai ehdoista ei ole mahdollista poiketa. Kun valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus, on tarjouspyynnössä mainittava kaikki ne asiat, joilla kokonaistaloudellisuutta arvioidaan ja joita sovelletaan tarjousta hyväksyttäessä Ostolaskujen käsittely Ostolaskut käsitellään sähköisesti. Projektille kohdistuvissa laskuissa laskuttajalle ilmoitetaan seuraava laskutusosoite: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sarjanr PL SSC Viite: Tilaajan nimi (ei projektin nimi) Tai Verkkolaskuosoite: operaattori CGI, jonka välittäjätunnus on Viite: Tilaajan nimi (ei projektin nimi)

13 PROJEKTIOHJE 13 (23) Projektipäällikkö varmistaa, että tavara/palvelu on tullut perille tarkastaa, että laskun tiedot ovat sopimuksen mukaisia lisää Kommentti-kohtaan miten hankinta liittyy projektin toimintaan (kuka, mitä, missä, miksi, milloin) sekä projektikoodin kirjaa tilin, kustannuspaikan, tarvittavat laskentatunnisteet ja alv-koodin lähettää laskun hyväksyjälle Tositteessa on mainittava, jos kulu ei ole tukikelpoinen. Yhteishankinnoista oleviin tositteisiin tulee merkitä selvästi projektikohtainen kulu sekä jakoperuste. Kommenttikenttään tulee merkitä miten lasku liittyy hankkeen toimintaan sekä rahoittajan antama hankkeen projektikoodi. Hotellilaskujen aamiaisten osuus kirjataan verollisena, alv:n osuutta ei eritellä. Aamupaloihin sisältyvän aamupalan arvonlisävero ei ole palautus-/vähennyskelpoinen, siksi sen alv-koodi on AINA 100 tai Kustannusten seuranta Projektipäällikkö suunnittelee miten usein taloutta seurataan ja sopii projektin sihteerin kanssa seurantavastuista. Palkkaraportit ja kustannusseuranta pyydetään vähintään 3 kk välein projektisihteeriltä. Seurantaa voi tehdä myös Web-raportoinnin kautta Tiedottaminen Projektin toteuttajan tulee tiedottaa projektin olemassaolosta ja levittää sen aikaansaamia hyviä tuloksia mahdollisimman laajasti. Projektisuunnitelmaan on kirjattu tiedotussuunnitelma toimenpiteineen. Hankkeen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyvät asiat hoidetaan kehittämissuunnittelijan kanssa. Projektin tiedottamisessa on noudatettava myös rahoituspäätöksen ohjeita. Projektin tuottamassa materiaalissa on oltava rahoituspäätöksen mukaiset logot sekä SASKYn logo. Tutustu SASKYn graafiseen ohjeistukseen tunnusten ja logojen käytöstä. Kaikista projekteista laaditaan lyhyt kuvaus SASKYn internetsivuille. Projektipäällikkö toimittaa kuvauksen kehittämissuunnittelijalle, joka laittaa tekstin internetsivuille. Intraan tallennetaan hankeinfo lomake (H2). Kehittämissuunnittelijalta saa myös tarvittaessa lisätietoja hankkeen oman nettisivun perustamisesta ja sosiaalisen median käytöstä. Mi-

14 PROJEKTIOHJE 14 (23) käli tiedoissa tapahtuu muutoksia, projektinvetäjä huolehtii, että kehittämissuunnittelija saa tiedon muuttaakseen kuvausta Maksatushakemusten tekeminen Maksatushakemuksen aikataulut selviävät rahoituspäätöksestä tai aikataulusta on sovittu projektin aloituspalaverissa. Maksatushakemus tehdään yleensä kolme kertaa vuodessa neljän kuukauden välein (vähintään kaksi kertaa vuodessa kuuden kuukauden välein). Maksatushakemuksen liitteiden liitepohjat löytyvät intrasta. Projektipäällikön vastuulla: huolehtii, että osa-aikaisesti projektille työtä tehneet ovat täyttäneet työajanseurannat oikein hankkii perusteet laskennallisten kustannusten raportoinnille o projektiin osallistuvien organisaatioiden palkanlaskijoiden antamat todistukset osallistujien palkoista ja matkakuluista maksatushakemuksen liiteaineistoksi o varmistaa, että yhteistyökumppanit ovat tietoisia raportointivaatimuksista jo projektiin lähtiessään selvitys kilpailuttamisesta, johon kootaan tiedot maksatuskauden hankinnoista (yli 200 ) (liitteeksi) ESR-hankkeissa: tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta o tiivistelmässä tulee lyhyesti kertoa se, mistä olennaisista toimenpiteistä kustannukset ovat ko. maksatuskaudella aiheutuneet EAKR-hankkeissa: Eura 2014 järjestelmän väliraportti osallistujaluettelot koulutuksista, kokouksista ja muista järjestetyistä tilaisuuksista kopiot ilmoituksista ja näytteet markkinointimateriaaleista ohjausryhmän pöytäkirjat. Projektin sihteerin vastuulla: tositekohtainen kirjanpidon ote, ts. ote pääkirjasta (talouspäällikön allekirjoittamana) pääkirjan avain (liitteeksi) kopiot projektin tositteista, maksatushakemuksen liitteeksi rahoittajan vaatimat tositekopiot henkilöstökulut (liitteeksi) o selvitys projektiin tehdystä työstä, perusteena henkilötasolla täytetyt työajanseurannat sisäisen laskutuksen perusteet (esim. toimistotilan vuokran laskuperusteet liitteeksi maksatukseen) selvitykset laskennallisista kustannuksista projektinvetäjän hankkiman aineiston perusteella maksatushakemuksen täyttäminen, lähettäminen ja arkistointi.

15 PROJEKTIOHJE 15 (23) Projektipäällikkö on aktiivisesti mukana maksatushakemusten tekemisessä. Hän vastaa, että maksatushakemukset on tehty asianmukaisesti ja ajallaan. Maksatushakemuksen allekirjoittavat kuntayhtymän virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt kuitenkin siten, että toinen allekirjoittaja on talouspäällikkö. Allekirjoitettu paperinen maksatushakemus tulee lähettää rahoittajalle määräaikaan mennessä. Hakemuksen kopio lähetetään sähköisesti talouspäällikölle, jotta rahoitusosuus kirjautuu välittömästi hankkeen tuloksi ja taseeseen saamisiksi Muutokset projektin aikataulussa Jos vaikuttaa siltä, etteivät projektin tavoitteet täyty projektin alkuperäisen toteutusajan puitteissa, kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen projektin päättymistä projektin valvojalta, voidaanko projektin toteutusaikaa jatkaa. 1.4 Päättäminen Kaikki raportit (loppuraportin viimeistelyä lukuun ottamatta) ja muut projektihenkilöstön tehtäväksi tulevat projektitoimet tulee saattaa loppuun projektille rahoituspäätöksessä vahvistetun ajan sisällä. projektipäällikkö huolehtii, että kaikki projektin laskut ovat syntyneet ja myös maksettu tukikelpoisuusaikana (poikkeuksen muodostavat jaksotetut lomapalkat ja -rahat). Kuluja voidaan kuitenkin kirjata seuraavalle kuukaudelle, jos ne ovat syntyneet projektin aikana. Kun rahoittaja on hyväksynyt projektin loppuraportin, se toimittaa projektille viimeisen maksatuksen. Loppumaksatushakemus tulee jättää mahdollisimman nopeasti projektipäätöksen mukaisesti (viimeistään 3-4 kuukautta projektin päättymisen jälkeen) Raportointi rahoittajalle Jokaiseen projektisuunnitelmaan kuuluu myös projektin raportoinnin kuvaaminen. Projektin toteuttaja on velvollinen seuraamaan toimintaansa ja raportoimaan siitä SASKYn käytänteiden ja rahoittajien ohjeiden mukaisesti. Rahoittaja on kiinnostunut erityisesti siitä, kuinka hyvin projekti pääsi tavoitteisiin ja millaisia tuloksia ja vaikutuksia projektilla on ollut. Raportointi ei ole pelkästään hallinnollinen toimenpide, vaan ennen kaikkea projek-

16 PROJEKTIOHJE 16 (23) tin johtamisen työkalu. Osatoteuttajahankkeissa osan raporteista laatii vain hallinnoija, toimitettavista raporteista sovitaan hallinnoijan kanssa. Rahoittajalle toimitettavat raportit: maksatushakemukset seurantaraportit väliraportit loppuraportti Yleensä ohjeet ja mallit raportointiin löytyvät rahoituspäätöksen liitteistä. On huomattava, että kaikkien rahoittajalle toimitettavien raporttien tulee olla projektin toteuttajaorganisaation virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoittamia Sisäinen raportointi Projektista tehdään selvitys kehittämisjohtajalle kolme kertaa vuodessa lomakkeella H5. Sisäinen loppuraportti tehdään lomakkeelle H Maksatushakemusten tekeminen Maksatushakemus projektin päättyessä tehdään kohdan mukaan Itsearviointi tai muu palautteen kerääminen Projekteille suositellaan projektin aikana itsearviointia, jonka avulla on mahdollista parantaa projektitoiminnan laatua. Itsearvioinnin tavoitteena on projektin hallinnoinnin tehostaminen ja tavoitteiden saavuttamisen edistäminen. Tällainen arviointi auttaa ymmärtämään projektin hyödyt ja sen avulla projektin toteuttajat voivat antaa toisilleen palautetta. Ennen projektin päättymistä ohjausryhmältä on hyvä koota palautetta projektin tuloksista Asiakirjat ja säilytysvastuut Viranomaiset tarkastavat julkisilla varoilla rahoitettavia tai osarahoitettavia projekteja. Tarkastukset voivat tapahtua projektin toteutusvaiheessa tai sen päätyttyä. Tarkastuksia

17 PROJEKTIOHJE 17 (23) varten /projektiopäällikön on koottava dokumentit projektin alusta alkaen. Mikäli tarkastuksessa havaitaan, että tukea on maksettu virheellisin perustein, voidaan se joutua maksamaan takaisin rahoittajalle. Projektipäällikön dokumentaation tulee sisältää ainakin: alkuperäiset o hakemukset ja mahdolliset muutoshakemukset o päätökset o rahoituspäätökset liitteineen (myös esim. kuntien ja yritysten rahoituspäätökset projektin osarahoituksen osalta) o jatkorahoitus- ja muutospäätökset o yhteistyösopimukset hyväksytty projektisuunnitelma ohjausryhmän kokouskutsut ja pöytäkirjat liitteineen hankintasopimukset (koneet, laitteet, palvelut) kilpailuttamisasiakirjat o kirjalliset tarjouspyynnöt (kenelle lähetetty) o saadut tarjoukset o tarjousten avauspöytäkirjat o hankintapäätökset o viranhaltijapäätökset TAI o dokumentit muulla tavoin tehdyistä kyselyistä o kirjallinen selvitys saaduista vastauksista ja perusteista, joilla valinta on tehty toteutettujen koulutusten ja seminaarien ohjelmat sekä luettelot koulutuksiin, tiedotustilaisuuksiin ym. projektin tapahtumiin osallistuneista (huomioitava, mitä tietoja rahoittaja vaatii osallistujista) projektin tiedottamiseen liittyvä aineisto o lehti-ilmoitukset o esitteet o lehtiartikkelit o CD-romput ja muu vastaava aineisto seurantaraportit väliraportit, loppuraportti kirjeenvaihto (esim. rahoittajan sähköpostiviestit tulostetaan kansioon) Projektin sihteerin dokumentaation tulee sisältää ainakin: kirjanpitoaineistot (tositekopiot, pääkirjan raportit) maksatushakemukset liitteineen tarkastuslausunnot (esim. projektin tilintarkastuskertomukset). Hankkeen päätyttyä asiakirjat säilytetään siinä toimipisteessä, missä projektipäällikön toimipiste on sijainnut. Asiakirjojen arkistomappeihin on laitettava kanteen merkintä päivämäärästä, jolloin asiakirjojen säilytysaika päättyy. Kaikki projektin aineisto ja hankittu omaisuus on säilytettävä hankepäätöksessä säädettyyn ajankohtaan saakka. Säilytysaika voi muuttua vielä projektin päättymisen jälkeen.

18 PROJEKTIOHJE 18 (23) Hankkeen rahoituksella hankittu omaisuus on merkittävä siten, että se voidaan tunnistaa kuuluvan kyseiseen hankkeeseen. Tuensaajan on ilmoitettava projektin toteutusaikana ja projektin päättyessä rahoittajaviranomaiselle asiakirjojen säilytyspaikka, mikäli se on eri kuin rahoituksen saajan projektisuunnitelmassa ilmoitettu toimipaikka Organisaation purku Kehittämisjohtaja päättää projektin purkamalla projektiorganisaation. LINKIT Eura2014 järjestelmän ohje

19 PROJEKTIOHJE 19 (23) 2 VIRANOMAISTEN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET Ohje koskee viranomaisten myöntämillä avustuksilla toteutettuja hankkeita. Myöntäviä viranomaisia ovat mm. Opetushallitus (OPH), Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Aluehallintovirasto (AVI). Viranomaisten kustantamissa hankkeiden toteutuksessa voidaan noudattaa EU-projektien ohjeistusta niiltä osin kuin omaa ohjeistusta ei ole. Tutustu myös Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille. 2.1 Projektiorganisaatio Kehittämisjohtaja vastaa talousarviomäärärahojen ja lisämäärärahojen varaamisesta projektille sekä hankkeen organisoinnista. Kehittämisjohtaja käy neuvottelut yksiköiden kanssa resursoinnista ja aloittaa tarvittaessa rekrytointiprosessin. Kehittämisjohtaja nimeää projektille vastuuhenkilön tai projektipäällikön, joka vastaa projektin toteuttamisesta ja taloudesta. Vastuuhenkilön/projektipäällikön tehtävät (tässä tekstissä ja prosessikuvauksessa käytetään myöhemmin vain nimitystä projektipäällikkö) vastaa hankkeen toteutuksesta rahoittajan päätöksen mukaisesti vastaa avustuksen taloudesta ja laskutuksesta kuntayhtymän ohjeistuksen mukaisesti vastaa hankinnoista kuntayhtymän hankintaohjeiden mukaisesti vastaa hankintojen kilpailutuksesta rahoittajan ohjeiden mukaisesti tai niiden puuttuessa kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti johtaa toimeenpanoa ja tehtävien antoa vastaa talouden seurannasta vastaa dokumentoinnista vastaa projektiasiakirjojen säilytyksestä ja arkistoinnista Projektityöntekijän tehtävät vastaa omasta tehtävästään hankkeessa ja raportoi tuloksista projektipäällikkölle kirjaa työtunnit ja hyväksyttää ne esimiehellään ja toimittaa seurannan projektipäällikkölle tekee matkalaskut ja toimittaa ne yksikkönsä tarkastajalle

20 PROJEKTIOHJE 20 (23) Projektipäällikkö tekee projektityöntekijän ja tämän esimiehen kanssa projektissa toimijan sitoumuksen (lomake H4) hankkeeseen käytettävästä työajasta. Sitoumusta ei ole välttämätöntä tehdä, jos projektityö on vähäistä tai satunnaista. 2.2 Hakuvaiheen toimet Rahoituksen hakeminen Hanke-esitys tehdään johtoryhmän antaman päätöksen mukaisesti, jonka jälkeen johtoryhmä tai hallitus tekee päätöksen rahoituksen hakemisesta. Hallitus päättää hankkeista, joiden kokonaisbudjetti ylittää e. Kehittämisjohtaja tekee yhdessä asiantuntijoiden kanssa hakemuksen ja tarvittavat sopimukset. Hankkeen hakijana toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hakemuksen ja sopimukset allekirjoittavat nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt, jotka kuntayhtymän puolesta tehtävien sopimusten osalta ovat yhtymähallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kuntayhtymäjohtaja sekä varmentaa hallintojohtaja tai talouspäällikkö tai ao. tulosalueen johtaja (hallintosääntö). Projektipäällikkö säilyttää alkuperäisen allekirjoitetun hakemuksen ja lähettää kopiot sähköisesti projektisihteerille ja talouspäällikölle. 2.3 Hankkeen toteutus Sopimukset Yhteistyötahojen kanssa tehdään aie- ja yhteistyösopimukset, jotka allekirjoittavat kaksi nimenkirjoitusoikeuden omaavaa henkilöä. Sopimisessa voidaan noudattaa EU - projektien ohjeistusta (kts. kohta 1.3.2). Sopimuspohjat löytyvät intrasta. Projektipäällikkö säilyttää alkuperäiset sopimukset ja lähettää kopiot sähköisesti projektisihteerille ja talouspäällikölle.

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi Maksatusprosessikoulutus ESR -hanketoimijoille Seinäjoki 24.5.2011 Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi ESR - koordinaattori Terhi Pajumäki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta

Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1 SOPIMUS Valtakunnallisen romanihankkeen toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki 0115776-3 Vararehtori Pirjo Hakala yliopettaja Marjo

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen Hankekoulutus Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO Marja-Leena Miettinen Kansallinen tarkastaja Suomalaiset toimijat anovat TEM:ltä ( Työ-ja elinkeinoministeriö) sertifikaatin kansalliselle

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ ESR-PROJEKTISSA UUTTA LUOVA JA OSALLISTAVA SUOMI

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ ESR-PROJEKTISSA UUTTA LUOVA JA OSALLISTAVA SUOMI SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ ESR-PROJEKTISSA UUTTA LUOVA JA OSALLISTAVA SUOMI 1 Sopijapuolet Taideylipiston Sibelius-Akatemia, PL 30, 00097 Taideyliopisto (myöhemmin: Taideyo) (Päätoteuttaja) Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817112 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talousasioita Taloustarkastaja Marja Savilepo puh

Valtionavustushankkeiden talousasioita Taloustarkastaja Marja Savilepo puh Valtionavustushankkeiden talousasioita 1.9.2017 Taloustarkastaja Marja Savilepo marja.savilepo@oph.fi puh. 029 533 1567 Yleistä 1/3 Harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä Ajankohtaista maksatuksessa Raija Mikkonen ja Kati Niemilä 1 KEHA-keskus Hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto-, maksatus- ja yleiset kehittämistehtävät Hoitaa ja kehittää AVIen ja maistraattien

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät:

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät: 3.7.2008 Liite 7 OHJE OHJAUSRYHMISTÄ 1. Johdanto Tämä ohje pyrkii antamaan puitteet yhtenäisille ohjausryhmämenettelyille eri viranomaisten rahoittamissa EAKR ja ESR -hankeissa. Ohje täydentää niitä määräyksiä,

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

Lump sum pähkinänkuoressa

Lump sum pähkinänkuoressa Lump sum pähkinänkuoressa Kertakorvausmallin käyttöönoton tarkoituksena on: pienten hankkeiden ja tuensaajien hallinnon keventäminen kansalaisjärjestöjen ja pienten toimijoiden osallistumisen lisääminen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous 12.12.2008 klo 9.30 Palkansaajien tutkimuslaitos Ohjausryhmän järjestäytyminen Esitys

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Projektien aloitustilaisuus

Projektien aloitustilaisuus Projektien aloitustilaisuus Aika ja paikka: 15.4.2011 Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki Läsnä: Suvi Hartikainen, Metropolia amk Anna-Maria Vilkuna Annikka Puro, Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 6.10.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Yritys on rekisteröity Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri)

Lisätiedot

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: OSAPROJEKTIN SEURANTATIETOJEN ILMOITTAMINEN (Yhteishankkeen

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Jaana Summanen, asiantuntija Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2013 tiedotustilaisuus 2.11.2012, Opetushallitus Valtionavustuslaki

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 Yhteistyösopimus 19.11.2014 1. Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja: Luumäen kunta Linnalantie 33 54501 TAAVETTI Palvelun

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta

Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta Mikko Hytönen ESR-hankkeiden käynnistysseminaari 15.3.2012 Helsinki Seuranta- ja raportointiaikataulut vuosittain Maksatushakemus 31.10. (ajalta 1.5.-31.8.)

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Hallinnoijan tehtävät

Hallinnoijan tehtävät TALOUSOHJEET Hallinnoijan tehtävät Vastata hankkeen toteuttamisesta ja sen seurannan ja arvioinnin järjestämisestä toteumaraporttien ja maksatushakemusten tekemisestä valtionavustusselvityksen tekemisestä

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot