KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 4. Kuntalaki

2 KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMISEN PERIAATTEET 1. TARKOITUS Tämän asiakirjan tarkoituksena on selkeyttää poliittisen ja ammatillisen johdon keskinäistä ja sisäistä työnjakoa. 2. PÄÄPERIAATTEET Keuruun kaupungin johtaminen perustuu luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisvastuuseen, keskinäiseen luottamukseen ja sovittuun työnjakoon. Kaikki organisaatiossa mukana olevat henkilöt sitoutuvat toimimaan Keuruun kestävän kehityksen ja sen asukkaiden hyvinvoinnin hyväksi. Virallinen työnjako määritetään tarkemmin johtosäännössä (KuntaL 16 ). Luottamushenkilöorganisaation tehtävä on ylimmän päätösvallan käyttäminen. Viranhaltijaorganisaation tehtävä on asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Luottamushenkilöiden tehtävänä on asettaa tavoitteiden kautta kaupungin kehittämiselle selkeät suuntaviivat ja tahtotila sekä toteuttaa tämän mukaisesti määrittelemäänsä linjaa päätöksenteossa. Tämä vaatii arvovalintoja ja priorisointia taloudellisten resurssien rajallisuudesta johtuen. Viranhaltijajohdon tehtävänä on tuoda keskusteluun tietoa ja arvioita toimintaympäristön muutoksista.

3 3. KAUPUNGINVALTUUSTON TOIMINTA Kaupunginvaltuusto on Keuruun kaupunkiorganisaation ylin päättävä toimielin. Valtuusto tekee päätökset tärkeimmistä periaatteellisista asioista. KuntaL 13 Valtuuston tehtävät Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee: 1) päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista; 2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista; 3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio 4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 9) valita tilintarkastajat; 10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä 11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Valtuusto osallistuu asioiden valmisteluun valtuustoseminaarien, tiedotustilaisuuksien ja opintomatkojen välityksellä. Valtuutetuilla on oikeus saada valmisteluun liittyvää tietoa ja mahdollisuus seurata valmistelun etenemistä eri hallintoportaissa. Valtuuston kokouksissa voidaan järjestää aihekohtaisia keskusteluja alustuksen pohjalta. Kaupunginjohtaja voi pitää ajankohtaiskatsauksia valtuuston kokouksissa. Kuntalaisille järjestetään kunnan asioihin liittyvä keskustelutilaisuus kerran vuodessa huhtikuussa.

4 4. KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA Kaupunginhallitus vastaa lain ja kaupungin johtosäännön asettamissa rajoissa operatiivisesta päätöksenteosta. KuntaL 23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Hallitus osallistuu asioiden valmisteluun iltakouluseminaarien, tiedotustilaisuuksien ja opintomatkojen välityksellä. Kaupunginhallituksen tehtävänä on tukea kaupunginjohtajaa konsernijohtamisessa sekä sopia kaupunginjohtajan kanssa seuraavan vuoden tärkeimmistä tavoitteista. 5. LAUTAKUNTA JA LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA KuntaL 17 Kunnan toimielimet Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 :ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. Valtuusto voi lisäksi asettaa: 1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten; sekä 2) johtokuntia liike- tai muun laitoksen taikka tehtävän hoitamista varten. Kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Lautakunta vastaa lain ja johtosäännön asettamissa rajoissa oman toimialansa operatiivisesta päätöksenteosta. Lautakunta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Liikelaitoksen johtokunta raportoi hallitukselle kaupungin johtosäännön perusteella.

5 6. PUHEENJOHTAJISTO Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto (6) sekä kaupunginjohtaja voivat kokoontua erityisen tärkeissä asioissa ilman virallista kokouskutsua. Koollekutsujana voi toimia valtuuston puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja toimii puheenjohtajiston pöytäkirjanpitäjänä. Puheenjohtajiston kokouksien tarkoituksena on muodostaa äkillisissä tilanteissa tai erityisen tärkeissä valmisteluasioissa kaupungin poliittinen kanta. Päätöksenteko tapahtuu johtosäännön mukaisessa toimielimessä. 7. VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA Valtuuston puheenjohtaja on kaupungin ylin luottamushenkilö. Valtuuston puheenjohtajan tehtävät on määritelty Kuntalaissa ja kaupungin hallintosäännössä. 8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA Hallituksen puheenjohtajan tehtävät on määritelty Kuntalaissa ja kaupungin hallintosäännössä. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan matkalaskut ja vuosilomat. 9. KAUPUNGINJOHTAJA Keuruulla kaupunginjohtaja on ylin viranhaltija. Kuntalain 24 :ssä kunnanjohtajan roolista mainitaan seuraavaa: Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan. Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tämän asiakirjan kohdissa sovitaan kaupunginjohtajan työn ja virkasuhteen sisällöstä sen lisäksi, mitä lainsäädäntö ja KVTES yms. määräävät.

6 9.1. KAUPUNGINJOHTAJAN PALVELUSUHTEEN EHDOT Kaupunginjohtaja on otettu toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Kaupunginjohtajan palkkaukseen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin palvelussuhteeseen liittyviin ehtoihin sovelletaan yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta, eläke-edut ovat KuEL:n mukaan. Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan palkasta ja työhön liittyvistä mahdollisista kulukorvauksista sekä tarvittaessa suhdetoimintaan liittyvistä säännöistä. Palkkauksen kilpailukykyisyydestä huolehtii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Vertailua suoritetaan vastaavan kokoluokan ja konsernirakenteen kuntiin sekä muun julkisen sektorin johtajien palkkaukseen. Palkkaa arvioitaessa otetaan huomioon toimintaympäristön haasteellisuus. Kaupunginjohtajan palkkaa tarkastellaan kerran vuodessa tavoitekeskustelun yhteydessä. Osaamisen ja tietotaidon ylläpitämiseksi sekä johtamisen kehittämiseksi kaupunginjohtajalla on oikeus ja velvollisuus pitää ammattitaitonsa ajan tasalla ja osallistua koulutuksiin oman harkintansa mukaan KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT, TYÖN PAINOPISTEET JA ARVIOINTI Kaupunginjohtajan tehtävät määräytyvät Kuntalain mukaan (KuntaL 24 ). Kaupunginjohtajan keskeisimmät tehtävät ovat: 1. kaupunginhallituksen esittelijänä toimiminen 2. operatiivinen konsernijohtaminen 3. kuntastrategian laatiminen ja vuosittainen ylläpito 4. kaupungin kehittämistoiminnan johtaminen yhteistyössä KeuLink Oy:n toimitusjohtajan kanssa 5. kaupungin puhevallan käyttö ja edun valvominen neuvotteluissa 6. kaupungin talouden, palvelurakenteen ja hallinnon kehittäminen 7. kaupungin henkilöstöorganisaation ja talouden johtaminen 8. kaupungin suhdetoiminnan ja tiedotustoiminnan johtaminen 9. kuntayhteistyö 10. kaupungin eri yksiköiden toiminnan ja talouden valvonta. Kaupunginjohtaja toimii virkatoimissaan niin, että hän on tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten ja poliittisten ryhmien käytettävissä. Kaupunginjohtajalla on velvollisuus pitää kaupunginhallitus ajan tasalla kaikissa sen päätäntävaltaan kuuluvissa tai muutoin kaupungin kannalta merkittävissä asioissa. Kaupunginjohtajan onnistuminen työssään arvioidaan vuosittain toukokuussa käytävien tulos- ja tavoitekeskustelujen perusteella.

7 Tulos- ja tavoitekeskusteluissa kaupunkia edustavat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja kuitenkin niin, että ryhmässä on edustettuna vähintään yksi edustaja kaikista hallituksessa olevista poliittisista ryhmistä. Tulos- ja tavoitekeskustelut käydään kaupungin edustajien ja kaupunginjohtajan välillä luottamuksellisesti. Tulos- ja tavoitekeskustelun valmistelee kaupunginhallituksessa käydyn evästyskeskustelun pohjalta tehtävään nimetty neuvotteluryhmä. Keskustelussa sovitaan myös seuraavan vuoden työn keskeiset painopistealueet LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA SIVUTOIMET Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa vastaan kaupungin ja/tai tehtävänsä kannalta hyödyllisiä luottamustoimia sekä sellaisia hänen ammattitaitoaan kehittäviä luottamustoimia, joista ei ole haittaa viranhoidolle. Mahdollisen sivutoimen kohdalla kaupunginjohtajan suhteen noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännöksiä ja kaupungin johtosääntöä PALVELUSSUHTEEN IRTISANOMINEN Mikäli kaupunginjohtajan virkasuhde irtisanotaan työnantajan toimesta Kuntalain 25 :n perusteella, kaupunginjohtajalle maksetaan normaalin irtisanomisajan palkan lisäksi 18 kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus. 10. ASIAKIRJAN ARVIOINTI Valtuusto suorittaa johtamisperiaatteiden arvioinnin valtuuston kolmannen toimintavuoden aikana. 11. HYVÄKSYMINEN Tämä asiakirja on hyväksytty Keuruun kaupunginvaltuustossa :ssä 49.

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS

LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS Tällä kunnanjohtaja Hannele Mikkasen ja Liperin kunnan välisellä johtajasopimuksella sovitaan poliittisen ja ammatillisen johdon

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN RAPORTTI Hyväksytty Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta 13.10.2011 PIRKKALAN KUNTA Suupantie 11, 33960 Pirkkala 03 565 24000 www.pirkkala.fi Taitto ja piirrokset:

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KONSERNIOHJE Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo 1. NAKKILAN KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA...2 2. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 3. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA...2

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot