PALVELUTUOTANTOJÄRJESTELMIEN KONSERNIJOHTAMISEN MUUTOKSESTA SUUREHKOISSA KAUPUNGEISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUTUOTANTOJÄRJESTELMIEN KONSERNIJOHTAMISEN MUUTOKSESTA SUUREHKOISSA KAUPUNGEISSA"

Transkriptio

1 Juhani Määttä PALVELUTUOTANTOJÄRJESTELMIEN KONSERNIJOHTAMISEN MUUTOKSESTA SUUREHKOISSA KAUPUNGEISSA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 9/2009

2 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 9/2009 Juhani Määttä PALVELUTUOTANTOJÄRJESTELMIEN KONSERNIJOHTAMISEN MUUTOKSESTA SUUREHKOISSA KAUPUNGEISSA Tutkimus Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun hierarkkisen ja markkinasuuntautuneen palvelutuotantojärjestelmän strategisesta konsernijohtamisesta Tampereen kaupunki 2009

3 Tampereen kaupunki Konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Tietotuotanto ja laadunarviointiyksikkö Aleksis Kiven katu C PL Tampere puh faksi Juhani Määttä ja Tampereen kaupunki Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2009 ISSN ISBN

4 JOHDANTO Tämä tutkimus on jatkoa Oulun sekä Jyväskylän, Tampereen ja Turun kaupunkien tilaaja tuottaja malleja ja markkinasuuntautuneita toimintatapoja koskeville tutkimuksille, jotka Tampereen yliopiston tutkijaryhmät tekivät professori Pentti Meklinin johdolla. Tavoitteena on ollut syventää tutkimuksia erityisesti mallien johtamisen osalta. Tutkijaa kiinnosti henkilökohtaisesti palvelutuotantojärjestelmien strateginen konsernijohtaminen omasta työkokemuksesta ja tutkimustiedon vähäisyydestä johtuen. Pyrkimyksenä oli jäsentää ja ymmärtää omaa ja varsinkin kaupunkien johdon tekemää työtä. Tutkimuksesta on tarkoitus tehdä kaksi raporttia. Tässä raportissa keskitytään kaupunkien tekemiin palvelutuotantojärjestelmiä ja konsernijohtamista koskeviin päätöksiin ja niiden ymmärtämiseen tehtyjen haastattelujen pohjalta. Raportin tavoitteena on palvella käytännön johtamista ja dokumentoida tehtyjä päätöksiä ja niiden perusteluja. Tällöin siitä on tullut luettelomainen, lavea alainen ja osin pinnallinenkin. Tutkimus on kuitenkin tehty sellaisin menetelmin, joiden avulla voidaan aineistosta tehdä toinen tieteellisempi raportti. Tämä on valitettavasti lisännyt tämän raportin vaikealukuisuutta ja sisällöllisiä toistoja. Kiitän haastateltuja kaupunginhallitusten puheenjohtajia, kaupunginjohtajia ja apulaiskaupunginjohtajia arvokkaista tiedoista ja näkemyksistä, jotka auttoivat ymmärtämään kaupunkien päätöksiä, joiden perustelut tärkeimmiltä ja poliittisesti arimmilta osiltaan olivat varsin puutteelliset. Haastattelujen tulokset ovat merkittävästi vaikuttaneet raportin sisältöön, vaikka suoria lainauksia haastatteluista on varsin vähän ja ne on haluttu pitää nimettöminä. Kiitän erityisesti myös tutkimuksen seurantaryhmää ja professori Pentti Mekliniä, joka on ohjannut tutkimusta ja usein osallistunut myös seurantaryhmän kokouksiin. Tutkimuskaupunkien johtamisjärjestelmien käytännön kehittämisestä vastaavista henkilöistä muodostunut ryhmä on ohjannut keskeisille tietolähteille, toiminut esihaastatteluryhmänä, osallistunut täydentävään ryhmähaastatteluun ja antanut arvokkaita ohjeita raportin kirjoittamiseen. Raportissa saavutettiin ainakin kohtuullinen tasapaino ryhmän edellyttämien kaupunkikohtaisten erojen ja tutkijan korostamien yhdenmukaisten piirteiden välillä. Tutkijalla on tarkoitus saada ensi talven aikana, sikäli kun purjehduskiireiltään ehtii, valmiiksi toinen tieteellisempi raportti. Siinä käsitellään aineistoa suppeammin ja tulkitaan sitä instituutioiden taloustieteen avulla. Teoreettisen tarkastelun osuus kasvaa. Toivottavasti sen avulla pystyn paikkaamaan tämän raportin pahimpia puutteita ja syventämään sen sisältöä. Turussa Juhani Määttä

5 SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimustehtävät Teoreettiset lähtökohdat Tutkimuksen eteneminen ja raportin rakenne PALVELUTUOTANNON (KONSERNI)OHJAUKSEN TILANNE 1990 LUVUN ALKUPUOLELLA Kaupunkien keskushallinnon ja sen harjoittaman palvelutuotannon ohjauksen muutoksia ennen 1990 luvun alkua Palvelutuotannon konserniohjauksen tilanne 1990 luvun alkupuolella Valtion hallinnonuudistukset kuntien muutosten lähtökohtina Tutkimuskaupunkien hallinnonuudistukset 1990 luvun alkupuolella Budjetointi ja kirjanpitouudistukset ja tuotannon ohjaus Hallinnonuudistusten, budjetointimuutosten ja laman vaikutukset palvelutuotannon ohjaukseen HIERARKKISEN JA MARKKINASUUNTAUTUNEEN PALVELUTUOTANTOJÄRJESTELMÄN MUUTOKSIA Palvelujen tuotantojärjestelmät 1990 luvun alkupuolella Palvelutuotantojärjestelmien muutoksia tutkimuskaupungeissa Hierarkkisen palvelutuotantojärjestelmän sisäisiä muutoksia ja konsernimaisen rakenteen kehittyminen Markkinasuuntautuneen palvelutuotannon yleistyminen Konsernirakenteen muotoutuminen Markkinasuuntautuneen toiminnan taloudellisia vaikutuksia Hierarkkisen ja markkinasuuntautuneen järjestelmän tuloksellisuus Erilaisia tuloksellisuuskäsitteitä Tilaaja tuottaja malli ja näennäismarkkinat Hierarkkisen ja markkinasuuntautuneen järjestelmän kustannukset Tilaaja tuottajahybridin tehokkuus Yhteenvetoa palvelutuotantojärjestelmien muutoksista ja niiden perusteluista... 87

6 3.4.1 Kaupunkien johdon näkemyksiä muutoksista Tutkimuskaupunkien palvelutuotantojärjestelmien muutokset ja niiden tuloksellisuus STRATEGISEN KONSERNIJOHTAMISEN MUUTOKSIA Kunnan poliittishallinnollinen järjestelmä johtamisen toimintaympäristönä Hierarkkisen järjestelmän johtamisen muutoksia tutkimuskaupungeissa Hallinnonuudistusten vaikutus hierarkian johtamiseen Hierarkkisen järjestelmän konsernijohtamisen muutoksia tutkimuskaupungeissa Hierarkkisen järjestelmän johtamisen yleisiä kehityspiirteitä Yhteenvetoa hierarkkisen järjestelmän johtamisesta Konsernijohtamisen muutoksia Konserniajattelu hallinnonuudistuksissa Konsernijohtamisen muutoksia tutkimuskaupungeissa Konsernirakenne ja johtaminen Konserni johtamisjärjestelmänä Strateginen johtaminen konsernijohdon menetelmänä Strateginen johtaminen toimintaympäristön hallinnassa, tilanne 1990 luvun puolivälissä Tutkimuskaupunkien strategisen johtamisen muutoksia Strategisen johtamisen tutkimuksesta Strategisen johtamisen muutoksista Yhteenvetoa johtamismenetelmien muutoksista Toiminnan, johdon rakenteiden ja johtamismenetelmien muutosten suhteista: johdon näkemyksiä Yhteenvetoa johtamisen rakenteiden ja menetelmien muutoksista PALVELUTUOTANNON STRATEGISEN KONSERNIJOHTAMISEN MUUTOKSIA Palvelutuotannon strategisen konsernijohtamisen tilanne vuosituhannen vaihteessa Hybridiorganisaatio ja konsernirakenne toimintatapojen muutosten seurauksena Strateginen konsernijohtaminen palvelujen järjestämisen ja tuotannon ohjauksessa Markkinasuuntautuneen toimintatavan omistajaohjaus

7 5.1.4 Strateginen konsernijohtaminen hybridiorganisaation ohjauksessa Toimintatapojen strategisen konsernijohtamisen muutoksia tutkimuskaupungeissa 2000 luvulla Muutoksia toimintatavoissa ja hybridiorganisaatiossa Muutoksia palvelujen järjestämisen ja tuotannon ohjausstrategioissa Toimintamalliajattelu toimintatapojen valinnan ja hallinnan välineenä Johdon näkemyksiä palvelutuotannon strategisesta konsernijohtamisesta Palvelutuotannon ohjausjärjestelmien valinta ja hallinta Hybridiorganisaatio ja sen konsernijohtaminen Ohjausjärjestelmän valinta ja hybridiorganisaation tasapaino Toimintatapojen strateginen konsernijohtaminen YHTEENVETOA TUTKIMUKSEN TULOKSISTA Tutkimusprosessi ja käsitteiden tarkistuksia Vastauksia tutkimustehtäviin Tilaaja tuottaja mallin kehittyminen hybridijärjestelmäksi ja hybridiorganisaation muodostuminen Konsernijohtamisen muutoksista ja niiden suhteesta tuotantojärjestelmien muutoksiin Hybridiorganisaation strateginen konsernijohtaminen Yhteenvetoa keskeisistä tuloksista Tutkimuksen arviointia ja pohdiskelua KESKEISET LÄHTEET LIITTEET

8 KUVIOLUETTELO 1. Tutkimusasetelma Palvelutuotantojärjestelmät ja mallit jatkumona sekä tutkimuksen kohdealue Taloudellisen toiminnan järjestelmät ja niiden ominaisuudet Tutkimuskaupunkien palvelutuotantojärjestelmien konsernijohtamisen muutoksia (oletuksia) Suunnittelu markkinat jatkumo Konsernikäsitteistö ja erilaiset palvelutuotantojärjestelmät Tuloksellisuuskäsitteistö Kunnan tuloksellisuusarvion perusnäkökulmat Tilaaja tuottaja mallin keskeisiä piirteitä Järjestelmien hallintakustannukset ja tuotannontekijöiden rajoitukset Konsernijohtamisen ja tuotantojärjestelmien muutosten vuorovaikutus Konsernin rakenne ja toimielimet Kuntakonsernin yksiköt johtamisjärjestelmässä Strategisen johtamisen analyyttinen prosessimalli Tasapainoinen onnistuminen prosessina / HAUS Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Palvelutuotannon konsernijohtaminen vuosituhannen vaihteessa ja Vesteråsin tilaaja tuottaja malli Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden ohjaus Oulussa Palvelujen järjestämis, tuotanto ja kokonaiskustannukset tuotannontekijöiden spesifisyyden funktiona Palvelutuotantojärjestelmien konsernijohtaminen Arvio hierarkkisen, markkinasuuntautuneen ja markkinaehtoisen palvelutuotannon suhteellisista muutoksista Palvelutuotantojärjestelmien konsernijohtamisen kaupungittaisia ja suhteellisia muutoksia

9

10 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat Tampereen yliopiston tutkijaryhmä teki Jyväskylän, Tampereen ja Turun kaupunkien toimesta tutkimuksen niiden toimintamallien uudistushankkeista ja erityisesti tilaaja tuottaja mallien soveltamisesta (Kallio ym. 2006). Vähän aikaisemmin pääosin sama tutkijaryhmä oli tehnyt vastaavan selvityksen Oulun ydinkunta palvelukunta mallista (Martikainen & Meklin, 2003). Tutkimusten yleiset johtopäätökset olivat kaupunkikohtaisista käytännön eroista huolimatta varsin yhdenmukaisia ja ne ovat tämän tutkimuksen keskeisinä lähtökohtina. Tutkimuksissa todettiin, että tilaaja tuottaja malli muuttaa paljon perinteistä hierarkkista toimintatapaa ja luo paineita koko kuntaorganisaation taloudellisten roolien pohtimiseen ja selkeyttämiseen. Tämä koskee palvelujen tilaajan, rahoittajan, tuottajan ja omistajan roolia. Toiseksi kuntien todettiin muuttuneen toiminnallisiksi konserneiksi ja niihin on syntynyt konsernijohto ja sen esikunta, joiden vastuulle luonnostaan kuuluu rahoituksesta ja omistamisesta huolehtiminen. Tutkimuksessa todettiin tilaaja tuottaja mallien yhteydessä käytettävän käsitteistön selkiytymättömyys. Siinä mallit jaettiin sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisessä mallissa tuottajat olivat kunnan budjettitaloudessa olevia organisaatioita ja suhde tuottajiin perustui kumppanuuteen ja/tai sopimuksiin. Ulkoisessa mallissa tuottajina olivat kunnan ulkoiseen konserniin kuuluvat yksiköt, kolmas sektori tai yritykset. Tällöin yhteistoiminta voi perustua kumppanuuteen tai yleisemmin kilpailuttamiseen. Tilaaja tuottaja mallin yhdeksi käynnistäjäksi tutkimuksessa todettiin toimintaympäristön muutos ja sen ennakoitavissa oleva kehitys, jotka synnyttivät muutospaineita hitaasti reagoiviin hierarkkisiin ohjausjärjestelmiin. Mallin avulla pyrittiin kanavoimaan asukkaiden toivomukset ja tarpeet tilaajalautakuntien ja niiden alaisten yksiköiden avulla kunnallisiin palvelujärjestelmiin. Toisaalta jaolla tilaajiin ja tuottajiin tavoiteltiin selkeyttä sisäiseen työnjakoon ja sitä kautta tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Palvelujen tuotteistaminen ja niiden hintojen laskenta todettiin kuitenkin ongelmalliseksi lähinnä seuranta ja laskentajärjestelmien kehittymättömyydestä johtuen. Kaupunkien välistä kustannusvertailua oli vaikea tehdä. Tehtyjen haastattelujen pohjalta tutkimuksessa todettiin, että mallia sovellettaessa: tavoitteet olivat alkuvaiheessa hyvin talouspainotteisia, toiminnan lähtökohtina ovat yhä useammin asiakkuus ja palvelun tarkoitukseen sopiva laatu, suuremmat muutokset tapahtuvat tavassa nähdä työprosessit ja siten joudutaan suunnittelemaan myös työn tekemistä, osaamisen merkitys korostuu mallin jatkuvassa päivittämisessä, 8

11 työnjakoja, keskinäisten sopimusten tarkkuustasoa ja henkilöstön rekrytoitumista joudutaan miettimään aiempaa tarkemmin, yhteistyön luonne muuttuu, siitä tulee kumppanuutta, kustannustietoisuus lisääntyi, konsernijohdon osuus ja omistajaohjaus lisääntyivät, yksityisen ja julkisen toiminnan vertailtavuus, asiakkuuden ymmärtäminen ja markkinoiden haasteisiin vastaaminen paranivat, henkilöstön pelot kilpailutuksesta olivat yleisiä, kokonaisedun näkeminen ja varmistaminen nähtiin ongelmina, luottamushenkilöt korostivat yleisesti valta vastuu suhteiden tarkistamista, johtavat viranhaltijat kiinnittivät huomion kaupunkiin omistajina, konsernijohtamisen lisääntymiseen sekä informaatiojärjestelmien ja keskitetyn asiantuntemuksen käyttöön ja kehittämiseen, henkilöstöryhmien edustajat näkivät mallin kaksijakoisesti: oma työ tulee näkyväksi ja mahdollisuus kehittyä työssä lisääntyy, mutta toisaalta oman työn kilpailukykyisyydestä ja loppumisesta oltiin huolestuneita ja säästöjen nähtiin syntyvän hitaasti, kulttuurisista muutoksista nähtiin keskeisinä henkilöstön asenteet ja toiminta, moniosaaminen, johtajuus ja normipohjan uudistaminen, henkilösuhteet ovat saattaneet huonontua tilaaja tuottajajaossa, liikelaitosten johtamiskäytäntöjen muutos ja johtokuntien jäsenten osaaminen nähtiin keskeisenä tuloksenteon näkökulmasta, ratkaisuina ongelmiin nähtiin, että prosesseja johdetaan uudella tavalla, tietoa välitetään ja oppimisen edellytykset laitetaan kuntoon, tulevaisuudessa poliittiset toimijat näkivät omien uusien valta asemiensa vakiintuvan ja omistajaohjauksen vahvistuvan, viranhaltijat pohtivat konsernijohtamisen vahvistamista sekä toimintaprosessien ja johtamisen ohjausta, henkilöstön edustajat luottivat kuntatyön laadun kantavan kilpailuillakin markkinoilla. Tutkimuksissa nähtiin tilaaja tuottaja mallin soveltamisessa ja edelleen kehittämisessä seuraavankaltaisia pohdittavia asioita: Puoltavia ja vastustavia näkemyksiä esiintyy, koska toimijoiden roolit muuttuvat, kun tilaajaorganisaatioista rakennetaan kuntalaisten tarpeita punnitsevia politiikan foorumeja, liiketoimintaosaamista painotetaan tuotantotoimintojen johtamisessa ja henkilöstöryhmien asema muuttuu uudessa mallissa. Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta uudenlaista ajattelua. Tarvitaan valtakunnan tasoisia muutoksia: lainsäädäntöön edellytettiin tehtäväksi muutoksia (kuntalaki onkin jo muuttunut mallin soveltamista selkeyttävällä tavalla), käsitteistöä on selkeytettävä yhtenäistävällä tavalla ja johdon laskentatoimen kehittämisen tarve on ilmeinen, jotta kunnat osaavat arvioida omaa toimintaansa ja tehdä valintoja. Kunnat joutuvat tutkimusten mukaan pohtimaan mallia kehittäessään ainakin seuraavia kysymyksiä: 1. Avautuvat markkinat? Miten rakennetaan luottamusta ja toimintavarmuutta korostavia toimintamalleja? Onko kumppanuus mahdollista nykymuotoisen lainsäädännön puitteissa? 9

12 2. Poliittisen johtamisen ja kuntaorganisaation johtamisen yhteensovittaminen? Miten tilaajan ja tuottajan poliittinen ohjaus järjestetään? Miten budjetissa asetetaan taloudelliset raamit tilaajille ja miten asiakkaiden tarpeet välittyvät tilaajille? 3. Konsernijohtamisen ja koko kunnan edun arvioinnin vaativuus? 4. Keskitettyjen palvelujen markkinasuuntautunut tai markkinaehtoinen toiminta? 5. Henkilöstön saannin, osaamisen ja aseman varmistaminen ja henkilöstöjohtamiseen panostaminen? Toiminnallisina valmiuksina ja edellytyksinä tilaaja tuottaja malliin siirtymiselle nähtiin: kulttuuristen valmiuksien jo kasvanut muutos, mallin tuoma toiminnan selkeys ja toimintavapaudet, tilaajapuolen paisumisen estäminen ja kuntakonsernin edun turvaaminen ja eri ohjausmallien rinnakkainen ja yhteensopiva kehittäminen, kun kunnat tulevaisuudessa tuottavat palvelunsa itse joko hierarkkisesti tai yhä useammin verkostoitumalla. Tehtyjen edellä kuvattujen tutkimusten lisäksi toinen keskeinen tutkimuksen lähtökohta on ollut tutkijan subjektiivinen mielenkiinto strategiseen konsernijohtamiseen ja erityisesti hierarkkisen ja markkinasuuntautuneen palvelutuotannon ohjauksen eroihin. Sen taustalla ovat omakohtaiset kokemukset johtamisesta, teoreettispohjainen ihmettely ja osallistuminen erilaisiin valtakunnallisiin selvitys ja kehityshankkeisiin. Tältä pohjalta tämä tutkimus keskittyi tilaaja tuottaja mallin ja yleisemminkin markkinasuuntautuneen palvelutuotannon sekä perinteisen hierarkkisen palvelutuotantojärjestelmän muutosten ja niiden rajapinnan tarkasteluun. Huomio kohdistettiin kaupunkien konsernijohdon toimintaan mallien ohjauksessa ja erityisesti strategioiden käyttöön kuntien taloudellisten toimintajärjestelmien konsernijohtamisessa. Lisäksi malliin ja sen johtamiseen liittyvää käsitteistöä jouduttiin selkeyttämään. 1.2 Tutkimustehtävät Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tilaaja tuottaja mallin yleistyminen on muuttanut kaupunkien palvelutuotannon strategista konsernijohtamista. Tarkastelun näkökulma on siis kaupunkien ylimmän johdon, kaupunginhallituksen ja erityisesti kaupungin keskusjohdon, näkökulma. Sitä tarkastellaan lähinnä strategisen johtamisen osalta ja myös keskushallinnon harjoittama operatiivinen ohjaus jätettiin pääosin tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimuksessa tarkastellaan pääasiassa keskushallinnon harjoittamaa varsinaisen tuotantotoiminnan ohjausta. Siinä jouduttiin kuitenkin käsittelemään myös palvelujen järjestämisen ohjausta, koska perinteisessä hierarkkisessa järjestelmässä se on keskeisin tuotannon ohjauksen keino. 10

13 Tutkimuksen toisena tavoitteena oli lisätä ymmärrystä tapahtuneisiin tuotantojärjestelmien ja niiden johtamisen muutoksiin. Muutoksia tarkasteltiin laman jälkeisen runsaan kymmenen vuoden jaksolta ( ). Koska palvelujen tuotantojärjestelmä ja kaupungin johtamisen menetelmät, vaikka ne ovatkin erillisiä systeemejä, vaikuttavat toisiinsa, tarkasteltiin niiden muutoksia ensin erikseen ja vasta sitten yhtenä palvelutuotannon ohjaukseen vaikuttaneena kokonaisuutena. Tutkimuksen kolmantena tavoitteena oli selvittää, miten palvelujen tuotantojärjestelmien ja käytettyjen johtamismenetelmien muutokset ovat vaikuttaneet tuotannon konsernijohtamisen muutoksiin. Ovatko perinteisen hierarkkisen järjestelmän ja uusien markkinasuuntaisten mallien konsernijohtaminen eriytymässä ja kuinka konsernijohto hallitsee muutosta? Tavoitteena oli siis syventää aiemmin tehtyjä tutkimuksia kaupunkien ylimmän johdon näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena oli siis kolme eri ilmiötä. Ensisijaisesti tarkasteltiin palvelutuotannon järjestelmiä taloustieteen näkökulmasta ja toisaalta konsernijohtamisen muutoksia strategisen johtamisen näkökulmasta. Tarkastelut yhdistettiin kolmannessa ilmiössä, tuotantojärjestelmien konsernijohtamisessa. Edellä selostetulta pohjalta muotoiltiin kolme tutkimustehtävää. Ensimmäisessä pyrittiin syventämään aiempia kaupunkien tilaaja tuottaja malleja koskevia tutkimuksia tuotantojärjestelmien ja niiden johtamisen näkökulmasta. Tarkastelun tavoitteena oli selvittää, onko tuotannon kehittämisessä tapahtunut järjestelmätasoisia muutoksia. Toisessa tutkimustehtävässä tarkasteltiin kaupunkien ylimmän johtamisen muutoksia laman jälkeisenä aikana ja selviteltiin tuotantojärjestelmien muutosten ja johtamisen muutosten vuorovaikutusta. Kolmannessa tehtävässä tarkasteltiin erilaisten tuotantojärjestelmien ja niiden ohjauksen konsernijohtamista ja niiden muutoksia erityisesti viime vuosina. Tavoitteena oli selvittää, tapahtuuko erilaisten tuotantojärjestelmien johtamisessa eriytymiskehitystä ja kuinka konsernijohto hoitaa kokonaisuutta ja konsernietua. Tutkimustehtävät muotoiltiin seuraavasti: 1. Mitkä ovat tutkimuskaupunkien hierarkkisen ja markkinasuuntautuneen palvelujen tuotantojärjestelmän merkittävimmät muutokset ja niiden keskeisimmät perustelut 1990 luvun alkupuolen jälkeen? 2. Miten tutkimuskaupunkien keskushallinto ja sen käyttämät johtamismenetelmät ovat muuttuneet samana aikana, sekä miten ja miksi strategisesta konsernijohtamisesta tuli palvelutuotantojärjestelmien keskeinen johtamismenetelmä (johdon näkemysten mukaan)? 3. Miten ja miksi markkinasuuntautuneen palvelutuotannon yleistyminen ja omaksuttu strategisen konsernijohtamisen menetelmä ovat muuttaneet tutkimuskaupunkien palvelutuotantojärjestelmien konsernijohtamista? Tutkimusasetelma muodostui kuvion 1 mukaiseksi. 11

14 Palvelujen tuotantojärjestelmät (konteksti 1) Kaupunkien hierarkkisen ja markkinasuuntautuneen palvelutuotantojärjestelmän muutos (ilmiö ja teema 1) Tutkimustehtävä 1: Mitkä ovat olleet hierarkkisen ja markkinasuuntautuneen palvelutuotantojärjestelmän merkittävimmät muutokset? Niiden keskeisimmät perustelut laman jälkeisenä aikana. Tutkimustehtävä 3: Miten ja miksi markkinasuuntautuneen palvelutuotantojärjestelmän yleistyminen ja omaksuttu strategisen konsernijohtamisen menetelmä ovat muuttaneet tutkimuskaupunkien palvelutuotantojärjestelmien konsernijohtamista? Tutkimustehtävä 2: Miten tutkimuskaupunkien keskushallinto ja sen käyttämät johtamismenetelmät ovat muuttuneet samana aikana sekä miten ja miksi strategisesta konsernijohtamisesta tuli palvelutuotantojärjestelmien keskeinen johtamismenetelmä (johdon näkemysten mukaan)? Kaupunkien strategisen konsernijohtamisen muutos (ilmiö ja teema 2) Kaupunkien keskushallintojen harjoittama johtaminen poliittis hallinnollisessa järjestelmässä (konteksti 2) KUVIO 1 Tutkimusasetelma 1.3 Teoreettiset lähtökohdat Kaupunkien palvelujen tuottamisen muutoksia tarkastellaan taloudellisen toiminnan järjestelmien viitekehyksessä. Perinteisesti järjestelmät on jaoteltu hierarkioihin ja markkinoihin (Coase 1937) sekä niiden välimuotoihin, joista yleisimmin käsiteltyjä ovat hybridit (Williamson 1991), verkostot (Powell 1990) ja yhteisöt. Jaottelu on perustunut lähinnä järjestelmien ohjauksen tai hallinnan (governance) piirteisiin ja ominaisuuksiin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hierarkioiden lisäksi hybridejä, koska kaupunkien soveltama tilaaja tuottajamalli näyttää kehittyvän kohti hybridijärjestelmää. Viime aikoina yleistynyt verkostomainen toiminta on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle vähäisyytensä vuoksi. Verkostojen voi myös katsoa muodostuvan hybrideistä. 12

15 Myös markkinat, markkinaehtoinen toiminta, on tämän tutkimuksen marginaalia, koska kiinnostus kohdistuu hierarkkisen ohjausjärjestelmän ja markkinasuuntaisten mallien, erityisesti tilaaja tuottaja mallin rajapintaan. Tällöin myös lähempänä aitoja markkinoita olevat mallit, kuten säädellyt markkinat ja palvelusetelit, (Voucher) jäävät vähälle huomiolle. Suunnittelu markkinat jatkumolla esitettynä tutkimus keskittyy suunniteltujen markkinoiden ja sopeuttavan suunnittelun raja alueille seuraavan kuvion mukaisesti (vrt. kuvio 5 s. 31). KUVIO 2 Palvelutuotantojärjestelmät ja mallit jatkumona sekä tutkimuksen kohdealue Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä markkinasuuntautunut kaikista niistä palvelutuotantomalleista, jotka ovat hierarkian ja aitojen markkinoiden välissä. Käsitettä käytetään yleisesti ja tässä tutkimuksessa sen käyttöä perustellaan sillä, että se kuvaa muutoksen suuntaa hierarkiasta markkinamekanismien tai sen kaltaisten itsesäätelevien mekanismien hyödyntämiseen. Kun puhutaan tieteellisemmin tilaaja tuottaja malleista, käytetään sen viitekehyksenä yleistä ja väljää näennäismarkkinakäsitettä (ks. luku 3.3.2) tai tarkempaa hybridikäsitettä (ks. luku 3.3). Tilaaja tuottaja mallin tarkastelussa teoreettiseksi viitekehykseksi valittiin hybridijärjestelmä sellaisena kuin Williamson (1991) sen määritteli. Sen keskeiset ominaisuudet ovat autonominen tai yhteistyöhön perustuva sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin sekä sopimuskäytännön erot. Tärkeimpinä menestymisen välineinä tarkastellaan kannustimien ja hallinnollisen kontrollin käyttöä. Hybridikäytännöstä syntyy edellä mainittujen ominaispiirteiden määrittelyn kautta oma rajattu järjestelmänsä, joka voidaan esittää seuraavan taulukon muodossa. 13

16 hallinnan rakenne ominaisuudet markkinat hybridi hierarkia välineet kannustinvaikutukset hallinnolliset kontrollit + + O + + O + + menestymisominaisuudet sopeutuminen (A) sopeutuminen (C) + + O + + O + + sopimuslainsäädäntö O ++ = vahva ominaisuus + = keskivahva ominaisuus O = heikko A = autonominen C = yhteistyöhön perustuva KUVIO 3 Taloudellisen toiminnan järjestelmät ja niiden ominaisuudet (Williamson 1991) Tilaaja tuottaja mallia ja sen tehokkuutta analysoitaessa tarkastellaan, milloin hybridijärjestelmä voi olla tehokkain ja missä määrin sen ominaisuudet sisältyvät kaupunkien malleihin ja käytäntöihin. Tuotantojärjestelmien teoreettista pohjaa tarkennetaan luvussa 3.3. Toinen tutkimuksen viitekehys ovat strategista ja konsernijohtamista koskevat tutkimukset. Palvelutuotannon konsernijohtamiseen vaikuttavat paitsi tuotantojärjestelmät sinänsä, myös käytetyt johtamismenetelmät ja niiden perustana oleva kuntien poliittis hallinnollinen järjestelmä. Johtamisen muutokset ovat siis pääosin riippumattomia tuotantojärjestelmien muutoksista, vaikka nämä vaikuttaisivatkin johtamiseen käytännössä. Järjestelmä ja menetelmäkäsitteitä käytän tässä tutkimuksessa ruotsalaisen yhteiskuntatieteilijän Lennart Lundqvistin määrittelyjen (1987) mukaisesti. Hän jakaa ohjauksen abstraktiotason mukaan järjestelmä, menetelmä, väline ja tekniikkatasoihin. Järjestelmätason asioita ovat esimerkiksi rajanveto politiikan ja talouden välillä, ohjauksen perusmekanismit (hierarkia vs. markkinat ja käskyvalta vs. neuvotteleva sopiminen) ja ohjauksen instituutiot. Menetelmätason (ohjausinformaation ja toiminnan muoto) asioita ovat puolestaan suora vs. epäsuora, spesifi vs. yleinen sekä pelkästään haluttuun lopputulokseen tai myös keinoihin puuttuva ohjaus. Ohjauksen välineet taas ovat edellä mainittujen ominaisuuksien konkretisointeja esimerkiksi lakien, budjettien ja päätösten muotoon. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan järjestelmä ja menetelmätasoista ohjausta. Organisaatiotutkimuksessa käytetään käsitteitä johtamisen rakenteet ja prosessit. Tässä tutkimuksessa käytetty johtamismenetelmän käsite on systemaattisesti määritelty johtamisprosessi. Instituutioiden taloustieteessä käytetty käsite johtamismekanismi sisältää johtamisprosessien lisäksi myös niihin liittyvät rakenteet. Johtamisjärjestelmä käsitettä käytetään käytännössä suurin piirtein samassa merkityksessä kuin mekanismi käsitettä. Järjestelmä käsite on tässä tutkimuksessa rajattu selvyyden vuoksi vain tuotantojärjestelmiin. 14

17 Tutkimuksessa käytetty käsitteistö muotoutui tutkimuksen aikana kaupunkien käyttämien käsitteiden ja teoreettisen tarkastelun yhteensovittamisen tuloksena. Käytetyt käsitteet määritellään tarkemmin asianomaisissa teorialuvuissa (esimerkiksi 3.3) ja kootusti yhteenvetoluvussa 6.1. Konsernijohtaminen määritellään asian tarkastelun yhteydessä luvussa 4.3.3, strateginen johtaminen luvussa ja strateginen konsernijohtaminen luvussa Määrittely tehtiin niin, että se soveltuu nykyisen käytännön lisäksi myös aiempien muutosten tarkasteluun. Tutkimusraportissa käytetään käsitteitä myös epämääräisemmin, tarkasteltavan ajanjakson käytännön mukaisesti. Johtamismenetelmiä tarkastellaan sekä ajallisten muutosten että johtamisen kohteiden, järjestelmien kannalta. Luvussa 4.2 tarkastellaan perinteisen hierarkkisen järjestelmän ohjausta ja luvussa 4.3 tarkastellaan markkinasuuntaisten mallien synnyttämää konsernirakennetta ja sen ohjausta. Luvussa 4.4 tarkastellaan strategista johtamista, joka yleistyi 1990 luvulla toimintaympäristön hallinnan tarpeesta, ja josta kehittyi johtamismenetelmä sekä hierarkkisen että markkinasuuntautuneen palvelutuotannon ohjaukseen. Johtamista tarkastellaan teoreettisella tasolla asianomaisissa edellä mainituissa luvuissa. Tarkastelu jää tässä raportissa varsin yleiselle tasolle. Kriteereinä käytetään johtamisfunktioita tai johtamisnäkökulmia, koska ne ovat keskeinen osa strategisen konsernijohtamisen omaksuttua (BSC mallin mukaista) tavoitteiden asettelua ja niiden toteutumisen arviointia. Toisena kriteeriryhmänä käytetään toimintajärjestelmien muutosten johtamista eriyttäviä (differentioituvia) piirteitä ja johtamisen kokonaisuutta integroivia piirteitä. 1.4 Tutkimuksen eteneminen ja raportin rakenne Tutkimuksen teemana olivat palvelutuotantojärjestelmissä tapahtuneet muutokset viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana. Sen vuoksi määriteltiin kaupunkien asiakirjojen ja tehtyjen tutkimusten perusteella varsin tarkasti muutosten lähtökohtatilanne laman aikana, suurten hallinnonuudistusten jälkeen (luku 2). Myös nykyinen tilanne on pyritty kuvaamaan perusteellisesti, jotta tapahtuneista muutoksista saataisiin kokonaiskuva. Sen sijaan välillä tapahtuneita yksittäisiä muutoksia käsitellään yleispiirteisemmin. Niiden tarkastelun tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä tapahtuneeseen kokonaismuutokseen tutkimustehtävien määrittelemissä asioissa. Koska tavoitteena oli ymmärryksen lisääminen, tarkasteltiin muutoksia niin sanottujen hermeneuttisten kehien avulla (Gadamer 1979). Käytännössä tarkasteltavia kehiä oli viisi. Ensimmäisellä kehällä tarkasteltiin tuotanto ja niiden ohjausjärjestelmien muutoksia (luku 3). Kehillä 2 4 tarkasteltiin johtamismenetelmien muutoksia niin, että kehällä 2 tarkasteltiin hierarkkisen järjestelmän ylintä johtamista (luku 4.2), kehällä 3 markkinasuuntautuneen järjestelmän konsernijohtamisen muutoksia (luku 4.3) ja kehällä 4 strategisen johtamisen muutosta 15

18 konsernijohdon menetelmänä. Kehällä 5 (luku 5) sovellettiin strategista konsernijohtamista varsinaisen palvelutuotannon ohjaukseen ja sen muutoksiin. Kehittäin edettiin seuraavasti. Ensin tarkasteltiin kunkin tutkittavan asian lähtökohtatilannetta (esimerkiksi luku 3.1). Sen jälkeen tutkittiin kaupunkien asiakirjaaineiston pohjalta tapahtuneita käytännön muutoksia (3.2). Sitten syvennettiin syntynyttä kuvaa teoreettisen tarkastelun avulla (3.3). Tehtyjen tarkastelujen yhteenvetona luotiin asianomaista tutkimustehtävää koskeva ajatuskehys, jota testattiin kaupunkien johdon haastatteluilla ja kokonaisuuden perusteella vedettiin johtopäätöksiä ja määriteltiin kyseessä olevan tehtävän tuloksia (3.4). Käytännössä hermeneuttisella kehällä empiirinen aineisto ja teoreettinen tarkastelu lomittuvat useampaan kertaan asianomaisella kehällä liikuttaessa. Tutkimusraportin rakenteessa tämä on johtanut sellaiseen kiusallisen ongelmaan, että samoja asioita käsitellään useampaan kertaan hieman eri muodossa. Samaa empiiristä aineistoa tulkitaan yhteenvetoluvuissa hieman eri tavoin kuin käytännön muutoksia kuvaavissa luvuissa. Haastattelut tehtiin niin sanottuina puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa haastateltaville lähetettiin etukäteen haastatteluteemat, niihin liittyvät keskeiset käsitemäärittelyt ja luettelo niistä päätöksistä, joiden pohjalta teemat oli luotu. Haastateltavat voivat käsitellä teemojen puitteissa tärkeäksi kokemiaan asioita varsin vapaasti. Tarvittaessa esitettiin täydentäviä lisäkysymyksiä, joita ei etukäteen lähetetty haastateltaville. Liitteessä 1 on esitetty haastatteluteemat ja niitä täydentävät lisäkysymykset (5). Teemoista kaksi viimeistä yhdistettiin käytännön syistä. Haastateltaviksi valittiin kaupunginhallitusten puheenjohtajat, kaupunginjohtajat, markkinasuuntautuneesta toiminnasta vastanneet apulaiskaupunginjohtajat ja strategisesta kehittämistoiminnasta vastanneet johtavat viranhaltijat (liite 2). Viimemainitut osallistuivat myös haastatteluteemoja 3.1 ja 3.2 koskevaan ryhmähaastatteluun syyskuussa Muut haastattelut tehtiin vuodenvaihteessa Haastattelut perustuivat kaupunkien asiakirjaaineistoon, josta oleellisimmat on esitetty liitteessä 3. Muutoksia tarkasteltaessa tehtiin aluksi kokemusperäisen tiedon ja asiakirjojen alustavan tarkastelun perusteella eräänlaisia esiolettamuksia palvelujärjestelmien, johtamismenetelmien ja tuotannon konserniohjauksen muutoksista, joita sitten tarkennettiin empiirisen aineiston ja teoreettisen tarkastelun pohjalta. Tällaisia muutosten suuntaa ja suhteita koskevia olettamuksia on esitetty kuviossa 4. Tästä tutkimuksesta on tarkoitus tehdä kaksi tutkimusraporttia. Tässä kaupungeille tehdyssä raportissa tarkastellaan käytännön muutoksia varsin yksityiskohtaisesti ja teoreettinen tarkastelu on supistettu muutosten ja käytettyjen käsitteiden ymmärtämisen kannalta välttämättömään. Toisessa raportissa teoriaa ja käsitteitä on tarkoitus käsitellä perusteellisemmin ja empiriaa pelkistetymmin. 16

19 HIERARKKINEN JÄRJESTELMÄ TUTKIMUSTEHTÄVÄ 1 PALVELUJEN TUOTANTO JÄRJESTELMÄN RAKENTEEN MUUTOS (luku 3) MARKKINASUUNTAUTUNUT JÄRJESTELMÄ MARKKINAT LAMA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 3 PALVELUTUOTANNON STRATEGISEN KONSERNIJOHTAMISEN MUUTOS (luku 5) MARKKINAOHJATTU TUOTANTO MARKKINASUUNTAUTUNUT OHJAUS TUOTANNON STRATEGINEN KONSERNI JOHTAMINEN HIERARKKISESTI OHJATTU TUOTANTO TUTKIMUSTEHTÄVÄ 2 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN JOHTAMINEN KONSERNIJOHTAMISEN JA SEN KOHTEIDEN SEKÄ STRATEGISEN JOHTAMISEN MUUTOS TUOTANNON JOHTAMINEN TUOTANNON STRATEGINEN JOHTAMINEN YHTEISÖJOHTAMINEN strateginen johtaminen VIRANOMAISTEHTÄVIEN JOHTAMINEN KUVIO 4 Tutkimuskaupunkien palvelutuotantojärjestelmien konsernijohtamisen muutoksia (oletuksia) 17

20 2 PALVELUTUOTANNON (KONSERNI)OHJAUKSEN TILANNE 1990 LUVUN ALKUPUOLELLA Ennen kuin tämän tutkimuksen lähtökohtaa, 1990 luvun hallinnonuudistuksia, tarkastellaan, on syytä lyhyesti käydä läpi lähtökohtien taustaa. Luvussa 2.1 tarkastellaan pitkittäisleikkauksena keskushallinnon muutoksia ja sen harjoittaman tuotannon ohjauksen muutoksia (harvojen asiaa sivunneiden tutkimusten ja omien kokemusten pohjalta). Tämän historiallisen katsauksen lisäksi luvussa tarkastellaan poikittaisleikkauksena lyhyesti hallinnonuudistuksen taustalla olleita yhteiskunnallisia muutoksia ja valtion toimesta tehtyjä hallinnonuudistuksia, jotka loivat edellytykset ja virikkeet kuntien vastaaville muutoksille. 2.1 Kaupunkien keskushallinnon ja sen harjoittaman palvelutuotannon ohjauksen muutoksia ennen 1990 luvun alkua Suomessa kuntien hallintoa on ohjattu viime vuosiin saakka hyvin yksityiskohtaisesti lainsäädännöllä. Johtaminen on taas ollut sidottua hallinnon muotoihin. Kuntia koskevia lainsäädäntömuutoksia voidaankin pitää niiden johtamisen toimintaympäristön merkittävimpinä muutoksina. Sinisalmi, jonka väitöskirjan (1999) pohjalta hallinnon vanhoja muutoksia lähinnä tarkastellaan, on jakanut johtamisympäristön muutokset kahteen jaksoon: vuosiin ja vuodesta 1977 eteenpäin. Niin tärkeänä hän pitää kunnallislain muutoksia (ja hyvinvointipalvelujen tuotannon kasvua). Myös vuoden 1995 kuntalakia voidaan pitää johtamisen kannalta merkittävänä toimintaympäristön muutoksena. Mutta kaikki kunnallislakien muutokset eivät olleet merkittäviä johtamisen kannalta. Vuoden 1948 lakimuutos on lähinnä kuntia koskevien lakien koonnos. Keskushallintojen muutoksia. Vuoden 1927 kunnallislain muutos oli myös reagoimista toimintaympäristön muutoksiin, vaikka virallisesti korostettiinkin hallinnon sisäisiä syitä. Lakiuudistusta valmistelleen komitean keskeisimmät ehdotukset olivat: kaupungin edustusta ja hallinnon johtoa sekä toimeenpanoa ja valtuustossa käsiteltävien asioiden valmistelua varten luodaan kokonaan uusi elin, jota kutsutaan kaupunginhallitukseksi ja maistraatilta poistetaan sille kuuluvat kunnallishallinnolliset tehtävät ja yleinen valmisteluvaliokunta ja rahatoimikamari lakkautetaan. Taustalla oli kuitenkin merkittävä toimintaympäristön muutos, politiikan voimasuhteiden muuttuminen. Kansalaissodan traumojen jälkeen haluttiin kenties poliittisen ja kansanvaltaisen valtuuston vastapainoksi vahva kaupunginhallitus ja johtaja. Muutosta ei nähty ongelmallisena, sillä suurimmissa kaupungeissa ei kansanvallasta niiden keskushallintojen uudistamisen yhteydessä käytetty yhtään puheenvuoroa. Se sai väistyä voimallisesti korostetun hallinnon tehokkuuden tieltä luvulla tehokkuus, keskitys ja johdonmukaisuus olivat kunnalliselämää koskevassa keskustelussa yleisinä tavoitteina. Kunta nähtiin jo tuol 18

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous. Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos

Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous. Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos ARTTU PARAS-arviointitutkimusohjelma 2008-2012 Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos prof. Pentti Meklin, prof. Jarmo Vakkuri, prof. Lasse Oulasvirta ja dos. Olavi

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa?

Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa? Miten luottamushenkilöt voivat vahvistaa kunnan elinvoimaa ja henkistä pääomaa? Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sakari Möttönen Strategiajohtaja, dosentti Jyväskylän kaupunki Itsehallinnollinen lähtökohta Kunnallinen

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys

Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyys aupunginjohtaja Matti ennanen 11.1.2010 1 ehdyt päätökset 2009 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinopolitiikan toteuttamista vastaavan uuden liikelaitoksen perustaminen,

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Palvelujärjestelmän ongelmia (Ala-Nikkola & Sipilä 1996) Palvelut ja etuudet ovat joustamattomia

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Tuotannon johtaminen Oulun ja Tampereen tilaaja-tuottajamallissa

Tuotannon johtaminen Oulun ja Tampereen tilaaja-tuottajamallissa Tuotannon johtaminen Oulun ja Tampereen tilaaja-tuottajamallissa Tiivistelmä selvityksestä Miika Mielityinen 4.6.2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimusta varten haastateltiin Tampereella ja Oulussa viisi tuotannon

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi

Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pelastuslaitoksen johtokunnan itsearviointi Pvm. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2010 kokouksessaan Hyvä hallintotapa -asiakirjan suosituksena Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Luvun / sektion otsikko Ketterät kunnat selviävät tulevaisuuden haasteista

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Toimintakykyiset kuntakonsernit

Toimintakykyiset kuntakonsernit Kuntajohtajapäivät Espoossa 22.-23.8.2013 Teema 2. Kuntakonsernin ja yhteistoimintaorganisaatioiden ohjaus Avauspuheenvuoro: Toimintakykyiset kuntakonsernit Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Kunnan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

Itsearviointi suunnannäyttäjänä

Itsearviointi suunnannäyttäjänä Arvioinnin moninaisuus mm. Hankkeen johtaminen, talous ja hallinto Hankkeen tulokset vs. kirjatut tavoitteet Hankkeen vaikutukset (työntekijät: mm. osaaminen, jaksaminen, työhyvinvointi, asiakkaat, organisaatio,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi?

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? 19.4.2012 Kuntatalo, Helsinki KT Kuntatyönantajat Erityisasiantuntija Jari Salomaa, Oy Audiapro Ab jari.salomaa@audiapro.fi 045 671 2322 Esitykseni

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Jari Stenvall. HTT, Tutkimusprofessori Tampereen yliopisto

Jari Stenvall. HTT, Tutkimusprofessori Tampereen yliopisto Jari Stenvall HTT, Tutkimusprofessori Tampereen yliopisto Julkinen talous tienhaarassa (2010) ulkoisen talouden kestävyysongelman mittavuuden vuoksi sen korjaaminen edellyttää koko vuosikymmenen eli kaksi

Lisätiedot

Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta

Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta Kuntamarkkinat 12.9.2012 14.45-15.00 Kuntien konsernijohtamisen kehittämisen kärjet ja kehittämistyö Kuntaliitossa Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen

Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen Juhani Määttä Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen Acta-väitöskirja ACTA 221 Juhani Määttä Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen Tutkimus Jyväskylän,

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Heikki Harjula Organisoinnin ja johtamisen linjauksia 1 Kunnilla oltava edelleen laaja mahdollisuus toteuttaa

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Työvaliokunnan kokous 11.11.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 12.11.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä kuntien oma päätös-

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen Henkilökunnan osallistuminen Ensimmäinen kysymys : Miten tilaaja tuottaja-mallia tulisi kehittää tai mitä sen tilalle?

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Kuntalaisfoorumi Uuden sukupolven organisaatio 4.10.2010 Veijo

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM 2017 30.5.2017 tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA Omistajaohjaus Omistajaohjauksella tarkoitetaan

Lisätiedot