TIIVISTELMÄ YLIOPISTOJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ YLIOPISTOJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ YLIOPISTOJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA YLEISET HUOMIOT OKM:n asettama OKM-ICT-2015-hankeryhmä (puheenjohtaja Heikki Mannila) muodostaa kokonaiskuvan ICT-alan koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä edistää ICT:n käyttöä OKM:n hallinnonalalla sekä laajemmin yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Yliopistoille lähetetyssä kyselyssä pyydettiin tiiviitä kuvauksia niiden profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:ssä ja ICT:n soveltamisessa kahden toisiaan täydentävän ja osittain vaihtoehtoisen lähestymistavan näkökulmasta: Teema 1: Tietotekniikan huippuosaaminen. Haluaako yliopisto profiloitua tietotekniikan tutkimuksen huippuosaajaksi ja millä ICT:n tutkimusalueilla näin on tarkoitus toimia? Teema 2: Tietotekniikan soveltaminen ja digitalisaatiokehityksen hyödyntäminen sovellusalueilla. Haluaako yliopisto profiloitua ICT:n soveltamisessa ja digitalisaatiokehityksen hyödyntäjänä tutkimuksen ja opetuksen nimetyillä vahvuusalueilla ja jos haluaa, niin millä tavalla? Yliopistojen vastauksista käy ilmi erilaisia lähtökohtia profiloitumiseen ICT-alalla, ja vastaukset ovat kiinnostavia myös esittämistavan osalta. Osalla yliopistoista profiloitumislistat ovat pitkiä ja pieniin osa-alueisiin jaettuja ilman vahvaa koko organisaatiotason linjausta painopisteistä. Toisaalta eräät yliopistot, erityisesti Aalto-yliopisto, argumentoivat vahvasti sekä ICT:n merkitystä että omaa rooliaan ICT-alan kehittämisessä. Joillakin yliopistoilla on lähinnä soveltava tai välineellinen lähestymistapa ICT-alaan. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa on selkeästi määriteltyjä sovellusaloja, jotka vaikuttavat osuvilta yliopistokohtaisen profiloitumisen näkökulmasta. Isoja panostuksia ICT-alan huippuosaamiseen löytyy isoista yliopistoista (Aalto ja Helsingin yliopisto), mutta kun otetaan huomioon laaja-alainen soveltaminen, löytyy merkittäviä kokonaisuuksia suurimmasta osasta yliopistoja. TEEMOJA JATKOKESKUSTELUJEN POHJAKSI Käytetty tutkimus- ja sovellusalojen nimeämiskäytäntö tekee haastavaksi nähdä, missä määrin profiloitumisessa on päällekkäisyyttä. Vastausten tulkinnan kannalta tieteenalaluokitukset ovat haasteellisia. koska profiilit ovat erilaisia ja ICT-osaamista kytketään eri konteksteihin. Kyselyn tuottamien tietojen tulkitsemiseksi ja yhteismitallistamiseksi on tarpeen hyödyntää muita tiedon lähteitä korkeakoulujen toiminnasta. Muun muassa julkaisutiedot ovat kiinnostavia tässä kontekstissa. Kyselyn tuloksia voitaisiin täydentää tiedoilla ICT-alan tutkijoiden välisestä yhteistyöstä ja tutkimuksen kärkien sijoittumisesta yliopistoihin. Yleisesti ottaen kyselyn perusteella voidaan todeta, että pienistäkin yliopistoista löytyy ICT-alalla tutkimuksen kärki, mutta ei välttämättä laajempaa osaamispohjaa kärjen taustalla. Jos katsotaan vuosittaisen julkaisutuotannon perusteella kymmenen tai useamman tutkijan tilannetta, erot tutkimuksen impaktissa ovat jo huomattavia yliopistojen kesken. Osaavat ihmiset ovat tärkeitä. Kyselyn tuloksista OKM-ICT-2015-hankeryhmässä käydyn keskustelun pohjalta voi todeta, että jos profiloitumisalueilla on riittävästi osaavia ihmisiä, mahdollisuuksia avautuu paljon. Sen sijaan on syytä pohtia, mitä tarkoittaa jos painopisteen takana on vain yksi henkilö. Millainen riski tämä on strategian toteuttamisen kannalta? On syytä tiedostaa, että keskustelussa yhteistyöstä ja profiloitumisesta on tarpeen huomioida sekä osaamisen laatu että määrä. ICT-alan tutkimuksessa tieteiden väliset kytkennät nousevat esiin (esimerkkinä lääketiede ja matematiikka/tilastotiede). Tässä yhteydessä ilmiöpohjainen ajattelutapa on mielenkiintoinen lähestymistapa, esimerkkinä terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen sekä metsätieteen tutkimus. Esimerkiksi terveysteknologia

2 avaa mahdollisuuksia alueellisiin osaamisen tarpeisiin (yliopistolliset sairaalat ym.). Samalla on syytä huomioida kansainvälinen ulottuvuus eli se, millaisissa kansainvälisissä verkostoissa ja millä profiileilla yliopistot liikkuvat. Yliopistot eivät vastauksissaan kertoneet yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakouluille tehdään oma vastaava kysely, joka toivottavasti selvittää yhteistyön tilannetta. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen työnjako ja yhteistyö tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia ICT-alan ilmiö- ja tarvelähtöiseen osaamisen kehittämiseen. Kyselyn tulosten pohjalta näyttäisi hyödylliseltä yhteistyön mahdollisuuksien pohdinta vuorovaikutteisesti yliopistojen kesken niin että kyselyn tuottamien tulosten pohjalta päästään strukturoituun keskusteluun organisaatioiden tahtotilasta. Tämän kaltaista työnjakokeskustelua on käyty UNIFI:ssa. Jatkokeskustelun mahdollistamiseksi tulee harkita keskustelun jatkamista osa-alueiden tiimoilta. Tästä suuntaaantavana esimerkkinä voi mainita laitelähtöisen/laitespesifisen profiloitumisen ja abstraktin/teoreettisen tutkimusfokuksen. Mahdollisia keskustelun osa-alueita tai ulottuvuuksia voisivat olla vaikkapa ohjelmistot, laitteet, johtaminen jne. Olennaista on luoda pitempiaikaiseen keskusteluun pohjautuva prosessi ja toimintamalli, jossa ajan mittaan saadaan kaikkien kannalta hyödyllisiä tuloksia. Nyt tehdyn kyselyn tarkentaminen ja toistaminen voisi olla osa tämän kaltaista asian eteenpäin työstämistä verkostomaisen keskustelun puitteissa. Suomen Akatemian kautta kanavoitava rakenteellisen kehittämisen rahoitus on eräs jatkotyöstämisessä huomioitavissa oleva instrumentti. 50 miljoonan euron rahoitushaku päättyy tammikuun lopussa AALTO-YLIOPISTO Aallon vuoteen 2020 ulottuvan strategian ytimessä ovat ICT, laskenta ja mallinnus sekä näiden soveltaminen. Aallolla on vahva rooli teollisuuden, palvelujen ja yhteiskunnan uudistamisessa, jossa keskeinen muutosvoima on digitalisaatio. Aalto panostaa suomalaista yliopistoista selvästi eniten tietotekniikkaan ja sen soveltamiseen. Aallossa toimii useita tutkimuksen huippuja alueella. Aalto pyrkii kehittämään ICT-aluetta laajempina kokonaisuuksia. Näissä on vähintään 10 professoria, usean miljoonan ulkoinen rahoitus, useita laitoksia edustettuna ja kansainvälistä painoarvoa. Osaamista on vahvistettu merkittävillä professorien suuntaamisella ( suunnattu 60), koulutusohjelmamuutoksilla, rakenteellisilla uudistuksilla sekä yhteistyöllä (kotimainen ja kansainvälinen). Myös tutkimusinfrastruktuureihin on panostettu. Yhteistyötä on kehitetty mm. Aalto Digi Platformin avulla. AALTO/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Laskennallinen data-analyysi Algoritmit, logiikka ja kompleksisuus Ohjelmistotekniikan konstruktiivinen, kokeileva ja empiirinen tutkimus Interaktiivinen digitaalinen media Tietoliikennetekniikka, Internet-teknologiat Tietojärjestelmätiede AALTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Älykkäät koneet, mekatroniikka, robotiikka, automaatio Digital design and manufacturing and industrial internet Life science technologies, Health and wellbeing Digitaalisuus viihteessä, kulttuurissa, oppimisympäristöissä ja uudessa mediassa Digitaaliset palvelut Micro and nanotechnology based ICT hardware Radiotiede ja -tekniikka

3 Geoinformatiikka, älykkäät kaupungit, älykkäät rakennukset Laskennallinen fysiikka Tietoturva SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN (HANKEN) Hanken raportoi tietotekniikan huippuosaamisessa toimivansa open source, open access ja open data alueilla tavoitteenaan selvittää erilaisten verkon avoimuuksiin liittyviä synty- ja vaikutusmekanismeja. Soveltamisesta tai digitalisaatiokehityksen hyödyntämisestä sovellusalueilla yliopisto ei raportoi. HANKEN/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Open Source, Open Access, Open Data HELSINGIN YLIOPISTO Helsingin yliopistolla ICT:llä on ollut merkittävä osuus luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Yliopisto näkee, että ICTalan merkitys tulee lähiaikoina aiheuttamaan merkittävän murroksen humanistisessa, yhteiskuntatieteellisessä ja kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Soveltamisessa ICT:llä on vahva perinne esim. bio- ja geoinformatiikan, tietokonelingvistiikan ja digitaalisten aineistojen sekä laskennallisten tieteiden aloilla. Tavoitteena on vahvistaa ICTosaamista erityisesti life sciences -alueella. Yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos on erittäin korkeatasoinen ja menestynyt hyvin sekä tutkimuksen että opetuksen arvioinneissa. Laitos on toiminut raportoinnin mukaan suunnannäyttäjänä opetusmenetelmien kehittämisessä. HELSINGIN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Algoritminen data-analyysi, koneoppiminen ja bioinformatiikka Internet of Things Opetusteknologiat Ohjelmistojärjestelmät Human-Computer Interaction (HCI) Hila/pilvi/ (grid/cloud)-laskenta Tietoturva HELSINGIN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Social Interaction and Emotion Digitaalinen humanistinen tutkimus Tieteellinen laskenta, superlaskenta ja grid/cloud-laskenta Käänteisten ongelmien laskennallinen ratkaisu Laskennallinen ja tilastollinen ekologia Bioinformatiikka Genomitiedon hyödyntäminen lääketieteessä Systeemibiologia terveyden tutkimuksessa Geoinformatiikka Opetus- ja tutkimushallinnon ICT-yhteisorganisaatio Opiskelijoiden paikasta ja ajasta riippumattomien ICT-palveluiden kehittäminen Tulevien opettajien kouluttaminen modernien ICT-välineiden käyttöön opetustyössä Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) Tutkimusdatan säilytyspalvelut (HY-IDA ym)

4 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO ICT-alalla on tehty ja tehdään painopistesiirtoja keskittyen erityisesti kehitys- ja opetusteknologiaan sekä älykkääseen medialaskentaan. Soveltamisessa ISY on kytkenyt ICT-alan osaamista erityisesti terveys- ja hyvinvointipalveluihin, metsätieteeseen kuvantamisen osalta, luonnontieteellisten kokoelmien digitoitiin sekä ICT:n kehitysyhteistyössä. Näistä digitointi sekä terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja kehitysyhteistyö toimivat pitkälti ulkoisen rahoituksen laajuuden varassa. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmistotekniikka Älykäs medialaskenta Kehitys- ja opetusteknologia ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Terveys- ja hyvinvointipalvelujen järjestelmät - tietojärjestelmien (SE) ja lääketieteellisen kuvantamisen (IMC) kehitys Tilastotieteen ja kuvantamisen (IMC) menetelmät metsätieteen tutkimuksessa Digitarium - Luonnontieteellisten kokoelmien digitointikeskus Kehitysyhteistyö - Tietojärjestelmäkehitys ja informaatioteknologia kehitysmaakontekstissa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston tavoitteena on, että siitä muodostuu kansallisesti merkittävin ICT-alan kehittäjä ja eri tieteenaloja hyödyntävä monitieteellinen yliopisto, jolla on kansainvälisesti arvostettu profiili. Yliopisto haluaa tukea koko yleissivistävän koululaitoksen kehittämistä ICT-osaamisen ja laskennallisen ajattelun osalta, mitä tukee eeducation-hanke. Yliopisto tavoittelee lisäävänsä kaikkien opiskelijoiden ICT-alan osaamista ja alan hyödyntämistä eri tieteenaloilla systemaattisesti. ICT-alan koulutusta ollaan sisällyttämässä kaikkien yliopistossa olevien opintoihin, minkä tavoitteena ovat perustaidot ICT-alalta, datan käsittelystä, laskennallisesta ajattelusta, ICT:n vaikutuksesta yhteiskuntaan sekä oman alansa kehittämiseen. IT-tiedekunta räätälöi nämä opinnot kullekin tiedekunnalle ja alalle. ICT-tiedekunta on tehnyt painopistevalintoja ja luopunut eräistä koulutuksista, minkä lisäksi yliopisto kohdentaa myös lisäresursseja ICT-alalle. Valmisteilla olevassa strategiassa ICT-alan läpileikkaavuuteen tullaan kiinnittämään huomiota, ja tietotekniikkaosaamista on tarkoitus pitää läpileikkaavana. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Laskennalliset tieteet, mm. matemaattinen mallintaminen, adaptiiviset ja tehokkaat numeeriset laskentamenetelmät, luotettava malli- ja datapohjainen simulointi, monitavoiteoptimointi (päätöksenteon tuki) ja epälineaarinen optimointi ym. Tietojärjestelmätiede, mm. ohjelmistonkehitysmenetelmien kehittäminen, tietoturvaprosessien ja - tekniikoiden luominen, ohjelmistokehitysmenetelmien käyttö ja käyttöönotto, tietoturvakäyttäytyminen, ITpalveluiden kehitys ja menestystekijät ym. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Dataintensiiviset älykkäät digitaaliset palvelut, mm. uudet palveluinnovaatiot, SOTE-palvelut, globaali liiketoiminta, SOME ym. Kyberturvallisuus ja Big data, mm. poikkeamien havaitseminen, APT-hyökkäykset ja niiden torjunta, kyberturvallisuuden inhimillinen näkökulma, kyberturvallisuuden johtaminen ja hallinta, big data, tiedonlouhinta ja kyberturvallisuus sekä big datan sovellukset pelialalla ja SOTE-ympäristössä Smart education, mm. tietotekniikkaperustaiset oppimisratkaisut, pelinomainen oppiminen, oppimistilasuunnittelu, digitaalinen koulu ja oppimiskampus, oppimisanalytiikka, tietotekniikan opetus, tietojärjestelmien lokalisointi ja globalisointi sekä laskennallinen ajattelu

5 LAPIN YLIOPISTO Lapin yliopisto ei raportoi huippuosaamista. Soveltamisen alueella tavoitteet kohdistuvat erityisesti sähköistyvän julkisen hallinnon ja palveluiden osaamisen kehittämiseen. LAPIN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Julkishallinnon informaatiohallinto ja tietohallinto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LTY:n keskeinen tahtotila on olla ICT:n soveltamisessa ja innovoinnissa edelläkävijä samoin kuin Suomen kolmoisvelkaantumisen (ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen) estämisessä ICT:tä soveltaen. Raportoitu huippuosaaminen kytkeytyy ohjelmistotuotantoon tuotannollisen toiminnan ja liiketoimintaosaamisen sekä innovaatioiden kehittämisen yhteydessä. ICT:n soveltaminen on kytketty yliopiston vahvuusalueisiin. Tieteellistä laskentaa hyödynnetään energiaosaamisen alueella mallinnuksessa ja ICT:tä hyödynnetään virtuaalisuunnitelussa. Yliopistolla on konenäön ja hahmontunnistuksen laboratorio. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Ohjelmistotuotanto ja -organisaatiot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Ohjelmistoliiketoiminta ja innovaatiot Konenäkö ja hahmontunnistus OULUN YLIOPISTO ICT nähdään koko Oulun seudun elinkeinoelämän vahvuutena. ICT-alue on yksi yliopiston strategisista painoaloista ja alan kehittämiseen on panostettu 1990-luvulta lähtien. Yksittäisistä pienistä tutkimusryhmistä on pyritty suurempiin ja vahvempiin kokonaisuuksiin, jotka tähtäävät kv-huipulle. Parhaille tutkimusryhmille on kohdennettu strategista resursointia kansainvälisen arvioinnin avulla. ICT-kokonaisuus on koottu rakenteellisessa kehittämisessä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan alle vuoden 2014 alusta. Yliopistossa toimii useita kansainväliselle tasolle yltäviä ryhmiä. ICT:n soveltamista erityisesti bio/lääketieteeseen on tunnistettu vahvuudeksi, mitä alueen yritystoimintayhteistyö tukee. Yliopisto pyrkii panostamaan koulutukseen ICT-alueella erityisesti Oulun seudun rakennemuutoksen johdosta. OULUN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Konenäkö Langaton viestintä Nopea elektroniikka Moniteknologinen tulevaisuuden elektroniikka ja fotoniikka Jokapaikan tietotekniikka Ohjelmistot ja tietojärjestelmät Lääketieteen tekniikka OULUN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Tulevaisuuden verkottuneet infrastruktuurit ja alustat Connected Health (Terveyden ja hyvinvoinnin ICT) Connected Citizens - Älykaupunkien ja -liikenteen sovellukset Connected Industry - Teolliset sovellukset, jotka perustuvat verkottuneisiin ympäristöihin Uudet painetun älykkyyden komponentit, tuotteet ja ratkaisut Verkottuneet ympäristöt Liiketoiminnan ja sen kasvun johtaminen ja kestävä globaali talous

6 Tietotekniikan, ohjelmistotekniikan ja tietojärjestelmien asiantuntijoiden kouluttaminen Sähkötekniikan ja tietoliikennetekniikan asiantuntijoiden kouluttaminen TAIDEYLIOPISTO Taideyliopiston ICT-toiminta painottuu soveltamiseen ja ydinosaamisen tukemiseen. ICT-osaamista hyödynnetään mm. musiikin etäopetuksessa, musiikkitekonolgiassa ja -kasvatuksessa, digitaalisessa kuvataiteessa sekä teknologian hyödyntämisessä esitys- ja näyttämötoiminnassa. TAIDEYLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Musiikin etäopetus Musiikkiteknologia Musiikkikasvatus Valo- ja äänisuunnittelu Teknologia apuna esitys- ja näyttelytoiminnassa Väitöskirja verkossa, taiteellinen osuus videoaineistoa harjoitus- ja esitystilanteista Digitaalinen kuvataide TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TTY näkee tietotekniikalla olevan keskeisen roolin osana teknistä tutkimusta ja alan osaajien tarvitsevan laaja-alaiset tiedot kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Huippuosaamisessa nähdään olevan tietoliikennetekniikassa, ohjelmistotekniikassa ja tietokonetekniikassa. Soveltamisessa erityisenä vahvuutena nähdään terveysteknologia, joka keskittyy erityisesti laskennallisten ja tietoteknisten menetelmien kehittämiseen. TTY pyrkii edelläkävijäksi mm. materiaalin, automaation ja teollisten prosessien kehittämisessä. Yliopisto on panostanut voimakkaasti useita tieteenaloja yhdistäviin ICThankkeisiin mm. big datan ja kyberturvallisuuden saralla. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Signaalinkäsittely Tietoliikennetekniikka Ohjelmistotekniikka Tietokonetekniikka TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Älykkäät koneet Terveysteknologia, erityisesti laskennallinen tutkimus sekä langattomat terveysteknologiat Engineering Intelligence, Industrial Informatics Älykkäät sähköenergiajärjestelmät Materiaalikarakterisointi, testaus ja valmistus IT Architectures of Control Systems Laskennallinen fysiikka Älykkäät informaatiojärjestelmät Inversio-ongelmien tutkimus Rakentamisen tietotekniikka käsittäen kiinteistöalan, talonrakentamisen ja infrarakentamisen uudistuotannon, korjaamisen ja ylläpidon osalta Tietotekniikan (ICT) soveltaminen arkkitehtuurissa Tietojohtaminen, tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Rahoitustekniikka Älykkäiden järjestelmien toiminnan- ja taloudenohjaus, liiketoimintaekosysteemit sekä riskienhallinta

7 ICT-alan täydennyskoulutukset Opetusteknologia ja monimuotoinen (kielen)oppiminen TAMPEREEN YLIOPISTO Yliopisto näkee suuren merkityksen ICT-alan kehittämisellä yhteiskunta- ja terveystieteissä sekä ihmisten yritysten ja yhteiskunnan toiminnan kehittämisessä. ICT-alan tutkimusta kehitetään pääasiallisesti informaatiotieteiden yksikössä, joka profiloituu erityisesti suuriin datoihin, informaation järjestämiseen ja etsimiseen, ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen ja pelitutkimukseen. Opiskelu yksikössä painottuu tietojenkäsittelyn ohella ICT-alalla informaatiotutkimukseen, mediaan, vuorovaikutteiseen teknologiaan, minkä lisäksi tilastotiede ja matematiikka kuuluvat samaan kokonaisuuteen. TAMPEREEN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Tietojärjestelmät ja ohjelmistot Pelitutkimus Tiedonhaku ja informaatiovuorovaikutus / Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus Datatutkimus Matematiikka ja teoreettinen tietojenkäsittely TAMPEREEN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Vuorovaikutteinen teknologia Open data / Traffic data ITS Factory Alykkään kaupungin ja älyliikenteen rakenteelliset muutokset ja ratkaisut Intelligent machines TURUN YLIOPISTO Turun yliopisto raportoi huippuosaamisen painottuvan erityisesti data-analyysiin (mm. big data, tekstin louhinta), sulautettuihin järjestelmiin, diskreettiin matematiikkaan sekä tietoturvaan ja tiedon sekä verkostojen johtamiseen informaatiotaloudessa. Sovellusalueita raportoidaan monipuolisesti terveysteknologiassa, paikkatietosovelluksissa, oppimisteknologiassa sekä meriteknologiassa ja logistiikassa. TURUN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Tietojenkäsittelytiede, data-analyysi Tietotekniikka, sulautetut järjestelmät Diskreetti matematiikka ja teoreettinen tietotekniikka Tietojärjestelmätiede, tietojohtaminen TURUN YLIOPISTO/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Terveysteknologia Paikkatietosovellukset Oppimisteknologia Meriteknologia ja logistiikka VAASAN YLIOPISTO Vaasan yliopisto painottaa ICT-alan tutkimuksessa ja koulutuksessa tieto- ja tietoliikennetekniikan hyödyntämistä painoaloillaan. Yliopiston erityisenä vahvuutena todetaan olevan profiloituminen energia-alan tietoliikenneratkaisuihin, mitä tukee alueen vahva energiateknologian keskittymä. ICT-alan koulutusohjelmia on

8 teknisen alan lisäksi kauppatieteellisellä alalla. Opetuksessa painotetaan erityisesti kauppatieteiden tietojenkäsittelyä ja tietoliikennetekniikkaa. VAASAN YLIOPISTO Energia-alan tietoliikenneratkaisut ÅBO AKADEMI ÅA:ssa on koottu 2005 informaatioteknologiaan liittyviä toimintoja yhteen kokonaisuuteen. Rakennetta uudistetaan tällä hetkellä, minkä johdosta yksiköt pohtivat painopistevalintojaan. Myös ohjelmien rakennetta uudistetaan laajempiin kokonaisuuksiin, minkä tavoitteena on yleinen tietojenkäsittelytieteen osaaminen kandidaattitasolla ja erikoistuminen maisteritasolla. ÅBO AKADEMI/TIETOTEKNIIKAN HUIPPUOSAAMINEN Cyber-Fysiska System (cyber-physical systems) Molnberäkningar (Cloud computing) Beräkningsmässig data analysis ÅBO AKADEMI/TIETOTEKNIIKAN SOVELTAMINEN JA DIGITALISAATIOKEHITYKSEN HYÖDYNTÄMINEN SOVELLUSALUEILLA Undervisningsteknologi Hälsoteknologi

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat

OKM-ICT kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat OKM-ICT-2015 -kyselyn tulokset: korkeakoulujen profiilit, painoalat Korkeakoulu- ja tiedesektori ovat avainasemassa ICT-ala osaamisen ja innovaatioiden kehittämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 ICT alue ja yliopistot Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 Haasteet ICT:n merkitys (laajasti ymmärrettynä) tulee korostumaan entisestään yhä pidemmälle menevän digitalisaation ansiosta. Tämä näkyy

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus 18.5.2016 AMK-päivät AMK goes Digi Johtaja Riitta Maijala 1 Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden euromääräinen tukkumyynti Suomessa* * http://www.ifpi.fi/tilastot/

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE

UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT 18.5.2016 Humanistinen ala Jussi Nuorteva 16.12.2015 Tavoitteena lisätä digitalisaation hyödyntämistä ja tutkimuksen infrastruktuurien

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto UUDISTUVA YLIOPISTO VASTAA VAIKUTTAVUUDEN HAASTEESEEN Rehtori Matti Manninen Agora-päivä kokonaisrahoitus noin 210 M 7 tiedekuntaa

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 1 Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 Työryhmä Finnish Council of University Rectors Matti Uusitupa, puheenjohtaja Ilkka Niemelä ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Rakenteellisen kehittämisen tarve Yliopistolta edellytettiin neuvotteluaineistossa tutkittuun tietoon perustuvaa

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloitumisstrategia. Ilkka Niemelä Vararehtori, Aalto-yliopisto

Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloitumisstrategia. Ilkka Niemelä Vararehtori, Aalto-yliopisto Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloitumisstrategia Ilkka Niemelä Vararehtori, Aalto-yliopisto 2.10.2013 Tutkimusinfrastruktuurit ja yliopistojen profiloituminen Tutkimus- ja opetusinfrastruurit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Liikenne- ja viestintäministeriö 327 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta HEL 2016-002831 T 03

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010

S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 S U L A T I S [Suomen laskennallisten tieteiden seura] Laskennallisten tieteiden päivä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 29.9.2010 Laskennallisia haasteita ja mahdollisuuksia SalWe-SHOKissa Kuluvan syksyn

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

ICT opetuksen ja tutkimuksen tukena

ICT opetuksen ja tutkimuksen tukena ICT opetuksen ja tutkimuksen tukena Juha Haataja Juha.Haataja@minedu.fi Suomen haasteita korkeakoulujen ICT:n näkökulmasta Miten yhdessä saadaan kilpailuetua? riittävän vahvat yksiköt joiden kesken on

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen t&k-toimintaa kokonaisuutena (kaikki tieteenalat yhteensä)

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Innovaatioyhteisö Innokylä

Innovaatioyhteisö Innokylä Innovaatioyhteisö Innokylä Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa -seminaari 16.5.2012 Innokylän päällikkö Anne Knaapi-Lamminen Suomen Kuntaliitto Jotta sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet 1 Ennuste dataosaajien kasvulle vuoteen 2020 2 Tavoite: Osaamisen kasvattaminen Datan

Lisätiedot

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia

Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia 1 SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia & aineistonhallinnan historia Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen pääaine Pääaineinfo ke

Tietojenkäsittelytieteen pääaine Pääaineinfo ke Tietojenkäsittelytieteen pääaine Pääaineinfo ke Pekka Orponen Tietojenkäsittelytieteen laitos Aalto-yliopisto http://ics.aalto.fi/ Tietojenkäsittelytiede Kehitetään systemaattisia ja tehokkaita malleja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014-2015 Matti Uusitupa, pj 1 Selvityksen lähtökohdat Yliopistojen yhteistyö, työnjako ja profilointi ovat

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

Digitaalinen talous ja kilpailukyky

Digitaalinen talous ja kilpailukyky Digitaalinen talous ja kilpailukyky Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen 64"000" Bkt$asukasta$kohden$(euroa$vuoden$2010$hinnoin)$ 32"000"

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot