MALLINNUS YRITTÄJÄLOMITTAJAN LIIKETOIMINTAMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MALLINNUS YRITTÄJÄLOMITTAJAN LIIKETOIMINTAMALLI"

Transkriptio

1 MALLINNUS YRITTÄJÄLOMITTAJAN LIIKETOIMINTAMALLI Yrittäjälomittajan liiketoimintamallin suunnittelussa on hyödynnetty Kasvunvara opasta, jonka ProAgria ja Sitra tuottivat ja julkaisivat vuonna Kasvunvara perustuu palvelumuotoiluun korostaen käyttäjälähtöisyyttä ja asiakaskokemusta palvelutuotannon lähtökohtana. Palvelumuotoilun metodia ja Kasvunvara opasta on hyödynnetty erityisesti palvelupolun määrittelyssä, kontaktipisteiden hahmotuksessa, pohdittaessa asiakkaiden rooleja maksajan, päättäjän ja käyttäjän näkökulmasta sekä monialayrittäjän toiminnan suunnittelussa vuositasolla. Lisäksi eväitä on jouduttu hakemaan mallinnukseen myös kauempaa verohallinnon oheista ja päätöksistä sekä lomituspalvelulain uudistuksesta. Haasteena on ollut yhdistää viranomaisten tulkinnat, tulossa oleva lakiuudistus ja todelliset asiakastarpeet palvelun käyttäjälähtöisyyttä unohtamatta. Lomituspalvelu on haastavaa myös sen vuoksi, että kyse on itseohjautuvan palvelun tuottamisesta vailla ulkopuolista työnjohtoa ja tilanteessa, jossa vuorovaikutusta palveluntuottajan ja palvelunkäyttäjän välillä on vähän. Mallinnuksen avulla haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten pystytään tuottamaan suoraan asiakasyrityksen ydinprosessiin kytkeytyvä käyttäjälähtöinen palvelu, joka onnistuakseen edellyttää suurta ammattitaitoa, vastuunottoa ja luottamuksen syntymistä palvelun käyttäjän ja palvelun tuottajan välillä? Millainen on liiketoimintamalli, joka sovittaa yhteen verohallinnon tulkinnat, lain antamat oikeudet ja asiakkaan tarpeet ja on yrittäjälle itselleen kannattava? Tämän mallinnuksen tavoitteena on helpottaa yrittäjälomittajan polkua, yrityksen perustamista ja toiminnan käynnistämistä. Tavoitteena on myös tuoda esille eri vaihtoehtoja tarjota työpanosta ja työllistyä. Lähtötilanne Lomittaja- ja sijaisyrittäjyyden kohdalla työsuhteen ja toimeksiantosuhteen raja on ollut häilyvä ja vaikeasti linjattavissa. Tulkinnallisista syistä johtuen esitämme yrittäjälomittajan yritystoiminnan lähtökohdaksi monialaosaamiseen perustuvaan liiketoimintamallia, joka perustuu monipuoliseen työnkuvaan ja useampiin erityyppisiin asiakkaisiin eli toimeksiantajiin. Yrittäjälomittajan liiketoimintamallia rakennettaessa on yritystoiminnan harjoittamisen toimintatavat rakennettava sellaisiksi, että huomattavat ristiriidat verohallinnon tulkintoihin voidaan välttää. Käsittelemme varsin laajasti toimeksiantosuhteen todellisia tunnusmerkkejä ohjeistaaksemme riittävällä tavalla ja tasolla yrittäjälomittajaksi aikovia liiketoiminnan suunnittelussa ja yrityksen perustamisessa. Lisäksi tuomme erille vaihtoehtoisia tapoja tehdä töitä ja tarjota työpanosta työvoimapulasta kärsiville maatiloille. Samat periaatteet pätevät myös sijaisyrittäjyyteen, joka on tarkoitettu pienyrityksen tukipalveluksi ja yrittäjän työstä irrottautumisen mahdollistajaksi. 1

2 Keskeisiä käsitteitä: Työsuhde: palkatun työntekijän työsopimukseen perustuva työsuhde työnantajaansa, jolloin työntekijä työskentelee työnantajansa lukuun Toimeksiantosuhde: työkorvauksella ja palkkioperusteisesti hankittua ulkopuolista palvelua ja työpanosta, jossa tekijä työskentelee itsenäisesti ja omaan lukuunsa ja jossa työn teettäminen perustuu toimeksiantosopimukseen. Palkka: työnantajan maksamaa ennakonpidätyksen alaista palkkaa työsuhteessa olevalle työntekijälle Työkorvaus: ostopalvelua käyttävän yrityksen/tilaajan maksama työkorvaus ja palkkio yrittäjälle, joka vastaa itse velvoitteistaan (sivukulut, YEL, verot) Toimeksiantaja: tilaaja/ yritys, joka tekee toimeksiantosopimuksen työpanoksesta / palvelun hankinnasta palveluntuottajan (yrittäjän) kanssa Toimeksisaaja: yrittäjä, joka tekee ja tuottaa toimeksiantosopimukseen liittyvän palvelun tilaajalle Toimeksiantosopimus: palvelun tilaajan eli toimeksiantajan ja tuottajan (toimeksisaajan) välinen sopimus Kohtiin 1-12 on tiivistetty ne asiat, joiden osalta toimeksiantosuhde eroaa työsuhteesta ja yrityksen palvelutuotanto palkatun työntekijän tekemästä työstä. Yrittäjälomittajan ja muita sijaispalveluita tarjoavan yrittäjän palvelut perustuvat toimeksiantoihin, toimeksiantosopimuksiin, eli ovat toimeksiantosuhteita, ei työsuhteita. Kiistanalaisimpia kohtia yrittäjälomittajan kohdalla on mm. kohta 5. Lomitustyöhön liittyvä karjanhoitotyö on luonteeltaan sellaista, että omaa kone- ja laitekantaa ei voi missään tapauksessa pitää ehdottomana vaatimuksena. Tämän estävät jo hygieniavaatimukset sekä eläinten ja elintarvikkeiden suhteen. Yrittäjälähtöinen toiminta - Toimeksiantosuhteen tosiasialliset tunnusmerkit 1-12: 1. Toimeksiantosopimus Toimeksiantosuhde voi syntyä verotuksessa vain silloin, kun osapuolet ovat tehneet toimeksiantosopimuksen ja myös osapuolten tosiasiallinen toiminta puoltaa toimeksiantosuhdetta. Jos työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, kyseessä on työsuhde muodollisesta toimeksiantosopimuksesta huolimatta. Liite 5: Toimeksiantosopimus -pohja 2. Työn suorittamisen henkilökohtaisuus ja valinnanvapaus Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja ei välttämättä ole henkilökohtaisesti velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaista työtä, tehtävää tai palvelua. Sen voi suorittaa toimeksisaaja taikka tämän työntekijä tai alihankkija. Päätäntävalta työn suorittajasta on tyypillisesti toimeksisaajalla. Toimeksisaajalla on lähtökohtaisesti oikeus käyttää apulaisia ja sijaista toimeksiantajaa kuulematta. Toimeksisaajalla on toimeksiantajaan nähden myös vastuu siitä, että sovittu työ tehdään loppuun. Jos toimeksisaaja on esimerkiksi sairaana, hän järjestää itse tarvittaessa sijaisen tekemään sovitun työn. Sijainen voi olla toimeksisaajan oma työntekijä tai alihankkija. 2

3 3. Työskentely toimeksisaajan omaan lukuun Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja työskentelee omaan lukuunsa. Hänen tekemästään työstä koituva välitön taloudellinen hyöty tulee siten välittömästi hänen itsensä tai hänen omistamansa yrityksen hyväksi. Toimeksisaaja myös vastaa tyypillisesti itse harjoittamansa toiminnan kustannusten suorittamisesta. Omaan lukuunsa työskentelevälle toimeksisaajalle kuuluu toiminnasta mahdollisesti kertyvä voitto ja toisaalta toiminnan tappiot koituvat hänen vahingokseen. Jos voiton tai tappion mahdollisuus siirretään sopimuksella tai muulla järjestelyllä kokonaan työn teettäjälle, kyse ei ole toimeksiantosuhteesta, vaan työsuhteesta. 4. Työskentelyn itsenäisyys toimeksiantosuhteessa Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja työskentelee itsenäisesti ilman toimeksiantajan johtoa ja valvontaa. Toimeksisaajalla on toimeksiannon luonteesta riippuen mahdollisuus päättää missä, milloin ja miten sopimuksen mukainen työ tehdään. Muutoin kuin kyseistä tehtävää suorittaessaan hän ei ole toimeksiantajan käytettävissä eikä määräysvallassa. Toimeksiantaja voi kuitenkin valvoa toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan, että lopputulos on sopimuksen mukainen. Toimeksiantosuhteen osapuolet sopivat pääsääntöisesti vain työn lopputuloksesta, jolloin työntekopaikka, työvaiheiden ajankohdat ja työn suorittamistapa jää työn suorittajan päätäntävaltaan. Työn suorittaja voi tällöin valita esimerkiksi työn suorittamistavan lisäksi käytettävät menetelmät ja materiaalit. Toimeksiantosuhteessa voidaan toisaalta sopia myös työn suorittamistapaa ja lopputulosta koskevista standardeista ja työmenetelmistä. 5. Työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit toimeksiantosuhteessa Toimeksiantosuhteen luonteeseen kuuluu, että toimeksisaaja käyttää työssään omia työvälineitään ja tarvikkeitaan. Vaatimus omista työvälineistä ja tarvikkeista ei ole kuitenkaan ehdoton. Esimerkiksi ohjelmistosuunnittelua voidaan tietoturvasyistä joutua tekemään toimeksiantajan laitteilla. Toimeksisaajan ei tarvitse omistaa työvälineitä, vaan hän voi hallita niitä myös leasing- tai muun vuokrasopimuksen perusteella. Jotta kyseessä voisi olla aito toimeksiantosuhde, työvälineitä ei kuitenkaan voi pääsääntöisesti vuokrata toimeksiantajalta tai tähän läheisessä intressiyhteydessä olevalta taholta, vaan välineet on vuokrattava ulkopuoliselta taholta. Työvälineiden merkitystä arvioitaessa voidaan myös huomioida työn suorittamisessa käytettyjen työvälineiden laatu ja arvo. Jos työvälineet ovat tyypillisesti yksityistaloudessa käytettäviä ja arvoltaan vähäisiä (esimerkiksi puhelin, kannettava tietokone, internet-yhteys), niiden omistaminen ei ole välttämättä osoitus toimeksiantosuhteen syntymisestä. Toisaalta varsin monet työt ovat luonteeltaan sellaisia, että muita työvälineitä niiden suorittamiseen toimeksiantosuhteessa ei edes tarvita. Erityisesti tiettyyn toimintaan tarkoitettujen ja hinnaltaan arvokkaiden omien työvälineiden käyttäminen on selvempi osoitus toimeksiantosuhteesta. Tietyillä toimialoilla toiminnan harjoittaminen toimeksiantosuhteessa edellyttää käytännössä kalliiden koneiden ja laitteiden hankkimista. Esimerkiksi kuorma- tai linja-auton, taksin, kaivinkoneen taikka muun ajoneuvon tahi työkoneen kuljettaja on tyypillisesti toimeksiantosuhteessa, jos hän omistaa tai riippumattoman kolmannen tahon kanssa tehdyn leasing- tai muun vuokrasopimuksen perusteella hallitsee työssään käyttämäänsä ajoneuvoa tai työkonetta. Jos henkilö ei omista tai hallitse tällaisella toimialalla tarvittavia koneita, laitteita tai kulkuneuvoja, kyse ei voi olla toimeksiantosuhteesta. 3

4 6. Työskentelyn ajankohta ja työaika Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja pystyy lähtökohtaisesti itse vaikuttamaan siihen, milloin työ tehdään. Toimeksiantajalla ei toisin sanoen ole sellaista johto- ja valvontaoikeutta, että toimeksiantaja voisi toimeksiantosuhteen aikana yksipuolisesti määrätä työskentelyn ajankohdan ja työajan. Useimmiten työn tekemisen ajankohta sovitaan kuitenkin toimeksiantajan kanssa yhdessä. Jos toimeksiantoa ei tarvitse tehdä toimeksiantajan tiloissa, toimeksisaaja voi yleensä paremmin itse määrätä työn tekemisen ajankohdan. Toisaalta tietyillä toimialoilla toiminta voi olla osapuolista riippumattomista syistä sellaista, että työ on tehtävä määrättyyn aikaan. 7. Työskentelypaikka Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja voi yleensä päättää, missä työ tehdään. Tyypillisesti työ tehdään toimeksisaajan omissa toimitiloissa. Kyse voi olla omistetusta taikka leasing- tai muun vuokrasopimuksen perusteella hallitusta toimitilasta. Toimeksiantosuhteessa työtä voidaan tehdä myös muualla kuin toimeksisaajan omissa toimitiloissa. Esimerkiksi joillakin toimialoilla työ on luonteeltaan sellaista, että se on tehtävä toimeksiantajan tiloissa. 8. Vastikkeen määräytyminen toimeksiantosuhteessa Toimeksiantosuhteessa maksettavasta vastikkeesta sovitaan yleensä toimeksiantosopimuksessa. Vastikkeen määräytymisperusteet ja määrä ovat osapuolten vapaasti sovittavissa. Korvaus voi perustua esimerkiksi säännölliseen kuukausikorvaukseen, tuntikorvaukseen, kokonaiskorvaukseen (projekti) tai provisiopalkkioon. Monesti sekä työ- että toimeksiantosuhteessa korvauksen maksuperusteet voivat olla samanlaisia, eikä pelkästään korvauksen määräytymisperusteesta voida siten päätellä, onko kyse toimeksiantosuhteesta. Toimeksiantosuhteessa suoritettava korvaus on yleensä työsuhteessa maksettavaa palkkaa suurempi, koska toimeksisaajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksunsa itse. Toimeksiantosuhteessa ei myöskään makseta lakimääräisiä ylityökorvauksia, korvausta sairaus- ja loma-ajalta eikä anneta työsuhteelle tyypillisiä luontoisetuja. Vastike maksetaan yleensä rahana. Myös muunlaisen vastikkeen (esimerkiksi tavarat, palvelut, vaihtotyö) maksaminen on mahdollista, joskin se on tyypillisempää työsuhteelle. 9. Kustannusten korvaaminen toimeksiantosuhteessa Toimeksiantosuhteessa sovitaan lähtökohtaisesti kokonaiskorvauksesta, jolla toimeksisaaja kattaa myös kaikki työn suorittamisesta aiheutuneet kustannuksensa. Toimeksiantajalla ei ole velvollisuutta korvata erikseen kustannuksia, jos siitä ei ole nimenomaisesti sovittu. Toimeksiantosopimuksessa voidaan sopia työn tekemisestä maksettavasta korvauksesta ja sen lisäksi erikseen suoritettavista kustannusten korvauksista. Kokonaiskorvaus voidaan esimerkiksi eritellä työn osuuteen, tarvikkeisiin ja matkakustannusten korvauksiin. Kustannusten eritteleminen sopimuksessa tai laskulla ei yksistään merkitse sitä, että kyseessä ei olisi toimeksiantosuhde. 4

5 10. Vastuu-, takuu- ja vakuutusvelvoitteet toimeksiantosuhteessa Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja vastaa työn lopputuloksesta. Jos tehty työsuoritus poikkeaa sovitusta, toimeksiantajalla on oikeus vaatia toimeksisaajalta sopimuksen mukaista suoritusta ja mahdollisesti korvausta aiheutuneesta vahingosta (reklamaatio-oikeus). Mahdolliset suorituksen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset jäävät tällöin yleensä toimeksisaajan kannettaviksi. Toimeksiantosuhteessa toimeksisaaja saattaa joutua antamaan toimeksiantajalle takuun työn laadusta tai vakuuden mahdollisten korjauskustannusten varalta. Esimerkiksi rakentaja voi antaa rakennustyölle kahden vuoden takuun. Vakuus voi olla esimerkiksi pantattu pankkitalletus tai -takaus. Toimeksisaaja voi olla toimialasta riippuen lain perusteella velvollinen ottamaan toiminnassaan tapahtuvia mahdollisia vahinkoja ja vastuita varten vakuutuksen. Vakuutuksen ottamisvelvollisuus voi myös perustua esimerkiksi toimialan yleisiin sopimusehtoihin. Muista vastuuvakuutus ja oikeusturva! 11. Sopimuksen irtisanominen toimeksiantosuhteessa Toimeksiantosuhde voidaan yksipuolisesti päättää ilman irtisanomisaikaa ja korvausta, jos sopimuksessa ei ole muusta sovittu. Toimeksiantosuhteessa ei sovelleta työsopimuslain ja työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisen ehtoja. Osapuolet voivat siten vapaasti sopia sopimuksen irtisanomisajasta ja purkuehdoista sekä sopimuksen päättämisestä maksettavista korvauksista. Toimeksiantosopimuksen irtisanomisaikaa ja sopimuksen päättämisestä maksettavaa korvausta koskevat ehdot saatetaan määritellä sisällöltään vastaavanlaisiksi kuin työsopimuslain ja työehtosopimuksien määräykset. Pelkästään tällaisten ehtojen perusteella toimeksiantosuhde ei muutu työsuhteeksi. 12. Toimeksiantojen rajoittaminen ja kilpailukielto toimeksiantosuhteessa Toimeksiantosuhteessa toimeksisaajan oikeutta tehdä sopimuksia muiden tahojen kanssa ei ole yleensä rajoitettu. Toimeksisaajalla on toisin sanoen oikeus ottaa vastaan toimeksiantoja myös muilta tahoilta. Toimeksisaajalla on oltava myös tosiasiassa oikeus ottaa vastaan toimeksiantoja muilta toimeksiantajilta. Muut toimeksiannot eivät siten saa johtaa toimeksiantosuhteen päättämiseen. Se, että yrittäjän omat voimavarat eivät mahdollista useiden yhtäaikaisten toimeksiantojen vastaanottamista, ei estä toimeksiantosuhteen muodostumista. Toimeksiantosuhteessa voidaan sopia kiellosta kilpailla toimeksiantajan kanssa. Jos kiellosta ei ole sovittu, toimeksisaajalla on oikeus kilpailla myös toimeksiantajan kanssa. KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN PALVELUN KEHITTÄMINEN PALVELUMUOTOILUN KEINOIN (KASVUNVARA) Keskeisiä käsitteitä: Asiakasarvo muodostuu liiketoiminta-arvosta ja asiakaskokemuksesta. Asiakasarvo määrittelee, kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan palvelusta, kuinka usein hän ostaa sitä ja suositteleeko hän palvelua muille. Palvelumuotoilu on palvelupolkujen parantamista niin, että ne vastaavat entistä paremmin asiakkaiden toiveita, yrittäjän voimavaroja ja edistävät kestävää kehitystä sekä yrityksessä että sen ympäristössä. 5

6 Palvelupolku rakentuu kaikesta siitä, minkä kanssa joudutaan kosketuksiin palvelua tuotettaessa ja palvelua käytettäessä. Kontaktipiste on palvelupolun osa/tila/toimenpide, jossa asiakas kohdataan ja osallistetaan. Tuotteistaminen on palvelun nimeämistä ja selkeää jäsentämistä niin, että määritellään tarkkaan mitä siihen sisältyy. Ansaintalogiikka on suunnitelma ja toimintatapa, jolla toiminnasta tehdään taloudellisesti kannattavaa. Esimerkkinä lomitus maitotilalla: Esimerkkiä luonnosteltaessa on haastateltu tuntilomittajina työskennelleitä henkilöitä ja lomaoikeutettuja maatilayrittäjiä. Haastateltavien näkemys on subjektiivinen, mutta tuo esille sen, kuinka haastatellut kokevat asiat palvelun tuottajina ja palvelun käyttäjinä. Lomittajan nykyinen palvelupolku 1. Tila ottaa yhteyttä lomatoimistoon -> Lomatoimisto nimeää lomittajan. Lomatoimisto ilmoittaa tilalle lomittajan tulosta. Vahvistus. 2. Nimetty lomittaja ottaa yhteyttä tilalle. Alkaa ensivaiheen tiedon hankinta ja valmistautuminen lomitukseen. 3. Perehdytys (suositus), ohjeistus ja sovitaan yhteydenpitotavasta lomituksen aikana. 4. Ydinpalvelun tuottaminen lomaoikeutetulle: karjanhoitotyöt sis. ruokinta, lypsy, puhtaanapito ja juotot. Lisäksi muut sovitut työt. 5. Kuittaus lomituksen suorituksesta tekstiviestinä tai muutoin sovitulla tavalla. Raportointi tilalle tai toiselle lomittajalle, jos lomitus jatkuu. 6. Tila antaa palautteen lomitusjaksosta lomatoimistoon. Lomittajan vaihtoehtoinen palvelupolku 1. Tila ottaa yhteyttä lomatoimistoon -> Lomatoimisto nimeää lomittajan. Lomatoimisto ilmoittaa tilalle lomittajan tulosta. Vahvistus. 2. Nimetty lomittaja ottaa yhteyttä tilalle. Alkaa ensivaiheen tiedon hankinta, ajo-ohjeet ja valmistautuminen lomitukseen. 3. Tapaaminen tilan väen kanssa ennen loimitusta. Perehdytys tilan toimintatapoihin ja hoitorutiineihin yhden työvuoron ajan. Käydään läpi, mitä lomitukseen täsmällisesti kuuluu mukaan lukien mahdolliset seuranta- ja päivystystarpeet. Selkeät yksinkertaiset pikalukuohjeet maitohuoneessa ja navetassa muistin tukena. Hoidossa olevien eläimet on merkitty näkyvästi. 4. Ydinpalvelun tuottaminen lomaoikeutetulle: karjanhoitotyöt sis. ruokinta, lypsy, puhtaanapito ja juotot. Lisäksi muut sovitut työt. Yhteydenpito tilan väkeen sovitulla tavalla lomituksen aikana. Navettapäiväkirja/ Vuoropäiväkirja käytössä, johon lomittaja kirjaa lomituksen aikaiset tapahtumat. 5. Kuittaus lomituksen suorituksesta joko tekstiviestinä, allekirjoitetulla tositteella tms. Raportointi tilan väelle ja toiselle lomittajalle, jos lomitus jatkuu. 6. Tila antaa palautteen lomitusjaksosta lomittajalle ja lomatoimistoon. Ohjeistus: Navettapäiväkirja / Vuoropäiväkirja Pikalukuohjeet muistin tueksi Vuokaaviopohjainen lukujärjestys työviikolle, jossa tilan marssijärjestys ja rutiinit Hätäohje poikkeustilanteiden varalle 6

7 Yrittäjälomittajan palvelupolku ja kontaktipisteet Yrittäjälomittajan palvelupolku perustuu karjatöiden osalta edellä kuvattuun lomittajan vaihtoehtoiseen palvelupolkuun. Palvelumuotoilun näkökulmasta yrittäjälähtöinen lomituspalvelu on haastava tuotteistettava, koska vuorovaikutus asiakkaan kanssa on lomituksen aikana vähäistä. Niin sanottuun asiakaskokemukseen ei päästä kiinni ennen kuin palvelun lopputulosta, hyötyä ja laatua arvioidaan. Palveluntuottaja ei saa juurikaan reaaliaikaista palautetta, jolloin korjausliikkeitä palvelupolun varrella on vaikea tehdä. Jotta lomituspalvelusta saa mahdollisimman käyttäjälähtöisen, edellyttää se hyvin tilakohtaista lähestymistapaa, vapautta määritellä palvelunsisältö tapauskohtaisesti, tarkkaa vastuiden ja valtuuksien määrittelyä sekä suuren määrän luottamusta. Palvelumuotoilussa palvelun käyttäjä on keskiössä. Käyttäjälähtöinen lomitus tarkoittaa asiakashyödyn kytkemistä asiakkaan ydinprosessin (esim. maitotilalla maidontuotantoprosessi) eri vaiheisiin. Tämä tarkoittaa käytännössä lisäpanostusta lomituksen pääpolkuun ruokinta, lypsytyö, puhtaanapito, juotot - ja myös palvelun laajentamista enemmän tilan päivittäisiä töitä sekä sesongin tarpeita vastaavaksi (peltotyöt, navetan pesu, lehmien karvaus, linkous, siivoukset, kuljetukset, rakennustyöt, lastenhoito, muut kotitaloustyöt yms. ) Lomittajan asiakaslupaus ja maatilayrittäjän kokema asiakashyöty kulminoituu mahdollisuuteen irrottautua lomalle ja luottaa tuotantotoiminta ammattilaisen käsiin niin, että taso säilyy, meno jatkuu ja paikat ovat kunnossa. Yrittäjälomittajan on pohdittava asiakkaalle tuotettavaa lisäarvoa tätä laaja-alaisemmin. Yrittäjälomittajan tuottaman palvelun lisäarvo liittyy joustavuuteen, palvelun monimuotoisuuteen sekä erityisosaamiseen, etenkin jos se on helposti kytkettävissä osaksi työsuoritteita. Yrittäjälomittajan rooli on erilainen kuukausi- tai tuntipalkkaiseen lomittajaan verrattuna. Yrittäjälomittaja toimii omaan lukuunsa ja joutuu ottamaan suurta henkilökohtaista vastuuta. Yrittäjyys edellyttää riskinkantokykyä. Vastuun lisääntyessä myös vaatimukset toimeksiantajaa kohtaan kasvavat. Palvelua ei voida tuottaa entisin ehdoin. Toimeksiantosuhteeseen ei kuulu käskytys tai alisteiset suhteet. Yrittäjälomittaja on asiakaspalvelija, mutta ennen kaikkea osaaja, yhteistyökumppani ja luottohenkilö. Jotta palvelu pelaa ja asiakaslupaus toteutuu, täytyy toiminnalla olla selvät pelisäännöt. Tämä edellyttää kotiläksyjä molemmilta osapuolilta. Kotiläksyt yrittäjälomittajalle Tee toimeksiantosopimus. Pohja liitteenä. Pyydä perehdytys. Hyödynnä kirjalliset ohjeet. Dokumentoi. Huolehdi kattavasta vakuutusturvasta Luo itsellesi varahenkilöjärjestelmä! Rakenna ympärivuotisen toimeentulo monitulomallilla ja hinnoittele huolellisesti Kotiläksyt yrittäjälomittajan palveluita käyttävälle tilalle Tee toimeksiantosopimus. Pohja liitteenä. Tee tilalle lukujärjestys eli kirjallinen marssijärjestys koskien tilan viikkorutiineita Tee hätäohje eli kuvaa toiminta poikkeustilanteissa, kirjaa ylös tärkeät puhelinnumerot ja selvitä tarkkaan, mistä löytyvät: o sähköpääkeskus ja sulakkeet o päävesihana ja sulut o varavirtalähteet o yhteystiedot: eläinlääkäri, huolto, naapuriapu o jne Perehdytä! 7

8 Täällä Ossi Moniosaaja, Terve! Otitte yhteyttä. Tarvitsette kuulemma tuuraajaa lokakuussa? Millaisesta urakasta kaiken kaikkiaan on kyse? Joo, lähdetään pariksi viikoksi Thaimaahan räntäsadetta pakoon ja samoilla tulilla päätettiin viettää pyöreitä, kun tulee parikymmentä vuotta yhteistä kakkua täyteen Ma Ti Tilan lukujärjestys Ke Tutustuminen tilan toimintatapoihin. Toimeksiannon sisältö ja vastuut. Toimeksiantosopimus. Perehdytys. Tällaista urakkaa olisi luvassa. Milloin pääsisit käymään ja katsomaan paikat ja työt? To Pe La Su HÄTÄOHJE Päivittäin tehtävät karjanhoitotyöt: ruokinta, lypsy, puhtaanapito, juotot, pesut. Tarkastukset. Kuittaukset. Viikoittain tehtävät juoksevat karjanhoitotyöt. Tilaukset, ilmoitukset, huollot. Tarkastukset. Kuittaukset. Otanpa kuvan tuosta pontevasta lehmävasikasta ja laitan samalla terveisiä täältä räntäsateesta Aasian aurinkoon Tänään lypsyt ok. Isla (180) on kovassa kiimassa ja siemennetty. Lumikki (465) arkoo etujalkaansa. Pitää seurata. Poikimiset Siemennykset Umpeenpanohoidot Ruokinnan muutokset Muut hoidot Muut toimeksiantoon liittyvät työt (muut kuin karjanhoitotyöt). Kuittaukset työsuorituksista. No, miten loma sujui? Täällä hommat pulkassa. Kaksi poikimista, kolme siemennystä, yksi pantu umpeen. Ei erilleen lypsyjä. Kissa sai viisi pentua.. Sopiiko, että laitan palautepyynnön sähköpostissa? Vastailkaa siihen viikon kuluessa. Raportointi Kuittaus ja vahvistus Laskutus Palaute Joo, nyt on lomat taputeltu. Syötiin, juotiin, juhlittiin ja lepäiltiin. Laittele vaan sähköpostia, niin vastaillaan. Missäs ne olivatkaan ne haalarit ja työsaappaat? Yrittäjälomittajan palvelupolku ja kontaktipisteet JÄLKIMARKKINOINTI..soitanpa ja kysyn olisiko avuntarvetta joulunalusviikolla ja miten remppa etenee 8

9 Yrittäjälomittajan liiketoiminnan suunnittelu Lähtökohtana: Yrittäjämäinen asenne, rohkeus ja into Riittävä kysyntä Palvelutarjonta yksittäistä toimialaa ja yksittäisiä toimeksiantajia laajemmalle asiakaskunnalle riippuvuuden ja riskien pienentämiseksi, kysynnän tasaamiseksi ja ympärivuotisen työllistymisen mahdollistamiseksi Pääasiallinen toimeentulo yritystoiminnasta Asiakastarpeista lähtevä tarjonta Omien vahvuuksien ja erityisosaamisen hyödyntäminen yritystoiminnassa 9

10 YRITTÄJÄLOMITTAJAN LIIKETOIMINTA ENSIMMÄISET KYSYMYKSET YDINLIIKETOIMINNAN KUVAUS Yritystoiminnan edellytyksiä arvioitaessa ensimmäisiä kysymyksiä ovat: - Mikä on ideani? Mitä haluan tarjota? - Missä asiakkaani ovat? - Mitä he tarvitsevat? - Mistä he ovat valmiita maksamaan? - Minkä kokoinen markkinani on? - Onko kysyntä riittävää yrittäjälähtöiselle toiminnalle? Yritysidea on näkemys siitä, mitä yritys aikoo tuottaa. Liikeidea kertoo sen, mitä yritys tekee, kenelle se myy, miten se tuo tuotteet ja palvelut asiakkaan ulottuville ja missä markkina-alueella se toimii. Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen liiketoiminnan kuvaus. Liiketoimintasuunnitelman voi tehdä sähköisesti esim. palvelussa. Oma Yritys-Suomi on käyttäjän profiilitietojen mukaan rakentuva sähköinen työtila. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelusta löytyvät pohjat sekä alkavan että toimivan yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun sekä laskelmat ohjeineen. Jos tekstin tuottaminen paperille tuntuu hankalalta, voi kokeilla liiketoiminnan kuvausta Liikeideahiekkalaatikkoon, Liite 1. Tässä mallissa liiketoiminta kuvataan yhdelle arkille. Kuvauksessa keskitytään liiketoiminnan ydinasioihin. Tätä kuvaustapaa kannattaa käyttää, kun kehitetään uutta tuotetta tai palvelua. ASIAKKAAT TYÖVÄLINEET JA RESURSSIT Asiakastarpeita ei kannata olettaa, ne pitää jokaisen palveluntuottajan selvittää. Asiakastuntumaa kannattaa hakea jo liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa. Keitä asiakkaasi ovat? Mitkä ovat asiakaskuntasi todelliset tarpeet? Tässä pohdinnassa auttaa Asiakkaan tunnistaminen tehtävä, Liite 2. Yrittäjäkandidaatin tulee tehdä itsearviointia, selvittää varallisuusasemansa sekä arvioida myös henkistä pääomaansa määrittelemällä Fyysiset resurssit: Toimitilat, koneet ja laitteet, työkalut, kulkuvälineet Henkiset resurssit: koulutus, ammattitaito, erityisosaaminen, muut ominaisuudet Taloudelliset resurssit: varat, velat ja velkojen vakuutena oleva omaisuus Nettovarallisuus = Varat - Velat HINNOITTELU JA TOIMINNAN KANNATTAVUUS Työn oikea hinnoittelu on yritystoiminnan jatkuvuuden edellytys ja edellytys myös sille, että yrittäjä jaksaa työssään. Yksinkertainen Työn hinnoittelu - esimerkki avaa työn hinnoittelun logiikan. Liite 3. Käänteisen tuloslaskelman avulla havainnollistetaan sitä, kuinka paljon tarvitaan myyntiä ja millä hinnalla, jotta yritystoiminta tuo toimeentulon ja kattaa liiketoiminnasta aiheutuvat kulut. Laskelman avulla määritellään yrityksen minimiliikevaihtotarve eli kannattavan toiminnan kriittinen piste. Liikevaihtotarve, myyntibudjetti ja tavoitteet: Liite 4. 10

11 PÄÄOMATARPEET Investoinnit Mitä investointeja täytyy tehdä päästäkseen liikkeelle? Investoinnit tarkoittavat pitkäkestoista käyttöomaisuutta, jotka voivat olla useammalle vuodelle jaksotettavia poiston alaisia tai kertaluontoisia hankintamenoja. Tällaisia ovat koneet, laitteet, kalusto ja yrittäjälomittajan kohdalla esim. auto, puhelin, tietokone + ohjelmistot Käyttöpääoma Mitä kuluja syntyy ensimmäisten toimintakuukausien aikana, joihin tarvitaan käyttöpääomaa? Käyttöpääoma on rahaa, joka tarvitaan päivittäisen toiminnan kattamiseen. Käyttöpääomatarve muodostuu pääosin kiinteistä kuluista. Yritystoimintaa aloitettaessa joudutaan tekemään paljon hankintoja sekä panostamaan merkittävästi mm. markkinointiin. Nämä panostukset tulee huomioida aloitusvaiheen käyttöpääomatarvetta laskettaessa. Rahoitustarve muodostuu edellä mainituista eristä. Laskennan helpottamiseksi aputaulukoita liitteessä 4. RAHOITUS JA TUET ALKAVALLE YRITTÄJÄLLE Finnvera voi rahoittaa alkavaa yritystä yksin tai yhdessä pankin kanssa. Finnvera voi toimia yrityksen ainoana rahoittajana, kun rahoitustarve on korkeintaan euroa. Sitä suurempiin rahoitustarpeisiin tarvitaan lisäksi muita rahoittajia sekä riittävä omarahoitusosuus. https://www.finnvera.fi/liiketoiminnan-aloittaminen/rahoitussuunnittelu Starttiraha TE-toimistojen kautta ohjautuva starttiraha on yrittäjän henkilökohtainen tuki, joka turvaa yrittäjän toimeentuloa yrityksen vakiinnuttamisen alkuvaiheessa. Sitä voidaan myöntää työttömälle tai mm. palkkatyöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. RISKIANALYYSI Riskien tunnistaminen ja vahinkoihin varautuminen ovat asioita, joita yrittäjälomittajan tulee pohtia ja joihin panostaa huolehtimalla vakuutusturvasta, työturvallisuudesta, riittävästä osaamisesta sekä siitä, että saa työn vaatimuksiin nähden riittävän perehdytyksen. Yrittäjän tulee määritellä omalta kohdaltaan Liiketoimintaan liittyvät riskit: Henkilöriskit (yrittäjään liittyvät): Rahoitusriskit, taloudelliset riskit: Vahinkoriskit (omaisuusvahingot, työtapaturmat yms.): Miten riskien toteutuminen voidaan estää ja vahingot minimoida? 11

12 TYÖJÄRJESTYS - YRITYSEN PERUSTAMINEN JA TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYSMUODON VALINTA YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jota usein tarkoitetaan kun puhutaan toiminimestä. Verottaja käyttää yksityisistä elinkeinonharjoittajista nimitystä liikkeen- tai ammatinharjoittaja. Ammatinharjoittajan toiminta perustuu pääsääntöisesti yrittäjän henkilökohtaiseen ammattitaitoon, eikä toimintaan sitoudu merkittäviä pääomia. Liikkeenharjoittaja puolestaan on itsenäinen yrittäjä, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa omaan lukuunsa ja vastaa taloudellisesti omista sitoumuksistaan. Henkilöyhtiöt, joita ovat Avoin yhtiö ja Kommandiittiyhtiö. Avoin yhtiö on itsenäinen oikeudellinen yksikkö. Se perustetaan kahden tai useamman yhtiömiehen tekemällä yhtiösopimuksella. Avoimen yhtiön yhtiömiehinä voi olla joko luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä, kuten muita yrityksiä. Yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja muista velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta. Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, jolla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu hänen sijoittamaansa pääomaan, rahasummaan tai yritykseen sijoittamaansa muuhun omaisuuteen, esim. tuotantovälineisiin. Henkilöyhtiöiltä edellytetään perustamisasiakirjana yhtiösopimusta. Osakeyhtiö on pääomayhtiö, jossa osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomapanoksella. Asianmukaisesti perustettu osakeyhtiö on omistajista erillinen, itsenäinen oikeudellinen yksikkö, joka vastaa omista velvoitteistaan. Osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on euroa. Osakeyhtiön voi perustaa myös yksin. Perustamisasiakirjoja ovat perustamissopimus, yhtiöjärjestys sekä tarvittaessa hallituksen kokouksen pöytäkirja. Osuuskunta on yhä suositumpi yhteisöllinen yritysmuoto, jonka voi perustaa myös yksin. Suosituin osuuskuntatoiminnan muoto ovat avoimet työosuuskunnat, jotka toimivat myös matalan kynnyksen paikkoina kokeilla yrittäjyyttä. Perustamisasiakirjoja ovat perustamissopimus, säännöt, sekä tarvittaessa hallituksen kokouksen pöytäkirja. Kainuussa toimii monia työosuuskuntia, joiden kautta palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Perustamistoimet: Yrityksen perustamisilmoitus tehdään Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (www.ytj.fi). Samalla Y-lomakkeella tehdään ilmoitus kaupparekisteriin ja Verohallinnolle. Lomakkeet: Yksityinen elinkeinonharjoittaja "Toiminimi" Y3 ja henkilötietolomake Avoin yhtiö ja Kommandiittiyhtiö Y2 sis. henkilötietolomake Osakeyhtiö Y1 ja liitelomake 1 sis. henkilötietolomake Osuuskunta Y1 ja liitelomake 2 sis. henkilötietolomake Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Y1 + liitelomake 3 sis. henkilötietolomake. Ilmoitettavat tiedot: Ilmoitetaan nimivaihtoehdot Toiminimeksi ja mahdollinen aputoiminimi. Ilmoitetaan tilikausi ja ensimmäisen tilikauden ajankohta. 12

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä

Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä Muusikko yrittäjänä ja työntekijänä Missä kulkee raja? Suomen Muusikkoyrittäjät ry 2013 Roope Löflund Esipuhe Musiikkialan yrittäjyys on lisääntynyt huomattavasti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Muusikot

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. 2015 ladec.fi

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS. 2015 ladec.fi YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 ladec.fi 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 3 1.5

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa, kevät 2011 Jani Lahti OPINNÄYTETYÖ Logistiikan koulutusohjelma Forssa Työn nimi Kuljetusyrityksen perustaminen

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot