Pohjois-Savon tietohallintostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015"

Transkriptio

1

2 Sisältö Strategian kohde Maakunnan ICT-toiminnan toiminta-ajatus ja visio Strategiset muutostekijät Kokonaisarkkitehtuuri merkittävänä muutostekijänä Strategiset painopistealueet Strateginen kärkihankesalkku ja sen toimeenpano Tietohallintostrategian jatkuva kehittäminen 2

3 Strategian kohde Tämä dokumentti kuvaa Pohjois-Savon tietohallintostrategian Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää pitkäjänteinen ja painotettu ICT-palvelujen ja ratkaisujen sekä ICT-toiminnan kuntien palveluita ja maakunnan elinvoimaisuutta tukeva kehittämisohjelma Tarkasteltava strategiakausi:

4 Sisältö Toiminta-ajatus ja visio 4

5 Toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Tietohallintoyhteistyö ja kansallisesti sekä maakunnallisesti yhteentoimivat ratkaisut mahdollistavat kehittyvän, laadukkaan ja kustannustehokkaan kuntapalvelujen tuotannon Visio Maakunnassa on yhtenäisen ICT-tuotannon ja tietohallinnon toimintatapojen avulla toteutettu tehokas ja joustava ICT-palveluympäristö. Palveluympäristö tukee kuntatoimijoiden yhtenäisiä palveluprosesseja ja niiden kehittämistä. Johtopäätökset Visio toteutuu ja täysimääräinen hyöty saavutetaan vain toimintaprosesseja yhtenäistämällä ja kehittämällä Tässä toiminnan kehittäjien ja ICT-asiantuntijoiden tiivis ja systemaattinen yhteistyö on avainasemassa 5

6 Sisältö Strategiset muutostekijät 6

7 IT-toimintaan vaikuttavat strategiset muutostekijät Maakunnan toimintaympäristön muutostekijät ja tarpeet Kuntien palveluihin ja toimintaan vaikuttavat ulkoiset tekijät Maakunnan sisäiset muutostekijät ja tarpeet Kuntien ja Pohjois-Savon sisäiset muutokset ja muutospaineet Ulkoiset, substanssitoiminnan muutostekijät Maakunnan substanssitoiminnan sisäiset muutostekijät IT-toiminnan strategiset muutostekijät IT-toiminnan ulkoiset muutostekijät ja tarpeet IT-ympäristön ulkoiset tekijät, näihin tietohallinnon tulee reagoida tai ottaa ne huomioon IT-toiminnan ulkoiset muutostekijät IT-toiminnan sisäiset muutostekijät IT-toiminnan sisäiset muutostekijät ja tarpeet IT-toiminnan maakunnalliset ja kunnalliset omaehtoiset muutokset ja kehittämistarpeet Ydinajatus: IT-toiminnan arvo perustuu puhtaasti siihen, miten tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti se onnistuu palvelemaan asiakkaidensa varsinaista substanssitoimintaa ja sen kehittämistä. 7

8 IT - ulkoinen Toiminta - ulkoinen Muutostekijäkartta (keskeisimmät ympyröity) Terveydenhuoltolaki Ikärakenteen muutos, eläköityminen Tietohallintolaki Kuntien Tiera Globaalin ja kuntatalouden haasteet Kunta- ja palvelurakenteen uudistukset Kansallinen arkkitehtuurikehitys Julk-ICT Soterakennemuutokset Kansalliset terveydenhuollon palvelut Pilvi ja virtualisointi Palvelujen integraatio, keskittyminen Kuo- Suonenjoki Sote-yht. Oppilashallintojärjestelmä Tietohallintojen kehittyminen Maakunnan Sote-yhteistoimintaalueet ISER Alueelliset Sote-järjestelmät ja rekisterit Alueellisen perusterveydenhuollon kehittyminen Tietohallintoja ICT-palveluntuotantoyhteistyö Turvallisuussuunnitelma Seudullinen kiinteistövalvonta Maakuntaverkko Istekin kehittyminen Toiminta - sisäinen IT - sisäinen 8

9 Uudet muutostekijät toiminta, ulkoinen Kunta- ja palvelurakenteen uudistukset Uuden hallituksen kuntarakenteen uudistamishanke Kuntien palvelurakenteiden muutokset ja strategiat Esim. Kuopion kaupungin strategian mukaan Kuopio tavoittelee asukkaan kuntalaispohjaa Vaikutukset IT-toimintaan: Arkkitehtuurin merkitys korostuu, ratkaisujen yhtenäistyminen Toiminnan ulkoiset muutostekijät Globaali talouskriisi Tämän vaikutukset palvelujen ja kuntatalouden rahoitukseen voivat olla dramaattiset Vaikutukset IT-toimintaan: Varsinaista toimintaa on muutettava ja tehostettava, tämä voi johtaa IT-ratkaisujen merkittävään kehittämiseen. Tämä voi johtaa myös totaaliseen IT-kehittämisen jäädyttämiseen. Tietohallinto voi tukea toimintaa tässä tilanteessa 9

10 Uudet muutostekijät toiminta, ulkoinen Ammattikorkeakoululaitoksen muutokset Mahdolliset rakennemuutokset yhdistyminen Oppilaspaikkojen uudistukset Vaikutukset IT-toimintaan: Suunnittelu laajenee maakunnan rajojen ulkopuolelle, arkkitehtuurisuunnittelun korostuminen, muutoksen hallinnan korostuminen Toiminnan ulkoiset muutostekijät Substanssipalvelujen ulkoistukset Esim. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, terveydenhuollon palvelut, ateriapalvelut, kiinteistöpalvelut Vaikutukset IT-toimintaan: Rajapintojen rooli korostuu. On otettava selvästi kantaa, missä määrin ulkoisten toimijoiden tulee käyttää kuntien järjestelmiä ja missä määrin ne voivat käyttää omiaan. Edellyttää teknisen yhteentoimivuuden lisäksi semanttista (tietorakenteet) ja toiminnallista (prosessit) yhteentoimivuutta, joka tulee selkeästi määritellä 10

11 Uudet muutostekijät toiminta, maakunnallinen ISER neljän sairaanhoitopiirin yhdistämisselvitys Joensuu, Mikkeli, Savonlinna, Pohjois-Savo Käynnissä, ei vielä päätöksiä Vaikutukset IT-toimintaan: Mahdollisesti yksi peruskuntien potilastietojärjestelmä, teknologiset perusratkaisut yhtenäistyvät Itäsuomalainen terveydenhuollon laaja toimija, jolla on yhtenäinen tietohallinto ja palvelut pitkällä aikavälillä Isojen toimijoiden organisaatiomuutokset Kuopion ja SHP:n organisaatiomuutokset sekä prosessikehittäminen Vaikutukset IT-toimintaan: ICT-ratkaisujen tulee tukea toimintaa erilaisissa organisaatiojärjestelyissä, siirtyminen organisaatiokohtaisista prosesseja tukeviin tietojärjestelmiin ja ratkaisuihin Toiminnan sisäiset muutostekijät 11

12 Uudet muutostekijät IT-toiminta, ulkoinen Julk-ICT Esim. uudet palvelut ja hankkeet: vrt. Kuntarekry Vaikutukset IT-toimintaan: Tätä kautta voidaan saada kansallisia ratkaisuja IT-toiminnan ulkoiset muutostekijät 12

13 Uudet muutostekijät IT-toiminta, maakunnallinen Tietohallintopalvelujen integraatio Pohjois-Savon alueelle syntyy kaksi tai kolme mallia, joilla tietohallintoa hoidetaan Itsenäinen tietohallinto, ulkoistettu tietohallinto, yhteinen tietohallinto Vaikutukset IT-toimintaan: IT-palvelujen ja ratkaisumallien yhtenäistyminen, uudenlainen vuoropuhelu tietohallinnon ja ICT-palveluntuotannon välille IT-toiminnan sisäiset muutostekijät 13

14 Sisältö Merkittävä muutostekijä - kokonaisarkkitehtuuri 14

15 Kaikilla on arkkitehtuuria Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa toiminnan ja sen välineiden kokonaisuuksia. Kaikilla organisaatioilla on kokonaisarkkitehtuuri joko se on suunnitelmallinen ja jäsentynyt tai rakentuu tapauskohtaisesti ja satunnaisesti. tämä vai tämä 15

16 Mitä kokonaisarkkitehtuuri (KA) on Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää soveltamalla voidaan kuvata, miten organisaation tai kohdealueen toimintaprosessit, organisaatioyksiköt, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia JHS 179, Kartturi Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri näkökulmien ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen kaikessa toiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämisessä. Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan luoda toiminnallis-tekninen ympäristö, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa, keskeiset komponentit tarvitsee toteuttaa vain kerran (uudelleenkäytettävyys) ja joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan. 16

17 Kokonaisarkkitehtuuri kansankielellä Kokonaisarkkitehtuuri on: Johtamisen väline, jolla johdetaan erityisesti kehittämistä Suunnittelu- ja suunnittelun dokumentointimenetelmä, johon liittyy myös prosessimalli suunnitelmien toteuttamiseksi Suunnitteluväline, jolla varmistetaan sekä sisäinen että sidosryhmien keskinäinen yhteentoimivuus Menetelmä, joka sanoo: Mieti ennen kuin hankit tai teetät uusia ratkaisuja ja malleja, mitä tarkkaan ottaen tarvitaan ja mihin sitä käytetään ja erityisesti onko meillä tällainen jo 17

18 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi määritettävien sähköisen asioinnin palvelujen hyödyntäminen on uuden tietohallintolain mukaan viranomaisille pakollista Laki on hyväksytty Laki on tullut voimaan Soveltaminen Julkisen hallinnon viranomaisten kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen ja kehittämispolku: käynnistys < 6 kk, koko tavoitearkkitehtuurikuvaus < 3v Hyödynnettävä arkkitehtuurimenetelmää ja kansallisia palveluita hankittaessa uusia tietojärjestelmiä ja vanhoja olennaisesti päivitettäessä tai muuten kehittäessä Asetuksissa asetetaan aika, jonka kuluessa saatettava vastaamaan yhteentoimivuuden vaatimuksia viranomaisen on hyödynnettävä kansallisia tai ns. kohdealueen ratkaisuja 2v kuluessa tarkemmasta määräyksestä 18

19 Kansallinen arkkitehtuurin kohdealuejako kunta ei voi jatkaa yksin Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Oikeusturva ja demokratia kohdealueen KA Työ ja elinkeinot kohdealueen KA Liikenne ja viestintä kohdealueen KA Ympäristö ja yhdyskuntarakenne kohdealueen KA Terveys ja hyvinvointi kohdealueen KA Opetus, tiede ja kulttuuri kohdealueen KA Sisäinen turvallisuus kohdealueen KA Puolustus ja ulkosuhteet kohdealueen KA Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtionhallinnon yhteinen konserniarkkitehtuuri Valtiontalous kohdealueen KA Hallinto ja yhteiset palvelut kohdealueen KA Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri 19

20 Arkkitehtuurityön vastuutahot Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri LVM TEM YM OKM Liikenne ja viestintä Työ- ja elinkeino Ympäristöja yhdyskunta -rakenne Opetus, tiede ja kulttuuri STM OM PLM SM Hyvinvointi ja terveys Oikeusturv a ja demokratia Puolustus ja ulkosuhtee t Sisäinen turvallisuus Kaikki keskeiset kohdealueen toimijat ja tärkeimmät sidosryhmät Vastuutahon tehtävät: käynnistää yhteinen KA työ luoda edellytykset yhteisten KA linjausten kehittämiselle ohjata ja johtaa työtä suunnitelman mukaisesti Osallistujien tehtävät: tuoda tarpeet ja tavoitteet yhteiseen KA työhön osallistua yhteisten linjausten tuottamiseen luovuttaa asiantuntijapääomaa yhteistyön toteuttamiseksi 20

21 Organisaation KA Kohdealueen KA JHKA Tietohallintolain KA-velvoitteet Valtiovarainministeriö Huolehtia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista (4 ) Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden kuvausten laatiminen ja ylläpito (4 ) Yhteisten palveluiden ohjaus (4 ) Toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden ohjaus THlain muikaisesti (4 ) Ministeriöt Toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden ohjaus THlain muikaisesti (4 ) Ministeriön on huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset. (8 ) Suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria (7 ) Saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia (9 ) Käytettävä yhteisiä palveluita (11 ) Ministeriön on huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset. (8 ) Suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria (7 ) Saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia (9 ) Käytettävä yhteisiä palveluita (11 ) Julkisen hallinnon organisaatiot Suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria (7 ) Saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia (9 ) Käytettävä yhteisiä palveluita (11 ) 21

22 Arkkitehtuuri on hierarkkista Julkisen hallinnon KA Opetustoimen KA Kuntasektorin KA Perusopetuksen KA Ammatillisen ja lukiokoulutuksen KA Seudun KA Kunnan KA Kunnan opetusta koskevan hallintokunnan KA Tavoitearkkitehtuureja kuvattaessa on oltava tietoinen, mitä on jo ylemmillä päätöksentekotasoilla määritetty, jotta yhteentoimivuus voidaan varmistaa Kuntasektorilla arkkitehtuurien seuranta on erityisen tärkeää 22

23 Arkkitehtuuri perustuu jäsentyneeseen tarpeeseen Suomen maanäytön määräykset Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusarkkitehtuuri Toteutus Kansallinen viitearkkitehtuuri Seudun viitearkkitehtuuri Kuntatoimijan kokonaisarkkitehtuuri Kohdearkkitehtuuri Ratkaisuarkkitehtuuri Toteutettu palvelu ja ratkaisu Arkkitehtuuri varmistaa välineiden palvelevuuden toiminnan tarpeista lähtien, kokonaisuus huomioiden 23

24 Sisältö Strategiset painopistealueet 24

25 Tietohallinnon strategiset painopistealueet A Infran ja yhteisen teknisen valmiuden konkretisointi B Substanssin ja IT-toiminnan yhteistyön kehittäminen C Maakunnan yhteinen kokonaisarkkitehtuurikehittäminen D Sote-sektorin alueellisten ja kansallisten ratkaisujen läpivienti 25

26 Sisältö Strateginen kärkihankesalkku 26

27 Strategiset kärkihankkeet A Infra ja valmiudet Maakunnan ratkaisujen nykytilan täsmentäminen KA-menetelmällä Maakuntaverkon tavoitetilan kuvaaminen KA:lla ja sen toteuttaminen Tele-infran harmonisointi ja toteuttaminen B Substanssin ja ITtoiminnan yhteistyön kehittäminen Kehittämissalkunhallinnan terävöittäminen ja laajentaminen yhteisprojektit ja yhteishankinnat Substanssipäättäjien (liiketoimintasektorit) yhteistyömallin kehittäminen ja käyttöönotto Toiminnan kehittämistarpeiden kokoaminen ja analysointi (liittyy edellisiin) C Kokonaisarkkitehtuuri Maakunnan KA-hallintamallin määrittäminen ja käyttöönotto Maakunnan sähköisen asioinnin viitearkkitehtuurin laatiminen Maakuntatason tavoitearkkitehtuurin periaatetason suunnittelu D Alueelliset ja kansalliset Sotepalvelut Alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisukokonaisuuden ja etenemispolun suunnittelu Kärkihankkeiden lisäksi Pohjois-Savon toimijat tiivistävät yhteistyötä sekä toiminnallisesti että ICT-ratkaisuissa myös koko Itä-Suomen alueella 27

28 Kärkihankkeiden aikataulutus ICT-strategian kärkihanke kuukausi Infra ja valmiudet Alueen ratkaisujen nykytilan täsmentäminen KA-menetelmällä Maakuntaverkon tavoitetilan tarkentaminen ja toteuttaminen Tele-infran harmonisointi ja toteuttaminen Substanssin ja IT:n yhteistyön kehittäminen Kehittämissalkunhallinnan kehittäminen yhteisprojektit ja -hankinnat Substanssipäättäjien yhteistyön kehittäminen ja käyttöönotto Toiminnan kehittämistarpeiden kokoaminen ja analysointi Kokonaisarkkitehtuuri Maakunnan KA-hallintamallin määrittäminen ja käyttöönotto Maakunnan sähköisen asioinnin viitearkkitehtuurin laatiminen Maakuntatason tavoitearkkitehtuurin periaatetason suunnittelu Alueellinen ja kansallinen Sote-kehitys Alueellisen Sote-ratkaisun ja etenemispolun suunnittelu Harmaat pystypalkit toukokuussa kuvaavat maakunnan ICTseminaarin ajankohtaa 28

29 Hankekortit Infra ja valmiudet Alueen ratkaisujen nykytilan täsmentäminen KA-menetelmällä Aikataulu 1/2012 5/2012 Kuvaus Määritetään kunnan toimintoja tukevat tietojärjestelmät ja teknologiavalinnat sekä näiden elinkaaren ja uusimisen tilanne hyödyntäen kokonaisarkkitehtuurimallia. Tuotokset Tämä toteutetaan ns. tiekarttahankkeen tulosten päälle. Tarkempi kuva alueen IT-ratkaisuista ja niiden uusimistarpeesta Maakuntaverkon tavoitetilan tarkentaminen ja toteuttaminen Aikataulu 1/ /2013 Kuvaus Tuotokset Tarkennetaan maakuntaverkon hallinnointia ja sen kautta tuotettavia palveluita. Toteutetaan keskeiset maakuntaverkon toteutukset: Savon kuitu, Istekki Parannettu maakuntaverkko 29

30 Hankekortit Infra ja valmiudet Teleinfran harmonisointi ja toteuttaminen Aikataulu 4/2012 6/2013 Kuvaus Tuotokset Numeroavaruuden yhtenäistäminen, kaikille hankittavissa oleva puhelinkeskus. Mobiilipalveluihin siirtyminen Yhtenäinen teleinfra 30

31 Hankekortit Substanssiyhteistyö Substanssipäättäjien yhteistyön kehittäminen Aikataulu Kuvaus 4/2012 Käynnistetään työ kartoittamalla jo olemassa olevat substanssin yhteistyöryhmät. Arvioidaan ko. ryhmien toiminta ja tarkoituksenmukaisuus sekä tuki IT-järjestelmien kehittämiselle. Määritetään tämän perusteella tarkemmin tapa koota toiminnan tarpeet yhteen. Tietohallinto kehittää omaa rooliaan näissä ryhmissä ja pohtii myös muiden yhteistyötapojen hyödyntämistä. Kehitetään toiminnan avainhenkilöiden yhteistyötä tietohallinnon kanssa sekä keskenään, jotta saadaan parempi kuva toiminnan yhteistyöstä ja kehittämistarpeista Tämä tarvitaan, jotta toiminnan tueksi voidaan kehittää toimivia ja tarkoituksenmukaisia välineitä. Käynnistetään maakunnan ICT-seminaarilla toukokuussa Jatketaan vuosittain. Tuotokset Tässä yhteydessä määritetään myös Pohjois-Savon tietohallintostrategian ohjausmalli Määritelty ja säännöllinen maakunnan toiminnan kehittäjien yhteistyö liitettynä tietohallintoyhteistyöhön 31

32 Hankekortit Substanssiyhteistyö Kehittämissalkunhallinnan kehittäminen ja terävöittäminen Aikataulu Kuvaus Tuotokset 5/2012 Kuntien ja kuntatoimijoiden kehittämissalkun ja ideoiden kokoaminen yhteen. Yhteisprojektien tunnistaminen ja analysointi. Yhteishankintojen toteuttaminen Toiminnan tarpeet on koottu ja priorisoitu Toiminnan kehittämistarpeiden kokoaminen ja analysointi Aikataulu 1/2013 5/2013 Kuvaus Toiminnan kehittämistarpeiden kokoaminen, luokittelu ja priorisointi yhdessä johdon kanssa. Arvioidaan toiminnan kehittämistarpeet kansallisia ja alueellisia arkkitehtuurilinjauksia ja ratkaisuja vasten. Yhteisten kehittämiskohteiden konkretisointi tietojärjestelmien kehittämishankkeiksi, näiden aikataulujen harmonisointi. Tuotokset Käynnistyy jo vuoden 2012 substanssiyhteistyön aikana. Toiminnan tarpeet on koottu ja priorisoitu, näistä on laadittu konkreettiset ITkehittämishankeaihiot 32

33 Hankekortit Kokonaisarkkitehtuuri Maakunnan kokonaisarkkitehtuurinhallinnan käyttöönotto Aikataulu 8/ /2012 Kuvaus KA-perehdytys kuntien johdossa Hallintamallin kuvaaminen ja KA-hallinnan organisointi Arkkitehtuurityön omistaja Toiminnan osallistuminen ja roolit arkkitehtuurityössä Arkkitehtuuriprosessit ja päätöksenteko KA-hallinnan kiinnittäminen alueen kehittämishankesalkkuun (aloitetaan kärkihankkeista) Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttö muissa kärkihankkeissa esim. maakuntaverkko Tuotokset Maakunnan KA-hallintamalli Maakunnan sähköisen asioinnin arkkitehtuurin laatiminen Aikataulu 1/2013 9/2013 Kuvaus Tuotokset Kuvataan KA-menetelmän mukaisesti sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurin Lähtötilanteen ja sähköistettävien palvelujen tunnistaminen Tavoitteet ja arkkitehtuuriperiaatteet Ydinprosessit, päätietolähteet keskeiset rekisterit Looginen tietojärjestelmäpalvelurakenne Maakunnan sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri 33

34 Hankekortit Kokonaisarkkitehtuuri Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin perusteet Aikataulu 10/ /2013 Kuvaus Tuotokset Koko maakunnan kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan periaatetason määrittely Rajaukset ja reunaehdot Sidosarkkitehtuurit ja niiden hyödyntäminen Maakunnan yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet Yhteiset tietoturvaperiaatteet Tämä toimii jatkossa kaiken maakunnan yhteisen kehittämisen pohjana Tavoitearkkitehtuurin periaatteet 34

35 Hankekortit Alueelliset ja kansalliset Sote-ratkaisut Alueellisen Sote-ratkaisun ja etenemispolun suunnittelu Aikataulu 4/ /2013 Kuvaus Selvitetään alueen ja mahdollisesti koko Itä-Suomen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ratkaisukokonaisuuden suunnittelun ja selkeän etenemispolun määrittämisen. Tuotokset Sisältää KANTA-kytkeytymisen koordinoinnin ja tuen. Tähän liittyy myös alue-effica selvitys. Kuva alueen Sote-sektorin ratkaisukokonaisuudesta ja yhdessä määritetty etenemispolku 35

36 Sisältö Strategian toimeenpano ja jatkuva kehittäminen 36

37 Tietohallintostrategian toimeenpano IT-strategian toimeenpanon vastuu Pohjois-Savon liitto ottaa päävastuun Kärkihankkeiden käynnistämisen ja suunnittelun malli Hankkeet käynnistetään aikataulutuksen mukaan Määritetään Pohjois-Savon tietohallintostrategian ohjausmalli, jossa kuvataan: Yhteistyön toteutustavat ja kokoontumisen periaatteet Organisaation ja roolit Kärkihankkeiden tarkennettu: Suunnittelu Vastuutus Resursointi Seuranta Seuranta ja strategian toteutumisen mittarit Dokumentaation säilytys 37

38 Tietohallintostrategian toimeenpano Kärkihankkeiden ohjaaminen niiden ollessa käynnissä Seurataan Pohjois-Savon tietohallintostrategian ohjausmallin mukaisesti Raportointi maakunnan tietohallintostrategian läpiviennistä ja toteutumisesta Ryhmä laatii tiiviin etenemisraportin vuosittain maakuntaliiton johdolle 38

39 Tietohallintostrategian päivittäminen Tietohallintostrategian ja sen kärkihankkeiden tarkistaminen Vuosittain loppuvuodesta sekä keskeisten muutosten yhteydessä tarpeen mukaan Laajempi puolivälin tarkistuspiste asetetaan strategiakauden puoliväliin vuoden 2013 syksyyn Tietohallintostrategia uudistetaan

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Turun seudun KA- koulu

Turun seudun KA- koulu Turun seudun KA- koulu Kurttu-seminaari 2.10.2012 Jaakko Ståhlberg Kokonaisarkkitehtuurit Turun kaupunki jaakko.stahlberg@turku.fi 1 Agenda Taustaa KA- koulun sisältö Osallistujien kommentit: Tavoitteet

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Toimintakertomus VM006:03/2013 366/00.01.00.01/2013 JulkICT-osasto 15.1.2016 JHKA-sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

AKUSTI-foorumin tavoitteet ja toiminta. Tilanne 11/2014

AKUSTI-foorumin tavoitteet ja toiminta. Tilanne 11/2014 AKUSTI-foorumin tavoitteet ja toiminta Tilanne 11/2014 Mitä tarvitaan? Valtio (STM) YHTEINEN KEHITTÄMISSTRATEGIA - yhteiset tavoitteet - toimenpidesuunnitelma pitkälle aikavälille - asiakas / potilas toimenpiteiden

Lisätiedot

AKUSTI-foorumi yhteistyön muotona

AKUSTI-foorumi yhteistyön muotona AKUSTI-foorumi yhteistyön muotona Minna Saario projektipäällikkö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Yhteistyöllä parempaa sosiaali- terveydenhuollon tietohallintoa - verkostoitumista sähköisiä palvelu Kehittämisen

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Jyväskylä 10.2.2015 Kea Kangas-Lång kea.kangas-lang@tiera.fi KARSTULAN KUNTA Copyright Kuntien Tiera Oy 2 Päivän ohjelma Osa 1 perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Esityksen sisältö Tietohallintolaki Julkisen ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurit

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 28.11.2014 LUONNOS keskustelun pohjaksi 18.11.2014 Tuija Raaska, CSC Julkisen hallinnon

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Sisältö Tietohallinnon selkeät rakenteet ja tietohallinnon vastuut: Kuka vastaa kokonaisuudesta? Miten ohjausta ja

Lisätiedot

Digitalisaatio sote- ja maakuntauudistuksessa

Digitalisaatio sote- ja maakuntauudistuksessa Digitalisaatio sote- ja maakuntauudistuksessa Varsinais-Suomen kuntapäivä 17.3.2016 Minna Saario Projektipäällikkö, AKUSTI-foorumi Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Muutoksen lähtökohtia Miten

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen 17.11.2010 VM/HKO/KuntaIT Sitra/Kuntaohjelma Kärkihanke 2 vetovastuu on ollut Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 Jaakko Riihimaa Tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu KA-menetelmistä käytännön KA-työhön

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

JOTI projektisuunnitelma Tieto toiminnaksi

JOTI projektisuunnitelma Tieto toiminnaksi ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1(10) JOTI -määrittely 16.12.2010 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JOTI projektisuunnitelma Tieto toiminnaksi [Type the document subtitle] 11.1.2011 [Type

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikka 2013

Kuntien tietotekniikka 2013 Kuntien tietotekniikka 2013 Kuntien tietotekniikkakartoitus on Kuntaliiton tekemä selvitys kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikasta ja tietohallinnasta. Kysely tuottaa vertailutietoa Kuntaliiton ja kuntien

Lisätiedot

MAAKUNTAVERKKO ESISELVITYKSEN PROJEKTISUUNNITELMA

MAAKUNTAVERKKO ESISELVITYKSEN PROJEKTISUUNNITELMA Pohjois-Savon liitto MAAKUNTAVERKKO Sivu 1 MAAKUNTAVERKKO ESISELVITYKSEN PROJEKTISUUNNITELMA Pohjois-Savon liitto MAAKUNTAVERKKO Sivu 2 1. Tausta Pohjois-Savon liitto rahoitti ajalla 1.2.2006 28.2.2007

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16.-17.11.2009 Minna Laitila, projektipäällikkö (Välittäjä 2009 -hanke) Tiia Järvinen, projektityöntekijä (Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kurttu- seminaari 2.10.2012 Tiina Pesonen tietojohtaja STM Tavoitteet arkkitehtuuri on terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan, siinä tarvittavien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Versio: v. 0.23 20.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto JulkICT-toiminto ICT-johtaja Timo Valli Osastopäällikön sihteeri Maija Haltia Strateginen

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Uudistuva sote. 8.8.2014 Kuopio/KYS auditorio, Keskustelu/Pohjois-Savo Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Uudistuva sote. 8.8.2014 Kuopio/KYS auditorio, Keskustelu/Pohjois-Savo Tarja Kauppila, johtaja, ISO Uudistuva sote 8.8.2014 Kuopio/KYS auditorio, Keskustelu/Pohjois-Savo Tarja Kauppila, johtaja, ISO Normiuudistukset JATKUVA PROSESSI Useita normeja uusitaan (Esim. Sosiaalihuoltoon liittyen/mukaellen Sami

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Sähköisten palveluiden ARKKITEHTUURI- JA RAKENNUSTOIMISTO Terhi Vesanen, johtava konsultti Carita Savin, palveluarkkitehti Muutokset

Lisätiedot