Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?"

Transkriptio

1 Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Bikva menetelmänä Bikva-arvioinnin vaiheet: Bikvan alkuvalmistelut Rauman kotihoidossa Asiakkaiden kertomuksesta yhteiseen oppimiseen Asiakkaiden kokemukset ja toiveet oppimisen käynnistäjinä Tiedottaminen Elämän laatu Palvelujen toimivuus ja vastaavuus tarpeisiin Asiakkaan puheen herättämiä ajatuksia Bikva-arviointi asiakkaan ÄÄNEN ESIIN TUOJANA ja oppimisen käynnistäjänä Asiakkaan ääni ja osallisuus Bikva oppimisen käynnistäjänä Lähteet... 26

3 1. JOHDANTO Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (Kaste) hankealueita on viisi. Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat muodostavat yhteisen Länsi-Suomen alueen, joka on yksi viidestä Kaste-alueesta. Länsi-Suomen alueella käynnistyi Kaste-rahoituksella Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi vuoden 2010 keväällä. Hanketta hallinnoi Satakunnan sairaanhoitopiiri ja siinä on Satakunnasta mukana viisi osahanketta eli pilottia. Hankkeen kokonaisuutta valvoo, tukee ja ohjaa hallinnoijan, Satakunnan sairaanhoitopiirin palkkaama projektipäällikkö. Piloteilla on oma budjettinsa ja henkilöstönsä sekä oma hankesuunnitelmansa sekä tukiryhmänsä joka toimii pilotin ohjausryhmänä.. Hanke on saanut jatkorahoitusta syksyyn 2013 asti. Kuusi satakuntalaista osahanketta jatkaa 2013 syyskuun loppuun asti ja yksi uusi osahanke alkaa syksyllä Rauman osahanke jatkaa vielä 2013 syyskuun loppuun asti. Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke osti Rauman osahankkeeseen sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksesta asiantuntijatyöpanosta Bikva-menetelmällä tehtävään kotihoidon asiakasarviointiin. Asiakkaiden osallisuus on Kaste ohjelman hankkeissa keskeinen periaate. Asiakkaita osallistava arviointimenetelmä tukee Rauman osahankkeen tarkennetun pilotointisuunnitelman tavoitetta saada tietoa ikäihmisten kotona selviytymisestä tunnistamalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset riskit. Tässä raportissa kerron aluksi lyhyesti Bikvasta menetelmänä, sen vaiheista ja miten se Raumalla toteutettiin. Pyrin luvussa kolme olemaan mahdollisimman uskollinen sille miten Bikva prosessin osapuolet kuvasivat kokemustaan ja ajatuksiaan. Asiakkaiden esiin ostamat teemat on kuvattu sekä työntekijöiden, lähiesimiesten että sosiaali- ja terveystoimen ylimmän virkamiesjohdon näkökulmasta. Kehittämisajatukset on nostettu esiin tekstin lihavoinnilla. Haastattelijan huomiot ja pohdinnat on erotettu muusta tekstistä otsikolla ja kursivoimalla. Viimeisessä luvussa on pohdintaa Bikvasta asiakkaan osallisuuden lisääjänä ja toisaalta organisaation oppimisen käynnistäjän.

4 2. BIKVA MENETELMÄNÄ Bikva tulee tanskankielisistä sanoista, joiden suomenkielinen käännös merkitsee asiakkaiden osallisuutta laadunvarmistajana. Malli on ensimmäisen kerran julkaistu Hanne Kathrine Krogstropin toimesta Suomessa Bikva-mallin käyttö sai potkua kriittisestä suhtautumisesta asiakastyytyväisyyskyselyjen puutteisiin. Ne eivät kyenneet vangitsemaan sitä, mitä asiakkaiden mielestä on tärkeää kertoa. Asiakkaiden rooli Bikva-mallissa on keskeinen, He määrittelevät itse arviointikysymykset ja toimivat myös arvioitavan organisaation tai yhteisön oppimisen käynnistäjänä. Parhaimmillaan oppiminen on kaksikehäistä oppimista, jossa organisaatio näkee tilanteensa monesta eri näkökulmasta ja myös kyseenalaistaa olemassa olevat toimintatavat. Tieto ristiriitaisista tarpeista johtaa tilannearvioon ja sen pohjalta ollaan valmiita tekemään muutoksia asiakkaan näkökannat huomioiden. Muutokset voivat olla perustavanlaatuisia rakenteellisia muutoksia. Yksikehäisessä oppimisprosessissa puolestaan on kysymys organisaation kyvystä pysyä valmiiksi viitoitetulla tiellä, poikkeamista kyllä opitaan, mutta niiden korjaamisen jälkeen palataan takaisin samalle tielle. (Krogstrop 2004) 2.1 Bikva-arvioinnin vaiheet: Krogstropin alkuperäisessä mallissa on prosessin kulkua kuvattu seuraavien vaiheiden ketjuna. 1. Asiakkaiden ryhmähaastattelu. Asiakkaat määrittävät itse mitkä ovat tärkeitä asioita, joita he haluavat ottaa puheen ja arvioinnin kohteeksi. Ryhmähaastattelu taltioidaan ja sen käyttötarkoitus, julkaisutavat ja aineiston säilytys sekä salassapitoasiat selvitetään yhdessä haastateltavien kanssa. Eettiset periaatteet ovat samat kuin laadullisessa tutkimuksessa. 2. Työntekijöiden haastattelu. Asiakkaiden haastattelun pohjalta laaditaan ohje, rakenne työntekijöiden haastatteluun. Asiakkaiden palaute esitellään työntekijöille ja samalla pohditaan yhdessä sitä mihin asiakkaiden arviot perustuvat. Ensisijainen tavoitteena on oman toiminnan pohtiminen 2

5 3. Asiakkaiden ja työntekijöiden ryhmähaastattelusta saatu palaute esitellään johdolle tai esimiehille, jotka puolestaan pohtivat asiakkaiden ja työntekijöiden palautetta. 4. Asiakkaiden, työntekijöiden ja esimiesten haastatteluissa saatu palaute esitellään organisaation johdon seuraavalle tasolle. Kuntaorganisaatiossa se on poliittisten päättäjien taso. Lopputuloksena oppimisprosessin kautta saadaan parempi ymmärrys, miten asiakkaat kokevat ongelmansa ja miten työtä tehdään organisaation eri tasoilla. Haastattelijan, Bikva-arvioinnin tekijän roolina on kuljettaa tietoa, teemoittaa ja tiivistää asiakkaiden kertomaa tietoa sitä muuttamatta tai arvottamatta. Haastattelija on vuorovaikutuksen mahdollistaja. Tähän liittyy myös joitakin erityisesti huomioitavia seikkoja kuten esimerkiksi se, kuinka paljon hän puheenjohtajan ominaisuudessa voi hillitä äänekkäimpiä ja vetää mukaan hiljaisia. Pääperiaatteena kuitenkin on kaikkien ryhmäläisten vuorovaikutuksen mahdollistaminen. ( Krogstrop 2004). Lisätietoja Bikva menetelmästä löytyy muun muassa seuraavista linkeistä: Bikvan alkuvalmistelut Rauman kotihoidossa Bikva menetelmä kiinnosti Rauman kotihoitoa sekä Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen projektipäällikköä. Yhteisen keskustelun tuloksena sovittiin, että haastateltavat kutsutaan kotihoidon asiakkaista, jotka ovat vielä melko uusia asiakkaita eivätkä vielä kovin runsaan palvelun tarpeessa. Perusjoukoksi, jolle kutsu lähetettiin, määriteltiin vuoden 2011 aikana asiakkaaksi tulleet raumalaiset ikäihmiset. Kutsuja lähettiin postitse 77 henkilölle. Haastatteluun oli mahdollista tulla nimettömänä. Jos tarvitsi kuljetusapua, sitä oli mahdollista saada etukäteen sopimalla kotihoidon kanssa. Haastateltavat tulivat paikalle omilla kyydeillään, mutta olivat siitä huolimatta ilmoittautuneet. Ilmoittautumisten perusteella tiesimme odottaa yhdeksää henkilöä, lopulta paikalle saapui seitsemän, joista yhdellä oli saattaja mukana. Haastattelu tehtiin Raumalla Mansikkapaikassa. Haastattelijana oli Pikassoksesta Heli Toroska ja haastattelun dokumentoinnissa avusti Miina Pakarinen Satakunnan sairaanhoitopiiristä. Haastattelu nauhoitettiin osallistujien luvalla. Haastattelun alkaessa kävimme 3

6 kierroksen jolla kukin kertoi lyhyesti kuinka kauan ja minkä tyyppistä apua on saanut kotihoidosta sekä ikänsä. Osa kertoi nimensä, vaikka heille oli annettu lupa olla mukana nimettömänä. 4

7 3. ASIAKKAIDEN KERTOMUKSESTA YHTEISEEN OPPIMISEEN 3.1 Asiakkaiden kokemukset ja toiveet oppimisen käynnistäjinä Seuraavassa kuvataan haastatteluun osallistuneiden kotihoidon asiakkaiden kokemuksiin perustuvia kehittämisajatuksia. Kehittämisajatukset ovat teemoitettu nauhoitusta keskustelusta. Seuraavassa ne esitettään noudattaen mahdollisimman hyvin haastattelussa käytettyjä ilmaisutapoja, ei kuitenkaan suorina lainauksina. Asiakkaiden kehittämisajatusten jälkeen kerrotaan niiden saama palaute ja kommentit ensin kotihoidon tiimien henkilöstöltä tiimien esimiehiltä ja viimeiseksi vanhuspalelujen ja sosiaali- ja terveysjohdon osalta. Kotihoidon työntekijöistä oli mukana yksi työntekijä jokaisesta tiimistä, koska koko henkilökunta olisi ollut mahdotonta haastatella. Haastattelun käynnistyessä keskustelu käynnistyi nopeasti. Aluksi puheessa oli vallalla tyytyväisyys saatuun apuun ja kotihoidon työntekijöitä kehuttiin herttaisiksi ja osaaviksi. Osallistujille oli alkupuheenvuorossa kerrottu heillä nyt olevan mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen. Seuraavissa asioissa on asiakkaiden mukaan kehittämisen tarvetta Tiedottaminen Asiakkaat: Palveluista ja oikeuksista tiedottaminen on vähäistä, toivotaan tietoa kirjeitse kotiin. Kun palveluja saadaan eri lakeihin perustuen, on vaikea tietää, mikä on kunkin palvelun myöntämisen peruste. Toiveena oli että esimerkiksi lääkärit terveyskeskuksessa ja sosiaalityöntekijät voisivat kertoa mihin palveluihin asiakkaalla on oikeus ja miten niitä haetaan. Tiedottaminen on katkonaista. Esimerkiksi kuljetuspalveluista ja apuvälineistä ei tiedoteta tarpeeksi. Lisäksi haastateltavat pitivät kotihoidon laskuja epäselvinä, niiden perusteella on vaikea tarkistaa onko laskutus tehty oikein. 5

8 Lääkärit ei kerro oikeuksist, et mihi palveluihi on oikeus. Sosiaalitoimisto puolelt ei puhuta, mitä palvelui vois saar niinko vaik. kuljetuspalvelukki.jos es saa ystävilt tiatto, es saa ollenka. Työntekijät: Työntekijät eivät koe olevansa tiedottajia. He kertovat kuitenkin tietojensa mukaan ja auttavat esimerkiksi lomakkeiden täytössä. Terveyskeskuksessa lääkärit voisivat ottaa enemmän vastuuta tiedottamisessa. Pitää tiedottaa muustakin kuin asiakasmaksujen nousemisesta. Henkilöstö kaipaa enemmän organisaation sisäistä tiedottamista, esimerkiksi neuvontapuhelimesta ei tullut aikanaan tietoa riittävästi. Myös työntekijöiden mielestä kotihoidon päätökset ovat sekavia. Asiakkaiden on vaikea ymmärtää onko kysymyksessä maksupäätös vai lasku. Kotihoidon laskuissa on viivettä, jolloin on vaikea seurata laskutuksen oikeellisuutta. Kotihoidon työntekijät joutuvat ajoittain selvittämään asiakkaalle kumpi on kysymyksessä. Työntekijät kaipasivat koulutusta palvelutarjonnasta ja eri tukimuodoista. Jotta he voisivat edelleen kertoa oikeaa tietoa asiakkaille ja heidän omaisilleen, he tarvitsevat ajantasaista tietoa. Joku haastateltavista tiesi kertoa, että koulutusta on tulossa. Lähiesimiehet: Esimiehet aloittivat kertomalla niistä hyvistä asioista kotihoidossa, joita halutaan vahvistaa. Hyvinä käytäntöinä he mainitsivat asiakkaan kotona tehtävän palvelutarpeen arvioinnin, jossa ovat mukana asiakas, fysioterapeutti ja palveluvastaavaa kotihoidosta. Yhteistyö on hyvää ja siitä ollaan iloisia. Tiedottamista koskevaan puheeseen esimiehet kommentoivat sanomalla että tiedottaminen on osa kotihoidon palvelua vaikka se koetaankin raskaaksi. Esimiehet ajattelivat tiedottamista tehtävän huomaamatta. Omaisten ja naapurien kanssa keskustelu on myös tiedottamista. Laskujen ja päätösten ulkoasusta johtuvat väärinkäsitykset johtuvat tietokoneohjelmasta, joka on käytössä Rauman kotihoidossa. Myös esimiestaso tiedostaa ongelman. Päätöksessä lukee palvelu- ja maksupäätös, mutta ikäihminen voi ymmärtää sen laskuksi. Toisaalta työntekijätkään eivät tiedä minkälaiselta päätökset näyttävät. 6

9 Ratkaisuehdotus: Päätös esitellään uutta työntekijää perehdytettäessä. Lisäksi malli laskusta voitaisiin liittää jokaisen tiimin omaan perehdytyskansioon. Asiakkaalle menevään päätökseen voidaan myös lisätä teksti tämä ei ole lasku. Laskujen tarkistamisen vaikeuteen ja viivästymiseen esimiehet vastasivat sen johtuvat siitä, että kotihoidon palvelutarpeen arvioinnin jälkeen tehdään vielä tuloselvitys, mikä voi viivästyttää päätöksen ja laskujen lähettämistä. Tuloselvitys on välttämätön, mutta usein joudutaan pyytämään lisäselvityksiä, joka vie aikaa. Kotihoidon maksuista tiedottaminen ja niistä kiinnipitäminen on esimiehistä tärkeää. Kotihoidon maksut määräytyvät lautakunnan päätöksellä. Työntekijöiden tuskastumine maksujen ja laskuttamisen voi johtua osittain siitä, että sairaanhoidon puolella ei makseta palveluista erikseen. Kotihoidossa tämä on ollut käytäntö jo 80- luvulta saakka Esimiehet ymmärtävät, että työntekijät ovat asiakkaan ja organisaation välinen kanava, joten on luonnollista että asiakkaat purkavat mielipahaansa heille. Esimiehet muistuttivat että tiedottamien on kahden suuntaista, se on sekä tiedon jakamista että etsimistä. Asiakkaan tiedottaminen palveluista ja oikeuksista kuuluu työntekijöille ja moni työntekijä onkin tästä tietoinen. Jokainen työntekijä pääsee tietokoneelle, joten heidän on mahdollista etsiä tietoa esimerkiksi Rauman kaupungin kotisivuilta palveluista, Esimiesten mukaan työntekijät pitävät tiedottamista liian juhlallisena, eivätkä huomaa tekevänsä sitä työn ohessa. Keskusteluun terveyskeskuslääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden tiedottamiseen palveluista esimiehet vastasivat muistuttamalla että kotihoidon työntekijöiden rooli ja tietämys asiakkaan arjesta korostuvat erityisesti silloin, kun pohditaan asiakkaan tilannetta ja palveluiden tarvetta. Sosiaalityöntekijät ja lääkärit näkevät, asiakkaan kodin ulkopuolella, kuten osastolla tai muussa vastaavassa tilanteessa. He eivät siis tiedä, miten asiakas pystyy toimimaan kotonaan. Näin ollen kotihoidossa arvioidaan erikseen, millaisia palveluita ja kuinka paljon asiakas tarvitsee apua kotonaan. Tiedottaminen palveluista ei ole siis yksinomaan siirrettävissä muille tahoille, koska muut tahot eivät tiedä asiakkaan toimintakykyä ja näin ollen palveluntarvetta. Ratkaisuehdotus: Tiedottamista tullaan kotihoidossa parantamaan laittamalla kotihoidon tiloihin esille esitetteitä yms tietoa mahdollisista palveluista ja eri palveluiden tarjoajista, jotta työntekijöiden tietämys kasvaa. Perustetaan siis palveluhylly 7

10 Palveluista tiedottamista ei luultavasti tulla tehostamaan, koska jo nyt kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Esimerkiksi palvelusetelin sähköistämisen yhteydessä oltiin hukkua omaisten puhelintulvaan, kun kaikki olivat vaatimassa ja kysymässä palvelusta. Kotihoito on valtakunnallisestikin pilkottu eri osiin, joten kotihoidon palvelu ei ole kokonaisvaltaista, vaan eri osia, kuten siivous tulee hankkia muualta. Tiedottaminen nähdään tärkeänä, mutta siihenkin liittyy tietynlaista sensitiivisyyttä. Asiakkaalle ei voida kertoa kaikkea yhtä aikaa. Ensiarviointikäynti voi olla jo tilanteena stressaava, joten liian paksua tietopakettia kotihoidon palveluista ei voida antaa yhdellä kertaa. Se on lisäksi mahdotonta omaksua. Terveiset eteenpäin: Sosiaali- ja terveyspuoli on yhdistynyt puolitoista vuotta sitten. Tästä huolimatta puuttuu yhteinen vuorovaikutuskanava sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Yhdistymisen yhteydessä ei huomioitu riittävästi kahden eri toimijoiden välistä koordinointia ja organisointia. Esimiestaso kokee, että kukaan ei ole ottanut vastuuta poikkihallinnollisesta yhdentymisestä. Toisaalta sosiaalipuolen näkemys on jäänyt terveydenhuollon näkemyksen taakse. Esimerkkinä mainittiin vuodeosaston sulkeminen kesällä. Sulkeminen tuli kotihoidolle tiedoksi ja liian lyhyellä varoitusajalla. Sulkeminen olisi voitu tehdä myös yhteistyössä kotihoidon kanssa siten että kotihoito olisi ollut alusta alkaen tietoinen ajankohdasta ja kotiutettavien määrästä ja voinut siten valmistautua osaston sulkemisen aiheuttamaan paineeseen kotihoidolle. Rauman kaupungin Internet-sivut koettiin sekaviksi, joten ei ole ihmekään, ettei niistä osata etsiä tietoa. Vanhuspalvelujohtaja ja sosiaali- ja terveysjohtaja tiedottamisen pelisääntöjä voitaisiin selkiyttää. Kuka tiedottaa mistäkin? palveluista tiedottamisessa ei riitä että asiakkaalle annetaan puhelinnumero. Pitää myös seurata, onko asiakas saanut apua. 8

11 Asiakkailla ja työntekijöillä oli epätietoisuutta siitä, miten laskutuksessa näkyy esimerkiksi ulkoilu ja yksinäisen vanhuksen luona viivähtäminen juttuseurana. Laskutuksen käytännöt on syytä käydä läpi työntekijöiden kanssa. Hyvä muistaa että jutella voi myös muun työn ohessa ja asiakkaan kanssa tehdessä. Kuntouttava työote on asiakkaan kanssa tekemistä ja siinä samalla voidaan jutella kuulumisia. Ajan rajallisuus on toki huomioon otettava asia. Henkilöstön kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin ja koko organisaation palvelukyky on arvioinnin kohteena. Laatuasioihin on kiinnitetty paljon huomiota. Prosessikuvauksia on tehty yli tulosalueiden. Myös osaamistarvekartoituksia tehdään ja niiden pohjalta suunnitellaan koulutusta Erilaisten organisaatiokulttuureiden yhdistyminen on pitkä ja haasteellinen prosessi. Ratkaisuja etsitään koko ajan, mutta vie aikaa ennen kuin uusi tapa toimia ja ajatella tulee osaksi jokaisen työntekijän työn arkea. Vanhuspalvelujen johtaja ja sosiaali- ja terveysjohtaja pohtivat esimiesten huolta yhteisen vuorovaikutuskanavan puuttumisesta. Henkilökohtaisella tasolla esimiehet ja johto ovat tavoitettavissa ja pyrkivät tietoisesti mahdollisuuksien mukaan keskustelemaan alaistensa kanssa. Kysymys lienee enemmänkin toiveesta suunnitella ja kehittää yhteistyössä palveluja ja käytännön ratkaisuja, kuten esimerkiksi osaston sulkeminen ja sen vaikutukset kotihoitoon. Haastattelijan huomioita ja tulkintaa: Asiakkaan arjesta nouseva puhe tuntui helposti häipyvän taka-alalle. Työntekijöille oli tutumpaa puhua niiden asiakkaiden elämäntilanteesta ja tarpeista, jotka käyttävät paljon palveluja. Haastatteluun osallistuneet asiakkaat eivät vielä tarvinneet palveluja kuin satunnaisesti. Heillä on siitä huolimatta omasta näkökulmastaan perusteltuja toiveita ja pelkoja. He ovat saaneet onnekseen elää pitkän elämän säilyttäen toimintakykynsä ja itsenäisyytensä. Haastateltavien puheessa vaikutti olevan Itsenäisyyden säilyttämisen ja yksinäisyyden pelon välinen ristiriita. Työntekijät vastasivat ristiriitaan pitkälti niiden asiakkaiden kokemusta tulkiten, jotka ovat sopeutuneet palvelujärjestelmän resursseihin ja niiden mukaisiin palveluihin. Haastattelijalle heräsi kysymys, onko mahdollista todella ottaa näiden vielä melko itsenäisesti selviytyvien asiakkaiden toiveet ja tarpeet huomioon? Onko kotihoidon palvelukulttuuri niin 9

12 taloudellisten reunaehtojen puristuksissa että odotus aidosta asiakaslähtöisyydestä kuivuu niiden puristuksissa. On pakko tarjota sitä mitä on mahdollista tarjota ja pyritään tekemään se mahdollisimman laadukkaasti. Mitä asiakaslähtöisyys ikäihmisten palveluissa voisi olla ja mitä käytännön vaikutuksia sillä voisi olla? Kuka määrittelee minkä palvelun avulla ikäihminen selviytyy kotona pidempään? Kuinka yksilöllisesti palvelun tarvetta voidaan arvioida? Onko kotihoito mahdollista järjestää toisin? Miten lainsäädäntö mahdollistaa tai rajaa tosin tekemistä? Elämän laatu Asiakkaat: Olisi mukava päästä ulos useammin kuin kaksi kertaa viikossa. Yksinäisyys pelottaa, sukulaisilla on omat kiireet, tekevät pikakäyntejä vanhusten luo. Omat ystävät ovat jo kuolleet. Lapset voivat piipahtaa ja kysyä oven suusta onko kaikki hyvin. Eivät ehdi jäädä kuuntelemaan, on paras vaan sanoa että kaikki on hyvin. Kotihoidon työntekijöitä voi käydä saman päivän aikana kolme tai neljäkin. Jokainen kysyy kohteliaasti mitä kuuluu, mutta yksikään ei ehdi jäädä kuuntelemaan mitä oikeasti kuuluu! Juttuseuraa kaivataan ja tietoa siitä että joku on kiinnostunut siitä miten vanhuksella sujuu. He haluavat olla omatoimisia niin kauan kuin pystyvät. Jos saisi apua siihen mitä itse ei pysty tekemään, pärjäisi kauemmin kotona. Esimerkiksi siivousapu on tarpeen kun tulee ikää. Pois kotoa siirtyminen pelottaa, vieraassa paikassa olisi vaikea selviytyä itsenäisesti. Keskustelukerhoja voisi olla enemmän. Jos vaan joku järjestäis paikan nin kyl vanhat ihmiset löytä yhtessi puhenaiheit, ei sen tarvit olla niin ohjattu Sillon ko miäs ol huanos kunnosmää oli ite tosi väsyny ja joka päev tul eri ihmine joka kysyi tottumuksest, mitä kuuluu. Kaikil ol kauhi kiiru, eiväkkä he ehtine eres tiskama tiskei. Kotihoidon henkilökunta kävi vaa kääntymäs, mut he eivä tehne mittä ylimääräist. 10

13 Työntekijät: Kaikki kotihoidon asiakkaat eivät halua mennä ulos, ulkoiluttaminen riippuu asiakkaan kunnosta. Osa työntekijöistä piti keskustelukerhoja asiakkaiden säilöinä. Omaiset toivovat heidän mukaansa kodin ulkopuolista toimintaa ja kerhoja. Kesällä ollaan enemmän ulkona, käydään esimerkiksi torikahveilla. Vapaaehtoisia hyödynnetään ulkoilussa. Kun kotihoito ulkoiluttaa, on se asiakkaalle maksullista. Maksuperusteet vaikeuttavat työtä. Liiallinen kiire ja tehokkuus johtavat siihen että tehdään asiakkaan puolesta. Erilaisia palveluja on saatavissa, mutta niiden maksullisuus voi koitua liian raskaaksi. Yksinäisyydestä voi aiheutua sairauksia, jotka olisivat estettävissä vain sillä että olisi juttuseuraa. Työntekijät joutuvat punnitsemaan mikä on hoitoa mikä ei. Voiko jutustelusta laskuttaa? Esimiehet: Työntekijät ovat tyytyväisiä tiimityöskentelyyn, työkaverin tuki on aina saatavilla. Toki erilaisten toimintakulttuurien yhdistäminen on ollut haastavaa mutta kotihoidon tiimeissä myös toimivaa. Kaikki asiakkaat eivät pidä maksuja korkeina, toiset taas pyytävät ja maksavat vain välttämättömän. Ulkoiluttaminen on kiinni työntekijän omasta asenteesta ja työtavasta. Maksukäytännöt eivät ole este ulkoiluttamiselle tai juttelulle. Asiakkaat, joilla on maksimihinnoittelu, eivät joudu maksamaan lisää ulkoiluttamisesta. Vaikka asiakas joutuisi maksamaan enemmän ulkoilusta, se ei ole riittävä peruste sille, että vanhuksia ei viedä ulos. Toki tämänkaltainen ajattelutapa mahdollistaa sen, että ulos ei kannata viedä, koska se tuo lisämaksuja asiakkaalle. On syytä pohtia kumpi on suurempi syy, työntekijöiden asenne vai lisämaksut, kun tarkastellaan ulkoiluttamista ja laajemmin kotihoidon palveluja kuntouttavan työotteen näkökulmasta. Esimiesten mielestä työntekijät puhuvat toisin kuin tekevät. Työntekijät myös kiirehtivät asiakkaan luona tehden vain välttämättömät työt. Tauot ovat heille sosiaalinen tapahtuma, joka toisaalta on ymmärrettävää koska työ on raskasta ja sitä tehdään yksin. Työntekijöiden tulisi ottaa myös vastuuta siitä, että asiakkaat saavat parempaa palvelua. Ikäihmisten yksinäisyyteen on vaikea vaikuttaa. On pyritty lisäämän päivätoimintaa, jossa ei olisi sen kummempaa ohjelmaa kuin yhdessäoloa ja juttelua. 11

14 Kehittämisajatuksia: työntekijöiden kahvihuoneen seinälle ulkoiluttamislista, kuka asiakkaista haluaa ulkoilla ja kuinka usein. esimiehet informoivat maksuperusteista, jotta vältytään väärinkäsityksiltä. Asiakasta laskutetaan koko kuukauden tuntien mukaan eikä yhden käynnin keston mukaan. henkilökunnan työn kehittämispäivä, jossa käydään läpi työn kuormittavuutta ja sitä kuinka henkilökunta kokisi että he saavat tehdä työnsä hyvin ja olla ylpeitä siitä. Motivointi tähän on tärkeää, tiedottaminen pelkästään ei ole riittänyt. asiakkaan oman toiveen päivä ei ole ottanut tuulta alleen. Miten työntekijöiden kokemaa ristiriitaa työn hyvin tekemisen ja kiireen välillä voidaan lieventää? järjestöt ovat huonosti löytäneet Mansikkapaikan, talon parempi toimivuus voisi tuoda lisänsä päivätoimintaan. Päivätoiminnan ei tarvitse kestää koko päivää, muutama tunti riittää. Terveiset eteenpäin: Kotihoidon työ on kuormittavaa ja työstä saatava korvaus on suhteellisen vaatimaton työn kuormittavuuteen suhteutettuna. Työntekijät sairastavat paljon. Asiakasmäärät kasvavat jatkuvasti ja toisaalta asiakkaat ovat yhä vaativampia, koska pyritään irrottautumaan laitoshoidosta. Näin ollen niin työntekijöiden kuin myös esimiesten on syytä pohtia, voidaanko kotihoidon palvelua parantaa näillä resursseilla. Kotihoidon työmäärässä näkyy heti jos joku osasto suljetaan tai viettää kesälomaa. Nämä ajanjaksot tulisi suunnitella yhdessä etukäteen, jotta palvelun tarpeeseen voidaan vastata. Vanhustyön strategioiden tavoitteet sen suhteen, että asuttaisiin mahdollisimman pitkään kodinomaisissa olosuhteissa, eivät toteudu, mikäli kotihoidon palveluihin ja resursointiin ei panosteta päättäjien puolesta. 12

15 Vanhustyön johtaja ja sosiaali- ja terveysjohtaja: Päivätoiminnan kehittämisessä voisi harkita Mansikkapaikan tarjoamista tilana ilman ohjausta ikäihmisten omaehtoiseen päivätoimintaan. Toiminnan käynnistämiseen voidaan tarjota apua vanhuspalveluista. Voitaisiin kokeilla esimerkiksi ruokailua yhdessä ja sen lisäksi vapaata keskustelua. Sen sijaan että ruoka viedään kotiin jossa ateria nautitaan yksin, voisi syödä muiden seurassa ja vaihtaa kuulumisia. Päivätoiminnan keston suhteen on varmasti parempi jos asiakas pääsee toiminnan piiriin kahtena päivä viikossa puoli päivää kerrallaan, kuin että hän pääsee yhdeksi koko päiväksi viikossa. Asiakkaiden toivomaan siivousapuun ylin virkamiesjohto kommentoi kertomalla että ylläpitosiivous on mahdollista, mutta työntekijöiden pitää tarttua asiaan jos koti ei täytä normaalia siisteystasoa. Asiakkaiden tilanteet kotona ovat moninaiset. Tehostettuun palveluasumiseen voidaan jonottaa kotona kotiin tuotavine palvelujen avulla. Voidaan myös kysyä onko jonoa mahdollista estää kotiin tulevilla palveluilla. Asiakkaiden palvelun tarpeen ja olemassa olevien vaihtoehtojen yhteensovittamista voidaan parantaa esimerkiksi sopimalla että ensisijaisesti hakemus palveluasumiseen tehdään kotihoidossa eikä terveydenhuollossa. Kotihoidolla on parempi asiantuntemus asiakkaan selviytymisestä kotona. Haastattelijan huomioita: Asiakkaiden toiveet ja tarpeet olivat arjen sujuvuuteen ja yksinäisyyteen painottuvia. Työntekijöiden puheessa korostui resurssien niukkuus, kiire ja jossain määrin myös ristiriitaista puhetta vastuista. Asiakkaat olivat tietoisia yksinäisyyden vaikutuksista omaan hyvinvointiinsa. Koetun yksinäisyyden ja terveydentilan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytön välillä on myös tutkimusten mukaan yhteys. Tämä yhteys ei kuitenkaan herättänyt keskustelua tai pohdintaa siitä mitä asialle voitaisiin tehdä. Resurssien niukkuus koetaan esteeksi asiantilan parantamiselle. Viranomaiskäytännöt, laskutus, tiedonkulku, henkilöstön osaaminen, organisaation sisäinen tiedonkulku puhuttavat paljon kaikkia muita paitsi asiakkaita. Heidän toiveensa on saada joku auttamaan sinä mihin ei itse kykene ja kuuntelemaan ja juttelemaan että olo ei olisi 13

16 yksinäinen. Joitakin käytännön kehittämisajatuksia esitettiin, mutta asiakkaan näkökantoja myös helposti selitettiin pois, niiden ajateltiin olevan asioita joihin ei kyetä vastaamaan asiakkaan toivomalla tavalla. Haastattelijana jäin miettimään missä määrin toimintakykyä tukeva työote on käytössä. Asiakkaan mukaan ottaminen päivän toimiin voisi olla myös yksinäisyyden tunnetta heikentävää Palvelujen toimivuus ja vastaavuus tarpeisiin Asiakkaat: Asiakkaiden mukaan kotisairaanhoito toimii hyvin. Lisäapua saa sukulaisilta jos pyytää. Haastateltavilla oli kaikilla sukulaisia lähellä, joilta voi pyytää apua. Kaikilla ikäihmisillä se ei ole mahdollista. Hoitajat ovat herttaisia. ( Haastattelijan kommentti: Ikäihmiset puhuvat välillä kotihoidosta välillä kotisairaanhoidosta välillä taas kotipalvelusta. He eivät tunne palvelujärjestelmää niin hyvin että osaisivat käyttää johdonmukaisesti oikeaa nimitystä saamastaan palvelusta). Asiakkaat puhuivat neuvottomuudesta siinä mihin ottaa yhteyttä kun tarvitsee yllättäen apua. Heillä on pelko ja osalla oli myös kokemusta siitä, että vanhoja ihmisiä ei oteta tosissaan. Kun pitää perätä oikeuksiaan tai kysyy tietoa, nuoret saavat paremman palvelun. Vanhoja ei jakseta kuunnella Työntekijöiden vaihtuvuus rasittaa. Esimerkiksi näkövamman takia on ehdottoman tärkeää, että jokainen tavara on aina samalla paikalla. Muuten vanhus ei pärjää, ei löydä kahvipurkkia tai päivän lehteä jos ne eivät ole paikallaan. Yksityisen palveluasumisen kustannukset puhuttivat haastateltavia. Kustannuksista ei ole tietoa ja tiedon puuttuessa voidaan tehdä kohtalokkaita ratkaisuja. Omistusasunto myydään ja oletuksen on että sillä turvataan asuminen ja hoito palveluasunnossa loppuelämäksi. Todellisuudessa rahat voivat loppua kesken ja muutto on edessä vielä vahoilla päivillä halvempaan asuntoon. Tästä oli haastateltavien tuttavapiirissä kokemuksia. Surullisena pidettiin myös sitä, että puolisot voivat joutua 45 vuoden avioliiton jälkeen muuttamaan erilleen kun toisen puolison avun tarve kasvaa. Puolisot eivät pääse samaan paikkaan, vaikka parempikuntoinen voisi vielä voimiensa mukaan osallistua puolisonsa hoitoon. 14

17 Onk se oikke sillai et mun täyty erot vaimostan melkke kuurenkymmene avioliittovuode jälkke?. Mikä on semne instanssi, ettei sinn voi men parina? Sotainvalidien Iltatuule pääse pariskunna, mutta pareil tarkoitetu asunno ova varattuna. Työntekijät: Työntekijät pyrkivät käyttämään maalaisjärkeään siinä, mitä tekevät kodissa. Kotikäynnin lopussa tavallisesti kysytään onko vielä muuta? Työntekijöiden käsityksen mukaan voimakastahtoinen omainen saa vanhukselle paremmat palvelut. Ikäihmiset voivat siis olla eriarvoisessa asemassa riippuen omaisen tahdosta. Työntekijöiden vaihtuvuudessa on sekä hyviä, että huonoja puolia. ( Haastattelijan kommentti: Asiakkaat tässä haastattelussa antoivat vaihtuvuudesta negatiivista palautetta). Työntekijän vaihtuminen helpottaa työtä. Jos asiakas tarvitsee hyvin intensiivistä hoitoa, Yksi työntekijä ei jaksa käydä esimerkiksi kolmesti päivässä. Yksi hoitaja asiakasta kohti on mahdotonta koska kotihoito on jaettu tiimeihin, joissa tehdään vuorotyötä. Työntekijöiden persoonalliset erot ja kiinnostuksen kohteet tuovat oman lisänsä hoitoon. Useamman työntekijän käymistä saman asiakkaan luona voidaan perustella myös sillä, että useampi silmäpari näkee eri asioita, kuten puutteita hoidossa. Liian tuttavallinen hoitosuhde voi muuttua kiusalliseksi, työaika ja vapaa-aika halutaan pitää erillään. Kotihoidon asiakkuuden alussa pyritään siihen, että kävisi yksi hoitaja tai tietyt hoitajat. Työntekijät kokevat, että eivät ehdi tai saa tarjota niin hyvää palvelua kuin haluaisivat. Aikaa kuluu muuhun kuin hoitotyöhön, kuten kirjaamiseen ja matkoihin. Laskutusperusta koetaan hankalaksi ja hyvän palvelun esteeksi. Hoidettavien yksilöllisestä laskuttamisesta seuraa että ei voi esimerkiksi mitata puolison verenpainetta tai tehdä muita pieniä toimenpiteitä. Esimiehet: Työntekijöiden vaihtuvuudelle ei voi tehdä mitään. Joka päivä työvoimaresurssit organisoidaan tarpeen mukaan, jolloin väistämättä tulee vaihtuvuutta. Toisaalta vaihtuvuus on hyväksi niiden asiakkaiden kohdalla, joilla kotihoito käy useasti päivän aikana. 15

18 Palvelun tarpeen arvioinnissa asiakkaat ovat samanarvoisessa asemassa eivätkä omaiset pysty vaikuttamaan asiakkaan palveluihin. Omaisen tahto ei näin ollen vaikuta siihen, mitä palveluja asiakkaalle määräytyy. Kotihoito on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät pysty liikkumaan tai joiden liikkuminen kodin ulkopuolella on vaikeaa. Näin ollen puolisolta ei tule ottaa verikoetta totikäynnin yhteydessä, vaikka toiselta osapuolelta otetaankin. Hoitotoimenpiteistä tulee laskuttaa yksilöllisesti, vaikka se voi työntekijän mielestä olla turhauttavaa. Kirjaamiseen ja matkoihin menee työajasta n 60 %, se on välttämätön paha. Esimiesten mielestä työntekijöiden kommentti, että työskennellään kaupungin kirstujen kartuttamiseksi, on asiaton. Kotihoidossa työskennellään lakien puitteissa ja maksut noudattavat asiakasmaksuasetusta. Esimiesten mukaan asiakkaalle tarjotaan se palvelu, jonka hän tarvitsee. Vähävaraisuus ei ole este palvelun saannille. Kunnan kotihoito kilpailee jatkuvasti yksityisten palvelun tarjoajien kanssa. Palvelujen yksityistäminen on nykypäivää. Työajan seuranta on tarpeen koska asiakkaan kanssa käytetty aika vaikuttaa siihen mitä kotihoito maksaa. Kirjaaminen on näin ollen välttämätöntä, vaikka se viekin aikaa. Kirjaamiseen käytetystä ajasta ei laskuteta niin kuin yksityisellä puolella. Kunnassa kirjaaminen tehdään työpisteessä, yksityisellä asiakkaan ajalla hänen kotonaan. Kirjaaminen helpottaa esimiesten ja omaisten välistä vuorovaikutusta. Kun omainen soittaa, esimiehen on helppo Efficasta tarkistaa tiedot. Tiedot tulisi pitää Efficassa ajan tasalla. Palvelutarjontaa voidaan laajentaa yksityisillä palveluntarjoajilla. Esimerkiksi MenuMatti helpottaa omalta osaltaan kotihoidon työtä ja siellä voidaan keksittyä hoidollisiin toimenpiteisiin eikä ruoan kuljettamiseen. Esimiehillä on kokemus, että esiin nousseista asioista on ollut puhetta tiimikokouksissa monet kerrat ja että samoista asioista pitää jankuttaa kerta toisensa jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö tuntuu toimivat asiakkaan palvelussa, mutta työn organisoinnissa yhteistyötä ei ole riittävästi. 16

19 Vanhuspalvelujen johtaja ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja: Palvelusuunnitelman merkitystä pitää korostaa ja sen tarkoituksen sisäistämiseen käyttää aikaa työntekijöiden kanssa. Olisi ehkä hyvä miettiä, mikä on se tapa, jolla tieto saadaan ymmärrettävästi perille kaikille asianosaisille. Johdon käsityksen mukaan ponnekkaat omaiset eivät saa tahtoaan läpi. Se voi näyttäytyä siltä, koska omaisten kanssa pyritään keskustelemaan kohteliaasti. Asiantunteva palvelutarpeen arviointi on kuitenkin se peruste, jonka mukaan palvelu myönnetään. Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvion tekevät samat työntekijät, jolloin syntyvät yhdenmukaiset kriteerit ja linjaukset. Huoleen siitä, joutuvatko puolisot asumaan erilleen jos toisen kunto huononee, johto arveli ratkaisun löytyvän kotihoidon palvelujen lisäämisestä kotiin. Tehostettu palveluasuminen on lähestulkoon sama kuin kotihoito parhaimmillaan. Tehostetun palveluasumisen yksikköön on määritelty tietty paikkamäärä, eikä sinne siten voi ottaa asukkaita, jotka eivät täytä kriteerejä. Jos näin tehtäisiin, veisi tällainen asukas paikan sitä enemmän tarvitsevalta. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tiedottamisessa on eroja. Sosiaalipalveluissa on vahvempi keskustelun kulttuuri. Molemmat haastateltavat pitivät tärkeänä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen toimintakulttuurin tietoista synnyttämistä. Tässä asiassa on myös jo tehty paljon, mm juuri organisaatiokulttuuriin liittyvää koulutusta on ollut. Haastattelijan huomioita: Myös palvelujen toimivuus ja vastaavuus tarpeisiin teemassa viranomaispuhe pyrki ohittamaan asiakkaiden alkuperäisen viestin. Kysymys oli vain vähän apua tarvitsevista asiakkaista. Työntekijöiden puheessa ei tullut esiin ideoita miten heidän kohdallaan voisi paremmin turvata kotihoidon työntekijöiden mahdollisimman vähäisen vaihtuvuuden. Puhe painottui niihin asiakkaisiin, jotka tarvitsevat kotihoidon palvelua säännöllisetsin ja usein ja ovat jo tottuneet vaihtuviin työntekijöihin. Suuren organisaation ja niukkojen resurssien paineessa tuntuu olevan paljon pohdittavaa niin työntekijöillä kuin esimiehilläkin eri tasoilla. Asiakkaan hiljainen ääni kääntyy viranomaisnäkökulmaksi sen sijaan että olisi voimia tarkistaa omia toimintamalleja. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen organisaatiokulttuurin syntyminen ta- 17

20 pahtuu pitkän ajan kuluessa ja on hyvä että asia on tiedostettu. Kysymys ei ole toisen kulttuurin vallasta suhteessa toiseen vaan syntymässä on uusi yhteinen kulttuuri, jonka rakennusaineet ovat sekä molemmissa vanhoissa kulttuureissa että erityisesti siinä uudessa yhteisessä todellisuudessa jossa tehdään yhdessä töistä yhteisten asiakkaiden parhaaksi. Asiakkaan näkökulma on osa tätä uutta toimintakulttuuria. Keskustelua ei käyty siitä, miksi ikäihmiset kokivat saavansa huonompaa palvelua ja kokivat että heitä ei jakseta kuunnella. Sen sijaan keskustelu painottui palvelutarvearvioon ja sen takaaman tasapuolisen kohtelun perusteluun. Nämä eivät välttämättä sulje pois toisiaan, tasapuolisuus ei ole synonyymi hyvälle palvelulle. Olisiko hyödyllisempää puhua hyvästä palvelusta, jossa tasapuolisuuden ohella myös asiakkaan kuuleminen on merkityksellinen osatekijä. 18

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA OMAINEN PALVELUPROSESSISSA ESIMERKKEJÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSTA 1 KOTIHOITO TAMPEREELLA Alueet: Yksityiset: Mediverkko 2 lähipalvelualuetta Palvelutähti 1 lähipalvelualuetta Pihlajalinna 3 aluetta

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

VANHUSEMPATIAA & ASIOIDEN HOITOA

VANHUSEMPATIAA & ASIOIDEN HOITOA VANHUSEMPATIAA & ASIOIDEN HOITOA - Ikääntyneiden näkemyksiä vastuutyöntekijyydestä Sari Mutka Helsingin yliopisto Sosiaalityön käytäntötutkimus Helmikuu 2015 Tutkimustehtävä: Miten vastuutyöntekijä voi

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Matkalla tavoitteelliseen, asiakaslähtöiseen. johtamiskulttuuriin. Arja Heikkinen

Matkalla tavoitteelliseen, asiakaslähtöiseen. johtamiskulttuuriin. Arja Heikkinen Matkalla tavoitteelliseen, asiakaslähtöiseen ja vuorovaikutteiseen johtamiskulttuuriin Arja Heikkinen 29.09.2014 Hankkeen tavoitteet: Koko hankkeen tavoitteet: Asiakaslähtöisten toimintamallien ja prosessien

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio Helsingin Diakonissalaitos Heli Alkila Pohdittavaksi kuinka

Lisätiedot

Koti on POP "Kotihoito uudistuu - Miksi? Ketä varten? Satu Kangas ja Reetta Hjelm

Koti on POP Kotihoito uudistuu - Miksi? Ketä varten? Satu Kangas ja Reetta Hjelm Koti on POP "Kotihoito uudistuu - Miksi? Ketä varten? 13.11.2018 Satu Kangas ja Reetta Hjelm KOTIHOITO KEHITTYY MIKSI? 2 JOTAIN ON TEHTY, JOTTA UUTISKYNNYS YLITTYY? MUTTA MITÄ MUUTA? Shokeeraavat kotikuolemauutiset

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Kehittäjäasiakastoiminta i t i i t Sosiaali ja terveydenhuollon palvelujenkäyttäjien l osallistumista i t palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Velvoitteet vanhustyössä Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta?

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 Sinikka Tyynelä Yksikön johtaja Ikääntyvien asumispalvelut / Keski-Suomi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK

Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastasi yhteensä 168 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Miten ratkaistaan eettisiä ristiriitoja sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa?

Miten ratkaistaan eettisiä ristiriitoja sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa? Miten ratkaistaan eettisiä ristiriitoja sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa? Seminaari 28.3.2019 Paneeli: Miten vähentää eettistä kuormitusta sosiaali- ja terveydenhuollossa? Mika Virtanen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010 POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY Soittorinki Vapaaehtoistoiminnan malli Reetta Grundström 1.5.2010 2 Soittorinkitoiminnan esittely Pulmun soittoringissä vapaaehtoinen soittaa puhelimella ikäihmiselle

Lisätiedot

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 #tulevaisuudenpeloton Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 Opiskelijakyselyn tulokset Taustatiedot Kysely toteutettiin ajalla 20.3.-8.4.2018 Vastaajia 2055 Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa on eri osa-alueita. Tämä mittari auttaa sinua hahmottamaan, mitä asioita hyvinvointiisi kuuluu. Osa-alueet:

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Gerontologisen valmennuksen toimintamallilla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla

Gerontologisen valmennuksen toimintamallilla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla Gerontologisen valmennuksen toimintalla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla RISTO hankkeen tulosten esittely ja päätösseminaari Kotka 11.9.2014 Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

PERHE-YKS. Perhekeskeinen suunnitelma

PERHE-YKS. Perhekeskeinen suunnitelma Luonnos! Runko, jota edelleen kehitetään pilottiperheiden kanssa Vammaispalveluhankkeessa PERHE-YKS Perhekeskeinen suunnitelma Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -teemaverkosto

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Regina Nurmi KL, yliopettaja, koulutuspäällikkö Vaasan ammattikorkeakoulu Koulutuksen tausta Vaasan amk:n

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA TURO-PROJEKTI TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA Potilaita hoidettiin enemmän/ pidempään vuoteessa. Tehtiin enemmän potilaan puolesta asioita. Apuvälineitä oli jonkin verran, mutta Niitä ei osattu

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2019

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2019 August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 019 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN AUGUST-KODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET.1 Fyysiset ja aineelliset olosuhteet..

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS VAMMAISTYÖSSÄ TYÖKOKOUS 28.9.2007

PALVELUOHJAUS VAMMAISTYÖSSÄ TYÖKOKOUS 28.9.2007 PALVELUOHJAUS VAMMAISTYÖSSÄ TYÖKOKOUS 28.9.2007 Ryhmätyö: Palveluohjaus vammaistyössä ja verkostoissa 1. ESITÄ KYSYMYS Palveluohjauksessa on paljon tuttua - mutta sen toteuttamiseen liittyy myös monia

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Työryhmäkysymykset THL

Työryhmäkysymykset THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Systeeminen lastensuojelun toimintamalli Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / POSKE Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt RYHMÄ 1. Työryhmäkysymykset Miten hyvin mallinnuksessa

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin?

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Mirjam Kalland 13.9.2012 Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Yksin kotona? Usein esitetty kysymys Yksin pärjäämisen eetos ja epäily? Palvelujärjestelmän puutteet esimerkiksi

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue Asiakaslähtöisyys Asiakas ainoa

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi. Johanna Perälä

Henkilökohtainen budjetointi. Johanna Perälä Henkilökohtainen budjetointi Johanna Perälä 18.3.2019 Henkilökohtainen budjetointi ja sote-uudistus Tulevaisuudessa sote-palveluita tuotetaan ja käytetään hyvin erilaisessa toimintaympäristössä kuin nyt

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot