Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pitkät portaat, korkeat kynnykset"

Transkriptio

1 Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät

2 SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS LÄHTI?...6 LINKIN TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT...7 PITKÄT PORTAAT TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN NYKYTILANNE...9 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY MITÄ EHKÄISTÄÄN?...9 LAHTELAINEN TOIMIJAKENTTÄ...11 AIKAISEMMAT DOKUMENTIT...13 KUKA TEKEE, MITÄ TEKEE?...16 YHTEISTYÖ JA TYÖNJAKO...27 TULEVAISUUS...29 TULEVAISUUS VASTINETTA RAHOILLE?...39 TYÖKOKEMUSTA JA TUKEA TYÖPAJATOIMINNASTA...41 TYÖTÖN PUHUU KUULEEKO KUKAAN?...42 PITKÄT PORTAAT JOHTOPÄÄTÖKSIÄ...44 KORKEAT KYNNYKSET...46 KETKÄ VASTASIVAT AINEISTON KUVAUS...47 ASENNEKYNNYS AJATUKSIA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDESTÄ...48 KÄYTÄNTÖ MILLÄ KYNNYSTÄ VOISI MADALTAA?...52 KOKEMUKSET TYÖLLISTÄMISESTÄ...60 OPPISOPIMUKSELLA AMMATTIIN?...65 KORKEAT KYNNYKSET JOHTOPÄÄTÖKSIÄ...66 LOPUKSI...68 LÄHTEET...70 LIITTEET...71

3 Johdanto Tämä raportti on osa Linkki -hankkeen tutkimusta. Hankkeen tutkimus muodostuu kolmesta eri osiosta, joista tässä yhdistyy kaksi. Lahden alueen työllistämistoiminnan nykytila sekä yrittäjien valmiudet ja asenteet pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ovat olleet työniminä tutkimusosioille, joiden aineistot on kerätty kevään, kesän ja syksyn 2005 aikana ja käsitellään tässä raportissa. Työllistämistoiminta on Lahden alueella muutostilassa. Työryhmät selvittävät toiminnan järjestämisen tulevaisuutta tilanteessa, jossa kuntatalouden ahdinko heittää synkän varjonsa tämän ennestäänkin haasteellisen toiminnan ylle. Pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisut eivät ole yksinkertaisia eikä tämän ongelman osalta ole oikotietä onneen. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja useimmiten asiakkaiden työllistymisportaat ovat pitkät ja kynnykset työllistymiseen korkealla. Tässä raportissa pohditaan työllistämistoimintaa ja sen tulevaisuutta alueen toimijoiden äänellä. Raportissa haastattelujen ja kyselyjen avulla saatu aineisto on keskeisessä asemassa. Itse pyrin tutkijana jäsentämään kokonaisuutta, annan aineistoille tulkintoja ja esitän kysymyksiä, joita aineistoista nousee. Kuka näihin kysymyksiin osaa tai haluaa vastata jää nähtäväksi. Toivottavasti tämä raportti osaltaan selkiyttää nykytilannetta ja antaa aineksia tulevaisuuden pohdintaan Lahden alueen työllistämistoiminnassa. Ajatuksena on ollut, että tässä tutkimuksessa äänen saavat paitsi ne, jotka päivittäin auttavat työssään työttömyyden ja muiden ongelmien kanssa painivia, myös ne, joiden suuntaan työllistämispalloa tällä alueella yleisimmin heitetään: yritykset, Lahti ja valtion virastot, kuten työvoimatoimisto ja TE-keskus. Kaikkien eri tahojen näkökulma on pyritty huomioimaan, mikä jo sinällään tekee tilanteen selkiyttämisestä haastavan. Näkökulmia on yhtä monta, kuin ikkunoita, joista työllistämistalon sisälle katsellaan. Monta kysymystä varmasti jää auki ja uusia syntyy. Tämä on kuitenkin yritys tuoda tutkimuksen näkökulma ja menetelmät mukaan keskusteluun, jolle ei näy loppua. 5

4 Linkki yhteys työelämään Hankkeen tausta mistä se ajatus lähti? Aluksi käyn lyhyesti läpi sitä, miksi ja miten Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on mukana pitkäaikaistyöttömien työllistämistä koskevassa toiminnassa. Mikä on Linkki ja miksi siihen liittyvällä tutkimuksella on vaivattu sekä alueen työllistämistoimijoita että yrityksiä? Linkki -hankkeen hankesuunnitelma syntyi usean eri organisaation yhteistyönä ja sen lähtökohtana olivat alueen toiminnassa havaitut, kehittämistä vaativat asiat ja epäkohdat. Hankkeessa mukana olevilla tahoilla on hyvä tuntemus alueen ongelmista ja hanke on rakentunut pitkälti niille kokemuksille, joita työvoiman palvelukeskus Lyhdyssä on kerätty. Lisäksi Linkki -hankkeen taustalla on lukuisia opittuja kokemuksia kehittämiskumppaneiden aikaisemmin toteuttamista projekteista ja työllistämistoiminnasta. Palmenian kokemukset aiemmasta hallinnoimastaan EQUAL -hankkeesta ovat olleet yksi keskeinen kasvualusta Linkki -hankkeelle ja Palmenian kiinnostukselle asiasta. Linkki -hankkeen taustalla ovat ensisijaisesti Equal -yhteisöaloiteohjelman keskeiset periaatteet ja tavoitteet. Keskeisenä tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön avulla kehittää uusia keinoja, joilla torjutaan syrjäytymistä ja syrjintää sekä vähennetään epätasaarvoa työmarkkinoilla. Toiminta on kytkeytynyt tiiviisti työllisyyden ja inhimillisten voimavarojen kehittämiseen. Erityisesti pyrkimyksenä on tukea huonoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistettävien työelämäkynnyksen ylittämistä. (EQUAL - yhteisöaloite ). Linkki panostaa pääasiassa osaamisen lisäämiseen koulutuksen avulla. Keskeisenä lähtökohtana on myös pyrkimys kohderyhmän valtaistamiseen siten, että elämänhallinta ja omatoimisuus lisääntyvät. Linkin taustalla on myös Lahden seudun osaamissopimusta koskenut selvitys, jossa oppisopimuksen kehittäminen ja markkinointi erityisesti keskisuurille yrityksille nousi esiin yhtenä kehittämisen osa-alueena tulevaisuudessa, jotta alueen työelämä ja koulutus saataisiin paremmin kohtaamaan (Serkkola, Pekkarinen & Villanen 2000, 19.) 6

5 Palmenian hallinnoiman Lähiön sosiaaliset yrittäjät -hankkeen kokemukset toivat selvästi esiin sen, että heikossa työmarkkina-asemassa olevat työllistetyt tarvitsevat erityistä tukea työhön (Oilinki 2004, 67). Tukijärjestelmien kehittäminen jäi sellaiseksi osa-alueeksi, jota aikaisemmassa hankkeessa ei ollut ja jota haluttiin Linkissä kehittää. Koulutus oppisopimuksen avulla sekä erityinen tukijärjestelmä olivat siis keskeisiä asioita, joita haluttiin lähteä viemään eteenpäin. Toisaalta yritysten mukaan saaminen oli yksi haaste, koska se on oppisopimuksen kohdalla haasteena jo ilman erityisen vaikeaa kohderyhmääkin. Näistä lähtökohdista Linkki sai alkunsa. Linkki on ESR -rahoitteinen, EQUAL -yhteisöaloitehanke, jonka rahoituksesta vastaavat EU, Sosiaali- ja terveysministeriö (yhteensä 95 %) sekä Lahden kaupunki (5 %). Hankkeen toteutusaika on Linkki -hankkeen kehittämiskumppanuus koostuu seuraavista organisaatioista: Helsingin yliopisto Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia (hallinnoiva organisaatio), Työvoiman palvelukeskus Lyhty, Päijät-Hämeen työvoimatoimisto, Lahden kaupunki, Harjulan Setlementti ry, Koulutuskeskus SALPAUS, Lahden Diakoniasäätiö, Tuoterengas, Lahden seudun työttömät ry sekä Monitoimikeskus Takatasku / Lahden seurakuntayhtymä. Linkin tavoitteet ja toimintatavat Linkki -hankkeen tavoitteena on kehittää Lahteen alueellinen yhteistyömalli pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Linkki linkittää työvoiman palvelukeskus Lyhdyn tuetun työllistämistoiminnan ja avoimet työmarkkinat jatkumoksi. Osana alueellisen mallin kehittämistä selkiytetään työllistämistoiminnassa mukana olevien tahojen tehtävät ja yhteistyö sekä kehitetään työvoiman palvelukeskus Lyhdyn toimintaa. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on työllistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä henkilöitä sekä voimavaraistaa ja valmentaa heitä avoimille työmarkkinoille pääsyä varten. Hankkeessa kehitetään tuetun oppisopimuksen mallia pitkäaikaistyöttömien työelämään saattamiseksi. Tuettu malli käsittää tukihenkilön palvelut sekä oppisopimuskoulutuksessa olevalle henkilölle että yritykselle, joka ottaa koulutettavan vastaan. 7

6 Linkki -hanke pyrkii mahdollisimman laajasti ottamaan huomioon alueella jo tehtyjä toimenpiteitä sekä suunniteltuja strategioita ja kehittämään niitä edelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen pyrkimyksenä on myös lisätä työnantajien halukkuutta ja valmiuksia työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä oppisopimuksen kautta. Hankkeen välitön kohderyhmä muodostuu 11:a työvoiman palvelukeskus Lyhdyn asiakkaasta, jotka ovat olleet pitkään työttömänä ja joilla on heikko tai vanhentunut ammattitaito. Usein kohderyhmäläisillä on myös muita työllistymisen esteitä ja sen vuoksi heidän paluunsa työmarkkinoille on ilman erityisiä toimenpiteitä vaikeaa. Hankkeen niin sanotun välillisen kohderyhmän muodostavat työllistämistoiminnassa olevat tahot. Tarkoituksena on, että he pystyvät kehitettävän mallin avulla entistä tehokkaammin kohdentamaan erityistoimenpiteitä niille alueille, joilla toimenpiteitä eniten kaivataan. Myös alueella toimivat yritykset nähdään hankkeen välillisenä kohderyhmänä. Yritykset saavat kehitettävästä tuetusta oppisopimusmallista yhden uuden tavan täsmäkouluttaa ja työllistää henkilöitä juuri yrityksen tarpeita vastaavalla tavalla. EQUAL -yhteisöaloitehankkeisiin kuuluu oleellisena osana kansainvälinen yhteistyö. Se nähdään tärkeänä kanavana uusien asioiden oppimiselle sekä tiedon ja kokemusten vaihtamiselle. Linkki -hankkeella on kolme kansainvälistä kumppania: EVOLVE -projekti Englannista, Work: less care! Hollannista sekä Lebensar(bei)t Itävallasta. Hankkeeseen kuuluu myös tutkimus, johon tämä raportti liittyy. Tutkimus muodostuu kolmesta osiosta, jotka ovat: Lahden alueen pitkäaikaistyöttömien työllistämistoiminnan nykytila, yrittäjille suunnattu kysely koskien pitkäaikaistyöttömien työllistämistä sekä uuden mallin arviointitutkimus. Tämän raportin fokus on hankkeen välillisissä kohderyhmissä ja siis kahdessa ensimmäisessä tutkimusosiossa. Hankkeen arviointitutkimuksen tavoitteena on uuden tuetun oppisopimusmallin ja siihen liittyvän toiminnan arviointi. Yrityksille suunnatun kyselyn kansainvälinen vertailu hankkeen kumppanimaiden kanssa toteutetaan myöhemmin ja raportoidaan erikseen. 8

7 Pitkät portaat työllistämistoiminnan nykytilanne Työllistämistoiminta, silloin kun sen kohteena on pitkäaikaistyöttömät tai muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat ryhmät, pitää sisällään myös ajatuksen syrjäytymisen ehkäisystä tai osallisuuden lisäämisestä. Tämä on varmasti ihan aiheellista, sillä työttömyyden pitkittyminen ja työelämästä poisputoaminen on kiistatta yksi sosiaalista syrjäytymistä kasvattava tekijä. Pitkäaikainen työttömyys johtaa usein toimeentulovaikeuksiin ja köyhyyteen, joiden myötä on vaara joutua syrjään yhteiskunnassa tavanomaisena pidetystä elämäntavasta. Syrjäytymisen ehkäisyn ja syrjäytymiskäsitteen ollessa yksi keskeinen toiminnan määrittäjä, on syytä aluksi lyhyesti pohtia tämän käsitteen sisältöä ja sitä, mitä sillä tässä yhteydessä tarkoitetaan. Mitä ehkäistään, kun ehkäistään syrjäytymistä? Syrjäytymisen ehkäisy mitä ehkäistään? Puhuttaessa syrjäytymisen ehkäisystä työttömyyden yhteydessä tarkoitetaan ennen muuta työttömyyden pitkittymisen ehkäisyä ja työttömien toimeentulosta huolehtimista. Syrjäytymis-käsite on tullut alun perin Suomeen ruotsalaisesta työmarkkinatutkimuksesta ja silloin se on yksinkertaisesti tarkoittanut työelämän ulkopuolelle joutumista. Nykyisessä keskustelussa termi on saanut muitakin merkityksiä ja siitä on tullut käsite, joka viittaa yleisesti huono-osaisuuteen ja sen kasautumiseen. Siinä yhdistyvät pitkäaikainen tai usein toistuva työttömyys, toimeentulo-ongelmat, elämänhallintaan liittyvät ongelmat ja syrjäytyminen yhteiskunnallisesta osallisuudesta. (Osallistuva ja yhdenvertainen Päijät- Häme ) Useiden eri ilmiöiden niputtaminen samaan käsitteeseen voi olla hyvinkin ongelmallista ja aiheuttaa turhia yleistyksiä, mutta toisaalta yhteinen käsite osoittaa erityyppisten ongelmien taustalla olevan rakenneyhtäläisyyden. Keskeistä on se, että syrjäytymistä ajatellaan prosessina, jonka käynnistää erilaiset sosiaaliset riskit, kuten esimerkiksi työttömyys, varattomuus, koulutuksen riittämättömyys tai muut sosiaaliset ongelmat. Ongelmana voi kuitenkin tällaisessa ajattelussa olla se, että ihmisten elämismaailma ja arki eivät aina tue näkemyksiä työmarkkinoiden ja hyvinvoinnin suorasta suhteesta. Vaikka 9

8 ihmisellä ei ole työtä tai asuntoa, ei hän välttämättä silti koe itseään syrjäytyneeksi tai puutteenalaiseksi. Toisaalta työ ei takaa sitä, ettei ihminen tuntisi olevansa vailla elämisen mahdollisuuksia. (Hyväri 2001, 71) Syrjäytymisestä puhuminen edellyttää myös aina vastakohtansa eli sen mistä joku on syrjäytynyt. Niinpä lupaus torjua syrjäytymistä pitää sisällään ajatuksen siitä, että vaikeissa sosiaalisissa tilanteissa elävillä ihmisillä tai muuten ulkopuolisilla on vielä mahdollisuus palata yhteiskuntaan ja tulla mukaan yhteiseen toimintaan ja saada yhteys muihin ihmisiin. (Helne, Hänninen, Karjalainen 2004, 7) Palkkatyötä pidetään yhtenä tärkeänä yhteiskuntaan kiinnittymisen väylänä ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Työelämään osallistumisen katsotaan tarjoavan mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin. Työssä käynti tukee myös elämän hallittavuutta, sillä se strukturoi ajankäyttöä tai jopa koko elämänkaarta. Työn merkityksen korostaminenkin on kuitenkin ongelmallista. Jos palkkatyö nähdään ainoaksi kunnialliseksi keinoksi kiinnittyä yhteiskuntaan, on mietittävä mitä mahdollisuuksia tämä ajattelu jättää niille, joille työhön osallistuminen ei ole realistinen vaihtoehto. Ja kaikille se ei sitä ole. Kortteinen ja Tuomikoski (1998, 167) toteavat, että selviytyäkseen työttömän on löydettävä vastaus tai ratkaisu kahteen asiaan. Toisaalta on kyse elämän mielestä tai merkityksestä. Miksi nousta aamulla ylös, ellei töihin? Mikä antaa merkitystä ja sisältöä arkeen? Toinen kysymys on se, miten turvata elanto. Selviytyminen siis edellyttää muutakin kuin rahaa. Se edellyttää yhteisöllisiä suhteita eli suhteita, jotka perustuvat yhteisesti omaksuttuihin arvoihin. Syrjäytyminen ja sen ehkäisy ei ole yksinkertainen asia. Työ on yksi keino ehkäistä syrjäytymistä. Onko se ainoa tai paras keino, siihen en ota kantaa. Kuitenkin siirryttäessä tarkastelemaan Lahtelaista toimijakenttää, voisi huomion kiinnittää syrjäytymisen käsitteelliseen vastakohtaan eli sosiaaliseen osallisuuteen ja ajatella, että osallisuuden edistäminen tai lisääminen on ainakin se toiminnan tavoite, johon pyritään. Osallisuuden edistämisellä pyritään siihen, että ihmiset tulevat uudelleen tai yhä enemmän osalliseksi yhteiskunnan toiminnoista, kuten työstä, vapaa-ajan harrastuksista, koulutuksesta ja kulttuurielämästä. 10

9 Lahtelainen toimijakenttä Seuraavaksi mennään Linkki -hankkeen tutkimuksen ensimmäiseen osaan, jonka muodosti selvitys Lahden alueen pitkäaikaistyöttömien työllistämistoiminnan nykytilasta. Sen tavoitteena oli selkiyttää eri toimijoiden roolia työllistämistoiminnassa sekä etsiä mahdollisia kehittämistarpeita toiminnassa ja yhteistyössä. Selvityksen tulosten pohjalta voidaan yhteistyötä kehittää edelleen siten, että eri toimijoiden tarpeet ja odotukset voidaan huomioida. Varsinainen tutkimus toteutettiin kevään ja syksyn 2005 aikana haastattelujen avulla, joita tehtiin 33 kappaletta. Lisäksi viikolla 14 (v.2006) toimijoille lähettiin lisäkysely (liite 2), joka suunnattiin valikoiden niille tahoille, joiden toiminnan hahmottaminen työllistämispolun näkökulmasta on tarkoituksenmukaista. 1 Tutkimuksen pohjana käytettiin olemassa olevia selvityksiä ja dokumentteja, kuten syrjäytymisen ehkäisyn ohjelmasopimusta sekä erityisryhmien työllistymisen palveluopasta. Lähtötilanne tutkimukseen oli omalta osaltani sellainen, että nimien tasolla monet toimijat olivat tuttuja, mutta sisällöllisesti toiminta aikalailla vierasta. Monesti tunsin vahvistavani ajatusta tutkijasta, joka tulee kammiostaan toiminnan ja todellisuuden ulkopuolelta esittämään hölmöjä kysymyksiä. Usein tunsin pyytäväni tarkennuksia muille selviltä vaikuttaviin asioihin. Lämmin kiitos kaikille, jotka haastatteluissani kärsivällisesti vastailivat joskus tyhmiinkin kysymyksiini ja joiden avulla ja ansioista tämä raportti on saatu aikaiseksi. Uskon, että ulkopuolisuudestani oli kuitenkin näin jälkikäteen katsottuna hyötyä. Toiminnasta ei ollut juurikaan tietoa, jolloin sitä tuli tosiaankin katsottua täysin ulkopuolisen silmin. Ehkä näkökulmani siinä mielessä oli hyväkin. Toisaalta on myönnettävä, että välillä itsekin sorruin ajatteluun, että olisi olemassa joku selkeä yhdistävä tekijä, joka määrittää eri toimijoiden asiakaskuntaa. Toiminnan hahmottamisen ja selkiyttämisen kannalta olisi varmasti ollut helpompaa jos näin olisi. Useinhan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät, päihdeongelmaiset, nuoret, maahanmuuttajat ja mielenterveysongelmaiset niputetaan yhteen kasaan, josta käytetään nimitystä syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alla olevat. Ajatellaan, että näillä kaikilla on jotain yhteistä. Sen lisäksi, että pohditaan mikä näihin 1 Tämän kyselyn ulkopuolelle jätettiin viranomaiset, joiden vastuu ulottuu polun kaikkiin vaiheisiin. Lisäksi pois jäivät elinkeinoelämän edustajat sekä ne muutamat haastatteluissa läpikäydyt tahot, jotka vain ja ainoastaan ottavat ihmisiä tukitöihin omien työvoimatarpeidensa mukaisesti. 11

10 ryhmiin kuuluvia ihmisiä yhdistää tulisi myös esittää kysymys, mikä näitä ryhmiä erottaa? (Helne 2004, ) Haastattelujen myötä yhä selvemmäksi kävi se, että suurta huomiota tulee kiinnittää siihen, mikä erottaa ihmisiä näiden ryhmien välillä ja erityisesti ryhmien sisällä. Asiakkaiden erilaisuus ja yksilöllisyys on useimmiten toiminnan lähtökohta. Yksittäinen asiakas ja hänen elämäntilanteensa ja tulevaisuutensa ovat ne asiat, joiden ympärille toimintaa ja toimijoiden välistä yhteistyötä lähdetään rakentamaan. Asiakaskunnan kirjavuus oli tiedossa ja mielessä, kun haastatteluissa edettiin. Kävin tarkoituksella läpi tahoja, joilla on erilaisia kohderyhmiä, kuten maahanmuuttajia, nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä, vaikka tutkimuksen lähtökohtana olivat nimenomaan pitkäaikaistyöttömien työllistämistoiminnassa mukana olevat tahot. Tarkoituksena ei kuitenkaan siis ole väittää, että kohderyhmät olisivat samanlaisia. Näyttää kuitenkin siltä, että problematiikka ja toiminnan haasteet ovat toimijoiden kesken osin samoja. Esimerkiksi työllistymisen kohdalla kaikilla on korkeat kynnykset ylitettävänään, vaikkakin kynnystä saattaa kohdejoukosta riippuen korottaa eri asiat. Toisaalta myös voimaannuttamisen haaste koskee kaikkea työllistämistoimintaa: tavoite siitä, että asiakkaasta tulee itsenäinen ja omatoiminen toimija on yhteinen. On kuitenkin selvää, että kahta samanlaista asiakasta ei ole. Tämä siitäkin huolimatta, että usein kuulee helppoja yleistyksiä siitä, millaisia esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ovat. Tarinoita on yhtä monta kuin ihmisiä. Mukana haastatteluissa oli kirjava ja moninainen toimijajoukko, mikä kuvastaa hyvin toiminnan nykytilaa. Voisi sanoa, että jos palvelujärjestelmä on todellista elämää mustavalkoisempi, kuten Heikki Seppälä toteaa (2004, 8) on tässä toimijakentässä ainakin äkkiseltään katsottuna olemassa monimuotoisuutta kirjavan todellisuuden kohtaamiseen. On myös muistettava, kuten Seppäläkin (mt.) toteaa, että syrjäytyjien ja selviytyjien välillä on myös ns. harmaa vyöhyke, jossa mahdollisuudet ovat avoimia moniin eri suuntiin. Hän muistuttaa, että esimerkiksi ammatillisten opintojen keskeyttäminen ei kaikkien nuorten kohdalla välttämättä ole kohtalokasta, vaikka asia usein niin esitetäänkin. Kohderyhmien heterogeenisuus on yksi kuvaava ja toiminnan läpikantava teema, joka tulee muistaa myöhemmin, kun pohditaan toiminnan tulevaisuutta. 12

11 Aikaisemmat dokumentit Työttömyys on ollut 1990-luvun laman jälkeen koko Suomessa ja erityisesti Lahdessa suuri ongelma. Työttömyyden pitkittyminen on niin ikään alueelle tyypillinen piirre. Työllistämistoiminta ja työttömyyden vähentäminen ovat olleet jo pitkään tämänkin alueen toimintaa. Paljon on siis tehty jo ennen Linkki -hanketta ja koko ajan käynnissä on uuden kehittämistä. Eri projektien yhteydessä tehdyt raportit ja selvitykset ovat olleet taustamateriaalina tässä tutkimuksessa. Kokemuksia on syntynyt ja uudenlaisia toimintatapoja on kehitetty erilaisissa projekteissa, joista osa on jäänyt pysyväksi toiminnaksi ja osasta on jäänyt elämään hyviä toimintamalleja tai esimerkkejä siitä, kuinka ei kannata toimia. Tässä yhteydessä aikaisempien projektien ja muun toiminnan aikaansaannoksia ei käydä systemaattisesti läpi. Tarkoituksena ei ole vähätellä näissä projekteissa ja toiminnassa tehtyä suurta työtä ja aikaansaannoksia vaan yksinkertaisesti rajoittaa tämän raportin sivumäärää. Kokemuksia on Lahden alueella paljon, puhumattakaan kaikista laajemmalla alueella kerätyistä kokemuksista. Aikaisempia dokumentteja mainitaan tämän selvityksen pohjana kaksi. Nämä kaksi on valittu siksi, että niissä molemmissa on pyritty kokoamaan alueen toimijakenttää yhteen. Ajallisesti ensimmäisenä niistä on tehty Erityisryhmien työllistymisen palveluopas, joka sisältää tietoja 42 eri toimijasta Lahden seudulla. Opas on syntynyt Atrain -projektin tuloksena ja sitä päivitetään ja täydennetään edelleen 2. Oppaassa erityisryhmillä tarkoitetaan vajaakuntoisia ja se sisältää toimijoiden yhteystietojen lisäksi lyhyen kuvauksen toiminnan tarkoituksesta ja keskeisistä asiakasryhmistä. Toinen jo tehty selvitys alueen toiminnasta on Osallistuva ja yhdenvertainen Päijät- Häme Päijät-Hämeen syrjäytymisen ehkäisyn ohjelmasopimus. Se on painotettu sopimus, jossa voimavaroja pyritään kohdentamaan keskeisiin syrjäytymisen ongelmiin ja niiden ehkäisyyn tai vähentämiseen. Ohjelmasopimuksen tarkoituksena on määritellä syrjäytymisen ehkäisyyn tarvittavat toimenpiteet ja henkiset resurssit sekä viestittää yhteisistä tavoitteista ja alueen toimenpiteistä. Ohjelmasopimuksessa on valittu 2 Täydennyksestä vastaa Maarit Kutvonen Itä-Hämeen työvoiman palvelupisteessä. 13

12 kaksi toimintalinjaa: lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisy sekä työttömyyteen liittyvän syrjäytymisen ehkäisy, joista jälkimmäinen on tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava. Työttömyyteen liittyvän syrjäytymisen ehkäisy jakaantuu ohjelmasopimuksessa Euroopan Sosiaalirahaston ja hallituksen työllisyysohjelman linjausten mukaisesti neljään toimenpidekokonaisuuteen. Ne ovat ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, työttömien työllistäminen avoimille työmarkkinoille, heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien tukeminen sekä sosiaalisen osallisuuden ja elämänhallinnan lisääminen. Näihin toimenpidekokonaisuuksiin liittyviä hankkeita sisällytettiin alun perin ohjelmasopimukseen 41 kappaletta. Ohjelmasopimuksen päivitys on käynnissä ja lisätietoja ohjelmasopimuksesta saa Päijät-Hämeen liitosta. Nämä kaksi olemassa olevaa dokumenttia muodostivat taustan Linkki -hankkeen tutkimukselle. Näiden eri dokumenttien suhdetta toisiinsa sekä Linkki -tutkimukseen voi kuvata kuvion 1 avulla. 14

13 Kuvio 1. Hankkeet ja toimijat palveluoppaassa, ohjelmasopimuksessa ja Linkki - tutkimuksessa Erityisryhmien työllistymisen palveluoppaassa, ohjelmasopimuksessa sekä Linkki - tutkimuksessa on mukana jonkin verran samoja tahoja, mutta suurelta osin myös eri tahoja. Tämä johtuu osittain maantieteellisestä alueesta, joka ohjelmasopimuksessa on Päijät-Häme, palveluoppaassa Lahden seutu ja Linkki -tutkimuksessa Lahti. Toisaalta se kertoo myös toimijakentän laajuudesta. Päijät-Hämeen alueella toimijoita on niin paljon, että niiden kaikkien saaminen yksien ja samojen kansien sisään on työlästä. Nämä olemassa olevat dokumentit yhdistämällä voitaisiin jo saada aika kattava kuva alueen toiminnasta työllisyyteen liittyvien asioiden osalta. 15

14 Kuka tekee, mitä tekee? Linkki -hankkeen tutkimuksen haastatteluissa lähdettiin liikkeelle Työvoiman palvelukeskus Lyhdystä, joka on keskeinen yhteistyökumppanimme. Lyhdyn jälkeen haastateltiin heidän mainitsemansa yhteistyötahot ja näistä edettiin aina haastatteluissa mainittuihin uusiin tahoihin. Näin tehtiin, kunnes uusia yhteistyötahoja ja toimijoita ei enää noussut esiin. Kaikkiaan tehtiin 33 toimijahaastattelua sekä yksi ryhmähaastattelu (6 henkilöä) asiakasnäkökulman selvittämiseksi. Koska toimijakenttä on laaja, rajattiin toimijakenttää siten, että oppilaitokset sekä päihdealan toimijat jätettiin haastattelujen ulkopuolelle. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituna, joskin keskustelu usein karkasi myös jonkin verran haastattelulomakkeen (liite 1) ulkopuolelle. Seuraavaksi, taulukossa 1 käydään läpi haastatellut tahot, jotka on luokiteltu hyvin karkeasti toiminnan keskeisen fokuksen mukaan. Luokittelu on osin ongelmallinen, koska se yksinkertaistaa toiminnan sisältöä ja osa toimijoista voitaisiin sijoittaa useampaan eri kategoriaan. Pidettäköön luokittelua kuitenkin tässä vaiheessa lähtökohtana toimijakentän hahmottamiselle. Taulukossa 1 on esitetty myös kunkin toimijan toiminnan keskeinen sisältö ja asiakasryhmä. Taulukon tiedot on poimittu haastatteluista ja niissä on mainittu asiakaskunnat ja keskeiset tehtävät nimenomaan alueen työllistämistoiminnassa. Kullakin taholla voi toki olla muitakin tehtäviä ja asiakasryhmiä, joita tässä ei ole mainittu. 16

15 Taulukko 1. Linkki -haastatteluissa läpikäydyt toimijat, niiden keskeinen tehtävä työllistämistoiminnassa. Toimijataho Keskeinen tehtävä Asiakasryhmät Viranomaistahot Yritysmaailman edustajat Lahden kaupunki - Aloitteiden tekijä - Rahoittaja - Kumppani hankkeissa - Työllistäjä Päijät-Hämeen työvoimatoimisto TE-keskus, työvoimaosasto Työvoiman palvelukeskus Lyhty - Ihmisten palauttaminen työmarkkinoille - Varhainen reagointi - Palvelutarpeen arviointi - Tukityö, kuntoutus, ammatinvalinnanohjaus, työvoimakoulutus, eläkemahdollisuuksien selvittäminen - Jakaa työllisyyden hoidon resursseja työvoimatoimistoille - Valvoa ja ohjata resurssien käyttöä - Resurssien kohdentaminen pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseen - Tausta-aineiston tuottaminen - Koulutusten järjestäminen - Resurssien saaminen alueelle - Koordinointi - Yhteistyömallien luominen moniammatillisesti - Asiakkaiden tarpeista lähtevä työllistymisen edistäminen - Tiedon välittäminen myös peruspalveluihin Päijät-Hämeen - Työllistää yrittäjät Lahden yrittäjät - Yrityksen tehtävä on tuottaa rahaa Lakes - Yritysten kilpailukyvyn ja alueen vetovoimaisuuden lisääminen - Työttömät, nuoret, pitkäaikaistyöttömät jne. - Työttömät työnhakijat vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, jotka on ohjattu Lyhtyyn työvoimatoimiston tai sosiaalitoimen kautta - Tarve viranomaisyhteistyölle

16 Työllistävät tahot Syrjäytymisen ehkäisyyn pyrkivät Lahden seudun työttömät ry - Työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin - Itu -projekti: terveystarkastukset, kuntotarkastukset, luennot työnhakuvalmiuksien ja terveellisten elämäntapojen edistäminen - Yhdistelmätukikelpoiset pitkäaikaistyöttömät - Työkuntoisia, ei koulutuksellisia vaatimuksia - Työvoimatoimiston tai Lyhdyn kautta tai omatoimisesti Kontti-tavaratalo - Työllistää 30 henkilöä - Yhdistelmätukikelpoiset - Antaa tarvittaessa velkaneuvontaa ym. apua pitkäaikaistyöttömät Kankurin ilo - Työllistää pitkäaikaistyöttömiä - Työttömät tekstiilialan ammattilaiset - Lisäksi työllistetään myös muihin töihin Koti ja kuusi - Työllistää pitkäaikaistyöttömiä - Yhdistelmätukikelpoiset pitkäaikaistyöttömät - Vajaakuntoiset Diakoniasäätiö - Työllistää pitkäaikaistyöttömiä - Työllistää hoitoalan ammattilaisia sekä kotipalveluun henkilöitä, joilla alan työkokemusta Takatasku - Työelämään valmentava toiminta - Sosiaalinen työllistäminen - Ryhmätoiminta - Syrjäytymisen ehkäisy - Ruokala, luennot, koulutus, opintokerhot, talkoot, ryhmät, terveydenhoitaja, lakineuvonta, kuntosali Harjulan setlementti - Työllistää pitkäaikaistyöttömiä - Opinnollinen kuntoutus - Yhdyskuntapalvelu - Elämänhallinnan edistäminen - Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen Avainsäätiö - Työnhyrrä -projekti - Kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten työllistämistoiminta - Avotyötoiminta - Työhönvalmennus - Työttömät, pitkäaikaistyöttömät - Vajaakuntoiset - Maahanmuuttajat - Ikääntyneet - Työttömät, pitkäaikaistyöttömät - Ym vuotiaat ajelehtija nuoret - Kehitysvammaiset ja muut vajaakuntoiset

17 Mielenterveyskuntoutujille suunnatut Nuorille suunnatut Elämäntapaliitto - Asukastupatoiminta, aluetyön kehittäminen - Elokolo -toiminta - Työllistää pitkäaikaistyöttömiä - Ennaltaehkäisevä päihdetyö - Yhdyskuntapalvelus Tuoterengas ja Patina - Työvoimapoliittinen koulutus - Työharjoittelut - Työkokeilut - Työllistäminen Ovi auki -projekti (päättynyt) Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö - Vajaakuntoistoiminta - Työllistää pitkäaikaistyöttömiä - Järjestää asukastoimintaa asuinalueilla (esim. kerhotoimintaa) - Aktiivisen elämäntavan tukeminen - Syrjäytymisen ehkäisy - Kuntouttava työtoiminta - Työhönvalmennus - Matalimman tason työhönvalmennuspaikka Klubitalo - Jäsenten työllistäminen avoimille työmarkkinoille - Siirtymätyö - Siirtymäkoti - Klubitalotoiminta Domino - Nuorten, perheiden ja viranomaisten palvelu - Kokonaisvaltainen elämäntilanteiden ja ongelmien ratkominen - Työ- ja opiskelupaikkojen etsiminen - Alueen asukkaat - Pitkäaikaistyöttömät - Ym. - Pitkäaikaistyöttömät - Vajaakuntoiset - Pitkäaikaistyöttömät - Maahanmuuttajat - Alueiden asukkaat - Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat - Kuntoutustuella olevat - Mielenterveyskuntoutujat - Mielenterveyskuntoutujat vuotiaat nuoret ja heidän perheensä - Lahdessa toimivat viranomaiset ja yhteistyökumppanit - Apu arjen hallintaan Akseli - Työn tarjoaminen nuorille heti vuotiaat nuoret - Työvoimatoimiston kautta työhönosoituksella Liikunnalla työhön - Koulutus, työharjoittelu, työkokeilu vuotiaat nuoret - Työllistää työnsuunnittelijoita Kulttuurilla työhön - Välittää työharjoittelijoita kulttuurisektorille - Alle 25 vuotiaat ilman ammatillista koulutusta olevat nuoret - Osa pitkäaikaistyöttömiä

18 Maahanmuuttajatyö My Way II (päättynyt) - Työelämävalmiuksien opettaminen - Työharjoittelut ja työkokeilut Dynamo - Rakentaa asiantuntijaverkoston avulla toimiva työllisyystoimintamalli Lahden kaupunkiseudulle niin, että seudullinen liikkuvuus ja yksilöllisesti suunnitellut työllisyyspolut toteutuisivat nuorten yhteiskuntatakuun hengessä - tuottaa vuosittain ostopalveluna kunnille 40 matalan kynnyksen työpajapaikkaa Latu maahanmuuttajille - Koulutukset - Työkokeilut ja tukityöt - Aktivoivat toimet - Ryhmätoiminta Osuma -projekti - Hyödyntää ja kehittää suomeen muuttaneiden ammattilaisten osaamista yhteistyössä yritysten kanssa oppisopimuksen avulla Immprove Immigrants - Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta - Tutkintojen rinnastukset ja todistusten käännökset - Työ- ja opiskelupaikkojen etsiminen - Koulutus (esim. kielikoulutus) Vajaakuntoiset Niemenkadun - Kuntouttava työtoiminta toimintakeskus - Avotyö Muut Linkki - Työllistää ja oppisopimuskouluttaa Lyhdyn asiakkaita - Luoda alueellinen malli pitkäaikaistyöttömien työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille vuotiaat ilman ammatillista koulutusta olevat nuoret, jotka etsivät paikkaansa - Pääosa tulee työvoimatoimiston kautta - Lahden kaupunkiseudun vuotiaat nuoret, joilla ei vielä ole ammatillista koulutusta - Maahanmuuttajat vuotiaita - Asuneet Suomessa 1 kk 18 vuotta - Maahanmuuttajia, joilla suomen kielen perusteet, pohjakoulutus kotimaasta ja työharjoittelu alalta, suomalaisen työelämän perusteet tuttuja - Lähtökohtana työikäisyys - Maahanmuuttajat, joilla yleensä ylempi korkeakoulututkinto tai erityisammattitutkinto - Olleet suomessa 1 pvä 10 vuotta - Erilaiset vajaakuntoisryhmät - 11 Lyhdyn asiakasta - Motivaatio oppisopimuskoulutukseen ja työllistymiseen

19 Koutsi (WtW -projekti) Kiipulasäätiö - WtW työrenkaassa luotiin tilaaja-tuottaja vuoropuhelulle foorumi - Koutsi on kolmen kehitysteeman jatkumo, jolla ohjataan asiakkaita työelämään - Kuntoutustutkimuksen, ammatillisen valmennuksen ja koulutuksen avulla pyritään mahdollistamaan vaikeasti työllistettävien pääsy työmarkkinoille - Koutsi: Työammattiin johtavassa koulutuksessa olevat vaikeasti työllistyvät opiskelijat

20 Taulukossa esitetyt karkeat luokitukset ovat moniselitteisiä. Jotkut toimijat voitaisiin luokitella kuuluvaksi useampaan kategoriaan. Tämän vuoksi kentän hahmottaminen tässä muodossa ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta. Toimijakentän selkiyttäminen ja hahmottaminen oli kuitenkin tutkimuksen tavoitteena, joten aluksi lähdin hakemaan selkeyttä asiakaskunnan työkyvyn ja työhalun mukaan. Lähtökohtana oli se ajatus, että nämä ovat ne kaksi ominaisuutta, jotka ovat työllistämistoiminnan kannalta olennaiset. Ajatuksena oli, että asiakaskunta voitaisiin näiden ominaisuuksien perusteella karkeasti luokitella neljään ryhmään ja jaotella kuvion 2 mukaiseen nelikenttään. Kuvio 2. Nelikenttä työkyvyn ja työhalun mukaan. Näistä ryhmistä vasemmassa alakulmassa on se oletettavasti melko pieni ryhmä (tilastoja ei ole olemassa), jonka perusteella usein kuulee tehtävän paljon pitkäaikaistyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömiä koskevia yleistyksiä, mutta johon kuuluvia mikään toimijataho ei toisaalta ensisijaisesti yritäkään avoimille työmarkkinoille tarjota. Kaksi ylhäällä olevaa ryhmää vaikuttaisi puolestaan niiltä asiakkailta, joiden kanssa suurin osa toimijoista työskentelee. Mahtaako olla niin, että työkykyisten mutta työhaluttomien ryhmä näkyy 22

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Pitkät portaat, korkeat kynnykset Tutkimusraportin julkistamistilaisuus 16.5.2006 Riikka Konttinen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015 Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen Häme / Lahti, 1.10.2015 Kehittämispäivän tavoite Kehittämispäivän aikana on tavoitteena pohtia ja konkretisoida kunkin osallistuvan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS 6.10.2015 Tanja Raappana Eduro-säätiö Toiminnan ohjaus Työ- ja toimintakyvynarvionninp alvelut Kuntoutuksen palvelut Osaamisen vahvistamisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista TYÖMIELI-hanke Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien sosiaali- palveluohjaus terveysalalla -mallin pilotoinnista 30 op - yhteenvetoa haastattelutuloksista Aikuisopiskelu ja opiskeluvalmiudet

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Ei kenenkään maalta kaikkien maalle Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus Arvioinnin julkaisu 12.9.2012 1 Esityksen sisältö Arvioinnin

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään. Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään. Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä Aarne Kuusi, Edupoli 16.02.2011 TYÖPANKIT Mukana neljä sosiaalista yritystä. Kolmella sosiaalinen omistajatausta

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö: asiantuntijaorganisaatio, joka toimii (1993

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö aktiivisena kumppanina kokeilussa Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Kokeilun lähtökohdat päävastuun

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Ilmiöitä, merkityksiä, kokemuksia Työttömyys tänään-seminaari 22.10.10 Heidi Kaartinen Projektipäällikkö Asumispalvelusäätiö ASPA People are all different. When you

Lisätiedot

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Aikuissosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja kehittäjäasiantuntijoina kehittämisessä ja juurruttamisen varmistamisessa Kirsi Lehtipää ja Merja Kallio Valtaväylä- hankekokonaisuudesta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Kaupunki ja yhdistykset työttömyyden hoidossa

Yhdessä enemmän Kaupunki ja yhdistykset työttömyyden hoidossa Yhdessä enemmän Kaupunki ja yhdistykset työttömyyden hoidossa TVY ry:n kesäpäivät 8.8.2012, Kaarina Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi 11.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Lääkinnällinen kuntoutus: Miten heidän kuntoutuksen rahoitus, jotka eivät täytä tiukkoja kriteereitä ja eivät täten

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Laiskuus on katsojan silmissä

Laiskuus on katsojan silmissä Laiskuus on katsojan silmissä Nuorten hyvinvointia tukemassa Ilmiöitä syrjään jäämisen taustalla Vamoksen näkökulmia Ketä kiinnostaa!!! - Välineitä ja välittämistä nuoren elämään 21.11.2013 Keskiuudenmaan

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Prosessiarviointia Paltamon työllistämismallista. 26.11.2013 Päätösseminaari Jouko Kajanoja ja Tellervo Nenonen

Prosessiarviointia Paltamon työllistämismallista. 26.11.2013 Päätösseminaari Jouko Kajanoja ja Tellervo Nenonen Prosessiarviointia Paltamon työllistämismallista 26.11.2013 Päätösseminaari Jouko Kajanoja ja Tellervo Nenonen Miksi prosessiarviointia ja ketkä arvioivat Arvioinnissa kysyttiin, mikä onnistui, mikä epäonnistui

Lisätiedot

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Tuetun työllistymisen markkinat Finlandia-talo 4.8.2011 Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Tuetun työllistymisen markkinat Finlandia-talo 4.8.2011 Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Työ on parasta sosiaaliturvaa Tuetun työllistymisen markkinat Finlandia-talo 4.8.2011 Sosiaali- ja terveysministeri Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot