Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä OPETUSHALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä OPETUSHALLITUS"

Transkriptio

1 Jaakko Saatsi Marja-Leena Haavisto Lauri Oksama Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä OPETUSHALLITUS

2 Opetushallitus PL Helsinki Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä Opetushallitus ja tekijät Kustantaja: Opetushallitus Ulkoasu, kannet: Olli Luotonen Tämä teos on oppikirja. Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopioiminen on kielletty, ellei valokopiointiin ole hankittu lupaa. Tarkista, onko oppilaitoksellanne voimassaoleva valokopiointilupa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry Teoksen tai sen osan digitaalinen kopioiminen tai muuntelu on ehdottomasti kielletty. ISBN Paino: Juvenesprint Oy, Tampere, 2011

3 Esipuhe Inhimilliset tekijät ovat kuuluneet lentokoneasentajien ammattiopintojen ja EASA Part 145 huolto-organisaatioiden koulutusvaatimuksiin 2000-luvun alusta lähtien. Alan opetukseen ei ole ollut käytettävissä suomenkielistä oppikirjaa. Puutteen korjaamiseksi ammattiopistojen opettajat ja Opetushallitus pyysivät minua kirjan laatijaksi. Henkilökohtaisena kannustimena kirjan tekemiselle ovat olleet pitkäaikainen kokemus lentoturvallisuustyössä tutkijana ja inhimillisten tekijöiden kouluttajana. Oppikirjan tavoite on ohjata lentoteknisen alan opiskelijaa ymmärtämään inhimillisten tekijöiden vaikutus työskentelymme ja toimintamme laatuun ja luotettavuuteen. Kirja on laadittu kattamaan lentokoneasentajan ja -mekaanikon peruskoulutukseen määritetyn EASA Part 66 moduuli 9 opetussisällön. Se soveltuu myös yleisteokseksi ilmailun huoltoturvallisuuden ylläpitokoulutuksessa ja ICAO:n SMS (Safety Management System) -vaatimusten mukaisessa turvallisuuden hallinnassa. Kirjan luvut on esitetty käsiteltävien aiheiden opetuksen etenemis järjestyksessä. Kirjan sisältö jakautuu johdantoon ja kolmeen päälukuun. Johdannossa tarkastellaan käsitettä inhimilliset tekijät (Human Factors), sen tutkimuksen historiallista taustaa ja kehittymistä erääksi tärkeim mäksi kehityskohteeksi nykyisessä teknisessä ympäristös sämme. Ensimmäinen pääluku, Tiedonkäsittely ja inhimilliset virheet, tarkastelee ihmisen tiedonkäsittelyn perusteita kognitiivisen psykologian näkökulmasta eli sitä, kuinka havaitsemme asioita ja käytämme muistiamme ja kuinka niiden perusteella käsittelemme tietoa toimintaamme varten. Tavoitteena on luoda käsitys inhimillisen tiedonkäsittelymme suorituskyvystä ja sen rajoituksista perustaksi inhimillisten virheiden tarkastelulle. Toinen luku tarkastelee inhimillisiä virheitä ja niiden lainalaisuuksia eli sitä, kuinka joissakin tilanteissa meillä on todennäköisyys tehdä juuri tietyntyyppisiä virheitä ja millaisina nämä virheet ilmenevät lentoteknisessä työssä. Toinen pääluku, Suorituskykyymme vaikuttavia tekijöitä, käsittelee aluksi, kuinka fyysinen ja psyykkinen tilamme ja niihin vaikuttavat ulkoiset tekijät vaikuttavat suorituskykyymme. Lisäksi tarkastellaan, millaisia vaikutuksia fyysisellä työympäristöllä ja työyhteisön sosiaalisella ilmapiirillä on toimintaamme. Esipuhe 3

4 Kolmannessa pääluvussa, Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä, tarkastellaan käytännön esimerkein lentokonehuollossa käytettäviä menettelyjä, joilla estetään inhimillisten virheiden vaikutukset lentoturvallisuuteen, ja sitä, kuinka voimme kehittää taitojamme viestinnässä ja toiminnassamme työyhteisön aktiivisena jäsenenä. Luvussa Organisaation toimintakulttuuri käsitellään työyhteisöön kehittyvien käytäntöjen ja niin kutsutun hiljaisen tiedon vaikutusta työn laatuun ja lentoturvallisuuteen. Kirjan psykologiaa käsittelevien lukujen laatimiseen ja tarkastamiseen ovat asiantuntijoina osallistuneet psykologian tohtori Lauri Oksama sekä psykologian lisensiaatti Marja-Leena Haavisto. Lämmin kiitos heidän ansiokkaasta työstään kirjan sisältämän kokonaisuuden tuottamiseksi. Kirjan asiantuntijatarkastukseen ovat osallistuneet DI Leena Niemi ja vianetsintäkoordinaattori Kalervo Siren (Finnair Oyj), lääkintäeverstiluutnantti Tuomo Leino ja kapteeni Samuel Lackman (Ilmavoimat) sekä opettajat Hannu Kokkonen (Savon ammatti- ja aikuisopisto) ja Lassi Viisanen (Kouvolan seudun ammattiopisto). Kiitos heille käsikirjoituksen ansiokkaasta kommentoinnista kirjan aihealueiden kehittämiseksi. Pääosan kirjan sisältöä elävöittävästä kuvamateriaalista ovat tuottaneet Finnair, Ilmavoimat ja Rajavartiolaitos. Kirjan valmistuessa kiitän myös Opetushallituksen tuottaja Urpo Rasilaa kannustavasta työn koordinoinnista sekä joustavasta suhtautumisesta kirjaan sisältyneiden aiheiden käsittelylaajuuteen. Hyvinkäällä lokakuussa 2011 Jaakko Saatsi 4 Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä

5 Sisältö I Johdanto Inhimillisten tekijöiden hallinnan kehitys...11 Historiaa...11 Inhimillisten tekijöiden hallinta ilmailussa...11 Inhimillisten tekijöiden määrittely ja mallintaminen...12 Inhimillinen tekijä vai inhimillinen virhe?...12 SHELL-malli...14 Inhimillisten tekijöiden huomioonottamisen tarpeellisuus...16 Tilastoja...18 Inhimillisten tekijöiden koulutus ja sen viranomaisvaatimukset...21 II Tiedonkäsittely ja inhimilliset virheet Inhimillinen suorituskyky ja sen rajoitukset...23 Ihminen tiedonkäsittelijänä...23 Aistien ohjaama ja sisäisten mallien ohjaama tiedonkäsittely...24 Aistitoiminnot...25 Havainnon muodostaminen...26 Esimerkiksi näköhavainnon muodostuminen...27 Näköaistiin perustuva etäisyyden havaitseminen...28 Näköharhat visuaaliset illuusiot...30 Tarkan näkemisen alue...30 Tarkkaavaisuus...33 Muistitoiminnot...35 Sensorinen muisti (aistimuisti)...36 Työmuisti...38 Pitkäkestoinen muisti...38 Toiminnanohjaus...40 Toiminnanohjauksen tasot...42 Vireystila...43 Tilannetietoisuus...45 Suljetun ja korkean paikan kammo...45 Suljetun paikan kammo...45 Korkean paikan kammo...46 Sisältö 5

6 3 Inhimilliset virheet...47 Virhemallit ja -teoriat...48 Reasonin päiväkirjatutkimus...48 Virhetyypit toiminnanohjauksen eri tasoilla...49 Automaatiotason toiminnan virheet...49 Sääntötason toiminnan virheet...50 Ei-automaattisen tason (tietotason) virheet...51 Reasonin yleinen virhemalli...52 Virheet automaattisen toiminnan tasolla...53 Virheet tietoisen toiminnan tasolla...53 Virheiden hallinta ja välttäminen...55 Reasonin reikäjuustomalli...56 Turvallisuuskriittisten toimintojen suojaverkot...58 Standardisointi ja vakiomenettelyt...58 Ilmailun turvallisuuden kansainvälinen hallinnointi...58 II Suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä Henkilökohtaiset tekijät...61 Kunto ja terveys...61 Lääkkeet, alkoholi ja huumeet...63 Lääkkeiden sivuvaikutuksista...63 Alkoholi...66 Huumeet...67 Motivaatio...67 Motivaation vaikutus työhömme...68 Tunteet...70 Tunteidemme yhteys tiedonkäsittelyyn...71 Tunteet työpaikalla...72 Kuormitus ja stressi...72 Työn henkinen kuormitus...73 Stressi...78 Väsymys ja lepo...86 Unen- ja levontarve...86 Vuorokausirytmi ja unen säätely...86 Unen vaiheet...87 Miksi uni on niin tärkeää?...88 Väsymyksen muodot...89 Vuorotyö Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä

7 5 Sosiaalinen työympäristö...93 Työyhteisön sosiaalinen ympäristö...93 Työskentely yksilönä tai ryhmässä...94 Yksilön vastuu...95 Ryhmän tai tiimin vastuu...95 Vertaispaine...96 Tiimityö...97 Tiimityön etuja ja haittoja...97 Aikataulujen ja määräaikojen aiheuttamat paineet...98 Häiriötekijät ja keskeytykset Fyysinen työympäristö Lentokonehuollon työolosuhteet Melu Liike ja tärinä Höyryt Valaistus ja valoisuusolosuhteet Ilmasto-olosuhteet ja lämpötila Ahtaat työkohteet ja työskentely korkealla Ahtaat työkohteet Työskentely korkealla Työympäristö ja huoltotilat IV Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä Työtehtävät, -välineet ja työtavat Päivittäinen linjahuolto ja siihen liittyvät vikakorjaukset Määräaikaishuollot Suunnittelu ja valmistelu Fyysinen huoltotyö Huolloissa käytettävät työkalut ja niiden kunnossapito Huoltokohteen järjestys ja työvälineiden valvonta Erikoistyökalut ja maalaitteet Toistuvat työtehtävät Visuaalinen tarkastus Monimutkaiset järjestelmät Monimutkaisten järjestelmien huoltaminen Sisältö 7

8 8 Kommunikointi ja viestintä Kommunikoinnin muodoista Verbaalinen ja kirjallinen viestintä Sanaton viestintä Viestin vastaanottajan osuus sanallisen viestinnän toimivuudessa Keinoja suullisen viestinnän kehittämiseksi Työryhmän sisäinen viestintä Tehtävän siirto ja työvuoron vaihto Kommunikoinnin tyypillisiä ongelmia Kulttuurierot Töiden kirjaaminen ja dokumentointi Tietojen ja taitojen ajan tasalla pysyminen Tiedon saatavuus Organisaation toiminta ja turvallisuuskulttuuri Organisaatiokulttuuri Turvallisuuskulttuuri Kuinka turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää? Ammatillisuus ja luotettavuus Ammatillisuutta edistävän organisaation piirteitä Jämäkkyys Virheiden välttäminen ja inhimillisten tekijöiden hallinta Lentokonehuollossa tapahtuvista virhetyypeistä Virheet toistuvissa määräaikaistarkastuksissa ja -huolloissa Rikkomukset lentokonehuollossa Henkilökohtaisista tottumuksista aiheutuvat virheet Virheiden vaikutus lentoturvallisuuteen Inhimillisten tekijöiden hallinnan menetelmiä Raportointi- ja turvallisuuden hallintajärjestelmät Turvallisuuden hallinta yksilötasolla Turvallisuuden hallinta työryhmässä tai tiimeissä Turvallisuutta vaarantaneiden tapahtumien raportointi Inhimillisten virheiden tutkinta Onnettomuus ja vaaratilannetutkinta Inhimillisten tekijöiden hallinta lentoteknisessä työssä

9 11 Lentoteknisen työn turvallisuus Työturvallisuusriskien tiedostaminen Turvallisuusriskit asematasolla ja käyttöhuollossa Moottoreiden melu Moottoreiden suihkuvirtaukset Suihkumoottoreiden imuvaara Potkurin vaara-alue Helikoptereiden roottorivirtauksen vaara-alue Kuumat jarrut Koneen rungon alla vaikuttavat vaarat Liikkuvat ohjainpinnat Toiminta hätätilanteissa Lopuksi Liite 1 American Airlines yhtiön lento-onnettomuus DC-10-koneen vasemman moottorin irtoaminen lentoonlähdössä, Chicago O Haren kentällä Liite 2 Aloha Airlinesin lento-onnettomuus Boeing 373 -koneen matkustamon hajoaminen lennolla, Havaiji, Liite 3 Continental Express -yhtiön lento-onnettomuus Embraer 120 koneen rakenteen hajoaminen lennolla, Eagle Lake, Texas, l Kuvalähteet Lähteitä, kirjallisuus ja muut julkaisut Sisältö 9

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS Sari Ståhl ja Opetushallitus Kuvitus: Piirrokset Camilla Ståhl, muut kuvat Sari Ståhl Ulkoasu ja taitto: Oy Graaf Ab Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuskulttuuri ESPOO 2008 VTT PUBLICATIONS 700 Teemu Reiman, Elina Pietikäinen & Pia Oedewald Turvallisuuskulttuuri Teoria ja arviointi VTT PUBLICATIONS 700 Turvallisuuskulttuuri Teoria ja arviointi Teemu Reiman, Elina

Lisätiedot

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 126 Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Jarkko Leppälä, Mervi Murtonen, Antti Suokannas, Marja Lehto, Alina Sinisalo ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TEEMANUMERO: PUOLUSTUSVOIMIEN TYÖTERVEYSHUOLLON ERITYISPIIRTEET SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 1/2012

TEEMANUMERO: PUOLUSTUSVOIMIEN TYÖTERVEYSHUOLLON ERITYISPIIRTEET SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 1/2012 TEEMANUMERO: PUOLUSTUSVOIMIEN TYÖTERVEYSHUOLLON ERITYISPIIRTEET SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 1/2012 TOIMITUS SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI ANNALES MEDICINAE MILITARIS FENNIAE Vuodesta 1926, vuosikerta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

Network hankkeella tukea muutoksien johtamiseen. Sirpa Kreander

Network hankkeella tukea muutoksien johtamiseen. Sirpa Kreander Network hankkeella tukea muutoksien johtamiseen Sirpa Kreander Opinnäytetyö Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 28.5.2014 Tekijä Sirpa Kreander

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

Pilottitutkimus potilasturvallisuusmallin kehittämisestä terveyttä edistävän sairaalan viitekehyksessä.

Pilottitutkimus potilasturvallisuusmallin kehittämisestä terveyttä edistävän sairaalan viitekehyksessä. Pilottitutkimus potilasturvallisuusmallin kehittämisestä terveyttä edistävän sairaalan viitekehyksessä. Potilas ja omainen osallisina hoitoon liittyvien haittojen selvittelyssä ja ehkäisyssä. Maria Hallman

Lisätiedot

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma Loppuraportti TSR-hankenumero 106279 Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Jussi Ylinaatu Jouni

Lisätiedot

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma Loppuraportti TSR-hankenumero 106279 Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Jussi Ylinaatu Jouni

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta. Inhimillisten virheiden jäljille. NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen

Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta. Inhimillisten virheiden jäljille. NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen Helmikuu 2013 UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta Inhimillisten virheiden jäljille NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen Foorumin johtoryhmä vieraili Sandvikilla

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot