Plan Suomi Säätiön julkaisusarja 1/06. Nuoret, media ja kehitysmaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Plan Suomi Säätiön julkaisusarja 1/06. Nuoret, media ja kehitysmaat"

Transkriptio

1 Plan Suomi Säätiön julkaisusarja 1/06 Nuoret, media ja kehitysmaat

2 NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos, journalistiikka Samuel Raunio, elokuu 2006 Plan Suomi Säätiö

3 SISÄLLYS ESIPUHE Esipuhe...5 Johdanto ja tutkijan kiitokset Tutkimuksen tausta, kohteet ja kysymykset Nuorten käyttämät mediat Elokuvat Internet Musiikki Tekstitelevisio Tietokone- ja konsolipelit Sarjakuvat Aikakaus- ja nuortenlehdet Sanomalehdet Radio Televisio Yhteenveto medioista Nuorten yksilöhaastattelut Lomakekysely Media-käsitteen ymmärtäminen Uutiset ja ulkomaanuutiset Kehitysmaa-käsite ja kehitysmaiden kuvailu Kehitysmaiden sijoittaminen ja nimeäminen Kehitysmaan nuoret Kehitysmaat mediassa Kehitysapu ja kehitysyhteistyö Koulujen välittämä kehitysmaatieto Vertailuhaastattelut Yhteenveto yksilöhaastatteluista Nuorten ryhmäkeskustelut Kehitysmaakäsitykset ja kehitysmaauutisointi Kehitysmaa-artikkelit ja ohjelmat Yhteenveto ryhmäkeskusteluista Plan Suomi Säätiö on tuottanut Nuoret, media ja kehitysmaat -tutkimuksen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja ulkoasiainministeriön kanssa. Tutkimuksen tavoite oli selvittää, mitä nuoret tietävät kehitysmaista, mistä he tietonsa hankkivat, miten media vaikuttaa heidän tietoihinsa ja asenteisiinsa ja miten nuorten kiinnostusta kehityskysymyksiin voitaisiin lisätä. Plan Suomi Säätiön tavoitteena oli koota paitsi perustietoa nuorten mediakäyttäytymisestä myös aineistoa mediakasvatushankkeiden suunnittelun tueksi. Tutkimuksen aineistoa käytetään hyödyksi Planin seuraavien vuosien mediakasvatustyössä, jonka teemoina ovat lapsen oikeudet, lasten osallistuminen ja lasten mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä ja miten heistä kirjoitetaan. Mediakasvatustyössä kannustetaan lapsia ja nuoria tarkastelemaan kehitysmaiden arkipäivää monipuolisesti, ja Planin omien hankkeiden kautta annetaan konkreettisia esimerkkejä kehitysmaiden elämästä. Median korostunut rooli suomalaisnuorten ensisijaisena kehitysmaatiedon lähteenä on haasteellista myös medialle itselleen. Negatiivinen ja stereotyyppinen kehitysmaajournalismi vahvistaa kielteistä kuvaa kehitysmaiden ihmisistä. Tutkimuksesta käy hätkähdyttävästi ilmi, että yksikään haastatelluista nuorista ei spontaanisti kuvannut kehitysmaita positiivisin ilmaisuin. Tyypillisimmillään kuva on edelleen nälän ja sodan passivoima ihminen Afrikassa. Tutkimus haastaakin miettimään uusia tapoja tavoittaa nuoria kansainvälisyyskasvatuksen keinoin ja saada heidät kiinnostumaan kehitysmaakysymyksistä. Tavoitteena on innostaa nuoria antamaan panoksensa kehitysyhteistyöhön, konkretisoida se aktiiviseksi toiminnaksi. Tutkimuksesta on vastannut tutkija Samuel Raunio. Tutkijan lisäksi haluamme kiittää tutkimuksen ohjausryhmää, johon osallistuivat vs. professori Jaana Hujanen ja sähköisen viestinnän lehtori Annamaija Manninen Jyväskylän yliopistosta, professori Heikki Luostarinen Tampereen yliopistosta, apulaisosastopäällikkö Christian Sundgren ja tiedottaja Erja-Outi Heino ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosastolta sekä toiminnanjohtaja Marja-Riitta Ketola ja kotimaan toiminnan päällikkö Hanna Nurmi Plan Suomi Säätiöstä. Tutkimus on toteutettu ulkoasiainministeriön tuella. Nuoret, media ja kehitysmaat on Plan Suomi Säätiön uuden julkaisusarjan ensimmäinen tutkimus. Helena Ranta hallituksen puheenjohtaja Plan Suomi Säätiö 5. Johtopäätökset Lähteet Liitteet NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT

4 JOHDANTO JA TUTKIJAN KIITOKSET Kehityskysymykset on viime vuosien aikana otettu yhä enemmän esille eri foorumeilla. YK:n vuonna 2000 julistamat vuosituhattavoitteet ovat olleet näkyvästi esillä esimerkiksi ulkoasiainministeriön kampanjoissa tai kehitysyhteistyöjärjestöjen toiminnassa. Kehityskysymykset ovat entistä tärkeämpiä, kun globaalitalouden aikakaudella vaikutukset eivät enää pysähdykään valtioiden rajoille. Kehitysmaiden ongelmilta ei voi enää ummistaa silmiään. Medialla on oma merkityksensä kehityskysymyksissä. Se tarjoaa tietoa ja antaa erilaisia kuvauksia ja mielipiteitä kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä. Kansalaisille media toimii tärkeänä päivittäistietolähteenä kehitysmaiden tapahtumista, sillä Suomesta katsottuna kehitysmaat ovat fyysisesti kaukana. Median kehitysmaista antamaa kuvaa onkin tutkittu ja kritisoitu viime parinkymmenen vuoden aikana. Median merkitystä ihmisten kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä muodostamaan kuvaan on tutkittu vähän. Vielä tätäkin niukemmin on tutkittu median merkitystä nuorten kehitysmaakuvaan. Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaine aloitti vuoden 2005 alussa Nuoret, media ja kehitysmaat -tutkimuksen yhteistyössä Suomen ulkoasiainministeriön ja kehitysyhteistyöjärjestö Plan Suomen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mistä suomalaisnuoret hankkivat tietonsa kehitysmaista, mikä merkitys medialla on nuorten kehitysmaakuvaan ja miten nuorten innostusta kehityskysymyksiä kohtaan voitaisiin lisätä. Kohderyhmäksi valittiin vuotiaat suomalaisnuoret. Tutkimus perustui kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin otostyyppisesti kymmentä eri suomalaismediaa ja noin neljääkymmentä eri medianimikettä, joita nuoret aiempien tutkimusten mukaan suosivat. Tutkimushankkeen ensimmäisen osan aineistonhankinta ajoitettiin tammi helmikuulle 2005, ajanjaksolle Televisio- ja radiolähetysten nauhoitukset, tekstitelevision seuranta, musiikki- ja elokuvalistojen tarkastelut, sanoma- ja aikakauslehtien poiminnat sekä Internetin tarkastelu ajoitettiin tuolle ajanjaksolle. Aineistoa koodattiin taulukoiksi kevään 2005 ajan ja varsinainen analyysi tehtiin loppukeväästä ja kesällä Sisällönanalyysillä saatiin selville, miten nuorten suosimat mediat yleensä kuvaavat kehitysmaita ja kehitysyhteistyötä. Hankkeen toinen osa ajoittui vuoden 2005 huhti joulukuulle vuotiaiden nuorten tutkimushaastattelut (n=62) tehtiin neljän eri paikkakunnan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa huhti toukokuussa Vertailuhaastattelut (n=4) kansainvälisessä tai kehitysyhteistyötoiminnassa aktiivisesti mukana olevien nuorten kanssa tehtiin kesä elokuussa Varsinainen analysointityö ajoittui syys joulukuulle samalle vuodelle. Haastatteluissa selvitettiin nuorten mediankäyttöä, kehitysmaatietoutta ja nuorten mielipiteitä kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä. Tutkimuksen viimeinen, kolmas vaihe ajoittui vuoden 2006 tammi elokuulle vuotiaiden nuorten ryhmähaastattelut (2 kpl) tehtiin kahdella eri paikkakunnalla toukokuussa Toinen ryhmä koostui yläasteikäisistä nuorista ja toinen lukiolaisista. Varsinainen analysointityö ajoittui touko elokuulle samalle vuodelle. Nuorisoryhmille esitettiin varta vasten nuorille suunnattuja kehitysmaista kertovia lehtiartikkeleita ja televisio-ohjelmia. Ryhmäkeskustelujen avulla haluttiin tutkia, millaisista kehitysmaita koskevista journalistista tuotoksista nuoret todellisuudessa ovat kiinnostuneita. Tämä tutkimusraportti pyrkii vastaamaan projektin kaikkiin pääkysymyksiin: 1) Mitä nuoret tietävät kehitysmaista, ja mistä he hankkivat tietonsa kehitysmaista? 2) Mikä merkitys medialla on heidän tietoihinsa ja asenteisiinsa kehitysmaista? 3) Miten nuorten kiinnostusta kehityskysymyksiä kohtaan voidaan lisätä? Projektin tutkijana toimi puolentoistavuoden ajan tämän raportin kirjoittaja. Yksin tutkimus ei kuitenkaan syntynyt: journalistiikan opiskelija Riikka Virranta toimi tutkimuksen toisessa vaiheessa korvaamattomana tutkimusapulaisena. Hän teki puolet tutkimuksen toisen vaiheen yksilöhaastatteluista. Tutkimuksen ohjausryhmässä toimi useita eri henkilöitä, joilta sain tukea eri vaiheissa. Jyväskylän yliopistosta kiitän erityisesti journalistiikan professori Jaana Hujasta, lehtori Annamaija Mannista sekä Tampereen yliopistoon siirtynyttä professori Heikki Luostarista. Kiitokset myös tutkijakollega Kimmo Mäkilälle, jonka kanssa kävin monet hyvät keskustelut tutkimuksestani. Yhteistyökumppaneista kiitokset kuuluvat kehitysyhteistyöjärjestö Plan Suomelle ja sieltä erityisesti kotimaan toiminnan päällikölle Hanna Nurmelle sekä entiselle toiminnanjohtajalle Marja-Riitta Ketolalle. Ulkoasiainministeriöstä haluan kiittää viestintä- ja kulttuuriosaston apulaisosastopäällikköä Christian Sundgrenia sekä kehityspoliittisen viestinnän yksikön tiedottajaa Erja-Outi Heinoa. Kiitokset myös ohjausryhmässä toimineelle Maarit Tastulalle. Kaikkien edellä mainittujen tuki oli tärkeätä koko tutkimuksen ajan. Kiitän myös Saria sekä nelijalkaisia Misua ja Lolaa, jotka saivat tutkimuksen loppuvaiheessa seurata välillä yölläkin tapahtunutta tutkimusraportin kirjoittamista. Valmista tuli. Vastuu tutkimuksen sisällöstä on loppujen lopuksi aina vain tutkijalla itsellään. Tutkimus jatkuu omana väitöskirjatyönäni syksystä 2006 eteenpäin. Samuel Raunio Jyväskylässä elokuun lopulla vuonna 2006 NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT

5 1. TUTKIMUKSEN TAUSTA, KOHTEET JA KYSYMYKSET Media vaikuttaa omalta osaltaan kehitysmaita koskeviin asioihin. Toisaalta se välittää tietoa kehitysmaista, niiden ongelmista ja kehitysyhteistyöstä. Toisaalta media myös antaa erilaisia kuvauksia ja mielipiteitä kehitysmaista ja niiden väestöstä. Näin se vaikuttaa osaltaan ihmisten mielipiteisiin ja asenteisiin. Suomalaisille media on tärkeä tietolähde kaukana sijaitsevien kehitysmaiden tapahtumista: ihmiset saavat pääasiassa tietonsa kehitysmaista juuri maakuntalehdistä ja television uutislähetyksistä (Aaltonen & Maasilta 1987, ). Television ja sanomalehtien merkitys yleisimpinä kehitysmaiden asioita käsittelevinä tietolähteinä ja siten merkittävimpinä mielikuvan muokkaajina median alalla tulee esiin myös aiheesta tehdyissä mielipidetutkimuksissa. Ulkoasiainministeriön TNS Gallupilla teettämän mielipidetutkimuksen mukaan tärkeimpinä kehitysyhteistyötä ja kehitysmaita koskevina tiedonlähteinä suomalaiset pitävät juuri televisiota (78 %) ja sanomalehtiä (72 %) (Ulkoasiainministeriö 2005, 24). Kehitysmaauutisointia on jo pitkään arvosteltu siitä, että länsimaiset uutiset antavat kehitysmaista ja niiden väestöstä hyvin negatiivisen kuvan. Niin kehitysmaissa kuin kansainvälisestikin on ja 1970-luvuilta asti kritisoitu kehitysmaita koskevien uutisten esittävän ja toistavan länsimaista näkökulmaa ja stereotypisoivan kehitysmaita (Nohrstedt 1986, 14). Vinoutumaa lisää se, että johtavat uutistoimistot ja siten suurin osa uutisista tulee kehittyneistä länsimaista. Anderssonin ja Ådahlin (1993, 2 5) mukaan kansainvälisten uutistoimistojen antama kuva kehitysmaista on negatiivinen ja Suomen Tietotoimiston kehitysmaauutisten kuva jopa tätäkin negatiivisempi: kun Reuterin ja AFP:n (Agence France Presse) kehitysmaauutisista 49,6 prosenttia käsitteli tutkimusotoksessa selvästi negatiivisia asioita, STT:llä negatiivisten kehitysmaauutisten osuus oli peräti 68,8 prosenttia. Kansainvälisten uutistoimistojen isot uutiset ovat pääosin negatiivisia, ja Suomessa vain isot ulkomaiden tapahtumat ylittävät uutiskynnyksen (emt, 9). Andersson ja Ådahl analysoivat myös 11 suomalaisen sanomalehden uutisointia. Niissäkin negatiivisten kehitysmaauutisten osuus kasvoi 64,8 prosenttiin (emt, 7). Suomalainen media ei siten toimi sen paremmin kuin muutkaan länsimaiset mediat. Useimmissa kehitysyhteistyötä käsittelevissä sanomalehtiteksteissä asiantuntijoina ovat kehitysyhteistyötä tekevien organisaatioiden edustajat tai suomalaiset / länsimaalaiset poliitikot ja virkamiehet kohdemaan poliitikot pääsevät asiantuntijoina ääneen selvästi harvemmin kehitysmaiden tavallisista ihmisistä puhumattakaan (Maasilta 2001, 21). Aikakauslehtiä opinnäytetyössään tutkineen Palosuon mukaan (2000, 34, 36) suomalaisten aikakauslehtien artikkelit kehitysmaista ovat sanomalehtien tapaan yleisvaikutelmaltaan negatiivisia ja niissä tehdään eroja kehitysmaiden ja länsimaiden välillä. Aina ei tosin toimittajankaan työ monipuolisen kehitysmaakuvan antamisessa auta. Mäkilä (2002, 60) huomauttaa omassa pro gradu -työssään, että kun Jyväskylän yliopiston kehitysmaajournalismikurssin opiskelijat myivät juttujaan ja ohjelmiaan suomalaisille tiedotusvälineille lukukaudella , aiheista eniten mediaa kiinnostivat synkkä aids ja kotimaata painottava suomalaiset ulkomailla. Toisaalta lisääntyneet resurssitkaan eivät ole tae erilaiselle journalismille. Räsänen (1999, 55 57) tutki omassa opinnäytetyössään ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston matka-apurahan saaneiden toimittajien kehitysmaajuttuja ja huomasi, että ne toistivat muiden juttujen tavoin kehitysmaauutisoinnin yleisiä piirteitä. Kun ihmisiltä (nuorilta) kysytään mielipidettä kehitysmaista, median vaikutus näkyy selvästi heidän vastauksistaan. Jos nuorella ei ole jokapäiväistä kytköstä kehitysmaihin, mielipide muodostuu pääasiassa aiemman tiedon (esimerkiksi koulun) ja median välittämän kuvan perusteella. Vuoden 2005 nuorisobarometrin (Harinen 2005, ) mukaan noin puolella vuotiaista suomalaisnuorista ei ole maahanmuuttajaystäviä. Kun tällainen omakohtainen kytkös vieraaseen kulttuuriin ja kehitysmaiden ihmisiin puuttuu, media saattaa toimia jopa ainoana päivittäistietolähteenä. Kehitysmaita koskevat tiedot ja asenteet muokkaantuvat selvästi nuoruusvuosina, joten koulun ja median merkitystä kattavina valtakunnallisina vaikuttajina ei pidä aliarvioida. Asennemuutosten aikaansaaminen aikuisiällä on selvästi vaikeampaa, jos nuoruusvaiheessa kehityskysymyksiä käsitellään pintapuolisesti ja kehitysmaita esitellään stereotyyppisesti. Nuorten mediankäyttöä on tutkittu melko paljon viime vuosien aikana (mm. Saanilahti 1999, Luukka et. al. 2001). Samoin (aikuisten) suomalaisten kehitysyhteistyötä koskevia tietoja ja asenteita on tutkittu laajalti viimeisimpien kymmenien vuosien aikana (mm. Hosia 1969 ja 1969b, Kalela 1972, Kalela ja Pietilä 1974a ja 1974b, Heino 1987, Aaltonen ja Maasilta 1987, Niemi 1991, Laiho 1993 ja 1995 sekä Lehtipuu 1995). Ulkoasiainministeriö on vuodesta 1979 teettänyt säännöllisin väliajoin TNS Gallup Oy:llä ja Taloustutkimus Oy:llä tutkimuksia suomalaisten kehitysyhteistyötä koskevasta tietotasosta ja asenteista. Sen sijaan median merkitystä ihmisten käsitystä kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä on tutkittu vähän. Vielä tätäkin niukemmin on tutkittu median merkitystä nuorten kehitysmaakuvaan. Nuoret, media ja kehitysmaat tutkimuksen kaltaista, median kehitysmaista kertovaan sisältöön ja nuorten tietotasoon sekä mielipiteisiin keskittyvää tutkimusta ovat tehneet 1980-luvulla lähinnä Aaltonen ja Maasilta. Heidänkin tutkimuksessaan (1987) nuoria edusti pienehkö, viidentoista hengen lukiolaisikäisten ryhmä, joten kattavaa nuoriin keskittyvää tutkimusta ei ole tehty. Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaine aloitti vuoden 2005 alussa Nuoret, media ja kehitysmaat -tutkimuksen. Yhteistyössä Suomen ulkoasiainministeriön ja kehitysyhteistyöjärjestö Plan Suomen kanssa tehdyn tutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää, mistä suomalaisnuoret hankkivat tietonsa kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä, mikä merkitys medialla on nuorten kehitysmaakuvaan ja miten nuorten innostusta kehityskysymyksiä kohtaan voitaisiin lisätä. Kohderyhmäksi valittiin vuotiaat suomalaisnuoret, joilla ei ole erityisiä kytköksiä kehitysyhteistyöhön tai kansainvälisyystoimintaan. Tutkimuksen pääkysymyksinä olivat seuraavat kolme kysymystä: 1) Mitä nuoret tietävät kehitysmaista, ja mistä he hankkivat tietonsa kehitysmaista? 2) Mikä merkitys medialla on heidän tietoihinsa ja asenteisiinsa kehitysmaista? 3) Miten nuorten kiinnostusta kehityskysymyksiä kohtaan voitaisiin lisätä? Tutkimuksessa oli kolme eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin otostyyppisesti kymmentä eri suomalaismediaa ja noin neljääkymmentä eri medianimikettä, joita nuoret aiempien tutkimusten mukaan suosivat. Sisällönanalyysillä selvitettiin, miten nuorten suosimat mediat yleensä kuvaavat kehitysmaita ja kehitysyhteistyötä. Toisessa vaiheessa haastateltiin vuotiaita nuoria (n=62) sekä vertailun vuoksi kansainvälisessä tai kehitysyhteistyötoiminnassa aktiivisesti mukana olevia nuoria (n=4). Haastatteluissa selvitettiin nuorten mediankäyttöä, kehitysmaatietoutta sekä nuorten mielipiteitä kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä. Kolmannessa vaiheessa kahdelle eri nuorisoryhmälle esitettiin varta vasten nuorille suunnattuja kehitysmaista kertovia lehtiartikkeleita ja televisio-ohjelmia. Kolmannessa vaiheessa tutkittiin ryhmäkeskustelujen avulla sitä, millaisista kehitysmaita koskevista journalistista tuotoksista nuoret todellisuudessa ovat kiinnostuneita. Tutkimuksen pääkysymyksiin voitiin vastata analysoimalla näiden kolmen eri vaiheen tutkimustulokset. NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT

6 2. NUORTEN KÄYTTÄMÄT MEDIAT Tutkimuksen ensimmäinen vaihe koostui nuorten käyttämien medioiden sisällönanalyyttisestä selvityksestä. Nuorten käyttämistä medioista valittiin riittävän kohdennettu mutta toisaalta riittävän laaja näyte, jotta selvityksen tuloksia voitaisiin pitää yleistilannetta kuvaavina. Mukaan valittiin mahdollisimman monipuolinen otos nuorten käyttämistä medioista. Näin voitiin perehtyä nuorten mediamaailmaan ja samalla tarkastella, kuinka nuorten suosimat mediat käsittelevät kehitysmaita ja kehitysyhteistyötä. Tarkastelussa käytettiin seuraavia neljää pääkysymystä: 1. Mitä ulkomaanaineistoa ja kansainvälisiä aiheita käsitellään valituissa medioissa? 2. Mitä kehitysmaita koskevia aiheita valituista medioista on löydettävissä? 3. Mitä kansainväliseen avustus- ja kehitysyhteistyötoimintaan liittyviä asioita valituista medioista nousee esille? 4. Mitä kehitysmaiden lapsia ja nuoria koskevia kysymyksiä valituissa medioissa on esillä? Nuorten yleisimmin käyttämät mediat saatiin selville aiempien nuorten mediankäytöstä saaduista tutkimustiedoista (mm. Saanilahti 1999, Luukka et. al. 2001) sekä tässä tutkimuksessa tehdyistä esiselvityksistä. Medianimikkeiden valinnoissa pyrittiin ottamaan huomioon mukaan valitut tutkimuspaikkakunnat (ks. luku 4) ja niiden vaikutus paikkakunnalla asuvan nuoren käytettävissä olevaan mediatarjontaan. Tutkimuksessa päädyttiin lopulta seuraavien medioiden valintaan (ks. tarkemmat medianimikkeet liitteestä 1): - televisio - tekstitelevisio - radio - maakunnallinen sanomalehti - iltapäivälehti - paikallislehti/ilmaisjakelulehti - aikakauslehdet - nuortenlehti - elokuvat - musiikki - tietokone- ja konsolipelit - verkkomedia (Internet) - sarjakuvat. Näistä medioista tehtiin kohdennettu valinta tutkimuspaikkakunnittain. Tutkimuksesta jätettiin pois joitakin nuorten käyttämiä medioita. Kännykän käyttö katsottiin tässä tutkimuksessa pääasiassa kahdenväliseksi viestinnäksi, ei joukkoviestinnäksi. Sanomalehtien Liiton vuoden 2004 Nuorison mediakäyttötutkimuksen mukaan vain 4 prosenttia tutkimukseen vastanneista nuorista sanoo käyttävänsä kännykkäänsä Internetin käyttöön ja vain 3 prosenttia uutisten seuraamiseen. Tutkimukseen ei otettu mukaan kirjoja. Nuorten ostetuimpien kirjojen määrittely on vaikeaa, vaikka erilaisia tilastoja ostetuimmista kirjoista onkin olemassa. Ongelmaksi muodostuu myös kirjojen valinta: mitä valita ja miten määritellä otoksessa vaikkapa kotimaisten ja ulkomaisten kirjojen suhde? Muutaman kirjan tarkastelu ei anna edustavaa kuvaa kaikista tarjolla olevista kirjoista, joten kirjat rajattiin tarkasteltavien medioiden ulkopuolelle. 2.1 ELOKUVAT Elokuvia voi nykyään katsoa useista eri lähteistä: elokuvateatterien ja televisiokanavien tarjonnan lisäksi videovuokraamot tarjoavat DVD- ja VHS-muodossa kattavasti erilaisia elokuvia. Elokuvia on tarjolla myös Internetissä. Vuoden 2004 Intermediatutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät päivittäin aikaa videoiden ja DVD-tallenteiden katsomiseen 11 minuuttia. Saanilahden (1999, 15) mukaan nuoret katsovat videoita keskimäärin 2,5 päivänä viikossa, pojat jonkin verran tyttöjä enemmän. Mediat nuorten arjessa -tutkimuksen (Luukka et. al. 2001, 61 62) mukaan suurin osa nuorista ilmoittaa käyvänsä elokuvissa pari kolme kertaa vuodessa tai vähintään kerran kuukaudessa. Isommissa kaupungeissa asuvat käyvät elokuvissa useammin kuin pienten paikkakuntien nuoret. Tässä tutkimuksessa elokuvia tarkasteltiin sekä tutkimuksessa mukana olevien lehtien avulla että FilmTown- ja Makuuni-videovuokraamojen julkaisemien, vuokratuimpien videoiden listojen avulla. Listoja seurattiin tammi helmikuun vaihteessa Tutkimusajanjaksolla kehitysmaissa oli valmistunut vain yksi elokuva, sekin kahden maan yhteistuotantona. Makuuni-videovuokraamon listalta löytyi amerikkalais-kolumbialainen draamaelokuva Maria full of Grace, joka kuvaa raskaana olevan kolumbialaistytön pyrkimystä hankkia perheelleen rahaa viemällä vatsalaukussaan pakattua heroiinia Kolumbiasta Yhdysvaltoihin. Kehitysmaat näkyvät elokuvissa hyvin vähän. Kehitysmaista kertovia elokuvia oli katsotuimpien elokuvien listalla hyvin vähän kehitysyhteistyötä tai lasten ja nuorten asemaa kehitysmaissa ei elokuvissa tarkasteluajanjaksolla pohdittu juuri lainkaan lukuun ottamatta edellä mainittua draamaelokuvaa Maria full of Grace. 2.2 INTERNET Internetin käyttö on kasvanut valtavasti viime kymmenen vuoden aikana. Tuoreimman Nuorison mediakäyttötutkimuksen (Sanomalehtien Liitto 2004) mukaan Internetiä käyttää päivittäin tai lähes päivittäin 60 prosenttia vuotiaista suomalaisnuorista. Nuoret käyttävät Internetiä eniten sähköpostin lukemiseen, tiedonhakuun, hakupalvelimien käyttöön sekä surffailuun. Varsinaista journalistista aineistoa ei Internetistä juuri seurata: televisio- ja radioyhtiöiden WWWsivuja sanoo lukevansa usein vain 10 prosenttia nuorista, lehtien WWW-sivuja koskeva lukema jää 8 prosenttiin. Internet on jo toisella sijalla, kun tarkastellaan tiedotusvälineiden merkitystä ja kiinnostavuutta. Tutkimuksen tekijät ennustavat, että Internetistä tulee nuorten tärkein tiedotusväline ja se ohittaa television merkityksen. Tässä tutkimuksessa Internetin tarkastelussa käytettiin muutaman merkittävimmän suomalaisen portaalin (jippii.fi, kolumbus.fi, soneraplaza.fi ja suomi24.fi) pääsivuja. Vaikka nuoret eivät juuri lue erikseen journalistista aineistoa Internetistä, näillä sivuilla he voivat katsella lyhyitä sähkeuutisia. Portaalien pääsivuista tehtiin kaksi eri otosta: lauantailta sekä tiistailta Otoksia tehtiin kahdesti päivässä: aamupäivällä/päivällä sekä iltapäivällä/illalla. Portaalien lisäksi Internetistä tehtiin yksittäisotoksia nuorten suosimilta WWW-sivuilta. Sunnuntaina tarkasteltiin tutkimukseen mukaan valittujen aikakauslehtien (Cosmopolitan, Demi, Mikrobitti ja Pelit) WWW-sivustoja. Maanantaina tarkasteltiin vastaavasti City-lehden WWW-sivustoa sekä nuorille erikseen suunnattua metropoliz.net-sivustoa. Yleisportaaleista suomi24.fi ei ollut valinnut tutkimusajankohtana pääsivulleen uutisia järjestelmällisesti, vaan portaali perusti pääsivunsa pitkälti uutisaiheista käytäviin keskusteluihin. Uutiset-kohdassa oli linkkejä eri uutispalveluita käsitteleville nettisivuille. Näin ollen suomi24.fiportaali ei tarjonnut pääsivullaan tutkimuksen kannalta oleellista tietoa. Jippii.fi-portaalin uutiset olivat peräisin Suomen Tietotoimistolta. Tutkimusajanjaksolla jippii.fi-portaalin pääsivulla esiintyi melko runsaasti kehitysmaa-aiheisia uutisia: kaikkiaan kolme eri uutista, samoin kolme eri uutista. Kolmen kehitysmaa-aiheisen uutisen lukumäärää vuorokaudessa voi pitää melko suurena, sillä portaalin pääsivulla oli tutkimusajankohtana kaikkiaan aina kymmenen eri uutista. Tosin kehitysmaista esillä olivat lähes poikkeuksetta aina Irak, Lähi-itä ja Afganistan. 10 NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT 11

7 Kolumbus.fi-portaali (elisa.net) hankki tarkasteluajankohtana talousuutisensa STT:ltä. Kotimaan ja ulkomaan uutiset olivat vastaavasti Helsingin Sanomien verkkoliitteen uutisia. Tutkimusajanjaksolla portaalin pääsivulla oli kaikkiaan yhdeksän eri kehitysmaa-aiheista uutista: viisi eri uutista ja neljä eri uutista. Niin kuin jippii.fi-sivujenkin kohdalla, määrää voidaan pitää varsin suurena. Kaikkiaan portaali pitää etusivullaan kymmentä uutista. Jippii. fi:n tavoin soneraplaza.fi hankki tammi-helmikuussa 2005 uutisensa Suomen Tietotoimistolta. Portaalin pääsivulle oli tutkimusajankohtana valittu kuusi uutisotsikkoa, ja näistä kehitysmaita koski vain yksi. Soneraplaza.fi-sivuston Uutiset-kohdasta löytyi linkki erilliselle Aasian maanjäristys -sivustolle, jossa oli linkkejä esimerkiksi suomalaisiin ja ulkomaisiin medioihin sekä linkkejä eri avustustahoille. Erikoissivusto oli soneraplaza.fi:n sivuilla vielä reilua kuukautta myöhemmin vuoden 2004 Kaakkois-Aasian hyökyaaltokatastrofin jälkeen. Yksittäisotokset tutkimukseen mukaan valittujen nuorten aikakauslehtien WWW-sivuista eivät juuri lisänneet kehitysmaita koskevien juttujen määrää. Toimitettua aineistoa kehitysmaista ei ollut yhdenkään aikakauslehden (Cosmopolitan, Demi, Mikrobitti, Pelit) WWW-sivuilla. Keskustelupalstoilla kehitysmaa-aihetta käsiteltiin jossain määrin Demin sivustoilla. City-lehden WWWsivuilla kehitysmaita tai kehitysyhteistyötä ei käsitelty tutkimusajankohtana. Nuorille erityisesti suunnattu metropoliz.net-sivusto ei sekään tarkasteluajanjaksolla käsitellyt kehitysmaita. 2.3 MUSIIKKI Nuoret kuuntelevat hyvin runsaasti musiikkia. Tämä näkyy viime vuosina tehdyissä nuorison mediankäyttöä koskevissa tutkimuksissa (esim. Saanilahti 1999, Luukka et. al. 2001). Tässä tutkimuksessa musiikkia tarkasteltiin kahdesta eri lähteestä: mukaan valittujen radiokanavien soittolistaotoksilla sekä Yleisradion julkaisemien TOP-listojen kautta. TOP-listoista poimittiin otos myydyimmistä albumeista, singleistä ja midprice-levyistä. Nuorten kuuntelemien radiokanavien soittolistoja seurattiin kanavan lähetysvirrasta poimituilla seuraavilla otoksilla: Kanava Päivämäärä Nauhoitettu osuus YleX maanantai YleX maanantai YleX maanantai NRJ tiistai NRJ tiistai NRJ tiistai Radio Nova keskiviikko Radio Nova keskiviikko Radio Nova keskiviikko Alkuvuoden 2005 myydyimpien levyjen listalla oli paljon suomalaisia levyjä. Neljästäkymmenestä myydyimmästä albumista peräti 26 ja kahdestakymmenestä myydyimmästä singlestä noin puolet oli suomalaisia. Midprice-levyjen kärkikolmikko oli kokonaan suomalainen. Suomalaisten levyjen lisäksi myös amerikkalaisia ja brittiläisiä levyjä oli ostettu paljon. Varsinaisista kehitysmaista oli tutkimuksen tarkasteluajanjaksolla TOP40-listalla yksi albumi: kolmen nuoren moldovalaismiehen muodostama O-Zone-yhtyeen albumi Discozone. Single- ja midprice-listoilla ei kehitysmaita esiintynyt. Radiokanavien soittolistat toistivat myydyimpien levyjen listan asetelmaa, vaikkakin amerikkalaisen ja brittiläisen musiikin osuus oli selvästi suurempi. Kehitysmaista mukana oli kolme maata: Kolumbia, Senegal ja Sierra Leone. Radio Novan aamu ohjelmassa ( ) soitettiin kolumbialaissyntyisen Shakiran kappale Whenever, whenever. Vastaavasti Radio Novan iltapäivä ohjelmassa samana päivänä soitettiin Neneh Cherryn ja Yossou N Dourin kappale 7 seconds. Näiden esiintyjien taustat ovat Sierra Leonessa ja Senegalissa. Muutoin kehitysmaat eivät olleet esillä radion soittolistoilta. 2.4 TEKSTITELEVISIO Nykyään kaikissa uusissa tv-vastaanottimissa on tekstitelevisio. Laitekantojen uusiutuessa voidaan olettaa, että lähes jokaisella nuorella, jolla on kotonaan televisio, on mahdollisuus käyttää myös tekstitelevisiota. Yleisradion vuoden 2003 yleisökertomuksen mukaan syksyllä 2003 tekstitelevisio oli 82 prosentissa kaikista kotitalouksista (Yleisradio 2003, 28). Saanilahden tutkimuksessa (1999) ja Mediat nuorten arjessa tutkimuksessa (2001) todetaan molemmissa, että pojat ovat jonkin verran aktiivisempia tekstitelevision käyttäjiä kuin tytöt. Tutkijat arvelevat, että ero johtuu poikien suuremmasta innostuksesta seurata urheilutuloksia tekstitelevisiosta. Viikoittain tekstitelevisiota käyttää uudemman tutkimuksen mukaan 70 prosenttia nuorista uutisia sen sijaan nuorista seuraa tekstitelevisiosta päivittäin vain 13 prosenttia (Luukka et. al 2001, 32, ). Tekstitelevisiota seurattiin tutkimusajankohtana kahdelta eri kanavalta: Yleisradion TV1-kanavalta (Teksti-TV) ja MTV3-kanavalta (Tekstikanava). Tutkimusajankohdaksi valittiin maanantai ja torstai Kummankin tekstitelevision tarjontaa seurattiin etusivulta (sivu 100) sekä pääuutissivuilta otostyyppisesti kerran aamulla, kerran iltapäivällä ja kerran myöhään illalla. Kehitysmaat esiintyivät runsaasti tekstitelevision uutisissa tutkimusajanjakson otoksissa. Tosin uutiset keskittyivät lähinnä muutamaan alueeseen: Irakiin, tsunamista kärsineisiin Aasian valtioihin ja Lähi-itään. Lisäksi Indonesia oli esillä Acehin kapinallisen maakunnan ja Indonesian hallituksen välisten rauhanneuvottelujen vuoksi sekä Vietnam lintuinfluenssan leviämisen vuoksi. Varsinaisten uutissivujen lisäksi Yleisradion Teksti-TV:n ulkomaansivuilla oli jälkimmäisenä tarkastelupäivänä linkki Somalian senhetkisestä tilanteesta kertoville erikoissivuille. Tekstitelevisiosivuja tarkasteltiin myös kehitysyhteistyöaiheiden sekä kehitysmaiden lapsia ja nuoria käsittelevien aiheiden osalta. MTV3:n Tekstikanavalla torstaina ollut uutinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen matkan peruuntumisesta Nepaliin maassa julistetun hätätilan vuoksi käsitteli matkan peruuntumista, mutta ei Suomen ja Nepalin välistä kehitysyhteistyötä. Samoin Yleisradion Teksti-TV:n saman päivän uutisessa YK:n Irakin ruokaa öljystä -ohjelmassa olleista epäselvyyksistä uutiskärki osoitti epäselvyyksiin, ei itse ohjelmaan. 2.5 TIETOKONE- JA KONSOLIPELIT Pojat pelaavat tietokonepelejä huomattavasti säännöllisemmin kuin tytöt: erityisesti nuoremmat pojat (13 15-vuotiaat) ovat innokkaita tietokone- ja konsolipelien pelaajia (Luukka et. al. 2001, 34). Vanhemmat tytöt (17 19-vuotiaat) taas pelaavat selvästi vähemmän. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että tietokoneita tai pelikonsoleita on pojilla selvästi enemmän käytössä verrattuna tyttöihin (Saanilahti 1999 ja Luukka et. al 2001). Todennäköisesti muutamien vuosien takaisiin tutkimuksiin verrattuna tietokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien yleistyminen on vaikuttanut siihen, että tietokone on nykyään yhä useamman tytön käytettävissä. Tutkimusajanjakson aikana tietokone- ja konsolipelien tarjontaa seurattiin Suomen suurimman alaan keskittyneen julkaisun, Pelit-lehden vuoden 2005 tammi- ja helmikuun numeroiden avulla. Lehden julkaisemat myydyimpien pelien listat sekä lehden sivuilla arvostellut pelit vahvistavat käsitystä taistelu- ja toimintapelien, urheilupelien sekä ajo- ja simulaattoripelien suosiosta. Myydyimmät tietokone- ja konsolipelit olivat pääasiassa juuri taistelu- ja toimintapelejä (ns. räiskintäpelejä), urheilupelejä tai ajopelejä. Tarkasteltaessa Pelit-lehden sisältöä tarkemmin havaittiin, että eniten lehden sivuilla esiintyivät maat, jotka sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa tai Aasiassa. Tulos ei yllätä, sillä peliteollisuus on keskittynyt vahvasti juuri näihin kolmeen maanosaan. Samoin eri pelien tapahtumat tai pelien aktiiviset toimijat sijoittuvat varsin usein Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan. Muut maanosat jäivät sivuseikaksi ja tarjosivat lähinnä eksoottisen ympäristön, jossa länsimaat 12 NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT NUORET, MEDIA JA KEHITYSMAAT 13

Journalisti hyökyaallon harjalla

Journalisti hyökyaallon harjalla Juho Rahkonen Journalisti hyökyaallon harjalla Aasian katastrofi uutistyön tekijöiden kokemana Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopisto Tampere 2005 2 Sisällys 1. Tutkimusasetelma 3 1.1. Taustaa

Lisätiedot

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi

Lisätiedot

MINNE MENET MEDIA? Hannu Olkinuora

MINNE MENET MEDIA? Hannu Olkinuora MINNE MENET MEDIA? Hannu Olkinuora 1 www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Viestintätutkimuksen nykytila Suomessa

Viestintätutkimuksen nykytila Suomessa Viestinnän laitos Helsingin yliopisto nykytila Suomessa Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 1/2007 Juha Herkman Miika Vähämaa Julkaisija: Viestinnän

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TÄNNE KAIKKI. NYT moi Tyttöjenlehdet. Anneli Lehtisalo. kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina

TÄNNE KAIKKI. NYT moi Tyttöjenlehdet. Anneli Lehtisalo. kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina TÄNNE KAIKKI kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina NYT moi Tyttöjenlehdet Anneli Lehtisalo Anneli Lehtisalo TÄNNE KAIKKI NYT moi Tyttöjenlehdet kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista TAMMIKUU 2006 Huvilakatu 25, FIN 00140 Helsinki Tel. +358 9 694 6218, Fax +358 9 694 6328 mail@tutkimuspalvelups.fi 1 SISÄLLYS Sivu 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa Janne Leinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska Elokuu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Ojanen. Metsästä maailmalle. Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Ojanen. Metsästä maailmalle. Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä TAMPEREEN YLIOPISTO Laura Ojanen Metsästä maailmalle Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän, median

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

JOKELAN KOULUSURMAT MEDIASSA

JOKELAN KOULUSURMAT MEDIASSA JOKELAN KOULUSURMAT MEDIASSA Pentti Raittila Katja Johansson Laura Juntunen Laura Kangasluoma Kari Koljonen Ville Kumpu Ilkka Pernu Jari Väliverronen Jokelan koulusurmat mediassa Myynti Tiedekirjakauppa

Lisätiedot

SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ. Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus

SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ. Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus SUOMALAISEN OSAAMISEN KUVA ULKOMAISESSA LEHDISTÖSSÄ Finnfactsin vuonna 2010 tuottaman julkisuuden seurantatutkimus Kannen suunnittelu: Vanto Design Oy Copyright: Finnfacts ISBN 978-952-67455-3-4 Redfina

Lisätiedot

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Tanja Välisalo UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

"Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu"

Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu Minna Suihkonen "Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu" Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa Petra Thurén Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Lasten mediabarometri 2012

Lasten mediabarometri 2012 Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka Suoninen nuorisotutkimusverkosto Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Naistenlehdet. & netti. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa

Naistenlehdet. & netti. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa Outi Sonkamuotka Lahden Muotoilu- ja taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Multimediatuotanto Opinnäytetyö AMK Kevät 2013 Naistenlehdet & netti Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa Taustat ja odotukset VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA Selvityksiä ja raportteja 145 VAASA 2007 3 ESIPUHE Vuonna 1987 Vaasassa alkanut ruotsin kielen kielikylpyopetus

Lisätiedot

Matkakertomuksia vai oikeaa journalismia? Matkailujournalismin rooli suomalaismediassa

Matkakertomuksia vai oikeaa journalismia? Matkailujournalismin rooli suomalaismediassa Matkakertomuksia vai oikeaa journalismia? Matkailujournalismin rooli suomalaismediassa Ilona Savitie Journalistiikan Pro gradu tutkielma Tammikuu 2004 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon Sisällys Median mahti Mitä on kriittinen medialukutaito? 4 Leena Rantala Moderni hetki 4 Oona Uski Median rooli, valta ja vastuu 6 Matti Kalliokoski

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Paino Erweko Oy ISBN 978-952-68332-0-0 (sid.) ISBN 978-952-68332-1-7

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot