Euroopan komission ehdotus: vuosia koskeva monivuotinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan komission ehdotus: vuosia 2014 2020 koskeva monivuotinen"

Transkriptio

1 Euroopan komission ehdotus: vuosia koskeva monivuotinen rahoituskehys EUROOPAN KOMISSIO 1

2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*): (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Tämä julkaisu sisältää perustiedot komission antamasta ehdotuksesta vuosien monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Sen ensimmäinen painos ilmestyi marraskuussa Tämä päivitetty versio sisältää muutokset, joita komissio esitti (COM(2012) 388 final). Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2011 ISBN doi: /76974 Euroopan unioni, 2011 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium Using environmental print technology

3 Euroopan komission ehdotus: vuosia koskeva monivuotinen rahoituskehys Opas monivuotiseen rahoituskehykseen Monivuotinen rahoituskehys ei ole seitsemän vuotta kattava EU:n talousarvio. Sen sijaan se on mekanismi, jonka avulla varmistetaan, että EU:n menot ovat ennakoitavissa ja että niihin sovelletaan tiukkaa budjettikuria. Rahoituskehyksessä asetetaan enimmäismäärät unionin talousarvion kaikille keskeisille menoluokille eli otsakkeille. Se muodostaa puitteet, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston eli EU:n budjettivallan käyttäjien on noudatettava sopiessaan vuosittain seuraavan vuoden talousarviosta. Todellisuudessa vuotuinen talousarvio jää aina monivuotisessa rahoituskehyksessä asetettua enimmäismäärää pienemmäksi. Monivuotisessa rahoituskehyksessä määritellään käytännössä tulevien vuosien poliittiset painopisteet, joten se muodostaa unionille sekä poliittiset että taloudelliset puitteet (millä aloilla ja missä määrin EU:n olisi tulevaisuudessa tehtävä investointeja?). Komissio aikoo esittää ennen vuoden 2011 loppua useita politiikanaloja (koheesio, maatalous, tutkimus ja innovointi, koulutus jne.) koskevia yksityiskohtaisia ehdotuksia seuraavaa kautta varten. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys tuli voimaan vuonna 2007, ja se päättyy vuonna Rahoituskehysten ja välinen vertailu (luvut vuoden 2011 hintoina) luvut vuoden 2011 hintoina Maksusitoumusmäärärahat miljardia euroa ,6 1033,0 osuus suhteessa BKTL:oon 1.12% 1,15% 1,08% Maksumäärärahat miljardia euroa ,3 988,0 osuus suhteessa BKTL:oon 1.06% 1,08% 1,03% 3

4 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 2 LUKU MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS 312 artikla 1. Monivuotisella rahoituskehyksellä pyritään takaamaan, että unionin menot kehittyvät hallitusti sen käytettävissä olevien omien varojen rajoissa. Monivuotinen rahoituskehys vahvistetaan vähintään viiden vuoden jaksolle. Unionin vuotuinen talousarvio laaditaan monivuotista rahoituskehystä noudattaen. 2. Neuvosto antaa erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen asetuksen, jossa vahvistetaan monivuotinen rahoituskehys. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti saatuaan Euroopan parlamentin jäsentensä enemmistöllä antaman hyväksynnän. Eurooppa-neuvosto voi yksimielisesti tehdä päätöksen, jonka mukaan neuvosto voi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua asetusta antaessaan tehdä ratkaisunsa määräenemmistöllä. 3. Rahoituskehyksessä vahvistetaan vuotuiset enimmäismäärät maksusitoumusmäärärahoille menoluokittain ja vuotuinen enimmäismäärä maksumäärärahoille. Menoluokkien lukumäärä on rajoitettu, ja ne vastaavat unionin keskeisiä toiminta-aloja. Rahoituskehyksessä määrätään kaikista muistakin toimenpiteistä, jotka ovat hyödyksi vuotuisen talousarviomenettelyn moitteettomalle toteuttamiselle. 4. Jos uuden rahoituskehyksen vahvistavaa neuvoston asetusta ei ole annettu edellisen rahoituskehyksen voimassaolon päättyessä, jatketaan päättyneen rahoituskehyksen viimeistä vuotta koskevien enimmäismäärien ja muiden toimenpiteiden voimassaoloa, kunnes säädös on annettu. 5. Rahoituskehyksen vahvistamiseen johtavan menettelyn aikana Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen vahvistamista.

5 Komission ehdotus lukuina Monivuotinen rahoituskehys (miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina) MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT Yhteensä Älykäs ja osallistava kasvu josta taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio Kestävä kasvu: luonnonvarat josta markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet Turvallisuus ja kansalaisuus Globaali Eurooppa Hallinto josta toimielinten hallintomenot Korvaukset uusille jäsenmaille MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ prosentteina suhteessa BKTL:oon 1,10 % 1,09 % 1,08 % 1,08 % 1,07 % 1,06 % 1,06 % 1,08 % MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ prosentteina suhteessa BKTL:oon 1,03 % 1,06 % 1,06 % 1,01 % 1,06 % 1,02 % 0,96 % 1,03 % 5

6 Komission ehdotuksessa maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä vuosina on 1 033,2 miljardia euroa. Tämä vastaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen viimeisen vuoden (2013) enimmäismäärää kerrottuna seitsemällä (vuodella). Kyseinen summa on 1,08 prosenttia suhteessa EU:n odotettuun bruttokansantuloon. Nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen osalta vastaava luku on 1,12 prosenttia. Maksumäärärahojen enimmäismäärä on 1,03 prosenttia suhteessa bruttokansantuloon (1,06 % vuosina ). Näihin lukuihin eivät sisälly eräät joustomekanismit, jotka on perinteisesti jätetty monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle sen takia, ettei niiden käyttöä voida suunnitella etukäteen (hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto, solidaarisuusrahasto, joustoväline). Jos budjettivallan käyttäjä kuitenkin päättää hätätilanteessa ottaa käyttöön lisävaroja, kyseiset määrät otetaan EU:n vuotuiseen talousarvioon. Myöskään Euroopan kehitysrahasto ei sisälly talousarvioon, sillä siihen sovelletaan eri rahoituskerrointa. Komissio ehdottaa myös, että ITER eli kansainvälinen lämpöydinkoereaktori ja GMES eli Euroopan maanseurantaohjelma jätetään monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle sen takia, että ne loisivat epävarmuutta EU:n talousarvioon suuruutensa, hankkeisiin liittyvien teknologisten haasteiden ja niihin osallistuvien EU:n ulkopuolisten toimijoiden takia. Kaikkien monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle jäävien menojen määrä on todennäköisesti enintään 0,06 prosenttia suhteessa EU:n bruttokansantuloon. Monivuotinen rahoituskehys % Hallinto 7 % Globaali Eurooppa 2 % Turvallisuus ja kansalaisuus 48 % Älykäs ja osallistava kasvu 37 % Kestävä kasvu: luonnonvarat 6

7 Uutta kasvun, työllisyyden ja koheesion alalla Verkkojen Eurooppa -väline on aivan uusi mekanismi, jolla rahoitetaan etukäteen nimettyjä EU:n etujen kannalta keskeisiä liikenteeseen, energiaan ja tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä infrastruktuurihankkeita. Välinettä hallinnoi keskitetysti Euroopan komissio, ja sen rahoitusta varten (40 miljardia euroa + 10 miljardia euroa koheesiopolitiikan määrärahoista) talousarvioon on luotu uusi pääluokka. Rahoitusosuus EU:n talousarviosta on suurempi silloin, kun investoinnit toteutetaan Euroopan köyhimmillä alueilla. Innovatiivisilla rahoitusvälineillä on tarkoitus nopeuttaa ja kasvattaa investointeja verrattuna pelkästään julkisilla varoilla rahoitettaviin hankkeisiin. Erityisesti tämä koskee hankkeiden rahoittamiseen tarkoitettuja EU:n joukkovelkakirjalainoja. Komissio ehdottaa, että Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto yhdistetään yhteiseen strategiakehykseen, joka kattaa myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston. Komissio ehdottaa kumppanuussopimuksen tekemistä jokaisen jäsenvaltion kanssa, jotta ohjelmasuunnittelussa voidaan painottaa enemmän tuloksia. Kumppanuussopimuksiin voidaan sisällyttää makrotaloudellisia ehtoja, joiden avulla parannetaan jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen koordinaatiota. Koheesiovaroja keskitetään edelleen kehityksessä jälkeen jääneisiin alueisiin ja jäsenvaltioihin. Jotta voidaan varmistaa lähentymistavoitteen perusteella tukea saavien alueiden tuen vähentäminen sujuvasti asteittain sekä huolehtia keskenään yhtä vauraiden alueiden tasavertaisesta kohtelusta, luodaan uusi siirtymäalueiden luokka (näiden alueiden BKT asukasta kohden on prosenttia EU:n keskiarvosta). Koheesiovarat keskitetään investointeihin, joilla tuetaan Eurooppa 2020 Strategiassa asetettujen määrällisten tavoitteiden saavuttamista, ja niiden tueksi otetaan käyttöön ehdollisuutta koskevat säännöt. Ehdot ovat sekä ennakkoehtoja, joita on sovellettava ennen varojen maksamista, että jälkikäteen sovellettavia ehtoja, joiden mukaisesti lisävarojen saamisen edellytyksenä on ennakolta määriteltyjen tulosten saavuttaminen. Rahoituksen painopisteet ja edellytykset sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista mittaava järjestelmä ovat osa komission ja kunkin jäsenvaltion välillä tehtävää kumppanuussopimusta. 7

8 Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetaan rakennetoimia, joilla edistetään taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota investointien neljän painopistealueen kautta: työllisyys, koulutus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja julkishallinnon tehostaminen. Täytäntöönpanoa on tarkoitus yksinkertaistaa, jotta voidaan vähentää jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan jatkossakin työntekijöitä, jotka ovat jääneet työttömiksi suuren rakennemuutoksen seurauksena. Lisäksi rahaston soveltamisalaa on tarkoitus laajentaa kattamaan tuki, jolla lievennetään uusien kauppasopimusten vaikutusta maanviljelijöihin. Uutta tutkimuksen ja innovoinnin alalla Tutkimuksen ja kehittämisen kolme tärkeintä rahoitusmekanismia (kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma, seitsemäs puiteohjelma sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti) on tarkoitus yhdistää Horizon ohjelmaksi. Se muodostaa yhteisen strategiakehyksen, jonka avulla pyritään ehkäisemään pirstoutumista ja päällekkäisyyttä. Rahoitusmuotoja yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan. Lisäksi osallistumiseen, tarkastuksiin, tukirakenteisiin, tulosten levittämiseen ja korvausjärjestelmiin sovelletaan jatkossa kaikissa rahoitusmuodoissa samoja sääntöjä. Rahoituspuolella edistetään innovatiivisten rahoitusvälineiden, kuten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien, avulla yksityisiä investointeja. Uutta maatalouden ja ympäristön alalla 30 prosenttia maataloustuottajille maksettavista suorista tuista sidotaan ympäristön huomioonottaviin käytäntöihin: Sen varmistamiseksi, että yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) auttaa EU:ta saavuttamaan ympäristöön ja ilmastotoimiin liittyvät tavoitteensa ja ylittämään voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut täydentävät vaatimukset, 30 prosenttia suorasta tuesta sidotaan ympäristön kannalta kestävien käytänteiden noudattamiseen. 8

9 Tukien yhtenäistäminen: Hehtaaria kohti maksettavia suoria tukia mukautetaan asteittain (siten, että samalla otetaan huomioon yhä vallitsevat palkkatasojen ja tuotantopanoskustannusten erot), jotta varmistetaan niiden tasapuolisempi jakautuminen eurooppalaisten maanviljelijöiden kesken. Vuoteen 2020 mennessä kaikkien niiden jäsenvaltioiden, joiden saamat suorat tuet ovat alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta, on varmistettava, että nykytason ja keskimäärän erotusta on supistettu kolmanneksella. Lähentymisen rahoittavat suhteellisesti ne jäsenvaltiot, joiden suorat tuet ylittävät EU:n keskiarvon. Suoria tukia tarkistetaan rajoittamalla sellaisen suoran tulotuen perusosaa, jota suuret maatilat voivat saada. Tässä otetaan huomioon suurempien rakenteiden mittakaavaedut ja niiden suora työllistämisvaikutus. Tällä ehdotuksella varmistetaan, että säästöt ohjataan niiden jäsenvaltioiden maaseudun kehittämismäärärahoihin, joista ne ovat lähtöisin. Maaseudun kehittämiseen varattuja määrärahoja tarkistetaan entistä objektiivisempien kriteerien perusteella, ja varat suunnataan paremmin politiikan tavoitteiden mukaan. Näin varmistetaan, että samaa toimintaa harjoittavia viljelijöitä kohdellaan samalla tavoin. Uutta ympäristön ja ilmastotoimien alalla Ympäristöpolitiikan painopistealueet ja ilmastotoimet valtavirtaistetaan kaikkiin tärkeimpiin EU:n rahoitusvälineisiin, mukaan luettuina koheesiota, maataloutta, meri- ja kalastusasioita sekä tutkimusta ja innovaatiota koskevat välineet, ja ulkoisen avun ohjelmiin. Tavoitteena on kasvattaa ilmastotoimiin liittyvien menojen osuus vähintään 20 prosenttiin. Näiden menojen kattamiseen tarvittava rahoitus otetaan eri politiikanaloilta vaikutustenarviointien perusteella. Näin voidaan samalla rajoittaa ohjelmien määrää ja keventää hallintoa. LIFE+ -ohjelmaa jatketaan, ja siihen lisätään enemmän ilmastotoimia. Ilmastotoimien alaohjelmassa keskitytään pilottihankkeisiin ja pienimuotoisiin demonstrointihankkeisiin. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa integroituja hankkeita esimerkiksi rajatylittävien sopeutumisstrategioiden edistämiseksi tulville alttiilla alueilla. Uutta ohjelmaa olisi hallinnoitava keskitetysti, mutta osa hallinnointitehtävistä voitaisiin antaa jollekin nykyiselle toimeenpanovirastolle. 9

10 Uutta oikeuden, terveyden ja turvallisuuden alalla Pelastuspalvelun rahoitusvälinettä uudistetaan katastrofien hallinnan eri näkökohtien huomioonottamiseksi. Tavoitteena on hätäavun yhtenäistäminen, katastrofivalmiuksien parantaminen ja katastrofiriskin pienentäminen innovatiivisin toimin. Sisäasioiden alalla rahoitusvälineiden määrää supistetaan kahteen: maahanmuuttoja turvapaikkarahasto ja sisäisen turvallisuuden rahasto. Kumpaankin rahastoon liittyy ulkoinen ulottuvuus, jonka avulla voidaan varmistaa rahoituksen jatkuvuus EU:sta unionin ulkopuolisiin maihin. Komissio aikoo myös siirtyä vuosittaisten ohjelmien laatimisesta kohti tulossuuntautunutta, monivuotisten ohjelmien laatimista. Näin vähennetään kaikkien ohjelmiin osallistuvien työmäärää. Oikeusalan nykyiset ohjelmat on tarkoitus yhdistää oikeusalan ohjelmaksi ja oikeuksien ja kansalaisuuden ohjelmaksi. Näin voidaan yksinkertaistaa rahoitusjärjestelyjä sekä lisätä kaikkien rahoitettavien toimien yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta. Uusi Kansanterveys kasvun tukena (Health for Growth) -ohjelma suunnataan Eurooppa strategian tavoitteiden mukaisesti toimiin, joilla on selkeästi EUlisäarvoa. Pääasiallisena tavoitteena on suojella yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kansalaisia rajatylittäviltä terveysriskeiltä, lisätä terveyspalvelujen kestävyyttä ja parantaa väestön terveydentilaa sekä kannustaa terveyteen liittyvää innovointia. 10

11 Uutta ulkosuhteiden alalla Komissio ehdottaa, että perustetaan liittymistä valmisteleva yhtenäistetty väline, joka vastaa rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa. Teollisuusmaissa ja nousevan talouden maissa tällä hetkellä toteutettavat ohjelmat on tarkoitus korvata uudella kumppanuusvälineellä, jolla tuetaan diplomatiaa, yhteisten lähestymistapojen omaksumista, kaupan kasvua ja sääntelyn lähentämistä. Komissio esittää myös uutta yleisafrikkalaista välinettä, jolla tuetaan yhteisen Afrikka EU-strategian toteuttamista ja jossa keskitytään alueidenvälisiin ja mantereen laajuisiin toimiin. Uutta EU:n hallinnossa Komissio on ehdottanut huomattavia muutoksia henkilöstösääntöihin. Tarkoitus on muun muassa vähentää EU:n henkilöstön määrää 5 prosentilla ja varmistaa, että kaikki toimielimet, elimet ja virastot voivat saavuttaa uusia tehokkuusetuja ja säästöjä, kuitenkin niin, että EU:n virkamieskunta säilyy korkeatasoisena. Tämä henkilöstömäärän vähentäminen pitäisi kompensoida lisäämällä henkilöstön työaikaa 2,5 tuntia viikossa ilman korvaavia palkanmukautuksia. Komissio teki perusteellisen hallintouudistuksen vain seitsemän vuotta sitten: aloituspalkkoja alennettiin, luotiin uusi matalapalkkaisempi työntekijäryhmä (sopimussuhteiset toimihenkilöt), eläkeikää nostettiin, eläkkeitä alennettiin ja eläkemaksuja nostettiin. Uudistus on jo nyt tuonut 3 miljardin säästöt, ja vuoteen 2020 mennessä on odotettavissa 5 miljardin euron lisäsäästöt. 11

12 Uutta EU:n talousarvion rahoituksessa Komissio ehdottaa omien varojen järjestelmän uudistamista siten, että luovutaan nykyisistä alv-varoista ja luodaan kaksi uutta omien varojen lajia, joista toinen perustuu finanssitransaktioverosta saataviin tuloihin ja toinen jäsenvaltioiden arvonlisäverosta saataviin tuloihin. Tarkoitus ei ole kasvattaa EU:n talousarviota vaan tukea julkisen talouden vakauttamista jäsenvaltioissa vähentämällä niiden talousarvioista suoraan maksettavia rahoitusosuuksia. Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla yksinkertaistetaan talousarvioon osoitettavia rahoitusosuuksia ja lujitetaan EU:n politiikkojen ja rahoituksen välistä yhteyttä. Ehdotus EU:n finanssitransaktioveroa koskevaksi direktiiviksi esitettiin 28. syyskuuta Finanssitransaktioveroa on tarkoitus soveltaa kaikkien 27 jäsenvaltion alueella, mutta se ei koske kotitalouksien eikä pk-yritysten transaktioita, kuten asuntolainoja, pk-yritysten ottamia pankkilainoja tai vakuutussopimuksia. Veroa ei peritä myöskään valuutan vaihdosta eikä siitä, että yritykset tai julkiset elimet hankkivat pääomaa. Tällainen vero on jo käytössä 10 jäsenvaltiossa. EU:n verolla voidaan kuitenkin tehokkaammin välttää kilpailun vääristyminen ja ehkäistä pirstoutumista sisämarkkinoilla. Alustavien arvioiden mukaan finanssitransaktioverolla voitaisiin markkinoiden reaktioista riippuen kerätä 57 miljardia euroa vuodessa koko EU:ssa. Osa tuloista voitaisiin ottaa EU:n talousarvioon omina varoina ja siten vähentää jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia ja keventää rasitusta niiden talouksille. Uudella alv-pohjaisella tulolähteellä voitaisiin luoda todellinen yhteys kansallisen ja EU:n tason välille ja edistää näin samalla kansallisten alv-järjestelmien yhdenmukaistamista. Se tarjoaa EU:lle merkittävän pysyvän tulolähteen. Uuden lainsäädännön noudattamisesta ja järjestelmän hallinnosta aiheutuisi jäsenvaltioiden viranomaisille ja yrityksille vain vähän kustannuksia. Omista varoista päättää neuvosto yksimielisesti kuultuaan Euroopan parlamenttia. Kaikkien jäsenvaltioiden on ratifioitava neuvoston päätös oman valtiosääntönsä vaatimusten mukaisesti. 12

13 EU:n talousarvion tulot (prosentteina suhteessa EU:n BKTL:oon) 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Muut tulot & ylijäämä BKTL-perusteiset omat varat Alv-perusteiset omat varat Perinteiset omat varat (tullimaksut & sokerimaksut) Rahoitusosuudet 13

14 Uutta korjausmekanismien alalla Myös korjausmekanismeja on tarkoitus yksinkertaistaa korvaamalla nykyinen monimutkainen järjestelmä jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuuksiin tehtävällä kiinteämääräisellä vähennyksellä. Ehdotus perustuu Eurooppa-neuvoston kokouksessa Fontainebleaussa 1984 sovittuihin periaatteisiin. Niissä todettiin, että jos jonkin jäsenvaltion budjettitaakka on liiallinen sen suhteelliseen vaurauteen nähden, asia voidaan korjata sopivana ajankohtana. Jäsenvaltioiden vaurauteen suhteutetut kiinteät määrät miljoonaa euroa nykyhintoina Vuotuinen kiinteä määrä vuosina Bruttomäärä Saksa Alankomaat Ruotsi 350 Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä

15 Tulevat toimet Heti kun komissio on esittänyt kaikki unionin politiikkoja koskevat säädösehdotukset, lainsäädäntövallan käyttäjät eli Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat ehdotuksista, tekevät niihin tarvittaessa muutoksia ja antavat päätöksensä. Jotta uudistukset voidaan toteuttaa ja uusien ohjelmien täytäntöönpano käynnistää ajallaan, monivuotinen rahoituskehys olisi hyväksyttävä ennen vuoden 2012 loppua. Etenemissuunnitelma 2011: Komissio esitti ehdotuksensa 29. kesäkuuta 2013: Uudet oikeusperustat hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä 2012: Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkoitus päästä sopuun seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 15

16 Lisätietoja komission ehdotuksista vuosia koskevaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi: KV FI-N Lisätietoja EU:n rahoituksen suunnittelusta ja talousarviosta: Palautetta tästä julkaisusta voi lähettää seuraavaan o soitteeseen: doi: /23618

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä

EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä Paremmat johdon tietojärjestelmät ja lisääntynyt läpinäkyvyys Opas EU:n uudistettuun tilinpäätösraportointiin EUROOPAN KOMISSIO Julkisten varojen hallinnan

Lisätiedot

Toimintakertomus ja yritysvastuu

Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus 2007 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS, VUOSIA 2008 2013 KOSKEVAAN

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en)

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 28. JA 29. KESÄKUUTA 2012

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2014 COM(2014) 630 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot